Paul Gauguin - Ôl-Argraffiadydd Cyntefig dylanwadol

John Williams 16-05-2023
John Williams

Tabl cynnwys

Pwy yw Paul Gauguin? Am beth roedd yn enwog a sut bu farw Paul Gauguin? Mae'r rhain i gyd yn gwestiynau y bwriadwn eu hateb ynglŷn â'r paentiwr Ffrengig parch hwn. Er na chaiff ei gydnabod yn ystod ei oes, mae Gauguin yr arlunydd heddiw yn cael ei ystyried yn gymeriad dylanwadol iawn o'r mudiad ôl-Argraffiadol.

Cyflwyniad i Bywgraffiad Paul Gauguin

Mae Paul Gauguin hefyd cael ei ystyried yn ffigwr allweddol yn y mudiad Symbolaidd. Archwiliodd arddull yr arlunydd Ffrengig enwog hanfod cynhenid ​​testun ei weithiau celf a chlirio’r llwybr ar gyfer symudiadau dilynol fel Primitivism. Trwy archwilio cofiant Paul Gauguin, gallwn gael cipolwg dyfnach ar yr hyn a'i gyrrodd fel artist. O'i ddyddiau cynnar i brofiad Gauguin yn Tahiti – mae pob pennod yn cynnig cipolwg i ni ar fywyd meistr artistig.

Gweld hefyd: Piet Mondrian - Bywyd a Gwaith yr Artist Bloc Lliwiau Enwog

Paul Gauguin yn gwisgo siaced Lydaweg, 1891; Louis-Maurice Boutet de Monvel , Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Blynyddoedd Cynnar Paul Gauguin yr Artist

Ganed Paul Gauguin ar y 7fed o Fehefin, 1848, ym Mharis. Roedd ei enedigaeth yn gorgyffwrdd â digwyddiadau cythryblus y flwyddyn ledled Ewrop. Gadawodd y Gauguin i Periw yn 1850, gan fod ei dad yn gobeithio parhau â'i broffesiwn ymchwiliol trwy gysylltiadau ei wraig â De America. Ildiodd i fethiant y galon ar hyd y ffordd, a glaniodd Aline ym Mheriw fel gweddw gyda hio Papeete, ac i fyw mewn tŷ bambŵ brodorol lleol. Yno, peintiodd olygfeydd o fywyd Tahiti fel Ave Maria (1891), a ddaeth yn waith Tahitaidd mwyaf annwyl iddo.

Ave Maria (1891) gan Paul Gauguin; Paul Gauguin, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Dyma pryd y creodd nifer o'i luniau mwyaf prydferth. Mae ei bortread cyntaf o fenyw Tahiti, Woman with a Flower (1891). Mae'r llun yn enwog am y diffiniad o nodweddion Polynesaidd. Anfonodd y gwaith celf at ei noddwr, George-Daniel de Monfreid, adnabyddiaeth o Schuffenecker a fyddai'n dod yn gefnogwr selog Gauguin yn Tahiti.

Erbyn diwedd haf 1892, roedd y gwaith celf hwn i'w weld yn oriel Goupil.

Mae haneswyr celf wedi datgan mai cyfarfod Gauguin ag erotigiaeth egsotig yn Tahiti, a ddangosir yn y llun, oedd elfen fwyaf hanfodol ei ymweliad yno o bell ffordd. Anfonodd Gauguin naw gwaith i Monfreid ym Mharis i gyd. Dangoswyd y rhain o'r diwedd mewn arddangosyn ar y cyd â'r diweddar Vincent van Gogh yn Copenhagen.

Woman with a Flower (1891) gan Paul Gauguin; Paul Gauguin, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Hawliau eu bod wedi cael eu hystyried yn ffafriol (er mai dim ond dau o'r gweithiau Tahitaidd a brynwyd, a bod ei weithiau blaenorol wedi'u gwrthgyferbynnu'n anffafriol â gwaith van Gogh's) yn ddigon i berswadio Gauguini ddychwelyd gyda'r 70 o weithiau ychwanegol yr oedd wedi eu cynhyrchu. Beth bynnag, roedd bron allan o arian, gan ddibynnu ar gymhorthdal ​​​​y llywodraeth ar gyfer teithio am ddim yn ôl.

Ymhellach, roedd ganddo faterion meddygol eraill a gafodd eu camddiagnosio fel anawsterau ar y galon gan y meddyg teulu, y mae Mathews yn credu y gallent fod wedi bod yn ddangosyddion rhagarweiniol haint. Yn ddiweddarach cynhyrchodd Gauguin gofiant o'r enw Noa Noa (1901), a fwriadwyd yn wreiddiol fel sylw ar ei weithiau celf ac a ddisgrifiodd ei anturiaethau yn Tahiti.

Mae adolygwyr modern wedi honni bod y roedd testunau'r darn yn rhannol ffuglennol ac wedi'u dwyn.

