Palas Pitti yn Fflorens - Golwg ar Balasau Beautiful Florence

John Williams 03-06-2023
John Williams

Mae Palas Pitti yn Fflorens, a elwid fel arall y Palazzo Pitti, yn balas anferth a adeiladwyd yn wreiddiol yn oes y Dadeni. O ran pensaernïaeth Palas Pitti, mae'r palazzo presennol yn tarddu o 1458 ac roedd unwaith yn gartref i fancwr mentrus o Fflorens, Luca Pitti. Bydd yr erthygl hon yn archwilio Palas Pitti yn hanes Fflorens, yn ogystal â phensaernïaeth Palas Pitti.

Hanes Palas Pitti yn Fflorens

9 Dyddiad Cwblhau 1458
Pensaer Luca Fancelli (1430 – 1494)
Swyddogaeth Palas
Lleoliad Fflorens, yr Eidal

Un o balasau mwyaf arwyddocaol Fflorens, prynwyd y Palazzo Pitti ym 1549 gan y teulu Medici a daeth yn brif sedd llinach lywodraethol Dugiaeth Fawr Tysgani. . Daeth cenedlaethau diweddarach i feddiant ar baentiadau, seigiau, tlysau, ac eitemau cyfoethog, ac ehangodd yn drysordy enfawr. Defnyddiodd Napoleon y palazzo fel canolfan bŵer yn rhan olaf y 18fed ganrif, ac wedi hynny bu'n brif breswylfa frenhinol yr Eidal a adunwyd am gyfnod byr. Cysegrodd y Brenin Victor Emmanuel III y castell a'i ddodrefn i ddinasyddion yr Eidal ym 1919. Y palas yw cyfleuster amgueddfa mwyaf Florence ar hyn o bryd. Mae'r prif floc palazzo wedi'i rannu'n nifer o amgueddfeydd mawrdarnau ychwanegol gan Pontormo a Rubens yn y neuadd.

Enwyd Ystafell Prometheus ar ôl thema murluniau Collignon ac mae ganddi gasgliad enfawr o weithiau siâp crwn, dau bortread Botticelli, a phaentiadau gan Domenico Beccafumi a Pontorma.

Mae The Room of Justice yn cynnwys nenfwd ffresgoed gan Antonio Fedi a phortreadau a gynhyrchwyd gan Tintoretto, Titian, a Paolo Veronese. Roedd Gaspare Martellini yn ffresgo Ystafell Ulysses ym 1815, ac mae'n cynnwys gweithiau celf cynnar gan Raphael a Filippino Lippi. Gellir dod o hyd i The Madonna Passerini (1526) gan Andrea del Sarto a gweithiau gan Artemisia Gentileschi yn Ystafell yr Iliad. Gellir gweld Portread Raphael o'r Cardinal Inghirami (1516) a Iesu gyda'r Efengylwyr (1516) gan Fra Bartolomeo yn Ystafell Sadwrn.

The Veiled Lady (1516), llun enwog gan Raphael sydd, yn ôl Vasari, yn adlewyrchu cariad yr arlunydd, wedi'i gadw yn yr Ystafell Iau. Mae paentiadau gan Andrea del Sarto, Rubens, a Perugini ymhlith y paentiadau eraill yn y gofod. Mae campweithiau Rubens yn dominyddu Ystafell y blaned Mawrth, gan gynnwys alegori sy’n darlunio Canlyniadau Rhyfel a’r Pedwar Athronydd. Gellir dod o hyd i ffresgo gan Pietro da Cortona yn y gladdgell.

27> Y Fonesig Gorchuddiedig (1516) gan Raphael; Konody, Paul G. (Paul George), 1872-1933, Dim cyfyngiadau, trwy Comin Wikimedia

Yr Ystafello Apollo yn gartref i Madonna gyda Saint (1522) gan Il Rosso a dau waith Titian. Mae'r Venus Italica (1810) gan Canova, a oedd wedi'i chomisiynu gan Napoleon Bonaparte, wedi'i lleoli yn Ystafell Venus. Ar y waliau mae tirweddau Salvator Rosa a phedwar campwaith Titian. Mae'r Neuadd Wen, a arferai fod yn ystafell ddawns y palas, yn cael ei nodweddu gan ei haddurn gwyn ac fe'i defnyddir yn aml ar gyfer arddangosion dros dro.

