Paentiad "Y Ddynes felltigedig" gan Tassaert - Astudiaeth "La Femme Damnée".

John Williams 30-09-2023
John Williams

Mae’n bosibl y gellid ystyried y ddynes felltigedig paentiad gan Octave Tassaert yn fersiwn o’r 19eg ganrif o ddelweddau pornograffig oherwydd ei arddangosiad rhywiol amlwg rhwng pedair merch. Mae'r paentiad hwn o 1859 yn wir yn bortread cnawdol ac yn un y byddwn yn ei drafod yn fanylach yn yr erthygl hon. Rhaid bod yn ofalus y bydd y paentiad a'r disgrifiad isod yn cynnwys cynnwys ar gyfer oedolion sy'n darllen.

Artist Abstract: Who Was Octave Tassaert?

Ganed Nicolas François Octave Tassaert Gorphenaf 26, 1800, a bu farw Ebrill 24, 1874. Ganwyd ef ym Mharis. Roedd yn dod o deulu o artistiaid a dysgodd gan aelodau ei deulu a oedd yn ysgythrwyr a cherflunwyr. Bu'n gweithio fel ysgythrwr a lithograffydd, yn ogystal â darlunydd. Mynychodd yr École des Beaux-Arts ym 1817 ac arddangosodd ei baentiadau yn y Salon ym Mharis, y daeth i ben ym 1857.

Roedd yn enwog am beintiadau hanes a genre, yn enwedig yn archwilio materion bob dydd fel digartrefedd, hunanladdiad, a salwch.

Oherwydd problemau gyda'i olwg ac alcoholiaeth, rhoddodd y gorau i beintio yn y pen draw a chyflawni hunanladdiad. Daeth yn uchel ei barch ym maes cyfiawnder cymdeithasol oherwydd testun difrifol ei baentiadau.

Hunanbortread yn dal brws a phalet (1854) gan Octave Tassaert; Octave Tassaert, Parth cyhoeddus, trwy Comin Wikimedia

Y Ddynes Felltith (1859) gan OctaveTassaert yn ei Gyd-destun

Isod byddwn yn trafod dadansoddiad cyd-destunol byr, gan archwilio stori Y Fenyw Fach (1859), a elwir hefyd yn Ffrangeg fel La Femme Damnée . Yna byddwn yn trafod dadansoddiad ffurfiol, gan ddarparu disgrifiad gweledol a rhai o ddulliau arddull Octave Tassaert o ran yr elfennau celf fel lliw, gwead, ffurf, ac yn y blaen.

<14 Artist <16
Nicolas François Octave Tassaert
Dyddiad Paentio 1859
Canolig Olew ar gynfas
Genre Genre Paentio
Cyfnod / Symudiad Paentiad Ffrengig Rhamantaidd o'r 19eg ganrif
Dimensiynau Amh
Cyfres / Fersiynau D/A
Ble Mae'n Lletya? Ddim ar gael
Beth Ydy Ei Werth Ddim ar gael

Dadansoddiad Cyd-destunol: Trosolwg Cymdeithasol-Hanesyddol Cryno

Octave Roedd Tassaert yn adnabyddus am ddarlunio golygfeydd yn ei baentiadau yn amrywio o grefydd, alegori, a hanes , er enghraifft, Nef ac Uffern (1850), tra hefyd yn cynhyrchu paentiadau genre amrywiol a oedd yn archwilio realiti llym a beunyddiol bywyd trefol, gan ddarlunio golygfeydd am farwolaeth, digartrefedd, salwch a thlodi.

Un o'i lysenwau oedd “Prud'hon y Dyn Tlawd”.

Merched oedd rhai o'i ffigurau canolog,a ddarlunnir mewn gwahanol sefyllfaoedd, yn arbennig ei bortreadau o wragedd a'u plant, naill ai mewn anobaith neu farwolaeth, er enghraifft, y Fam Farw Anghenus yn Dal Ei Phlentyn Cwsg yn y Gaeaf (c. 1850), An Unfortunate Teulu neu Hunanladdiad (1852), Y Wraig Anghyfannedd (1852), ac eraill.

Y Wraig Anghyfannedd (1852) gan Octave Tassaert; Octave Tassaert, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Fodd bynnag, cynhyrchodd Octave Tassaert beintiadau gyda delweddau erotig amlwg, gyda merched hefyd yn gymeriadau canolog. Gwelwn hyn ym mhaentiad The Cursed Woman , sy'n cyfleu gweithred rywiol yn ddi-flewyn ar dafod, heb unrhyw swildod i bob golwg, a gyflawnwyd gan bedwar, sy'n ymddangos yn ferched.

Mae llawer o ffynonellau celf hefyd wedi cwestiynu am beth mae stori Y Wraig Fach (1859) a sut mae'r testun, sy'n ymddangos fel pe bai'n cyfleu pleser, yn perthyn i'w deitl, sy'n cyfeirio at gael ei “damned”. Felly, mae La Femme Damnée , neu “The Damned Woman”, mewn geiriau eraill, yn groes i bleser.

