Paentiadau Raphael - Golwg ar Baentiadau Enwocaf Raphael

John Williams 25-09-2023
John Williams

Tabl cynnwys

Yn wreiddiol, Raffaello Sanzio , ffrwydrodd Raphael lwybr celf comed ar draws y Dadeni Uchel Eidalaidd am y 37 mlynedd yr oedd yn fyw. Gwaith celf Raphael yw’r cyfrwng yr amlygodd ei wir gariad at fywyd. Roedd ei arbenigedd wrth gyfleu syniadau estheteg cyfnod Dyneiddiol y Dadeni yn cael ei ystyried yn syfrdanol o ffres. Ystyrir paentiadau Raphael yn yr un categori mawreddog o weithiau meistrolgar â'r rhai a grëwyd gan Michelangelo a Da Vinci.

Cyflwyniad i Waith Celf a Bywyd Raphael

Dawn wych Raphael fel peintiwr, o ystyried ei oes gymharol fyr, oedd cynnyrch y cyfarwyddyd a ddechreuodd pan oedd yn fachgen. O’i ieuenctid a dreuliodd yn stiwdio ei dad artist i’w flynyddoedd fel oedolyn yn arwain un o’r stiwdios mwyaf o’i bath, sefydlodd ei hun fel un o arlunwyr mwyaf toreithiog ei genhedlaeth. Cydnabuwyd paentiadau Raphael fel rhai o'r enghreifftiau mwyaf o ysgogiad dyneiddiol yr oes, a oedd yn anelu at archwilio gwerth dyn yn y byd trwy gyfrwng gweithiau celf a oedd yn amlygu ceinder absoliwt.

Gweld hefyd: "Woman With a Hat" gan Henri Matisse - Taeniad Eiconig o Baent

Nid dim ond meistroli sgiliau peintio Uchel y Dadeni yn unig a wnaeth Raphael megis safbwynt, union gywirdeb anatomegol, a gwir fynegiant a mynegiant emosiynol, ond cynhwysodd hefyd ddull arbennig unigryw a gydnabyddir am ei burdeb, palet bywiog, trefniant hawdd, ac ysblander.

Tybiwyd hunan bortread o Raphael,ganrif, roedd Raphael, Michelangelo, a Da Vinci yn ymddiddori yn y dasg o ymgorffori thema Madonna and Child mewn grwpiau creadigol arloesol. Yn fuan wedyn, ehangwyd y mater i gynnwys nid yn unig yr Ioan Fedyddiwr ifanc ond hefyd Sant Joseff. Mae Raphael wedi pwyso'n sylweddol ar gynsail y ddau artist hynaf Fflorensaidd, fel y gwnaeth mewn nifer o ddarnau o'r cyfnod hwn, ond mae'r cynnyrch terfynol yn hynod nodedig ac yn nodedig Raphaelesque.

Mae Raphael yn cyfuno motiffau o Leonardo a Michelangelo gyda golygfa ogleddol bendant a chyfnodau lliwiwr coeth wedi'u nodweddu gan liwiau symudliw yn y paentiad hwn.

Teulu Sanctaidd Canigiani (1508) gan Raphael; Raphael, Parth Cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Mae'r pyramid lle mae'r cymeriadau wedi'u gorchuddio'n gywir yn dal i fod yn seiliedig ar ddyluniadau Da Vinci, ond mae'r rhyngweithio rhwng yr unigolion, wedi'i ffurfio gan yr edrychiadau maen nhw'n eu rhannu ac mae'r teimladau tawel a fynegant yn dyrchafu'r trefniant i lefel ddisgrifiadol ysgafn. Mae naws y gwaith celf gymaint yn annhebyg i arddull dynn a gwyllt Da Vinci.

Mae gallu mynegiannol heb ei ail Raphael yn caniatáu iddo greu delwedd sy'n gyforiog o ryngweithio dynol a llonyddwch clir.

Anghydfod y Sacrament Sanctaidd (1510)

DyddiadWedi'i gwblhau 1510
Canolig Ffresco
1>Dimensiynau 500 cm x 770 cm
Lleoliad Presennol Palas Apostolaidd, Dinas y Fatican, Rhufain
Mae'r ffresgo hwn yn un o bedwar murlun yn Ystafell Raphael Palas y Fatican sy'n portreadu rhesymeg, llenyddiaeth, crefydd, a deddfwriaeth yn unigol. Mae aelodau Crefydd Gatholig i'w gweld o dan ehangder y nefoedd uwchben eu hallor gysegredig yn y gwaith celf enwog Raphael hwn.

Mae'r paentiad yn darlunio buddugoliaeth Cristnogaeth dros Logic, a ddangosir ar y wal arall yn Raphael's “Ysgol Athen” (1511).

Y mae Iesu yng nghanol y nefoedd, gyda’r Forwyn Fair ar ei ochr ac Ioan Fedyddiwr ar ei ochr arall. Uwchben Crist, mae Duw yn y llun yn llywyddu'r nefoedd, gyda Jacob ac Adda ar y naill ochr a'r llall. Mae Moses yn cael ei bortreadu yn cario’r cerrig sy’n cynnwys y deg gorchymyn, tra bod yr Ysbryd Glân yn cael ei ddarlunio wrth draed Iesu. Mae angylion yn dal y pedair ysgrythur ar bob ochr i'r Ysbryd Glân.

