René Magritte - Swrrealydd Ffraeth sy'n herio Realiti Gwlad Belg

John Williams 11-08-2023
John Williams

Yr artist swrrealaidd o wlad Belg, René Magritte, yw’r artist enwocaf o’i wlad yn y ganrif flaenorol. Ond am beth mae René Magritte yn fwyaf adnabyddus a sut y llwyddodd i gael cymaint o boblogrwydd? Mae paentiadau René Magritte yn perthyn i genre celf gofod swreal, fel ei ddarn mwyaf adnabyddus The Son of Man (1964). Yn yr erthygl hon, byddwn yn archwilio bywgraffiad a chelf René Magritte, o'i gynfasau hyd at ffotograffiaeth swreal yr artist Magritte.

Bywgraffiad a Gwaith Celf René Magritte

Mae René Magritte wedi cael ei werthfawrogi'n eang am ei gyfraniad unigryw i Swrrealaeth. Er mwyn cynnal ei hun, bu'n gweithio fel dylunydd proffesiynol am flynyddoedd lawer, gan greu graffeg fasnachol a llyfrau, a ddylanwadodd yn sicr ar ei gelfyddyd gain, sy'n aml yn cael effaith fyrrach o hysbyseb.

Tra bod Swrrealwyr eraill o Ffrainc yn byw bywydau dirdynnol, roedd Magritte yn ffafrio aneglurder digynnwrf ffordd o fyw dosbarth canol, fel y dangosir gan yr unigolion a oedd wedi'u hetio gan fowliwr sy'n ymddangos yn aml yn ei waith.

Mewn cyfnodau dilynol, cafodd ei geryddu gan ei gydweithwyr am rai o'i dechnegau (fel ei awydd i wneud sawl atgynhyrchiad o'i ffotograffau), ond dim ond ers ei farwolaeth y mae ei boblogrwydd wedi tyfu. Roedd artistiaid damcaniaethol wrth eu bodd yn ei ddefnydd o destun mewn lluniau, ac roedd artistiaid yn y 1980au yn gwerthfawrogi peth o'i waith diweddarach am ei waith.dros dro gyda’i ddiddordeb am “y synnwyr i’r dilys, yn gymaint ag y mae’n barhaus.” Gwelodd y 1960au ymchwydd yn y diddordeb poblogaidd yng nghelf Magritte. Mae ei baentiadau wedi cael eu hatgynhyrchu’n rheolaidd neu eu piladu mewn hysbysebion, posteri, cloriau llyfrau, ac yn y blaen oherwydd ei “gafael gadarn ar sut i ddangos eitemau mewn modd pryfoclyd a heriol.”

Y brif arwres Hazel Grace Mae Lancaster yn nofel ffuglen John Green (2012) a ffilm (2014) The Fault in Our Stars yn gwisgo crys ti gyda The Treachery of Images gan Magritte. Ychydig cyn gadael ei mam i gwrdd â'i hoff lenor, mae Hazel yn trafod y paentiad i'w mam sy'n drysu ac yn crybwyll bod gwaith yr awdur yn cynnwys “llawer o gyfeiriadau Magritte,” gan obeithio'n amlwg y byddai'r awdur yn gwerthfawrogi'r cysylltiad.

Paentiadau René Magritte Cafodd effaith sylweddol ar amrywiaeth o dueddiadau a ddaeth i’r amlwg ar ôl ei farwolaeth, gan gynnwys Conceptualism, Pop, a phaentio’r 1980au. Roedd ei waith celf, yn arbennig, yn cael ei ystyried yn rhagflaenydd i symudiadau celf sydd i ddod oherwydd ei fod yn canolbwyntio ar y syniad dros dechneg, cysylltiad tynn â chelf fasnachol, a sylw i bethau cyffredin a oedd yn cael eu dyblygu'n aml mewn gofod darluniadol.

Mae’n amlwg pam fod crewyr fel Martin Kippenberger, Andy Warhol, a Robert Gober yn ystyried Magritte yn ddylanwad mawr.

Arddull René Magritte yr Artist

Mae gweithiau celf Magritte fel arfer yn darlunio grŵp o wrthrychau bob dydd mewn amgylchedd od, gan roi arwyddocâd newydd i wrthrychau adnabyddadwy. Mae'r defnydd o eitemau fel rhywbeth heblaw'r hyn yr ymddengys eu bod yn cael ei enghreifftio yn ei lun The Treachery of Images (1929), sy'n darlunio pibell sy'n ymddangos fel pe bai'n modelu ar gyfer hyrwyddiad storfa nicotin. Ysgrifennodd Magritte o dan y bibell, “Nid pibell yw hon,” sy'n ymddangos yn baradocs, ond sy'n wirioneddol gywir: nid pibell yw'r celfwaith, ond yn hytrach argraff o bibell. Nid yw’n “rhoi boddhad yn emosiynol”—pan ofynnwyd iddi am y llun hwn, dywedodd Magritte, “Yn amlwg, nid pibell mohono, dim ond ceisio ei llenwi â thybaco.”

