Preswyliadau Artist - Beth Yw Rhaglen Breswyl Artist?

John Williams 26-09-2023
John Williams

Mae rhaglenni preswyl artistig neu breswyliadau artist yn opsiwn ardderchog i artistiaid wneud gwaith gyda chefnogaeth ariannol, materol neu guradurol sefydliad celf. Gall gwneud cais am breswyliadau artistiaid newydd fod yn ffordd wych i artistiaid ifanc archwilio eu harddulliau celf a sefydlu eu gyrfaoedd. Gall preswyliadau artistiaid hefyd roi cyfle i artistiaid sefydledig greu gwaith ffres sy'n gysylltiedig â sefydliadau celf adnabyddus. Yn yr erthygl hon, byddwn yn gofyn y cwestiwn, beth yw preswyliad artist, i ddeall sut i wneud cais, sut mae preswyliadau artistiaid yn cael eu hariannu, a phryd mae'n gwneud synnwyr i wneud cais am breswyliad artist. Byddwn hefyd yn rhestru ychydig o breswyliadau artistiaid da yn yr Unol Daleithiau

Beth Yw Preswyliad Artist?

Sut mae'r system preswylio artist yn gweithio'n union? Mae hwn yn gwestiwn cyffredin, gan fod gan y rhan fwyaf o artistiaid ddiddordeb yn y cyfleoedd y mae preswyliadau artistiaid yn eu cynnig. Fodd bynnag, gall ymchwilio a gwneud cais am y preswyliadau sy'n gweddu i'ch steil, eich gyrfa a'ch bwriad fod yn waith caled.

Mae preswyliadau artistiaid yn rhaglenni, wedi'u hariannu neu eu hariannu'n rhannol, sy'n rhoi amser, deunyddiau, gofodau i artistiaid. , a briffiau i'w harchwilio y tu allan i'w harferion a'u bywydau bob dydd.

Mae preswyliadau artistiaid yn gyfle artistig amser-benodol. Pan fyddent yn cael preswyliad artist, byddai artist naill ai'n symud eu hymarfer i ofod penodol a neilltuwyd ganddoac ymhelaethwch ar sut y bydd eich celf yn archwilio'r cysyniad penodol trwy, er enghraifft, gynnwys pwnc, symbolaeth, ac archwilio trosiadol.

Dylai eich cynnig hefyd gynnwys adran ar fethodoleg ymchwil. Dyma'r ffordd y byddwch chi'n cyrraedd y mewnwelediadau rydych chi'n ymchwilio iddynt trwy'ch allbynnau ymarferol. Er enghraifft, ar gyfer preswyliad ar symud yn y ddinas, gallech archwilio'r defnydd o feiciau fel estyniad o'r corff dynol (dyma'r cysyniad sylfaenol). Gallai eich methodoleg fod i ymweld ag ardaloedd penodol yn y ddinas a thynnu mapiau cyfuchliniau dall o lwybrau beic yn eich dyddiadur gweledol. Yna gellir ymgorffori'r brasluniau hyn mewn paentiadau portread o berchnogion beiciau rydych chi'n eu dal ar ffilm.

Rhan bwysig iawn o gynnig preswyliad yw'r deunyddiau cynllunio sy'n cyd-fynd â'ch testun. Dylai'r rhain ddangos eich cynnig i roi syniad gweledol i'r panel beirniadu o sut olwg fyddai ar eich prosiect.

Gallwch wneud ychydig o frasluniau cynllunio, collages, a byrddau hwyliau, neu ddarlunio'r hyn yr hoffech ei wneud. gwneud yn weledol. Mae rhai preswyliadau artistiaid yn gofyn ichi gynnwys amserlen a chyllideb yn eich cynnig. Ymchwiliwch i sut mae artistiaid eraill wedi gwneud y rhain a chadwch y swm cyllid y maent yn ei gynnig mewn cof wrth sefydlu'r gyllideb. Rydych chi eisiau rhoi cymaint o adnoddau a chymaint o hyblygrwydd o ran amser â phosibl i chi'ch hun, felly meddyliwch yn ofalus cyn cyflwyno'r dogfennau hyn.