Mae'r Royal Apartments yn cynnwys 14 ystafell i gyd. Addasodd y Savoy y cynllun i arddull Empire, tra bod rhai ystafelloedd yn dal i fod ag addurniadau a dodrefn o'r cyfnod Medici.

Gwnaeth Castagnoli ffresgo'r Ystafell Werdd ar ddechrau'r 19eg ganrif. Mae'n gartref i gabinet intarsia o'r 17eg ganrif a chyfres o efydd goreurog; cynlluniwyd siambr yr orsedd ar gyfer y Brenin Vittorio Emanuele II o Savoy ac fe'i nodweddir gan brocêd coch ar y waliau a fasys Tsieineaidd a Japaneaidd. Mae'r Ystafell Las yn gartref i gasgliad o ddodrefn yn ogystal â phortreadau o aelodau Medici o'r teulu a gynhyrchwyd gan Sustermans.

The Royal Apartments

Dyma gyfadeilad o 14 ystafell a ddefnyddiwyd yn wreiddiol gan y teulu. Teulu Medici ac mae bellach yn cael ei ddefnyddio gan eu holynwyr. Mae'r siambrau hyn wedi'u hailfodelu'n sylweddol ers amser Medici, yn fwyaf arwyddocaol yn y 19eg ganrif. Mae ganddyn nhw gyfres o bortreadau Medici, llawer ohonyn nhw wedi'u paentio gan Giusto Sustermans. Mewn cymhariaeth i'rsalonau enfawr sy'n gartref i'r casgliad Palatine, mae nifer o'r ystafelloedd hyn gryn dipyn yn llai ac yn fwy clyd, ac er eu bod yn dal yn fawr ac yn goreurog, maent yn fwy addas i anghenion byw o ddydd i ddydd. Mae gwelyau pedwar poster a chelfi eraill nas gwelir yn unman arall yn y palas ymhlith dodrefn y cyfnod. Defnyddiodd Brenhinoedd yr Eidal Balas Pitti yn Fflorens ddiwethaf yn y 1920au.

Roedd eisoes wedi ei throi yn amgueddfa bryd hynny, ond dynodwyd cyfres o ystafelloedd yn adain Meridian ar eu cyfer pan ymwelon nhw â Fflorens ar fusnes swyddogol.

Yr Oriel Celf Fodern

Ym 1748, daeth yr oriel hon i'r amlwg o'r gwaith o ailadeiladu academi Fflorens, ac ar yr adeg honno sefydlwyd oriel Celf Fodern. Cynlluniwyd yr oriel i gartrefu gweithiau celf a oedd wedi ennill gwobrau yng nghystadlaethau’r academi. Ar y pryd, roedd y Palazzo Pitti yn cael ei ailaddurno ar raddfa enfawr, ac roedd gweithiau celf newydd yn cael eu caffael i addurno'r salonau newydd eu haddurno. Erbyn canol y 19eg ganrif, roedd gweithiau celf fodern y Ducal Fawr wedi dod mor helaeth nes i lawer gael eu cludo i'r Palazzo della Crocetta, sef lleoliad cyntaf yr “Amgueddfa Gelf Fodern” oedd newydd ei sefydlu.

Y Sala de Saturne ym Mhalas Pitti, Fflorens (1870) gan Francesco Maestosi; Francesco Maestosi, Parth cyhoeddus, trwy Comin Wikimedia

Ar ôl i'r Eidal uno a dileuo deulu'r Grand Ducal o'r palas, roedd yr holl ddarnau celf modern wedi'u gosod o dan yr un to yn "Oriel Fodern yr Academi" a enwyd yn ddiweddar. Tyfodd y casgliad mewn maint, yn enwedig o dan oruchwyliaeth Vittorio Emanuele II. Serch hynny, nid tan 1922 y symudwyd yr arddangosfa hon i'r Palazzo Pitti, lle cafodd ei hategu â darnau celf mwy modern sy'n eiddo i'r frenhiniaeth a dinas Fflorens. Cadwyd y casgliad mewn preswylfeydd a oedd newydd gael eu gadael gan genedlaethau o deulu Brenhinol yr Eidal. Agorodd yr oriel i'r cyhoedd i ddechrau ym 1928.

