Paentio Maes Lliw - Hanes Celf Bloc Lliw

John Williams 03-06-2023
John Williams

Ganwyd peintio ar-wrthrychol N ymhell cyn y mudiad Mynegiadol Haniaethol, ond daeth ysgol baentio Colour Field i'r amlwg yn y 1950au ac ers hynny mae wedi dod o hyd i ddilynwyr o bob rhan o'r byd. Mae rhai artistiaid o'r genre yn dilyn cyfansoddiadau symlach, sy'n canolbwyntio'n llwyr ar yr argraff o liw. Lliwiau Arall Mae peintwyr maes yn defnyddio seicoleg proses a lliw i ennyn emosiwn.

Y Canon a Diwylliant Peintio Maes Lliw

Mewn gwaith Ciwbaidd neu Argraffiadol, roedd dabs a meysydd lliw yn cynrychioli pethau real . Roedd y gweithiau hyn yn dyniad o realiti gwrthrychol. Mewn paentio Cae Lliw, nid oes rhaid i ardaloedd o las neu wyrdd sefyll am awyr neu laswellt. Mae'r lliwiau hyn yn cynrychioli eu hunain ac efallai eu perthynas â'i gilydd neu â'r arwyneb.

Yn y modd hwn, dechreuodd y gwrthrych peintiwr gymylu'r llinell rhwng peintio a cherflunio.

Beth yw Peintio Maes Lliw?

Gellid nodweddu diffiniad Paentiad Maes Lliw fel cilfach o Fynegiant Haniaethol. Mae Echdynnu Ôl-Beintiedig neu Dynnu Cromatig yn rhai eraill sy'n sefyll i mewn ar gyfer y diffiniad paentiad Maes Lliw. Lliw Roedd peintwyr maes a oedd yn gweithio yn y 1950au a'r 1960au yn dileu'r lluniad a'r testun nes bod eu gwaith wedi'i nodweddu gan ardaloedd mawr o liw gwastad yn unig.

Fel Mynegiadaeth Haniaethol, Lliw Naratif a wrthodwyd gan baentiad maes. Yn wahanol i'r Mynegiadwyr Haniaethol serch hynny, mae'rEchdynnu. Fodd bynnag, ni fu farw paentiad Maes Lliw erioed.

Mae rhai o'r paentwyr Maes Lliw mwyaf llwyddiannus fel Helen Frankenthaler, Barnett Newman, a Mark Rothko yn enwog ac wedi ysbrydoli llawer o genedlaethau'r dyfodol.

Mark Rothko (1903 – 1970)

<20 25>

Tua 1949, gwelodd Mark Rothko Stiwdio Goch Henri Matisse (1911) yn yr Amgueddfa Celf Fodern yn Efrog Newydd. Gwnaeth y gwaith gymaint o argraff ar Rothko fel y byddai'n ailymweld ag ef yn aml. Yr hyn a’i trawodd oedd defnydd Matisse o liw. Bu hyn, ynghyd â'i gysylltiadau â nifer o artistiaid Mynegiadol Haniaethol megis Barnett Newman, Robert Motherwell, a Jackson Pollock, yn gymorth i lunio ei yrfa.

Dros y blynyddoedd, arbrofodd Rothko â sawl arddull artistig cyn cyrchu iaith weledol newydd ag iddi ansawdd haniaethol, di-ffurf. Roedd yr arddull llofnod yn cynnwys siapiau hirsgwar cynnil a oedd fel pe baent yn hofran ar feysydd pellach o liw.

Ffotograff 1949 o Mark Rothko a dynnwyd gan Consuelo Kanaga, a leolir yn Amgueddfa Brooklyn yn Ninas Efrog Newydd, Unol Daleithiau; Consuelo Kanaga , Dim cyfyngiadau, trwy Comin Wikimedia

Y motiff hwnsydd i'w weld mewn gweithiau fel Red on Maroon (1959) sydd ag ansawdd ystumiol iddo, ond yn wahanol i weithiau Pollock neu De Kooning mae wedi'i feddalu, ond eto'n fwy eiconig rhywsut. Nodweddir paentiadau Cae Lliw cynharach Rothko gan arlliwiau ysgafnach. Roedd ei gynfasau enfawr yn aml yn cynnwys tonau analog neu monocromatig gan fod ganddo ddiddordeb ym mhhriodweddau cymharol lliw. Roedd y siapiau geometrig a ffurfiodd y tonau cynnil, meddal yn arw o amgylch yr ymylon gan greu ymdeimlad o ddyfnder a symudiad. Tywyllodd tonau Rothko yn raddol dros amser.