Beth i'w Wneud PrydByddwch yn Derbyn

Diolch i'r sefydliad am eich derbyn a mynegwch eich cyffro ynghylch gweithio gyda nhw. Peidiwch ag e-bostio'r sefydliad gyda phob cwestiwn neu broblem sydd gennych. Mae angen i chi gadw'ch perthynas â nhw yn broffesiynol a dylech fod yn fodlon â'r manylion a roddwyd i chi yn yr alwad agored a'r neges derbyn. Cysylltwch â nhw dim ond os ydych chi'n hollol ansicr ynglŷn â'r hyn a ddisgwylir gennych chi.

Ymchwiliwch y wlad a'r bobl y byddwch yn ymweld â nhw. Mae'n bwysig bod yn barod ar gyfer y daith, y newidiadau diwylliannol, a'r sefydliad y byddwch yn ymweld ag ef.

Fel hyn, byddwch yn arbed amser tra byddwch yno. Os byddwch yn ymchwilio i ble i ddod o hyd i fwyd, cardiau bws, peiriannau ATM, ac yn y blaen cyn i chi fynd, byddwch yn setlo i mewn yn hawdd ac yn gallu canolbwyntio ar eich gwaith. Mae gan y rhan fwyaf o raglenni preswyl dîm cymorth sy'n cynorthwyo artistiaid i ddod yn gyfforddus pan fyddant yn cyrraedd. Paratowch bopeth y bydd ei angen arnoch ar gyfer y cyfnod preswyl a theithio. Os ydych chi'n bwriadu mynd â deunyddiau gyda chi, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cael mynd â nhw ar yr awyren neu'r trên y byddwch chi'n teithio gyda nhw. Mae'n well cyrraedd gyda phopeth sydd ei angen arnoch na chyrraedd a gorfod treulio amser gwerthfawr yn casglu deunyddiau.

Fodd bynnag, os cesglir eich deunyddiau ar safleoedd penodol, neu os yw'r cyfnod preswyl yn cynnig cyllideb i chi ar gyfer deunyddiau. , gallwch chi gasglu a phrynu popeth pan fyddwch chi'n cyrraedd. Hefyd, cael eichgwaith papur ar gyfer y daith felly nid oes unrhyw gymhlethdodau pan fydd eich amser teithio yn cyrraedd.

Sicrhewch bopeth yn eich stiwdio cyn i chi adael. Os oes archebion sydd angen mynd allan, prosiectau sydd angen eu gorffen, a gwaith gweinyddol i'w wneud cyn i chi fynd, gwnewch yn siŵr ei fod wedi'i orffen cyn bod yn rhaid i chi ddechrau eich preswyliad.

Y y syniad y tu ôl i breswyliad artist yw cael amser penodol i orffen, dechrau neu weithio ar brosiect penodol. Peidiwch ag ymrwymo i unrhyw beth arall yn ystod y cyfnod preswyl. Gallai hyn gyfaddawdu eich ffocws ac mae arnoch chi'r sefydliad ac artistiaid eraill na chafodd y cyfle i wneud y gorau ohono. Peidiwch â dechrau'r celf yr ydych i fod i'w chreu yn ystod y cyfnod preswyl yr eiliad y cewch eich derbyn. Gallwch barhau â'ch gwaith ymchwil a chynllunio, ond y syniad gyda phreswyliadau artistiaid yw y dylech greu'r gwaith yn y lleoliad penodol ac o fewn yr amserlen a grëwyd ar ei gyfer.