Dychweliad Gauguin yr Artist i Ffrainc

Dychwelodd Gauguin i Ffrainc ym mis Awst 1893, lle aeth ymlaen i ddarlunio pynciau Tahitaidd megis Gwanwyn Sanctaidd, Breuddwydion Melys (1894). Syniad bach oedd sioe yn oriel Durand-Ruel ym 1894, gydag 11 o’r 40 o weithiau’n cael eu gwerthu am brisiau cymharol uchel. Roedd yn rhentu llety ar gyrion ardal Montparnasse, sy'n boblogaidd gyda pheintwyr, a dechreuodd gynnal seminar wythnosol. Gwisgodd hunaniaeth dramor, wedi'i gwisgo mewn gwisg Polynesaidd, a chafodd ramant gyhoeddus gyda merch ifanc yn ei 20au, “yn rhannol Indiaidd ac yn rhannol Malayan, a elwir yn Annah.”

23> Gwanwyn Sacred, Breuddwydion Melys (1894) gan Paul Gauguin; Paul Gauguin, Parth Cyhoeddus, trwy Comin Wikimedia

Er gwaethaf llwyddiant ysgafn eiSioe Tachwedd, collodd yn ddiweddarach Durand-support Ruel's am resymau anhysbys. Yn ôl Mathews, mae hwn yn drychineb i yrfa Gauguin. Ymhlith llawer o faterion eraill, collodd allan ar entrée i'r farchnad yn America. Ar ddechrau 1894, roedd yn cynhyrchu toriadau pren ar gyfer ei arweinlyfr rhagamcanol gan ddefnyddio dull arloesol. Am yr haf, teithiodd i Bont-Aven. Ym mis Chwefror 1895, rhoddodd gynnig ar werthiant arall o'i weithiau celf yn yr Hôtel Drouot ym Mharis, tebyg i'r darn a greodd yn 1891, ond methodd.

Erbyn hyn, roedd yn amlwg bod nid oedd ef a'i wraig gyda'u gilydd mwyach. Er gwaethaf yr arwyddion cychwynnol o aduniad, bu gwrthdaro cyflym rhwng cyllid a’r naill na’r llall.

Paul Gauguin yn chwarae’r harmonium yn stiwdio Alfonse Mucha yn rue de la Grande-Chaumière, Paris, c. 1895; Alphonse Mucha, Parth Cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Gwrthododd Gauguin ddosbarthu unrhyw ffortiwn ei ewythr Isidore, a gafodd yn syth ar ôl iddo gyrraedd. O'r diwedd rhoddwyd cyfran o'r etifeddiaeth i Mette, ond roedd hi'n ddig a pharhaodd i gyfathrebu â Gauguin trwy Schuffenecker yn unig, a oedd yn fwy annifyr i Gauguin oherwydd bod ei gyfrinachwr bellach yn deall holl ddyfnder ei frad. Roedd ymdrechion i gael arian parod ar gyfer taith Gauguin i Tahiti wedi bod yn aflwyddiannus erbyn canol 1895, a dechreuodd gymryd cymorthoddi wrth ei gydnabod.

Ni ddychwelodd Gauguin i Ewrop ar ôl i ffrind sicrhau taith rad yn ôl i Tahiti ym mis Mehefin yr un flwyddyn.

Dychweliad Paul Gaugain i Tahiti <10

Glaniodd Gauguin ym mis Medi 1895 a threuliodd y chwe blynedd ganlynol yn mwynhau bodolaeth ymddangosiadol hapus fel arlunydd ger Papeete. Trwy gydol y cyfnod hwn, llwyddodd i'w gynnal ei hun trwy lif cyson cynyddol o bryniannau a haelioni ei gydnabod a'i gefnogwyr, ond bu cyfnod byr yn 1899 pan fu'n rhaid iddo dderbyn swydd yn Papeete, nad oes fawr o olion ohoni. .

Cododd gartref cyrs mawr a gwellt yn Puna'auia, lleoliad cyfoethog yn agos i Papeete, lle adeiladodd weithdy mawr heb unrhyw wariant ar arbed.

Am y flwyddyn gyntaf o leiaf, ni chreodd unrhyw waith celf, gan sicrhau Monfreid ei fod yn bwriadu canolbwyntio ar gerflunio o hynny ymlaen. Ychydig o'i gerfiadau pren o'r cyfnod hwn sydd wedi goroesi, y mwyafrif ohonynt wedi'u casglu gan Monfreid, megis Christ on the Cross , cerflun pren silindrog gyda chymysgedd anarferol o symbolau ysbrydol.

Ffotograff o dŷ Paul Gauguin yn Tahiti, 1905; Jules Agostini (1859-1930), Parth cyhoeddus, trwy Comin Wikimedia

Addurniadau trosiadol tebyg yn Llydaw, megis yn Pleumeur -Mae'n bosibl y bydd gan Bodou, lle mae dynion hynafol wedi'u Cristnogi gan grefftwyr lleoldylanwadu ar y silindr. Pan ddychwelodd at gelf, yr oedd i ailgydio yn ei ddilyniant hirsefydlog o noethlymunion wedi'u llwytho'n agored mewn gweithiau fel Mab Duw (1896).

Mae ysgolheigion yn arsylwi ar ôl-droedigaeth at Christian eiconograffeg a fyddai wedi apelio at ymsefydlwyr y cyfnod, a oedd yn awyddus i gynnal yr hyn a oedd ar ôl o ddiwylliannau brodorol trwy bwysleisio trosgynnol gwerthoedd crefyddol.

