Peintio Olew i Ddechreuwyr - Canllaw i Ddechreuwyr ar Sut i Ddefnyddio Paent Olew

John Williams 25-09-2023
John Williams

Mae paent O il wedi bod o gwmpas ers cannoedd o flynyddoedd ac roedd yn ffefryn gan artistiaid fel Da Vinci, Salvador Dali, Michelangelo, a Rembrandt. Y rheswm pam fod olewau yn gyfrwng mor wych yw oherwydd eu gwead gwych a'u galluoedd haenu yn eich gwaith celf. I'r rhai sydd newydd ddechrau peintio olew, bydd yr erthygl hon yn rhoi rhai awgrymiadau peintio olew defnyddiol i chi yn ogystal â chanllaw ar sut i ddefnyddio paent olew i gyflawni'r canlyniadau gorau yn eich gwaith.

Peintio Olew Sylfaenol

Mae paent olew yn hynod boblogaidd nid yn unig oherwydd eu gwead a'u technegau ond hefyd am eu lliwiau gwych a'u hopsiynau lliw. I'r rhai sydd wedi gweithio gydag acryligau o'r blaen, ni fydd paent olew yn ymddangos yn wahanol iawn yn seiliedig ar wead neu gysondeb y paent ei hun.

Fodd bynnag, gyda sylfaen olew, maent yn cymryd llawer mwy o amser i sychu. Mae paent olew hefyd yn gofyn am ddefnyddio cemegau a thoddyddion a allai fod yn niweidiol i greu effeithiau gwahanol ac i gyflawni technegau paentio amrywiol, yn wahanol i'ch acryligau, sy'n seiliedig ar ddŵr ac felly'n fwy diogel i'w defnyddio. Isod, rydym wedi amlinellu rhai o hanfodion paent olew, a fydd yn eich helpu i baratoi'n well ar sut i ddefnyddio paent olew am y tro cyntaf.

Trefnwch Eich Lle

Mae sefydlu eich stiwdio gelf gartref yn aml yn gam cyntaf sy'n cael ei danamcangyfrif. Mae hyn yn bwysig gan fod angen i chi sicrhau nid yn unig fod gennych yr hawlsych. Yr hyn sy'n gwneud y dull hwn mor boblogaidd ymhlith artistiaid olew yw'r ffaith ei fod yn cyflymu'r amser y gallwch chi gwblhau paentiad olew llawn, gan ganiatáu ar gyfer un diwrnod o waith yn hytrach nag ychydig ddyddiau neu wythnos. Er mwyn cyflawni'r dechneg hon, efallai y bydd angen rhai cyfryngau eraill.

Gwydro

Yn wahanol i alla prima, mae gwydro yn defnyddio'r un cysyniad, heblaw eich bod yn aros i bob haen unigol sychu cyn ychwanegu mwy o liw drosto . Yr effeithiau a gyflawnir yma fydd gwead amlwg a haenau sgleiniog, gan ychwanegu sglein at eich gwaith celf.

Impasto

Techneg adnabyddus, mae impasto yn gwneud defnyddio strociau brwsh eang a chyflym, gan ganiatáu ar gyfer darn o gelf mwy diffiniedig. Mae'r dechneg hon yn cael ei defnyddio orau ar gyfer ychwanegu uchafbwyntiau, creu cysgodion, ac ychwanegu dyfnder. I gyflawni'r canlyniadau gorau, defnyddir cyllyll palet ac offer peintio gyda gwaith impasto.

Sfumato

Gyferbyn ag impasto, mae sfumato yn ddull meddalach a mwynach. Mae'n caniatáu ar gyfer llyfnu ymylon miniog neu feddalu amlinelliadau llym. Yr allwedd gyda'r dechneg hon yw defnyddio brwsh meddal a glân bob amser ar gyfer pob lliw newydd o olew a ychwanegir at eich cynfas.

Mae bod yn ymwybodol o'r gwahanol dechnegau peintio olew yn gwneud eich posibiliadau gydag olew yn ddiddiwedd! Nawr, byddwn yn edrych ar beintio olew gam wrth gam gyda'n tiwtorial peintio olew isod.

