Paentiadau Canoloesol Enwog - Archwilio Paentiadau Gorau'r Oesoedd Canol

John Williams 30-09-2023
John Williams
yn yr Eidal. Roedd y ffresgoau yn cynnwys chwe golygfa wahanol: Alegori Llywodraeth Dda; Alegori Llywodraeth Drwg; Effeithiau Llywodraeth Drwg yn y Ddinas; Effeithiau Llywodraeth Dda yn y Ddinas; Effeithiau Llywodraeth ddrwg yn y Wlad;a Effeithiau Llywodraeth Dda yn y Wlad.

Ystyrir y paentiad hwn yn gampwaith Lorenzetti.

TOP: Alegori Llywodraeth Ddrwg (c. 1338-1339) gan Ambrogio Lorenzetti; Ambrogio Lorenzetti, parth cyhoeddus, trwy Comin Wikimedia roedd teithwyr a gwerinwyr yn cynnal eu busnes mewn cytgord.

TOP: Effeithiau Llywodraeth Dda yn y ddinas (c. 1338-1339) gan Ambrogio Lorenzetti; Ambrogio Lorenzetti, parth cyhoeddus, trwy Comin Wikimedia Addoliad y Magi, Croeshoeliad Crist, ac yn olaf Gweddi Crist.

Mae paneli Broederlam wedi eu cydnabod fel enghreifftiau godidog o'r Gothig. arddull, gan eu bod yn cynnwys lliwiau cyfoethog fel aur a manylion naturiolaidd megis ei ddefnydd o olau a chysgod i greu dyfnder. Roedd y bensaernïaeth a'r ffigurau wedi'u darlunio'n gain ac yn gain.

Roedd trefniant yr adeiladau cysegredig, a oedd yn meddiannu dwy o'r pedair golygfa, yn eithaf nodedig. Peintiodd Broederlam y ddau adeilad yr un mor agored i'r byd y tu allan fel pe bai'n ceisio dangos y tu mewn a'r tu allan ar yr un pryd.

Confensiwn a ysbrydolwyd gan y paentiadau Eidalaidd o y 14eg ganrif.

CHWITH: Allor Philip the Bold, Dug Bwrgwyn (Allorder Dijon) (1398) gan Melchior Broederlam; Melchior Broederlam, CC BY-SA 4.0, trwy Comin Wikimedia

Mae'r cyfnod Canoloesol, y cyfeirir ato'n gyffredin fel yr Oesoedd Canol, yn ymestyn dros 1000 o flynyddoedd. Roedd cwymp yr Ymerodraeth Rufeinig tua 300 CE yn fan cychwyn y cyfnod Canoloesol, a barhaodd tan ddechrau'r Dadeni tua dechrau'r 1400au. Roedd y cyfnod hwn yn gyfnod eithriadol o ddylanwadol o ddiwylliant celf y Gorllewin a arweiniodd at lawer o baentiadau canoloesol enwog. Digwyddodd symudiadau celf mawr yn ystod y cyfnod hwn. Crëwyd genres celf newydd, a chyfunwyd traddodiadau artistig gwahanol, gan gynnwys arddulliau o'r Dwyrain Canol a Gogledd Affrica.

Beth oedd Sefyllfa'r Mudiad Celf Ganoloesol?

Sefydlwyd celf ganoloesol o dreftadaeth artistig yr Ymerodraeth Rufeinig ac arferion eiconograffig yr eglwys Gristnogol Gynnar, ynghyd ag arddull “barbaraidd” Gogledd Ewrop. Arweiniodd cymysgedd y ffynonellau hyn at ddatblygiad etifeddiaeth artistig anhygoel. Roedd y cyfnod celf canoloesol yn cwmpasu gwahanol symudiadau artistig, yn cynnwys yn bennaf y mudiad celf Cristnogol Cynnar , y mudiad celf Bysantaidd, y mudiad celf Romanésg, a’r mudiad celf Gothig.

Er bod y arddull y celf a gynhyrchwyd yn ystod y cyfnod hwn yn amrywio, roedd yn unedig gan ffactorau cyffredin amrywiol. Yn bwysicaf oll, roedd yn adlewyrchu poblogrwydd ysgubol Cristnogaeth.

Crist Trugaredd rhwng y Proffwydi Dafydd a Jeremeia (rhwng c. 1495 a c. 1500) gan DiegoMadonna. Roedd y paentiad yn portreadu'r Forwyn Fair gyda Phlentyn Crist, gyda ffigyrau o seintiau ac angylion o'u cwmpas. Roedd portread Giotto o'r Forwyn Fair yn gyfaintol ac yn argyhoeddiadol o realistig yn hytrach na'r darluniau gwastad, llinol, cysyniadol ac afrealistig a oedd yn fwy nodweddiadol o'r arddull Bysantaidd mewn celf .

Er y gallai hyn fod yn wir, roedd rhai elfennau o hyd a oedd yn cyd-fynd â dulliau traddodiadol y cyfnod megis y cefndir aur a chynllun hierarchaidd y ffigurau. Fodd bynnag, llwyddodd Giotto i greu dyfnder oedd i'w weld yn fesuradwy yn ei baentiadau trwy bersbectif a golau.

Paentiodd Giotto ffigurau naturiol a oedd yn edrych yn fwy dynol. Mewn cyfnodau blaenorol, ni fanylwyd ar anatomi'r ffigurau o dan eu dillad, tra bod Giotto yn ofalus i gynrychioli'n gynnil yr argraff o frest a phengliniau Madonna trwy ei dillad a chorff Crist trwy'r wisg y'i gwisgwyd ynddi, a esgorodd ar ymdeimlad o anatomegol. realaeth.