Anghydfod ar y Sacrament Sanctaidd (1510) gan Raphael; Raphael, Parth Cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Doedd cytundeb mawr cyntaf Raphael, i adnewyddu ystafelloedd preifat y Pab Julius II, tra oedd ond yn 27 oed, a chreodd y llun hwn yn ystod y cytundeb hwnnw . Yn anffodus, bu'n rhaid peintio dros ffresgoau gan fawrion eraillArlunwyr y Dadeni fel Perugino a Piero Della Francesca .

Cafodd Raphael y contract i ffresgo’r pedair ystafell gyferbyn â Michelangelo, a oedd yn peintio ar y Capel Sistine bryd hynny hefyd. fel Leonardo da Vinci.

Halir bod hyn wedi gwylltio Michelangelo, a gyhuddodd Raphael yn ddiweddarach o gopïo, gan gylchredeg adroddiadau bod Raphael wedi llithro i'r Capel Sistinaidd i weld gwaith llaw Michelangelo yn uniongyrchol. Yn y cyfamser, mae'n debyg nad oedd tarddiad y elyniaeth yn ddim mwy na'r ymryson rhwng dau arbenigwr eithriadol o alluog yn ymladd am gymeradwyaeth yr un cwsmer.

Ysgol Athen (1511)

Dyddiad Cwblhau 1511
Canolig <15 Ffresco
Dimensiynau 500 cm x 770 cm
Lleoliad Presennol Palas Apostolaidd, Dinas y Fatican

Er gwaethaf yr enw, mae Ysgol Athen yn cyfeirio at ddeallusion o'r cyfnod clasurol yn hytrach nag ysgol feddwl benodol. Mae symudiadau'r athronwyr a ddangosir yn y paentiad wedi bod yn destun llawer o ddadansoddi a thrafod ysgolheigaidd, er nad yw'n glir faint o'u syniadau y byddai Raphael wedi bod yn gyfarwydd â nhw.

Yr hyn sy'n arwyddocaol yw sut Mae Raphael wedi casglu pob un o'r meddylwyr hynafol amlycaf o fewn strwythur godidog y Dadeni, syddyn cyfeirio at syniadau Bramante ar gyfer Basilica San Pedr yn y dyfodol.

Mae'n bosibl bod llawer o'r deallusion wedi'u hadnabod wrth eu delweddaeth, a fyddai wedi cael eu hadnabod yn dda ar y pryd ac sy'n seiliedig ar benddelwau a ddarganfuwyd o gloddio archeolegol . Gwelir Aristotle a Plato yn y canol, yn dal eu llyfrau adnabyddus, Ethics and Timeus, yn unol â hynny.

Ysgol Athen (1511) gan Raphael; Raphael, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Pythagoras sydd ar y blaen, Euclid i'r ochr, Zoroaster yn cario'r sffêr nefol, Ptolemy sy'n cario'r sffêr daearol, a Diogenes ymlaen y grisiau yn cario dysgl. Honnir mai'r academydd sy'n plygu dros Pythagoras yw eiddo'r meddyliwr Arabaidd Averroes, a briodolir i gyflwyno dysgeidiaeth Plato ac Aristotle i'r Gorllewinwyr.

Yn ôl hanes, gwatwarodd Raphael ei wrthwynebydd pennaf Michelangelo trwy bortreadu ei ddelwedd fel gweledigaeth yr Ysgolhaig Heraclitus yn gorffwys ar floc o garreg.

Oherwydd naws felancoly ei athroniaeth ddeallusol, cyfeirir at Heraclitus weithiau fel yr athronydd crio, sy'n cyfateb i statws Michelangelo fel babi anferth. Mae hunanbortread o Raphael yn chwarae beret tywyll hefyd yn cael ei ddarlunio yn y gwaith celf, yn sefyll wrth ymyl Il Sodoma, a oedd ymhlith yr arlunwyr y gorfodwyd Raphael i ailbeintio eu gwaith celf.

SistineMadonna (1512)

<16
Dyddiad Cwblhau 1512
1>Canolig Olew ar Gynfas
Dimensiynau 265 cm x 196 cm
Lleoliad Presennol Gemäldegalerie Alte Meister, Dresden

Mae’r babanod a Madonna yng nghanol Sistine Madonna Raphael, gyda Sant Barbara a Sant Sixtus yn eistedd bob ochr iddynt. Oherwydd bod ei gweddillion wedi'u hanrhydeddu yn yr eglwys, ymgorfforwyd Saint Barbara yn y gwaith celf. Mae Saint Sixtus yn dod i mewn ar ran y gynulleidfa, fel y gwelir gan ei law dde yn ystumio atom wrth syllu i fyny ar y Madonna. Y mae y ddau angel ar waelod y ddelw yn syllu i fynu arnynt, yn brin o barch i'r saint, difrifoldeb y Forwyn, a phurdeb y baban lesu. Mae coron Pab Sixtus i'w gweld yng nghornel chwith isaf y gwaith celf.

Mae cyfuniad Raphael o themâu'r Dadeni a'i dechneg bersonol yn ailddechrau yn y darn crefyddol hwn.