Tiwtorial Peintio Olew

Ar gyfer y tiwtorial hwn, rydyn ni'n mynd i edrychwrth wneud paentiad olew bywyd llonydd gam wrth gam. Bydd y tiwtorial hwn yn ymdrin â'r deunyddiau y bydd eu hangen arnoch yn ogystal â chyfarwyddiadau manwl ar sut i wneud eich paentiad olew bywyd llonydd eich hun.

Deunyddiau y Byddwch Angen:

 • Paent olew
 • Brwshys
 • Gollwng brethyn
 • Cyllyll ac offer palet
 • Palet paent
 • Un cynfas
 • Acrylig neu farciwr acrylig
 • Cynwysyddion â chyfrwng dŵr a chymysgydd neu doddydd
 • lliain rholio

Sut i Beintio Olew

 • Pan fyddwch chi'n dechrau peintio olew am y tro cyntaf, bydd angen i chi benderfynu ar bwnc neu bwnc i'w beintio. Sut i beintio olew i ddechreuwyr dechreuwch gyda rhywbeth haws, fel bywyd llonydd. Yn aml, gall fod yn haws tynnu llun o'ch gwrthrych a gweithio i ffwrdd ohono na cheisio curo cysgodion yr haul a cholli golau dydd. Gall y cam hwn hefyd fod yn ddefnyddiol wrth ddefnyddio'ch llun i olrhain amlinelliadau ar eich cynfas gyda phapur dargopïo neu bapur grid.
 • Bydd braslunio'ch llun ymlaen llaw yn fras yn helpu i ddileu gwallau neu gamfarnu llinellau a siapiau. Ar gyfer y llun rhagarweiniol hwn, gallwch ddefnyddio pensil ysgafn, acrylig gwanedig neu olewau, a hyd yn oed siarcol. Bydd angen gosodydd ar y cyfrwng hwn cyn mynd drosto gyda'ch paent, fodd bynnag, er mwyn atal smwdio ac i amddiffyn eich lliwiau.Opsiwn arall poblogaidd a hawdd ei ddefnyddio ar gyfer braslunio yw marciwr acrylig.
 • Awgrym defnyddiol i'w gofio yw ceisio dod o hyd i wahanol liwiau neu siapiau sy'n clymu gwahanol gydrannau eich paentiad â'i gilydd. Mae'n ddefnyddiol dod o hyd i thema ac ychwanegu awgrymiadau neu elfennau cysylltu â hynny wrth ddechrau. Gall fod yn fuddiol hefyd rhoi cynnig ar eich syniadau ar bapur cyn mynd yn syth i'r cynfas, oherwydd fel hyn gallwch gael ymdeimlad o'r lliwiau, siapiau, ac elfennau yr hoffech eu cynnwys.
 • Unwaith eich braslun wedi'i wneud, y cam nesaf fyddai cefndir eich paentiad olew. Mae'r gôt sylfaen hon yn gweithredu fel haen amsugnol neu sylfaen ar gyfer gweddill eich paentiad, a fydd yn ei atal rhag sychu neu gracio. Dylid rhoi'r haen hon yn denau naill ai mewn olew neu baent acrylig a'i gadael i sychu cyn parhau.
 • Y cwestiwn nesaf yw a ydych eisiau haen liw neu haen ddu neu wyn ar gyfer y cefndir. Byddai hyn yn dibynnu ar thema eich paentiad; ydych chi eisiau tôn cynhesach neu un oerach? Os hoffech chi islais oerach a chysgodion tywyllach, yna lliw tywyllach neu oerach fydd yn gweithio orau yn y cefndir. Mae'n anochel y bydd defnyddio gwyn fel cefndir yn bywiogi'r lliwiau eraill ar ôl iddynt gael eu cymhwyso, gan ychwanegu uchafbwyntiau ac o bosibl naws gynhesach.

