Paentiadau Enwog Basquiat - Edrych ar y Gorau o Gelf Basquiat

John Williams 12-10-2023
John Williams

Tabl cynnwys

Roedd J ean-Michel Basquiat yn Neo-Mynegyddwr adnabyddus yn ystod yr 1980au. Gwnaeth ei stamp artistig ar waliau Dinas Efrog Newydd ac yn y pen draw arddangosfeydd mewn amgueddfeydd ac orielau celf poblogaidd. Mae celf Basquiat wedi gwerthu am filiynau o ddoleri ac yn ei fywyd byr, fe wnaeth symudiad ac iaith trwy ei arddull artistig unigryw - gan symud miliynau o bobl. Isod rydym yn trafod 10 paentiad Basquiat enwog a'r ystyr sy'n aros o dan bob un.

Pwy Oedd Jean-Michel Basquiat?

Artist Americanaidd oedd Jean-Michel Basquiat , a aned yn 1960 yn Brooklyn, Dinas Efrog Newydd. Roedd ganddo dri o frodyr a chwiorydd. Roedd ei dad yn hanu o Port-au-Prince yn Haiti, ac roedd ei fam o deulu o linach Puerto Rican. Gan ei fod yn 11 oed, roedd yn gallu siarad a darllen yn Saesneg, Ffrangeg, a Sbaeneg ac roedd yn artistig dueddol o oedran ifanc, gan gynnwys bod yn Aelod Iau o Amgueddfa Brooklyn.

Cafodd ei daro mewn car ym 1968, felly prynodd ei fam y cyhoeddiad “Gray's Anatomy” (1858) iddo, y chwaraeodd ei ddarluniau ran fawr yn ei destun celf.

Ffotograff wedi'i docio o Jean-Michel Basquiat yn esgusodi gydag artistiaid eraill, 1984; Galerie Bruno Bischofberger, CC BY-SA 4.0, trwy Wikimedia Commons

Cydweithiodd ag Al Diaz ym 1978 a dechrau peintio adeiladau â chwistrell. o dan yr enw artistig SAMO (Yr Un Hen Goch). Ar ol SAMO, efehefyd gydag amlinelliad glas. Gwelwn y ddrama hon ar linellau ym mhob rhan o baentiadau Basquiat. Yn La Hara, byddwn yn sylwi ei fod yn amlinellu'r ffigwr a'r holl amgylchoedd yn fras, er enghraifft, ei het heddlu, sydd â llewyg glas i bob golwg o'i chwmpas, ac ychydig o dan yr amlinelliad hwn gwelwn un gwyn yn symud. lawr gwddf y ffigwr a gyda'r nos allan i linell syth uwch ei ysgwyddau.

Y tu ôl i ysgwydd dde'r plismon (ein chwith) gwelwn fath o logo neu arwyddlun o eryr gydag adenydd ar led a'r geiriau oddi tano, a ailadroddir mewn pedair llinell, “LA HARA”; mae gan yr ail linell bedwar marc cwestiwn wrth ei hymyl, un o'i blaen a thri ar ôl. Beth mae marciau cwestiwn yn ei olygu? Ai cwestiynu awdurdod yw'r Basquiat hwn yn y pen draw? Fe welwn y tu ôl i ysgwydd chwith y plismon (ein ochr dde) mae delwedd o thermos gyda'r geiriau “THERMOS” yn cyd-fynd ag ef.

Di-deitl (Boxer) (1982)

Canolig <14
Teitl Di-deitl (Paffiwr)
Dyddiad Wedi'i baentio 1982
ffon paent acrylig ac olew ar liain
Dimensiynau 193 x 239 centimeters
Lle Mae Wedi Ei Gartrefi Ar hyn o bryd Casgliad Preifat
Pris $13.5 miliwn (2008)

Yn Di-deitl (Paffiwr) (1982) gwelwn ffigwr du gyda breichiau wedi'u codi mewn buddugoliaeth, a phob llaw yn gwisgo amaneg bocsio du. Mae'r ffigwr yn cymryd y rhan fwyaf o'r cyfansoddiad ac nid oes unrhyw wrthrychau adnabyddadwy eraill o'i amgylch nac y tu ôl iddo ac eithrio llinellau a sgriblau nodweddiadol Basquiat. torso, ond mae'r rhain yn ffiniol, os nad yn gyfan gwbl, yn haniaethol. Gwelwn linellau gwyn yn amlinellu cyhyrau stumog y paffiwr.

Mae nodweddion wyneb y ffigwr hefyd yn eithaf cythryblus o ran ymddangosiad, mae ei geg yn ymddangos fel bod ganddo strwythur tebyg i gawell drosto neu fel petai. Mae ei lygaid yn fawr ac yn grwn a thros ei ben, gwelwn y cylch nodweddiadol tebyg i halo wedi'i dynnu mewn amlinell ddu.