Madonna Gorseddedig (Ognissanti Madonna) (c. 1300-1305) gan Giotto di Bondone; Giotto, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Defnyddiodd Giotto bersbectif pensaernïol i ddarlunio'r orsedd a gofod darluniadol a oedd yn cyfateb i realiti, lle'r oedd y ffigurau o amgylch y Madonna yn llai ac yn ufuddhau i reolau gofodol yr olygfa. Sefyllfa ddyrchafedig yRoedd Madonna a Child yn symbol o'u drychiad ysbrydol. Ac eto fe'i gwnaed yn fwy realistig oherwydd yr orsedd yr oeddent yn eistedd arni a'r grisiau yn arwain ati. Daeth llaw ddyrchafedig Crist yn ganolbwynt i'r paentiad ac mae'r ffigurau o'i amgylch a oedd yn syllu arno yn eich annog i ganolbwyntio arno.

Er bod y Madonna yn dal i gael ei orseddu fel Brenhines y Nefoedd, a oedd yn ddarlun canoloesol nodweddiadol, Roedd cynnwys Giotto o risiau yn arwain at ei orsedd yn ei gwneud hi'n fwy hygyrch. Rhydd hyn y rhith ei bod yn rhan o fyd y gwyliwr.

Roedd hyn yn unol â'r naturiaeth a fyddai'n dod i'r amlwg yn fuan fel nodwedd bwysig i baentiadau'r Dadeni wrth symud ymlaen.

Cyhoeddiad gyda St. Margaret a St. Ansanus (1333) gan Simone Martini a Lippo Memmi

Artist Simone Martini a Lippo Memmi
Dyddiad Paentio 1333
Canolig Tempera ac aur ar y panel
Dimensiynau 305 cm x 265 cm
Lle Mae Wedi Ei Gartrefi Ar hyn o bryd Oriel Uffizi, Fflorens, yr Eidal

Simon Martini a Lippo Arlunwyr canoloesol o'r Eidal oedd Memmi a fabwysiadodd yr arddull Gothig yn eu gwaith celf. Triptych pren wedi'i baentio mewn tymer ac aur oedd eu cyfarchiad paentiad gyda St. Margaret a St. Ansanus. Mae wedi cael ei ystyried felun o’r paentiadau Gothig mwyaf eithriadol ac fe’i cydnabuwyd fel campwaith Martini. Cafodd y triptych ei beintio fel allor ochr i Eglwys Gadeiriol Siena.

Roedd y paentiad yn darlunio'r Cyhoeddiad yn y panel canolog, lle penliniodd yr archangel Gabriel, a oedd yn cario cangen olewydd, o flaen yr eisteddle. Forwyn Fair a dywedodd wrthi y byddai'n esgor ar blentyn Duw yn fuan. Darluniwyd Gabriel yn dal cangen olewydd a ystyrir yn draddodiadol fel symbol o heddwch. Roedd y fâs ar y llawr rhwng Gabriel a Mary yn symbol o burdeb. Uwch ei ben, yn y bwa canolog, roedd grŵp o angylion a’u hadenydd yn cyd-gloi, lle’r oedd colomen yr Ysbryd Glân wedi disgyn o’r nef.

Geiriau Lladin sy’n cyfieithu i “Henffych well, Mair, llawn gras , yr Arglwydd sydd gyda thi” wedi eu boglynnu mewn aur ac yn ymestyn o enau'r angel tuag at Mair.

Bu Martini wedi manylu ar adenydd yr angylion a'r gadair lle'r oedd Mair yn eistedd yn goeth, a roddodd y darlun ymdeimlad o fireinio cain a manwl gywir. Ar y naill ochr a'r llall i'r panel canolog, gwahanwyd dau nawddsant yr eglwys gadeiriol gan ddwy golofn addurniadol droellog.

Yr Annerch a'r Ddau Sant (1333) gan Simone Martini a Lippo Memmi; Simone Martini, Parth Cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Dangosodd panel canolog Martini ei ddefnydd arloesol o waith llinell ynghyd ag ymdeimlad omynegiant a symudiad dynol. Yr oedd gosodiad gŵn yr angel yn peri ei bod yn ymddangos fel pe bai'n fflachio ar ei ôl fel pe bai wedi glanio'n ddiweddar, a darluniwyd Mair mewn safiad a oedd yn ymddangos yn eithaf adweithiol ac emosiynol fel pe bai'n cael ei syfrdanu o'i darllen ac mewn anghrediniaeth o'r negesydd nefol.

Er bod y defnydd sylweddol o aur a thestun y paentiad yn adlewyrchu’r arddull Bysantaidd draddodiadol, roedd y llinellwaith yn cynrychioli’r arddull Gothig.

Yn ogystal, roedd y defnydd o elfennau realistig megis y fâs, y llyfr, yr orsedd, y palmant a oedd mewn persbectif, y darluniad realistig o'r ddau ffigwr, a naws cynnil eu cymeriadau, oll wedi cyfrannu at y datgysylltiad arwyddocaol oddi wrth yr arddull Fysantaidd nodweddiadol. Roedd y portread hwn o Cyhuddiad gyda St. Margaret a St. Ansanus yn unigryw am ei gyfnod.

