Paentiadau Coed Grant - Edrych ar Gweithiau Celf Gorau Grant Wood

John Williams 06-08-2023
John Williams

Roedd Grant Wood, sy'n fwyaf adnabyddus am ei baentiad, American Gothic , yn arlunydd Americanaidd a helpodd i sefydlu'r mudiad Rhanbarthol. Mae paentiadau Grant Wood yn enwog am eu portread o ganol gorllewin America. Yn yr erthygl hon, byddwn yn ymdrin â chyflwyniad byr i gofiant Grant Wood ac yn blymio'n ddwfn i weithiau celf pwysicaf Grant Wood.

Bywgraffiad Byr Grant Wood

Roedd Grant Wood yn a anwyd ar fferm ei deulu ar y 13eg o Chwefror, 1891. Byddai yr amgylcbiad darluniadol hwn yn gadael argraff oesol ar y bachgen ieuanc ac yn effeithio yn ddirfawr ar ei ymresymiad a'i gelfyddyd ddilynol, er y byddai yn treulio y rhan fwyaf o'i amser ar ol yr oedran o ddeg yn ardal gymharol fwy trefol Cedar Rapids, lle symudodd ei fam Wood a'i chwaer fach Nan ar ôl i'w tad farw.

Dechreuodd diddordeb Wood mewn lluniadu pan oedd yn dal yn yr ysgol elfennol, ac roedd ganddo botensial mawr eisoes.

Yn yr ysgol uwchradd, fe wnaeth hogi ei sgiliau trwy ddylunio golygfeydd ar gyfer perfformiadau a darlunio cylchgronau ysgol. Yna mynychodd yr Ysgol Dylunio a Gwaith Llaw ym Minneapolis ar ôl graddio ym 1910. Tyfodd portffolio artistig Wood dros y blynyddoedd dilynol wrth iddo ddysgu gweithio gyda metelau a gemwaith, yn ogystal â chreu clustogwaith. Defnyddiodd y galluoedd hyn i ennill bywoliaeth pan aeth i Chicago yn 1913.

Hunan-gwrywgydiaeth, yn ogystal â'i ddiddordeb yn yr hyn y mae Adams yn cyfeirio ato fel “newidiadau rhywiol.” Mae’r adolygydd Deborah Solomon yn credu bod Evans yn goramcangyfrif y dystiolaeth dros Wood fel hoyw ac yn mynd â’r safbwynt hwn yn rhy bell i ddeall ei weithiau celf yn ei hasesiad o lyfr Evans.

Mae’n dadlau bod Wood wedi’i ddiffinio’n fwy cywir fel anrhywiol.

“Dymunodd am gwmnïaeth yr ymadawedig a phlygio'n ôl trwy amser yn ei weithredoedd hardd a melancholy,” dywed Solomon am Wood, sy'n cael ei boenydio gan yr oes a fu. Mae’n haeddu cael ei gydnabod fel un o ecsentrigau pwysicaf America.” “Mae’n waith celf ofnadwy iawn,” meddai Wood. Mae'n cael ei gario gan ei destun.

Cinio i'r Treshers (1934)

Dyddiad Creu Canolig <18
1934
Olew ar Fwrdd Caled
Dimensiynau 45 cm x 182 cm
Cartref Ar hyn o bryd Amgueddfa Celfyddydau Cain San Francisco

Prototeip ar gyfer prosiect ffresco oedd y gwaith celf arddull triptych hwn. Ni ddaeth y contract erioed i ffrwyth, er bod y llun wedi'i ddangos yn helaeth. Dylanwadwyd ar y strwythur triptych, yn ogystal â thechneg fanwl gywir, aeddfed Wood, gan ddarnau allor gan artistiaid o Ogledd y Dadeni fel Albrecht Dürer a Hans Memling. Mae profiad bachgendod Wood o dymor cynaeafu yn cael ei ddarlunio yn Cinio i’r Dyrnwyr .