Gweld hefyd: Johannes Vermeer - Golwg ar Fywyd a Gwaith Celf yr arlunydd o'r Iseldiroedd Vermeer

Mae'r paentiad hwn yn dangos i ni thema arall oedd yn bwysig i Basquiat, sef portreadu Affricanaidd tebyg i arwrol. ffigurau, yn yr achos hwn, bocswyr. Ymhlith rhai o'r bocswyr adnabyddus yr oedd yn eu hedmygu roedd Muhammad Ali a Joe Louis. Roedd hyn hefyd yn rhywbeth arwyddocaol ym mywyd yr artist oherwydd bod y syniad o baffiwr yn symbol o gryfder a goresgyn brwydro, rhywbeth a nododd yr artist yn ei fywyd ei hun.

Di-deitl (Penglog) (1982)

>
Teitl Di-deitl (Penglog)
Dyddiad Paentio 1982
Canolig Acrylig, paent chwistrellu, a ffon olew ar gynfas
Dimensiynau 183.2 x 173centimetrau
Lle Mae Wedi Ei Gartrefi Ar hyn o bryd Casgliad Preifat casglwr Japaneaidd, Yusaku Maezawa
Pris Wedi'i werthu am $110.5 miliwn yn arwerthiant Sotheby's (2017)

Di-deitl (Penglog) ( 1982) yn baentiad portread Jean-Michel Basquiat arall, felly i ddweud, er nad dyma'ch paentiadau portread confensiynol. Yn y cyfansoddiad hwn, gwelwn benglog gydag amlinellau du trwchus a gwyn, melyn, a choch yn dangos drwodd. Mae ei geg mewn siâp sgwâr sy'n rhoi golwg hyd yn oed yn fwy swnllyd ac ysgerbydol iddo.

Mae'r lliw cefndir yn las golau gyda lliwiau amrywiol eraill wedi'u gwasgaru o'i gwmpas, yn ogystal â darnau mwy trwchus o wyn.

> 2>

Uwch ei ben, gwelwn siapiau “X”, “O”, ac “S” wedi eu hysgrifennu mewn strwythurau gwyn tebyg i flociau. Yn y gwaelod chwith gwelwn yr hyn sy'n ymddangos mewn du trwchus gyda'r llythrennau “A” ac “a”, mewn llythrennau mawr a llythrennau bach, ac ambell “I” wrth ei ymyl.

Yr “A ” mae llythyrau wedi'u sgriblo drosodd mewn du fel petai'r arlunydd yn penderfynu nad oedd y rhain yn perthyn yno, fodd bynnag, ai dyma'r achos? gan y casglwr o Japan, Yusaku Maezawa, a aeth â'r paentiad i amgueddfeydd celf amrywiol i'w harddangos, sef, Amgueddfa Gelf Seattle ac Amgueddfa Brooklyn.

Pennau llwch (1982)

Canolig <17
Teitl Pennau Llwch
Dyddiad Paentio 1982
Acrylig, ffon olew, enamel chwistrell, a phaent metelaidd ar gynfas
Dimensiynau 180 x 210 centimetr
Lle Mae Wedi Ei Gartrefi ar hyn o bryd Casgliad Preifat
Pris Wedi'i werthu am $48.8 miliwn yn arwerthiant Christie's (2013)

Yn Dustheads (1982) gwelwn ddau ffigwr sy’n ymddangos mewn cyflwr hapusach na rhai o’r ffigurau rydym wedi sylwi arnynt yn ei baentiadau. Mae'r ffigurau'n aml-liw gyda chefndir du, sy'n pwysleisio eu lliwiau hyd yn oed yn fwy.

Mae gan y ffigwr chwith ben melyn fertigol hirgul a chorff wedi'i wneud o linellau llwyd-gwyn mwy trwchus gyda llaw dde geometrig (ein chwith) yn ymddangos i estyn allan atom. Mae ei law chwith (ein llaw dde) yn hir iawn ac yn ymestyn ymhell allan i'w ochr chwith tuag at strwythur “T” gwyn trwchus wyneb i waered yng nghanol y cyfansoddiad, sydd hefyd yn creu rhwystr o ryw fath rhwng y ddau ffigur.

Mae gan y ffigwr ar y dde gorff anthropomorffig adnabyddadwy o'i gymharu â chorff mwy geometrig y ffigwr i'r chwith.

