Peintio vs. Arlunio - Cynghorion ar gyfer Dysgu Sut i Beintio vs

John Williams 16-07-2023
John Williams

Pan ddaw i beintio vs. lluniadu, efallai eich bod yn pendroni pa un sydd hawsaf ac a oes llawer o wahaniaethau rhwng y ddau. Mae’r ddau yn boblogaidd ac yn adnabyddus ymysg pawb, ac mae’r ddwy yn ffyrdd y gall artistiaid fynegi eu hunain. P'un a yw'n creu rhywbeth newydd neu'n ail-greu delwedd, mae gan luniadu a phaentio rywbeth i'w gynnig. Felly, peintio yn erbyn lluniadu – gadewch i ni ddarganfod y gwahaniaethau.

Oes Gwahaniaeth Rhwng Arlunio a Phaentio?

Paent vs raffl, ydy un yn fwy rhagorol na'r llall? Ni allwch ddweud bod paentio yn well nac i'r gwrthwyneb, gan fod gan y ddau rywbeth i'w roi wrth greu celf. Mae hefyd yn fater o farn, efallai y bydd un person yn mwynhau peintio dros lun, ond nid yw hynny'n golygu ei fod yn ddewis gwell.

Yr unig ffactor mawr sy'n sefyll allan yw y bu llawer arlunwyr enwog mewn hanes, sy'n dod ag ef i flaen y gad, gan ei wneud yn ymddangos yn ddewis mwy dylanwadol.

Fodd bynnag, gall lluniadu fod yn rhywbeth a wneir cyn i beintio ddechrau, a gall fod yn ddarn celf terfynol ar ei ben ei hun. Heddiw, mae lluniadu yn fwy cysylltiedig â chelf fasnachol, ond mae'n dod yn fwyfwy poblogaidd fel cyfrwng celf annibynnol yn gyffredinol.

Mae peintio a lluniadu yn celfyddydau gweledol y gellir eu gwneud ar arwyneb dau ddimensiwn fel papur neu gynfas neu hyd yn oed paneli pren neu fetel. Mae lluniadu yn cael ei wneudMae ffurf ar gelfyddyd yn defnyddio trawiadau brwsh bach a gweladwy sy'n darlunio argraff o ddelwedd neu ffurf ac yn canolbwyntio ar y defnydd cywir o oleuadau. Mae paentiadau enwog fel Blodau Haul Vincent Van Gogh (1887) neu Impression, Sunrise (1872) gan Claude Monet yn enghreifftiau da.

Water Lillies (1906) gan Claude Monet; Claude Monet, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

 • Realaeth : Darlun manwl a chywir o'r amgylchedd naturiol neu ddarlun o fywyd cyfoes.<24
 • Mynegiant : Paentiadau sy’n gallu cynrychioli safbwynt gwyrgam o realiti ac sy’n caniatáu i’r artist fynegi ei syniadau a’i emosiynau’n rhydd. Er enghraifft, The Scream (1893) gan Edvard Munch .
 • Crynodeb : Defnyddio llinellau, siapiau, ffurfiau, a lliwiau i greu a peintio sy'n golygu rhywbeth i'r artistiaid. Er enghraifft, gweithiau celf Pablo Picasso.
 • Swrrealaeth : Mudiad diwylliannol sy'n creu celf sydd â delweddau anarferol ac afresymegol, ffordd o fynegi'r hyn a ddaw o'r meddwl anymwybodol.
 • <25

  Pa Arddull Peintio Yw'r Haws neu'r Anoddaf?

  Pa arddull peintio yw'r hawsaf? Mae hwn yn ddewis unigol gan fod rhai technegau ac arddulliau celf yn hawdd i rai ond yn fwy heriol i eraill. Dylech ddilyn yr arddull peintio y teimlwch eich bod yn cael eich denu ato. Fodd bynnag, mae'r paentiadau mwy manwl a realistig yn dal rhai o'ragweddau mwy heriol ar beintio.

