Paent Olew Gorau - Canllaw i Beintio Olew i Ddechreuwyr

John Williams 12-10-2023
John Williams

Tabl cynnwys

Mae celf wedi esblygu ac ehangu’n esbonyddol dros yr ychydig ddegawdau diwethaf, ac mae’r arddulliau a’r technegau wedi’u haddasu sawl gwaith. Nawr, yn ddigon doniol, mae'n ymddangos bod galw am ddychwelyd i ffurfiau mwy traddodiadol ar gelfyddyd a chyfryngau! Mae paent acrylig yn wych, ond mae rhywbeth gwirioneddol arbennig am amlochredd paent olew, sydd ar gael mewn ystod eang o liwiau. Er y gallech gysylltu paent olew fel y cyfrwng dewis ymhlith artistiaid mwyaf hanes, nid oes rhaid i chi fod yn fedrus iawn i weithio gyda phaent olew. Felly, os ydych chi newydd ddechrau, rydyn ni yma i'ch arwain chi drwy'r holl wybodaeth am beintio olew i ddechreuwyr .

Beth Yw Paent Olew?

Rydyn ni i gyd yn gwybod bod peintio olew wedi bod o gwmpas ers amser maith - fe wnaeth ein harwain ni drwy'r dadeni. Roedd artistiaid fel Picasso a Monet yn enwog am eu sgil gyda'r cyfrwng. Ond cyn bod yn beintwyr, roedd yn rhaid iddyn nhw ddeall y cyfrwng yn gyntaf. Felly, beth yw paentiad olew?

Mae paent olew yn cael ei wneud trwy falu gwahanol bigmentau paent ag olew sy'n gallu sychu. Olew had llin yw'r un a ddefnyddir amlaf, ond gallwch hefyd ddefnyddio cnau Ffrengig, hadau pabi, neu olew safflwr. Mae olew olewydd neu olew almon yn fath gwahanol o olew nad yw'n sychu. Unwaith y bydd y broses malu wedi'i chwblhau, fe'ch gadewir â chysondeb paent tebyg i fenyn. Unwaith y byddwch wedi eich paent olew, gallwcharwyneb, palet, a phaent deneuach heb eu cynnwys Gweld ar Amazon

PROS

 • Fforddable
 • Gludedd llyfn a hufennog
 • Yn cynnwys cyllell balet ar gyfer manylion gweadog <12
 • Yn cynnwys brwsh paent ar gyfer tirlunio
 • Gwych ar gyfer ymarfer y dechneg peintio olew gwlyb-ar-wlyb<2

CONS

  Set yn cynnwys popeth sydd ei angen i ddechrau peintio

Mwyaf Pigmentog: Set Paent Olew Traddodiadol WILLIAMSBURG

Mae'n debygol y gellir dod o hyd i frand Williamsburg yn y mwyafrif o stiwdios peintwyr proffesiynol. Mae galw mawr am y set paentiad olew hon oherwydd pa mor drwchus yw'r pigment yn y paent, yn ogystal â pharhad y lliwiau. Wrth i chi weithio gyda'r paent, byddwch yn sylwi sut mae pob strôc gyda'ch brwsh yn cael ei amlygu. Mae ganddo wead gogoneddus a chysondeb trwchus, ac mae'n dod mewn set o wyth lliw traddodiadol. Mae tiwb mwy o baent gwyn wedi'i gynnwys hefyd i ganiatáu ar gyfer cymysgu'n ddiymdrech.

Set Lliwiau Olew Traddodiadol WILLIAMSBURG
 • Man cychwyn perffaith i artistiaid sydd am roi cynnig ar liwiau olew traddodiadol
 • Wedi'u gwneud â llaw lliwiau olew yn adnabyddus am eu cyflymdra ysgafn gwych
 • Syniad anrheg gwych i unrhyw artist sydd am ddefnyddio paent olew o safon
Gweld ar Amazon

PROS

 • 20> Yn hynodysgafn
 • Dewisiad da ar gyfer gwead
 • Pigmentog iawn
 • Ansawdd gwych