Mae ei gorff cyfan yn ymddangos yn goch, gan gynnwys ei ddwylo gyda braidd yn bigfain. bysedd. Mae nodweddion ei wyneb yn debyg i wyneb mwnci, ​​mae ganddo lygaid troellog mawr a cheg fawr, grimiogsy'n rhoi'r argraff o chwerthin neu lawenydd. Mae ei ddwy fraich yn cael eu codi i fyny. Mae gan y ffigwr ar y chwith lygaid troellog tebyg.

Ymhellach, mae'r ffigurau hyn bron yn atgoffa rhywun o ffigurynnau a masgiau llwythol Affricanaidd. Os edrychwn yn ofalus, byddwn yn sylwi bod nodweddion wyneb pob ffigur yn ymddangos fel pe bai ganddynt wyneb arosodedig, bron fel mwgwd, ar bob un. A allai Basquiat fod wedi gwneud hyn yn fwriadol gan gyfeirio at fasgiau Affricanaidd?

Gweld hefyd: Beth yw Ysgythriad mewn Celf? - Canllaw i Ddysgu Technegau Ysgythru

O’r hyn y gallwn ei ddynodi o’r teitl, Dustheads , gall y paentiad hefyd gyfeirio at bobl sy’n gaeth i gyffuriau, byd yr oedd yr artist yn ymwneud ag ef. ag yn ystod ei oes. Gallwn dybio bod awyrgylch hapus y paentiad hwn oherwydd bod y ddau ffigwr mewn cyflwr uchel ac mae eu llygaid yn ychwanegu at yr effeithiau rhithbeiriol y maent yn eu profi yn ddiamau.

Hyblyg (1982) <11 Canolig
Teitl Hyblyg
Dyddiad Paentio 1982
Acrylig ac olew ar bren
Dimensiynau 259.1 x 190.5 centimetr
Lle Mae Wedi Ei Gartrefi Ar hyn o bryd Preifat Casgliad
Pris Wedi'i werthu am $45.3 miliwn mewn arwerthiant Phillips (2018)

Yn Flexible (1982) peintiodd Basquiat yr hyn y cyfeirir ato fel griot, sydd yn niwylliant Gorllewin Affrica yn cyfeirio at rywun sydd â'r gallu i gyfleu traddodiadau llafar, naill aitrwy gerddoriaeth, barddoniaeth, adrodd straeon, neu ffurfiau eraill.

Yma gwelwn ffigwr du eiconig Basquiat gyda'r ddwy fraich wedi'u codi i fyny, ond yn uno'n unigryw fel un ffurfiant crwn gan greu strwythur mawr tebyg i halo o amgylch y ffigwr, ond mae disgrifiadau eraill yn nodi y gallai hyn fod yn symbol mwy o faes ynni “ysbrydol”. Mae corff y ffigwr wedi cael ei ddisgrifio fel un “emaciated” ac mae ei goesau yn denau.

Gwelwn y thema allanol-mewnol, gan gynnwys diddordeb yr arlunydd mewn anatomeg, yn cael ei chwarae allan yma gyda darluniad o dracea'r ffigwr , ysgyfaint, asgwrn y fron, ac arwynebedd stumog wedi'u tynnu'n weledol.

Amlinellir wyneb y ffigwr yn bennaf gan amlinelliadau melyn o amgylch ei lygaid siâp hirgrwn, sy'n ymestyn i amgylch ei drwyn, ochr ei wyneb, a ar hyd ei jawline. Mae ei wefusau wedi'u hamlygu mewn lliw coch trwchus gyda dannedd â bylchau rhyngddynt. Mae yna amlinelliad coch tywyllach sy'n ymestyn o amgylch y ffigwr o ychydig uwch ei ben i bron o dan ei ysgyfaint gan groesi'n union ger ardal ei ysgwydd.

Mae Fred Hoffman, hanesydd celf, wedi datgan y gallai hyn fod yn debyg i frenin llwythol oherwydd osgo breichiau dyrchafedig a chysylltiol, sy'n symbol ac yn “cyfleu hyder ac awdurdod, priodoleddau ei arwriaeth. Mae fel petai’n coroni ei hun.”

Ymhellach, mae’r ffaith y gallai hwn hefyd fod yn griot yn symbol o le Basquiat yn y byd celf, efallai yarlunydd yn teimlo ei fod yn rhannu rhinweddau tebyg i griot?

Diddorol hefyd yw nodi'r deunydd y mae'r paentiad hwn wedi'i greu arno, sydd ar y picedi gwyn wedi'u gosod gyda'i gilydd o ffens o amgylch stiwdio Basquiat yn Los Angeles. Gallwn ddeall yn syth y symbolaeth o gael gwared ar y strwythur ffensio hwn a chreu celf arno. Fe wnaeth Basquiat dynnu'r ffiniau o'i gwmpas ei hun yn gorfforol a'r syniad o fynediad, a all hefyd dynnu sylw at yr adeg pan oedd yn ddigartref a heb gartref corfforol a ffiniau i'w amddiffyn na'i amgylchynu.