Y chwithrhan yn darlunio gweithwyr amaethyddol yn paratoi i ymuno â'r cwmni y tu mewn am ginio canol dydd. Mae “1892” wedi'i engrafu ar binacl to'r ysgubor, gan osod y llun ym mlwyddyn gyntaf bodolaeth Wood. Pren; Grant Wood, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Mae llu o labrwyr yn ymgasglu o amgylch desg yn eistedd ar seddi anwastad yn ardal y canol. Gan eu bod i gyd wedi tynnu eu hetiau oddi mewn yn barchus, mae eu aeliau gwelw yn cyferbynnu â'u nodweddion llosg. Mae menyw yn mynd i mewn i'r ystafell o'r pantri, gan gario dysgl lawn. Mae'r drydedd ran yn darlunio dwy ddynes yn y gegin fach, yn gweithio yn y popty llosgi coed, fel cath edrych ymlaen.

Yn ôl cofiant Grant Wood, mae'r cyfarfod blynyddol hwn yn ddiwrnod llawn hwyl i'r gymuned amaethyddol. .

Mae'r offer rhwygo fel arfer yn ymddangos fel draig enfawr un diwrnod ar ddechrau mis Awst, ar ôl i'r gwenith gael ei dorri a'i syfrdanu - wedi'i bentyrru'n barod i'w halltu. Byddai'r holl gynhyrchwyr cyfagos yn cyrraedd gyda raciau gwair i fachu'r siociau gwenith a'u cludo i gael eu gwahanu. Parhaodd y trefniant cydweithredol hwn am wythnosau lawer, gyda phawb yn mynd o gae i gae nes cynaeafu'r holl wenith. Bob dydd cynhaeaf, am hanner dydd, roedd y gweithwyr yn mynd i’r fferm i gael pryd o fwyd.

Mae’r darn yn dangos gwerthfawrogiad Wood o lafur cymunedol a bywyd amaethyddol y Canolbarth.arferion.

Tynnodd agwedd ofalus Wood lawer o sylw. Postiodd gwylwyr nodiadau ato lle'r oeddent yn amau ​​ei gywirdeb. Cyfiawnhaodd yr arlunydd fod y trefniant yn deillio o’i atgof – hyd yn oed i lawr i gynllun y llestri ar y silff pantri – a holodd pam y byddai cynulleidfaoedd yn caniatáu iddo rannu cartref ond yn ffraeo ynghylch “lleoliad cysgodi dan ddofednod” a minutiae eraill . Mae'r ateb hwn yn tarddu'n ôl i'w ddyddiau cynnar fel athro ysgol ganol pan fyddai'n canolbwyntio ar hanfodion edrych ar gelfyddyd gyfredol.

Y Perffeithydd (1937)

Dimensiynau
Dyddiad Creu 1937
Canolig Olew ar Cynfas
40 cm x 30 cm
Ar hyn o bryd Mewn Tai<4 Amgueddfeydd Celfyddyd Gain San Francisco

Roedd darluniau, dylunio, a gwaith celf masnachol yn agweddau pwysig ar broses greadigol Wood yn ystod ei oes, ond daethant yn llawer yn bwysicach iddo ganol y 1930au am resymau ariannol. Derbyniodd wahoddiad i ddylunio fersiwn cyfyngedig o Main Street Sinclair Lewis yn 1936, gan beri i'r St. Louis Dispatch ysgrifennu fod yr awdur a'r arlunydd wedi dod mor adnabyddus am eu portreadau o ardaloedd gwledig America. bod partneriaeth o'r fath yn ymddangos yn fwy na dim ond addas.”

Roedd yr aseiniad yn cynnwys naw llun, y rhan fwyaf ohonyntyn darlunio trigolion Gopher Prairie, Minnesota, y dref ddychmygol y mae'r stori yn digwydd ynddi. Argraffwyd y nofel mewn argraffiad cyfyngedig o 1500 o gopïau, pob un wedi'i lofnodi gan yr artist.

Mae'r brasluniau rhagarweiniol hyn ar ddeunyddiau pacio llwydfelyn yn adlewyrchu thema lliw a ffabrigau'r cyhoeddiad yn y pen draw, a helpodd Wood i ddewis – lliw haul. defnydd rhacs gyda gorchudd lliain melyn a glas.