Mewn llun o afal, Yr Ystafell Wrando (1952), cymerodd Magritte yr un strategaeth: darluniodd yr eitem ac yna defnyddiodd is-deitl mewnol neu dechneg ffrâm i wadu mai ffrwyth oedd y gwrthrych. Mae Magritte yn pwysleisio yn y darnau “Ceci n’est pas” hyn, er gwaethaf pa mor rhesymegol yr ydym yn disgrifio eitem, nad ydym byth yn dal y peth ei hun. Ymysg paentiadau Magritte mae addasiadau swrrealaidd o weithiau enwog eraill, megis Perspective I (1963) a Perspective II (1950), sef copi o The Balcony gan Manet (1868), ond gyda bodau dynol yn cael eu disodli gan feddrodau.

Mewn mannau eraill, mae Magritte yn wynebu mater cyfleu ystyr trwy waith celf gyda delwedd ailadroddus o îsl, megisyn ei gyfres The Promenades of Euclid (1955) neu Y Cyflwr Dynol (1935), lle mae tyrau caer yn cael eu “paentio” ar y strydoedd cyffredin y mae'r cynfas yn eu gweld. Dywedodd am y gwaith olaf mewn gohebiaeth i André Breton nad oedd ots os oedd yr olygfa y tu ôl i’r îsl yn newid o’r hyn a ddangoswyd arno, “ond y mater allweddol oedd dileu’r gwahaniaeth rhwng persbectif a welwyd o’r tu allan ac o’r tu allan. y tu mewn i ystafell.” Mae gan rai o'r delweddau hyn lenni trwchus yn fframio'r ffenestri, gan awgrymu thema theatrig.

Mae gweithiau celf Swrrealaeth Magritte yn fwy ffigurol na dull “awtomatig” peintwyr fel Joan Miró.

Mae defnydd Magritte o bethau bob dydd mewn lleoliadau anarferol yn gysylltiedig â'i nod o gynhyrchu delweddau barddonol. Nodweddodd y weithred o greu fel a ganlyn: “y sgil o gyfosod lliwiau yn y fath fodd fel bod eu gwir nodwedd yn cael ei guddio, fel bod gwrthrychau hysbys - awyr, bodau dynol, planhigion, bryniau, dodrefn, cytserau, adeiladwaith solet, celf stryd yn uno i mewn. llun unigol disgybledig artistig Nid oes unrhyw werth symbolaidd i farddoniaeth y ddelwedd hon, boed yn hen neu'n gyfoes.”

Diffiniwyd celf gofod swreal René Magritte fel “gweddau gweledol amlwg sy'n cuddio dim; maent yn creu rhyfeddod ac, yn sicr, pan fydd rhywun yn gweld un o’m gweithiau, mae rhywun yn meddwl tybed, ‘Beth mae hynny’n ei olygu mewn gwirionedd?’ Nid oes ganddo unrhyw ystyr oherwydd enigmanid oes ganddo unrhyw ystyr gan ei fod yn anhysbys.”

Mae arbrawf parhaus Magritte â gwirionedd a chanfyddiad wedi’i briodoli i farwolaeth annhymig ei fam. Honnodd seicolegwyr a astudiodd blant sy'n galaru fod chwarae Magritte yn ôl ac ymlaen gyda ffaith a ffantasi yn adlewyrchu ei “symudiad parhaus rhwng yr hyn y mae'n ei ddymuno, hy: mae ei fam yn dal i fod yn fyw i'w fam wedi pasio ymlaen.”

Bwriad Magritte dangos agwedd a oedd yn rhydd o'r rhwystrau esthetig sy'n gwahaniaethu llawer o waith celf modernaidd. Penderfynodd Magritte ar naws somber, darluniadol a oedd yn cyfathrebu testun ei ddelweddau yn effeithiol, tra bod nifer o Swrrealwyr Ffrengig yn arbrofi â dulliau newydd. Mae'n bosibl bod ei ddiddordeb yn y cysyniad wedi deillio'n rhannol o seicdreiddiad Freudaidd, sy'n ystyried ailadrodd yn symptom o drawma.