Roedd Gauguin yn targedu cynulliad o gyd-wladychwyr yn Papeete yn y gweithiau hyn, nid ei dorf flaenorol nouvelle ym Mharis. Dechreuodd ei iechyd ddirywio, a bu yn yr ysbyty sawl gwaith oherwydd amrywiaeth o glefydau.

Te Tamari no Atua (Mab Duw) (1896) gan Paul Gauguin; Paul Gauguin, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Tra yn Ffrainc, anafodd ei bigwrn mewn powdod yn ystod gwibdaith lan y môr i Concarneau. Ni chafodd y clwyf, torasgwrn agored, erioed ei wella'n llwyr. Yna dechreuodd pothelli difrifol a dirdynnol egino i fyny ac i lawr ei goesau, gan gyfyngu ar ei symudiad. Defnyddiwyd Arsenig i'w trin.

Priodolodd Gauguin y briwiau i'r gwres trofannol a'u galw'n “ecsema,” ond mae ei nofelwyr yn meddwl mai dilyniant siffilis oedd hwn. Nid oedd Gauguin yn gallu dilyn ei waith crochenwaith yn yr ynysoedd oherwydd nad oedd digon o glai ar gael. Yn yr un modd, oherwydd nad oedd ganddo fynediad at wasg, fe'i gorfodwyd i ddefnyddio'r dull monoteip yn ei olwggweithiau.

Mae sbesimenau o'r printiau hyn sydd wedi goroesi yn hynod o brin ac yn nôl symiau afresymol mewn arwerthiant.

Amser yr Artist Ffrengig yn Ynysoedd y Marquesas

Ers darganfod cyfres o fasau a chleddyfau Marcwis wedi’u crefftio’n gain yn Papeete yn ei wythnosau cyntaf yn Tahiti, roedd Gauguin wedi meithrin ei uchelgais i ymgartrefu yn y Marquesas. Fodd bynnag, fe ddarganfuodd gymuned a oedd, fel Tahiti, wedi colli ei diwylliant a'i chymeriad. Yr Marquesas oedd y rhai a gystuddiwyd fwyaf yn sgil cyflwyno salwch Gorllewinol unrhyw brif ynysoedd yn y Môr Tawel. Prynodd ddarn o eiddo yng nghanol y dref oddi wrth y weinidogaeth grefyddol ar ôl dod i adnabod yr offeiriad plwyf yn gyntaf trwy fynychu gwasanaeth yn aml.

Yn wreiddiol roedd yr esgob hwn yn ffafrio Gauguin oherwydd ei fod yn ymwybodol o Gauguin wedi cefnogi'r eglwys Gatholig yn Tahiti trwy ei ysgrifau.

Roedd yn well gan Gauguin greu golygfeydd, bywydau llonydd, ac astudiaethau cymeriad i gwsmeriaid Vollard yn y cyfnod hwn, gan osgoi motiffau paradwys cyntefig ac anghofiedig ei weithiau Tahiti . Fodd bynnag, mae triawd mawr o ddelweddau o'r cyfnod diweddar hwn sy'n dynodi problemau mwy. Merch Ifanc gyda Ffan (1902) yw'r cyntaf ohonyn nhw.

12> Merch Ifanc Gyda Ffan (1902) gan Paul Gauguin; Paul Gauguin, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Dechreuodd cyflwr Gauguin waethygu eto am yyr un cyfnod, gyda'r un clwstwr nodweddiadol o broblemau yn cynnwys poen yn y goes, curiad calon afreolaidd, a llesgedd cyffredinol. Aeth yr anesmwythder yn ei bigwrn clwyfedig yn annioddefol, ac ym mis Gorffennaf bu'n rhaid iddo rentu trap gan Papeete er mwyn iddo allu mynd o gwmpas y dref.

Erbyn mis Medi, roedd y ing wedi mynd mor ddifrifol fel y bu'n rhaid iddo. troi at ergydion morffin.

Fodd bynnag, roedd yn poeni digon am y caethiwed yr oedd yn ei fagu fel y rhoddodd ei nodwydd wedi'i osod i gymydog, yn hytrach na dibynnu ar laudanum. Roedd ei weledigaeth hefyd yn ei siomi, fel y gwelir gan y sbectol y mae'n ei chwarae yn ei Hunan Bortread (1903). Yn wreiddiol roedd hwn yn bortread a ddechreuwyd gan ffrind y gorffennodd ef ei hun, sy'n esbonio'r arddull anarferol. Mae'n darlunio dyn sy'n flinedig ac yn hen, ond heb ei falu'n llwyr. Am gyfnod, meddyliodd am deithio i Ewrop, sef i Sbaen, i geisio therapi.

Hunan Bortread (1903) gan Paul Gauguin; Paul Gauguin, Parth Cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Lansiodd Gauguin grwsâd ar ddechrau 1903 i ddatgelu anallu lluoedd diogelwch yr ynys, yn enwedig Jean-Paul Claverie, am gymryd yr ochr o'r syth cynhenid ​​mewn achos yn ymwneud â meddwdod ymddangosiadol nifer ohonynt. Roedd Claverie, ar y llaw arall, yn osgoi cosb.