 • Pryd mae'n dod i ychwanegu lliw at eich olewpeintio, y syniad yw ychwanegu haenau er mwyn cyflawni'r gwead a'r realaeth a ddymunir. Rydych chi eisiau dechrau gyda'ch cysgodion a thrwy ychwanegu golau. Yna, symudwch i'r ardaloedd sydd angen eu llenwi â lliw. Bydd y dull hwn yn cael ei ailadrodd nes eich bod yn fodlon â'r canlyniad.
 • Y rheol bwysicaf i'w chofio wrth ddysgu sut i baentio olew yw'r dull 'trwchus ar denau'. Mae hyn i'w ddweud y bydd pob haen a ychwanegir yn fwy trwchus ac yn fwy o liw na'r haen flaenorol. Er mwyn sicrhau bod hyn yn wir, bydd angen i chi wanhau'r haenau cychwynnol yn araf, gan eu gwneud yn llai a llai gwanedig bob tro y byddwch chi'n ychwanegu un. Gall gwneud eich paentiad heb ddilyn y rheol hon arwain at naddu neu blicio haenau o baent.
 • Bydd eich haen olaf neu ychwanegiad at eich paentiad olew yn cynnwys strociau ysgafn iawn. Y nod yw i glymu popeth ynghyd â thonau ysgafnach er mwyn tynnu'r llygad. I gael y canlyniadau gorau, defnyddiwch eich acenion gwyn neu liwiau cysgod yn syth o'r tiwb i amlygu manylion neu nodweddion penodol. Ar gyfer yr acenion hyn, nid oes angen i chi ddyfrio'ch olewau i lawr.
 • Y rheol olaf - o bosibl hyd yn oed yn fwy hanfodol na'r gweddill - yw caniatáu digon o amser sych. Mae hyn yn hollbwysig rhwng haenau o baent yn ogystal ag ar y diwedd cyn fframio neu selio eich paentiad. Os yw'ch olewau'n dal yn wlyb, byddant yn cael eu difrodi. Er, os nad ydych yn hoff oyr amser aros, y dull alla prima fyddai'r opsiwn peintio olew cyflym perffaith.

Nawr eich bod i gyd wedi gwybod am y paentiad olew sylfaenol technegau, gobeithiwn y cewch hwyl yn archwilio'r cyfrwng hwn a'i holl bosibiliadau!

Cwestiynau Cyffredin

Beth Yw'r Paent Olew Gorau i Ddechreuwyr?

Mae yna lawer o frandiau ag enw da ac o ansawdd i ddewis ohonynt o ran paent olew. Mae rhai enwau da yn cynnwys Winsor & Newton, VanGogh, Gamblin, a Sennelier. Gall dechreuwyr hefyd ddefnyddio'r brandiau hyn, fodd bynnag, efallai y byddant yn eu gweld yn ddrytach.

Sut i Olew Paent?

Yn union fel gydag unrhyw fath arall o gelfyddyd, mae peintio olew yn sgil y bydd angen amser i'w berffeithio. Mae yna lawer o fideos a thiwtorialau ar-lein a fydd yn esbonio paentio olew gam wrth gam. Fodd bynnag, yr unig ffordd go iawn o ddysgu unrhyw beth yw dechrau!

Beth Sydd Ei Angen I mi Ddechrau Peintio Olew?

Diolch byth, nid oes angen llawer arnoch pan fyddwch yn dechrau arni gyntaf. Mae'n haws dechrau'n fach a chynyddu eich cyflenwad o offer paent a chelf wrth i chi fynd ymlaen. Wrth ddechrau, y prif bethau y bydd eu hangen arnoch yw cynfas neu bapur, paent olew, o leiaf dri brwshys olew o wahanol faint, a'ch cymysgydd olew neu gemegol. Pe bai gennych chi'r opsiwn o ddechrau gydag îsl neu balet paent, bydd y rhain yn fuddiol iawn.

Beth Yw Rhai o Hanfodion Peintio Olew?