29> Sistine Madonna (1512) gan Raphael; Raphael, Parth Cyhoeddus, trwy Gomin Wikimedia

Roedd Raphael yn defnyddio ffurf adeileddol byramid, a oedd yn boblogaidd ar y pryd. Mae’r llenni, yr ymddengys eu bod yn cael eu tynnu’n ôl i amlygu’r olygfa nefol, yn cyfrannu at undod y gwaith celf â’r allor y’i cynhyrchwyd ar ei chyfer. Mae'r ardal rhithiol lle mae'r ffurfiau nefol wedi'u lleoli yn dwysáu'rystyr nefol gweddi'r bendithion, sydd wedi'i chynllunio i ennyn parchedig ofn yn y dyrfa isod. Ychwanegiad cap y Pab a’r teras y mae’r angylion yn gorwedd arno yw’r unig gyffyrddiad daearol a awgrymir yn y ddelwedd.

Mae’r gwaith yn arwyddocaol ar gyfer amrywiaeth o ffactorau; hwn oedd yr olaf o “Madonnas” Raphael i'w greu, ac mae iddo hefyd achau ac effaith ddiddorol yn yr Almaen.

Buddugoliaeth Galatea (c. 1512) <10 >
Dyddiad Cwblhau c. 1512
Canolig Fresco
Dimensiynau 300 cm x 220 cm
Lleoliad Presennol Villa Farnesina, Rhufain

Mae'r paentiad hwn yn adrodd hanes Galatea, plentyn dwyfoldeb y môr Nereus, a syrthiodd yn wallgof mewn cariad â gwerinwr o'r enw Acis. Dywedir fod Polyphemus, y Cyclops a phlentyn Poseidon, wedi caru Galatea, ac yna pan ddarganfuodd hi a'i chariad Acis yn cofleidio, llofruddiodd ef mewn ffit o ddicter. Mae Galatea yn hwylio'r tonnau ar gerbyd cocos sy'n cael ei yrru gan ddau ddolffin, gan geisio gadael. Yn y daith gyffrous hon, mae anifeiliaid môr chwedlonol, a nymffau yn amgylchynu'r prif gymeriad. Crëwyd The Triumph of Galatea i addurno Villa Farnesina, ariannwr Raphael a’i gydweithiwr Agostino Chigi, a dyma unig waith yr arlunydd sy’n seiliedig ar fytholeg Roegaidd.

Angelo oedd yn ysgogi’r paentiad Raphael hwn.Cerdd Poliziano “Stanza per la Giostra.” Mae'r gerdd yn egluro sut, er gwaethaf cân serch Polyphemus, y mae Galatea yn ei wrthod ac yn hwylio i ffwrdd gyda'i gorwelion môr. gan Raphael; Raphael, Parth Cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Er na chafodd ei ddilyniant telynegol na'r ffresgoau disgwyliedig i addurno'r ystâd eu gorffen, rydym yn ffodus i gael enghraifft wych o ddawn greadigol fanwl gywir Raphael yn ogystal â dehongliadau creadigol y tu mewn i'r darn hwn.

Mae gallu Raphael i greu syniadau o wychder mor drawiadol yn amlwg yn emosiwn amrwd y paentiad.

Pob un o gymeriadau'r llun. trefniant cysylltu â'i gilydd i gynhyrchu cyfanwaith unedig. Mae pob symudiad yn cael ei gyfarch â chynnig cyfatebol, sy'n cyfeirio ein sylw at hyfrydwch canolog nodweddion Galatea, y mae'r arlunydd yn honni ei fod yn tarddu o'i feddwl yn hytrach na pherson. Mae gŵn llifeiriol Galatea, y dolffiniaid plymio, a chorff gwych yr unigolion eraill yn gwneud symudiad ffyrnig, gan arddangos ystrywiau coeth o'r ffigwr.

Menyw â Llen (La Donna Velata) (c. 1514)

>
Dyddiad Cwblhau c. 1514
Canolig Olew ar Gynfas
Dimensiynau <15 82 cm x 60 cm
CyfredolLleoliad Oriel Palazzo, Palazzo Pitti, Fflorens
Efallai nad oes unrhyw waith celf arall Raphael yn enghraifft o'i frwdfrydedd dros ddarlunio harddwch yn ei holl ffurfiau delfrydyddol yn fwy na Portread Raphael o'i gariad Margherita Luti, dan y teitl gwreiddiol La Donna Velata yn Eidaleg. Mae'r perl yn ei thresi yn nodedig fel nod i'w henw penodol, sy'n golygu "perl." Gwnaethpwyd y gwaith celf allan o gariad at yr eisteddwr yn hytrach nag fel cais.

Mae nodweddion wyneb Margherita yn atgofus o'r wyneb yn nifer o Madonnas Raphael, ac mae'n amlygu harddwch a roddwyd gan y weledigaeth wrywaidd.

Mae perffeithrwydd di-fai ei gwedd, cromlin almon ddeniadol ei llygaid, a'r wyneb wedi'i fodelu'n gain mewn safiad coeth na ellir ei gyrraedd fel arall yn gwneud y gwaith hwn yn gofeb gofiadwy i gariad. Mae meistrolaeth Raphael ar ddull sfumato Leonardo da Vinci o greu cyfuniad aneglur niwlog o arlliwiau yn amlwg yn y gwaith hwn.