Ymatebodd Gauguin i'r llywodraethwr, François Picquenot, ddechrau mis Chwefror, gan honni twyll ganun o weithwyr Claverie. Archwiliodd Picquenot y cyhuddiadau ond nid oedd yn gallu eu cadarnhau.

Ymateb Claverie oedd ffeilio achos yn erbyn Gauguin. Mawrth 27, 1903, dirwywyd ef a gorchymynwyd ef i dri mis o garchar gan y barnwr ynad. Lansiodd Gauguin brotest yn Papeete yn brydlon a dechreuodd godi arian i hedfan i Papeete i dystio ei achos. Roedd Gauguin yn eithaf bregus ac mewn llawer o ing ar y pryd, felly trodd at forffin unwaith eto. Ar yr 8fed o Fai, 1903, fe basiodd yn annisgwyl.

Arwyddocâd Hanesyddol Gauguin

Arddull celf o ddiwedd y 19eg ganrif oedd primitivism a nodweddid gan strwythur corff acennog, symbolau anifeiliaid, motiffau geometrig, a cyferbyniadau llym. Paul Gauguin oedd yr arlunydd cyntaf i ddefnyddio'r rhinweddau hyn yn drefnus ac i ennill clod poblogaidd eang.

Cyfareddwyd yr elît artistig Ewropeaidd, gan ddod ar draws gwaith celf Affrica, Asia ac Americaniaid Brodorol am y tro cyntaf, ddiddordeb, a'i oleuo gan y ffresni, natur anrhagweladwy, a chryfder amrwd a gynhwysir yng ngwaith celf y rhanbarthau eraill hynny.

Cafodd Gauguin, fel Pablo Picasso ar ddechrau'r 20fed ganrif, ei ysgogi a'i yrru gan y cryfder crai a phurdeb y cenhedloedd eraill hynny a elwir yn Celf Gyntefig . Mae Gauguin yn cael ei ystyried yn arlunydd ôl-Argraffiadol. Cafodd ei weithiau bywiog, byw, a dylunio-ganolog effaith aruthrol ar gelf Fodern.Roedd Pablo Picasso , Georges Braque, Vincent van Gogh, Henri Matisse, a llawer mwy ymhlith yr arlunwyr a'r grwpiau y dylanwadwyd arnynt ganddo ar ddechrau'r 20fed ganrif.

Hunan -Portread gyda Halo (1889) gan Paul Gauguin; Paul Gauguin, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Gauguin Arddull a Thechneg yr Artist

Defnyddiodd Gauguin a dull y cyfeirir ato fel peinture à l'essence . Mae'r olew yn cael ei wagio o'r pigment, ac mae'r mwc pigment gweddilliol yn cael ei gyfuno â thoddydd. Efallai ei fod wedi defnyddio syniad cymharol wrth greu ei fonoteipiau, ond yn lle metelau, fe ddefnyddiodd len, sy'n amsugno olew ac yn rhoi'r agwedd matte a fwriadwyd i'r lluniau gorffenedig. Defnyddiodd wydr hefyd i brofi rhai o'i weithiau a oedd eisoes yn bodoli, gan atgynhyrchu llun ochr isaf ar yr wyneb gwydr gan ddefnyddio dyfrlliw neu gouache i'w argraffu.

Nid oedd toriadau pren Gauguin yn llai dyfeisgar, yn enwedig o'u cymharu â'r arlunwyr avant-garde a oedd yn atebol am yr adfywiad torlun pren a oedd yn digwydd ar y pryd.

Yn hytrach nag endorri ei floc gyda'r bwriad o greu darlun manwl gywir, fe wnaeth Gauguin eu naddu mewn ffordd debyg i cerflunio pren, ynghyd ag offer mwy miniog i gynhyrchu gwead a naws y tu mewn i'w siapiau cryf. Roedd llawer o'i offerynnau a'i strategaethau yn cael eu hystyried yn rhai newydd. Roedd yr arddull hon a'r defnydd o ofodau'n cydredeg â'i ryddhad addurniadol fflatpaentiadau.

Rhai o Gweithiau Mwyaf Enwog Gauguin yr Arlunydd

Creodd Paul Gauguin lawer o weithiau celf. Yn anffodus, dim ond ar ôl ei farwolaeth y daeth yn adnabyddus. Gadewch inni edrych ar rai o'i weithiau enwocaf:

 • Menywod ar Draeth Tahitian (1891)
 • Gweledigaeth Wedi'r Bregeth (1888)
 • Dwy Wraig Tahiaidd (1899)
 • Henffych well Mary (1891)
 • Nafea Faa Ipoipo ? (Pryd Fyddwch Chi'n Priodi?) (1892)

Nafea Faa Ipoipo? (Pryd Fyddwch Chi'n Priodi?) (1892) gan Paul Gauguin; Paul Gauguin, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Darllen Pellach

Pwy yw Paul Gauguin a sut bu farw Paul Gauguin? Rydyn ni wedi ateb y cwestiynau hynny, ond beth os oes mwy rydych chi am ei ddysgu am yr artist Gauguin? Rydym wedi llunio rhestr o rai llyfrau llawn gwybodaeth i'ch helpu i ddysgu mwy.