  Efallai y bydd rhai yn dweud y gall paentiadau portread, yn debyg i luniadau portread, fod yr un mor heriol. Mae peintio ag olew yn arbennig o anodd gan fod angen llawer o amynedd a sgiliau technegol i gwblhau paentiad.

  Wrth weithio gyda phaent olew, mae angen amynedd oherwydd mae'r paent yn cymryd amser hir i sychu o'ch blaen. yn gallu dechrau ar haen arall, weithiau hyd yn oed wythnosau. Gallwch aros, neu gallwch beintio ar yr haen wlyb, gelwir hyn yn dechneg peintio alla prima ac fe'i cymhwysir mewn un cymhwysiad. Beth bynnag a wnewch, mae'n mynd i gymryd gwaith caled a llawer o amser i'w gwblhau.

  Mae paentio portreadau hefyd yn gofyn i chi wybod sut i gymysgu lliwiau a'u defnyddio i greu arlliwiau amrywiol o liw. Er enghraifft, creu tonau cnawd realistig. Mae'n anodd cuddio camgymeriadau hefyd wrth wneud paentiad portread, yn wahanol i rywbeth fel paentiad tirwedd, y gallwch chi efallai ei guddio ychydig fel na all neb weld y camgymeriad.

  Fodd bynnag, efallai y bydd pobl yn dod yn fwy naturiol i beintio. rhai, mae'r cyfan yn dibynnu ar eich doniau a'ch sgil. Eto, yn gyffredinol, gall fod yn anodd peintio delweddau tra manwl hefyd, efallai hyd yn oed yn fwy felly na lluniadu.

  Gweld hefyd: Sut i Dynnu Llun Gwiwer - Canllaw Lluniadu Gwiwerod Cam-wrth-Gam

  Gobeithio eich bod bellach wedi cael mwy o fewnwelediad i beintio yn erbyn lluniadu. Mae'r ddau yn ffurfiau celf anhygoel ac mae ganddynt eu manteision a'u hanfanteision eu hunain, ac mae pob un yn cynnwys amrywiaetho wahanol sgiliau. Yr unig ffordd i ddarganfod beth rydych chi'n ei fwynhau yw mynd allan a rhoi cynnig arnyn nhw eich hun. Gallwch luniadu neu beintio neu greu rhywbeth newydd gyda'r ddau.

  Cwestiynau Cyffredin

  Beth Yw'r Prif Wahaniaeth Rhwng Arlunio a Phaentio?

  O ran peintio yn erbyn lluniadu, mae rhai gwahaniaethau. Y prif rai yw bod lluniadu yn defnyddio pensiliau a phethau fel siarcol, sy'n gyfryngau sych, tra bod paentio yn defnyddio olewau, dyfrlliwiau, neu acryligau sy'n gyfryngau gwlyb. Mae paent yn defnyddio lliw, ffurf a gwead wrth luniadu siapiau a ffurfiau.

  Ydy Peintio neu Luniadu yn Ddrytach?

  Wrth edrych ar gostau lluniadu a phaentio, gall peintio dueddu i fod ychydig yn ddrytach. Er mai dim ond ychydig o ddeunyddiau sydd eu hangen ar luniadu ac mae'n ffurf ratach o gelfyddyd. Mae paentio hefyd yn dueddol o fod yn gyfrwng mwy poblogaidd. Yn gyffredinol, mae paentiadau hefyd yn cael eu gwerthu am fwy o arian oherwydd y gost sy'n mynd i'w gwneud nhw.

  Pa Sy'n Well: Peintio neu Arlunio?

  Mae dewis yr unigolyn i fyny mewn gwirionedd. Mae paentio yn fwy hyblyg, a gallwch greu gwead heb lawer o sgil. Mae paentio yn gadael i chi lenwi ardaloedd mawr a chreu arlliwiau yn llawer haws. Mae lluniadu yn gofyn am ychydig mwy o sgil os ydych am wneud lluniadau realistig. Er, mae paentio yn golygu llawer mwy fel cymysgu lliwiau pigment a defnyddio technegau amrywiol tradim ond pensil a phapur sydd ei angen ar luniadu.

  A Ddylech Chi Ddysgu Lluniadu Cyn Peintio?