Woman with a Veil (La Donna Velata) (c. 1514) gan Raphael; Raphael, Parth Cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Benthycodd Raphael hefyd syniad da Vinci o gynhyrchu portreadau hanner hyd, a alluogodd iddo ganolbwyntio ar ei arbenigedd wrth bortreadu deunydd disglair cyfoethog ei bwnc. dilledyn. Yn yr un modd ag y mae eraill yn cyfeirio at synwyrusrwydd moethus gweithiau blodeuol Georgia O’Keeffe,Sylwodd y beirniad celf Julia Addison ar synhwyro amorffig yn y llacrwydd y mae'n cael ei gyflwyno. Mae'r gwaith celf yn dal i fod yn arwyddocaol yng nghyfanswm allbwn Raphael.

Er ei fod yn beintiad o geinder mawr, mae'r gwaith celf Raphael hwn yn rhyfeddol gan ei fod yn fenyw go iawn, nid yn unig yn dyniad o geinder wedi'i bortreadu.

Mae Raphael yn rhoi i ni nid yn unig ymroddiad di-fai i atyniad a’i gariad enwog at ferched ond hefyd gynrychiolaeth o’i angerdd dros y pwnc, sy’n ei wneud mor hawdd mynd ato, trwy greu portread sy’n llawn hanes mor agos atoch. .

Crist yn Syrthio ar Ei Ffordd i Galfaria (c. 1515)

Dyddiad Cwblhau <15 c. 1515
Canolig Paent Olew
Dimensiynau 318 cm x 229 cm
Lleoliad Presennol Museo Nacional del Prado

Mae'n darlunio'r thema sy'n codi dro ar ôl tro o Grist yn dwyn y Croeshoeliad i'w ddienyddiad, ar y pwynt pan fydd yn cwympo a'i rieni'n profi trawiad dirdynnol Mae holl angerdd y gwaith celf wedi'i ganoli yn y blaen, tra bod y cefndir yn atgoffa rhywun o set llwyfan. , gyda chlystyrau anghysbell o unigolion a chroes. Mae’r dyn yn y blaen ar y chwith yn fersiwn gwrthdro o berson yng ngwaith celf Raphael Barn Solomon .

Roedd cyfeiriad y Croeshoeliad yn cael ei draddodi’n aml i predellamewn peintio Eidalaidd gan ei bod yn anochel bod gan y strwythur creadigol gyfeiriad llorweddol.

Crist yn Cwympo ar Ei Ffordd i Galfaria (c. 1515) gan Raphael; Raphael, Parth Cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Seiliodd Raphael y trefniant yn fertigol, gan wyro oddi wrth y portread arferol o'r testun, oherwydd amlygrwydd gwell y thema a phwrpas y gwaith celf fel allorwaith . Mae Crist yn cael ei ddangos yn atal wrth iddo fynd allan o'r ffrâm i'r chwith; gellir gweld y ffordd y byddai'n ei theithio yn fuan yn troi yn ôl i'r ffrâm, gan fynd yn y pen draw i'r bryn lle mae dwy groes eisoes wedi'u gosod yn y canol.

Paentiodd Raphael ran sylweddol o'r gwaith ei hun, ac y mae yn un o'r rhai mwyaf beiddgar yn ei holl yrfa.

Baldassare Castiglione (1515)

Dyddiad Cwblhau 1515
Canolig Olew ar Gynfas
Dimensiynau 82 cm x 67 cm
Lleoliad Presennol Louvre , Paris

Portread Raphael o’i gydnabod da Baldassare Castiglione yn llawn cynhesrwydd ac angerdd yn ei bortread o ddyn wedi’i drin. Mae ei olwg yn rymus ond yn gymedrol, gan dalu parch i'r math o gryfder a gyflawnwyd heb unrhyw ddirnadaeth nac arswyd. Mae'n edrych i fod yn ddyn sy'n sicr yn ei ddeallusrwydd ac felly'n ymroddedig i nodau mwyaf dyneiddiaeth,tua 23 oed, rhwng 1504 a 1506; Raphael, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Er mai paentiadau Raphel a ddaeth ag enwogrwydd iddo, gellir gweld nifer ohonynt ar hyn o bryd ym Mhalas y Fatican, lle'r oedd ffresgoau Raphael Rooms yn eiddo iddo. prosiect mwyaf uchelgeisiol, roedd hefyd yn beiriannydd, argraffydd, a drafftsmon gwych. I'w roi mewn ffordd arall, roedd yn ddyn go iawn o'r Dadeni. O'i gymharu ag un o'i brif gystadleuwyr, Michelangelo, roedd yr arlunydd yn enwog fel dyn o gyfeillgarwch, poblogrwydd eang, natur gyfeillgar, yn ogystal ag edmygydd mawr o ferched.

Ei ddawn gymdeithasol a dymunol rhoddodd natur iddo fantais dros ei gyfoeswyr ar y pryd o ran derbynioldeb a rhagolygon proffesiynol.

Paentiadau Enwocaf Raphael

Beth a baentiodd Raphael a'i gwnaeth yn ffigwr artistig mor enwog ? Mae gweithiau celf fel Ysgol Athen Raphael, yn ogystal â Madonna Raphael, yn cael eu hystyried yn bwysig, ond mae cymaint o baentiadau Raphael yn haeddu sylw. Gadewch i ni blymio i mewn i rai o luniau mwyaf enwog Raphael a darganfod mwy am y meistr artistig hwn yn y Dadeni.