Mae'r casgliad enfawr hwn, sydd wedi'i ehangu a'i ddosbarthu dros 30 o ystafelloedd, bellach yn cynnwys gweithiau gan beintwyr o ysgol Macchiioli ac ysgolion Eidalaidd cyfoes eraill o'r cyfnod diweddar. 19eg i ddechrau'r 20fed ganrif.

Mae paentiadau'r arlunwyr Macchiioli yn nodedig oherwydd roedd y grŵp hwn o artistiaid Tysganaidd o'r 19eg ganrif dan arweiniad Giovanni Fattori yn arloeswr ac yn greawdwr y mudiad argraffiadol. Efallai y bydd y label “oriel o gelf fodern” yn gamarweiniol i rai, o ystyried bod y gwaith yn yr oriel yn dyddio o’r 18fed ganrif i ddechrau’r 20fed ganrif. Ers hynny, nid oes unrhyw ddarnau o waith dilynol wedi'u hychwanegu at y casgliad. Mae “celf fodern”, yn yr Eidal, mewn gwirionedd yn cyfeirio at yr amser cyn yr Ail Ryfel Byd; cyfeirir yn gyffredin at yr hyn a ddilynodd fel “Celf gyfoes“.

Trysorfa'r Grand Dukes

Mae Trysorlys y Grand Dukes, a elwid gynt yr Amgueddfa Arian, yn cynnwys amrywiaeth o gameos, arian amhrisiadwy, a gweithiau celf gemfaen lled-werthfawr, llawer ohonynt o waith Lorenzo de'Medici. detholiad, sy'n cynnwys ei amrywiaeth o fasau hynafol, llawer ohonynt â mowntiau gilt arian cywrain wedi'u hymgorffori at ddibenion addurniadol yn y 15fed ganrif. Mae'r siambrau hyn, a oedd gynt yn rhan o'r fflatiau brenhinol preifat, wedi'u gorchuddio â murluniau o'r 17eg ganrif, a phaentiwyd y mwyaf godidog ohonynt rhwng 1635 a 1636 gan Giovanni da San Giovanni.

Yr Amgueddfa Arian mae ganddo hefyd gasgliad gwych o arteffactau arian ac aur Almaenig a gasglwyd gan y Prif Ddug Ferdinand III ar ôl iddo ddychwelyd o alltud yn dilyn goncwest Ffrainc ym 1815.

Museo degli argenti (1458); Szilas, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Yr Amgueddfa Porslen

Mae'r amgueddfa hon, a agorodd ym 1973, wedi'i lleoli yng Ngerddi Boboli yn y Casino del Cavaliere. Cynrychiolir llawer o gynhyrchwyr porslen Ewropeaidd mwyaf adnabyddus, gan gynnwys Meissen a Sèvres. Roedd llawer o'r darnau yn y casgliad yn anrhegion gan sofraniaid Ewropeaidd eraill i'r brenhinoedd Florentineaidd, tra bod eraill wedi'u comisiynu'n arbennig gan lys y Grand Ducal. Galwodd sawl set ginio enfawr gan y gwneuthurwr Vincennes wedynMae Sèvres, a chyfres o gerfluniau bisgedi bach yn nodedig.

Mae'r casgliad, sy'n cynnwys tua 2000 o eitemau, yn dangos cyffiniau brenhinoedd Fflorens dros gyfnod o 250 mlynedd, o ddiwedd grym Medici hyd at uno'r Eidal.

Yr Amgueddfa Cerbydau

Mae'r amgueddfa hon i'w chael ar y llawr gwaelod ac mae'n arddangos cerbydau a dulliau eraill o deithio a ddefnyddiwyd gan uchelwyr y Grand Ducal, yn bennaf ar ddiwedd y 18fed ganrif a dechrau'r 19eg ganrif. Mae rhai o'r cerbydau yn addurniadol iawn, gyda thirweddau euraidd yn ogystal â thirweddau artistig ar eu paneli. Mae'r cerbyd aur, er enghraifft, wedi'i orchuddio â choronau goreurog, a fyddai wedi cynrychioli statws a lleoliad teithwyr y cerbyd. Mae'r cerbydau a ddefnyddir gan Frenin Sisili, yr Archesgobion, a swyddogion Fflorensaidd eraill hefyd yn cael eu harddangos.