Deuai pren hunaniaethau bras ar gyfer cymeriadau penodol, gan nodi'r mathau o drefi bychain trwy ddillad, ystumiau, a nodweddion. Wrth edrych i fyny oddi isod, mae'r darluniau'n gorliwio'r llygaid a'r dwylo i ddangos nodweddion yr unigolion. Mae Carol Kennicott, y person y mae’r llun hwn yn seiliedig arno, yn un o’r unigolion mwyaf ffodus ac yn ymgyrchydd a hyrwyddwr y celfyddydau a’r esthetig, gan syllu’n gwisgar allan o ffenestr organza ar y pentref bach na fyddai byth yn cymharu’n ffafriol â’i delfrydau.

Er gwaetha'r ffaith bod y ddynes ofidus hon yn hoff iawn o'r nofel, mae Wood yn gwneud sbort a sbri ohoni drwy fewnosod nam bach – botwm sy'n mynd yn ddirwystr.

Mewn gweithiau cysylltiedig eraill, megis The Booster , cymrawd o gymdeithas economaidd y pentref, yn cael ei ddarlunio fel un sydd newydd gyrraedd y pentref i dablo mewn eiddo fel dyn mawr, di-gel, doniol â llygaid hollt a dillad disglair. Tra yr oedd Lewis a Wood ill dauuniaethu ag America wledig, mae Wanda Corn yn nodi eu bod “wedi ennill eu henwau yn darlunio sectorau tra gwahanol o America ranbarthol.”

Amaethwyr a mathau traddodiadol oedd cymeriadau Wood, ond roedd ffigyrau Lewis yn fwy cyfoes, ond hefyd yn fwy smyg, piwritanaidd, a chul eu meddwl. Roedd Lewis yn perthyn i “oes a wrthryfelodd yn erbyn y gymuned, tra bod Wood yn perthyn i un a oedd wedi dychwelyd iddi.” Gellir gweld y gwrthgyferbyniad hwn mewn persbectif, er enghraifft, ym mhortread ysgafn coeglyd Wood o T he Perffeithydd – gwraig sy’n ymdrechu i fod yn soffistigedig a cheinder ac sy’n gweld ei thref fechan yn ddiffygiol yn yr ardaloedd hyn.

Chwedl Parson Weem (1939)

Dyddiad Creu 1939
Canolig Olew ar Gynfas
Dimensiynau 127 cm x 97 cm
Cartref Ar hyn o bryd Amgueddfa Gelf Americanaidd Amon Carter, Fort Worth

Mae darn hwyr Wood yn bortread dirdynnol o stori enwog Parson Weems am onestrwydd George Washington. Weems yn ymddangos yn y blaen, dal yn ôl drape tasseled. Y tu ôl i'r drape, mae senario o'i chwedl am y bachgen ifanc George Washington yn cyfaddef iddo dorri coeden geirios i lawr. Mae'r bachgen ifanc Washington yn pwyntio tuag at y ddeor yn ei ddwylo, gan gyfaddef i'r difrod i'r llwyn crwn union y mae ei dad llym yn ei grafangautra yn ei ddysgyblu am ei ymarweddiad brech. Mae cartref brics taclus yn ymestyn yn syth i'r gorwel, lle mae dau weithiwr yn gofalu am goeden yr un mor gymesur, a llethrau wedi'u gorchuddio â llystyfiant taclus yn ymestyn i'r gorwel.

Halodd ei fod yn bwriadu gwneud yr ymdrech hon i helpu i adfywio diddordeb yn y goeden geirios a darnau eraill o draddodiad Americanaidd sy'n rhy werthfawr i'w colli.

25> Parson Weems' Fable (1939) gan Grant Wood; Grant Wood, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Gorfododd cefndir dotalitariaeth ddatblygol Ewrop Wood i hybu cenedlaetholdeb trwy barch at uniondeb Washington a’r enghraifft o fod yn rhiant yr oedd Weems eisiau i’r stori ei chynrychioli. Roedd yr arlunydd hefyd yn ymateb i draethawd gan y nofelydd Howard Mumford Jones, a anogodd awduron ac arlunwyr i sefydlu ffurf newydd ar wladgarwch a oedd yn rhydd o ragfarn, hunanoldeb economaidd, na snobyddiaeth ethnig – er mwyn adfer gwerth chwedlau, mytholegau, a chyfrifon hanesyddol.