Priodas y Forwyn (1504)

Dyddiad Cwblhau 1504
Canolig Olew ar y Panel
Dimensiynau 174 cm 121sef yr ideoleg amlycaf ar y pryd. Mae’r cefndir brown yn cyfrannu at ddifrifoldeb y gwaith celf trwy feddalu arlliwiau’r dwbled gydag ymyl ffwr a rhubanau tywyll. Mae breuder emosiynol yr eisteddwr yn cuddio yng ngofod tawel ei bresenoldeb.

Roedd Castiglione yn wleidydd ac yn awdur gwaith ar foesau a grasusau brenhinol a ddaeth yn ddylanwad diwylliannol arwyddocaol yn yr 16eg ganrif.<2

Portread o Baldassare Castiglione (1515) gan Raphael; Raphael, Parth Cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Roedd paentiad Raphael, gyda’i sensitifrwydd coeth, yn enghreifftio mireinio rheoledig y llysiwr, a argymhellodd fel sy’n ofynnol yn ei lyfr. Cymerwyd Baldassare gymaint â’r gwaith celf nes iddo ei gynnwys mewn cerdd a ysgrifennodd i’w wraig, yn canmol ei debygrwydd rhyfeddol a’r hanfod dynol y mae’n ei ddangos. Mae'r paentiad, a oedd yn darlunio'r eisteddwr mewn proffil tri chwarter yn syllu ar y gwyliwr y tu mewn i batrwm pyramidaidd a oedd yn boblogaidd yn ystod y Dadeni, yn debyg i'r Mona Lisa , a honnir gan Raphael. i fod wedi dod ar ei draws cyn i Leonardo da Vinci ymadael am Ffrainc.

Mae'r gwaith celf hwn yn un o'r portreadau mwyaf adnabyddus o'r Dadeni Uchel ac mae wedi ennill canmoliaeth eang ar hyd y blynyddoedd.

La Fornarina (1520)

<14 Dimensiynau
DyddiadWedi'i gwblhau 1520
Canolig Olew ar Goed
85 cm x 60 cm
Lleoliad Presennol Galleria Nazionale d'Arte Antica, Rhufain
La Fornarina, un o weithiau mwyaf adnabyddus Raphael heb ei gomisiynu, yn gydymaith i La Donna Velataac yn dangos hoffter cryf yr artist tuag at Margherita Luti. Mae'r llun yn darlunio gwraig noeth hanner hyd yn eistedd yn syllu ar y sylwedydd mewn dilledyn heb ei gau sy'n cuddio hanner gwaelod ei ffigwr.

Mae ei llaw dde yn mwydo ei mynwes wrth i'w llaw chwith orwedd ar ei glin. Er bod gorchudd yn arwydd o ostyngeiddrwydd, nid yw'n cuddio rhan uchaf ei chorff sy'n cael ei arddangos yn hyfryd. Mae'r dirwedd dywyll yn y cefndir yn ychwanegu at ansawdd rendrad tonyddol y gwaith celf a harddwch y penwisg y mae hi'n ei chwarae.

Gyda'i gwedd berffaith a'i hwyneb disglair, mae'n syllu'n uniongyrchol trwom, gan wenu ar rywun ar y iawn, ac o ystyried ei chyfeillgarwch â Raphael, nid oes genym amheuaeth ei bod yn syllu arno pan bortreadodd ef.

La Fornarina (1520) gan Raphael; Galleria Nazionale d’Arte Antica, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Arysgrifodd Raphael y llun hwn ar y fodrwy o amgylch ei harddwrn, efallai gan awgrymu ei berchnogaeth ohoni. Yn ôl adferiadau dilynol, roedd y fenyw yn gwisgo band priodas o'r blaen. Gan fod yband priodas wedi cael ei beintio drosodd, cymerwyd yn ganiataol bod Raphael wedi priodi Margherita yn synhwyrol. Fodd bynnag, oherwydd eu lefelau priodol a'r realiti ei fod eisoes wedi ymrwymo i Maria Bibbiena, bu'n rhaid i'r cwpl fwynhau eu perthynas mewn cyfrinachedd.

Mae'r defnydd o symudiad i fynegi ystyr yn y darn yn dangos Leonardo effaith da Vinci ar Raphael. Mae hefyd yn symbol o nod yr artist i bortreadu'r cysyniadau gorau o berffeithrwydd yn unig.

Y Gweddnewidiad (1520)

Dyddiad Cwblhau 1520
Canolig Tempera on Wood
Dimensiynau 410 cm x 279 cm
Lleoliad Presennol Pinacoteca Faticana, Dinas y Fatican, Rhufain
Hwn oedd paentiad olaf Raphael. Ail-ysgogodd y contract y gystadleuaeth rhwng y ddau beintiwr. Nid oedd gwaith celf Raphael wedi’i gwblhau ar adeg ei farwolaeth, er gwaethaf y ffaith bod y mwyafrif ohono wedi’i wneud â’i law ei hun. Byddai Giulio Romano, ei fyfyriwr, a Gianfrancesco Penni, ei gynorthwyydd, yn ei orffen yn ddiweddarach. Mae'n cynrychioli pinacl llwyddiant creadigol Raphael yn ei fywyd byr, a dechreuodd ennill gwerthfawrogiad poblogaidd ac ysgolheigaidd ar ôl marwolaeth Raphael.