Yn Eidaleg ( 1983)

Teitl Yn Eidaleg
Dyddiad Paentio 1983
Canolig Ffyn acrylig ac olew ar gynfas
Dimensiynau 224.8 x 203.2 centimetr
Lle Mae Wedi Ei Gartrefi ar hyn o bryd <16 The Brant Foundation
Pris Ddim ar gael

7>Yn Eidaleg mae (1983) yn llawn motiffau gweledol a symbolau sy'n gwneud celf Basquiat yr hyn ydyw. Gwelwn ffigwr ar y dde isaf gyda'r gair “SANGRE” ar draws ardal ei frest. Credwyd bod yr arlunydd yn newid y gair Eidaleg am waed, sef sangue , i'r gair Lladin am waed, sef sangre .

Byddwn sylwi ar amryw eiriau eraill o gwmpas y paentiad, er enghraifft, “LIBERTY”, “DANNEDD”, “TEN CENT”, “CORPUS”,“GWAED”.

Mae yna hefyd niferoedd wedi eu gwasgaru o amgylch y paentiad, mae'r rhain yn ymddangos yn flynyddoedd. Er enghraifft, yn y gornel chwith uchaf, mae'n ymddangos bod darn arian sy'n dweud, “YMDDIRIEDOLAETH YN NUW” gyda'r gair “LIBERTY” gyda llinell drwyddo, mae'r flwyddyn “1951” hefyd yn cael ei darlunio.

Yn ymyl canol chwith y cyfansoddiad, gwelwn y geiriau “DIAGRAM OF THE HEART PUMING BLOOD”. Gall hyn hefyd fod yn gyfeiriad arall at ei ddiddordeb mewn anatomeg ar ôl i'w fam brynu'r llyfr Gray's Anatomy iddo pan oedd yn yr ysbyty oherwydd damwain yn ei flynyddoedd iau.

Marchogaeth gyda Marwolaeth (1988)

Dimensiynau
Teitl Marchogaeth gyda Marw
Dyddiad Paentio 1988
Canolig Acrylig a chreon ymlaen cynfas
249 x 289.5 centimeters
Lle Mae Wedi Ei Gartrefi Casgliad Preifat
Pris Ddim ar gael

Mae’n debyg bod Marchogaeth gyda Marwolaeth (1988) yn un o beintiadau olaf Basquiat ac yn bortread trawiadol nid yn unig o dranc yr artist ei hun ond hefyd o’r digwyddiadau cymdeithasol-wleidyddol a welodd yn ymwneud â rhaniadau hiliol a brwydrau dosbarth. .

Mae’r gwaith hwn yn dweud llawer wrthym er ei fod yn ymddangos yn eithaf minimalaidd, gyda’r cefndir o’i gymharu â rhai o baentiadau Joan Miró a’u cefndir, er enghraifft, “Cŵn yn Cyfarthar y Lleuad” (1926) a “Malwen, Menyw, Blodyn, Seren” (1934).

Yn Marchogaeth gyda Marwolaeth Basquiat, gwelwn gefndir brown a ffigur dynol mewn arlliw tywyllach o frown. Mae'n ymddangos ei fod yn marchogaeth ar sgerbwd, a allai fod yn geffyl? Y cyfan a welwn o'r sgerbwd hwn yw ei goesau ac mae'r corff yn ymddangos, yn eironig, bron fel ffurfiant anweledig y mae'r ffigwr dynol yn eistedd arno, neu'n fwy priodol, yn pontio'r ddau.

Mae'r sgerbwd yn ein hwynebu ni, y gwylwyr, gyda llygaid crwn pob un wedi'i farcio â siapiau “X” - mae rhai ffynonellau'n awgrymu bod y rhain yn symbolau anfeidredd. Mae’r ffigur dynol ar y ceffyl yn haniaethol o ran portread, nid ydym yn siŵr a yw’r ffigur yn y proffil llawn. Mae'r pen a'r wyneb yn anadnabyddadwy gyda rhan helaeth ohono wedi'i ddarlunio fel ffurf gron ddu, gyda siâp hirgrwn gwyn ynddo a siâp sgwarish brown ysgafnach drosto, mae'r sgwâr yn ymddangos gyda chorneli crwn. Mae coes y ffigwr sydd agosaf atom wedi ei baentio'n frown, ond dim ond amlinell ddu o goes yw'r goes sy'n pontio ochr bellaf y ceffyl ysgerbydol.

Credir bod y paentiad hwn wedi'i ysbrydoli gan rai o darluniau Leonardo da Vinci; mewn gwirionedd, credid bod Basquiat wedi astudio celf y Dadeni. Ymhellach, mae’r paentiad yn cyffwrdd â themâu cyntefig yn ogystal â threftadaeth Affro-Caribïaidd Basquiat.