Gauguin: Metamorphoses (2014) gan Starr Figura

Metamorphoses delves i mewn i’r cysylltiad rhyfeddol sy’n bodoli rhwng printiau a brasluniau trosglwyddo anghyffredin ac eithriadol Paul Gauguin a’i ddarnau mwy adnabyddus o gelf mewn pren a serameg. Mae'r gweithiau trawiadol hyn, a gynhyrchwyd mewn sawl cyfnod amlwg o weithredu o 1889 hyd ei farwolaeth, yn cynrychioli arbrofion Gauguin gydag amrywiaeth o gyfryngau, yn amrywio o brintiau blociau pren hynod “gyntefig” a ehangodd o'r gorwefru cerfluniol o'i gerfluniau wedi'u cerfio â llaw i emwaith. gouacheplant. Cafodd Paul fywyd moethus hyd at chwech oed, gyda nanis a gweision yn ei weld.

Roedd ganddo atgofion cryf o'r cyfnod hwnnw yn ei fachgendod, a adawodd atgofion bythgofiadwy o Peru a'i poenydiodd am y gweddill ei oes.

Anfonwyd Gauguin i dŷ preswyl Cristnogol amlwg ar ôl astudio mewn llond llaw o sefydliadau lleol. Cofrestrodd mewn academi hyfforddi milwrol yn 14 oed cyn mynd i Orléans am ei flwyddyn olaf. Ymunodd Gauguin â'r llynges fasnachol fel cynorthwyydd peilot. Aeth i mewn i lynges Ffrainc dair blynedd yn ddiweddarach a chafodd ei leoli am ddwy flynedd. Teithiodd Gauguin yn ôl i Baris ym 1871, lle cafodd waith fel brocer.

Gwaith Celf Cyntaf y Peintiwr Ffrengig Paul Gauguin

Dechreuodd Gauguin beintio yn ei amser hamdden ym 1873, ar yr un pryd daeth yn brocer stoc. Ymwelodd yr Argraffiadwyr â'r caffis gerllaw ei gartref. Roedd Gauguin hefyd yn mynychu orielau ac yn caffael gweithiau gan beintwyr newydd. Daeth yn gyfaill i Camille Pissarro a thalodd ymweliadau iddo ar y Sul i greu yn ei iard. Cysylltodd Pissarro ef â nifer o beintwyr eraill. Roedd ei ffrind da Émile Schuffenecker yn byw gerllaw, brocer stoc wedi ymddeol a oedd yn dymuno bod yn beintiwr hefyd.

Ym 1882, arddangosodd Gauguin weithiau mewn arddangosion Argraffiadol.

At yn gyntaf, aeth ei weithiau heb i neb sylwi, ond mae llawer ohonynt, gan gynnwys Market Gardens of Vaugirardmonoteipiau a darluniau trosglwyddo rhyfedd mawr. Roedd dull artistig Gauguin yn aml yn golygu ailadrodd ac ailgyfansoddi syniadau pwysig o un gwaith i'r llall, gan eu galluogi i fetamorffosis trwy amser a deunyddiau.

Gauguin: Metamorphoses (Amgueddfa Celf Fodern, Catalogau Arddangosfa Efrog Newydd)
 • Archwilio'r berthynas rhwng darluniau a phaentiadau Gauguin
 • Edrych ar ymagwedd arbrofol yr artist at dechnegau
 • Sut ysbrydolodd defnydd Gauguin o gyfryngau eraill ei greadigrwydd
Gweld ar Amazon <9 Savage Tales: The Writings of Paul Gauguin (2019) gan Linda Goddard

Archwiliad arloesol o destunau Gauguin, gan ddatgelu eu pwysigrwydd hanfodol yn ei ymarfer creadigol a gwrthdaro adnabod imperialaidd. Mae Paul Gauguin, artist Ffrengig a oedd yn byw yn Polynesia, yn chwarae rhan bwysig yn hanes primitiviaeth y Gorllewin. Dyma’r gyfrol gyntaf wedi’i chysegru’n gyfan gwbl i’w waith llenyddol amrywiol. Mae'n archwilio ei lawysgrifau gwreiddiol, y mae rhai ohonynt wedi'u darlunio'n gelfydd, ac yn eu hailgyflwyno fel rhan hanfodol o'i waith. Caniataodd ffurf gludwaith anhrefnus ysgrifau Gauguin iddo adlewyrchu'r diwylliant “cyntefig” a edmygai wrth ddiystyru dull beirniadaeth sefydliad.

