Pwyslais mewn Celf - Archwilio'r Defnydd o Bwyslais Gweledol mewn Gweithiau Celf

John Williams 27-05-2023
John Williams

Os edrychwch ar unrhyw waith celf bydd canolbwynt neu bwynt pwyslais bob amser. Mae defnyddio pwyslais gweledol yn un o agweddau pwysicaf gwaith celf. Yn yr erthygl hon, byddwn yn edrych ar Bwyslais a'i rôl fel un o'r egwyddorion mewn celf yn ogystal â rhoi ychydig o enghreifftiau celf pwyslais.

Beth Yw Pwyslais mewn Celf?

Mae pwyslais mewn celf yn un o nifer o egwyddorion celf, a ddefnyddir ochr yn ochr â elfennau celf . Disgrifir yr olaf fel eich “offer gweledol”, maent yn cynnwys lliw, ffurf, llinell, siâp, gofod, gwead, a gwerth. Mae'n bwysig peidio â chael ei gymysgu â'r elfennau a egwyddorion celf , gyda'r olaf yn defnyddio'r elfennau i greu cyfansoddiad unedig.

Mae'r egwyddorion yn cynnwys cydbwysedd, cyferbyniad, pwyslais, harmoni, symudiad, patrwm/ailadrodd, cyfrannedd, rhythm, graddfa, undod, ac amrywiaeth. Disgrifir y rhain hefyd fel set o “feini prawf” sy’n cynorthwyo i ddadansoddi gwaith celf o safbwynt gwrthrychol.

Mae hynny’n dod â ni at y cwestiwn, beth yw pwyslais mewn celf? Mae'r egwyddor hon yn cyfeirio at sut mae gwahanol elfennau'n cael eu cymhwyso i dynnu ein sylw ni, y gwylwyr, at ganolbwynt penodol. Fel arfer, dim ond un canolbwynt sydd, ond gall fod sawl un mewn cyfansoddiad, fel y gwelwn o'r enghreifftiau celf pwyslais a ddarperir isod. Fodd bynnag, fe'i hanogir i archwilio hyd yn oed mwy o enghreifftiau o bwyslais mewn celf mewn trefnsylw i'r prif destun yn y cyfansoddiad trwy gymhwyso gwahanol elfennau celf megis lliw, llinell, gwead, gofod, siâp, ffurf, a gwerth.

Beth Yw Enghreifftiau o Bwyslais mewn Celf?

Gellir defnyddio pwyslais mewn celf mewn gwahanol ffyrdd, sef trwy gydgyfeiriant, ynysu neu wahanu, creu eithriad, israddiad, neu wrthgyferbyniad.

Beth Yw Egwyddorion Celf?

Mae egwyddorion celf yn set o reolau neu dechnegau sy'n gweithredu fel meini prawf wrth gyfansoddi gweithiau celf, boed yn baentiadau, lluniadau, neu gerfluniau. Y rhain yw cyferbyniad, amrywiaeth, harmoni, rhythm, graddfa, cydbwysedd, symudiad, patrwm neu ailadrodd, undod, a phwyslais.

i ddeall y myrdd o ffyrdd y gellir defnyddio'r dechneg hon.

Nid oes un maint i bawb, a dyna sy'n gwneud yr egwyddor hon mor amlbwrpas a hwyliog i weithio ag ef.

Sut i Ddefnyddio Pwyslais mewn Celf

Mae yna nifer o dechnegau i'w defnyddio i gymhwyso pwyslais mewn celf, sef, mewn cyferbyniad, cydgyfeiriant, gwahaniad neu ynysu, creu eithriad, ac israddiad. Byddwn yn egluro pob un isod yn gryno.

Cyferbyniad

Bydd creu cyferbyniad rhwng y testun yn pwysleisio'r canolbwynt, gellir cymhwyso hyn trwy wahanol elfennau megis lliw, gwerth, llinell neu wead , fodd bynnag, gellir cymhwyso'r rhan fwyaf o'r elfennau celf yn strategol i greu pwyslais mewn celf.

Gellir defnyddio lliw mewn tair ffordd, sef, “cyflenwol”, er bod y rhain yn gyferbyniadau ar yr olwyn liw , os gosodir ef yn ymyl eu gilydd y mae yn creu pwyslais ; mae lliw “ynysig” yn cyfeirio at ddefnyddio un lliw sy'n tynnu sylw; ac mae lliw “absennol” yn cyfeirio at eithrio'r rhan fwyaf o liwiau i bwysleisio un lliw.