Arddangoswyd y gwaith celf yng ngweithdy Raphael tra oedd yn y wladwriaeth, ac yn cael ei gario o flaen ei seremoni gladdu, yr hon acynulliad helaeth o alarwyr.

Y Gweddnewidiad (1516-1520) gan Raphael; Raphael, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Mae'r paentiad hwn, a ganmolwyd gan Giorgio Vasari fel “campwaith mwyaf coeth a sanctaidd Raphael,” wedi bod yn ffynhonnell barhaus o gwybodaeth a dylanwad i beintwyr. Cyfeiriodd Turner ato mewn cwrs cyfansoddiadol, ac roedd Caravaggio yn ei hedmygu am ei ddefnydd o chiaroscuro (yr argraff o gysgodion a goleuo cyferbyniol), dull yr aeth Caravaggio ymlaen i berffeithio.<3

Y tensiynau esthetig dwys yn hanner isaf y llun, a gysylltir yn aml ag fel dangosydd ardderchog o Fodineb, ysgol gelf Ewropeaidd a darddodd o gwmpas cyfnod tranc Raphael ac a flodeuodd hyd ddiwedd yr 16eg ganrif, hefyd yn dwyn i gof yr arddull Baróc a ddisodlodd Moeseniaeth.

A chyda hynny, yr ydym wedi cyrraedd diwedd ein rhestr o ddarluniau enwocaf Raphael. Mae gweithiau celf Raphael yn cael eu hystyried ymhlith y paentiadau uchaf eu parch mewn hanes. Cydnabuwyd paentiadau Raphael fel rhai o'r enghreifftiau mwyaf o ysgogiad dyneiddiol yr oes, a'i nod oedd archwilio gwerth dyn yn y byd trwy gyfrwng gweithiau celf a oedd yn amlygu ceinder llwyr.

Cwestiynau Cyffredin

Beth Wnaeth Raphael Beintio?

Paentiodd Raphael waith celf o gyfnod y Dadeni. Ysgol Athen Raphael a Madonna Raphaelpaentiadau yw rhai o'i ddarnau mwyaf adnabyddus. Yr oedd hefyd yn beiriannydd, yn argraffydd, ac yn ddrafftsmon penigamp. I'w roi mewn ffordd arall, roedd yn ffigwr y Dadeni go iawn.

Pam Oedd Raphael yn Enwog?

Pam fod Raphael mor arwyddocaol? Roedd Raphael yn arlunydd gwych yn ystod y Dadeni Eidalaidd. Gwerthfawrogir ei gelf am ei phurdeb o ran cynllun a hylifedd y trefniant, yn ogystal ag am ddelweddu'r cysyniad Neoplatonaidd o wychder dynol. Yn ystod ei yrfa, roedd hefyd yn bensaer adnabyddus. Derbyniodd ei berfformiad fel arlunydd i balas y pab ganmoliaeth fawr, a gosododd ei hun fel peintiwr mwyaf poblogaidd Rhufain. Cafodd ei gyflogi i ddarlunio portreadau, pynciau crefyddol, a fflatiau personol y Pab, yn ogystal â chreu tapestrïau. Effeithiodd Raphael ar beintwyr tan y 1900au, a gwnaeth ei weithiau i bobl feddwl am bersonoliaethau. Trwythodd Raphael beintiadau â theimladau dilys, gan newid canfyddiadau pobl o gelf.

cm Lleoliad Presennol Pinacoteca di Brera, Milan

Priodas Dangosir Joseff a Mair yn y llun hwn. Yn y llun mae un o’r ddau edmygydd cystadleuol anfodlon yn malu ei wialen wrth i Joseph osod y band ar law Mair. Serch hynny, mae gwialen Joseff yn blodeuo, sy'n nodi'r syniad, er bod pob un o'r gobeithion yn cario staff pren, dim ond y priodfab a ddewiswyd allai flodeuo. Yn y cefndir, gellir gweld allor a adeiladwyd yn null y pensaer Bramante.

Mae’r cyfuniad o arlliwiau gwych ac emosiynau teimladwy’r cymeriadau yn rhoi agwedd hardd i’r llun, gan gyfleu teimlad o oruwchnaturiol yr olygfa ffafr yn hytrach na dathlu dros dro dymunol.

Panel a gynhyrchwyd gan diwtor cynnar Raphael, Perugino, gafodd ddylanwad ar y gwaith celf.

Priodas y Forwyn (1504) gan Raphael; Raphael, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Mae'r gwaith hwn yn nodi trobwynt yn nhwf Raphael fel artist, gan uno ymagwedd esthetig ei fentor Perugino â'i awdurdod cynyddol ei hun. Gallwn ei weld yn dechrau ymgorffori ei ddull ei hun trwy drefniant, persbectifau, a'r defnydd beiddgar o arlliwiau tonyddol cryf, a byddai pob un ohonynt yn gwahaniaethu rhwng ei baentiadau diweddarach.

Mae'r gwaith celf hwn yn dangos hyfdra Raphael wrth gyhoeddi ei hun. fel arlunydd, gan ei fod yn un o'i ddarnau cynnar a farciwyd.