Yr Oriel Wisgoedd

Mae'r oriel hon yn arddangos detholiad o wisgoedd theatraidd yn ymestyn dros yr 16eg ganrif i'r presennol Dydd. Dyma hefyd yr unig amgueddfa yn yr Eidal sy'n ymroddedig i ddatblygiad ffasiwn Eidalaidd. Sefydlodd Kirsten Aschengreen Piacenti un o gasgliadau iau y palas ym 1983; gorffennwyd fflatiau Meridiana, sef cyfres o 14 ystafell, ym 1858. Yn ogystal â dillad theatrig, mae'r casgliad yn arddangos dillad o'r 18fed hyd heddiw.

Sala Meridiana yn y Palazzo Pitti (1813 ); Lalupa,CC BY-SA 4.0, trwy Wikimedia Commons

Mae rhai o'r arddangosfeydd yn gyfyngedig i Balas Pitti yn Fflorens, megis gwisgoedd claddu Grand Duke Cosimo I de Medici o'r 16eg ganrif, a'i wraig a mab, a fu farw oll o Malaria. Byddai eu gweddillion wedi cael eu dangos mewn cyflwr, wedi eu gwisgo yn eu gwisg harddaf, cyn cael eu hadfer mewn gwisg syml a blaen cyn eu claddu. Mae casgliad o emwaith gwisgoedd canol y ganrif hefyd yn cael ei arddangos yn yr arddangosfa. Roedd y Sala Meridiana (1813) yn wreiddiol yn cynnwys offeryn solar meridian gweithredol, a gynhwyswyd gan Anton Domenico Gabbiani yn nyluniad y ffresgo.

Mae Vasari yn honni mai Brunelleschi greodd Balas Pitti yn Fflorens, un o balasau mawreddog Fflorens, ac eto nid yw ei ran yn yr adeiladaeth wedi ei phrofi. Adeiladwyd y strwythur mawreddog hwn yn ail ran y 15fed ganrif. Creodd disgybl Brunelleschi, Luca Fancelli, y gwaith hwn ar gyfer y dyn busnes o Fflorens Luca Pitti, ffrind a chefnogwr Cosimo de Medici. Roedd Luca Pitti yn dymuno cael y plasty mwyaf ysblennydd yn y ddinas. Prynodd Pitti yr holl fythynnod rhwng ei gastell newydd a rhodfa’r bryn er mwyn adeiladu’r Gerddi Boboli. Roedd maint enfawr ffenestri Plas Pitti oherwydd uchelgais Pitti i'w gwneud yn fwy na mynedfa palas Medici-Riccardi. Perfformiwyd yr operâu cynharaf mewn hanes yn y BoboliAmffitheatr gerddi. Adeiladwyd yr amffitheatr hon o'r twll a grëwyd wrth gloddio'r garreg oedd ei hangen i godi'r palas. Tua 100 mlynedd yn ddiweddarach, prynodd Eleonora de Toledo, gwraig Cosimo I de Medici, y palas, ac fe'i hadferwyd a'i helaethu yn ei hanfod fel yr ydym yn ei adnabod yn awr dros y ddwy ganrif nesaf.

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Ar gyfer beth mae Palas Pitti yn Fflorens yn cael ei Ddefnyddio Heddiw?

Mewn cyfadeilad anferth sy'n cynnwys nifer o amgueddfeydd, ar hyn o bryd mae gan Balas Pitti neu Palazzo Pitti o'r Eidal gasgliadau nodedig o baentiadau, cerfluniau, gwrthrychau celf, gwisgoedd a serameg. Mae Oriel Palatine, a fu unwaith yn oriel Medici, yn oriel hardd sy'n arddangos paentiadau gan Tiziano, Raphael, Rubens, Correggio, a pheintwyr Baróc a Dadeni Ewropeaidd eraill. Mae'r Oriel Gelf Fodern yn gartref i gasgliad gwych o gerfluniau a phaentiadau, gan beintwyr Eidalaidd yn bennaf, o'r 18fed ganrif trwy'r Rhyfel Byd Cyntaf. Ai Gerddi Boboli a Choridor Vasari?