Alegori Llywodraeth Dda a Drwg (c. 1338 – 1339) gan Ambrogio Lorenzetti

c. 1338 – 1339
Artist Ambrogio Lorenzetti
Dyddiad Peintio
Canolig Fresco
Dimensiynau <19 770 cm x 1440
Lle Mae Wedi Ei Gartrefi Ar hyn o bryd Palazzo Pubblico, Siena, yr Eidal

Paentiodd Ambrogio Lorenzetti Alegori Llywodraeth Dda a Drwg fel cyfres o dri ffresgo yn Palazzo Pubblico Sienagweithiau celf a oedd yn darlunio celf seciwlar wleidyddol ers cyfnod yr hynafiaeth glasurol. Dywedwyd bod ffresgoau Lorenzetti yn rhagfynegi'r golygfeydd moesol a grewyd yn ddiweddarach gan yr arlunwyr Hieronymus Bosch yn ei Garden of Earthly Delights a Pieter Bruegel yn ei Diarhebion Iseldiroedd .

Allorder Croeshoeliad (c. 1394 – 1399) gan Melchior Broederlam

22>

Melchior Broederlam oedd un o'r arlunwyr Ffleminaidd cynharaf. Mae ei Allor Croeshoelio yn cynnwys dau banel. Comisiynwyd Broederlam gan Ddug Bwrgwyn i addurno tu allan yr allor gyda dau banel wedi'u paentio ar gyfer y Chartreuse de Champmol. Mae Allorder Croeshoeliad Broederlam wedi'i gydnabod fel paentiad enwog iawn i ddod allan o'r cyfnod Canoloesol.

Mae allor Croeshoeliad yn darlunio'r >Buchedd Crist : Y Cyfarchiad, yr Ymweliad, y Cyflwyniad yn y Deml, a'r Hediad i'r Aifft. Y tu mewn i'r allor, mae'r stori'n parhau gyda'rochr dde pob panel.

Yn gyfatebol, cyrhaeddodd y tirweddau creigiog ben y ddau banel ac yn nhaflun hirsgwar pob panel, llanwyd y gofod gan angel. Cafodd yr elfennau hyn eu clymu at ei gilydd gan ddefnydd Broederlam o las, pinc a choch dro ar ôl tro ar y naill ochr a’r llall, sy’n eich annog i symud eich llygaid o un olygfa i’r llall. Felly, creodd Broederlam yn fedrus ymdeimlad o barhad ar draws y digwyddiadau unigol.

Gweld hefyd:Cerflunwyr Cyfoes Enwog - Archwiliwch Gerfluniau Celf Fodern

Roedd dylanwad cymheiriaid Eidalaidd Broederlam o'r 14eg ganrif yn amlwg yn ei ddarluniau tirwedd.

It roedd yn ymddangos yn anghymesur â'r adeiladau a'r ffigurau cyfagos. Roedd hyn yn debyg i'r hyn a oedd i'w gael yn Ysgol Peintio Sieneaidd. Roedd yn amlwg bod artistiaid Ffleminaidd wedi bod yn agored i'w cymheiriaid Eidalaidd o ddechrau'r 14eg ganrif. Creodd y cyfarfyddiadau hyn arddull ryngwladol yn seiliedig ar y gelfyddyd yn yr Eidal, a oedd i'w chael yn fuan iawn ym Mhrâg, Dijon, neu Cologne.

Wilton Diptych (c. 1395 – 1399)

Artist <19 Melchior Broederlam
Dyddiad Paentio c. 1394 – 1399
Canolig Tempera on panel
Dimensiynau 167 cm x 249 cm
Lle Mae'n Cartrefu Ar hyn o bryd Musée des Beaux-Arts de Dijon, Dijon, Ffrainc
22>

Mae'r arlunydd a beintiodd y Wilton Diptych wedi arosanhysbys, ond mae'r paentiad uchel ei barch yn cael ei ystyried yn gampwaith prin. Roedd y paentiad panel, a wnaed o dderw, yn allorwaith cludadwy a wnaed ar gyfer Brenin Lloegr, Richard II. Fe'i defnyddiwyd fel darn defosiynol i gynorthwyo mewn gweddi.

Cyfunodd y paentiad ddelweddaeth seciwlar a chrefyddol.

Pan agorwyd y panel, darluniodd y panel y Brenin yn penlinio cyn yr olygfa o'r nef. Roedd y Brenin Rhisiart II yn cael ei gyflwyno gan nawddsant Lloegr Edmwnd ac Edward y Cyffeswr, ac Ioan Fedyddiwr, i'r Forwyn Fair oedd yn dal y Plentyn Crist, a oedd wedi'u hamgylchynu gan unarddeg o angylion asgellog. Roedd rhif un ar ddeg yn arwyddocaol oherwydd daeth Richard II yn Frenin Lloegr pan oedd yn un ar ddeg.

Cyflwyno dwylo’r Brenin i naill ai rhoi neu dderbyn safon San Siôr gyda’r groes goch. Codwyd llaw Crist i fendithio'r faner, ynghyd â rheol y Brenin Richard II, fel pe bai'r Brenin yn cael yr hawl ddwyfol i lywodraethu gan y Forwyn Fair a Phlentyn Crist.

Gweld hefyd:Sut i Dynnu Taco - Creu Braslun Taco Blasus!