CONS

Gweld hefyd: Lliw Bordeaux - Pa Lliw yw Bordeaux?
 • Drud

Ein Hawgrymiadau ar gyfer Dechrau Peintio Olew

Mae rhai artistiaid yn hoffi cadw at eu hunain wrth ddysgu math newydd o dechneg artistig neu ddarganfod cyfryngau newydd. Rydym yn canmol eich annibyniaeth a'ch penderfyniad! Fodd bynnag, rydym yn gobeithio y gallwch ddod o hyd i'r amser i ddarllen yr awgrymiadau hyn ar sut i wella eich technegau. Mae paent acrylig yn llawer symlach i'w ddefnyddio, felly gallai plymio i ben dwfn y byd paent olew eich gadael yn teimlo fel eich bod wedi colli'ch doniau. Nid oes angen poeni serch hynny - dylai'r pytiau canlynol roi sylfeini gwych i'ch gwybodaeth. dechreuwch gyda'r syniad sydd gennych yn eich meddwl a ysgogodd y diddordeb hwn mewn peintio olew. Daliwch y ceffylau hynny a thynnwch yr awenau ychydig yno. Er mor ystrydebol ag y mae'n swnio, camau babi yw eich bet orau oherwydd gall peintio olew fod yn gyfrwng anodd ei feistroli. Os ewch chi'n rhy fawr, efallai y byddwch chi'n cael trafferth llenwi'r gofod neu wastraffu adnoddau. Cynfas bach yw'r cam cyntaf tuag at eich campwaith mawr.

Cadw Eich Gofod yn Drefnus

Rydych chi'n gwybod sut mae hyn yn mynd - meddwl glân yw gofod glân, ac mae hyn yn berthnasol i bopeth mewn bywyd, gan gynnwys eich creadigolllif. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gallu agor ffenestri fel nad ydych chi'n boddi mewn mygdarth. Awgrym gwych arall yw cadw'ch paentiadau allan o niwed tra'u bod yn dal i sychu, gan y bydd hyn yn osgoi unrhyw smyglo.

Dewiswch y Gosodiad Cywir

Mae paentiad olew i ddechreuwyr yn galw am radd myfyriwr brwsys. Mae'n haws gweithio gyda'r rhain, gan ganiatáu mwy o ddatblygiad yn y math hwn o gelfyddyd. Mae brwsys gradd myfyriwr yn aml yn demtasiwn i hyd yn oed y gweithwyr proffesiynol oherwydd pa mor fforddiadwy ydyn nhw ond, rydyn ni'n awgrymu eich bod chi'n prynu rhai ar y tro a dechrau adeiladu casgliad o frwshys paent olew o ansawdd uchel dros amser.

Gellir cymhwyso'r un cysyniad i amnewid eich paent olew gradd myfyriwr gyda gradd broffesiynol. Nid oes rhaid i chi brynu set fawr i gyd ar unwaith, ond yn hytrach newid y lliwiau wrth i'ch lliwiau gradd myfyriwr ddod i ben. Mae paent preimio sy'n seiliedig ar olew yn hanfodol i gael ei beintio dros yr arwyneb yr ydych am baentio arno cyn unrhyw beth arall. Gallwch hefyd ddefnyddio gesso i preimio'ch wyneb. Bydd hyn yn ei amddiffyn rhag unrhyw gemegau a geir mewn paent olew. Os ydych yn brin o amser, gallwch ddod o hyd i gynfasau neu arwynebau o unrhyw fath sydd wedi'u preimio'n barod.

Brasluniwch Eich Delwedd yn Gyntaf

Dyma ffordd wych o'ch arwain drwy'ch rownd derfynol darn. Mae'r cam hwn yn golygu eich bod yn “braslunio” y ddelwedd rydych chi am ei phaentio â iawnhaenau tenau o'ch paent olew. Bydd gwneud hyn hefyd yn helpu i ychwanegu diffiniad yn nyfnder eich paentiad. Gan fod yr haen hon mor denau, bydd yn sychu mewn dim o amser, ac ar ôl hynny gallwch ddechrau gyda'r paentiad go iawn.

Defnyddiwch Balet Cyfyngedig

Olew nid oes angen gormod o opsiynau lliw ar beintio ar gyfer dechreuwyr. Set paentiad olew syml sy'n cynnwys monocromau yw'r cyfan sydd ei angen arnoch i gychwyn eich taith. Dewiswch eich hoff liw mwyaf ac ymarferwch drin ei arlliwiau trwy ei gymysgu â lliwiau sylfaenol eraill. Bydd y dull hwn yn cymryd amser, ond bydd yn gwella eich sgiliau fel artist tra'n arbed arian i chi trwy beidio â phrynu lliwiau unigol.