Gallai’r paentiad hefyd symboleiddio’r syniad o farchogaeth tuag at farwolaeth, mae’r “ceffyl” wedi’i ddisgrifiofel bod yn fwy amlwg o bosibl er bod marchog ar ei ben. Mae cyfoeth o symbolaeth yn y paentiad hwn, ac fe'i deellir yn well wrth edrych ar linach Basquiat a'i brofiadau fel dyn ifanc.

Basquiat Rising, Syrthio, Byth Wedi'i Anghofio

Daeth Basquiat o bron dim byd fel artist ag enwogrwydd yn dod o hyd iddo yn gynnar iawn ac yn gyflym. Gwerthodd ei gelf am filiynau o ddoleri, ac roedd yn adnabyddus ac yn cael ei addoli gan enwogion amrywiol, gyda chyfeillgarwch agos â'r Artist Pop Andy Warhol a pherthynas agos â'r seren pop cerddorol Madonna. Ysbrydolodd lawer o artistiaid eraill ar ôl ei farwolaeth, gan gynnwys artistiaid ym meysydd ffilm, cerddoriaeth, a llenyddiaeth.

Fel artist Neo-Mynegiadol, roedd Basquiat yn gwthio ymylon ystyr yn barhaus, os nad yn llwyr. dileu ideolegau i ddiwygio ystyron a dehongliadau cwbl newydd yn seiliedig ar ei brofiadau personol ei hun, ond yn y pen draw cwestiynau perthnasol am hil, dosbarth, cymdeithas, a diwylliant. Roedd yn ddadleuol a chwyldroadol ac yn eithaf medrus eironig. Cofir amdano fel arlunydd a gododd i enwogrwydd ac a syrthiodd yn eithaf caled, ond y mae hefyd yn rhywun na chaiff byth ei anghofio.

Cwestiynau Cyffredin

Pwy Oedd Basquiat?

Arlunydd Americanaidd oedd Jean-Michel Basquiat, a aned yn 1960 yn Brooklyn, Dinas Efrog Newydd. Roedd yn enwog am ei gelf graffiti ac fel artist Neo-Mynegiadol ynwedi'i arddangos mewn gwahanol sioeau celf ac wedi cael ei ysgrifennu amdano mewn erthyglau cylchgronau. Oherwydd ei gaethiwed i gyffuriau, bu farw o orddos heroin pan oedd yn 27 mlwydd oed.

Y 10 Paent Enwog Basquiat Gorau

Cyn i ni ddechrau gyda'n rhestr o'r 10 celf graffiti Basquiat mwyaf enwog paentiadau, gadewch inni osod rhywfaint o gyd-destun. Efallai y bydd casgliad celfwaith Jean-Michel Basquiat yn ymddangos yn bur ifanc yn ei ddarluniad pan edrychwch arno gyntaf, ond fel y dywed llawer o ffynonellau, mae dyfnder a rhagfeddwl aruthrol ym mhob sgribl a llinell a wneir ganddo.

Efallai ei fod yn un o artistiaid ifanc mwyaf llwyddiannus yr 20fed ganrif, ond cafodd ei waith ei drwytho ag ysbryd dyn ifanc y tu hwnt i'w flynyddoedd. , paent olew, acrylig, paent chwistrellu, ymhlith llawer o rai eraill. Peintiodd ar wahanol arwynebau fel cynfas, lliain, pren, a pheidiwch ag anghofio ei wreiddiau: chwistrellu-peintio adeiladau o dan yr enw SAMO. Creodd tua 600 o baentiadau a thros 1000 o luniadau.

Olive Oil (1982) gan Jean-Michel Basquiat; Jean-Michel Basquiat, CC BY-SA 4.0, trwy Wikimedia Commons

Mae hanfod pob un o'r gweithiau celf Basquiat hefyd yn gorwedd yn ei ddefnydd o eiriau, amrywiol lythrennau, codau, rhifau , a symbolau eraill i gyd yn gymysg â'i ddelweddau. Roedd y rhain yn rhan fawr o'r hyn a wnaeth ei waith mor unigryw. Yr oedd nid yn unig yn arlunydd ond yn farddonolAmerica yn ystod yr 1980au. Peintiodd Basquiat mewn gwahanol gyfryngau, er enghraifft, paent olew, acrylig, a phaent chwistrellu. Peintiodd ar wahanol arwynebau fel cynfas, lliain, a phren. Creodd tua 600 o baentiadau a thros 1000 o luniadau.

Sut Bu farw Jean-Michel Basquiat?

Pan oedd Jean-Michel Basquiat yn 27 oed bu farw o orddos heroin.