Savage Tales: The Writings of Paul Gauguin
 • An astudiaeth wreiddiol o ysgrifau Gauguin a'u rôl yn eicelf
 • Y llyfr cyntaf sy'n canolbwyntio ar allbwn llenyddol eang Gauguin
 • Mae'r dadansoddiad hwn yn cyfoethogi ein dealltwriaeth o Gauguin a'i gelfyddyd
Gweld ar Amazon

Ac gyda hynny, rydym wedi dod i ddiwedd ein golwg ar Bywgraffiad a gwaith celf Paul Gauguin. Mae Paul Gauguin yn beintiwr Ffrengig nodedig a gafodd ei hyfforddi i ddechrau mewn Argraffiadaeth ond a symudodd oddi wrth ei obsesiwn â’r byd cyffredin i sefydlu ffurf arbennig o waith celf a elwir yn Symbolaeth. Daeth Gauguin â chysyniadau lliw newydd a thechnegau lled-addurnol i'w creu wrth i'r arddull Argraffiadol ddod i ben ar ddiwedd y 1880au. Bu'n cydweithio'n arbennig â Vincent Van Gogh yn ne Ffrainc am un haf mewn modd hynod o liwgar cyn cefnu ar wareiddiad y Gorllewin yn gyfan gwbl.

Cymerwch olwg ar ein gwe-stori paentiadau Paul Gauguin yma!

Cwestiynau Cyffredin

Pwy Yw Paul Gauguin?

Ystyriodd Gauguin ei baentiadau fel adlewyrchiad athronyddol ar bwrpas eithaf bywyd dynol, gan ddilyn y math o ymgysylltiad uniongyrchol â'r amgylchedd naturiol a brofodd ym mhentrefi amrywiol Polynesia Ffrainc a gwareiddiadau anorllewinol eraill. Roedd hefyd yn cydnabod y posibilrwydd o foddhad crefyddol ac atebion i gwestiynau am sut i fyw'n fwy unol â natur. Yn ystod degawdau olaf y 19eg ganrif, roedd Gauguin yn aelod arwyddocaol o Orllewintuedd ddiwylliannol a elwir yn Primitivism.

Sut Bu Paul Gauguin Marw?

Dioddefodd Gauguin lawer o anhwylderau, gan gynnwys clefyd ei galon a siffilis. Roedd Gauguin yn eithaf bregus ac mewn llawer o ing ar y pryd, felly trodd at forffin unwaith eto. Ar yr 8fed o Fai, 1903, pasiodd yn annisgwyliadwy.

Gweld hefyd: Paentiadau Portreadau Enwog - Edrych ar y Portreadau Celf Mwyaf EnwogMae(1879), a Tirwedd Gaeaf(1879), bellach yn cael eu gwerthfawrogi'n eang. Plymiodd y farchnad stoc ym 1882, a chrebachodd y diwydiant celf. Cafodd yr argyfwng effaith arbennig o negyddol ar brif ddosbarthwr celf yr Argraffiadwyr, a roddodd y gorau i brynu paentiadau gan arlunwyr fel Gauguin am gyfnod.

The Market Gardens of Vaugirard (1879 ) gan Paul Gauguin; Paul Gauguin, Parth Cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Gostyngodd incwm Gauguin yn sydyn, a thros yr ychydig flynyddoedd nesaf, datblygodd uchelgeisiau o ddod yn beintiwr llawn amser yn raddol. Cynhyrchodd gyda Pissarro ac, yn achlysurol, Paul Cézanne am y ddau haf nesaf. Yr oedd Gauguin wedi ysgrifennu at Pissarro ym mis Hydref 1883, yn nodi ei fod wedi penderfynu gwneud bywoliaeth o gelf ar ba bynnag gost ac yn gofyn am ei gymorth, a roddodd Pissarro yn rhwydd gyntaf.

Y mis Ionawr nesaf, daeth y Symudodd teulu Gauguin i Rouen, lle gallent fyw'n fwy fforddiadwy a lle teimlai ei fod wedi gweld rhagolygon wrth weld Pissarro yno y flwyddyn ddiwethaf.

Serch hynny, methiant fu'r busnes, a chyn i'r busnes ddod i ben. y flwyddyn, roedd Mette a'r bobl ifanc wedi symud i Copenhagen, gyda'r arlunydd Ffrengig dioddefus yn dilyn yn fuan wedyn ym mis Tachwedd 1884, gan gario ei bortffolio peintio gydag ef, a arhosodd wedi hynny yn Copenhagen. Roedd byw yn Copenhagen yr un mor heriol, ac roedd eudaeth y berthynas yn llawn tyndra. Gadawodd Paul Gauguin am Baris y flwyddyn nesaf ar fynnu Mette a chydag anogaeth ei theulu.

Paul Gauguin a'i wraig, Mette Sophie Gad, Copenhagen, 1885; Julie Laurberg, Parth cyhoeddus , trwy Wikimedia Commons

Gauguin yr Artist yn Dychwelyd i Baris

Ym mis Mehefin 1885, teithiodd Gauguin i Baris gyda Clovis, ei fab chwe blwydd oed. Arhosodd gweddill y plant yn Copenhagen gyda'u mam, lle cawsant gymorth ffrindiau a theulu, a chafodd Mette gyflogaeth fel dehonglydd a thiwtor iaith. cymuned gelf Paris, a threuliodd ei aeaf cyntaf yn ôl mewn gwir dlodi, wedi'i orfodi i weithio cyfres o alwedigaethau diraddiol.