  Mae hyn yn dibynnu ar yr hyn rydych am ei wneud. Os ydych yn mynd i beintio mwy o waith haniaethol, yna nid oes angen lluniadu ymlaen llaw. Fodd bynnag, os gwnewch rywbeth fel celf cynrychiolia , dylech ddod yn fedrus mewn lluniadu. Gall hyn eich helpu i greu ffigurau a ffurfiau eraill cyn i chi ddechrau paentio.

  gan ddefnyddio cyfryngau sych yn bennaf fel pensiliau a siarcol ar bapur, tra bod paentio yn defnyddio cyfryngau gwlyb fel paent olew, acrylig, neu ddyfrlliw ar gynfas. Fodd bynnag, gallwch hefyd beintio ar bapur a lluniadu ar gynfas.

Wrth edrych ar baentiadau a lluniadau, yn y rhan fwyaf o achosion, bydd gan baentiadau liw, ac anaml y bydd gan luniadau. Fodd bynnag, heddiw gallwch gael pensiliau lliw a phensiliau dyfrlliw ond mae llawer o'r celf pensil yn parhau i fod heb liw. Mae gwead y cyfryngau yn wahanol, gall paent fod yn denau neu'n drwchus, a gall fod yn afloyw neu'n dryloyw. Meddyliwch am dechnegau peintio fel impasto, lle rydych chi'n gweithio gyda smotiau trwchus o baent.

Ar y llaw arall, mae pensiliau a beiros yn eithaf sylfaenol ac yn cynnig cymhwysiad mwy cyson a llyfn.

Gallwch hefyd edrych ar ddimensiynau’r gwaith celf. Rydych chi'n aml yn gweld paentiadau wedi'u gwneud ar gynfas neu arwynebau eraill, a gallant fynd yn eithaf mawr. Mae darluniau, ar y llaw, yn cael eu gwneud ar bapur yn bennaf, ac efallai mai anaml y ceir darluniau mwy.

Mae lluniadau yn aml yn rhagflaenwyr i baentiadau, ac yn gweithredu fel canllawiau ar gyfer paentiadau. Felly, paentiad yw'r darn celf wedyn, sydd wedi'i adeiladu o luniad. Mae rhai artistiaid hefyd yn cyfuno'r technegau, felly efallai y byddwch chi'n cael darn celf sydd ag agweddau lluniadu a phaentio gweladwy, ac fel y cyfryw, y gellir ei ddosbarthu fel llun a phaentiad.

Mae gennych hefyd gyfryngau fel pasteli meddal, a allai fodcael ei ystyried yn ddeunydd lluniadu gan rai, a gall eraill feddwl amdano fel paentiad. Mae inc hylif yn gyfrwng arall y gellir ei ystyried yn gyfrwng lluniadu, ond gellir ei ystyried hefyd fel paentiad inc. Felly, nid oes llawer o wahaniaeth rhwng rhai cyfryngau. Gallwch weld y gwahaniaeth rhwng lluniadu a phaentio yn y tabl canlynol.

Peintio Lluniad
Yn defnyddio cyfryngau gwlyb yn bennaf Yn defnyddio cyfryngau sych yn bennaf
Gall fod yn fach neu'n fawr iawn Fel arfer dim ond wedi'i wneud ar faint papur
Wedi'i wneud gydag amrywiaeth o liwiau paent Wedi'i wneud yn bennaf heb unrhyw liw
Wedi'i wneud yn bennaf ar cynfas, papur, neu bren Ar bapur yn bennaf, ond hefyd ar gynfas
Paent olew, acrylig a dyfrlliw Pensiliau, siarcol, sialc , inc, pasteli
Canolbwyntio ar siapiau a llinellau Canolbwyntio ar ffurf yn ogystal â lliw

Gwerth o Baentiadau a Darluniau

Gwahaniaeth arall yw'r gwerth a roddir ar ddarn celf, gan fod peth celf yn cael ei weld yn fwy gwerthfawr nag eraill. O ran peintio yn erbyn lluniadu, peintio yw'r cyfrwng sy'n cael ei ystyried yn fwy gwerthfawr, yn enwedig paentiadau olew.