Fodd bynnag, efallai bod ei gyflogaeth ym myd peintio masnachol wedi ei ysgogi i herio'r cysyniad modernaidd arferol yn y darn celf unigryw, gwreiddiol. Defnyddiodd Magritte ailadrodd fel dull i ysbrydoli nid yn unig ei drin â themâu o fewn paentiadau unigol, ond hefyd i'w annog i wneud llawer o gopïau o rai o'i weithiau gorau.

Ar gyfer isdeitlau Saesneg, cliciwch ar “Settings” , ac yna “Is-deitlau/CC”, ac yna cliciwch ar “Auto-translate”. Gallwch ddewis eich dewis iaith o'r rhestr a ddarperir.

Natur ddarluniadol Magritte’smae paentiadau yn aml yn arwain at ddeuoliaeth aruthrol: delweddau sy'n hyfryd eu purdeb a'u heglurder, ond eto'n gallu ennyn teimladau annifyr. Ymddengys eu bod yn cyhoeddi nad ydynt yn cuddio unrhyw enigma, ond maent hefyd yn rhyfedd iawn. Fel y dywedodd yr hanesydd Magritte David Sylvester mor huawdl, mae ei weithiau yn dwyn i gof “y math o ryfeddod a deimlir yn ystod eclips. Roedd gan Magritte ddiddordeb yn y rhyng-gysylltiadau rhwng negeseuon ieithyddol a gweledol, ac mae rhai o’i baentiadau enwocaf yn cyfuno’r ddau.

Tra bod delweddau o’r fath yn aml yn rhannu’r naws o ddirgelwch sy’n diffinio’r rhan fwyaf o’i waith Swrrealaidd, maen nhw mae'n ymddangos hefyd eu bod wedi'u hysbrydoli gan ymdeimlad o ymholiad deallusol – a rhyfeddu – at y gwallau a allai fodoli mewn geiriau.

Gallai dynion â hetiau bowler, sy'n ymddangos yn aml ym mhaentiadau Magritte, gael eu hystyried yn hunan -portreadau. Mae nodweddion priod yr artist, Georgette, a golygfeydd o fflat ostyngedig y cwpl ym Mrwsel hefyd yn gyffredin yn ei weithiau. Er y gallai hyn awgrymu deunydd personol ym mhaentiadau Magritte, mae’n fwy tebygol o ymwneud â tharddiad beunyddiol ei ysbrydoliaeth. Mae fel pe bai'n teimlo nad oedd angen i ni chwilio'n bell am y rhyfedd, gan ei fod yn llechu ym mhobman, hyd yn oed yn y bywydau mwyaf cyffredin.

Arddangosfeydd a Chasgliadau

Amgueddfa Magritte yn Agorodd Brwsel i'r cyhoedd ar y 30ain o Fai, 2009. Mae wedi ei leoli yn y neo-clasurol pum stori Hotel Altenloh ac yn arddangos 200 o baentiadau Magritte dilys, brasluniau, a cherfluniau, yn arbennig Scheherazade, The Return, a The Empire of Light. Mae gan yr arddangosyn amlfodd parhaus hwn gasgliad Magritte mwyaf y byd, gyda'r mwyafrif o'r gweithiau'n dod yn syth o weddw Magritte, a'i brif noddwr, Irene Hamoir Scutenaire.

Astudiaethau Magritte gyda ffotograffiaeth swreal o 1920 ymlaen, yn ogystal â'i ffilmiau Swrrealaidd byr o 1956 ymlaen, hefyd yn cael eu harddangos yn yr amgueddfa.

Mae amgueddfa arall wedi'i lleoli ym mhreswylfa flaenorol Magritte yn 135 Rue Esseghem ym Mrwsel, lle bu'n byw gyda'i briod o 1930 hyd 1954. Olympia (1948), llun noeth o wraig Magritte gwerth dros US$1.1 miliwn yn ôl y sôn, ei gymryd o'r sefydliad hwn gan ddau ddyn â gynnau ar 24 Medi, 2009. Ym mis Ionawr 2012, fe'i ildiwyd i'r amgueddfa yn gyfnewid am daliad o 50,000-Ewro o yswiriant y sefydliad. Mae'n debyg bod y lladron wedi cytuno i'r fargen gan na allent werthu'r gwaith celf ar y farchnad anghyfreithlon oherwydd ei boblogrwydd.

Mae Casgliad Menil a leolir yn Houston, Texas, yn gartref i un o orielau pwysicaf y byd. celf swrrealaidd yn yr Unol Daleithiau, yn cynnwys dwsinau o gynfasau olew René Magritte, gouaches, brasluniau, a cherfluniau.