Beth yw Nodweddion Gwaith Celf Jean-Michel Basquiat?

Nodweddir celf Basquiat gan ei strôc brwsh rhydd a'i siapiau geometrig sy'n darlunio testun haniaethol yn bennaf. Mae'n cael ei nodweddu am ddefnyddio amrywiol symbolau, eiconau, a motiffau, yn enwedig llythrennau a rhifau. Tynnodd Basquiat sylw hefyd at faterion cymdeithasol-wleidyddol perthnasol ac amrywiol “ddeuoliaethau”, er enghraifft, cyfoethog a thlawd neu gyfoeth a thlodi, mewnol ac allanol. Cyffyrddodd â gwahanol agweddau hiliol ac ystrydebau.

maestro.

Defnyddiodd Basquiat ei gyfansoddiadau hefyd i dynnu sylw at faterion cymdeithasol-wleidyddol perthnasol ac amrywiol “ddeuoliaethau”, er enghraifft, cyfoethog a thlawd neu gyfoeth a thlodi, mewnol ac allanol, a llawer o rai eraill. Cyffyrddodd hefyd â gwahanol agweddau hiliol a stereoteipiau fel y gwelwn yn rhai o'i baentiadau isod.

Yr hyn y byddwn hefyd yn sylwi arno yn y paentiadau Basquiat enwog yw ei fod yn amlygu ffigurau du pwysig o hanes, yn nodweddiadol arwyr a seintiau, yn cael eu parchu gan eu darluniad o halos a/neu goronau.

Thema amlwg arall a welwn yng nghasgliad celf graffiti enwog Basquiat yw ei ffocws ar anatomeg, yn ddiamau wedi ei ddylanwadu gan y llyfr ei rhoddodd ei fam iddo, Anatomy Grey . Peintiodd gasgliad o bennau a phenglogau. Pwythodd Basquiat ei ddiddordebau mewn anatomeg a'i arddull Neo-Mynegiadol gyda'i law medrus ar gyfryngau cymysg. Ond mae pennau Basquiat yn datgelu agwedd ddyfnach ar ei baentiadau – diwylliant a threftadaeth; mae rhai ffynonellau'n awgrymu bod ei bennau'n debyg i fasgiau Affricanaidd.

Eironi Plismon Negro (1981)

> <17
Teitl <2 Eironi Plismon Negro
Dyddiad Paentio 1981
Canolig Acrylig ac olew ffon ar bren
Dimensiynau 122 x 183 centimeters
Lle Mae Wedi Ei Gartrefi Ar Hyn o Bryd PreifatCasgliad
Pris Wedi'i werthu am $12.6 miliwn mewn arwerthiant Celf Gyfoes Philips (2012)

Yn Eironi Plismon Negro (1981) gwelwn ffigwr du yn cael ei ddarlunio fel plismon. Y ffigwr rhwystredig, gydag ysgwyddau llydan, a thorso hirfaith annaturiol. Mae ei law chwith (ein llaw dde) yn ymddangos yn ddatgymalog ac nid yw'n gysylltiedig â'i gorff. Mae hefyd yn gwisgo het top mewn lliwiau glas a coch . Mae ei wyneb yn ymddangos gydag amryw sgribls yn gwneud ei drwyn, ei geg, a'i lygaid, sy'n rhoi gwedd llym arno.

Ar yr ochr dde, mae geiriau du mewn sgript blentynnaidd, ac mae'r rhan uchaf yn darllen “IRONY ” mewn swigen aer, ac oddi tano mae “EIRONY OF A NEGRO PLCEMN”. Ymhellach i lawr y rhan hon, gwelwn lythrennau coch yn ffurfio’r geiriau “PA” ac yna “PAWN”.

Mae cynnwys y gair “Pawn” yn dweud yn union beth roedd Basquiat yn bwriadu ei gyfleu am y paentiad hwn; a dweud y gwir, mae'r cyfansoddiad cyfan gan ei fod yn wryw du gan fod plismon yn cyfeirio at yr hyn y mae'r artist yn ei gyffwrdd.

Mae Basquiat yn defnyddio'r paentiad hwn i wneud sylwadau ar y ffaith bod Americanwr Affricanaidd yn ochri â'r un peth yn union. cyfundrefn awdurdodaidd wen, yr Heddlu, sy'n ceisio eu rheoli a'u trechu. Y dyn gwyn mewn rôl o dra-arglwyddiaethu yw sut y gwelodd yr artistiaid hynny.

Codir amryw o gwestiynau o'r darn hwn, er enghraifft, pam mae'r Americanwr Affricanaidd yn y rôl hon? Basquiat hefyd,yn watwarus, yn darlunio ei ddiwylliant ei hun fel rhywbeth ffôl am fod yn y rôl hon, ac yn y pen draw bod yn “Gwystl” yn rôl yr hyn sy'n ymddangos yn synnwyr ffug o rym.