Preswyliadau Artistiaid yn yr Unol Daleithiau

Y ffordd orau o fynd ati i ddod o hyd i breswyliadau artistiaid yn yr Unol Daleithiau yw ymchwilio cymaint â phosibl. Pan fyddwch chi'n dod ar draws platfform neu sefydliad rydych chi'n ei hoffi, ymunwch â'u cylchlythyr i gael y wybodaeth ddiweddaraf am alwadau preswyl agored. Mae Resartis yn blatfform gwych i ymuno i dderbyn y galwadau agored am breswyliadau rhyngwladol. Dyma restr o ychydig o breswyliadau yn yr UD:

  • Sefydliad Chinati ym Marfa ,Texas
  • Rhaglen Astudio Annibynnol Amgueddfa Celf Americanaidd Whitney (ISP) , Efrog Newydd, NY
  • Gwladfa MacDowell yn Peterborough , New Hampshire
  • Sefydliad Celf y Parciau Cenedlaethol mewn Parciau Cenedlaethol lluosog
  • Preswyl Artistiaid ac Awduron Ox-Bow Fall , Saugatuck, Michigan
  • Canolfan Bemis ar gyfer Celfyddydau Cyfoes , Omaha, Nebraska

Mae preswyliadau artistiaid yn gyfleoedd cyffrous i artistiaid sydd angen persbectif ffres, amser ymroddedig, a chychwyniad i eu gyrfaoedd. Er bod gwneud cais yn llawer o waith, gall yr holl waith ymchwil ac ymdrech eich helpu i ddiffinio'ch deunyddiau ategol ac ysgrifennu cynigion. Mae bob amser yn syniad gwell ceisio cael llythyr gwrthod, na pheidio â cheisio o gwbl. Arhoswch yn bositif a phwy a wyr, efallai fod eich cyfle i lansio gyrfa ar y gorwel.

Gweld hefyd: Beth yw Ysgythriad mewn Celf? - Canllaw i Ddysgu Technegau Ysgythru

Cwestiynau Cyffredin

Pryd Mae'n Gwneud Synnwyr i Wneud Cais am Breswyliad Artist?

Os oes gennych chi amser, syniad, ac angen seibiant o'ch stiwdio mae'n syniad da gwneud cais am breswyliad artist. Os ydych chi'n chwilio am amser penodol i ddatblygu prosiect neu eisiau lansio'ch gyrfa gelf trwy sefydliad penodol, mae gwneud cais am breswyliadau artistiaid hefyd yn syniad da. Dylai gofynion ymgeisio a chyfranogiad pob preswyliad roi syniad i chi a ydych yn ffit da ar ei gyfer ai peidio.

Do All ArtistPreswyliadau Rhoi Cymorth Ariannol?

Sut mae preswyliadau artistiaid yn cael eu hariannu? Mae'n bosibl mai dyma'r pryder mwyaf cyffredin sydd gan artistiaid ymgeisio. Yn anffodus, nid yw pob cyfnod preswyl yn cynnig cymorth ariannol. Gallai rhai gael eu hariannu’n rhannol, trwy gynnig costau teithio i artistiaid, costau deunyddiau, cyflog dyddiol, gofod stiwdio, neu gostau llety. Fodd bynnag, mae rhai cyfnodau preswyl yn gwbl hunan-gyllidol ac yn syml yn cynnig i artistiaid y teilyngdod o gael eu dewis, eu hamlygu, eu cyfle i arddangos, neu gyfleoedd i rwydweithio.

Sut Ydw i'n Gymwys ar gyfer Preswyliadau Artistiaid?

Mae gan bob galwad preswyliaeth agored ei gofynion ei hun ar gyfer cymhwyso. Mae rhai yn breswyliadau artistiaid sy'n dod i'r amlwg ac eraill yn rhaglenni preswyl artistig ar gyfer artistiaid sefydledig. Mae angen i chi astudio'r alwad agored rydych am wneud cais amdani yn ofalus er mwyn sicrhau eich bod yn bodloni'r meini prawf.

y sefydliad preswyl am gyfnod penodol o amser, gweithio ar thema benodol gyda grŵp penodol o bobl, neu greu corff o waith gyda'r gefnogaeth ddeunydd, arddangosfa a churadurol a gynigir gan y sefydliad preswyl yn ystod amserlen benodol.