Gweld hefyd: Sut i Brisio Eich Celf - Canllaw Prisio Hawdd i Artist

Mae llawer o'r meddyliau ar hyn yn deillio o hanes a'r Hen Feistri.

Defnyddiwyd lluniadau fel astudiaethau rhagarweiniol a fyddai yn y pen draw yn cael eu troi'n baentiadau olew. Yn syml, syniadau alle bu'r artistiaid yn gweithio allan problemau cyn dechrau paentio. Gallai hyn fod wedi creu’r syniad mai rhan o’r broses yn unig yw lluniadu ac y gellid ei ystyried yn llai pwysig na’r paentiadau terfynol.

Roedd y mwyaf dylanwadol neu elitaidd o gymdeithas eisiau paentiadau drud oherwydd eu bod roedd galw amdanynt, sydd bob amser yn gwneud y pris yn uwch. Mae'r canfyddiad hwn wedi parhau, lle mae paentiadau olew yn cael eu hystyried o werth uwch na phaentiadau neu gyfryngau eraill. Mae paentiadau olew yn cael eu gweld yn fwy fel buddsoddiad ac yn aml yn dod yn etifeddion teuluol. Er, ers i Moderniaeth ddod i fodolaeth, mae lluniadu wedi dod i fyny mewn statws ac mae'n sefyll allan fel ei ffurf ei hun ar gelfyddyd.

Pan ddaw i gwerth paentiad, mae ganddo hefyd lawer i'w wneud â'r hyn sy'n rhan o'r broses, sy'n golygu amser ac ymdrech yr artist, a'r deunyddiau a'r offer sydd eu hangen i gwblhau'r gwaith celf. Po uchaf yw gradd y paent, y mwyaf drud ydynt, heb sôn am frwshys a chynfasau o ansawdd da. Dyma lle mae lluniadu yn dod i mewn yn rhatach gan fod angen llai o ddeunyddiau ac mae'r pensiliau ac offer eraill hefyd yn llai costus. Fodd bynnag, dylid hefyd ystyried amser ac ymdrech, waeth beth fo'r cyfrwng, wrth benderfynu ar brisio gwaith celf.

Arwyddocâd Peintio a Lluniadu

Pam fod paentio a lluniadu yn bwysig? Peintio, yn ogystal â lluniadu a phob math o gelfyddyd , yn ffyrdd y gall pobl fynegi eu hunain. Gall artistiaid greu celf ac yna ei rannu gyda phawb arall. Gall rhai artistiaid hefyd wneud bywoliaeth o'u gwaith.

Y dyddiau hyn mae'n hawdd tynnu llun, a thra bod tynnu lluniau yn gelfyddyd ynddo'i hun, nid yw yn yr un categori â lluniadu a phaentio.

Nid yw artistiaid sy'n darlunio neu'n paentio yn gyfyngedig i'r hyn a welant, gallant gymryd rhywbeth a'i wneud yn rhywbeth newydd. Nodwedd ddiffiniol o fod yn ddynol yw creadigrwydd ac mae lluniadu a phaentio yn chwarae rhan fawr mewn darparu allfa greadigol. Mae paentiadau a lluniadau yn ddelfrydol ar gyfer cael persbectif arall ar bethau.

Mathau o Ddarluniau

Ydy hi'n bwysig dysgu sut i dynnu llun cyn i chi ddechrau peintio? Mae llawer yn ystyried lluniadu yn agwedd sylfaenol neu sylfaen gadarn o gelf, rhywbeth i ddod yn dda wrth i chi symud ymlaen. Beth bynnag yw eich oedran, mae lluniadu yn haws i'w wneud gan fod gennych lai o ddeunyddiau, ac mae'n llai costus i ddechrau. Mae hefyd yn haws cael gwared ar gamgymeriadau wrth luniadu nag ydyw wrth beintio.

Fodd bynnag, nid yw'n broses wedi'i threfnu i bawb.