Mae Gerddi Boboli, sydd y tu ôl i Balas Pitti, yn gorchuddio ardal o 45,000 metr sgwâr ac mae ganddyn nhw ffynhonnau, grotos, pergolas, llyn bach, a channoedd o gerfluniau marmor. Mae Coridor Vasari yn cysylltu'r Palazzo Vecchio â Palazzo Pitti, un o'rcyflawniadau nad oes llawer yn gwybod amdanynt ond sy'n hygyrch i bawb. Mae Coridor Vasari, a elwir weithiau'n Goridor Vasari, yn dwnnel sy'n rhedeg trwy strydoedd y ddinas. Mae Coridor Vasari yn croesi’r Ponte Vecchio, a godwyd yn ystod cyffordd o gyfnod y Rhufeiniaid a hon oedd unig groesfan Fflorens ar draws Afon Arno tan 1218. Codwyd y bont bresennol ym 1345, yn dilyn llifogydd cryf a ddinistriodd yr hen un. Mae'r Palazzo Vecchio yn dirnod hanesyddol ac artistig pwysig yn Fflorens. Mae wedi gwasanaethu fel canolbwynt gwleidyddol ac arwyddlun y ddinas ers cenedlaethau.

neu orielau.

Palazzo Pitti, Fflorens (1458); LivornoDP, CC BY-SA 3.0, trwy Wikimedia Commons

Hanes Cynnar

Gorchmynnodd Luca Pitti, bancwr y Fflorens, a noddwr a chydymaith amlwg i Cosimo de Medici y adeiladu'r strwythur llym a brawychus hwn ym 1458. Mae hanes cynnar y Palazzo Pitti yn gyfuniad o realiti a ffuglen. Dywedir bod Pitti wedi gorchymyn bod fframiau'r ffenestri yn fwy na mynedfa Palazzo Medici. Honnodd Giorgio Vasari , hanesydd celf o'r 16eg ganrif, mai Brunelleschi ddyluniodd y palazzo ac mai ei ddisgybl Luca Fancelli yn unig oedd ei gynorthwyydd, er bod Fancelli bellach yn cael ei briodoli'n eang.

Ar wahân i newidiadau amlwg mewn arddull gan y pensaer hynaf, bu farw Brunelleschi 12 mlynedd cyn i'r gwaith o adeiladu'r palazzo ddechrau hyd yn oed.

Gweld hefyd: Damien Hirst NFT - Golwg ar "The Currency" NFT gan Damien Hirst

Mae'r cynllun yn nodi mai'r pensaer anhysbys oedd yn fwy cyfarwydd â phensaernïaeth cartref ymarferol nag â safonau dyneiddiol Alberti. Er ei fod yn fawreddog, ni fyddai'r palazzo gwreiddiol yn cyfateb i'r cartrefi Florentine Medici o ran maint na sylwedd. Pwy bynnag oedd pensaer y Palazzo Pitti, roedd yn mynd yn groes i'r duedd bresennol. Mae awyrgylch llym a mawreddog y palazzo yn cael ei gyfoethogi gan yr agorfeydd pen bwa lluosog a welir yn nodweddiadol mewn traphontydd dŵr Rhufeinig.

Palas Pitti, Preswylfa Frenhinol (1458); Casgliad Argraffu Ffotochrom, parth cyhoeddus, trwy Comin Wikimedia

Aeth yr arddull Rufeinig at frwdfrydedd y Fflorens am yr arddull all'antica (yn null yr henuriaid). adeiladau. Mae'r dyluniad cychwynnol hwn wedi dioddef prawf amser: trosglwyddwyd cyfansoddiad ailadroddus y ffasâd i ehangiadau olynol i'r palazzo, a gellir gweld ei argraffnod mewn amrywiol ddatganiadau ac adfywiadau o'r 16eg ganrif o'r 19eg ganrif. Daeth y gwaith i ben ar ôl i Pitti fynd i golledion ariannol o ganlyniad i farwolaeth Cosimo de Medici ym 1464. Bu farw Luca Pitti ym 1472, gan adael y gwaith adeiladu yn anghyflawn.