Cymhwyso Haenau Gwahanol

Y dechneg braster-gor-bwysedd yw'r hyn a wnawn argymell ar gyfer y rhan fwyaf o baentiadau olew. Gwneir hyn trwy osod cotiau teneuach o baent olew (a gyflawnir trwy wanhau'r paent) ar gyfer yr haenau cychwynnol, ac yna defnyddio paent mwy trwchus wrth i chi ychwanegu mwy o fanylion. Bydd gwneud hyn yn atal haenau uchaf y paentiad rhag sychu yn gyntaf tra bod yr haenau oddi tano yn parhau'n wlyb, gan y gall hyn achosi i'r paent gracio. Dylech felly ganiatáu i bob haen o baent sychu cyn rhoi'r haen nesaf.

Glanhewch Eich Brws Paent

Mae hyn yn mynd law yn llaw â chadw'ch gofod yn drefnus. Unwaith y byddwch wedi gorffen gyda phob lliw a'ch bod am ddechrau gydag un arall, gwnewch yn siŵr eich bod yn glanhau'ch brwsh paent â dŵr a sebon. Mae hefyd yn asyniad da cadw ychydig o wirodydd mwynol wrth law i lanhau'ch brwsys paent yn iawn ar ddiwedd eich sesiwn beintio. Os yw'ch gofod wedi'i drefnu'n gywir, dylai fod gennych hefyd gyflenwadau glanhau ar gael yn rhwydd fel cadachau a thywelion papur.

Efallai y bydd rhai pobl yn mwynhau esthetig smudges paent ar y croen fel pe bai'n baent rhyfel, ond mewn gwirionedd, nid yw hyn yn syniad da. Mae gan baent olew lefel uchel o gemegau sy'n wenwynig ac yn niweidiol i'ch croen, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn golchi holl weddillion paent olew o'ch croen cyn i chi ei alw'n ddiwrnod.

Sut i Ddatblygu Eich Techneg Peintio Olew

Un peth i'w ddeall yw na fyddwch chi'n gwybod eich hoff dechneg y tro cyntaf i'ch brwsh strôcio'r cynfas. Mae hyn yn rhywbeth y byddwch chi'n dysgu ei ddeall dros amser ac ar ôl rhywfaint o arbrofi. Gallwn, fodd bynnag, gynnig dechrau da i chi gydag ochr ymarferol peintio olew trwy roi gwybod i chi am rai o'r prif dechnegau peintio olew sydd ar gael i'w dysgu.

Sut i Dal Eich Brws Paent

Yn union fel chopsticks, argymhellir eich bod yn dal eich brwsh paent ar frig y brwsh yn hytrach na'r gwaelod ger y blew, gan y bydd hyn yn sicrhau'r rheolaeth orau dros eich strôc brwsh. Os ydych chi'n teimlo ychydig yn anghyfforddus, mae'n debyg eich bod chi'n ei wneud yn iawn. Y tric yw dod yn gyfarwydd â rheoli'r brwsh gyda'ch braich gyfanyn lle eich arddwrn yn unig.

Gweld hefyd: Iconoclasm - Edrych ar Hanes Eiconau mewn Celf Iconoclasm

Cyfeiriadedd Brwsh

Weithiau, gall fod yn hawdd mynd yn sownd wrth lif y paentiad olew a'r strôc myfyriol. Ond os oes angen llinell fanylach arnoch yn sydyn, gall fod yn ddefnyddiol cylchdroi'r brwsh er mwyn defnyddio ongl wahanol i'r un yr oeddech yn ei ddefnyddio o'r blaen. Gall yr effaith fod fel petaech chi'n cyfnewid brwshys.

Byddwch yn Ymwybodol o Bwysau Cymhwysol

Oni bai eich bod yn paentio darn mynegiadol lle mae strôc llawdrwm a mawr yn uchafbwynt eich gwaith, mae'n Fe'ch cynghorir i fod yn ymwybodol o'r pwysau a ddefnyddiwch wrth beintio. Os ydych chi'n pwyso'n rhy gadarn neu'n symud yn rhy egnïol, gallai achosi i chi wneud camgymeriad. Nid yw arbrofi gyda llaw drom yn dabŵ, ond mae gweithio gyda llai o bwysau yn fwy o her, a fydd yn ei dro yn gwella eich sgil fel artist.