The Eternally Obvious (1930), Yr YstyrMae Night (1927), The Rape (1934), Golconda (1953), a Yr Ystafell Wrando (1952) ymhlith y prif baentiadau olew. yn y Casgliad Menil, sydd fel arfer yn cael eu harddangos yn llond llaw ar y tro ar amserlen gylchdro gyda darnau swrrealaidd eraill yn y detholiad.

Mae celf Magritte wedi cael sylw mewn llawer o arddangosion ôl-weithredol yn Ffrainc, yn fwyaf diweddar yn y Centre Georges Pompidou (o 2016 tan 2017). Mae ei waith celf wedi’i gynnwys mewn tri arddangosfa ôl-weithredol yn yr Unol Daleithiau: yn yr Amgueddfa Gelf Metropolitan (2013), yr Amgueddfa Celf Fodern (1965), yr Amgueddfa Gelf Metropolitan (1992). Yn 2018, roedd gan Amgueddfa Celf Fodern San Francisco sioe o'r enw Y Pumed Tymor a oedd yn canolbwyntio ar ei yrfa ddiweddarach.

Gweithiau Celf Nodedig

Roedd René Magritte yn eithaf toreithiog. arlunydd. Creodd gorff mawr o gelf gofod swreal a ffotograffiaeth swreal ar hyd ei oes. Gadewch inni edrych ar rai o'i weithiau mwyaf nodedig.

 • Tirwedd (1920)
 • Chweched Nocturne (1923)
 • Y Ymdrochwr (1925)
 • Y Joci Coll (1926)
 • Y Swêr Hud (1927)
 • Brad Delweddau (1929)
 • Y Bydysawd Wedi'i Ddinoethi (1932)
 • Y Cyflwr Dynol (1933)
 • Y Treisio (1934)
 • Dyfodol Cerfluniau (1937)
 • Y Toriad yn y Cymylau (1941)
 • Y DaOmens (1944)
 • Gwerthoedd Personol (1952)
 • Ffynhonnell Ieuenctid (1957)
 • Y Chwedl Aur (1958)
 • Atgofion Sant (1960)

Copi o'r paentiad Y Cyflwr Dynol (1933) gan René Magritte, a leolir ar ffasâd allanol yr ysgol ganol newydd yn Liebenau, ardal Freistadt; René Magritte, CC BY-SA 4.0, trwy Wikimedia Commons

Darlleniad a Argymhellir

Mae’r artist swrrealaidd o Wlad Belg, Magritte, yn adnabyddus am ba mor rhyfeddol yw celf gofod swreal. Mae bywgraffiad René Magritte yn llawn manylion diddorol na ellir eu ffitio i mewn i un erthygl. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn dysgu mwy am waith celf a bywyd Magritte, yna efallai yr hoffech chi ddarllen un o’r llu o lyfrau gwych a ysgrifennwyd am Magritte yr artist. Felly, rydym wedi argymell llyfr ar yr union bwnc hwnnw.

René Magritte: Y Pumed Tymor (2018) gan Caitlin Haskell

Digwyddodd rhywbeth nas rhagwelwyd i René Magritte tra oedd ef oedd yn ei bedwar degau. Rhwng 1926 a 1938, meithrinodd yr artist arddull Swrrealaidd nodedig, ond yna dechreuodd gynhyrchu paentiadau nad oeddent yn ymddangos yn ddim byd tebyg i'w weithiau blaenorol. Dechreuodd gydag arddull Argraffiadol, gan gopïo palet meddal, breuddwydiol Renoir, a alwodd yn “Swrrealaeth heulog.” Yna newidiodd ei ddull eto, gan ychwanegu eiconograffeg boblogaidd, lliwiau uchel Fauvism , a'rtrawiadau brwsh mynegiannol Mynegiadaeth. Yna, fel pe na bai dim wedi digwydd, dychwelodd Magritte at ei ddull gwreiddiol.

René Magritte: Y Pumed Tymor yn archwilio gwaith Magritte yn ystod ac ar ôl argyfyngau artistig y 1940au, gan ddangos ei farn newydd am gelfyddyd. . Ymchwilir yn y llyfr hwn i oes Renoir y crëwr, yn ogystal â'i weithiau celf genre Fauvist a Mynegiadol nad ydynt yn cael eu cydnabod gan gynulleidfaoedd Americanaidd, yn ogystal â hypertroffedd arteffactau gweithiau celf, dilyniant sy'n ceisio i chwarae gyda maint gwrthrychau cyffredin, a chyfres dirgel Dominion of Light , gweithiau celf sy'n dynodi cyfarfyddiad cydamserol nos a dydd.