Y Wilton Diptych (rhwng c. 1395 a c. 1399) gan arlunydd Seisnig neu Ffrengig Anhysbys; Oriel Genedlaethol, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Paentiwyd Wilton Diptych yn yr arddull Gothig Rhyngwladol. Mae manylder mireinio'r paentiad yn eithriadol. Roedd y darlunio ffigurau ar raddfa fach gyda'u nodweddion wyneb cain, a'r gwisgoedd a wisgent a syrthiodd mewn plygiadau meddal yn gywrain.de la Cruz; Diego de la Cruz, Parth cyhoeddus, trwy Gomin Wikimedia

Roedd paentiadau Canol Oesoedd yn gyfoethog gyda symbolaeth a delweddaeth grefyddol. Roedd artistiaid canoloesol a’u paentiadau’n portreadu ffigurau sanctaidd a naratifau Beiblaidd yn bennaf. Roedd gan y naratifau hyn hierarchaeth, a oedd yn cael ei phennu'n bennaf gan y gofodau y byddai'r paentiadau'n eu meddiannu. Byddai'r gwaith celf Canoloesol a oedd yn darlunio golygfeydd yr ystyriwyd eu bod yn bwysicach yn meddiannu canolbwyntiau nodedig mewn eglwys neu allor, tra byddai golygfeydd llai arwyddocaol yn ymledu tuag allan.

Gellid dosbarthu'r enghreifftiau celf Canoloesol hyn yn fras yn ffresgo, panel, llawysgrif wedi'i goleuo, a phaentio eiconograffeg.

Er bod gwaith celf canoloesol yn bennaf yn gwasanaethu swyddogaeth grefyddol, roedd cynnydd yn y pwnc seciwlar a oedd yn cael ei gynnwys mewn paentiadau o'r Oesoedd Canol. Aeth y celfyddydau gweledol drwy gyfnod trosiannol yn ystod yr Oesoedd Canol, wrth i amcanion artistiaid ddioddef newid radical.

ffresgoau canoloesol ym Mynachlog Zemen ym Mwlgaria; Bollweevil, CC0, trwy Wikimedia Commons

Gweddnewidiodd arlunwyr canoloesol o’r fformiwlâu anhyblyg a fynnir gan baentio Romanésg, tuag at gynrychioliad o’r byd a oedd yn fwy realistig ac awydd i gyflawni tri dimensiwn effaith yn eu paentiad. Y cyflwyniad hwn o baentiadau canoloesol a oedd yn portreadu pwnc anghrefyddoldienyddio.

Mae'r paentiad yn addurniadol hardd ac yn gyfoethog mewn lliwiau o aur a glas ultramarine.

Mae'r darluniad yn doreithiog o symbolaeth, megis safon San Siôr, y gwyn roedd bathodynnau hart a wisgwyd gan y Brenin a'r angylion yn cynrychioli bathodyn y Brenin, ac roedd y rhosmari yn y blodau yn arwyddluniol o wraig gyntaf y Brenin, Anne o Bohemia.

Mae'r Wilton Diptych mor arwyddocaol nid yn unig oherwydd cyfoeth y paentwaith, neu'r goreuro wedi'i offeru'n fanwl, neu'r manylion rhyfeddol; ond paentiad panel Saesneg prin iawn ydyw. Dim ond un o ychydig o baentiadau panel Seisnig a oroesodd o'r cyfnod Canoloesol yw'r allorlun bychan.

Y Drindod (c. 1411 – 1427) gan Andrei Rublev

Artist Anhysbys
Dyddiad Paentio c. 1395 – 1399
Canolig Tempera on panel
Dimensiynau 53 cm x 37 cm
Lle Mae Wedi Ei Gartrefi Ar hyn o bryd Oriel Genedlaethol, Llundain, Lloegr
Artist Andrei Rublev
Dyddiad Paentio c . 1411 – 1427
Canolig Tempera on wood
Dimensiynau 142 cm x 114 cm
Lle Mae Wedi Ei Gartrefi Ar Hyn o Bryd Oriel Tretyakov, Moscow, Rwsia

Arlunydd o Rwsia oedd Andrei Rublev a dywedir i’w waith enwocaf, Y Drindod, gael ei beintio rhywle rhwng 1411 a 1427. Mae amryw o ysgolheigion yn awgrymu dyddiadau gwahanol, ond yn swyddogol tybir iddo gael ei beintio naill ai yn 1411 neu o 1425-1427. Comisiynwyd yr eicon ar gyfer yMynachlog y Drindod o St. Sergius i anrhydeddu Sant Sergius o Radonezh. Roedd y paentiad yn darlunio tri angel yn eistedd wrth fwrdd, gyda chalis yn y canol.

Roedd paentiad Rublev yn portreadu’r angylion a gyhoeddodd i Abraham a’i wraig Sarah y byddai mab iddynt. Yn fwy penodol, roedd y tri angel yn cynrychioli'r Drindod, fel undod Duw y Tad, y Mab, a'r Ysbryd Glân. Er nad yw Duw yn cael ei gynrychioli yn Y Drindod, mae’r paentiad yn dal i allu dangos mynegiant delfrydol o Dduw.

Mae’r tri ffigwr yn rhannu’r un nodweddion yn bwrpasol, gan fod y Drindod yn unedig. . Dyma lle credir bod Duw yn un, ond mewn tri pherson.