Aeth Clovis yn sâl o'r diwedd a chafodd ei drosglwyddo i ysgol breifat, gyda'r arian a ddarparwyd gan Gauguin's chwaer Marie. Cymharol ychydig o waith a greodd Gauguin yn ei flwyddyn gyntaf. Ym mis Mai 1886, dangosodd 19 o weithiau a phrint pren yn arddangosfa olaf yr Argraffiadwyr. Roedd mwyafrif y gweithiau hyn yn weithiau hŷn o Copenhagen neu Rouen, ac ychydig iawn o syniadau arloesol oedd yn yr ychydig ddarnau mwy newydd. Fodd bynnag, sefydlodd ei Ferched Ymdrochi (1885) yr hyn a fyddai'n dod yn destun cyson: y wraig yn y syrffio.

Menywod yn Ymdrochi (1885) gan Paul Gauguin; Paul Gauguin, Parth cyhoeddus, trwy WikimediaFodd bynnag, prynodd Commons

Félix Bracquemond un o'i weithiau. Yn yr arddangosfa, dirmygodd Gauguin ddull Pointillism Seurat ac yn ddiweddarach yn y flwyddyn ymrannodd yn gadarn â Pissarro, a ddaeth yn fwyfwy gelyniaethus i'r artist Ffrengig o'r eiliad honno ymlaen. Treuliodd yr arlunydd Gauguin haf 1886 yng ngholfan arlunydd Pont-Aven o Lydaw.

Cafodd ei ddenu i'r ardal i ddechrau gan nad oedd yn rhad i fyw yno. Serch hynny, cafodd ffafr syndod ymhlith y disgyblion celf ifanc a ymgasglodd yno drwy gydol yr haf. Yn y dref draeth gymharol rwydd, nid oedd ei agwedd gynhenid ​​​​gynhennus (roedd yn ffrwgwd a chleddyfwr eithriadol) yn rhwystr o gwbl. Yn ystod y cyfnod hwnnw, cafodd ei gydnabod am ei olwg anarferol yn ogystal â'i waith.

Ymysg y cydnabyddwyr newydd hyn yr oedd Charles Laval, a fyddai'n ymuno â Gauguin â Panama a Martinique y flwyddyn i ddod.

Y flwyddyn honno, cwblhaodd rai gweithiau pastel o bobl noeth yn arddull Degas, a gafodd eu harddangos yn yr arddangosfa Argraffiadol ym 1886. Ef yn bennaf a gynhyrchodd dirluniau, gan gynnwys y Bugail Llydaweg (1886) , lle mae'r person yn eilradd. Yn ei gyfansoddiad a'i ddefnydd grymus o arlliwiau pur, mae ei Young Breton Boys Bathing (1887), a gyflwynodd bwnc yr edrychai arno eto bob tro y byddai'n mynychu Pont-Aven, yn amlwg wedi'i ysbrydoli gan Degas.

<0 Y Bugail Llydewig(1886) gan Paul Gauguin; Paul Gauguin, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Roedd darluniau plentynnaidd y cartwnydd Saesneg Randolph Caldecott, a ddefnyddiwyd i ddarlunio cyfnodolyn cyfeirio enwog ar Lydaw, wedi dal delweddaeth Pont-avant-garde Creadigwyr academaidd Aven, a oedd yn awyddus i dorri'n rhydd o draddodiadoldeb eu sefydliadau. Roedd Gauguin yn eu hefelychu yn fwriadol yn ei ddarluniau o ferched Llydaweg. Unwaith yn ei weithdy ym Mharis, datblygwyd y syniadau hyn yn weithiau celf.

Y mwyaf nodedig ohonynt yw Pedair Merched Llydaweg (1886), sy'n cynrychioli toriad sylweddol o'i ddull Argraffiadol blaenorol tra'n dal i fod. gan gofleidio peth o natur naïf darlun Caldecott, gan orwneud nodweddion ar fin parodi.

Pedair o Ferched Llydewig (1886) gan Paul Gauguin; Paul Gauguin, Cyhoeddus parth, trwy Wikimedia Commons

Dychwelodd Gauguin i Bont-Aven ar ôl ymweld â Martinique a Panama. Nodweddir Ysgol Pont-Aven gan ei defnydd pwerus o liw pur a Symbolaeth. Roedd Gauguin yn anfodlon ag Argraffiadwyr, gan gredu bod gwaith celf confensiynol Ewropeaidd wedi mynd yn rhy ddeilliadol a heb ddyfnder trosiadol. Mewn cymhariaeth, gwelodd fod celfwaith Asia ac Affrica yn llawn ystyr a bywiogrwydd dirgel.

Roedd awch yn Ewrop ar hyn o bryd am waith celf gwareiddiadau eraill, yn arbennigEstheteg Japaneaidd.

Synthetism a Chloisonnism

Datblygodd gwaith Gauguin tuag at Cloisonniaeth tra dan ddylanwad Japoniaeth a chelfyddyd werin draddodiadol. Bathwyd enw’r arddull gan y beirniad Édouard Dujardin i nodweddu dull Émile Bernard o greu gyda meysydd eang o liw a chyfuchliniau miniog, a ysgogodd yn Dujardin ymdeimlad o broses enamlo cloisonné yr Oesoedd Canol. Roedd Gauguin yn edmygu paentiad Bernard a'i ddefnydd beiddgar o ddull a oedd yn cyfateb i ymgais Gauguin i ddal ysbryd y testunau yn ei waith.