Roedd techneg Rothko yn cynnwys peintio ar gynfas heb ei gysefin ac arbrofi gyda didreiddedd trwy deneuo, tewychu a haenu paent. O 1957 ymlaen, dechreuodd preimio ei gynfasau gyda phaent dwfn a glud sgim oedd yn tynhau'r cynfas. Gyda strôc cyflym, cyflawnodd Rothko y caeau pluog gan ddefnyddio brwshys peintwyr tai pum modfedd mawr. Defnyddiwyd tyrpentin i deneuo'r paent ac i olchi, staenio, haenu a phrysgwydd i ffwrdd ymylon caled.

Oherwydd bod Rothko yn cylchdroi paentiadau yn ystod ei broses, mae diferion paent gweladwy yn rhedeg i'r ochr ac i fyny ar ei arwynebau. 2>

Wedi’i ysbrydoli gan syniad Friedrich Nietzsche y dylai celf ddramateiddio arswyd bodolaeth, defnyddiodd Mark Rothko ei dechneg paentio Maes Lliw i archwilio priodweddau emosiynol lliw. O'i ran ef, roedd paentiad Maes Lliw yn brofiad.Cynlluniwyd ei weithiau i gael eu hystyried yn fyfyrgar ac yn agos. Roeddent yn fawr ac yn hongian yn isel fel y gallai'r gwyliwr deimlo'n ymgolli.

Yn y pen draw, gwnaeth y cyfarfyddiadau aruchel a lleddfol Mark Rothko yr arlunydd Maes Lliw enwocaf erioed.

> Barnett Newman (1905 – 1970)

Dyddiad Geni 25 Medi 1903
Dyddiad Marw 25 Chwefror 1970
Lleoedd Byw Efrog Newydd
Symudiadau Celf Cysylltiedig Paentiad maes lliw
Dyddiad Geni 29 Ionawr 1905
Dyddiad Marw 4 Gorffennaf 1970
Lleoedd Byw Efrog Newydd
> Cysylltiedig Mudiadau Celf Paentio maes lliw

Barnett Newman yw un o'r prif beintwyr i ragweld ac arbrofi gyda thechnegau paentio Maes Lliw. Prif ffynhonnell mynegiant Newman oedd ei sipiau enwog sy’n llinellau fertigol unigol o liw ar wyneb ei baentiadau. Adeiladwyd y sipiau gyda thâp sydd wedi'i osod, ei beintio drosodd, ac yna ei dynnu. Mae rhai sipiau yn llawer mwy cynnil nag eraill gan roi'r rhith o feysydd mawr o liw, bylchau, neu ymdeimlad o ddyfnder a symudiad.

Gwelodd Newman yr artist fel gweledigaeth ar genhadaeth arwrol am wirioneddau cyffredinol , a cheisiodd ei drosglwyddo i'r gwyliwr trwy ei baentiadau Maes Lliw. Credai fod gan bob un ohonom ymdeimlad o'r aruchel ac roedd am ein cael ni yno. Roedd am i'w baentiadau enfawr gael eu gweld o 18 modfedd i ffwrdd fel y gallent gael mynediad i'r isymwybod ar lefel agos.

Ffotograffyr arlunydd Barnett Newman, a dynnwyd ym 1969; Bernard Gotfryd , Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Gweld hefyd: Sut i Dynnu Tryc - Creu Llun Tryc 'n llyfn a modern

Mae ei baentiad Cathedra (1951) i fod i ysbrydoli llonyddwch myfyriol. Oherwydd ei fod yn ymddangos fel ardaloedd gwastad o liw, gall fod yn dwyllodrus. Mae arsylwi agosach yn datgelu haenau ar haenau o baent, gan roi ansawdd cynnil dirgrynol i'r paentiad. Nid oedd Newman yn ofni y pwnc. Roedd yn Iddewig ac wedi'i ysbrydoli gan themâu crefyddol. Roedd ei gyfres Gorsafoedd y Groes (1958-1966) yn cyfeirio at angerdd y Crist ac yn annog myfyrdod ysbrydol.

Mae Vir Heroicus Sublimis (1950-1951) yn dangos maes lliw heb ei fodiwleiddio a oedd yn cynrychioli anfeidredd i Newman. Nid yw'r gwaith monocromatig mawr i fod i gael ei ddeall. Tra bod Vir Heroicus Sublimis yn ennyn chwilfrydedd ac awydd am ystyr, nid oedd Newman ond yn cynnig eiliad trosgynnol ac yn cysylltu'r gwyliwr â llonyddwch ysbrydol mewn byd prysur.