Gweld hefyd: Sut i Dynnu Ysgubor - Creu Braslun Ysgubor Gwych

Gall enghraifft o ddefnyddio cyferbyniad edrych fel ymbarél melyn llachar mewn cyfansoddiad sydd fel arall yn llwyd. Mae enghreifftiau eraill o Bwyslais mewn celf weledol yn cynnwys Argraff, Codiad yr Haul (1872), a Poppy Field (1873) gan yr arlunydd Argraffiadol Claude Monet.

Argraff, Codiad yr Haul (1872) gan Claude Monet; Claude Monet, Parth cyhoeddus, trwy WikimediaCommons

Yn yr enghraifft o waith celf pwyslais uchod, Argraff, Codiad yr Haul , gwelwn sut y creodd Monet gyferbyniad trwy liw ac argraff golau. Tynnir ein ffocws at oren llachar yr haul, sydd hefyd bron iawn yng nghanol y cyfansoddiad, ac mae'r lliwiau amgylchynol yn arlliwiau tawel o felan, gwyrdd a llwyd. Ym Maes Pabi , mae Monet yn tynnu ein ffocws i faes y pabi coch i'r ochr chwith.

Maes Poppy (1873) gan Claude Monet; Claude Monet, Parth cyhoeddus, trwy Comin Wikimedia

Os edrychwn ar y Artist haniaethol Mark Rothko , creodd sgwariau mawr o liwiau gwahanol ar gynfas, er enghraifft, Untitled (Coch, Glas, Oren) (1955) neu Oren a Melyn (1956). Nid yn unig y creodd Rothko bwyslais gweledol trwy ei ddefnydd o liwiau cyferbyniol ar ardaloedd mawr, ond creodd bwyslais emosiynol hefyd.

Cydgyfeiriant

Mae cydgyfeiriant yn cyfeirio at ddefnyddio llinellau i dynnu sylw at ganolbwynt, sy'n yn cael ei alw'n “diflaniad” fel arfer, cyfeirir at hyn fel persbectif llinol. Gall llinellau fod â hydoedd a chromliniau gwahanol sy'n cael eu trefnu mewn patrymau penodol, ailadroddiadau, neu ddilyniannau sy'n symud i un cyfeiriad, gan arwain ein syllu at yr hyn y mae'r cyfansoddiad yn ei bwysleisio.

Mae yna hefyd linellau “awgrymedig”, sy'n golygu'n syml nad oes unrhyw linellau penodol yn tynnu ein sylw at ganolbwynt, er enghraifft, osffigur yn edrych i gyfeiriad penodol, bydd ein syllu yn dilyn yn naturiol.

Y Swper Olaf (1495-1498) gan Leonardo da Vinci; Leonardo da Vinci, Parth cyhoeddus, trwy Comin Wikimedia

Mae enghraifft o bwyslais mewn celf trwy gydgyfeiriant yn cynnwys dim llai na Y Swper Olaf (1495-1498) gan Leonardo da Vinci. Roedd arlunydd y Dadeni yn feistr ar bersbectif, ac yn y paentiad hwn, mae'n tynnu ein sylw at ffigwr canoledig Iesu Grist, yn eistedd wrth fwrdd wedi'i amgylchynu gan y 12 Apostol. Trwy gydgyfeiriant llinellau “cilio” o'r bensaernïaeth amgylchynol, y waliau, y nenfwd, a thair ffenestr yn y cefndir, pwysleisir ffigwr Crist.

Cyfeirir at y dechneg hon hefyd fel un- safbwynt pwynt, a'r pwynt diflannu yw'r ffenestr y tu ôl i ben Iesu Grist.

Gwahanu/Ynysu

Mae Gwahanu neu Arwahanrwydd yn cyfeirio at leoliad prif destun gwaith celf fel rhywbeth ar wahân i gweddill y pwnc. Wrth ynysu'r gwrthrych neu'r testun cynradd bydd yn tynnu ein sylw ato yn ogystal â pheri i ni, y gwylwyr, gwestiynu ei arwyddocâd a'i ystyr o fewn y cyfanwaith mwy.

Bydd Gwahanu neu Arwahanrwydd yn amlygu'r prif agweddau'r gwaith celf.

Gellir gwneud hyn trwy osod ffigwr i ffwrdd oddi wrth ffigurau eraill, neu wrthrych, naill ai yn y blaendir neu'r cefndir neutrwy greu effaith gyferbyniol, lle mae'r prif bwnc yn llai na gweddill y testun neu i'r gwrthwyneb.