Y Drindod Sanctaidd (Troitsa) (1425-1427) gan Andrei Rublev; Andrei Rublev, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Mae'r paentiad yn gyfoethog o symbolaeth. Dangoswyd undod y Drindod ymhellach gan y gwisgoedd glas a wisgid gan bob angel. Mae’r paentiad yn cyfleu bod y tri wedi cymryd rhan mewn trafodaeth gysegredig trwy ystum a syllu, a’u bod wedi amgylchynu’r cwpan cymun a oedd yn symbol o aberth Crist. Cyfrannodd trefniant Rublev o'r angylion, y llinellau hylif a ddefnyddiwyd, a'i ddarlun o ddillad yr angylion i gyd at greu cylch gweledol, a oedd yn symbol o'u hundod. Mae'r cyfansoddiad crwn yn rhoi ymdeimlad o fyfyrdod llonydd.

Fel eiconau Rwsiaidd, “TheTrinity” yn cael ei gydnabod fel y dehongliad mwyaf enwog. Cyhoeddwyd eicon Rublev fel y model ar gyfer holl eiconau Uniongred Rwsia. Ystyrir y paentiad yn un o lwyddiannau mwyaf celf Rwsiaidd o ddiwedd y cyfnod Canoloesol.

Addurniad y Magi (1423) gan Gentile da Fabriano

<17
Artist <19 Gentile da Fabriano
Dyddiad Paentio 1423
Canolig Tempera ar bren
Dimensiynau 300 cm x 282 cm
Lle Mae Wedi Ei Gartrefi Ar hyn o bryd Oriel Uffizi, Fflorens, yr Eidal
Paentiad Gentile da Fabriano, Mae addoliad y Magi, wedi'i gydnabod fel ei baentiad gorau. Comisiynwyd yr allor gan Palla Strozzi ar gyfer capel teulu eglwys Santa Trinita. Roedd Addoriad y Magi yn darlunio teithiau'r Magi mewn amrywiol olygfeydd. Mae'r golygfeydd yn cychwyn yn y gornel chwith uchaf, a oedd yn darlunio'r daith a'r fynedfa i Fethlehem.

Mae'r golygfeydd yn parhau ar ffurf clocwedd, roedd rhan isaf y paentiad yn portreadu'r cyfarfod rhwng y Magi a'r Forwyn Fair a'r Plentyn Crist newydd-anedig.

Addurniad yr Alloriad Magi (1423) gan Gentile da Fabriano; Gentile da Fabriano, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Mae lliwiau bywiog y paentiad yn syfrdanol, a hynny oherwydd ygwahanol ffyrdd o ddefnyddio deilen aur a'r defnydd o bigmentau gwerthfawr. Roedd y defnydd o liwiau gwych, addurniadau cywrain, a gwisgoedd moethus yn flaenllaw yn yr arddull Gothig Rhyngwladol. Daeth gwaith Fabriano i ben gydag arddull Gothig Rhyngwladol diwedd y 14eg ganrif a dechrau’r 15fed ganrif. Roedd sylw Fabriano i fanylion yn amlwg yn ei bortread o anifeiliaid egsotig, megis y llewpard, yr epaod, y llew, a'r ceffylau ysblennydd.

Tra bod ffrâm bensaernïol y paentiad wedi'i adeiladu ar gyfer triptych , Rhoddodd Fabriano y gorau i'r confensiwn o rannu cyfansoddiad y paentiad. Yn lle hynny, lledaenodd Fabriano y naratif ar draws y paneli.

Manylyn o Addoration of the Magi Altarpiece (1423) Gentile da Fabriano; Gentile da Fabriano, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Cyfunodd cyfansoddiad y paentiad ysblander manylion Gothig â naturiaeth. Er enghraifft, cyfrannodd lleoliad rhai o'r anifeiliaid at y rhith o ddyfnder, megis onglau amrywiol rhai o'r ceffylau yn y blaendir a rhagfyrhau rhai eraill. Roedd y nodweddion hyn o realaeth ffisegol yn cyfeirio at y persbectif llinol a'r naturiaeth a fu'n tra-arglwyddiaethu yn ddiweddarach yn y Dadeni.

Mae'r ffrâm ei hun wedi'i chydnabod fel gwaith celf, a ddangosir gan y tri chwps ar frig y paneli gyda tondos. Mae'r rhain yn gylcholgweithiau celf a bortreadodd Fendith Crist yn y canol a'r Annerch, gyda'r Archangel Gabriel ar yr ochr chwith a'r Madonna ar yr ochr dde.

Manylyn o Gentile da Addoliad yr Allor Magi gan Fabriano (1423); Gentile da Fabriano, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

O dan y paneli, mae gan y predella dri phaentiad yn darlunio golygfeydd o blentyndod Crist. Roedd hyn yn cynnwys y Genedigaeth, Hedfan i'r Aifft, a'r Cyflwyniad yn y Deml. Addurniad y Magi Fabriano oedd yr allorwaith cyntaf a wnaethpwyd gyda phanel a ffrâm yn ddau ddarn ar wahân, ffrâm gwbl annibynnol a hunangynhaliol, hwn oedd y cyntaf o'i fath.

Mae’r paentiadau o’r cyfnod Canoloesol yn dal i ddal eu pwysau hyd heddiw ac yn dal i fod yn weithiau celf dylanwadol. Aeth llawer o baentiadau o'r cyfnod hwn ymlaen i ysbrydoli gweithiau celf gwych yn y blynyddoedd i ddod. Er mai dim ond 10 paentiad canoloesol enwog yr ydym wedi’u harchwilio, mae’n bwysig cydnabod bod amrywiaeth eang o gelf ganoloesol a bod llawer o weithiau gwych y tu allan i’n rhestr. Os gwnaethoch fwynhau dysgu am y paentiadau cain hyn, rydym yn eich annog i barhau i archwilio, gan fod llawer o bynciau celf yn cael sylw ar ein gwefan.