Ei arddangosfa gyntaf yn 1951 drodd allan yn gymaint o fethiant nes iddo roi'r gorau i beintio am saith mlynedd nes i'w waith gael ei ailwerthuso ar ddiwedd y 1950au. Melyn, a Glas IV (1969 – 1970) gan Barnett Newman, a leolir ar hyn o bryd yn yr Oriel Genedlaethol yn Berlin, yr Almaen; Barnett Newman , parth cyhoeddus, drwy Wikimedia Commons

Roedd Clement Greenberg ymhlith yyn gyntaf i amddiffyn gwaith Newman yn lletchwith gan briodoli iddo ansawdd Cyntefigaeth a'i gymharu â Celf Cynhanes . Cynigiodd Greenberg fod Newman yn ffyddlon i dueddiadau Mynegiadol Haniaethol metaffisegol neu ysbrydol fel Jackson Pollock ac eithrio, yn wahanol i Pollock, roedd ymdrechion Barnett Newman yn fwy cysyniadol na chorfforol.

Tra bod Jackson Pollock yn mwynhau llwyddiant ac enwogrwydd masnachol mawr, nid oedd ganddo efelychwyr. Roedd y dechneg drip yn un dimensiwn ac yn ddi-ben-draw, ond byddai symlrwydd sipiau Barnett Newman yn ysbrydoli peintwyr llinellau Cae Lliw a siâp celf Minimalaidd.

Helen Frankenthaler (1928 – 2011)

<23
Dyddiad Geni 12 Rhagfyr 1928
Dyddiad Marw 27 Rhagfyr 2011
Lleoedd Byw Efrog Newydd
Symudiadau Celf Cysylltiedig Lliw Paentio maes

Yn ei chyffyrddol a phroses gorfforol, gosododd Helen Frankenthaler ei chynfasau ar lawr ei stiwdio East 83rd Street Efrog Newydd. Heb ei ymestyn na'i breimio, byddai'n arllwys paent wedi'i ddyfrio o fwced ar y cynfas. Gan adael iddo socian a lledaenu'n naturiol, yna defnyddiodd Frankenthaler squeegees, sbyngau, mopiau, tâp, brwsys paent, a'i bysedd i ddosbarthu'r paent ar draws yr wyneb gan greu meysydd lliw wedi'u lliwio. Roedd ei thechneg yn caniatáu i'r paent drylifo neu bylu trwy'rcynfas, neu uno a dod allan fel paent mwy trwchus.

Roedd llun Frankenthaler yn organig a thryloyw, ond roedd ei hymylon meddal, unlliw, a mannau gwag o gynfas ymhlith y meysydd lliw yn dangos ystyriaeth a rheolaeth.<2

Cymerodd rhai paentiadau wythnos i'w cwblhau tra cymerodd eraill lawer mwy o amser. Byddai cyfeiriadedd paentiad weithiau'n datgelu ei hun ar ôl iddi ddod â'r paentiad i'w gasgliad. Ildiodd i'r broses a chofleidio camgymeriadau. Rhoddodd ei dull o beintio a theitlau awgrymog eu cymeriad i baentiadau Frankenthaler.

Mae Hybrid Vigor (1973) yn ffrwydrad o liwiau swaths y chwistrellodd yr artist linellau tenau o strôc brwsh i mewn iddo. Mae’r llinell rhwng anhrefn a rheolaeth yn dyrchafu Hybrid Vigor lle mae’r caeau calch gwyrdd a melyn, a’r llinell las denau ar waelod y cae glas, yn cysylltu’r ddau benrhyn gwyrdd gan greu gwaith tawel ond deinamig .

Mae The Bay Helen Frankenthaler (1963) tua chwe throedfedd a hanner sgwâr ac wedi'i wneud â phaent acrylig gwanedig wedi'i dywallt ar y cynfas. Cynhyrchodd dull staen socian Frankenthaler amrywiadau o arlliwiau glas o fewn siâp organig sy'n darllen fel corff o ddŵr. Mae'n hofran dros y man gwyrdd gwastad sydd wedi'i rannu'n groeslin gan roi ansawdd byw a dyfnder i'r ddelwedd tra bod y cefndir naturiol oddi ar y gwyn yn darparu cyferbyniad tawel. Mae'rdewiswyd cyfansoddiad anghymesur ar gyfer Pafiliwn America Biennale Fenis 1966.