Mae hanfodion peintio olew yn eithaf syml. Pum rheol allweddol i'w cofio yw bod olewau'n cymryd amser hir i sychu; gellir eu cymysgu â chyfryngau paent eraill; bydd angen iddynt ddefnyddio cyfryngau olew neu doddyddion cemegol i fod yn gwbl ddefnyddiol; wrth ddefnyddio olew, bydd angen glanhau eich brwsys yn rheolaidd; ac mae angen diogelu paentiadau olew.

deunyddiau ac offer ar gyfer y swydd, ond hefyd y gofod cywir. Gallai hyn fod mewn ystafell wedi'i goleuo'n dda yn eich cartref neu hyd yn oed o dan goeden gysgodol y tu allan. Mae awyru da yn allweddol wrth weithio gyda phaent olew a thoddyddion. Hefyd, gwnewch yn siŵr eich bod wedi gosod lliain gollwng neu hen ddalen dros y llawr i atal llanast. Ni fydd yr olew yn dod allan o ffabrig yn hawdd.

Dechrau Bach

Yn aml wrth ddechrau prosiect newydd, rydym yn tueddu i gyffroi ac rydym am fynd yn fawr ar ein hymgais gyntaf. Er mai dewis personol yw hwn, mae llawer yn ei chael hi'n haws dysgu rhywbeth newydd trwy ddechrau'n fach a pheidio â chael eich llethu gyda gormod ar eich cynnig cyntaf. Cymerwch eich proses beintio gam wrth gam nes eich bod yn gyfforddus i ddechrau prosiect mwy gyda mwy o elfennau.

Rhowch gynnig ar wahanol dechnegau ar wahanol arwynebau a chynfas llai er mwyn cael syniad o ba rai rydych chi'n mwynhau eu gwneud a pa rai efallai y bydd angen i chi weithio arnynt ychydig yn fwy. Unwaith y byddwch wedi dod o hyd i'ch rhigol, efallai mai chi yw'r un sy'n rhoi awgrymiadau peintio olew eich hun!

Dewis Eich Arwyneb Peintio Olew

Mae harddwch olewau yn eu hamlochredd. Gellir eu defnyddio ar wahanol arwynebau fel cynfas, papur neu bren. Mae rhai opsiynau cynfas eisoes wedi'u preimio i'w defnyddio gydag olew, ond gallwch hefyd brynu paent preimio neu gesso a gwneud y cam hwn eich hun. Pwrpas paent preimio yw atal yr olewau a'r cemegau yn eich paent rhagniweidio'r arwynebedd. Mae hefyd yn darparu cot sylfaen sy'n cynorthwyo'ch paent i lynu'n well at yr arwyneb hwn.

Wrth ddechrau peintio olew, gall wneud bywyd yn haws i ddefnyddio papur mwy trwchus ac yna symud ymlaen i opsiynau cynfas neu bren pan rydych chi'n fwy cyfforddus.

Yr Offer Peintio Olew Cywir

Ar wahân i'ch opsiynau palet lliw, mae brwsys paent o ansawdd hefyd yn hanfodol gyda phaentiad olew. Nid yw hyn yn golygu bod angen i chi fynd allan a phrynu set enfawr o'r brwsys drutaf. Gan ddechrau, mae'n ddefnyddiol prynu set fach o hyd at dri neu hyd yn oed bum brwshys o siâp a maint gwahanol. Mae prynu brwshys rhydd neu sengl pan fyddwch angen atodiad neu faint penodol hefyd yn opsiwn gyda phob brwsh paent.

Gellir defnyddio brwshys synthetig gyda phaentiad olew, ac mae brwsys paent gwallt naturiol hefyd yn opsiwn ond bydd yn drutach. Mae brwshys wedi'u gwneud o wallt mochyn yn fwyaf poblogaidd o ran peintio olew.

Gall paent olew fod yn ddrud, yn enwedig wrth chwilio am frand proffesiynol neu ag enw da. Fodd bynnag, mae yna rai opsiynau gwych, ni fyddant yn costio ffortiwn ac sy'n wych i ddechreuwyr. Yn union fel eich brwsys paent, gall y rhain ddod mewn setiau neu fel tiwbiau paent sengl. Wrth feddwl am sut i ddefnyddio paent olew, efallai y byddai'n well prynu set lawn sy'n cynnwys yr holl ddeunyddiau, gan y byddai'n fwy cost-effeithiol ac yn haws cael eich holl gyflenwadau ynunwaith. Mae gan hyn y fantais hefyd o weithio allan yn rhatach pan fydd angen ychwanegu at un neu ddau liw yn y dyfodol.