Rydym hefyd wedi creu Stori We Google gyda'n 5 Enwog paentiadau canoloesol.

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Beth Ywy Gwahanol Mathau o Baentiadau Canoloesol?

Gellir dosbarthu'r gwahanol fathau o baentiadau o'r Oesoedd Canol yn fras yn baent ffresgo, panel ac eiconograffeg. Roedd enghreifftiau o gelfyddyd ganoloesol yn cynnwys nifer fawr o baentiadau ffresgo, a oedd yn cynnwys y dull o baentio murluniau, a chwblhawyd hyn ar blastr calch gwlyb. Crëwyd y mwyafrif o baentiadau ffresgo ar gyfer y tu mewn i eglwysi. Gwnaed paentiadau panel ar baneli gwastad, pren yn aml. Yr oeddynt yn cael sylw yn benaf mewn gofodau crefyddol, sef alloriau eglwysig, yn darlunio pynciau crefyddol. Roedd y paentiadau panel defosiynol hyn naill ai'n diptych wedi'u gwneud o ddau banel, yn driptych wedi'u gwneud o dri phanel, neu'n bolyptych wedi'u gwneud o baneli lluosog. Yn olaf, roedd peintio eiconograffeg yn fath arwyddocaol o beintiad canoloesol ac roedd yn ymgorffori darlunio ffigurau sanctaidd, naratifau Beiblaidd, a chysyniadau crefyddol.

Beth Yw Rhai o Nodweddion Cyffredin Celf Ganoloesol?

Roedd paentiadau’r oesoedd canol yn amrywio cryn dipyn o ran arddull, ond fe’u hunwyd gan rai ffactorau cyffredin. Roedd y nodweddion cyffredin hyn yn cynnwys pwysigrwydd portreadu testun Cristnogol, ynghyd â defnyddio eiconograffeg i ddarlunio symbolaeth a delweddaeth grefyddol mewn celfwaith Canoloesol. Roedd peintwyr canoloesol yn cynnwys addurniadau cywrain a phatrymau cywrain yn eu paentiadau, lle defnyddiwyd proses o’r enw ‘offeryn’ i argraffu dyluniadauar gefndir paentiadau a oedd yn aml yn aur. O ran paentiadau canoloesol enwog, rydym yn aml yn gweld bod artistiaid yn defnyddio lliwiau llachar fel y glas ultramarine dwys, a wnaed o falu lapis lazuli, carreg lled werthfawr, yn bowdr. Roedd paentiadau o'r Oesoedd Canol yn aml yn ymgorffori gemau a metelau gwerthfawr.

Beth Oedd Arddull y Cyfnod Celf Ganoloesol?

Roedd y cyfnod celf Canoloesol yn cwmpasu symudiadau ac arddulliau artistig amrywiol. Roedd y symudiadau celf mawr yn cynnwys y mudiad celf Cristnogol Cynnar, y mudiad celf Bysantaidd, y mudiad celf Romanésg, a'r mudiad celf Gothig. Roedd yr enghreifftiau celf canoloesol a gynhyrchwyd yn ystod y 13eg a'r 15fed ganrif yn bennaf yn yr arddull Gothig. Ystyriwyd hwn fel cyfnod trosiannol celf weledol. Symudodd arlunwyr canoloesol a’u paentiadau oddi wrth y fformiwlâu anhyblyg a oedd yn ofynnol gan baentio Romanésg, a oedd ynddo’i hun wedi’i ddylanwadu i raddau helaeth gan yr arddull Bysantaidd, tuag at gynrychioliad o’r byd a oedd yn fwy realistig ac awydd i gyflawni effaith tri dimensiwn.

roedd mater a manylion seciwlar yn galluogi artistiaid i fynegi amrywiaeth o emosiynau a darlunio bywyd cyfoes yn fwy realistig.

Yn ogystal, roedd celf addurniadol yn gyffredin mewn paentiadau Canoloesol.

Paentiadau crefyddol yn aml roedd ganddynt aur yn eu cefndir, a defnyddid offer twymo weithiau arnynt i argraffu dyluniadau cywrain trwy broses o'r enw 'tooling'. Cyflawnodd arlunwyr canoloesol ddyluniad cain yn eu gwaith celf trwy droi'r draperies a darlunio dylanwad a symudiad y corff dynol. Nid oedd cyrff bellach yn cael eu darlunio fel rhai anystwyth a gwastad; roedd rhith symudiad a hylifedd yn dod yn arfer cyffredin.

Mae’r cyfnod celfyddyd ganoloesol yn parhau i fod yn faes astudio cyffredin i gasglwyr ac ysgolheigion, gan fod cryn dipyn o waith celf canoloesol a gynhyrchwyd yn ystod y cyfnod hwn wedi’i gydnabod am ei arwyddocâd hanesyddol . Dangosodd arlunwyr canoloesol a’u paentiadau ddatblygiadau technegol a chyflawniadau helaeth y cyfnod hwn, a oedd yn hanfodol i lywio cynnydd celfyddyd orllewinol ddiweddarach.