Ar y pwnc hwn, dywedodd, “Y ffordd fwyaf effeithiol o gyflawni hyn yw cymryd y naratifau hanesyddol hyn am yr hyn ydyn nhw - myth, a'u cyflwyno mewn ffordd sy'n golygu bod pobl ddeallus, resymol. gall ein hoes ni eu cofleidio.”

I'r perwyl hwnnw, mae'n ymgorffori'r twyll sylfaenol yn y portread o'r darn hwn; Naratif cyfansoddiadol tu fewn i chwedl oedd chwedl Weems.

Woodyn portreadu'r awdur yn tynnu'r llen oddi ar ei waith yn gorfforol. Mae Weems hefyd yn bersonoliaeth sydd wedi newid, yn gyd-wneuthurwr chwedlau a oedd, fel Wood, yn ceisio gwella'r dychymyg cenedlaethol gyda straeon byw o hanes America. Mae sawl haen i'w gweld hefyd. Mae’r agwedd fwyaf syfrdanol, sef plentyn chwe blwydd oed gyda phenwisg glasurol, yn ychwanegu ymdeimlad o wiriondeb dramatig tra hefyd yn arwydd nad yw hwn yn gofnod cywir am blentyn go iawn, ond yn “chwedl am wreiddiau” Tad y genedl. .

Mae'r amgylchedd a'r cyfansoddiad yn drefnus, mae geometreg hardd yn gyferbyniad rhyfedd i olwg chwerthinllyd yr hen ddyn/bachgen.

Y Gwanwyn yn y Dref (1941)

>
Dyddiad Creu 1941
Canolig Olew ar Bren
Dimensiynau 66 cm x 63 cm
Cartref Ar hyn o bryd Amgueddfa Gelf Swope, Terre Haute, Indiana

Gŵr ifanc heb grys yn paratoi yr ardd lysiau ar gyfer hau yn y gwanwyn mewn pentref bychan gyda nifer o adeiladau gerllaw. Mae gwraig yn taenu blancedi i aer ar linell, wrth i'r plentyn bach dynnu ar goesau coeden sy'n blodeuo. Mae dyn yn tocio ei iard, dyn yn gosod ysgol ar ei do, pâr yn curo carped, a llanc yn tynnu cart ar hyd y palmant yn y pellter. Mae pren yn paentio llun byw gyda llinellau glân, manwl gywir, gan roi golygfa i'r sylwedydd ychydig uwchbeny weithred.

O'r ongl hon, cawn ddarlun llawn o waith a bywyd mewn tref fechan, yn ogystal â'i manylion lleiaf. Dywedodd yr artist am y gwaith celf hwn yn ogystal ag un arall a grëwyd fel ei ddarn ategol, “Wrth greu’r gweithiau celf hyn, roeddwn i wedi meddwl rhywbeth yr wyf yn gobeithio ei fynegi i gynulleidfa gymharol fawr yn America – delwedd rhanbarth cefnog yn y byd. ffurfiau celf o lonyddwch, gwlad glyd, annwyl, sy’n hynod deilwng o unrhyw anhunanoldeb sydd ei angen i’w goroesiad.”

Tra bod cymhellion Wood yn glir yn hwn a llawer o beintiadau eraill, mae yna haen arall eto o ystyr ychydig o dan yr wyneb.

Y Gwanwyn yn y Dref (1941) gan Grant Wood; Grant Wood, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Gyda'r dyn ifanc yn y blaendir, mae yna islais homoerotig yn ddiamau yn y gwaith hwn. Mae ei ysgwyddau cyhyrog a'i gefn i'w gweld yn syth, wedi'u hacennu gan liw haul, ac mae ei oferôls gwaith yn gorchuddio ei gefn yn dynn, a adawodd ychydig iawn i'r dychymyg fel y gellir ei weld yn plygu drosodd i weithio gyda'i rhaw yn yr ardd. Dechreuodd sibrydion am hoffterau rhywiol yr artist ymledu yn agos at ddiwedd ei oes.

Oherwydd bod cyfunrywioldeb yn drosedd yn y cyfnod hwnnw, roedd yn well ganddo gadw ei hoffterau iddo'i hun, ac eto mae ei weithiau celf ill dau. y portread o harddwch trefi bach Canolbarth America yn ogystal â'r datguddiado'i ffantasïau mewnol.

