Paentiadau George W. Bush - Ochr Newydd Celf George Bush

John Williams 25-09-2023
John Williams

Mae G eorge W. Bush, cyn-arlywydd yr Unol Daleithiau, yn un o wleidyddion enwocaf America. O beilot awyren i un o Raddedigion Ysgol Fusnes Harvard ac yn y pen draw yn 43ain arlywydd yr Unol Daleithiau, nid oedd Bush eto wedi ymuno â'r celfyddydau. Bydd yr erthygl hon yn eich cyflwyno i rai o baentiadau enwocaf George W. Bush ac yn rhoi cipolwg ar ei fywyd, ei yrfa, a'i brofiadau gyda ffigurau ysbrydoledig.

George W. Bush: O Wleidydd i Beintiwr

Enw’r Artist George Walker Bush
Dyddiad Geni 6 Gorffennaf 1946
Dyddiad Marwolaeth Amh
Cenedligrwydd Americanaidd

George Walker Bush, a aned yn 1946, yw un o wleidyddion Americanaidd mwyaf poblogaidd yr 21ain. ganrif a wasanaethodd nid yn unig fel 43ain arlywydd yr Unol Daleithiau rhwng 2001 a 2009 ond oedd hefyd yn 46ain llywodraethwr Texas prior, rhwng y blynyddoedd 1995 a 2000. Dechreuodd Bush weithio i Warchodlu Cenedlaethol Awyr Texas yn ei ugeiniau cynnar a graddiodd o Ysgol Fusnes Harvard tua 1975. Wedi hynny, treuliodd beth amser yn y diwydiant olew ac fe'i hetholwyd yn ddiweddarach yn llywodraethwr Tecsas ym 1994.

Portread ffotograff swyddogol o Arlywydd yr UD George W. Bush (2003) ; Eric Draper, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Un o lwyddiannau niferus Bush yn ystod ei gyfnod yn y swydddefnyddio asgwrn golosg ei gyd-ddisgybl i dorri ffenestr yr ystafell ar agor a ffoi. Yn gyflym ymlaen 30 mlynedd i'r dyfodol, aeth Tuhabonye ymlaen i ddod yn athletwr ac yn enwog ym myd chwaraeon ar ôl ymgolli mewn diwylliant ac iaith hollol newydd i gwblhau gradd ym Mhrifysgol Gristnogol Abilene. Mae’n amlwg pam y gallai stori Tuhabonye fod wedi ysbrydoli Bush i beintio ei bortread. Mae ei brofiad yn arddangosiad rhyfeddol o ddewrder, dyfalbarhad, a chryfder.

Beirniadaeth ar Gelfyddyd George W. Bush

Dim ond tamaid i'r ehangder artistig yw'r paentiadau George W. Bush hyn. Bush ei hun bod angen ei archwilio gyda llygad beirniadol, fel gydag unrhyw waith celf. Isod ceir ychydig o bwyntiau ymchwil beirniadol i baentiadau a naratifau Bush wrth edrych yn ôl ar y paentiadau uchod a'i safle fel arlunydd.

Gary Winnick a'r Arlywydd George W Bush (2014); winnickco, CC BY 2.0, trwy Wikimedia Commons

Out of Many, One : Cynrychioliad

Pob portread yn Allan o Lawer, Un yn cyd-fynd â naratif o stori'r eisteddwr mewn cysylltiad â Bush a'u hanes o gydnabod. Mae'r paentiad cyntaf yn y llyfr o Lady Liberty, sef yr unig eisteddwr nad yw'n ddyn a gynrychiolir yn y llyfr. Crëwyd The Lady Liberty gan Frédéric Auguste Bartholdi ac roedd yn anrheg o Ffrainc yn portreadu'r dduwies Rufeinig Libertas sydd wedi sefyll yn dal ar LibertyYnys yn Efrog Newydd ers 1886, yn cyfarch y mewnfudwyr a'r ffoaduriaid sy'n dod i mewn. Nid cynrychioliad yn unig o ffigurau ysbrydoledig yng ngolwg George W. Bush yn unig yw’r llyfr ei hun ond mae hefyd yn amlygu’r hen gred fyd-eang yn y “freuddwyd Americanaidd” a sut y bu America unwaith yn gweithredu fel ffagl gobaith, lloches, diogelwch. , a chynnydd i lawer o fewnfudwyr sy'n wynebu trawma gwledydd sy'n frith o ryfel, terfysgaeth, comiwnyddiaeth a thlodi.