Ynghyd â'r manteision hyn, mae preswyliadau artistiaid yn aml yn marchnata ac yn cyflwyno'r artistiaid a ddewiswyd i gynulleidfa'r sefydliad sy'n cynnal. Byddant yn aml yn cyhoeddi'r enillwyr ar eu cyfryngau cymdeithasol neu lwyfannau e-bost ac yn olrhain proses y cyfnod preswyl yno hefyd.

Mae llawer o artistiaid sy'n dod i'r amlwg yn ceisio lansio eu gyrfaoedd yn unig, ond gall rhaglen breswyl helpu hyn. drwy roi cyfeiriad i'r artist, cyllid, stiwdio, a chyfleoedd arddangos.

Sut mae Artistiaid Preswyl yn Ariannu?

Mae ariannu’r preswyliad artist yn dibynnu ar y sefydliad. Mae rhai darparwyr preswyl yn cael cyllid gan noddwyr, noddwyr, neu gronfeydd ymddiriedolaeth sy'n caniatáu iddynt gefnogi artistiaid yn ariannol yn ystod y cyfnodau preswyl y maent yn eu cynnig.

Tra bod sefydliadau eraill angen ffi ymgeisio gan artistiaid sy'n gwneud cais sy'n mynd tuag at y ariannu'r preswyliad.

Ariennir rhai cyfnodau preswyl gan y llywodraeth, tra gallai rhai gael eu hariannu eu hunain gan yr artistiaid sy'n cymryd rhan. Mae angen i chi ddarllen yn ofalus i weld beth mae'r sefydliad yn ei gwmpasu a beth fydd yn rhaid i chi ei ariannu eich hun.

Sut i Wneud Cais am Breswyliad Artist

Mae angen llawer o ddarllen i ddeall sut i wneud cais am breswyliad artist. Mae'r broses ymgeisio hefyd yn cynnwys llawer o waith cyn i chi wybod a gawsoch chi'r cyfle ai peidio. Mae’r rhan fwyaf o breswyliadau’n disgwyl i chi roi llawer o waith papur at ei gilydd fel rhan o’ch cais, a all deimlo’n ddiflas ac yn weinyddol-drwm. Fodd bynnag, mae mynd trwy'r broses hon yn ffordd wych o fireinio'ch deunyddiau ategol fel eich gwefan, bio, datganiad artist , a phortffolio. Gadewch inni edrych ar yr hyn sy'n ofynnol gennych chi'n gyffredinol yn ystod y broses ymgeisio am breswyliad.

Ymchwil a Darllen Clos Yn Allwedd

Cyn i chi wneud cais am raglenni preswyl artistig mae'n bwysig gwneud eich ymchwil. Mae galwad agored yn neges y mae sefydliad sy'n cynnal cyfnodau preswyl yn ei rhoi allan. Dylai'r ddogfen hon gynnwys popeth sydd angen i chi ei wybod am y rhaglen breswyl artist.

Dylai nodi'n glir sut i wneud cais am breswyliad artist penodol gyda chwmni penodol, sut mae'r preswyliad artist yn cael ei ariannu, ac a yw mae'n breswyliad artist sy'n dod i'r amlwg neu'n breswyliad artist sefydledig.

Mae'r dogfennau hyn yn aml yn hirfaith a'r system hidlo gyntaf o artistiaid sydd â diddordeb gan fod angen darllen manwl. Yn aml nid yw artistiaid yn gwneud hyn yn iawn neu nid ydynt yn teimlo fel neilltuo'r amser hwn i ddarllen clos ac, felly, yn colli allan ar alwadau agored sy'n berthnasol i'w gyrfaoedd. Os nad ydych yn darlleny testunau hyn yn ofalus efallai y byddwch yn camddeall yr hyn sy'n ofynnol gennych i wneud cais, a allai arwain at wrthod eich cais.