Beddeb Nikolaus Lindner (c. 1511) gan Anhysbys; Amgueddfa Genedlaethol Warsaw, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Ein 10 Peintiad Canoloesol Gorau i Fodoli

Rhoddodd cyfnod celf yr Oesoedd Canol dros 1000 o flynyddoedd ac roedd yn cwmpasu amrywiaeth o baentiadau. ystod o symudiadau artistig. Mae llawer o enghreifftiau celf Canoloesol nodedig yn sefyll allan gan fod yna nifer helaethamrywiaeth o gelfyddyd a gynhyrchwyd yn ystod y cyfnod hwnnw. Fodd bynnag, mae artistiaid Canoloesol penodol a’u paentiadau wedi’u cydnabod yn allweddol am eu technegau meistrolgar a’u cyfraniad at ddilyniant celf.

Dyma ein detholiad o’r 10 paentiad canoloesol enwocaf o gelfyddyd yr Oesoedd Canol. mudiad.

7>Crist Pantocrator (Sinai) (c. 500 – 600)

22>

Er na wyddys lawer am y Pantocrator Crist (Sinai), mae’r paentiad Canoloesol hwn wedi’i gydnabod yn un o eiconau crefyddol hynaf y Arddull Bysantaidd. Erys yr arlunydd yn anhysbys, ond mae'r Christ Pantocrator , a gyfieithwyd i olygu "Crist y Gwaredwr", yn dyddio'n ôl i'r 6ed ganrif. Mae'r paentiad yn darlunio Crist â llaw dde ddyrchafedig, a oedd yn dynodi ei rodd o fendith, ac yn ei fraich chwith, roedd ganddo lyfr Efengyl wedi'i addurno â thlysau ar ffurf croes.

Mae'r paentiad yn bwrpasol anghymesur, gan ei fod yn symbol o ddeuoliaeth Crist. Mae’r halo aur sy’n fframio pen Crist yn gwneud hyn yn fwy amlwg. Wrth edrych ar y darluniad oGwyneb Crist, ar yr ochr y mae Crist yn dal yr Efengyl (yr ochr dde i'r darlun), y darlunir nodweddion Crist fel rhai llym a chaled. cynrychiolaeth fwy tri-dimensiwn o Grist gyda synnwyr o realaeth. Roedd y realaeth hon yn gynrychioliadol o natur ddynol Crist.

Eicon hynaf y gwyddys amdano o Christ Pantocrator , eicon gorliw o'r 6ed ganrif o Fynachlog Santes Catrin, Mynydd Sinai; Artist anhysbys Artist anhysbys, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Mewn cyferbyniad, ar yr ochr lle mae llaw dde Crist yn cael ei chodi (ochr chwith y paentiad), mae wyneb Crist yn cael ei bortreadu'n fwy tawel ac yn bwyllog ac y mae hyn yn gynrychiadol o ddwyfoldeb Crist. Yn ogystal, mae'n cael ei bortreadu gyda mwy o olau a meddalwch, ac fe'i gwastatir i ddarlunio cynrychiolaeth dau ddimensiwn. Mae'r diffyg realaeth hwn yn amlygu ysbrydolrwydd Crist a'i rôl fel gwaredwr.

Mae'r eicon hwn yn ddarn pwysig o gelf, gan mai dyma'r darn celf cynharaf y gwyddys amdano yn arddull Pantocrator ac yn un o'r ychydig iawn a oroesodd yr Eiconoclasm Bysantaidd. Mae disgleirdeb y paentiad yn gorwedd yn y modd y mae'n uno dau hanner wyneb Crist yn ddi-dor, gan ddarlunio'r Crist Ymgnawdoledig fel undeb y natur ddynol a dwyfol.

Galar Crist) (1306) gan Giotto di Bondone

Artist<2 Anhysbys
Dyddiad Peintio c. 500 – 600
Canolig Gwyno ac aur ar bren
Dimensiynau 84 cm x 45.5 cm
Lle Mae Wedi Ei Gartrefi Ar Hyn o Bryd Mynachlog Santes Catrin, Sinai, yr Aifft
22>

Mae Giotto di Bondone wedi cael ei ystyried yn un o ragflaenwyr pwysicaf y Dadeni. Roedd Giotto yn arlunydd Eidalaidd dylanwadol o ddiwedd y cyfnod Canoloesol, y cyfeirir ato'n aml fel y proto-dadeni. Mae Galarnad (Galar Crist) wedi'i gydnabod fel un o'i weithiau mwyaf nodedig o'r ffresgoau a beintiodd ar gyfer Capel Arena Padua.

Giotto's Lamentation (The Mourning) Crist) yn rhan o'r gyfres ffresgo a ddefnyddir i ddarlunio Bywyd Crist a Bywyd y Forwyn yng Nghapel Scrovegni. Mae'r paentiad yn darlunio'r foment ar ôl i Grist gael ei groeshoelio, lle roedd perthnasau a disgyblion halogedig yn gofalu am ei gorff difywyd. Lle'r oedd Mair, y canolbwynt, yn cuddio pen Crist wrth i Mair Magdalen alaru wrth ei draed.

Gallai Giotto ddod â'i ffigurau yn fyw a chyfleu eu teimladau trwy fanylion mân eu dwylo a'u traed.