Gweld hefyd: Priodoli mewn Celf - Sut a Pam Mae Artistiaid yn Defnyddio Elfennau Presennol

Dibynnai Wood ar atgofion ei blentyndod o fywyd cefn gwlad ond cymysgodd hwy â rhannau o'i fywyd presennol, megis unigolion yr oedd yn eu hadnabod, tai a welai yn yr ardal, a'i deimladau tuag at ffrindiau a theulu. Cafodd un arall o weithiau celf Grant Wood Saturday Night Bath ei wrthod gan Swyddfa Bost yr Unol Daleithiau ym 1939 ar y sail ei fod yn rhywiol.

Gall Wood ddadlau’n naïf ei fod yn dangos dau ddyn noeth yn socian ar ôl diwrnod hir yn gweithio ymhlith y cnydau, ond mae'r homoerotigiaeth yn amlwg. Mae Richard Meyer, hanesydd celf, yn rhybuddio yn erbyn adnabod Wood fel peintiwr hoyw, ond nid yw'n amau ​​ei estheteg gyfunrywiol, sy'n ymddangos fel pe bai'n rhywioli nid yn unig gwaith llaw ond hefyd yr amgylchedd ei hun, gan ddrysu delwedd Wood fel amddiffynnwr delfrydau traddodiadol.

A chyda hynny, rydym wedi dod i ddiwedd ein rhestr o baentiadau pwysig gan Grant Wood. Mae gweithiau celf Grant Wood wedi ennill eu lle mewn hanes celf am eu darluniau unigryw o fywyd cefn gwlad America. O'i lwyddiant cynnar gyda Gothig Americanaidd i'w weithiau diweddarach, mae ei gelf yn cael ei chofio am ei bortreadau doniol o gymeriadau a lleoedd unigryw Americanaidd.

Cwestiynau Cyffredin

Pa Un Yw'r Mwyaf Yn Enwog o Holl Baentiadau Grant Wood? Roedd

Grant Wood yn hoffi portreadu cymeriadau o fywyd cefn gwlad America. Ei baentiad enwog AmericanaiddGothig oedd ei waith celf enwocaf. Mae'n cynnwys dyn a dynes o flaen ffermdy gydag elfen bensaernïol Gothig , dyna pam yr enw.

Ai Hoyw oedd Grant Wood?

Er ei fod yn byw mewn oes lle roedd cyfunrywioldeb yn drosedd, credir ei fod yn hoyw. Fodd bynnag, priododd wraig o'r enw Sara Maxon yn 1935, ond ysgarasant bedair blynedd yn ddiweddarach. Dywedir bod ei hoffterau rhywiol i'w gweld yn ei baentiadau.

Portread(c. 1925) gan Grant Wood; Grant Wood, parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Yn y 1920au teithiodd i Ewrop ac arddangos ei waith celf ym Mharis yn ogystal ag ymweld ag amgueddfeydd yn yr Eidal a Ffrainc, ac astudiodd yn yr Académie Julian . Daeth i'r amlwg o'r teithiau hyn a ddylanwadwyd yn ddwfn gan yr Argraffiadwyr , yr oedd eu cyfansoddiadau bugeiliol yn apelio at ei chwaeth ei hun. Ar ôl gweld gweithiau celf y meistri Ffleminaidd ac Almaenig o'r 16eg ganrif, a ddangosodd sylw mawr i fanylion bach a realaeth, penderfynodd ddechrau integreiddio eu harddull i'r gwaith celf hwn.

Ei arddull a'i gynnwys unigryw gwneud gweithiau celf Grant Wood yn ychwanegiad pwysig i fudiad celf America.

American Gothic (1930)

Ar hyn o bryd
Dyddiad Creu 1930
Canolig Olew ar Beaverboard
Dimensiynau 78 cm x 65 cm
Art Institute of Chicago

Heb os, mae American Gothic gan Grant Wood ymhlith y gweithiau celf Americanaidd mwyaf adnabyddus yn yr 20fed ganrif. Mae merch ifanc yr olwg wedi'i gwisgo'n geidwadol yn ystumio wrth ymyl gŵr oedrannus wedi'i wisgo mewn siaced ddu dros dwngarîs a thop heb goler, ei llygaid wedi dargyfeirio. Mae'r hen ffermwr yn dal fforch fforch – teclyn hen ffasiwn ar y pryd – ac yn syllu ar y gwyliwr.