Cadw Lliwiau'n Bur

Os buoch erioed Wedi gwneud gweithgaredd peintio gyda phlant, byddwch yn deall y rhwystredigaeth pan fyddant yn glynu eu brwsh paent o un lliw i mewn i botyn arall dro ar ôl tro, gan arwain at arlliw mwdlyd, anneniadol. Teimlir yr un rhwystredigaeth os na fyddwch chi'n glanhau'ch brwsh yn drylwyr cyn i chi newid lliwiau - bydd y gwahanol bigmentau'n llygru ei gilydd ac ni fydd eich lliw mor bur â phan wnaethoch chi ei brynu gyntaf.

Defnyddio'r Canolig i'ch Mantais

Fel gyda phob crefft, mae llawer i'w ddysgu, a phrydmae'n dod i beintio olew, dim ond un agwedd yw'r paent. Mae yna amrywiaeth eang o deneuwyr a thoddyddion y gallwch eu defnyddio i addasu rhinweddau eich paent. Gellir defnyddio rhai cyfryngau i gyflymu'r amser sychu tra bod eraill yn cael eu defnyddio i newid cysondeb y paent. Mae'n bwysig bod â dealltwriaeth dda o faint o gyfrwng i'w ychwanegu mewn perthynas â'ch paent olew.

Cymysgwch yn syml

Mae gormod o gogyddion yn difetha'r… Os ceisiwch i gymysgu lliwiau trwy ychwanegu gormod at ei gilydd, bydd yn lleihau bywiogrwydd y paent olew. Y ffordd orau o gymysgu lliwiau yw ei gadw'n syml; rydym yn awgrymu dechrau gyda chymysgedd dau liw. Gallwch chi bob amser addasu'r lliw yn nes ymlaen os oes angen.

Brwsio Sych yn erbyn Gwlyb-ar-Wlyb

Mae paent olew yn amlbwrpas a gellir ei osod yn hawdd ar arwyneb gwlyb yn ogystal ag arwyneb sych un. Gwneir trawsnewidiadau neu raddiannau yn awel trwy ddefnyddio techneg impasto, tra bydd brwsh sych yn rhoi mwy o wead a diffiniad i'ch gwaith celf.

Cyllyll Palet

Yn bendant nid brwsys paent yw'r unig declyn i beintiwr defnyddiau, yn enwedig yn y byd peintio olew. Yn ogystal â chael ei defnyddio i gymysgu a chymysgu lliwiau paent, bydd cyllell balet yn rhoi effeithiau unigryw i chi na all brwsys ond breuddwydio amdanynt.

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Pryd Cafodd Peintiad Olew ei Ddarganfod?

Yn ôl ymchwilwyr, sefydlwyd y grefft o beintio olew yng Ngogledd Ewropyn ôl yn y 15fed ganrif.

O Beth Mae Paent Olew Wedi'i Wneud?

Pigmentau, rhwymwyr, a thoddyddion yw'r tri phrif gynhwysyn sy'n gwneud paent olew. Daw'r pigmentau, sydd naill ai'n naturiol neu'n synthetig, ar ffurf powdr, a'r rhwymwr yw'r olew y mae'r pigment wedi'i falu ynddo. Toddyddion yw'r cyfrwng teneuo sy'n trin y gwead a'r cysondeb. Mae tyrpentin yn cael ei ddefnyddio'n aml yn yr achos hwn.

Pa Arwyneb Alla i ei Ddefnyddio?

Waeth bod angen i chi roi paent preimio ar y rhan fwyaf o arwynebau pryd bynnag y dymunwch ei beintio, mae peintio olew yn opsiwn gwych ar gyfer peintio llu o arwynebau gwahanol.

Beth ddylai Brwsh Rydw i'n defnyddio?

Gallech ddefnyddio unrhyw hen frwsh, ond fe allai gael ei niweidio gan y toddyddion yn y paent. Mae yna amrywiaeth o frwshys i chi ddewis ohonynt sy'n cael eu gwneud at ddibenion peintio olew yn arbennig. Mae gan y rhain amrywiaeth o wrychau siâp gwahanol ar gyfer gwahanol fathau o strôc. Gall hyn roi'r rhyddid i'r artist archwilio llawer o dechnegau.