Golygfeydd o Buchedd Crist : 20. Galarnad (Galar Crist) gan Giotto di Bondone, 1306; Giotto, Cyhoeddusparth, trwy Wikimedia Commons

Yn ogystal, roedd safleoedd eu pennau bwa a'u cegau agored yn portreadu ymdeimlad dwfn o alar a galar. Mae eu hystumiau yn dangos cydymdeimlad a dinistr tuag at ddioddefaint Crist. Nid yn unig yr oedd ffigurau dynol Giotto yn darlunio ymdeimlad o realaeth emosiynol, ond daeth y portreadau rhagweledig o'r angylion galarus a'r defnydd o linellau lletraws ar gyfer y gefnen fynydd ag ymdeimlad o realaeth gorfforol i'r cyfansoddiad.

Torrodd Giotto i ffwrdd yn bendant oddi wrth yr arddull Bysantaidd a chyflwynodd y technegau arloesol o dynnu llun yn gywir o fywyd ac yn ôl natur. Crwydrodd oddi wrth y confensiynau dau-ddimensiwn a darparodd ffigurau dyfnder a naturiol. Canolbwyntiodd ar ansawdd realaeth mewn celf wrth iddo arsylwi bodau dynol ac atgynhyrchu eu hystumiau, eu hymadroddion, a'u symudiad yn ei gelfyddyd.

Datblygodd celfyddyd flaengar Giotto naturoliaeth, a ddaeth i'r amlwg yn ddiweddarach fel nodwedd bwysig yn y Dadeni. cerflunwaith a phaentio.

Maestà (c. 1308 – 1311) gan Duccio di Buoninsegna

Artist Giotto di Bondone
Dyddiad Paentio 1306
Canolig Fresco
Dimensiynau 200 cm x 185 cm
Lle Mae Wedi Ei Gartrefi Ar hyn o bryd Capel Scrovegni, Padua, yr Eidal
22>

Duccio di Buoninsegna, sylfaenydd Ysgol Peintio Sieneaidd, oedd un o arlunwyr Eidalaidd mwyaf y cyfnod Canoloesol. Mae'r Maestà wedi ei gydnabod fel y mwyaf o'i holl weithiau. Roedd y teitl Maestà yn golygu Y Forwyn Fair ym Majesty ac roedd y paentiad hwn yn rhan o bolyptych, felly roedd yn rhan o allorwaith a wnaed o lawer o baneli pren.

Mae'r paneli yn y tu blaen yn darlunio'r Madonna a'r Plentyn wedi'i orseddu a'u hamgylchynu gan seintiau ac angylion.

Gwisgwyd y Forwyn Fair mewn glas tywyll a'r lliain y tu ôl iddi wedi ei frodio ag aur, Defnyddiodd Duccio liwiau cain yn ei baneli. Roedd arwynebau addurniadol helaeth yn y paentiad a oedd yn nodweddiadol iawn o'r arddull Sienaidd. Peintiodd Duccio y Maestà gyda synnwyr o danteithion a chynnil, mae hyn i'w weld gan y dillad roedd Crist wedi'i orchuddio a'r tryloywder o amgylch ei goes fel trawsgyweirio golau a chysgod.

Creodd Duccio ymdeimlad o fàs a chyfaint, fel y gwelir wrth law chwith Crist yn tynnu'r dilladau tuag ato'i hun gyda'r plygiadau wedi'u mowldio i'r dilledydd. Rydych chi'n dechrau gweld y tri dimensiwn yn y paentiad gyda'r modelu o ên a gwddf Crist. Yn yr un modd, mae adenydd yr angel wedi'u paentio mewn modd cyrliog i ddangos ymhellach ymdeimlad o gyfaint yn hytrach nag ymddangos yn fflat.

Canologpanel y Maestà (1308–1311) gan Duccio di Buoninsegna. Museo dell'Opera metropolitana del Duomo, yr Eidal; Duccio di Buoninsegna, Parth cyhoeddus, trwy Gomin Wikimedia

Yn y Maestà, mae ffigurau seintiau ac angylion bron yn llawn maint. Mae'n bwysig nodi maint cymharol y Forwyn Fair, hi yw'r ffigwr mwyaf yn y paentiad. Mae hyn oherwydd mai Mair oedd â'r rôl hollbwysig o eiriol rhwng Duw a dynolryw, gan ei bod yn cael ei defnyddio gan bobl normal i gael mynediad at Dduw.

Cyfunodd y gwaith celf Canoloesol a gynhyrchwyd gan Duccio y traddodiad Italo-Bysantaidd ffurfiol â beichiogi'r arddull Gothig o ysbrydolrwydd. Daeth yr asio hwn â disgyrchiant ysbrydol pwerus a mynegiant telynegol i'w baentiadau.

Symudodd Dickio yn gyson ac yn ymwybodol tuag at greu ymdeimlad o fàs a chyfaint yn ei baentiad a sefydlodd safon arddull a ddylanwadodd ar artistiaid diweddarach.

Ognissanti Madonna (c. 1310) gan Giotto di Bondone

Artist Duccio di Buoninsegna
Dyddiad Paentio c. 1308 – 1311
Canolig Tempera ac aur ar bren
Dimensiynau 370 cm x 450 cm
Lle Mae Wedi Ei Gartrefi Ar hyn o bryd Museo dell'Opera Metropolitana del Duomo,Siena, yr Eidal
Artist Giotto di Bondone
Dyddiad Paentio c. 1310
Canolig Tempera on panel
Dimensiynau <19 325 cm x 204 cm
Lle Mae Wedi Ei Gartrefi Ar hyn o bryd Oriel Uffizi, Fflorens, yr Eidal

Paentiad arall gan yr arlunydd dylanwadol Giotto di Bondone oedd ei Ognissanti

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.