Yn y cefndir mae peth symltŷ gwyn gyda ffenestr gothig hardd – elfen boblogaidd o bensaernïaeth “Saer Gothig” y cyfnod – wedi’i lleoli rhwng eu pennau. Mae dyluniad dillad y fenyw yn cael ei adleisio yn y llenni ffenestr. Ychydig uwchben ysgwyddau'r fenyw, gellir gweld ychydig o lwyni wedi'u plannu ar y feranda. Mae'r cefndir yn cynnwys gwyrddni gwyrddlas taclus gyda chipolwg ar dwr eglwys a ffermdy coch.

Rhoddodd y Chicago Evening Post lun ddau ddiwrnod cyn dechrau'r sioe yn Sefydliad Celf Chicago pan gafodd y gwaith celf ei berfformio am y tro cyntaf.

American Gothic (1930) gan Grant Wood; Grant Wood, parth cyhoeddus, drwy Wikimedia Commons

Sbardunodd y ffigurau wyneb carreg, yr oedd llawer yn eu camgymryd fel pâr priod, gryn dipyn o sylw, a daeth Wood yn adnabyddus ledled y wlad bron ar unwaith. Dywedodd Wood am y paentiad, a honnodd ei fod yn darlunio merch a’i thad yn hytrach na phâr priod fel yr oedd sawl un wedi meddwl, ei fod yn gwneud rhai pobl “Gothig Americanaidd” i’w gosod o flaen cartref o’r arddull hwn. Gwasanaethodd ei ddeintydd a’i chwaer iau Nan fel tystlythyrau i’r pâr.

Mae’n dangos anwadalwch cynhenid, rhyfeddol gwaith celf Grant Wood; ysgogodd ei bortreadau o gymeriadau Canolbarth y Gorllewin, traddodiad Americanaidd, ac arferion ffermio emosiynau croes ym 1931 gymaint ag y maent yn ei wneud nawr.

Gwaith celf ymae adwaith a bodolaeth ddilynol yn dangos amwysedd rhyfedd y darlun plaen honedig hwn. Mae’n creu cymaint o bryderon ag y mae’n eu datrys. Mae ei deitl yn dweud ei fod yn Americanwr, ond beth yn union yw hi sy'n bendant Americanaidd amdano? Os yw hyn yn deyrnged i drigolion plaen y Canolbarth, pam mae'r arlunydd wedi dangos bod y pâr yn anhapus? Ai mynegi anghydweddedd ydyw? Ai dychan o Hunaniaethau? Ai disgrifiad yn unig o fanylion arddull yr adeilad yw'r term?

Mae'r materion o hunaniaeth genedlaethol a feddiannodd bywyd oedolyn Wood yn chwarae rhan hanfodol wrth ddehongli ei weithiau.

Y Gwelodd y 1930au encilio o ryngwladoldeb cynyddol i duedd arwyddocaol mewn diwylliant pop gyda pharch amlwg i rinweddau cydweithredu a llafur caled a ystyriwyd yn hanfodol i'r seice cenedlaethol ac a fynegwyd yn fwyaf llwyr yn ffermydd a threfi bach America. Daeth pâr dirgel Wood yn chwedlonol, efallai oherwydd, yn hytrach nag er gwaethaf, amwysedd y gwaith celf.

Taith Hanner Nos Paul Revere (1931)

18>
Dyddiad Creu 1931
Canolig Olew ar y Bwrdd
Dimensiynau 76 cm x 102 cm
Mewn Tai Ar Hyn o bryd Amgueddfa Gelf Metro, Efrog Newydd

Datganiad Edward Wood ym 1931 o daith enwog Paul Revere ar draws Massachusettscymunedau yn rhybuddio am ddyfodiad lluoedd Lloegr a ysgogwyd gan y gerdd enwog gan Henry Wadsworth Longfellow.

Goleuadau dramatig yn goleuo canol y gwaith celf, sy'n darlunio'r pentref o safbwynt uwchben, gyda blaenau simneiau yn y blaen.