Fel Mynegwr Haniaethol ail genhedlaeth, mae gan waith Frankenthaler synwyrusrwydd amlwg. Ni chyfyngodd Helen Frankenthaler ei hun i Dynnu Ôl-Beintiwr a gwnaeth echdynnu gynhyrchiol ar gyfer ei nodau ei hun. Ei syniad hi oedd bod lliwiau, siapiau a llinellau yn anfeidrol amrywiol. Yn lle defnyddio llinell i amlinellu neu ddisgrifio bylchau, daeth o hyd i ffyrdd o ddarlunio gofod heb ddibynnu arno, ac eto llinell oedd pob marc a wnaeth. Ysbrydolodd arlunwyr fel Kenneth Nolan a Morris Louis, a alwodd Frankenthaler yn “bont i’r hyn oedd yn bosibl”.

A Field of Dreams

Ni allai damcaniaethau Greenbergaidd sefyll prawf amser oherwydd mae paentio pur yn ei hanfod yn amhosibl. Mewn diwylliant sy'n gynyddol globaleiddio a moderneiddio, mae popeth, yn dibynnu ar y cynfas neu'r paent a ddefnyddir, o ble y daeth, neu'r arian a ddefnyddir i gael y deunyddiau yn ddeunydd pwnc.

Mae cynulleidfa heddiw yn fwy craff a chraff. feirniadol o adeiladwaith diwylliannol. Ond hyd yn oed yn yr eiliad Ôl-fodernaidd heddiw, mae lliw yn parhau i fod yn bwnc hudolus i artistiaid.

Rydym yn cael ein boddi gan dechnoleg lliw a phethau lliwgar, ond eto mae gwybodaeth lawn a ffurfiol o liw yn parhau i fod yn anniriaethol rhywsut. Mae'r byd celf yn parhau i geisio dod o hyd i ffyrdd o gyfleu priodweddau aruchel lliw sydd wedidal ei ddychymyg, gan gynnig cyfleoedd i feddiannu bydoedd gwych.

Cafodd arddangosfa Color Fields yn y Deutsche Guggenheim a agorwyd rhwng 22 Hydref 2010 a 10 Ionawr 2011 enghreifftiau pwysig o Paentiadau maes lliw o'r 1960au. Roedd pob gwaith celf ac eithrio'r Larry Poons o'r Guggenheim Bilbao yn perthyn i gasgliad Guggenheim Efrog Newydd. Arolygodd yr arddangosfa y mudiad bywiog yn Ewrop ac America trwy artistiaid fel Ad Reinhart, Josef Albers, Morris Louis, a Kenneth Nolan.

Gan fod paentiad maes lliw yn ddi-flewyn-ar-dafod ynghylch ei ddulliau cynhyrchu, roedd arbennig o hygyrch. Trwy ei amrywiaeth eang o ddulliau a'i amwysedd, gall paentio Maes Lliw fod yn ffenestr i'n hisymwybod. Unwaith y bydd gwyliwr yn ymgysylltu â phaentiad yn isganfyddol, mae'r posibiliadau'n ddiddiwedd. Dyma un o'r rhesymau pam mae'r paentiad Maes Lliw wedi cael ei gydnabod fel un o lwyddiannau allweddol celf Orllewinol.

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Beth yw Peintio Maes Lliw?

Mae Peintio Maes Lliw yn fudiad celf haniaethol Americanaidd a oedd yn boblogaidd o'r 1940au i'r 1960au a oedd yn cynnwys ardaloedd mawr o liwiau heb eu modylu yn gorchuddio'r rhan fwyaf o'r cynfas.

Beth Oedd Gwir Ystyr Maes Lliw Peintio?

Lliw Nid yw peintio maes yn ymwneud â dim byd arall. Dim ond amy lliwiau a'r siapiau fel y maent yn ymddangos ar y cynfas. Nid oes unrhyw ffordd gywir o ymateb i'r gweithiau hyn, ond awgrymodd Yves Klein unwaith y dylem brofi ei waith gan y byddem yn profi machlud neu godiad haul.

Beth yw'r Dechneg Peintio Maes Lliw?

Nid oes unrhyw dechneg paentio Maes Lliw cyffredinol. Dyfeisiodd artistiaid eu dulliau, eu rheolau a'u syniadau eu hunain, a aeth â'u gwaith i gyfeiriadau gwahanol.

Ai Avante Garde oedd Peintio Maes Lliw?