Gweld hefyd: Ffotograffwyr Bywyd Llonydd Enwog - Celf Ffotograffiaeth Bywyd Llonydd

Trwy gyflwyno’r portreadau ochr yn ochr â’r straeon cyfatebol, mae Bush yn mynd i’r afael yn uniongyrchol ag effaith y gwaith caled a’r llafur y mae mewnfudwyr, ffoaduriaid, ac unigolion eraill wedi’u rhoi i mewn i gyflawni eu llwyddiannau heddiw.

Gweld hefyd: Rendro Celf - Y Gwahanol Arddulliau o Rendro Artistig

Celf a Gwleidyddiaeth

Ni all rhywun anwybyddu sefyllfa'r artist; Roedd George W. Bush yn ffigwr gwleidyddol o reng uchel ar un adeg wrth arsylwi ar y gweithiau celf hyn. Er nad oes ganddo unrhyw ddylanwad gwleidyddol uniongyrchol, mae ei enw da yn ei ragflaenu. Mae Zoé Samudzi ( Celf yn America ) yn tynnu sylw at gyfrwng a swyddogaeth y paentiadau George W. Bush hyn, gan nodi ei fod yn “enghreifftio celf ar ei fwyaf peryglus” a bod celf yn gyffredin yn sianel a ddefnyddir i ddwyn i gof, adolygu, neu esthetegu gwleidyddiaeth, fel y crybwyllwyd gan Walter Benjamin mewn traethawd 1935 o'r enw Gwaith Celf yn Oes yr Atgynhyrchu Mecanyddol . Yn bwysicach fyth, mae Samudzi yn mynd ymlaen i dynnu sylw at gwestiwn allweddol ynghylch celf a gwleidyddiaeth yngolau’r portreadau a gweithiau celf George Bush yn gyffredinol; “A all unrhyw un, heb sôn am gyn-lywydd, wneud celf anwleidyddol?”. Gallai hyn hefyd agor y drws i “all celf fodoli heb unrhyw arwyddocâd gwleidyddol neu gyd-destun o unrhyw fath?”.

George W. Bush gyda'i draed ar y ddesg (2001); Tina Hager, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Mae priodas celf a gwleidyddiaeth yn agwedd ar gelf y mae'n rhaid i bob artist a chyfranogwr celf fyfyrio arni. Mae bod yn anwleidyddol yn wyneb gwaith celf yn dod â chwestiynau ychwanegol o elfennau sy'n parhau i fod heb eu gweld oherwydd bod y gwyliwr (neu'r cyfranogwr) yn gwrthod gweld a chydnabod cyd-destun gwleidyddol y gwaith celf neu'r pwnc. Mae rhai artistiaid cyfoes uchelgeisiol yn tueddu i gadw draw oddi wrth sgyrsiau gwleidyddol a allai danio dadleuon tanbaid neu ofn bod yn wleidyddol anghywir neu efallai “gynhyrfu'r pot”, a all roi'r label “dadleuol” iddynt a pheryglu eu gwerth, enw da, ac ail-dderbyn i'r byd celf. Ond wrth ddychwelyd at gwestiwn perthnasol Samudzi ar safle Bush fel artist, mae’r awdur yn tynnu sylw ymhellach fod enw da Bush a’i statws fel un sy’n dal cyfrifoldeb pwysfawr cyn awdurdod arlywyddol yn denu sylw at ansawdd esthetig ei baentiadau, a ddisgrifir fel “portreadau teimladwy didwyll” . Mae'r portreadau eu hunain yn ansawdd eu paentio yn dangos synnwyr osymlrwydd ac fe’u cyflwynir fel “hobi” a berfformir fel “meddalrwydd ôl-gyrfa”.

Gellir dweud bod portreadau’r milwyr a’u hanesion o adferiad a thrawma o’r rhyfeloedd y gwnaeth Bush eu defnyddio iddynt. dan ei lywyddiaeth braidd yn therapiwtig i'r cyn-lywydd a'r milwyr dan sylw. Mae Bush yn gwthio am gynrychiolaeth gadarnhaol o America arwrol a chaledi ei chyn-filwyr. Mae'n ymddangos bod ei destun yn cael ei yrru'n bennaf gan wleidyddiaeth fel yr oedd Bush ei hun ac yn dal i gael ei weld fel ffigwr gwleidyddol yn gyntaf. I George Bush, hobi oedd celf yn gyntaf ac efallai gydag amser, efallai y gwelwn ffrwyth ei lafur a newid yn ei arddull peintio.