Sut Alla i Lanhau Bawennau Paent Olew?

Gall hwn fod yn bwnc anodd oherwydd nid yw'n hawdd glanhau gollyngiadau paent olew. Rydyn ni'n awgrymu eich bod chi'n cael ychydig o wirodydd tyrpentin neu fwynol o'ch siop galedwedd leol cyn i chi ddechrau paentio, rhag ofn i chi ollwng paent ar y llawr a bod angen ei lanhau'n gyflym.

Sut Alla i Dod â Bywyd i Fyw Syniadau?

Er mwyn cael eich syniad gan eichpen ac ar eich cynfas, rydym yn awgrymu braslunio allan yn gyntaf. Cymerwch ddarn o sialc neu siarcol ac olrhain amlinelliad eich tirwedd neu bortread cyn i chi ddechrau gyda'r paent. Bydd hyn yn eich helpu gyda'ch cyfrannau.

Beth Sydd Ei Angen Ar Gyfer Paentio Olew?

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwisgo hen ddillad carpiog fel nad oes ots gennych os bydd paent yn sarnu arno. Bydd angen îsl arnoch os ydych yn gweithio gyda bwrdd neu gynfas, neu unrhyw beth tebyg. Bydd hyn hefyd yn cadw eich paentiad mewn lle diogel ac yn ei ddal yn llonydd fel nad ydych yn smwdio eich gwaith yn ddamweiniol. Fe fydd arnoch chi hefyd angen cynfas, bwrdd, neu ba bynnag arwyneb rydych chi'n dewis paentio arno ac wrth gwrs, paent preimio neu gesso. Mae offer peintio angenrheidiol yn cynnwys brwshys, palet paent, cyllell balet, a gwirodydd mwynol neu dyrpentin. Ac yn olaf ond nid lleiaf, eich paent olew!

A fydd Paent Acrylig yn Cadw at Baent Olew?

Nid yw paent acrylig yn gallu cadw at haen o baent olew oddi tano. Fodd bynnag, gellir rhoi paent olew dros haen o baent acrylig sych.

yna dewiswch gymysgu mewn cyfryngau eraill er mwyn trin cysondeb neu wead y paent.

Mae sawl mantais ryfeddol i ddechrau peintio olew. Yn gyntaf, mae paent olew yn cymryd llawer mwy o amser i sychu (ychydig ddyddiau weithiau), sy'n golygu y gallwch chi gywiro unrhyw gamgymeriadau yn hawdd. Cofiwch, po fwyaf y byddwch chi'n paentio, yr hiraf y bydd yn ei gymryd i sychu. Yn ail, mae gan baent olew fywiogrwydd rhagorol, trawiadol o ran lliw. Ni fydd y lliwiau'n pylu unwaith y bydd y paent yn sych ac ni fyddant yn newid dros amser. Wrth storio eich gwaith celf, gwnewch yn siŵr ei fod allan o gyrraedd plant ifanc â bysedd chwilfrydig.

Mae peintio olew yn eithaf gwenwynig oherwydd y cemegau fel sinc ocsid, sienna, cadmiwm, ac umber a geir mewn naturiol pigmentau. Os yw'n well gennych y dull mwy diogel, mae pigmentau synthetig ar gael, ond mae ansawdd y lliw yn llawer llai trawiadol.

Sut i Ddewis y Paent Olew Gorau i Ddechreuwyr

Os awgrymiadau a thriciau'r fasnach peintio olew yw'r hyn rydych chi'n chwilio amdano, yna rydych chi wedi baglu ar draws y dudalen gywir! Byddwn yn trafod sut i ddewis y brandiau paent olew gorau yn ogystal â'n hargymhellion ar gyfer y paent olew gorau i ddechreuwyr. Fel hyn, pan fyddwch chi'n cyrraedd y siop - ar-lein neu beidio - byddwch chi'n gwybod yn union beth rydych chi'n edrych amdano!