Ydw. Yn ei ddyddiau cynnar, nid oedd paentio Cae Lliw yn cyd-fynd â chategorïau rhagnodedig y byd modern cyn y Rhyfel Byd Cyntaf. Roedd yn arbrofol, ac roedd yr artistiaid hyn yn dod o hyd i ffyrdd newydd o weld y ffurf.

Beth yw'r Gwahaniaeth rhwng Peintio Maes Lliw a Minimaliaeth?

Mae'r meysydd hyn yn debyg iawn. Fel paentwyr Maes Lliw, penderfynodd artistiaid Minimalaidd ymbellhau oddi wrth Fynegiadaeth oherwydd ei fod yn rhy oddrychol a phersonol. Ond aeth Minimalwyr ymhellach i gael gwared ar ddylanwad yr artist. Cafodd y term Minimaliaeth effaith llawer mwy mewn cerflunwaith ac felly gellir ei weld fel y ffurf gerfluniol o Dynnu Ôl-Beintiwr.

Ai Josef Albers oedd Tad Bedydd Peintio Maes Lliw?

Mae wedi cael ei alw’n dad y sgwâr, ond roedd Joseph Albers yn sicr yn ffigwr allweddol o baentiad Maes Lliw. Roedd gan Albers a oedd wedi bod yn athro yn Bauhaus hanes hir gyda Moderniaeth. Roedd yn ddamcaniaethwr lliw,adnabyddus am ei gyfres Homage to the Square (1949 – 1976) a fabwysiadodd y cysyniadau newydd o beintio ôl-ystumiadol.

A Oes Unrhyw Ffilm o Beintio Morris Louis?

Na. Yn wahanol i lawer o artistiaid eraill y cyfnod hwn, nid oes delweddaeth ddogfennol o Morris Louis wrth ei gwaith. Mae ein mewnwelediadau ar ei dechneg yn anecdotaidd ac yn ddamcaniaethol i raddau helaeth yn seiliedig ar y cynfasau eu hunain. Gadawodd i ddisgyrchiant gyfansoddi ei baentiadau a fyddai'n aml yn dod i ben heb unrhyw gyffyrddiad na chyfeiriadedd canfyddadwy, a fwriadwyd gan Louis.

A yw'r Cedar Tavern yn dal ar agor?

Yn anffodus, mae wedi cau. Ar ôl i'r Mynegiadwyr Haniaethol ddod ag enwogrwydd iddo, trodd yn olygfa ffasiynol ar gyfer mathau bohemaidd. Ond roedd hyn hefyd wedi gyrru cwsmeriaid rheolaidd The Cedar Tavern i ffwrdd ac wedi i'r hype fynd heibio, aeth y lle i'r wal a bu'n rhaid iddo gau ei ddrysau.

gwrthododd artistiaid sy'n gysylltiedig â mudiad Maes Lliw hefyd ystum, trawiad brwsh, a gweithred fynegiannol o blaid ffurf a lliw.

Pwy Sy'n Ofni Coch, Melyn, a Glas I (1966) gan Barnett Newman, a leolir mewn casgliad preifat; Barnett Newman, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Lliw Defnyddiodd paentwyr maes gynildeb a thawelwch i archwilio amrywiadau mewn arlliwiau monocromatig, a'r trawsnewidiadau o un tôn i'r llall. Ar gyfer paentwyr Maes Lliw, lliw oedd y testun. Gyda gwerthoedd tonaidd cynnil a meysydd mawr di-dor o liw, roedd llawer o'r paentiadau hyn yn dibynnu ar elfennau o natur megis disgyrchiant ac amser, yn hytrach na llaw'r arlunydd.

Gwnaeth peintwyr maes lliw ddefnydd o siapiau geometrig syml , streipiau, patrymau, trwy feysydd mawr o liw a wasgarwyd ar arwyneb.

Cyflawnwyd y ffurf bur, haniaethol yn aml trwy osod, arllwys, staenio, neu ollwng paent ar draws y cynfasau nodweddiadol fawr. Ar gyfer peintwyr Maes Lliw, y cyfan oedd yn bwysig oedd priodoleddau ffisegol paentiad.

Gwreiddiau Peintio Maes Lliw

Deilliodd y symudiad maes lliw o arbrofion mewn peintio an-gynrychioliadol ac wrth iddo esblygu yn canol y ganrif, cyfnod gwleidyddol a chymdeithasol cythryblus o hanes America, mae'r esthetig hwn yn amlwg yn anwleidyddol. Nid yw'n ymwneud â'r byd allanol ond yn hytrach â'r tu mewnbyd y peintio, yr artist, a'r gwyliwr.