Er nad yw easels a phaletau paent bob amser yn cael eu hystyried yn angenrheidiol, maent yn sicr yn gwneud hynny. yn cael eu manteision, yn enwedig wrth ddelio â phaent hir-sychu fel olew. Bydd defnyddio îsl yn ei gwneud hi'n haws eistedd neu sefyll yn gyfforddus wrth i chi beintio a rhoi man diogel i chi i'ch paentiad orffwys a sychu rhwng cotiau neu haenau. Os ydych chi'n hoffi mynd â'ch celf gyda chi, mae yna îseli bwrdd llai sy'n dod yn ddefnyddiol hefyd. Bydd eich palet paent yn eich cynorthwyo i chwarae gyda lliwiau a chymysgu gwahanol arlliwiau. Mae'r rhain fel arfer yn dod mewn plastig neu bren, ond mae opsiynau cerameg hefyd ar gael yn hawdd ac yn hawdd iawn i'w glanhau.

Glanhau Eich Brwsh

Glanhau eich brwsh paent yn rheol gyffredinol pan fyddwch chi'n gorffen paentio ag unrhyw gyfrwng. Ond a oeddech chi'n gwybod ei bod hefyd yn fuddiol glanhau wrth baentio neu rhwng cotiau wrth ddefnyddio olew? Mae hyn er mwyn diogelu a sicrhau hirhoedledd eich blew, yn ogystal ag ychwanegu llewyrch i'ch paentiad. Gellir glanhau eich brwsys gan ddefnyddio cyfrwng cymysgu neu drwy ddefnyddio sebon artist. Mae dewis toddyddion i lanhau eich brwshys yn effeithiol, ond gallant hefyd eu difrodi a bwyta i ffwrdd yn y casin a'r blew.

Fel gyda chyfryngau paent eraill, gallwch gadw'ch toddydd ac o bosibl rhywfaint o ddŵr mewn dau fachcwpanau neu gynwysyddion gyda chi wrth i chi baentio. Unwaith y byddwch wedi trochi'ch brwsh yn y cyfrwng neu'r toddydd, sychwch ef â thywel papur i rwbio'r paent i ffwrdd. Yna cymysgwch ef yn eich cwpan dŵr, rhwbiwch ef ar eich sebon artist, rinsiwch, a sychwch eto. Bydd ymarfer hyn yn sicrhau brwsys paent hirhoedlog.

Gweithio gydag Olewau, Toddyddion a Chemegau

Rydym i gyd yn gwybod erbyn hyn na ellir cymysgu olew â dŵr. Nid yw hyn yn wahanol wrth ddefnyddio paent olew. Er mwyn teneuo'ch paent yn y ffordd orau, glanhau'ch brwsys, a defnyddio technegau penodol yn gywir, bydd angen i chi gael cyfrwng cymysgu olew i chi'ch hun.

Cyfryngau cymysgu a ddefnyddir fwyaf gyda phaent olew yw olewau eraill fel arfer, megis had llin, cnau Ffrengig, neu olew safflwr. Mae'r rhain yn ddewisiadau mwy diogel a mwy naturiol a fydd yn ychwanegu sglein feddal, sgleiniog i'ch gwaith.

Mae'n well gan rai ddefnyddio toddyddion cryfach fel teneuwyr paent a thyrpentin, sy'n llawer mwy peryglus ac ni ddylent cael ei ddefnyddio heb wisgo menig amddiffynnol na mwgwd. Mae angen monitro eich defnydd o gemegau neu doddyddion hefyd er mwyn atal gor-gymhwyso ar eich paentiad go iawn, gan y bydd y rhain yn bwyta i ffwrdd arno neu'n gallu achosi i'r wyneb fyrlymu.