Mae gan y rhan fwyaf o alwadau agored ofynion penodol, er enghraifft, cyfuno holl elfennau'r cais mewn un PDF dogfen. Os cyflwynwch yr holl elfennau cais ar wahân oherwydd na wnaethoch eu darllen yn ofalus, bydd yn adlewyrchu'n wael arnoch chi ac efallai y cewch eich diarddel. Mae'n helpu i wneud nodiadau ar ddogfen wag wrth i chi ddarllen.

Bydd creu penawdau o'r holl ofynion wrth i chi fynd drwy'r alwad agored yn gwneud lluniad eich cais yn fwy strwythuredig a chywir. <3

Yn yr alwad agored, bydd y thema'n cael ei hegluro. Yn aml disgwylir i artistiaid ysgrifennu cynnig yn dangos sut y byddant yn defnyddio eu cyfrwng, eu cysyniadau a’u hymchwil i ymhelaethu ar y thema hon. Mae gan y cynigion hyn hefyd ofynion penodol iawn yn aml ac mae'n bwysig deall beth mae'r sefydliad preswyl ei eisiau gennych chi o'r detholiad hwn, yn ogystal â beth yw'r terfyn nifer geiriau cyn i chi ddechrau ysgrifennu.

Ystyriwch Amser

Mae rhaglenni preswyl yn ymwneud â manylebau amser i gyd. Yr hyn sy’n ei osod ar wahân i gael eich cyflogi neu eich cynrychioli gan sefydliad celf, yw bod cyfnodau preswyl yn dechrau ac yn gorffen ar adegau penodol. Mae'r amseroedd hyn yn amlach na pheidio yn amhosib eu trafod. Dylech sicrhau eich bod ar gael i weithio ar y gwaith arfaethedig yn ystod y cyfnod preswylamser. Os ydych chi'n gwneud cais am gyfleoedd lluosog gwnewch yn siŵr nad ydyn nhw'n gorgyffwrdd nac yn gwrthdaro o ran dyddiadau.

Os oes gennych chi swydd amser llawn, gwnewch yn siŵr y byddwch chi'n gallu cymryd gwyliau os ydych chi dewis ar gyfer rhaglen breswyl.

Os ydych yn ddibynnol ar waith safle-benodol, gwnewch yn siŵr y byddwch yn gallu cynnal eich hun drwy gydol y cyfnod preswyl. Bydd yn rhaid i chi dalu eich rhent tŷ, rhent stiwdio parhaol, a threuliau sylfaenol eraill am yr amser y byddwch i ffwrdd o hyd, gan fod y rhan fwyaf o breswyliadau artistiaid yn talu costau'r preswyliad gwirioneddol yn unig.

Mewn geiriau eraill , ni fyddwch o reidrwydd yn gallu ennill cyflog o gyfleoedd preswyliad artist ac mae angen i chi wneud yn siŵr y byddwch yn gallu cymryd amser i ffwrdd i ganolbwyntio ar y cyfle preswylio.

Ystyriwch y Bwriad

Mae preswyliadau artistiaid yn ffyrdd gwych o lansio'ch gyrfa, ond dim ond os yw'n cyd-fynd â'ch ymarfer. Dylech sicrhau bod gwerthoedd a chynulleidfa'r rhaglen breswyl artistig yn cyd-fynd â'ch bwriadau artistig.

Nid yw'n gwneud synnwyr i wneud cais am breswyliad cerflunio os ydych yn wneuthurwr printiau, neu i wneud cais ar gyfer preswyliad ar brosiect sy'n ymwybodol o'r amgylchedd os mai plastig na ellir ei ailgylchu yw'ch prif gyfrwng. bod yn ormod o waith,yn enwedig gan mai dim ond ar ôl i chi gael eich derbyn ac os yw'r sefydliad preswyl yn cynnig unrhyw gymorth ariannol y cewch iawndal am y gwaith hwn. Mae angen i bob artist benderfynu drostynt eu hunain a yw'r llafur sydd ei angen i wneud cais am breswyliad yn gwneud synnwyr iddynt.