Efallai nad yw rhai peintwyr yn arbenigwyr wrth arlunio, tra efallai na fydd rhai artistiaid sy'n darlunio byth yn mynd ymlaen i beintio. Nid oes angen gwybodaeth arbenigol am luniadu ar gyfer rhai mathau o beintio, fel celf haniaethol neu gelf cyfrwng cymysg. Nid yw hyn mewn unrhyw ffordd yn awgrymu'r ansawdd a'r sgil sydd eu hangen i wneud paentiadoes unrhyw lai.

Astudiaeth Brwydr Cadore (1508) gan Peter Paul Rubens; Peter Paul Rubens, CC BY 4.0, trwy Wikimedia Commons

Mae lluniadu yn ymwneud yn bennaf â llinellau a lliwio, a gellir ystyried llawer o luniadau yn gelfyddyd gain, yn enwedig lluniadau a wnaed gan artistiaid enwog fel Leonardo da Vinci . Creodd Michelangelo frasluniau hefyd cyn iddo symud ymlaen i baentiad neu gerflunio ei waith terfynol. Er enghraifft, ei frasluniau rhagarweiniol ar gyfer Y Capel Sistinaidd (1508 i 1512), ar gyfer ei Astudiaeth o Adam . Gwnaeth Peter Paul Rubens, arlunydd Ffleminaidd enwog hefyd frasluniau. Er enghraifft, gwnaed braslun o Brwydr Cadore (1508), o gopi o baentiad a wnaed gan Tiziano Vecelli, a elwir yn Titian .

Fodd bynnag, mae lluniadu heddiw yn gysylltiedig llawer â chelfyddydau masnachol, er enghraifft, dyluniadau graffeg, a phensaernïaeth ymhlith eraill.

Gall lluniadu fod yn ddifyrrwch llawn hwyl, neu gellir ei ddefnyddio at wahanol ddibenion . Mae rhai mathau mawr eraill o luniadu yn cynnwys y canlynol.

 • Llun pensaernïol : Lluniadau technegol o adeiladau a strwythurau eraill yw'r rhain.
 • Lluniad diagramatig : Fe'i defnyddir yn bennaf mewn gwyddorau, mae'n defnyddio lluniadau i archwilio cysyniadau, ac yna caiff y rhain eu dogfennu ar bapur. Llun sy'n helpu i egluro sut mae rhywbeth yn gweithio.
 • Lluniad digidol : Heddiw, mae rhaglenni a chymwysiadau anhygoel lle rydych chiyn gallu lluniadu a phaentio delweddau digidol. Mae popeth o luniadau pensil i effeithiau dyfrlliw.
 • Darluniau : Dehongliad gweledol neu ddelweddaeth y gellir ei defnyddio ar gyfer hysbysebu, ffasiwn, llyfrau, a llawer mwy o gymwysiadau.
 • <23 Lluniadu byw : Yn gyffredin, lluniadau o’r ffigwr dynol yw’r rhain ac maent yn canolbwyntio ar gynhyrchu lluniadau tebyg i fywyd.

Astudiaeth Capel Sistinaidd ( 1510) gan Michelangelo; Michelangelo, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Common s

 • Lluniad geometrig : Siapiau a dyluniadau sy'n dilyn trachywiredd mathemategol ac a ddefnyddir yn aml yn y diwydiant adeiladu. Mae'n ymdrin â mesur graddfeydd a dimensiynau penodol.
 • Lluniad dadansoddol : Lluniau yw'r rhain sy'n darlunio darluniau manwl gywir, er enghraifft, lluniadau anatomegol.
 • Lluniad persbectif : Mae'r math hwn o luniad yn helpu i ddarlunio'r canfyddiad llinol o ddyfnder ac yn canolbwyntio ar y raddfa yn ogystal â phersbectif. Mewn geiriau eraill, ceisio delweddu tri dimensiwn ar bapur.
 • Lluniadu emosiynol : Prif amcan artist yw portreadu emosiynau ac mae'n cynnwys arddulliau lluniadu portread, ffigwr a haniaethol.
 • Ffotorealaeth : Mae'r math hwn o luniadu yn cael ei ystyried yn eithaf anodd gan fod yr artistiaid yn creu darluniau hyper-real sy'n edrych bron yn debyg i fywyd. Anodd?