Sut i Ddarllen y Labeli ar Diwbiau Paent

Rydym i gyd yn cofio ein hathrawon yn llafarganu eucadarnhad dyddiol o “Darllenwch y cyfarwyddiadau!” Mae hyn yn berthnasol iawn i bob cynnyrch paent. Weithiau bydd y byd celf yn defnyddio jargon a all eich gadael yn teimlo nad oes gennych unrhyw syniad beth yw pwrpas y cynnyrch, felly darllenwch y label yn ofalus. Ar y label byddwch yn darganfod lefel didreiddedd paent ac a yw'n ysgafn - sy'n cyfeirio at ba mor barhaol ydyw pan fydd yn agored i olau'r haul. Yn dibynnu ar yr arwyneb yr hoffech ei baentio, efallai y bydd y label hefyd yn esbonio pa mor bell y bydd y paent yn mynd o ran cwmpas a gwydnwch.

Deall y Gost

Paent acrylig eu manteision, gan gynnwys y ffaith eu bod yn fwy fforddiadwy na phaent olew. Mae hyn oherwydd purdeb y pigmentau a ddefnyddir i wneud paent olew, a dyna pam y gwelwch fod rhai lliwiau yn ddrytach na lliwiau eraill. Os ydych chi ar gyllideb, gallwch chi bob amser brynu paent olew wedi'i wneud â phigmentau synthetig ac anwybyddu'r ffaith nad yw'r lliwiau mor llachar. Dyma'r paent olew gorau ar gyfer dechreuwyr a chyfeirir ato'n gyffredin fel paent olew gradd myfyriwr.

Mae paent olew â phigmentau naturiol yn cael eu galw'n baent olew gradd proffesiynol neu artist. Maent wedi'u labelu â system rifau lle mae nifer uwch yn nodi bod mwy o bigment yn y paent. Byddai set paent olew ar gyfer dechreuwyr yn un sydd â llai o liwiau, a fydd yn caniatáu ichi ddeall y cyfrwng yn ogystal â sut i gymysgu'chlliwiau eu hunain.

Awgrym cyflym: Po uchaf yw ansawdd y paent, y mwyaf o bigment fydd ganddo, ac felly y lleiaf fydd ei angen arnoch. Dyma pam mae paent olew yn tueddu i ddod mewn tiwbiau llai, gan fod ychydig bach yn mynd yn bell. Yn ogystal â phaent, mae angen i chi hefyd ystyried cost eich offer a'ch deunyddiau - faint yw brwshys a theneuwyr?

Deall Paletau

Nid oes angen i chi dorri'ch banc trwy brynu'r paled lliw mwyaf helaeth gyda phob lliw y gellir ei ddychmygu. Ni chynghorir hyn yn arbennig os mai dim ond newydd ddechrau peintio olew yr ydych am y tro cyntaf. Gallwch chi fynd mor bell ag unrhyw artist proffesiynol trwy brynu set paentiad olew gyda phalet o lai o liwiau. Mewn gwirionedd, byddwch chi'n gallu cyflawni pob lliw yr oeddech chi wedi'i ddychmygu trwy gymysgu'r lliwiau sydd ar gael. Mae hyn yn mynd yn ôl i'n dyddiau ysgol lle dysgon ni sut i gymysgu'r lliwiau cynradd – dim llawer wedi newid. Ein hoff argymhellion yw palet sy'n cynnwys:

 • Phthalo blue
 • Cadmium red
 • Cadmium melyn
 • Ifori du
 • Utramarine blue
 • Titaniwm gwyn

Deall Gwead

Chi a'ch profiad a'ch hoffter o'r math o gysondeb paent olew yr ydych yn hoffi gweithio ag ef sydd i fyny. Mae gan bob brand o baent olew ei gysondeb ei hun sy'n unigryw i'w frand ac yn ychwanegu ansawdd penodol atoeich celf. Mae gan rai brandiau wead grawnog ac mae rhai yn fwy menynaidd - felly mae'n fater o ymarfer ac arbrofi. Os dymunwch drin y cysondeb ymhellach, mae teneuwyr fel tyrpentin hefyd yn opsiwn.

Gallwch ychwanegu gwead i'ch gwaith celf trwy ddefnyddio gwahanol offer, technegau ac arwynebau peintio.

Er bod paent olew yn cymryd amser hir i sychu yn ôl natur (unrhyw le o ychydig wythnosau i flwyddyn), mae'r amser sychu hefyd yn cael ei reoli gan gysondeb y paent. Mae hyn yn ddefnyddiol i atal unrhyw ddifrod neu smygdio damweiniol. Os ydych chi'n defnyddio paent olew gyda mwy o olew ynddo, gan ei wneud yn rhedegog gyda chysondeb teneuach, bydd yn sychu'n llawer cyflymach na'r paent olew mwy trwchus.