Gweld hefyd: Pa Lliwiau sy'n Mynd Gyda Marŵn? - Lliwiau sy'n Ategu Addurn Marwn

Fframio Eich Peintiad Olew

Efallai y byddwch yn penderfynu fframio'ch paentiadau olew ar ôl i chi orffen. Mantais defnyddio ffrâm gyda darn gwydr ynddi yw y bydd eich gwaith yn ddiogel ac ni fydd yn hawdd ei niweidio. Os ydychdewiswch beidio â defnyddio ffrâm gyda gwydr, gallwch roi chwistrell sefydlog neu gôt selio i'ch celf er mwyn atal smwdio a difrod yn y tymor hir. Y peth anodd gyda phaent olew yw y gallant gymryd hyd at chwe mis i bob haen yn eich gwaith sychu'n llwyr. Felly, ceisiwch ei roi mewn man diogel lle na fydd yn rhwbio ar unrhyw beth nes ei fod yn barod ar gyfer y cam hwn. I grynhoi, y pethau sylfaenol peintio olew y bydd eu hangen arnoch i gychwyn arni yw:

 • Ardal lân, wedi'i goleuo'n dda ac wedi'i hawyru'n dda ;
 • A dropcloth i atal gollyngiadau a llanast;
 • An easel ar gyfer peintio hawdd wrth sefyll neu eistedd;
 • Ansawdd paent olew ;
 • Tri i bump o frwsys paent o feintiau gwahanol ;
 • A arwynebedd arwyneb wedi'i rag-baratoi (neu un y byddwch yn ei freimio);
 • Cymysgwr olew neu doddydd cemegol ar gyfer cymysgu lliwiau , paentio, a glanhau brwsh;
 • Cynhwysydd ar gyfer y cyfrwng cymysgu a'r cynhwysydd ar gyfer dŵr;
 • Palet paent i gael profiad gwell o gymysgu lliwiau;
 • A gosodyn neu ffrâm i gadw eich gwaith.

Yr Offer Peintio Olew Gorau i Ddechreuwyr

Nawr eich bod yn gwybod ble i ddechrau, y cam nesaf yw symud ymlaen i ba gynhyrchion i ddechrau peintio olew. Isod, byddwn yn edrych ar ein hargymhellion cynnyrch gorau ar gyfer y rhai sy'n dechrau peintio olew am y tro cyntaf.

Set Peintio Olew Cyflawni Ddechreuwyr: Set Peintio Olew MEEDEN ar gyfer Dechreuwyr a Myfyrwyr

Mae Meeden wedi creu'r set 46 darn hollgynhwysol hon ar gyfer dechreuwyr a selogion peintio olew. Mae'n cynnwys 24 pigment olew hynod gyfoethog, 10 brwsh gwallt mochyn, îsl bwrdd pren addasadwy, palet paent pren, chwe offer cyllell plastig, yn ogystal â phedwar maint cynfas gwahanol ! Mae'r holl ansawdd hwn am bris gwych yn ei gwneud yn anodd curo'r fargen hon! Gellir defnyddio set olew Meeden ar gyfer dechreuwyr i chi'ch hun neu fel opsiwn anrheg gwych i artist o unrhyw lefel. Yr unig eitem sydd heb ei gynnwys yw eich cymysgydd olew neu doddydd; bydd angen ei brynu ar wahân.

Set Peintio Olew MEEDEN
 • Wedi'i phigmentu'n gyfoethog gyda lliwiau cryf a pharhad
 • îsl pren ffawydd solet gyda chynfasau di-asid premiwm
 • Cost-effeithiol ac o ansawdd rhagorol
Gweld ar Amazon

Manteision

Gweld hefyd: Celf Orientalism - Pan Rhamantodd y Gorllewin y Dwyrain
 • Gwerth am arian
 • 24 o liwiau olew bywiog
 • Mae îsl bwrdd addasadwy yn hawdd i'w gludo
 • 10 brwsh gwallt mochyn o wahanol faint
 • Chwe offer paentio i gael gwead <12
 • Pedwar opsiwn cynfas
 • Palet paent pren