Fodd bynnag, fel y mae llawer wedi’i nodi, mae’r ffigwr canolog yma yn ymddangos ymhell o fod yn “ddrylliedig”. sy'n golygu, mae rhai wedi crybwyll y gallai hon fod y dduwies Roegaidd Aphrodite, sy'n cael ei phlesio gan “ysbrydion nefol”, tra bod ffynonellau eraill yn dadlau y gallai'r rhain fod yn “angylion”. Venus (1879) gan William-Adolphe Bouguereau; William-Adolphe Bouguereau , Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Mae hefyd yn bwysig nodi rôl a chanfyddiad menywod, noethni, a rhyw yn ystod y 1800au yn Ffrainc. Yn ystod yr amseroedd hyn, portreadwyd noethni mewn paentiadau mytholegol neu hanesyddol, ond yn aml yn fwy derbyniol ar ffurf duwiesau Groegaidd neu dduwiau fel Venus ac yn y blaen.

Darluniwyd noethni a rhyw mor feiddgar ag y gwelwn mewn paentiad “The Cursed Woman” gan Octave Tassaert ac yn ddi-os byddai wedi achosi cynnwrf.

Mae hwn yn dwyn i gof baentiad enwog arall a gynhyrchwyd ychydig flynyddoedd yn unig ar ôl ym 1863, sef Olympia gan Édouard Manet . Yma gwelwn wraig arall, nid duwies chwedlonol, yn gorwedd yn y noethlymun, yn syllu’n hyderus arnom ni, y gwylwyr. Mae hi'n aml yn cael ei hystyried yn butain.

Olympia (1863) gan Édouard Manet; Édouard Manet, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Yn Y Fenyw Felltigedig gan Octave Tassaert, ni allwn fod yn sicr a all hi hefyd fod yn butain, ond mae hefyd hyder yn ei rhywioldeb yma. Mae’n bosibl y gall y teitl gyfeirio at ragfarnau yn ymwneud â merched a’u rhywioldeb agored yn ystod y 1800au; mewn geiriau eraill, mae menyw sydd mor agored a rhydd yn cael ei “damnio” oherwydd nad yw'n ddigywilydd neu'n ddigywilydd.

Gallai hefyd gyfeirio at naratifau a chredoau Beiblaidd.

Gweld hefyd: Ffilmiau Pensaernïaeth - Y Ffilmiau Pensaernïol Gorau i'w Gwylio

Ymhellach, Y Wraig Fuddug ganMae ystyr Tassaert wedi cael ei archwilio gan ysgolheigion o ran rhywedd ac erotigiaeth, gyda rhai’n dweud nad oes gan fenywod yn aml y dewis am eu “partneriaid rhywiol” a bod merched yn cael eu cywilyddio yn fwy felly na dynion wrth ymwneud â chyfathrach rywiol. Yn y paentiad hwn, gwelwn fod gan y fenyw ymreolaeth lwyr dros ei phleser a phwy y mae'n ymgysylltu ag ef.

Dadansoddiad Ffurfiol: Trosolwg Cryno o Gyfansoddiad

Mae'n bwysig nodi nad oes cwmpas eang o wybodaeth ysgolheigaidd na dadansoddiadau ffurfiol ynghylch paentiad Y Ddynes Felltith gan Octave Tassaert . Fodd bynnag, byddwn yn ceisio rhoi amlinelliad byr o rai o'i fanylion arddull isod.

The Cursed Woman (1859) gan Octave Tassaert; Octave Tassaert, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Disgrifiad Gweledol: Pwnc Mater

Mewn paentiad Y Wraig Melltithiedig , mae pedair merch noethlymun ganolog. ffigurau, neu'r hyn sy'n ymddangos yn fenywaidd. Darlunnir y ffigwr canolog yng nghanol pleser rhywiol, a roddir iddi gan y tair ffigwr benywaidd sy'n dal gafael yn ei chorff, ac yn ei chusanu ar wahanol rannau o'i chorff. Ni allwn weld eu hwynebau.

Gosodir y ffigurau hyn mewn gwahanol safleoedd ochr yn ochr â'r ffigur canolog, sef un i'r dde, i'r chwith iddi, ac oddi tani, rhwng ei choesau.

Mae'n ymddangos bod y merched yn arnofio mewn gofod anhysbys, ac mae hyn yn cael ei amlygu ymhellach gan ydarn porffor o ddillad yn rhan chwith uchaf y cyfansoddiad, yn arnofio fel pe bai awel ysgafn. Dyma hefyd yr unig eitem o ddillad yn y paentiad, ac mae'n gorchuddio rhan o'r glun chwith a choes flaen uchaf y ffigwr ar y dde i ni.

Manylyn o Y Wraig Fuddug (1859) gan Octave Tassaert; Octave Tassaert, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Lliw a Golau

Mae cynllun lliwiau cyffredinol paentiad The Cursed Woman yn ymddangos wedi meddalu ac nid yn rhy cyferbyniol. Mae yna borffor pastel, melyn, a blues, yn ogystal â arlliwiau croen golau meddal y ffigurau. Mae eu gwallt yn frown tywyll, sy'n creu cyferbyniad cytûn o ran lliw.