Yn ddiddorol, mae gan bob lliw hefyd amser sychu annibynnol, fel mae rhai lliwiau'n cynnwys gwahanol fathau o olewau yn ogystal â'r olew sylfaen. Er enghraifft, bydd olew pabi, sydd i'w gael yn gyffredin mewn paent gwyn, yn cymryd mwy o amser nag olewau eraill i'w sychu.

Ansawdd y Paent Olew

Mae gwahanol raddau o baent olew yn nhermau o ba lefel ydych chi gyda'ch paentiad. Y paent olew gorau ar gyfer dechreuwyr fyddai paent olew gradd myfyriwr tra bydd y rhai sydd ychydig yn fwy cyfarwydd â'r cyfrwng yn barod i symud ymlaen i baent olew o radd broffesiynol neu artist.

Ansawdd Gradd Myfyriwr <16

Gyda'r opsiwn hwn, ni fyddwch yn gwerthfawrogi'r gwir liwiau bywiog sydd yn ycanlyniad paentiad olew. Mae hwn, fodd bynnag, yn opsiwn gwych i ddechreuwyr oherwydd ei fod yn llawer mwy fforddiadwy na phaent olew gradd broffesiynol, a hynny oherwydd bod llai o bigmentau ond digon o lenwwyr a chynhwysion synthetig eraill. Mae hyn yn fuddiol oherwydd bydd amser i arbrofi gyda'r paent, a all ddefnyddio cryn dipyn o baent, ac efallai na fyddwch yn hapus gyda'r canlyniad ar y dechrau. Felly, dim ond pan fyddwch chi'n fwy cyfforddus â'r cyfrwng y mae'n werth gwario mwy ar baent o safon.

Arlunydd neu Radd Broffesiynol

Dyma'r cam nesaf yn esblygiad eich paentiad olew ! Unwaith y byddwch wedi meistroli (neu rywbeth felly) y grefft o baent olew mwy synthetig, gallwch ddechrau edrych ar yr opsiynau gradd uwch. Mae paent olew gradd artist neu radd broffesiynol yn ddrytach, a dyna un rheswm pam mai dim ond ar ôl i chi gael rhywfaint o ymarfer y dylid eu defnyddio. Mae'r gost yn bennaf oherwydd bod y paentiau hyn yn cynnwys pigmentau llawer mwy naturiol yn y cymysgedd olew.

Brandiau Paent Olew Gorau

Ble fyddai'r holl artistiaid gwych pe na baent yn dechrau yn rhywle ? Bydd y rhestr gynhwysfawr hon o'r brandiau paent olew gorau yn cwmpasu cynhyrchion ar gyfer dechreuwyr a gweithwyr proffesiynol. Ar ôl darllen hwn, bydd gennych y wybodaeth ddiweddaraf am yr holl baent olew gorau sydd ar gael ar y farchnad.

Paent Olew Gorau i Ddechreuwyr

Gradd Myfyriwr paent ynyn ddelfrydol ar gyfer y rhai sydd am roi cynnig ar beintio olew gan eu bod yn llawer mwy fforddiadwy, gan eu gwneud yn berffaith ar gyfer ymarfer. Er nad yw'r paentiau hyn yn rhannu'r un bywiogrwydd pigment â phaent olew gradd artist, maent yn ffordd wych o ymgyfarwyddo â gwead ac ymarferoldeb paent olew.

Gwerth y Geiniog: WINSOR & Lliwiau Paent Olew NEWTON Winton

Mae gan Winsor a Newton y set paent olew eithaf ar gyfer dechreuwyr - set 10 darn i fod yn fanwl gywir. Mae'r paent yn y set hon yn gyfoethog mewn pigmentau ac o ansawdd uchel, sy'n peri syndod i'r gost fforddiadwy. Mae'r cynnyrch hwn yn cynnig sylw gwych, sefydlogrwydd, a chyflymder ysgafn, a gellir ei gymysgu'n hawdd â brandiau paent olew eraill. Byddwch yn cael gwerth rhagorol am arian gyda'r paent olew o safon uchel hwn i fyfyrwyr.