Mae’r enghraifft o waith celf pwyslais o’r dechneg hon yn cynnwys Cristina’s World (1948) gan yr arlunydd Americanaidd Realist Andrew Wyeth. Yn y blaendir gwelwn y ffigwr benywaidd unig gydag ehangder helaeth o gae glaswelltog o’i chwmpas, yn pwysleisio ei hunigedd hyd yn oed yn fwy, a thŷ yn y pellter, a ddarlunnir ar raddfa lai, hefyd yn pwysleisio’r ffigwr benywaidd fel y prif gymeriad. o'r paentiad.

Creu Eithriad

Mae'r gair “eithriad” yn cyfeirio at rywbeth sy'n wahanol i'r gweddill neu rywbeth nad yw'n dilyn y rheolau derbyniol. O ran pwyslais mewn celf, bydd hyn yn golygu darlunio'r pwnc cynradd fel un sy'n wahanol i weddill y testun fel ei fod yn sefyll allan.

Bydd hyn yn aml yn ymddangos yn rhyfedd, allan o le, neu'n annaturiol, mae yn cael ei ddisgrifio hefyd fel “anarferol”. Gall enghreifftiau gynnwys gosod siâp fel triongl ymhlith cylchoedd neu osod blodyn rhwng hollt stryd palmant mewn lleoliad trefol.

Enghraifft o bwyslais mewn celf sy’n defnyddio creu eithriad yw’r paentiad Swrrealaidd Mab y Dyn (1964) gan René Magritte . Yma gwelwn ffigwr dyn yn gwisgo cot fawr a het, fodd bynnag, yr hyn sy'n tynnu ein sylw yw'r afal mawr gwyrdd sy'n gorchuddio côt y dyn.wyneb.

Mae enghraifft arall o waith celf â phwyslais yn cynnwys paentiad y Mynegiadwr Almaenig Franz Marc o’r enw Large Blue Horses (1911), sy’n darlunio tri cheffyl glas mawr ym mlaendir y llun. Mae'r glas yn pwysleisio'r ceffylau, lliw na fyddem yn ei ddisgwyl ar geffyl, fodd bynnag, mae Marc hefyd yn creu pwyslais emosiynol yma trwy ei ddefnydd o drefniadau lliw.

Ceffylau Mawr Glas ( 1911) gan Franz Marc; Franz Marc, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Is-ordeinio

Mae israddio yn cyfeirio at “ddad-bwysleisio” y pwnc o amgylch y pwnc cynradd i roi pwyslais ar y canolbwynt . Gellir gwneud hyn trwy ddefnyddio elfennau celf fel lliw a gofod. Er enghraifft, gall y canolbwynt fod mewn lliw mwy llachar nag y gall gweddill y blaendir fod mewn ffocws craff tra bod y cefndir yn niwlog. y blaendir ar raddfa fwy o'i gymharu â'r testun amgylchynol a ddarlunnir ar raddfa lai. Yn syml, mae israddio yn creu gwahaniaeth rhwng y pynciau cynradd ac “uwchradd”.

Bywyd Llonydd gyda Dysgl Ffrwythau (1879-1880) gan Paul Cézanne; Paul Cézanne, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Mae pwyslais ar enghreifftiau celf o ddarostyngiad yn cynnwys bywydau llonydd gan nad yw eu cefndiroedd mor ystyrlon â'r blaen, lle mae basgedi fel arfergyda bwyd neu bwnc tebyg. Mae un enghraifft yn cynnwys Bywyd Llonydd gyda Dysgl Ffrwythau (1879-1880) gan Paul Cézanne.

Enghraifft arall o waith celf gyda phwyslais yw The Third of May 1808 (1814) by Francisco Goya , sy'n cael ei ddarlunio trwy bwysleisio'r ffigwr canolog gyda'i ddwylo i fyny; y mae hefyd ffynhonnell o oleuni yn disgleirio arno, ac y mae y ffigyrau eraill yn y cysgodion, yn neillduol y milwyr, y mae eu cefnau tuag atom, y gwylwyr.