  Pa arddull yw'ranoddaf i dynnu? Mae hyn yn dibynnu ar unigolyn, yr hyn y mae rhywun yn ei gael yn syml, efallai y bydd un arall yn ei chael yn anoddach. Fodd bynnag, gallwch roi ateb cyffredinol, gan fod rhai technegau yn gynhenid ​​heriol i'w meistroli. Gall y lluniadau mwyaf heriol fod y rhai â manylder eithafol neu luniadau sy'n gofyn am drachywiredd absoliwt. Wrth lunio cynlluniau adeiladu, er enghraifft, mae'n rhaid i bob cyfrannedd ac onglau fod yn gywir. Fel y crybwyllwyd, mae ffotorealaeth yn ffurf heriol o luniadu, yn enwedig o ran nodweddion wyneb.

  Rydym i gyd yn wahanol, a all ei wneud hyd yn oed yn fwy anodd!

  Wrth dynnu nodweddion wyneb neu ddelweddau eraill, i helpu artistiaid, gellir defnyddio'r dull grid. Yn syml, mae'r grid yn eich helpu i osod gofod cywir ar bob nodwedd. Os ydych chi'n llunio'ch grid eich hun, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n defnyddio pren mesur a chreu llinellau â bylchau perffaith. Unwaith y byddwch wedi graddio'ch llun a gosod eich grid, gallwch wedyn gymharu'ch llun a'ch llun i weld a ydynt yn cyd-fynd. Mae'r dull grid yn ddull cyffredin o dynnu portreadau'n gywir. Cyfrwng lluniadu anodd arall yw inc, gan ei fod yn rhywbeth mwy parhaol. Pensiliau y gallwch eu dileu, ond bydd yr inc yn aros ar ôl.

  Mathau o Baentiadau

  Yr hyn sy'n diffinio peintio yw'r defnydd o baent, sydd i gyd yn gyfryngau gwlyb, felly gallech hefyd gynnwys inc yn hyn Categori. Mae paentiadau bob amser yn dilyn ffurfiau, gweadau, a lliw, a gallant fod yn haniaethol neucynrychiolydd.

  20>Blodau'r haul (1887) gan Vincent Van Gogh; Vincent van Gogh, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

  Wrth beintio , gallwch ddefnyddio brwshys, neu gallwch hefyd dabio paent ar gynfas gan ddefnyddio sbwng. Mae peintwyr hefyd yn defnyddio cyllyll palet i gymhwyso'r paent. Gall y paent gael ei dywallt, ei dasgu, ei ddiferu, neu ei ollwng ar y cynfas.

  Mae'r gwahanol fathau o baentio fel a ganlyn, a gall hyn gynnwys y cyfrwng a ddefnyddir yn ogystal â'r dechneg. Isod mae rhai enghreifftiau.

  • Paentiad olew
  • Dyfrlliwiau
  • Paentiad acrylig
  • Paentio tywod
  • Paentio gouache
  • Paentiad digidol
  • <25

   Yna, byddwch hefyd yn cael y gwahanol arddulliau o beintio, ac mae yna ychydig iawn, felly dim ond rhai o'r arddulliau mwyaf poblogaidd y byddwn yn eu crybwyll. Mae llawer o'r ffurfiau neu'r arddulliau hyn o beintio wedi datblygu dros y blynyddoedd, tra bod eraill yn syniadau mwy modern. enghraifft, mynyddoedd, moroedd, afonydd, neu ddolydd.

 • Paentio portread : Mae portread fel arfer yn ddarlun o berson neu anifail, mewn llawer achos, o'r ysgwyddau i fyny.
 • Paentio Bywyd Llonydd : Mae hon fel arfer yn ffordd boblogaidd i ddechreuwyr ddechrau, trwy beintio powlen o ffrwythau neu unrhyw wrthrych difywyd arall fel ffiol o flodau.
 • Argraffiadaeth : Hyn

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.