WINSOR & Set Paent Lliw Olew Sylfaenol NEWTON Winton
 • Set o 10 lliw olew wedi'u llunio'n unigol ar gyfer artistiaid amatur
 • Ysgafn, parhaol, a chymysgadwy â brandiau eraill
 • Set paent fforddiadwy wedi'i gwneud o bigmentau am bris cymedrol
Gweld ar Amazon

PROS

 • Amrywiaeth dda o liwiau <12
 • Cyfoethog o pigment
 • Yn cymysgu’n hawdd
 • <20 Ychydig yn mynd yn bell
 • Gwisgcysondeb
 • Parhaol
 • Ysgafnach
<0 CONS
  > Pecyn allanol ddim o'r ansawdd gorau

Heb doddydd: GAMBLIN Set Lliw Olew 1980

Os ydych chi'n sensitif i'r mygdarth a'r arogleuon a achosir gan y rhan fwyaf o baent olew, yna'r paentiad olew hwn a osodwyd gan Gamblin yw'r opsiwn perffaith i chi. Mae'r set hon yn cynnwys wyth lliw olew di-doddydd, sy'n eu gwneud yn llai gwenwynig na llawer o baent olew eraill. Dylid dal i ystyried mesurau diogelwch, ond gallwch fod yn sicr na fydd eich gweithle a'ch offer yn dadelfennu.

Set Unigryw Lliw Olew GAMBLIN 1980
 • Yn cynnwys wyth lliw o Lliwiau Olew Gamblin 1980 mewn tiwbiau 37ml
 • Bonws ychwanegol panel pren crud am ddim a gel di-doddydd
 • Paent olew lefel uchel o safon myfyriwr Americanaidd ar werth gwirioneddol
Gweld ar Amazon
0> PROS
 • Gel di-doddydd & panel crud pren wedi'i gynnwys
 • Gwerth y gost
 • Cysondeb llyfn, menynaidd
 • Yn cymysgu'n hawdd
 • Ddim yn wenwynig a di-doddydd

CONS

 • > Dim cymaint o liwiau bywiog

Y Radd Broffesiynol Orau Paent Olew

Ar ôl i chi fod yn peintio ers tro a'ch bod chi'n teimlo ei bod hi'n bryd i'ch sgil lefelu i fyny, efallai ei bod hi'n bryd ichi ddechrau ystyried ypaent o radd uwch. Yma, byddwn yn trafod y brandiau paent olew gorau ar gyfer yr artist proffesiynol sy'n chwilio am berffeithrwydd mewn set paentiad olew. Cadwch eich cyllideb mewn cof wrth ystyried y paentiau hyn, ond mae eu cost yn bendant werth y gost os mai pigmentau o ansawdd uchel yw'r hyn sydd ei angen arnoch.

Gorau ar gyfer Gwlyb-ar-Wlyb Peintio: MARTIN & F. WEBER Set Paent Sylfaenol Bob Ross

Os ydych yn artist brwd, efallai eich bod wedi clywed am y chwedlonol Bob Ross, a oedd yn gyflwynydd rhaglen deledu hyfforddi artistiaid o'r enw The Joy of Painting rhwng 1983 a 1994. Roedd y boi hwn yn arlunydd rhyfeddol yn ei amser, ac yn ystod y cyfnod hwnnw bu'n goruchwylio creu paent olew wedi'i osod trwy Martin ac F. Weber.

Mae'r set paent olew hwn yn debycach i becyn oherwydd ei fod yn cynnwys brwsh ar gyfer tirlunio yn ogystal â chyllell palet. Un fantais anhygoel y gallwch ei ddisgwyl wrth brynu'r set hon yw'r twb mawr o baent gwyn ar ffurf hylif yn ogystal â phum lliw allweddol y gallwch chi chwarae o gwmpas gyda nhw i greu lliwiau eraill. Mae hon yn ffordd wych o ddechrau ymarfer technegau peintio olew fel y dull gwlyb-ar-wlyb, neu impasto ,. Ni allem feddwl am opsiwn gwell i ddechrau!

MARTIN & F. WEBER Set Paent Sylfaenol Bob Ross
 • Dysgwch beintio gyda'r set baent hon sydd wedi'i hysbrydoli gan Bob Ross
 • Mae ganddo bron bopeth sydd ei angen arnoch i gwblhau eich paentiad cyntaf
 • Paentio

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.