Ithefyd yn dangos ei afael ar ddulliau a sefydlwyd yn ystod y Dadeni Dysg, gan gynnwys yr agwedd driphwynt, wrth i ni weld cyfrannedd y bobl yn crebachu wrth iddynt gilio i'r darlun, yn ogystal â'r palmant, sy'n dod â ni i'r cysegr.

<9 Gweledigaeth Marchog (1504) >
Dyddiad Cwblhau 1504
Canolig Tempera
Dimensiynau 17 cm x 17 cm
Lleoliad Presennol Yr Oriel Genedlaethol
Gweledigaeth Raphael o Farchog yn darlunio marchog ifanc mewn arfwisg yn cysgu o dan goeden, yng nghwmni cwpl o ferched. Mae un yn cario gwerslyfr ac arf, a'r llall yn flodyn gwyllt. Gwaith trosiadol yw'r gwaith celf bach hwn.

Y tarddiad mwyaf tebygol yw trosiad ar opsiynau yn seiliedig ar adran yn y Punica, cerdd eiconig gan yr awdur Lladin Silius Italicus yn croniclo'r Ail Ryfel Pwnig.

Mae Scipio, rhyfelwr ifanc, yn ymlacio yng nghysgod coeden fae pan gaiff weledigaeth o ddwy fenyw y mae'n rhaid iddo ddewis rhyngddynt, sef Venus (angerdd) a Minerva (moesau). Minerva oedd dwyfoldeb dysg a nawdd crefftau, masnach, a diogelwch. Y tu ôl iddi mae ffordd lân sy'n cynrychioli llafur diwyd ac yn arwain at balas. Venus, wedi'i gwisgo mewn dillad llacio, yw dwyfoldeb cariad, a thu ôl iddi mae llwybr uwch, garw sy'n mynd i bell.lleoedd neu'r cefnfor lle ganwyd Venus, trwy'r afon.

Gweledigaeth Marchog (c. 1504) gan Raphael; Raphael, Parth Cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Mae'r deunyddiau y mae'r ddau yn eu dal yn adlewyrchu eu hegwyddorion: mae'r llyfrau a'r arfau yn symbol o'r syniadau o wybodaeth, cyfiawnder, ac amddiffyniad, yn y drefn honno. Mae'r blodyn yn cynrychioli dyheadau cariad, y byddai marchog yn eu hystyried wrth ffantasïo ill dau.

Defnyddiwyd y planhigyn llawryf i wneud y llawryf garland, arwydd o safle mawr mewn Hynafiaeth glasurol.<2

Y wobr yn Chwaraeon Pythian oedd garland o ddail bae oherwydd bod y digwyddiadau i ddathlu Apollo, ac roedd y dorch yn un o'i arwyddluniau. Byddai torch llawryf neu'r llawryf ar yr helmedau yn arwydd o ragoriaeth.

Sant Siôr gyda'r Ddraig (1505)

<14 Dyddiad Cwblhau
1505
Canolig Paentiad Olew
Dimensiynau 28 cm x 21 cm
Lleoliad Presennol Louver Amgueddfa

Saint Siôr gyda’r Ddraig , un o ddau ddehongliad yr artist o’r pwnc, yn rhan o gasgliad o baneli bach a gynhyrchwyd yn Fflorens ar gyfer llys enwog Urbino. Achubodd Sant Siôr, marchog Rhufeinig Catholig, dywysoges y brenin cenhedloedd trwy orchfygu draig â’i gwaywffon; yna hebryngodd y dywysoges yanghenfil i'r dref, lle mae'r arwr yn ei ladd â'i lafn, gan ysbrydoli'r brenin a'i ddilynwyr i gofleidio Cristnogaeth. Mae’r frwydr wedi chwalu arf San Siôr, ond mae’r marchog dewr yn mynd i ladd y ddraig gyda’r llafn ac felly rhyddhau’r ferch, sy’n dianc i’r dde. Cafodd y panel hwn ei baru â Raphael's St. Michael erbyn canol yr 16eg ganrif.

Er i’r llall gael ei gynhyrchu ychydig yn gynharach, mae’r ffaith eu bod yr un uchder a bod ganddynt eiconograffeg debyg yn awgrymu bod Raphael eisiau i’r seintiau ymddangos ochr yn ochr â nhw. gilydd.

23> Sant Siôr gyda'r Ddraig (1505) gan Raphael; Raphael, Parth Cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Y prif gyfeiriad gweledol ar gyfer y marchog sy'n brwydro yw Da Vinci, y mae ei ffocws mewn grŵp magu marchogaeth o'r fath yn dyddio'n ôl i'w flynyddoedd ym Milan ac efallai cyn hynny. hynny, a chyrhaeddodd uchafbwynt yn Fflorens yn ystod yr union foment yr oedd Raphael yno: roedd Da Vinci bryd hynny yn gweithio ar Frwydr Anghiari. Cafodd Raphael ei swyno gan y darn hwn, ac efallai ei fod wedi gweld rhai o'r brasluniau niferus yr oedd Da Vinci wedi'u cynhyrchu ar ei gyfer, yn ôl dogfennaeth ar ffurf braslun.

Fodd bynnag, y canlyniad terfynol yn hyn o beth paentiad bach yw holl baentiad gwreiddiol Raphael, yn seiliedig ar bersbectif cytbwys, symudiad, egni, a chyfanrwydd cyfansoddiad cywir.