Tynnu Ewropeaidd

Cyn Rhyfel Byd I ac o fewn Chwyldro Rwsia 1917, roedd peintwyr fel Kazimir Malevich eisoes wedi gwneud sblash gyda'r rhai nad oedden nhw'n medru'r byd. arddull ffigurol o gelf bloc lliw. Gan ffafrio’r term Suprematiaeth , nid oedd Malevich erioed wedi defnyddio’r term “echdynnu” i ddisgrifio ei waith.

Er hyn, roedd paentiadau bloc lliw Malevich yn cyflwyno “modd peintiwr newydd” yn fwriadol.

Cyfansoddiad Suprematist (1915) gan Kazimir Malevich, a leolir yn Amgueddfa Stedelijk yn Amsterdam, yr Iseldiroedd; Kazimir Malevich, Parth cyhoeddus, drwy Wikimedia Commons

Y Rhyfel Byd Cyntaf Dilynwyd y Rhyfel Byd Cyntaf gan ddali diflino gyda Dadyddiaeth ac yna Swrrealaeth, a oedd yn sylfaenol yn ymwneud ag ystyr a dadorchuddio'r isymwybod trwy awtomatiaeth seicig, biomorffig. Tra bod Swrrealwyr fel Max Ernst ac Andre Breton yn gwrthod realiti, roedden nhw'n dal i gynrychioli ffantasi neu freuddwydion yn ffigurol.

Atgyfododd artistiaid fel Yves Klein arddull celf blociau lliw o ddechrau'r 20fed ganrif. Ceisiodd arlunwyr o'r fath Echdynnu pur am yr hyn ydoedd a dim byd arall.

Y ffurf ffurfiol, anwrthrychol, a llai hwn o Echdyniad oedd y ffiguriad esthetig newydd ac wedi'i rendro fel un hen ffasiwn. Fodd bynnag, wrth i'r Natsïaid gymryd rheolaeth o'r Almaen, cafodd artistiaid modernaidd eu herlid fel rhai dirywiedig, ac ysgolion felCaewyd Bauhaus oherwydd eu bod yn cael eu hystyried yn sianeli ar gyfer cymysgu ethnig.

American Abstraction

Yn ystod yr Ail Ryfel Byd daeth llawer o artistiaid, beirdd ac ysgolheigion Ewropeaidd yn ffoaduriaid ac aethant yn alltud yn Ninas Efrog Newydd. Erbyn diwedd y rhyfel, roedd foderniaeth wedi dod yn ffenomen Americanaidd. Roedd hadau Swrrealaeth a Thynnu Ewropeaidd wedi cyfuno yn Efrog Newydd i gynhyrchu mudiad newydd o'r enw Abstract Expressionism.

Gweld hefyd: Adeiladau Enwog - Edrych ar Adeiladau Mwyaf Eiconig y Byd

Oherwydd bod llawer o gerddorion ensemble Americanaidd wedi'u drafftio i'r rhyfel ar ddechrau'r Ail Ryfel Byd, cerddorion dechreuodd arbrofi gyda math newydd o jazz o'r enw bebop. Cafodd yr arddull fyrfyfyr hon ddylanwad aruthrol ar Fynegwyr Haniaethol, a bwysleisiodd weithred, ystum, strociau brwsh, a gwneud marciau yn eu gweithiau. cyfansoddwr y cyfnod bebop, gyda Tommy Potter, Max Roach, a Miles Davis yng nghlwb y Three Deuces yn Ninas Efrog Newydd ym 1947, Unol Daleithiau America; William P. Gottlieb, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons <3

Roedden nhw’n gweld paentio fel gweithred drosgynnol sy’n gofyn am weithredu rhydd, llawn mynegiant. Yn y rhan hanfodol hon o'u gwaith, byddent yn taflu eu paent, yn diferu, neu'n ymosod ar eu cynfas. Yr oedd yr Irascibles enwog yn nghanol celfyddyd Ysgol New York. Roeddent yn cynnwys Willem De Kooning , Jackson Pollock, Robert Motherwell, Barnett Newman, Willem DeKooning, Ad Reinhart, Arshile Gorky, Josef Albers, Hans Hoffman, a Piet Mondrian.

Roedd Piet Mondrian yn adnabyddus am ei ymdrechion i dynnu dŵr gyda chyfansoddiadau rhesymegol, ffurfiol, cynlluniedig iawn fel “Composition No. 2 mewn Coch, Glas a Melyn” (1930), a oedd yn cynnwys paentiad blociau lliw.