1>Anfanteision

  Dim cyfrwng olew neu doddydd wedi’i gynnwys

Y Canllaw Peintio Olew Syml i Ddechreuwyr: Y Cwrs Peintio OlewYou’ve Always Wanted gan Kathleen Lochen Staiger

Kathleen Staiger yw awdur y canllaw cam wrth gam hwn ar sut i baentio olew. Bydd y llyfr hwn, sydd ar gael mewn fersiynau clawr meddal neu glawr, yn eich cyfarwyddo ar wahanol dechnegau peintio olew ar gyfer dechreuwyr yn ogystal ag awgrymiadau a thiwtorialau, yn cwmpasu paentio bywyd llonydd, tirluniau a phortreadau, rheoli brwsh, technegau, a chymysgu lliwiau. Mae pob pwnc yn cael ei esbonio mewn diagramau hawdd eu darllen ac yn cynnwys darluniau ac arddangosiadau er hwylustod. Ar ôl dysgu peintio olew ers dros 35 mlynedd, nid yw’n syndod bod gan lawer o fyfyrwyr Kathleen orielau ac arddangosfeydd eu hunain ar ôl cymryd ei dosbarthiadau. Nawr, fe allech chi gael un hefyd!

Y Cwrs Peintio Olew yr Oeddech Ei Eisiau Er Mwyn: Gwersi dan Arweiniad i Ddechreuwyr ac Artistiaid Profiadol
 • Gwersi cam wrth gam, clir grisial sy'n adeiladu at atgyfnerthu dysgu
 • Ymdrinnir â phynciau mewn testun clir, diagramau, darluniau, ac ymarferion
 • Dysgu am reoli brwsh, cymysgu lliwiau, peintio tirluniau, a mwy
Gweld ar Amazon

Manteision

 • Canllaw syml, hawdd ei ddefnyddio
 • Ymarferion ac arddangosiadau manwl
 • Yn cynnwys darluniau a diagramau
 • Awdur wedi dod i ben tri degawd o brofiad peintio olew
 • > Byr, i'r pwyntllyfr
 • Ar gael mewn opsiynau kindle a clawr meddal

Anfanteision

 • Ddim ar gael fel clawr caled

Technegau Peintio Olew i Ddechreuwyr

Nawr ein bod ni'n gwybod pa gynhyrchion i'w defnyddio, rydyn ni yn gallu trafod rhai technegau peintio olew ar gyfer dechreuwyr. Yn union fel gyda chyfryngau paent eraill, mae yna lawer o dechnegau wrth ddefnyddio paent olew. Isod, byddwn yn amlygu'r rhai mwyaf poblogaidd i chi er mwyn cael gwell syniad o'r hyn y gallwch ei gyflawni gyda'r cyfrwng hwn. Mae'r dechneg yn weddol sylfaenol a dyma'r dull o beintio cot waelod gain dros eich cynfas mewn un lliw yn unig. Bydd hyn yn cynnwys yr amlinelliadau a'r cysgodion yn ogystal â'r cefndir. Pwrpas tanbeintiad yw rhoi sylfaen i'ch olewau adeiladu oddi arno a chaniatáu ar gyfer defnyddio cysgodion a dyfnder.

Scumbling

Adwaenir hyn hefyd fel brwsio sych. Mae Scumbling yn defnyddio cymhwysiad bach, ond trwchus o baent ar eich brwsh, lle rydych chi'n defnyddio strociau cyflym, byr i ychwanegu gwead. Ni ddefnyddir unrhyw asiant teneuo na chyfrwng ar gyfer y dechneg hon, gan fod angen i'ch paent fod yn drwchus. Gellir defnyddio'r arddull hon hefyd i feddalu ymylon a manylion eich paentiad olew.

Alla Prima

Mae'r arddull hon yn cyfeirio at dechneg peintio olew gwlyb-ar-wlyb . Mae hyn yn golygu peintio'ch paentiad olew cyfan heb roi cyfle i'ch haenau wneud hynny

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.