Portreadir Parchedig ar gefn ceffyl wrth iddo ruthro wrth gapel cannu ar yr ochr. Yn ei lwybr, mae ychydig o drigolion yn dod allan o'u cartrefi. Mae ffordd ddu yn rhedeg ar draws y cefndir ar bob ochr i'r pentref wedi'i oleuo'n llachar, gan basio dros fryniau tonnog gyda choed crwn hardd.

Raid Hanner Nos Paul Revere (1931) gan Grant Pren; Grant Wood, Parth Cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Dywedodd Wood ei fod yn ifanc, yn rhagweld y byddai'n rhybuddio pobl am gorwynt ofnadwy mewn modd tebyg, a allai fod wedi dylanwadu ar y modd ysgafn y cyflwynodd y naratif. . Mae'r amgylchedd wedi'i adeiladu o amgylch geometreg addurniadol sydd wedi'i gorliwio'n wyllt, gyda phob eitem wedi'i lleihau i ffurfiau crwn hardd neu linellol anhyblyg. Datblygiad diweddarach oedd trachywiredd y dechneg beintio, ond mae'r arddull fodern a osodwyd ar gefn gwlad yn datgelu ei wreiddiau proffesiynol.

Gweld hefyd: Celf Gothig - Cysyniadau Allweddol a Gweithiau Celf y Cyfnod Gothig

Er nad oedd ganddo unrhyw awydd i greu mewn modd Ciwbaidd neu gwbl haniaethol, fe yn dymuno i'w waith celf edrych yn gyfoes.

Ei ateb oedd cymhwyso syniadau dylunio cyfredol i'w waith celf.lleoliadau – mae gan ei blanhigion a’i lethrau reoleidd-dra ailadroddus di-ildio adeilad Art Deco. Mae’r olygfa uwchben yn atgoffa rhywun o dechneg nodweddiadol yn lluniau Currier ac Ives, a oedd yn profi adfywiad mewn diddordeb yn y 1930au. Mae'r testun a'r agwedd addurniadol wedi'u hystyried mewn ffyrdd croes.

Oherwydd yr agwedd ddigrif at y pwnc a golygfa sardonic yr amgylchedd, mae un dehongliad yn gweld y gwaith hwn yn ddigywilydd ac yn adlewyrchiad o'r dadbuncio gwrth-ddiwylliannol seice'r 1920au, yn cymodi Wood â H.L Mencken, yn cael ei gydnabod am ei wawd o chwaeth Americanaidd eang. Er hynny, mae eraill wedi cysylltu portread Wood â mudiad traddodiadol mwy o'r cyfnod trefedigaethol yn America, yn fwyaf nodedig adluniad John D. Rockefeller Jr. o Williamsburg, Virginia.

Er bod Wood wedi rhoi naratif arbennig i'r pwnc gyda'r gorbenion a'r amgylchoedd darluniadol, bwriad yr artist yw ailwampio chwedloniaeth genedlaethol, yn seiliedig ar farn yr artist fod gan America ddiwylliant gwych a oedd yn haeddu cadwraeth ac edmygedd.

Victorian Survival (1931)

> 20>

Gwraig geidwadol, dirdynnol mewn lliwiau tawel yn cyfeirio ei sylw at y gwyliwr. Mae ganddi choker rhuban wedi'i lapio o amgylch ei gwddf hynod o hir. Yn null canol y bedwaredd ganrif ar bymtheg, mae ei steil gwallt yn cael ei wahanu i lawr y canol a'i wthio'n ôl. Yr unig beth yn y cefndir yw desg gyda ffôn cylchdro, sy'n adlewyrchu gwddf hir y model.

Cafodd y llun ei ysbrydoli gan ffotograff o hen fodryb yr artist, ac mae ei thop bwaog a'i lliwiau tonyddol cyfoethog yn atgof. o balet lliw a ffurf techneg ystafell dywyll o'r 19eg ganrif. Yn ei gofiant anghyflawn, myfyriodd Wood ar ei Fodryb Matilda, gan feddwl “sut y gallai gau ei llygaid bob nos” gyda’i gwallt wedi’i wthio’n ôl mor gadarn.