Fodd bynnag, rydym yn awgrymu dewis galwadau agored sy'n adeiladu ar y gwaith, yn ehangu neu'n tynnu ohono. rydych yn ei wneud eisoes.

Ystyried Ariannu

Darllenwch yr alwad agored yn ofalus i ddeall pa adnoddau y mae rhaglenni preswyl artistig yn eu rhoi i artistiaid. Efallai y bydd rhai rhaglenni yn cynnig costau teithio a chostau stiwdio i artistiaid ond yn disgwyl i'r artist dalu am eu llety. Efallai y bydd eraill yn talu'r holl gostau ond yn cymryd perchnogaeth lawn o'r gwaith a grëwyd. Mae rhai cyfnodau preswyl ar-lein a bydd angen i chi gwrdd yn rheolaidd i drafod eich prosiect. Gallai hyn fod yn llawer o waith heb unrhyw iawndal ariannol.

Fodd bynnag, rydym yn awgrymu dewis galwadau agored sy'n adeiladu ar y gwaith rydych chi'n ei wneud yn barod, yn ehangu neu'n tynnu arno.

0>Mae rhai artistiaid yn gwneud cais am raglenni preswyl hunan-ariannu ond yn chwilio am grantiau symudedd i dalu eu costau teithio. Mae grantiau symudedd yn aml yn cael eu hariannu gan sefydliadau celf annibynnol sydd am ganiatáu i artistiaid deithio i weithio. Os ydych am ddewis hyn, bydd angen i chi wneud yn siŵr bod digon o amser rhwng y cyhoeddiad am dderbynnydd y preswyliad a'r dyraniad grant symudedd.

Cofiwch hynny ar y llallOchr yn ochr â'ch cais mae panel o weithwyr proffesiynol sy'n cymryd llawer o ofal ac amser i benderfynu pwy fydd yn cael y cyfle. Os na allwch fodloni'r gofynion ariannu sydd eu hangen i fynychu'r cyfnod preswyl, yn hytrach arhoswch ac arbed arian cyn i chi wneud cais.

Mae preswyliadau artistiaid yn aml yn digwydd yn flynyddol neu ddwywaith y flwyddyn, felly cofrestrwch ar gyfer y cylchlythyr y sefydliad, paratowch eich deunyddiau ategol a gwnewch gais y flwyddyn nesaf.

Ystyried Cymhwyster

Yn aml mae gan breswyliadau artistiaid newydd derfyn oedran neu derfyn arddangos ar gyfer artistiaid cymwys. Mae hyn yn golygu, os ydych chi wedi cael, er enghraifft, sioeau unigol lluosog, wedi ymarfer celf am fwy na 10 mlynedd, neu wedi cael cydnabyddiaeth yn y byd celf, ni ddylech wneud cais am breswyliadau artistiaid sy'n dod i'r amlwg. Mae preswyliadau artistiaid eraill yn nodi'n glir eu bod yn gweithio gydag artistiaid sefydledig yn unig.

Darllenwch y gofynion hyn yn ofalus a byddwch yn onest ar eich cais.

Mae'n debyg y byddwch yn cwrdd â'r unigolion a ddewisodd i chi fod yn rhan o’r cyfnod preswyl a gweithio’n agos gyda nhw drwy gydol y cyfnod preswyl. Os ydych wedi dweud celwydd neu wedi gwneud i'ch cyflawniadau swnio'n fwy trawiadol ar eich cais, byddant yn sylwi a gallai hyn effeithio ar eich uniondeb artistig.

Ymhellach, os ydych wedi gwneud ychydig o breswyliadau artist o bwysigrwydd ac amlygiad tebyg , ystyried gwneud cais am gyfleoedd a fydd yn ychwanegu amrywiaeth ateich ailddechrau. Mae gweithio mewn meysydd sy'n eich herio ac ehangu eich set sgiliau yn rhan o pam mae artistiaid yn gwneud cais am breswyliadau. Parhewch i chwilio am gyfleoedd sy'n teimlo ychydig yn anoddach eu cyflawni na'r cyfle blaenorol a gawsoch.