Teulu Medici

Prynodd Eleonora di Toledo y Pitti Palas yn Fflorens ym 1549. Codwyd Di Toldeo yn llys gorfoleddus Napoli a phriododd Cosimo I de Medici o Tuscany, a fyddai'n dod yn Grand Duke yn y pen draw. Pan symudodd Cosimo i'r palazzo, cafodd Vasari ei ymestyn i weddu i'w hoffterau; roedd yr adeilad yn fwy na phedair gwaith trwy godi bloc newydd yn y cefn.

Fe wnaeth hefyd adeiladu Coridor Vasari, promenâd uwchben y ddaear sy'n cysylltu cyn breswylfa Cosimo a'r ganolfan weinyddol, y Palazzo Vecchio, â'r Palazzo Pitti trwy'r Ponte Vecchio a'r Uffizi.

Caniataodd hyn i'r Grand Duke a'i deulu symud o'u preswylfeydd swyddogol i'r Palazzo Pitti mewn cysur a diogelwch. Yn wreiddiol, yrDefnyddiwyd Palazzo Pitti yn bennaf ar gyfer cartrefu pwysigion ffurfiol a seremonïau llys prin, a phrif dŷ'r Medicis oedd y Palazzo Vecchio. Ni ddefnyddiwyd y palazzo yn barhaol tan weinyddiaeth Francesco I, mab Eleanora di Toledo, a'i wraig Johanna o Awstria pan gafodd ei ddefnyddio i gartrefu casgliad celf y Medicis.

Portread o Francesco I de' Medici (1580) gan Alessandro Allori; Alessandro Allori, Parth cyhoeddus, trwy Comin Wikimedia

Prynwyd yr eiddo ar fryn Boboli y tu ôl i'r palas mewn trefn i sefydlu Gerddi Boboli, gardd ffurfiol enfawr, a pharc. Y tirluniwr a gyflogwyd ar gyfer hyn oedd Niccol Tribolo, arlunydd brenhinol Medici a fu farw y flwyddyn ganlynol ac a ddisodlwyd yn brydlon gan Bartolommeo Ammanati. Roedd cysyniad cychwynnol y gerddi yn cynnwys amffitheatr y tu ôl i corps de logis y palazzo. Andria Terence oedd y ddrama gyntaf y cofnodwyd ei llwyfannu yno ym 1476. Dilynodd llawer o weithiau a ddylanwadwyd yn glasurol gan awduron Fflorensaidd fel Giovan Battista Cini.

Cawsant eu cynhyrchu ar gyfer diddanwch y byd. y teulu Medici diwylliedig ac yn cynnwys setiau moethus a adeiladwyd gan y pensaer llys Baldassarre Lanci.

Pensaernïaeth ac Eiddo o Amgylch y Palas Pitti

Wrth gwblhau prosiect yr ardd, canolbwyntiodd Ammanati ar ddatblygu cwrt enfawr yn union y tu ôl i'r prif ffasâdi gysylltu'r palas â'r ardd newydd. Mae’r cwrt hwn yn cynnwys gwladgarwch wedi’i sianelu sydd wedi’i ddynwared yn aml, yn fwyaf arwyddocaol ar gyfer Palais Paris Maria de’Medici, Lwcsembwrg. Dyluniodd Ammanati hefyd y finestre inginocchiata , a ddisodlodd y baeau mynediad ar bob pen i'r prif ffasâd.

Palas Pitti, Preswylfa Frenhinol (1458); Stefan Bauer, //www.ferras.at, CC BY-SA 2.5, trwy Wikimedia Commons

Estyniadau Pellach

Adeiladodd Ammanati risiau godidog i fynd at y piano fonheddig, a helaethodd yr adenydd ar flaen yr ardd a oedd yn amgáu cwrt a gloddiwyd i'r llethr serth a oedd ar yr un drychiad â'r plaza o'i flaen, a oedd i'w weld trwy fwa canol yr islawr. Adeiladodd groto ar ochr gardd y cwrt, a'i alw'n “groto Moses” oherwydd y ffigwr porffyri sy'n ei feddiannu. Adeiladodd Ammanati ffynnon a ddisodlwyd yn y pen draw gan y Fontana del Carciofo (1641), a ddyluniwyd gan Francesco Susini.