Ymhellach, mae croen y ffigwr benywaidd canolog yn nodedig o fwy amlwg yn ei naws o gymharu â'r tri ffigur arall. Mae bron fel pe bai ffynhonnell golau anhysbys yn ei hamlygu fel y canolbwynt.

Y defnydd o liw a golau yn Y Wraig Fuddug (1859) gan Octave Tassaert; Octave Tassaert, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Mae rhan uchaf y cyfansoddiad yn darlunio ardal felen, sy'n ymddangos bron fel pe bai'n llewyrch golau. Ymddengys hefyd fod mwy o gysgod yn rhan isaf y cyfansoddiad a gallwn weld chwarae cysgod a golau ar gyrff y ffigurau.

Sylwch sut yr oedd Tassaert yn darlunio chwarae goleuni a chysgod ar y ffigurau istroed.

Gwead

Gallwn ddiddwytho gwead ymhlyg yn y lliain porffor a'i holl blygiadau. Ar ben hynny, mae'n llifo o ffynhonnell aer / gwynt anhysbys, gan roi golwg ysgafn iddo. Mae gwead awgrymedig hefyd yn nhôn croen y ffigurau, sy'n ymddangos yn llyfn a theg.

Gwead yn The Cursed Woman (1859) gan Octave Tassaert; Hydref Tassaert, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Llinell, Ffurf, a Siâp

Mae cyfuniad o linellau a siapiau gwahanol wrth i'r ffigurau gydblethu yn eu gweithred o pleser. Byddwn yn sylwi ar oruchafiaeth llinellau crwm a chroeslin wrth i'r cyrff blygu a chwyrlio ynghyd â'u gofod agored, gan roi siâp a chyfuchlin cyhyrol i'w cyrff.

Mae enghraifft o'r llinell hon yn cynnwys cromlin asgwrn cefn hir y ffigwr i'r chwith i ni o'r cyfansoddiad.

Llinell a ffurf yn Y Wraig Fach (1859) gan Octave Tassaert; Octave Tassaert, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Mae'r chwarae amrywiol o gysgod a golau yn cyfoethogi tri dimensiwn ffurfiau'r ffigurau, sydd hefyd yn ymddangos yn swmpus ac yn nodweddiadol o noethlymun benywaidd y amser, sy'n atgoffa rhywun hefyd o'r portread clasurol o'r ffurf fenywaidd.

La Femme Damnée : Felltith a Holwyd

Tra bod stori Y Ddynes Femme (1859) braidd yn aneglur yn ei chyd-destun ac yn aneglur o ran ymchwil hanesyddol celf adadansoddiad, hefyd yn brin o wybodaeth sylweddol gan yr arlunydd, Octave Tassaert ei hun, a pham y bu iddo ei beintio, serch hynny, paentiad Ffrengig o'r 19eg ganrif ydyw gyda llawer o ddehongliadau gwahanol i bob golwg.

Cawsom olygfa syfrdanol fflamau cyffroad rhywiol ac erotigiaeth fel petai’r pedwar ffigwr yn troi i fyny byth mewn gofod nad yw’n hysbys i ni, y gwylwyr. P'un a yw'r ffigwr benywaidd canolog wedi'i “damnio” oherwydd ei natur anweddus ai peidio, gallwn ddweud bod hon yn ddiamau yn felltith sy'n cael ei hamau nid yn unig gan wylwyr y 19eg ganrif ond yr 21ain ganrif.

Gweld hefyd: Cymysgydd Lliw - Yr Offeryn Cymysgu Lliw Ar-lein Gorau Am Ddim

Cymerwch olwg yn ein gwe-stori peintio Y Wraig Felltigedig yma!

Cwestiynau Cyffredin

Pwy Beintiodd Y Ddynes Felltigedig ?

Peintiodd yr arlunydd Ffrengig Octave Tassaert The Cursed Woman ym 1859. Roedd yn enwog am beintio golygfeydd rhywiol amlwg yn ogystal â golygfeydd yn darlunio tlodi, digartrefedd, marwolaeth ac anobaith.

Beth Sydd Y Ddynes Felltithiol Ynghylch Paentio?

Nid yw'n eglur beth yw ystyr Y Wraig Fuddug (1859) gan Tassaert, gan nad oes gwybodaeth helaeth am y paentiad hwn. Fodd bynnag, mae nifer o ysgolheigion wedi dadlau y gall ymwneud â rolau rhywedd ac erotigiaeth yng nghymdeithas Paris yn y 19eg ganrif, gan ddarlunio o bosibl eiliad o fwynhad rhywiol uwch yng nghyd-destun y ffigurau yn dod o naratif mytholegol, yn ogystal â chyfeirio at Feiblaidd.naratifau a straeon am fenywod a rhywioldeb.

Ble Mae Y Ddynes Felltith Yn Peintio Nawr?

Ychydig iawn o wybodaeth sydd ar gael am The Cursed Woman (1859) gan Octave Tassaert, yn ogystal ag am bwy brynodd. Dywedir bod yr arlunydd wedi gwerthu llawer o'i weithiau celf ym 1863 i Père Martin, tra bod rhai o'i weithiau celf eraill wedi'u casglu gan eraill.

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.