Mae'n ymddangos bod llawer yn gwerthfawrogi natur onest y rhain George W Paentiadau Bush a'i agwedd at gadarnhau ei yrfa ôl-lywyddiaeth fel artist ond bydd canlyniadau ei ymdrech bob amser yn destun beirniadaeth ar sail hanes yr artist a'i ymwneud â gwleidyddiaeth a digwyddiadau'r byd a effeithiodd nid yn unig ar bobl America ond ar genhedloedd . Beth yw eich barn chi am gelfyddyd George Bush?

Cwestiynau Cyffredin

Pa Fath o Artist Yw George W. Bush?

Nid yw George W. Bush yn ei gategoreiddio ei hun fel unrhyw fath penodol o artist ond yn seiliedig ar ddadansoddiad o'i waith, gellir ystyried Bush yn arlunydd portreadau y mae ei arddull yn cynnwys strociau brwsh eang, gweladwy, lliw amrywiolpalet, ac elfennau o ddylanwadau Argraffiadol gyda'i bwyslais ar olau yn ei ddarluniau portread.

Pwy Ddysgodd George W. Bush Sut i Beintio?

Dysgodd Gail Norfleet George W. Bush i beintio mewn olew yn 2012 a chafodd ei gyflwyno i’r cyn-lywydd gan Pamela Nelson, ffrind agos i deulu Bush.

What Art Does George W. Bush Creu?

George W. Bush yn creu celf sy'n canolbwyntio ar y pynciau sydd agosaf ato a'i brofiadau tra'n cynnwys portreadau a delweddau o unigolion sydd wedi gwneud cyfraniad sylweddol i'r wlad yn ystod ei arlywyddiaeth fel 43ain arlywydd yr Unol Daleithiau. Mae hefyd yn paentio golygfeydd o'i fywyd bob dydd a'i natur.

fel gwleidydd yn cynnwys goruchwylio diwygio'r system cyfiawnder troseddol, hybu cyllid addysg, a gwneud Texas y wladwriaeth arweiniol mewn trydan gwynt. Bush hefyd oedd yn gyfrifol am Ddeddf No Child Left Behind 2001 a goresgyniad Afghanistan yn yr un flwyddyn i gipio Osama bin Laden a dymchwel y Taliban. Yn ogystal, roedd hefyd y tu ôl i ymosodiad Irac yn 2003, a gyfrannodd at gipio Saddam Hussein. Cafodd Bush ei ddathlu a'i ddiswyddo, yn bennaf yn ystod ymosodiadau Medi 9/11 a'r Dirwasgiad Mawr 2007/2008. Ar ôl i Bush adael y tŷ gwyn, tyfodd ei ffafrioldeb ymhlith y cyhoedd ac ers hynny mae wedi cymryd at y brwsh paent.

Cyflwynwyd Bush i fyd peintio gan yr artist Americanaidd Gail Norfleet a argymhellwyd i'r teulu Bush gan Pamela Nelson yn 2012. Cynorthwyodd Norfleet Bush i ddysgu rhaffau peintio olew a chynigiodd wersi i Bush bob wythnos. Ar y dechrau nid oedd derbyniad George Bush i'r byd celf yn gyflwyniad breuddwyd unrhyw artist na gwleidydd. Cafodd cyfrifon e-bost Bush eu hacio gan yr haciwr Rwmania drwg-enwog o’r enw Guccifer, a elwir hefyd yn Marcel Lehel Lazar, a ddatgelodd luniau cynnar Bush ac a oedd yn cynnwys dau hunanbortread a ddienyddiwyd gan Bush yn yr ystafell ymolchi.

Anfonwyd Lazar, wrth gwrs, i'r carchar ond ers hynny, daliodd Bush ei afael ar y brwsh paent ac mae wedi rhyddhau nifer o lyfrau gydaportreadau o arweinwyr byd, cyn-filwyr, a mewnfudwyr.