Mae ysgolheigion eraill hefyd wedi nodi y defnydd o air Basquiat, “Plcemn”, a allai fod ag ystyr dwbl, gan awgrymu mai “Lleoliad” yn unig yw’r heddwas yma ac nid heddwas “go iawn”. “Lleoliad” o fewn system awdurdodaidd sydd ond yn ei weld, fel yr awgryma rhai ffynonellau, fel “pyped” ac “anifail”.

Mae agweddau eraill ar y gwaith hwn yn cyfeirio at gyfeiriadau o dreftadaeth ddiwylliannol Basquiat , er enghraifft, mae'n bosibl bod yr het uchaf yn gyfeiriad at y gwirodydd Haitian Vodou, neu Ioa , y Barwn Samedi a wisgai het uchaf ynghyd â chôt ddu a chyfrifiaduron eraill. Mae fel arfer yn cael ei ddarlunio fel ffigwr du gyda phenglog fel nodweddion wyneb - tebygrwydd amlwg yn ffigwr Basquiat yma.

Pork Sans (1981)

Teitl Porc Sans
Dyddiad Paentio 1981
Canolig Acrylig, olew, ffon olew ar wydr a drws pren
> Dimensiynau 85.5 x 211 centimetr
Lle Mae Wedi Ei Gartrefi Ar Hyn o Bryd Casgliad Preifat
Pris $6.8 miliwn (2016)

The Pork Sans (1981) peintio yn cael ei wneud ar ddrws pren a gwydr. Yma gwelwn Basquiat'ssgribls nodweddiadol o baent haniaethol a geiriau, er bod iddynt ystyr a phwrpas cynhenid. Mae gan ran uchaf y drws chwe phanel o ffenestri wedi'u paentio mewn glas, llwyd, a gwyn.

Mae'r panel chwith uchaf yn dangos yr hyn sy'n ymddangos yn gylch wedi'i rannu'n wyth tafell gydag un lliw llwyd tywyll. Mae'r panel nesaf at hwn yn darlunio wyneb ac mae gan y rhan fwyaf o'r paneli eraill lythyrau wedi'u hysgrifennu arno fel dilyniant olynol o “R” ac yna “TAR”.

Pan edrychwn ar ran isaf o y drws hwn, gwelwn wyneb du gyda llinellau trwchus a sgribls yn gwneud ei nodweddion wyneb.

Mae ei geg yn cael ei ddarlunio fel siâp hirsgwar gyda llinellau drwyddo draw yn dynodi dannedd a'i lygaid yn gylchoedd gyda dwy ymyl ac yn croestorri llinellau yn y canol. Yn y canol rydym yn sylwi ar smotiau coch bach yn gwneud y disgyblion.

Uwchben y ffigwr mae cylch arnofio trwchus gyda llinellau croestoriadol, mae bron yn ymddangos fel eurgylch dros ben y ffigwr. Du yn bennaf y mae Basquiat yn ei ddefnyddio yma ac mae pen y ffigwr yn ymddangos fel pe bai mewn cythrwfl, sef thema y dywedir bod yr artist yn ceisio ei chyfleu.

Gwelwn ragor o lythyrau yn rhan isaf y drws, un yw “PORK ” yn y gornel dde uchaf ac amryw o lythrennau eraill fel “H” hefyd yn cael eu hailadrodd. Mae angen gwerthfawrogi defnydd Basquiat o lythrennau a geiriau yn weledol, ac yn eironig, ni fydd unrhyw ymgais i’w ddisgrifio mewn geiriau yn gwneud cyfiawnder ag ef.

PorcPrynwyd Sans gan yr actor Johnny Depp ym 1998 yn arwerthiant Christie’s ac mae wedi’i ddyfynnu yn y llyfr Jean-Michel Basquiat (2000) gan yr awdur a basiwyd yn ddiweddar, Enrico Navarra. Ynddo, dywedodd nad yw gwaith Basquiat, gan gynnwys Pork Sans , yn gweddu i chwaeth pawb:

“Rydych chi naill ai’n ei gael, neu dydych chi ddim. Mae rhywun naill ai'n caru ag angerdd neu'n dirmygu â dial”.