Y Trydydd o Fai 1808 (1814) gan Francisco de Goya; Francisco de Goya, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Gweld hefyd: Amhosibilrwydd Corfforol Marwolaeth Ym Meddwl Rhywun Byw

Crynodeb o Bwyslais mewn Celf

Cyferbyniad Subordination
Pwyslais mewn Technegau celf Nodweddion Enghreifftiau o Waith Celf Pwyslais
I bwysleisio'r canolbwynt mewn cyfansoddiad gellir defnyddio gwahanol elfennau celf i greu effaith gyferbyniol ar gyfer pwyslais. Argraff, Codiad yr Haul (1872) gan Claude Monet

Glas, Oren, Coch (1961) gan Mark Rothko

Cydgyfeiriant Defnyddio llinellau i dynnu sylw gwylwyr i ganolbwynt neu i bwysleisio canolbwynt. Yr enw ar hyn yw persbectif llinol. Y Swper Olaf (1495 i 1498) gan Leonardo da Vinci
Gwahanu/ Arwahanrwydd Yn cyfeirio at wahanu neu ynysu'r prif bwnc er mwyn cynyddu'r pwyslais. Byd Cristina(1948) gan Andrew Wyeth
Creu Eithriad Lleoliad neu ddarluniad rhyfedd, annaturiol, neu anarferol yn aml o’r prif testun i'w bwysleisio neu syniad yn y cyfansoddiad. Blue Horses (1911) gan Franz Marc
Mae hyn yn cyfeirio at “ddad-bwysleisio” y pwnc o amgylch y prif ganolbwynt er mwyn ei bwysleisio. Bywyd Llonydd gyda Dysgl Ffrwythau (1879 i 1880) gan Paul Cézanne<20
Yn yr erthygl hon, buom yn archwilio sut i greu pwyslais mewn celf, sy’n un o nifer o egwyddorion celf, ynghyd â chymwysiadau amrywiol elfennau celf, gwelwn sut y gall gweithiau celf dal llawer o ystyron. Mae'n bwysig nodi hefyd nad pwyslais gweledol yn unig sy'n cael ei greu, ond trwy amrywiol elfennau celf, mae pwyslais emosiynol a seicolegol hefyd yn cael ei greu, yn enwedig pan fydd artist yn bwriadu archwilio'r agweddau olaf mewn gwaith celf.

Iphigenia yn Tauris (1893) gan Valentin Serov. Yn y paentiad hwn, mae'r tonnau'n chwalu yn creu llinell dapro sy'n cael ei thorri i fyny gan y fenyw yn edrych allan dros y cefnfor. Trwy dorri ar draws y llinell, mae'r fenyw yn pwysleisio ei safbwynt ac yn gwneud datganiad pwerus; Valentin Serov, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Yn gyffredin, yr hyn sy’n creu pwyslais mewn celf yw cyferbyniad, y gellir ei gyfleu mewn nifer o ffyrdd, boed hynny trwy gyfansoddiadau lliw,gweadau, maint, graddfa, neu ofod, ymhlith eraill. Mae technegau eraill sy'n creu pwyslais yn cynnwys cydgyfeirio, gwahanu neu ynysu, creu eithriad, ac is-symudiad, technegau a bortreadir mewn ychydig yn unig o'r enghreifftiau celf pwyslais a grybwyllwyd uchod.

Egwyddorion Celf – Darlleniadau Pellach

 • Egwyddorion Celf prif erthygl
 • Symud mewn Celf
 • Undod mewn Celf

 • Rhythm in Art

 • <28 Gwead mewn Celf

 • Cymesuredd mewn Celf

  Cydbwysedd mewn Celf 0>
 • Harmoni mewn Celf
 • 30>

  Fel y gwelsom o’r enghreifftiau o bwyslais mewn celf uchod, mae’n egwyddor bwysig o gelfyddyd y byddem, hebddi, yn syllu ar gyfansoddiad diystyr. Gan ddefnyddio'r amrywiaeth o offer sydd gennym ni, a chymhwyso'r rhain yn strategol, gallwn ni, fel artistiaid, greu gweithiau celf ystyrlon ac ysbrydoledig. Yn ogystal, o ddeall sut mae pwyslais mewn gweithiau celf rydym hefyd mewn sefyllfa well i ddadansoddi'r holl baentiadau a cherfluniau pwysig o bob oed, a fydd yn y pen draw yn mireinio eu hystyr i ni. Felly, trwy ddeall pwyslais, gallwn siarad iaith ystyr mewn celf.

  Darllenwch hefyd ein stori gwe celf pwyslais.

  Cwestiynau Cyffredin

  Beth Yw Pwyslais mewn Celf?

  Mae pwyslais mewn celf yn rhan o egwyddorion celf, mae'n ymwneud â lluniadu

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.