Cafodd Bush ei ysbrydoli hefyd gan ei fam ac mae’n sôn amdani yn ei draethawd agoriadol ar gyfer Portreadau o Ddewrder (2017), gan ddweud “Am y tro cyntaf yn fy chwe deg chwech o flynyddoedd, fe wnes i godi brwsh paent nad oedd wedi'i fwriadu ar gyfer drywall. Dewisais diwb o baent gwyn ac un arall â'r label Burnt Umber. Er nad oeddwn yn ymwybodol ar y pryd ei fod yn lliw, roeddwn yn hoffi'r enw, a oedd yn fy atgoffa o goginio Mam.”

Paentiadau George W. Bush

Dechreuodd Bush baentio fel hobi ar ôl cael ei ysbrydoli gan draethawd gan Winston Churchill o'r enw Painting as a Pastime ac ers hynny mae wedi creu llawer o baentiadau. Mae ei destun yn eang ac yn amrywio o fywyd llonydd i bobl, cŵn, a phortreadau. Casgliad o baentiadau gan George W. Bush yw Portreadau o Ddewrder a gafodd eu cynnwys mewn llyfr a gyhoeddwyd yn 2017 ac a oedd yn cynnwys portreadau o lawer o gyn-filwyr a gafodd effaith emosiynol ar Bush. Mae gwerthiant y llyfr wedi'i neilltuo i'w ddefnyddio gan Ganolfan Arlywyddol George W. Bush. Yn ddiweddarach yn 2019, peintiodd Bush hefyd bortread o ddiweddar arlywydd De Corea, Roh Moo-hyun i goffau ei ben-blwydd yn 10 oed. Isod, byddwn yn archwilio ychydig o baentiadau diddorol George W. Bush a'r straeon y tu ôl iddynt.

Portread o Junichiro Koizumi (2014)

Dyddiad 2014
Canolig <10 Olew ar gynfas
Dimensiynau (cm) Ddim ar gael
Lle Mae Ei Gartrefi Canolfan Arlywyddol George W. Bush, Dallas
Mae'r portread hwn gan George W. Bush yn un o'r rhai mwyaf adnabyddus o'i weithiau celf o ystyried ei fynediad gweddol ddiweddar i'r byd celf. Junichiro Koizumi, cyn Brif Weinidog Japan, yw eisteddwr y portread ac mae'n rhan o gasgliad Bush o baentiadau a ysbrydolwyd gan ei lywyddiaeth rhwng 2001 a 2009. Cafodd y casgliad ei arddangos yn arddangosfa 2014 Celf Arweinyddiaeth: Diplomyddiaeth Bersonol Llywyddlle arddangosodd Bush bortreadau amrywiol o arweinwyr gwleidyddol o bob rhan o'r byd, y bu'n gweithio gyda nhw i gyd yn ystod ei yrfa wleidyddol.

Yn amlwg, chwaraeodd gwleidyddiaeth ran enfawr yng ngweithiau celf cyntaf Bush a dangosodd bwnc mater y mae'n fwyaf cyfarwydd ag ef.

Ymddeolodd Koizumi o'r byd gwleidyddol yn 2009 ac mae'n cael ei gydnabod fel y 6ed Prif Weinidog sydd wedi gwasanaethu hiraf yn hanes Japan. Yn ystod ei gyfnod fel Prif Weinidog, cefnogodd Koizumi y rhyfel ar derfysgaeth mewn cysylltiad â'r Unol Daleithiau a hefyd anfonodd luoedd hunan-amddiffyn Japan i Irac, gan nodi felly'r genhadaeth filwrol parth rhyfel dramor gyntaf ers diwedd yr ail Ryfel Byd.

Is-gorporal Timothy JohnLang Corfflu Morol UDA (2005 – 2010) (c. Cyn 2017)

> Dyddiad c. Cyn 2017
Canolig Olew ar gynfas
Dimensiynau (cm) 61 x 91
Lle Mae Wedi Ei Gartrefi The REACH, Canolfan Kennedy ar gyfer y Celfyddydau Perfformio, Washington DC
> Yn 2017, cyhoeddodd Bush lyfr o'r enw Portreadau o Ddewrder: Comander Mewn Teyrnged i Ryfelwyr America, a oedd yn cynnwys portreadau llawer o unigolion bod Bush hefyd yn edrych i fyny at ac yn gwybod yn bersonol. Y llyfr oedd y cyntaf i ddal sylw'r cyfryngau a chodi aeliau mewn syndod y gallai gwleidydd ei beintio. Roedd hyn hefyd yn gwahodd sylw beirniaid celf ac awduron diwylliannol i ddadansoddi ac astudio natur y paentiadau hyn. Roedd y llyfr yn cynnwys 66 portread o unigolion a wasanaethodd o dan lywyddiaeth Bush ers ymosodiadau 9/11 ar y tŵr deuol.