Trefnwyd cystadleuaeth ym 1616 i gynnig ychwanegiadau tri bae i y prif ffasâd trefol yn y naill ben a'r llall.

Gweld hefyd: Sut i Ddefnyddio Pasteli Olew - Canllaw ar y Technegau Pastel Olew Gorau

Dyfarnwyd y comisiwn i Giulio Parigi, a dechreuwyd adeiladu ar yr ochr ogleddol ym 1618, ac yna Alfonso Parigi ar yr ochr ddeheuol ym 1631. Adeiladwyd y pensaer Giuseppe Ruggeri dwy adain ychwanegol yn y 18fed ganrif i gryfhau a phwysleisioehangiad Romana, sy'n ffurfio plaza wedi'i ganoli ar y ffasâd, rhagflaenydd y cour d'honneur a atgynhyrchwyd yn Ffrainc. Am flynyddoedd lawer wedyn, gwnaed mân addasiadau ac addasiadau yn ysbeidiol gan frenhinoedd a phenseiri olynol.

Fontana del Carciofo, Gerddi Boboli, Fflorens (1641); Dimitris Kamaras o Athen, Gwlad Groeg, CC BY 2.0, trwy Wikimedia Commons

Adeiladodd Bernardo Buontalenti ambell groto ar un ochr i’r Gerddi. Dechreuodd Vasari y ffasâd gwaelod, ond mae pensaernïaeth y llawr uchaf wedi'i thandorri gan stalactitau pwmis gydag arfbais y Medici yn y canol. Mae'r tu mewn yr un mor gytbwys rhwng natur a phensaernïaeth; mae'r siambr gyntaf yn cynnwys atgynyrchiadau o bedwar caethwas anghyflawn Michelangelo wedi'u lleoli yn y corneli, sy'n ymddangos fel pe baent yn dal y gladdgell gydag oculus yn ei ganol ac wedi'i addurno fel bower gwledig gyda gwahanol ffigurau, anifeiliaid, a llystyfiant.

Mae'r waliau gwaelod wedi'u haddurno ag anifeiliaid, ffigurau, a choed wedi'u hadeiladu o stwco a phumis.

Orielau Celf Palazzo Pitti

Parhaodd y palas i gael ei ddefnyddio fel y prif dŷ Medici hyd 1737 pan basiodd yr etifedd Medici gwrywaidd olaf. Darfu i linach Medici gael ei darfod ar ol i'w chwaer, yr hen Electress Palatine, farw, ac aeth y palas at Grand Dukes nesaf Tuscany, yr Awstria House of Lorraine.Amharodd Napoleon, a ddefnyddiodd y palas yn ystod ei arglwyddiaeth ar yr Eidal, ar denantiaeth Awstria am ennyd.

Roedd y Palazzo Pitti yn rhan o drosglwyddiad Tysgani o'r Tai Lorraine i Savoy ym 1860.

Bu Victor Emmanuel II yn byw yn y palas ar ôl y Chwyldro, pan oedd Fflorens oedd sedd Teyrnas yr Eidal dros dro, hyd 1871. Yn 1919, cysegrodd Victor Emmanuel III, ei ŵyr, y palas i'r wlad. Yn ddiweddarach gwahanwyd y palas a strwythurau eraill yng Ngerddi Boboli yn bum oriel gelf annibynnol yn ogystal ag amgueddfa, a oedd yn gartref nid yn unig i lawer o gynnwys gwreiddiol y palas, ond hefyd arteffactau gwerthfawr o lawer o gasgliadau eraill a brynwyd gan y wladwriaeth.

Palazzo Pitti (Florence) – Nenfwd Ystafell yr Iliad (1458); Orlando Paride, CC BY-SA 4.0, trwy Wikimedia Commons

Mae'r 140 o ystafelloedd cyhoeddus yn rhan o du mewn sydd yn bennaf yn ddatblygiad diweddarach na rhan gychwynnol yr adeilad, a oedd yn gyffredinol. adeiladwyd mewn dau gam, un yn digwydd yn yr 17eg ganrif ac un arall yn gynnar yn y 18fed ganrif. Mae rhai adeiladau mewnol cynnar wedi goroesi, yn ogystal ag addasiadau dilynol megis Ystafell yr Orsedd. Roedd darganfyddiad annisgwyl ystafelloedd ymolchi coll o'r 18fed ganrif yn y palas yn 2005 yn dangos enghreifftiau rhyfeddol o waith plymwr yn agos iawn o ran cynllun i ystafelloedd ymolchi'r 21ain ganrif.