Fel hyn, bydd yr holl gyflawniadau artistig ar eich ailddechrau yn adeiladu ar ei gilydd ac yn eich gwneud yn artist cymwys iawn.

Ystyriwch Adnoddau

Os yw eich ymarfer yn dibynnu ar adnoddau penodol, fel bod yn agos at y môr i gasglu gwastraff y môr neu ystafell dywyll i ddatblygu eich printiau â llaw, gwnewch yn siŵr bod yr artist yn preswylio byddwch yn gallu cynnig yr adnoddau hyn i chi. Byddwch i ffwrdd o'ch stiwdio am gyfnod penodol o amser a bydd yn rhaid i chi weithio o stiwdio newydd a hollol wahanol. Felly, mae'n bwysig ystyried sut y gallwch chi addasu eich arfer ar gyfer teithio a mannau newydd. Os yw eich proses yn ddiflas iawn, dylech ystyried y bwriad yr ydych yn dechrau ar y cyfnod preswyl ag ef.

Gweld hefyd: Ailadrodd mewn Celf - Beth Yw Ailadrodd mewn Celf a Sut Mae'n Cael ei Ddefnyddio?

Mae preswyliadau artistiaid yn aml yn ymwneud â chyfarfod, rhwydweithio a chydweithio â gweithwyr proffesiynol artistig eraill. <3

Byddwch mewn gwlad neu dref wahanol, ac mae'n debyg y byddwch am wneud y mwyaf o'ch cyfle i weld y safle. Mae cyfnodau preswyl yn aml yn annog artistiaid i gasglu cymaint o ysbrydoliaeth o'r gofodau a'r cyfleoedd a gynigir iddynt. Rydym yn argymell eich bod yn ystyried addasu eich ymarfer fel chiyn gallu ei wneud yn hawdd (neu rywfaint ohono) o barc, amgueddfa, neu drên.

Hefyd, cofiwch gadw meddwl agored am yr hyn rydych am ei greu yn ystod y cyfnod preswyl.

Er efallai y bydd yn rhaid i chi gyflwyno cynnig manwl, rydych methu dychmygu sut y bydd y gofod newydd a'r rhyngweithio â'r cynorthwywyr eraill yn dylanwadu arnoch chi. Caniatáu i chi'ch hun fod yn hyblyg a chreu gweithiau celf sy'n wirioneddol adlewyrchu eich profiad yn y gofod newydd.

Y Broses Ymgeisio

Mae'r rhan fwyaf o breswyliadau artistiaid yn gofyn ichi gyflwyno bio, ailddechrau, portffolio, neu wefan. Mae'r deunyddiau ategol hyn yn bwysig i bob artist eu paratoi, p'un a ydych yn gwneud cais am breswyliadau artist ai peidio (gweler ein herthyglau ar artist bio ac artist resume). Dylech deilwra'r deunyddiau ategol hyn i'r cyfnodau preswyl artist penodol yr ydych yn gwneud cais amdanynt. Os ydych yn gweithio mewn celf perfformio a pheintio, er enghraifft, ond yn gwneud cais am breswyliad peintio, pwysleisiwch eich cyflawniadau peintio yn eich bio ac ailddechrau.

Bydd y rhan fwyaf o raglenni preswyl yn gofyn i chi ysgrifennu cynnig ar gyfer y prosiect yr ydych am ei wneud yn ystod y cyfnod preswyl.

Byddant yn aml yn disgwyl i chi ymateb yn y cynnig hwn i thema’r preswyliad, ond nid o reidrwydd. Yn eich cynnig, dylech neilltuo adran i'r rhesymu cysyniadol y tu ôl i'ch gwaith. Dyma lle rydych chi'n cysylltu â'r thema preswylio

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.