Gweithiau celf George Bush, fel yn y portread o Is-gorporal Timothy John Lang Corfflu Morol yr Unol Daleithiau Cododd ( 2005-2010) uchod gwestiynau pwysig i’r byd celf ynghylch natur a thriniaeth “celfyddyd amatur” mewn sîn celf gyfoes a sut y llwyddodd gwleidydd i ddenu sylw o’r fath gan y cyfryngau tra byddai eraill fel arfer yn cael eu diystyru am eu celfyddyd “gyfareddol”. Mae llawer o bortreadau Bush yn adlewyrchu ei debyg i blentynarddull paentio sy'n ymddangos fel pe bai'n canolbwyntio ar y gwead a grëwyd gan y dechneg impasto . Mae Bush yn gosod y paent olew yn drwchus ar wynebau'r eisteddwyr, yn y portreadau o'r mewnfudwyr a'r milwyr, tra'n mudo'r cefndir. Mae'n ymddangos ei fod yn canolbwyntio ar amlygu manylion eu hwynebau yn y ffordd y mae'r lliwiau'n amrywio ar groen person a'r plygiadau sy'n ffurfio wyneb. Tra bod y straeon yn ysbrydoledig ac yn adlewyrchiad dwfn o'r hyn y mae Bush i'w weld yn ei edmygu a'i fod bron yn “colli” o'i oeuvre gwleidyddol, mae'r portreadau yn adlewyrchu cyflwr o ymarfer a phroses.

Mae Bush hefyd i'w weld yn ffafrio arlliwiau pinc cigog fel y gwelir. yn ei arddull peintio o gymharu â phaentiadau fel Rhingyll Daniel Casara Byddin yr UD, 1994 - 2008 , sy'n dangos ei ddiffyg cynefindra neu brofiad â thonau tywyllach. Is-gorporal Timothy John Lang Corfflu Morol yr Unol Daleithiau ( 2005-2010) yn dangos y portread o Timothy Lang a ymunodd â'r môr-filwyr tua 2005. Flwyddyn yn ddiweddarach, cafodd ei anfon i Irac ond roedd yn ddifrifol anafwyd mewn bom ar ochr y ffordd ochr yn ochr â'i ffrind gorau Corporal Josh Bleill. Dychwelodd Lang a chafodd dros 50 o lawdriniaethau oherwydd ei anafiadau. Yn y diwedd, bu’n rhaid iddo dorri un o’i goesau i ffwrdd a chafodd ddiagnosis o euogrwydd goroeswr ymhlith straen wedi trawma a TBI.

Portread o Annika Sörenstam (2019)

Dyddiad 2019
Canolig Olew ar gynfas
Dimensiynau (cm) 60.9 x 60.9
Lle Mae'n Lletya Canolfan Arlywyddol George W. Bush, Dallas

Yn ystod cyfweliad, disgrifiodd Bush ei hun fel “syml paentiwr” ar ôl agor ei arddangosfa 2021, Allan o lawer, Un: Portreadau o Fewnfudwyr America . Roedd yr arddangosfa yn cynnwys 43 o bortreadau gan George W. Bush, a oedd yn amlygu cefndiroedd diddorol ac ysbrydoledig mewnfudwyr, gan gynnwys Annika Sörenstam, golffiwr proffesiynol o Sweden. Daeth Bush yn gyfarwydd â Sörenstam yn 2011 mewn clinig wrth gynnal rhaglen ar gyfer golffwyr ifanc i helpu plant i adeiladu cymeriad a dysgu “naw gwerth craidd” chwaraeon. I Bush, roedd Sörenstam yn ffigwr ysbrydoledig sy'n ysbrydoli dros 125 o blant canol dinas yn y digwyddiad hwnnw ac sy'n cael ei ystyried yn arweinydd mewn golff proffesiynol menywod.