Roedd hi’n fwy deallus ac yn dyheu am lenyddiaeth na rhai. perthnasau eraill, ond roedd hi hefyd yn eithaf llym, a oedd yn ei farn ef yn wefreiddiol a beichus. addurno golygfa ar gyfer portreadau, yn tarfu ar yr argraff o giplun o'r 19eg ganrif. Ffôn cylchdro oedd y model cyfathrebu mwyaf datblygedig ar y pryd. Mae ei chlustffon yn tynnu sylw at y person yn haerllug, a byddai rhywun yn meddwl bod ei golwg dan straen oherwydd ei fod yn canu’n uchel wrth ei hochr.

Mae’r gwaith celf hwn, fel llawer o baentiadau Grant Wood, yn ymwneud â diwylliant.gwahaniaeth, am y llanast anorchfygol rhwng yr amgylchedd gwladaidd, Fictoraidd y magwyd ef ynddo a'r byd cyfoes, metropolitanaidd yr oedd yn byw ynddo fel oedolyn. ar gau i ddieithriaid a mynegiant emosiynol, tra bod y ffôn yn cynrychioli byd ymledol, ymledol na all hi byth addasu iddo. Ymatebodd oes paentwyr Wood i gyfradd twf syfrdanol y byd mewn amrywiaeth o ffyrdd. Er bod Precisionists yn canmol arloesi, roedd llawer yn galaru am golli ffyrdd traddodiadol o fyw.

Aerchodd Wood y pwnc gyda synnwyr digrifwch, ond fel Edward Hopper a Walker Evans, mae'n sensitif i “y gwydnwch, y gras, a'r unigoliaeth America ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg yn cael ei disodli gan y byd cyfoes.”

Yn narluniad Wood, mae’r gorffennol cyfeiliornus yn ffynhonnell difyrrwch ac yn ffynhonnell o dosturi ac empathi.

Merched y Chwyldro (1932)

Dyddiad Creu 1931
Canolig Olew ar y Bwrdd
Dimensiynau 81 cm x 66 cm
Llyfrgell Gyhoeddus Carnegie-Stout, Dubuque,Iowa
>
Dyddiad Creu 1932
Canolig Olew ar Masonite
Dimensiynau 50 cm x 101 cm
Ar hyn o bryd yn Cartrefu Amgueddfa Gelf Cincinnati, Cincinnati

Cafodd Wood y dasg o ddylunio gwydr lliw yng Ngholiseum Coffa'r Cyn-filwyr ym 1927. Dewisodd wydr a gynhyrchwyd yn yr Almaen oherwydd ei fod yn anfodlon â'r ansawddo gyflenwyr gwydr lleol. Roedd cangen leol Merched y Chwyldro Americanaidd (DAR) yn gwrthwynebu defnyddio adnodd Natsïaidd ar gyfer cofeb Gwrthdaro’r Byd I gan fod yr Almaen yn wrthwynebydd i’r Unol Daleithiau drwy gydol y rhyfel. Lleisiwyd teimlad gwrth-Almaenig gweddilliol yn America, a gwrthwynebodd trigolion Cedar Rapids eraill y tarddiad Tramor hefyd. O ganlyniad, ni chysegrwyd y ffenestr yn swyddogol tan 1955.

Nodweddwyd y DAR gan Wood fel “y merched Torïaidd hynny” a “phobl a oedd yn ceisio sefydlu uchelwyr etifeddiaeth mewn democratiaeth. ”

Merch y Chwyldro (1932) gan Grant Wood; Grant Wood, Parth cyhoeddus, trwy Comin Wikimedia

Peintiodd pren Merch y Chwyldro bum mlynedd yn ddiweddarach, a ystyriai fel ei barodi unigol. Tynnodd sylw at gyfosodiad tair gwraig oedrannus mewn dillad pylu yn erbyn y llun epig o Washington Pontging the River , a gynhyrchwyd yn yr Almaen gan Emanuel Leutze. Gwisgodd Wood y merched yn nillad ei fam, ynghyd â choler les a thlws a gafodd ar ei chyfer tra yn yr Almaen.

Gwrthgyferbyniad y merched hyn â'r portread chwedlonol o George Washington yn darlunio un o'i famau. mae llwyddiannau brwydro wedi codi diddordeb beirniaid.

Mae'r sylfaenwyr yn cael eu dangos fel cymeriadau croeswisgo yn y gwaith celf hwn. Yn ei lyfr, mae Evans yn archwilio’r rhai a ddrwgdybir gan Wood

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.