Cyfansoddiad gyda Coch, Glas, a Melyn (1930) gan Piet Mondrian , a leolir yn y Kunsthaus Zürich yn Zürich, y Swistir; Piet Mondrian, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Yn rhan isaf Manhattan, Soho, a Greenwich Village ffurfiodd yr artistiaid hyn olwg gyfannol, flaengar o gelf yn unol â'r oes. Ymgasglodd y criw o ffrindiau mewn hafan dosbarth isel o'r enw The Cedar Tavern ar University Place yn Greenwich Village lle roedd y diodydd yn rhad ac maent yn treulio amser yn siarad am gelf.

Ar gyrion y clic hwn roedd artistiaid eraill fel Robert Rauschenberg, Franz Kline, Barnett Newman, Helen Frankenthaler, a Mark Rothko, yn ogystal â'r beirniaid Harold Rosenberg, Clement Greenberg, a Meyer Shapiro. Arlunwyr haniaethol a oedd wedi gwneud y tyniadau geometrig cychwynnol. Sylwodd y genhedlaeth newydd hon ar natur ddigymell a mynegiannol y Swrrealwyr . Cyfunasant y ddau symudiad a llunio Mynegiadaeth Haniaethol. Roedd yn haniaethol oherwydd nid oedd yn cynrychioliunrhyw beth, ond roedd yn ceisio ennyn teimlad ac emosiwn.

Critical Transitions

Roedd yr artistiaid hyn yn arddangos gwahanol arddulliau ond roedd gan y cysyniadau y tu ôl iddynt rywbeth yn gyffredin. Daeth y ddamcaniaeth y tu ôl i Fynegiant Haniaethol yn ganolog oherwydd ei bod yn aml yn rhagflaenu'r dechneg. Hon oedd y berthynas wirioneddol gydweithredol gyntaf rhwng damcaniaethwyr ac artistiaid a osododd seiliau cadarn ar gyfer mudiad â dylanwad a hirhoedledd.

Roedd yr asio rhwng theori ac ymarfer yn unigryw oherwydd, tan hynny, roedd gan ddamcaniaethwyr bron bob amser. wedi bod yn llusgo y tu ôl i arbrofion yr Avant-Garde.

Naill ai hwnnw neu artistiaid eu hunain wedi chwarae rhan y damcaniaethwr megis y Dyfodolwyr er enghraifft a ysgrifennodd eu maniffesto eu hunain. Roedd theori ac ymarfer naill ai wedi’u dwyn ynghyd yn gyd-ddigwyddiadol neu roedd un wedi bod yn sgil-gynnyrch i’r llall.

Yn seiliedig ar ffurf fyrfyfyr barddoniaeth beatnik a jazz bebop, Harold Rosenberg, a fathodd y term “action paentio”, yn amddiffynwr selog i Fynegiant Haniaethol. Bu Rosenberg yn hyrwyddo Pop Art a Pherfformiad, ac artistiaid fel Andy Warhol a Robert Rauschenberg. Roedd y beirniad celf a’r damcaniaethwr Clement Greenberg yn gweld y math hwn o waith fel kitsch, gan ei ystyried yn ffurf isel o gelfyddyd a chelfyddyd bur yn gelfyddyd uchel.

Daeth y ddadl hon mor ganolog fel y dechreuodd curaduron ac artistiaid gyflwyno’u gwaith meddwl y byddai yn llwyddoMynegiadaeth Haniaethol.

Mynegodd Clement Greenberg (1909 – 1994)

Greenberg symudiad newydd o beintio yn deillio o Fynegiant Haniaethol y 1940au a'r 1950au. Roedd y ffurf gelfyddydol newydd hon yn ffafrio bod yn agored ac yn eglur yn hytrach nag arwynebau ffyslyd Mynegiadaeth. Tua diwedd y 1950au roedd mwy o artistiaid wedi symud i'r cyfeiriad hwn ac roedd y newid o Fynegiant Haniaethol i'r Ysgol Lliwiau yn atgyfnerthu damcaniaeth Greenberg. ffafrio arwynebau clir a gestalt.

Roedd Clement Greenberg wedi colli ffydd yn yr ail genhedlaeth o artistiaid Ysgol Efrog Newydd a daeth o hyd i ddeilliad o Fynegiadwyr Haniaethol, gan wahanu oddi wrth ei hoff artist Jackson Pollock hyrwyddo paentwyr Maes Lliw fel Clyfford Still a gyflwynodd ffurf fwy cywrain, cysyniadol o Abstraction. Gwelodd Greenberg hyn fel ymateb angenrheidiol i Gysyniadwyr ac Pop Artists , a honnodd mai cysyniad y gelfyddyd oedd yn bwysig ac nid y dienyddiad.