René Magritte: Y Pumed Tymor <23
 • Celf Magritte a wnaed o ganlyniad i argyfyngau arddull y 1940au
 • Yn cynnwys platiau lliw-llawn o nifer o baentiadau olew a gouaches
 • Dealltwriaeth o safle Magritte yn hanes yr 20fed celf y ganrif
 • Gweld ar Amazon

  Mae hynny'n cloi ein golwg ar gelf ofod hynod a swreal Magritte yr artist. Yr artist swrrealaidd o Wlad Belg, René Magritte, yw’r artist enwocaf o’i wlad yn y ganrif flaenorol. Mae paentiadau René Magritte yn perthyn i genre celf gofod swreal, fel ei ddarn mwyaf adnabyddus “The Son of Man” (1964). Dylanwadodd celf Magritte ar nifer o genres a esblygodd ar ôl ei farwolaeth, gan gynnwysCysyniadaeth, Pop, a phaentio'r 1980au. Cydnabuwyd ei waith celf, yn arbennig, fel un sy'n tarddu o dueddiadau celf oedd ar ddod oherwydd ei bwyslais ar gysyniad dros dechneg, perthynas agos â chelf fasnachol, a sylw i wrthrychau bob dydd a oedd yn cael eu hailadrodd yn aml yn y gofod gweledol.

  Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

  Am beth y mae René Magritte yn fwyaf adnabyddus?

  René Magritte oedd yr arlunydd swrrealaidd mwyaf adnabyddus yn fyd-eang erioed, ond nid tan ei fod yn ei 50au y llwyddodd i gael rhyw fath o lwyddiant a chydnabyddiaeth am ei waith. Diffiniodd Rene Magritte ei weithiau fel a ganlyn: “Mae fy mheintiadau yn ddelweddau gweledol sy’n cuddio dim byd; maen nhw'n cynhyrchu enigma, felly pan fydd rhywun yn dod ar draws un o'm gweithiau, mae rhywun yn gofyn i chi'ch hun, 'Beth mae'r cyfan yn ei olygu mewn gwirionedd?’ Nid oes ganddo unrhyw ystyr gan nad oes ystyr i ddirgelwch ac nid yw'n hysbys.”

  Sut Mae Un Disgrifiwch Gweithiau Celf Magritte?

  Creodd René Magritte gelfyddyd gofod swreal a ffotograffiaeth swreal. Roedd ganddo synnwyr digrifwch doniol ac amharchus, a oedd yn gweithredu mewn llawer o'i baentiadau a daeth yn rhai o'i gyfansoddiadau mwyaf adnabyddus trwy gydol ei yrfa. Datblygodd gyfres o beintiadau pib fel enghraifft o hyn. Wrth archwilio’r gyfres gyflawn fel darn cydlynol, yn hytrach na gweld y ffotograffau’n unigol, gallwch chi’n amlwg weld ei ddiddordeb mewn gwrth-ddweud.esthetig wrthdrawiadol.

  Dyddiad Ganwyd 21 Tachwedd 1898
  Dyddiad Bu farw 15 Awst 1967
  Lle Ganwyd Brwsel, Gwlad Belg
  Mudiadau Cysylltiedig Swrrealaeth

  Bywyd Cynnar René Magritte

  Ganed René Magritte yn Lessines, talaith Hainaut, Gwlad Belg, yn 1898. Ef oedd yr hynaf o dri brawd a anwyd ar aelwyd dosbarth canol. Gwyddys bod ei dad wedi gweithio ym myd gweithgynhyrchu, tra bod ei fam yn gwniadwraig cyn ei phriodas. Ysbrydolwyd twf Magritte fel artist gan ddau ddigwyddiad allweddol yn ei fachgendod. Y cyntaf oedd cyswllt ar hap ag arlunydd a oedd yn gweithio mewn mynwent, y daeth ar ei draws wrth archwilio gyda ffrind.

  “Canfyddais, yng nghanol rhai pileri carreg toredig a deiliant toredig. , arlunydd oedd wedi teithio o'r ddinas, ac a edrychai ataf yn ymarfer dewiniaeth”, adroddodd Magritte yn ddiweddarach.

  Daeth ei fam i ben ei bywyd ei hun trwy foddi ei hun ar y 12fed o Fawrth, 1912 yn yr Afon Sambre. Nid dyma oedd ei hunig ymgais ar hunanladdiad; roedd hi wedi ceisio eraill dros y blynyddoedd, gan ysgogi Léopold, ei gŵr, i'w chyfyngu i'w hystafell. Dihangodd un diwrnod a bu'n absennol am rai dyddiau. Yn y pen draw, lleolwyd ei gweddillion tua milltir i lawr afon gyfagos.

  Yn ôl y chwedl, roedd Magritte ifanc yno panrealiti.