Three Graces (1505)

Dyddiad Cwblhau 1505
>Canolig Olew ar y Panel
Dimensiynau 17 cm x 17 cm
Lleoliad Presennol Musée Condé, Chantilly

Mae'r llun yn darlunio'r tair Gras, duwiesau mytholegol Groegaidd sy'n sydd i fod i ymgorffori ceinder, dyfeisgarwch, a ffyniant. Mae Raphael yn darlunio tair menyw yn y noethlymun (yr amheuir mai dyma gynrychioliad cynharaf yr arlunydd o'r ffigwr benywaidd noeth mewn persbectifau blaen a chefn, yn gofalu am ei gilydd yn ofalus).

Mae'r tair menyw yn cario eitemau sfferig, dwy ohonynt yn gwisgo gemwaith. Er bod rhai yn meddwl eu bod yn ffrwyth, mae edrych yn agosach yn datgelu bod y sfferau perffaith yn fwy tebygol o fod yn orbiau goreurog. Credir bod Raphael yn cysylltu'r Grasau â golau'r lleuad, y dduwies Venus, i bwysleisio goblygiadau gras, gwraig, a rhinweddau magu plant.

Fel un o ymdrechion cynharaf yr arlunydd, nid yw'n syndod. bod y llun yn methu rhai o'r manylion prydferth a geir yn ei weithiau diweddarach.

Three Graces (rhwng 1503 a 1508) gan Raphael; Raphael, Public domain, trwy Wikimedia Commons

Yn wir, mae arbenigwyr celf gyfoes wedi nodi bod y darn yn gweld eisiau rhai o greadigaethau dilynol yr artist, gan nodi bod Three Graces wedi dioddef o raigwaith brwsh elfennol, yn fwyaf nodedig yn nodweddion cymharol ddiffygiol y Gras yn sefyll yng nghanol y llun. Serch hynny, mae hwn yn ddarn hollbwysig yn ei yrfa gynnar. Mae'r gwaith celf weithiau'n cael ei briodoli i ffigwr marmor wedi'i ddifrodi ar arddangosyn yn Eglwys Gadeiriol Siena, fodd bynnag, mae hyn yn ddadleuol.

Gweld hefyd: Emosiynau Lliw - Archwilio Lliwiau sy'n Gysylltiedig ag Emosiynau

Dywedir i'r llun gael ei ddylanwadu gan Ysgol Ferrara, sef casgliad o beintwyr y mae eu mae gweithiau’n nodedig am gyfuniad o ysbrydoliaeth o leoliadau fel Fflorens a Fenis ac nid ydynt yn debyg i unrhyw gerflun hysbys.

The Entombment (Deposition of Christ) (1507)

> Dyddiad Cwblhau
1507
Canolig 15> Olew ar Goed
Dimensiynau 184 cm x 176 cm
Lleoliad Presennol Galleria Borghese, Rhufain

Mae mwy na 15 o frasluniau ar gyfer y paentiad hwn ar ôl, sy’n golygu mai hwn yw’r un o’r rhai a ymchwiliwyd yn fwyaf trylwyr. Paentiadau Raphael a chaniatáu rhai cipolwg gwirioneddol ar esblygiad meddwl Raphael wrth iddo archwilio pwnc arbennig. Roedd yn ymdrech notarized i Eglwys S. Francesco al Prato yn Perugia ac fe'i neilltuwyd gan Atalanta Baglioni ychydig flynyddoedd ar ôl i'w phlentyn, Grifonetto Baglioni, ladd ei bartneriaethau mewn ymgais i gaffael pŵer Llywodraeth Periw - dim ond i ymosod arno a'i ladd ei hunsawl diwrnod wedyn, yn ôl y proflen orau a gafwyd.

O ganlyniad, mae'r celfwaith yn portreadu ac yn coffáu galar y fam alarus.

Y Gorwedd (Dadodiad Crist) (1507) gan Raphael; Raphael, Parth cyhoeddus, trwy Comin Wikimedia

Y Mair drist yn cwympo i'r dde, cyfeiriad amlwg at Atalanta Baglioni, gyda chyfeiriad canlynol at Mair fel cyd-waredwr â Iesu fel hithau. yn ailadrodd ei Ddioddefaint, yw un o ddau brif reswm ac unigryw'r ddelwedd. Mae’r cymhelliad arall, a ddangosir ar y chwith eithaf, yn darlunio cario corff Crist i’r gladdedigaeth.

Yn ystod cyfnod y Dadeni, roedd beddrod Crist yn thema hynod boblogaidd. Ar wahân i Raphael, roedd gan Michelangelo a Caravaggio weithiau celf ar yr un pwnc.

Ymhlith yr elfennau trosiadol sy'n deillio o hyfforddiant Fflorensaidd Raphael, mae'n ymddangos mai'r rhai sy'n deillio o Michelangelo yw'r rhai mwyaf cyffredin yn ei weithiau Florentineaidd diwethaf. Y Gorwedd yw'r darn y mae gwerth Michelangelo i Raphael yn fwyaf amlwg ynddo.

Teulu Sanctaidd Canigiani (1508)

<13
Dyddiad Cwblhau 1508
Canolig Paent Olew
Dimensiynau 131 cm x 107 cm
Lleoliad Presennol Alte Pinakothek

Yn ystod blynyddoedd cyntaf yr 16eg

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.