Ymddeolodd Sörenstam yn 2008 a sefydlodd Sefydliad Annika, sydd â’r nod o gynnig cyfleoedd golff i fenywod ifanc a merched ledled y byd.

16>Portread o Roya Mahboob (2019)

Dyddiad 2019
Canolig Olew ar gynfas
Dimensiynau (cm) Ddim ar gael
Lle Mae Wedi Ei Gartrefi Canolfan Arlywyddol George W. Bush,Dallas

Portread o Roya Mahoob yw un o’r 43 paentiad gan George W. Bush o’r Out of Many, One: Portreadau o Arddangosfa a llyfr Mewnfudwyr America 2021. Gwraig o Afghanistan yw Roya Mahoob a ffodd i Iran oherwydd cyfundrefn ormesol y Taliban. Yn 2003, dychwelodd i'w thref enedigol i ddilyn ei hastudiaethau mewn technoleg a chyfrifiaduron ac ar ôl graddio, sefydlodd ei chwmni meddalwedd ei hun. Daeth Mahoob yn adnabyddus fel un o’r Prif Swyddogion Gweithredol benywaidd cyntaf yn Afghanistan a ymroddodd hefyd ei hymdrechion i sefydlu ystafelloedd dosbarth a yrrir gan y rhyngrwyd ar draws y wlad a thrwy hynny alluogi dros 160,000 o fenywod ifanc a phlant i gael mynediad i’r byd digidol ehangach.

Yn anffodus, Bu’n rhaid i Mahoob adael ei thref enedigol unwaith eto yn 2013 ar ôl i’r Taliban ddal gwynt ar ei hymdrechion ac fe symudodd i Efrog Newydd er diogelwch ac i sicrhau y gall barhau â’i gwaith. Mae’r portread pwysig hwn yn taflu goleuni ar fywydau llawer o fenywod gorthrymedig yn Afghanistan a’u hawliau, y mae llawer yn eu cymryd yn ganiataol mewn gwledydd “rhydd” heddiw. Cydnabu Bush yn bersonol y paentiad hwn mewn cyfweliad fel un o'i hoff weithiau. Roedd yn bwriadu dal ei phenderfyniad yn ogystal â'i harddwch a'i threftadaeth falch er gwaethaf ei brwydr gyda bygythiadau gan y Taliban. Hyrwyddodd harddwch America ymhellach, gan nodi “gallwch fod yn ddinesydd a dal i ddal gafael ar eichtreftadaeth”.

Portread o Gilbert Tuhabonye (2019)

Dyddiad 2019
Canolig Olew ar gynfas
Dimensiynau (cm)<2 45.7 x 60.9
Lle Mae Wedi Ei Gartrefi Canolfan Arlywyddol George W. Bush, Dallas

Hefyd ar glawr llyfr Out of Many, One Bush yn bortread o Gilbert Tuhabonye, ​​cyn-seren trac a chyd-sylfaenydd y Gazelle Foundation. Merch Bush, Jenna Bush Hager, a gafodd ei hysbrydoli gymaint gan yr athletwr nes iddi ysbrydoli ei thad trwy rannu stori Tuhabonye. Ymfudodd Tuhabonye i'r Unol Daleithiau ar ôl goroesi cyflafan yn Burundi.

Twtsi yw Tuhabonye, ​​sy'n cyfeirio at grŵp o unigolion Bantw sy'n frodorol o ranbarth Llynnoedd Mawr Affrica ac a ystyriwyd yn hanesyddol yn grŵp bugeiliol. Roedd y Tutsis yn cael ei weld fel y grŵp lleiafrifol elitaidd yn Rwanda ond fe brofon nhw raniadau gyda grŵp arall o’r enw’r Hutus, oedd yn gyfrifol am ffermio’r cnwd, ac yn fuan roedd rhaniadau dosbarth a rhyfeloedd cartref yn Rwanda.

Dechreuodd hanes arswyd byd go iawn Tuhabonye ym mis Hydref 1993 pan gyrrodd rhaniadau yn yr ystafell ddosbarth ac ymhlith llwythau Hutu o'i ysgol blant ac addysgwyr Tutsi i mewn i ystafell a mynd ati i'w curo a'u llosgi.

Gwelodd Tuhabonye yr olygfa erchyll hon o'i flaen a dihangodd

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.