  Daethpwyd o hyd i'w gweddillion o'r cefnfor, ond mae tystiolaeth newydd wedi chwalu'r stori hon, a allai fod wedi dechrau gyda gofalwr y teulu. Pan ddarganfuwyd ei fam, honnir bod ei dilledyn yn cuddio ei hwyneb, golygfa a gynigiwyd fel ysbrydoliaeth ar gyfer nifer o baentiadau Magritte o 1927 hyd 1928 o unigolion â deunydd yn cuddio eu pennau, yn arbennig Les Amants( 1928).

  Gyrfa Artistig René Magritte

  Dymunai Magritte sefydlu techneg sy'n rhydd o'r gwyriadau arddull sy'n nodweddu llawer o gelf gyfoes. Tra bu nifer o Swrrealwyr Ffrengig yn archwilio dulliau newydd, penderfynodd Magritte ar arddull sych, ddarluniadol a oedd yn cyfleu testun ei ddelweddau yn glir.

  Defnyddiodd Magritte ailadrodd fel dull i ysbrydoli nid yn unig ei driniaeth o themâu o fewn sengl. paentiadau, ond hefyd i'w annog i wneud llawer o atgynhyrchiadau o rai o'i ddarnau gorau.

  Cyfnod Cynnar

  Dechreuodd Magritte beintio ym 1915 a chafodd ei derbyn i'r Académie des Beaux-Arts ym Mrwsel y flwyddyn olynol. Fodd bynnag, cafodd ei lethu gan ei wersi, ac o ganlyniad, gostyngodd ei gyfranogiad. Daeth yn ffrindiau da â disgybl arall, Victor Servranckx, a'i gwnaeth yn agored i Ciwbiaeth , Dyfodolaeth, a Phuriaeth.

  Cafodd Magritte ei swyno'n arbennig gan oruchwyliaeth Fernand Leger a Jean Metzinger, y ddau. wedi cael arwyddocaoleffaith ar astudiaethau cychwynnol Magritte, fel y gwelir yn ei ymdrechion gyda Ciwbiaeth, gan gynnwys ei baentiad Bather (1925). Roedd gweithiau cynnar Magritte, yn dyddio o tua 1915, yn y modd Argraffiadol. Bu Gisbert Combaz, artist a dylunydd graffeg, hefyd yn ei ddysgu yn yr Académie Royale.

  Cyfnod Aeddfed

  Bu Magritte yn gwasanaethu ei ddyletswydd filwrol orfodol yn 1921 cyn dychwelyd adref yn 1922 i briodi Georgette Berger, a gwraig yr oedd wedi ei hadnabod ers llencyndod. Dechreuodd hefyd weithio fel drafftsmon mewn busnes papur wal o dan gyfarwyddyd Servranckx. Parhaodd y swydd hon tua blwyddyn, ac yn dilyn hynny daeth Magritte yn ddylunydd hysbysfyrddau a hysbysebu ar ei liwt ei hun. Cafodd gytundeb gyda'r Galerie le Centaure ym Mrwsel yn 1926 a llwyddodd i wneud bywoliaeth fel arlunydd cain am gyfnod byr. Bu newidiadau sylweddol i waith Magritte yn ystod y cyfnod cynnar hwn.

  Tua 1925, daeth yn gyfarwydd ag oeuvre Giorgio de Chirico a dechreuodd weithredu'n gliriach o fewn yr arddull Swrrealaidd.

  Nid yn unig yr oedd paentiadau René Magritte o ganol y 1920au yn atgofus o'r naws llwm ac enigmatig a sefydlwyd gan weithiau de Chirico, ond mewn gwirionedd aeth yr artist ifanc mor bell â throsglwyddo sawl un o hoff eitemau de Chirico fel orbs, locomotifau, a ffigurau plastr. ar ei luniau ei hun. Cân Cariad (1914) gan Giorgio deSymudodd Chirico Magritte i ddagrau, a nodweddodd fel “un o brofiadau mwyaf teimladwy fy mywyd: gwelodd fy llygaid feddwl am y tro cyntaf erioed.”

  Creodd Magritte ei waith swrealaidd cyntaf, The Lost Jockey , yn 1926, a llwyfannodd ei sioe unigol gyntaf ym Mrwsel y flwyddyn ganlynol. Condemniwyd yr arddangosfa gan adolygwyr. Yn rhwystredig oherwydd ei fethiant, symudodd i Baris, lle cyfarfu ag André Breton ac yna daeth yn weithgar gyda'r mudiad Swrrealaidd .

  Mae gan frand Swrrealaeth Magritte agwedd rhithiol, ffantastig i iddo.