TheMae gan Oriel Palatine, oriel gynradd Palazzo Pitti, gasgliad enfawr o tua 500 o weithiau celf y Dadeni yn bennaf a oedd yn flaenorol yn rhan o gasgliad celf personol Medicis . Mae Titian , Raphael, Perugino, Correggio, Pietro da Cortona, a Peter Paul Rubens ymhlith yr artistiaid a gynrychiolir yn yr oriel, sy'n arllwys i'r fflatiau brenhinol.

Mae’r oriel wedi cadw naws casgliad preifat, gyda gweithiau celf yn cael eu harddangos yn yr un modd ag y byddent wedi ymddangos yn y neuaddau godidog y’u cynlluniwyd ar eu cyfer, yn lle dilyn dilyniant cronolegol neu gael eu trefnu yn ôl arddull.

Pietro da Cortona ddyluniodd y siambrau mwyaf yn yr arddull baróc uchel. Yn gyntaf peintiodd Cortona siambr fechan o'r enw Sala della Stufa gyda dilyniant yn cynrychioli Pedair Oes Dyn; crëwyd yr Oes Aur ac Oes Arian yn 1637, a chynhyrchwyd Oes Efydd ac Oes Haearn wedi hyny yn 1641. Ystyrir hwynt yn gampweithiau gan lawer. Yn dilyn hynny, comisiynwyd yr arlunydd i beintio'r ystafelloedd derbyniad deuol gwych.

Galleria Palatina, Palazzo Pitti, Fflorens (1458); Dimitris Kamaras o Athen, Gwlad Groeg, CC BY 2.0, trwy gyfrwng Comin Wikimedia

Mae trefn hierarchaidd y duwiau yn y pum Ystafell Blanedaidd hyn yn seiliedig ar gosmoleg Ptolemaidd; Venus, Apollo, Iau, Mars, aSadwrn, ond heb y Lleuad a'r Mercwri. Mae llinell waed Medici a gwobr arweinyddiaeth foesol yn cael eu dathlu'n sylfaenol yn y nenfydau hynod addurnedig hyn gyda phaentiadau a gwaith stwco cywrain. Cwblhaodd Ciro Ferri, disgybl Cortona, a phartner y cylch erbyn y 1660au ar ôl i Cortona adael Florence. Nhw oedd yr ysbrydoliaeth ar gyfer Planet Rooms dilynol Le Brun yn Versailles Louis XIV.

Datgelodd yr Uwch-Dug Leopold, a oedd yn awyddus i ennill ffafr yn dilyn tranc y Medici, y casgliadau i'r cyhoedd yn y diwedd. 18fed ganrif, er yn anfodlon.

Palatine Rooms

Mae Ystafell Castagnoli wedi'i henwi ar gyfer yr artist a greodd y ffresgoau nenfwd. Mae portreadau amrywiol o linach Lorraine a Medici yn teyrnasu, yn ogystal â'r Table of the Muses (1851), campwaith o'r bwrdd wedi'i osod â cherrig a wnaed gan yr Opificio delle Pietre Dure, i'w gweld yn yr ardal hon. Peintiodd Luigi Ademollo nenfwd Ystafell yr Arch gyda Cludiant Arch y Cyfamod yn 1816.

Cafodd Ystafell Psyche ei dynodi ar ôl murluniau nenfwd Giuseppe Collignon ac mae'n cynnwys gwaith celf gan Salvator Rosa. Yn flaenorol, cafodd Bernardino Poccetti ei gredydu â'r paentiadau yng nghladdgell Neuadd Puccetti, ond maent bellach wedi'u neilltuo i Matteo Rosselli. Mae bwrdd a gomisiynwyd gan Cosimo III yn sefyll yng nghanol y neuadd. Mae yna

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.