Daeth ffurfioldeb yn gysyniad y paentiadau newydd hyn , a oedd yn lleihau popeth i'r wyneb gwastad ac yn tynnu llaw'r artist. Ceisiodd yr artistiaid hyn briodweddau cynhenid ​​a hunan-ddiffiniedig y cyfrwng ei hun. Gan geryddu'r deunydd pwnc, roedden nhw'n canolbwyntio ar hanfod paentio nad oedd yn dibynnu ar naratif. Gan fod y rhainnodweddion yn debyg i symudiadau paentio maes Lliw o gyfnodau blaenorol, fel Goruchafiaeth Malevich, gellir galw symudiad Greenberg yn baentiad Maes Lliw ail genhedlaeth.

Daeth Clement Greenberg yn bencampwr y mudiad hwn a chredai mai dyna oedd buddugoliaeth y mudiad. Moderniaeth Americanaidd. Cyfrannodd at sut roedd pobl yn gwneud ac yn profi’r paentiadau hyn trwy hel o gwmpas artistiaid a oedd yn gysylltiedig â’i syniad o elfen foel peintio (sef ffurf bur). Galwodd Greenberg ei symudiad Tynnu Ôl-Paentydd.

Tynnu Ôl-Beintiwr

Curadodd Clement Greenberg arddangosfa yn yr Amgueddfa Celf Fodern yn Sir Los Angeles a oedd yn dwyn y teitl Post -Tynnu'n Beintus . Agorwyd yr arddangosfa o 23 Ebrill tan 7 Mehefin 1964 ac wedi hynny teithiodd i Ganolfan Gelfyddydau Walker ym Minneapolis ac Oriel Gelf Toronto. Roedd yn arddangosfa nodedig yn hanes celf America .

I werthuso Tynnu Ôl-Beintiol, dewisodd Clement Greenberg y term Moderniaeth yn lle Avant-Garde.

Yn ei draethawd ar gyfer yr arddangosfa hon Paentio Modernaidd , gwnaeth Greenberg achos dros y 31 o artistiaid Americanaidd a Chanada a ddewiswyd ganddo, gan gynnwys Jack Bush, Paul Feeley, Ray Parker, Sam Francis, Helen Frankenfeller, Lonnie Lanfield, Hans Hoffman, Elsworth Kelly, Morris Lewis, Kenneth Noland, Clyfford Still,Frank Stella, a Gene Davis. Roedd Greenberg yn arbennig o ffafrio'r peintiwr llinell faes o Washington DC, Kenneth Nolan.

Arhosodd Greenberg ar beintiwr Maes Lliw arall yn Washington DC, Morris Louis. Arllwysodd Louis lenni o baent tenau ar ei gynfas hwyaden cotwm di-maint, heb ei goginio. Yn hytrach na'i orchuddio'n unig, socian Louis y ffabrig mewn paent. Cafodd y pigment a'r ffabrig eu hasio'n un haen. Roedd y dechneg hon o baentio â staen a nodwyd gan Greenberg yng ngwaith Louis yn ffordd berffaith o fynegi ei gysyniadau ynghylch sut roedd y paentiad wedi dod yn faterol annatod iddo'i hun.

Gosododd Greenberg Ôl-Painterly Abstraction fel dilyniant rhesymegol o Fynegiad Haniaethol. Roedd y term yn cwmpasu'r ystod o dechnegau peintio Maes Lliw ar ddiwedd y 1950au a dechrau'r 1960au.

Mewn eiliad pan oedd prynwriaeth Americanaidd a datblygiad technolegol ar bigau'r drain, nodweddwyd y mudiad gan ei ddull materol. . Nid oedd Tynnu Ôl-Beintiol yn ymwneud â chynrychioliad na theimlad, ond yn hytrach â phriodweddau lliw, gwead yr arwyneb, a siâp y ffrâm.

Peintwyr Maes Tri Lliw Allweddol

Unwaith y byddent Nid oeddent bellach wedi'u rhwymo gan y brwsh paent na'r îsl, cafodd technegau paentio Cae Lliw eu harloesi a'u hamrywio. Ar ôl y 1960au, olynwyd Tynnu Ôl-Arluniadol gan ei ddisgynyddion Minimaliaeth, paentio Ymyl Caled, a Neo-

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.