  Gweld hefyd: Filippo Brunelleschi - Pensaernïaeth Dadeni Brunelleschi

  Arhosodd Magritte ym Mharis o 1927 i 1930, lle daeth yn agos at grŵp André Breton o Swrrealwyr Paris, a oedd hefyd yn cynnwys arlunwyr fel Salvador Dali a Max Ernst . Dechreuodd drwytho siapiau organig mwy aneglur yn ei weithiau, yn ogystal â gweithio gyda deunydd pwnc nodweddiadol Swrrealaidd fel gwallgofrwydd a gwallgofrwydd. Serch hynny, daeth Magritte yn fwy dadrithiol gyda phynciau “tywyll” ei Swrrealwyr cyfoes. Yn bwysicaf oll efallai, mai ym Mharis y dechreuodd archwilio defnydd geiriau ac iaith yn ei weithiau.

  Llofnod yr artist Swrrealaidd o Wlad Belg, René Magritte; René Magritte, Parth Cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

  Daeth refeniw cytundebol Magritte i ben pan gaeodd Galerie Le Centaure ar ddiwedd 1929. Aeth Magritte i Frwsel ym 1930, ar ôleisoes wedi gwneud fawr o argraff ym Mharis, a pharhau i weithio ym maes marchnata. Sefydlodd ef a'i frawd, Paul, sefydliad a roddodd gyflog teilwng iddo. Ymunodd Magritte â'r Blaid Gomiwnyddol ym 1932, a byddai'n rhoi'r gorau iddi a dychwelyd iddi sawl gwaith dros y blynyddoedd nesaf.

  Mae ysgolheigion yn dadlau a oedd Magritte wedi ychwanegu at ei enillion yn ystod y cyfnod hwn trwy weithgynhyrchu ffugiadau o artistiaid hysbys. gwaith ac efallai arian ffug. Serch hynny, ychydig o amser oedd gan Magritte i'w roi i'w baentiadau ei hun o 1930 hyd 1937.

  Roedd ei arddangosyn unigol cyntaf yn yr Unol Daleithiau yn Efrog Newydd ym 1936 yn Oriel Julien Levy, olynwyd yn 1938 gan sioe yn Oriel Llundain. Drwy gydol ei flynyddoedd cynnar, roedd Magritte yn gallu byw yn ddi-rent ar aelwyd cefnogwr swrrealaidd o Loegr, Edward James, yn Llundain, lle bu’n ymchwilio i adeiladu ac yn cynhyrchu. Mae James yn ymddangos mewn dau o baentiadau Magritte o 1937, La Reproduction Interdite a Le Principe du Plaisir.

  Cyfnod Hwyr

  Trwy gydol goresgyniad yr Almaen ar Wlad Belg yn ystod yr Ail Ryfel Byd, arhosodd ym Mrwsel, gan arwain at ymraniad gyda Llydaweg. Mewn ymateb i’w emosiynau o unigedd ac anghyfannedd o ganlyniad i fyw yng Ngwlad Belg a feddiannwyd gan yr Almaen, cofleidiodd dechneg peintio llachar dros dro o 1943 hyd at 1944, cyfnod a alwyd yn “gyfnod Renoir.” Efysgrifennodd, “Cyflawnodd y Natsïaid yn llawer mwy effeithiol yr argraff o anhrefn, o ofn, yr oedd Swrrealaeth yn bwriadu ei feithrin er mwyn taflu’r cyfan i amheuaeth. Mewn ymateb i negyddiaeth llethol, awgrymaf yn awr ymchwil am bleser a chyflawniad.”

  Ym 1946, gan gefnu ar greulondeb a tywyllwch ei weithiau blaenorol, llofnododd y datganiad “Swrrealaeth yng Ngolau'r Haul Llawn” gyda nifer o artistiaid eraill o Wlad Belg.

  Arlunwyr o Wlad Belg yng nghartref Victor Servranckx (Mehefin 1922). O'r chwith i'r dde: (TOP) René Magritte, E.L.T. Mesens, Victor Servranckx, Pierre-Louis Flouquet, a Pierre Bourgeois, (BOTTOM) Georgette Berger, Pierre Broodcoorens, a Henriette Flouquet; JoJan, CC BY 3.0, trwy Wikimedia Commons

  Yn ystod ei “gyfnod Vache,” o 1947 hyd 1948 bu Magritte yn gweithio mewn modd gwrthdaro a di-chwaeth Fauve. Creodd arddull “barbaraidd” a oedd yn fwriadol dramgwyddus o’r enw “ vache “, a gafodd ei nodi gan bynciau budr a lliwiau llym ac a gydnabyddir yn eang fel ffug y Fauves. Mae paentiadau megis Cyfarfodydd Lefel Uchel (Les Grands Rendez- vous) a Athroniaeth yn yr Ystafell Wely yn enghreifftiau o'i weithiau celf arddull “vache”. Roedd paentiadau Magritte yn y modd hwn yn cael eu casáu gan lawer, fel yr oedd wedi rhagweld.