The Yellow Christ (1889) gan Paul Gauguin ; Paul Gauguin, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Cafodd y ffigwr ei symleiddio i ddarnau o liw pur wedi'i rannu ag ymylon du trwchus yn The Yellow Christ yr arlunydd Ffrengig (1889 ), a gydnabyddir yn aml fel darn nodweddiadol Cloisonnist. Anwybyddodd Gauguin bersbectif traddodiadol a dileodd yn ymosodol raddiannau lliw cain mewn paentiadau o'r fath, a thrwy hynny osgoi dwy nodwedd amlycaf celfyddyd ôl-Dadeni. dominyddu, ond mae pob un yn chwarae rhan briodol.

Amser Gauguin yn Martinique

Ar ôl ymweld â Panama, treuliodd Gauguin haf 1887 ar ynys Martinique, gyda'i gydymaith, y arlunydd Charles Laval. Ei syniadau adogfennir arsylwadau yn ystod y cyfnod hwn mewn gohebiaeth at ei wraig Mette a chydweithiwr yr arlunydd Emile Schufenecker. Aeth i Martinique trwy Panama, lle cafodd ei hun yn dlawd ac yn ddi-waith.

12>Martinique Landscape (1887) gan Paul Gauguin; Paul Gauguin, Parth Cyhoeddus, trwy Comin Wikimedia

Yn y cyfnod hwnnw, roedd gan Ffrainc raglen dychwelyd adref lle byddai'r llywodraeth yn gwneud iawn am fordaith y llong adref pe bai rhywun yn mynd yn fethdalwr neu'n mynd yn sownd ar diriogaeth Ffrainc. Dewisodd Gauguin a Laval lanio ym mhorthladd St Pierre ar ôl gadael Panama, wedi'i ddiogelu gan y ddeddfwriaeth alltudio. Mae haneswyr yn dadlau a ddewisodd Gauguin aros ar yr ynys yn bwrpasol neu drwy hap a damwain.

Yn ystod ei amser yn Martinique, cwblhaodd Gauguin 11 o weithiau wedi'u dogfennu, ac mae'n ymddangos bod nifer ohonynt wedi'u hysbrydoli gan ei gwt.<2

Mae ei lythyrau at gyfeillion yn cyfleu ei frwdfrydedd dros yr ardal a'r trigolion a ddarlunnir yn ei weithiau. Dywedodd Gauguin fod pedwar o'i weithiau celf ar yr ynys yn well na'r lleill. Mae'r paentiadau wedi'u lliwio'n llachar, wedi'u tynnu'n ddiofal yn bynciau ffigurol awyr agored. Er mai byr fu ei arhosiad ar yr ynys, cafodd effaith sylweddol. Ailddefnyddiwyd rhai o'i gymeriadau a'i ddarluniau mewn gweithiau diweddarach, megis y thema yn Among the Mangoes (1887), sydd hefyd wedi'i chopïo ar ei gefnogwyr. Wedi i Gauguin ymadael â'r ynys, yn wlediga pharhaodd y trigolion brodorol yn bynciau amlwg yn ei baentiadau.

Ymysg y Mangoes (1887) gan Paul Gauguin; Paul Gauguin, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Taith Tahiti Gauguin

Ym 1890, roedd Paul Gauguin wedi bwriadu gwneud Tahiti ei leoliad creadigol nesaf. Ym mis Chwefror 1891, cododd gwerthiant proffidiol o weithiau celf yn yr Hôtel Drouot ym Mharis, ynghyd â gweithgareddau ychwanegol megis cinio a pherfformiad codi arian, y symiau gofynnol. Roedd y gwerthiant wedi cael cymorth sylweddol gan werthusiad ffafriol gan Octave Mirbeau, yr oedd Gauguin wedi'i ddilyn trwy Camille Pissarro. Hwyliodd Gauguin allan am Tahiti ar y 1af o Ebrill 1891, gan addo dod yn ôl yn ddyn cyfoethog gyda dechreuad newydd ar ôl gweld ei briod a'i blant yn Copenhagen ar gyfer yr hyn a brofodd yn achlysur olaf.

Ei fwriad datganedig oedd ffoi o gymdeithas Ewropeaidd ac “unrhyw beth annaturiol a thraddodiadol.”

Treuliodd y tri mis cyntaf ym mhrifddinas y wladfa, Papeete, a oedd eisoes wedi’i effeithio’n drwm gan Franco a gwareiddiad Ewropeaidd. Dywed Belinda Thomson, ei groniclwr, ei bod yn rhaid ei fod wedi'i ddadrithio yn ei ddelwedd o iwtopia gyntefig. Ni allai gynnal y ffordd o fyw oedd yn ceisio boddhad yn Papeete, ac ni chafodd ei waith cyntaf, Suzanne Bambridge (1891), dderbyniad da. Dewisodd sefydlu ei weithdy yn Papeari, tua 45 cilomedr

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.