Penglog Di-deitl (1981)

<17 >
>Teitl Di-deitl
Dyddiad Paentio 1981
Canolig Acrylig ac olew ffon ar gynfas
Dimensiynau 205.74 x 175.9 centimetr
Lle Mae Wedi Ei Gartrefi Ar Hyn o Bryd The Broad Museum, Los Angeles
Pris Ddim ar gael

Di-deitl (Penglog) yn gelfyddyd Basquiat boblogaidd arall sy’n darlunio un o ei bennau enwog. Mae wedi cael ei alw bob amser yn “Untitled” hefyd yn cael ei enwi “Sgull” gan fod sawl darn heb deitl gan yr artist. Mae hwn hefyd yn un o weithiau cynharach yr artist, a grëwyd pan oedd yn 20/21 oed. Fe'i harddangosodd ym 1982 fel rhan o'i arddangosfa unigol gyntaf yn Oriel Annina Nosei yn Ninas Efrog Newydd.

Mae'r paentiad o ben, er ei fod yn fwyaf tebygol o gyfeirio at benglog yn deillio o'i debygrwydd iddo fel rydym yn gweld y tu mewn i'r pen hefyd, yn enwedig o amgylch y gegac ardal ên. Disgrifir y pen yn aml fel un a grëwyd mewn “clytwaith” gyda chefndir sy'n ymddangos fel map, mae rhai yn awgrymu map isffordd Dinas Efrog Newydd.

Rydym yn gweld y “Penglog” fel cyfuniad o'r mewnol ac agweddau anatomegol allanol pen, ond mae hyn yn cyfeirio at y thema a leolir o amgylch y mewnol a'r allanol.

Yn ogystal, gwelwn hefyd thema marwolaeth yn erbyn bywyd, mae tu mewn y benglog yn dynodi marwolaeth a y bywyd y tu allan, fel y gwelwn gyda'r blew ar y pen yn cael ei ddangos fel llinellau bach ymwthiol a'r croen o gwmpas y llygaid.

Mae'r pen hwn, a allai fod yn bortread o Jean-Michel Basquiat, yn ymddangos yn dawel a thrist, mae ei lygaid yn canolbwyntio ar syllu ar i lawr sy'n awgrymu emosiynau dyfnach o ypsetio neu o bosibl wedi blino oherwydd rhywfaint o galedi. Mae'r geg hefyd yn cael ei throi i lawr gyda gên clenched.

Mae'r pen hwn hefyd wedi'i ystyried yn symbol o fasgiau Affricanaidd a hunaniaeth Affricanaidd.

Mae hefyd yn edrych fel ei fod yn cyfuno yr agweddau hyn gyda'r darluniau o anatomeg ddynol. Mae’n gynrychioliad gweledol o archwiliad yr artist o brosesau dyfnach, mewnol, a bortreadir yn llythrennol yma. Gyda'r defnydd o liwiau llachar amrywiol, mae'r gwaith hefyd yn ymddangos yn eironig o galonogol, ond gyda naws afiachus.

La Hara (1981)

<14 <17
Teitl La Hara
Dyddiad Paentio 1981
Canolig Ffyn acrylig ac olew ar banel pren
Dimensiynau 180 x 121.3 centimetr
Lle Mae Wedi Ei Gartrefi Ar hyn o bryd Casgliad Preifat
Pris Wedi'i werthu am $35 miliwn yn arwerthiant Christie's (2017)

Yn La Hara (1981) gwelwn heddwas arall, fodd bynnag, yma mae'n cael ei bortreadu fel gwryw gwyn. Chwaraeodd Basquiat hefyd ag ystyr y geiriau “La Hara” sef fersiwn o’r gair bratiaith la jara , sy’n golygu heddlu. Mae'r bratiaith yn tarddu o'r iaith a ddefnyddiwyd gan Puerto Ricans a oedd yn byw yn Efrog Newydd, a chyfeiriwyd at hyn fel Nuyorican. Daw'r rhan “Hara” o'r cyfenw Gwyddelig cyffredin “O'Hara”, a oedd, yn ôl y sôn, yn gyfenw i nifer o swyddogion heddlu yn ystod y 1900au.

Yn y llun hwn, gwelwn ffigwr lliwgar o blismon, ei het las gyda brig melyn yn fawr ar ei ben ac mae ei gorff yn ymddangos yn ysgerbydol; mae ganddo ysgwyddau llydan. Mae'n sefyll o flaen bariau llwyd, sy'n ymddangos yn gymesur yn llai na'i ffigwr mwy, ar y gorwel.

Yn ddiamau, mae Basquiat yn pwysleisio ei emosiynau cymysg tuag at orfodi'r gyfraith, yn ogystal ag amrywiol stereoteipiau diwylliannol a hiliol, yn y paentiad hwn.

Mae nodweddion ei wyneb hefyd yn ymdebygu i rai sgerbwd. Mae ganddo lygaid coch llachar, mae ei ddisgybl dde (ein chwith) wedi'i baentio'n las, ac mae ei ddisgybl chwith (ein ochr dde) wedi'i baentio mewn coch

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.