  Yn ystod y cyfnod hwn, cynhaliodd Magritte ei hun trwy gynhyrchu phony Braques, Picassos, a de Chiricos - casgliad twyllodrus y byddai'n ei wneud yn ddiweddarach.ymestyn i weithgynhyrchu arian papur ffug yn ystod y blynyddoedd llwm ar ôl y rhyfel. Perfformiwyd y fenter hon mewn cydweithrediad â'i frawd Paul a'i gydweithiwr Swrrealaidd a “mab eilydd” Marcel Marin, yr oedd y cyfrifoldeb o farchnata'r ffug wedi disgyn iddo.

  Dychwelodd Magritte at ei ffurf a'i bynciau. gwaith swrealaeth cyn y rhyfel tua diwedd 1948.

  Roedd Magritte yn chwithwr gwleidyddol a barhaodd i gydymdeimlo â'r Blaid Gomiwnyddol hyd yn oed ar ôl y rhyfel. Ac eto, roedd yn amheus o bolisi ffurfiol y chwith Comiwnyddol, gan ddadlau bod “gwleidyddiaeth dosbarth yr un mor hanfodol â bara; ond nid yw’n awgrymu bod yn rhaid cyfyngu llafurwyr i ddŵr a bara ac y byddai dymuno cyw iâr a gwin yn niweidiol.” Tra'n aros yn ymroddedig i'r chwith rhyddfrydol, ymgyrchodd dros unigoliaeth artistig. Roedd Magritte yn agnostig yn ysbrydol. Sbardunodd gwaith Magritte ymchwydd mewn poblogrwydd yn y 1960au, ac mae ei eiconograffeg wedi effeithio ar bop, minimaliaeth, a chysyniadaeth.

  Bywyd Personol yr Artist Swrrealaidd o Wlad Belg

  Ym mis Mehefin 1922, priododd Magritte â Georgette Berger . Cyfarfu Georgette, plentyn i gigydd, â Magritte pan nad oedd ond 13 oed ac yntau tua 15 oed. Fe wnaethant ailgysylltu ym Mrwsel saith mlynedd yn ddiweddarach ym 1920, pan ddaeth Georgette, a oedd hefyd wedi mynd ar drywydd paentio, yn ffigwr Magritte, yn ysbrydoliaeth, a gwraig yn y diwedd. Roedd perthynas Magrittedan straen yn 1936 pan ddaeth ar draws a chychwyn perthynas ag artist perfformio benywaidd o’r enw Sheila Legge.

  Cynlluniodd Magritte i’w gydnabod, Paul Colinet, ddifyrru a dargyfeirio Georgette, ond arweiniodd hyn at berthynas rhwng Georgette a Colinet. . Dim ond ym 1940 y cymododd Magritte a'i briod. Ildiodd Magritte i ganser y pancreas ar y 15fed o Awst, 1967, yn 68 oed, a rhoddwyd i orffwys ym Mynwent Schaerbeek.

  Gweld hefyd: Paentiadau Art Nouveau - Golwg ar Arddull Celf Art Nouveau

  Ffotograff René Magritte gan Lothar Wolleh; Lothar Wolleh, CC BY-SA 3.0, trwy Wikimedia Commons

  Etifeddiaeth Magritte yr Artist

  Mae ymchwiliad diddorol René Magritte i fympwyedd lluniau wedi cael a effaith sylweddol ar artistiaid modern. Mae Ed Ruscha, John Baldessari, Andy Warhol, Jan Verdoodt, Jasper Johns , Martin Kippenberger, Storm Thorgerson, Duane Michals, a Luis Rey ymhlith yr artistiaid sydd wedi cael eu heffeithio gan baentiadau Magritte. Mae gan rai o ddarnau’r artist gysylltiadau clir, tra bod eraill yn rhoi safbwyntiau modern ar ei ddiddordebau haniaethol.

  Mae’r defnydd o ddelweddau gweledol a dyddiol sylfaenol gan Magritte wedi’i gymharu â rhai artistiaid pop. Tra bod Magritte ei hun yn gwadu’r cysylltiad, mae ei effaith ar esblygiad celf pop wedi’i gydnabod yn gyffredinol.

  Gwelodd ddarluniau artistiaid pop o’r “bydysawd fel y mae” fel “eu camgymeriad,” a cymharu eu ffocws ar y

  John Williams

  Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.