Paent Acrylig ar Bren - Eich Canllaw i Baent Acrylig ar Waith Coed

John Williams 25-09-2023
John Williams

Tabl cynnwys

Mae peintio ar bren yn grefft sy’n ennill ffafr gan fod addurniadau wedi’u paentio ac objets d’art wedi dod yn fwyfwy poblogaidd, ac mae rheswm da dros hyn. Maen nhw'n dod â'r teimlad o gysur gwladaidd gyda nhw ac yn gwneud rhywbeth hardd allan o rywbeth eithaf cyffredin. Y paent gorau i'w ddefnyddio ar bren yw paent acrylig, ac yn yr erthygl hon, rydyn ni'n mynd i drafod y brandiau gorau o baent acrylig yn ogystal â rhoi cyfarwyddiadau cam wrth gam i chi ar gyfer peintio ar bren.

Gweld hefyd: Adeiladau Enwog yn Chicago - Eiconau o Nenlinell Windy City

> Allwch Chi Ddefnyddio Paent Acrylig ar Pren?

Mae llawer o bobl wedi gofyn cwestiynau tebyg. “Allwch chi beintio pren gyda phaent acrylig?” Yr ateb yw ydy, gallwch chi. Fodd bynnag, mae rhywfaint o waith paratoi i'w wneud ar y pren cyn y gallwch ddechrau paentio, a byddwn yn mynd trwy'r broses hon gyda chi un cam ar y tro. Mae'r broses yn berthnasol i bob gwrthrych pren, o ddarnau crefft bach i baneli pren a dodrefn.

Dewis y Paent Acrylig Cywir ar gyfer Gwaith Coed

Mae myrdd o acrylig paent i ddewis o'u plith, a chyn i chi brynu mae yna ychydig o bethau y mae angen i chi eu gwneud er mwyn sicrhau eich bod chi'n cael y paent gorau ar gyfer y swydd. Dyma rai awgrymiadau i'ch helpu i ddewis y paent acrylig gorau ar gyfer gwaith coed.

 • Sicrhewch fod y paent yn baent acrylig ar gyfer pren . Ni fydd unrhyw fath arall o baent yn gweithio'n dda gan na fydd yn glynu at wyneb y pren.
 • Penderfynwch pa fath o orffeniad i chiy farchnad ddiwydiannol, ond ar ddiwedd y 1940au, symudodd i mewn i'r farchnad defnyddwyr. Ar hyn o bryd, eu Gorffeniad Pren Amddiffynnol Polycrylig yw'r seliwr pren mwyaf poblogaidd sydd ar gael. Gorffeniad Pren Amddiffynnol Polycrylig MNWAX
  • Yn cynnig amddiffyniad rhagorol ar gyfer arwynebau pren wedi'u paentio
  • Yr amddiffyniad crisial clir gwaith cotio ar gyfer pob math o bren
  • Gellir glanhau fformiwla sy'n seiliedig ar ddŵr yn hawdd â sebon a dŵr
  Gweld ar Amazon

  PROS

   12> Gorffeniad clir hirbarhaol
 • Sychu tra-gyflym
 • Seiliedig ar ddŵr ac yn hawdd ei lanhau
 • Arogl isel

CONS

 • Mai melyn gydag oedran os yw'n agored i olau
 • Bydd yn achosi swigod os heb ei gymhwyso'n gyfartal

Rhai Syniadau ar gyfer Paent Acrylig ar Grefftau Pren

Felly, mewn ateb i'ch cwestiwn, “A yw paent acrylig yn gweithio ar bren?”, ie, mae'n yn gweithio'n dda iawn. Rydym hefyd wedi dangos i chi sut i baratoi pren ar gyfer paentio, sut i'w beintio, a hefyd sut i'w orffen. Mae'n debyg bod gennych chi restr o syniadau ar gyfer y prosiectau rydych chi am eu gwneud, ond rhag ofn nad yw eich rhestr mor hir ag yr hoffech chi, mae gennym ni rai syniadau ein hunain.

 • Addurniadau Calan Gaeaf: Rydyn ni i gyd wrth ein bodd yn cwympo a lliwiau'r dail yn newid, yn ogystal â llusernau jac o' a thric neu drin. Yn ogystal â danteithion candy, gallech chi wneud pren bachpwmpenni wedi'u paentio'n oren llachar, neu ddail wedi'u gwneud o bren a'u paentio yn holl liwiau'r cwymp. Gallwch hongian y rhain ar y porth neu yn eich cyntedd i ddathlu’r tymor, ac, fel addurniadau Nadolig, gallwch eu mwynhau flwyddyn ar ôl blwyddyn.
 • Addurniadau Nadolig: Beth am addurno’r coeden gydag addurniadau personol ar gyfer pob aelod o'ch teulu? Gofynnwch i'r plant beintio addurniadau hefyd. Efallai nad ydyn nhw'n beintwyr profiadol, ond bydd eu haddurniadau'n dod yn fwyaf gwerthfawr ar y goeden! Gan eu bod yn addurniadau pren, byddant yn para am amser hir ac felly gellir dod â nhw allan bob blwyddyn adeg y Nadolig.

 • Dodrefn pren: Bydd paent acrylig ar ddodrefn pren yn rhoi bywyd newydd i'ch dodrefn hen a blinedig, dodrefn fel swing eich porth, neu fwrdd a chadeiriau eich iard gefn. Er mai dodrefn awyr agored ydyw, os ydych yn preimio a selio'r pren yn iawn, dylai'r paent bara am amser hir. Wedi dweud hynny, nid oes dim yn eich atal rhag gosod cot arall o seliwr ar ôl ychydig fisoedd, yn enwedig os ydych yn byw mewn hinsawdd boeth a heulog.
 • Teganau plant a babanod: Y rhan fwyaf o mae teganau y dyddiau hyn wedi'u gwneud o blastig, felly byddai teganau wedi'u gwneud o bren ac wedi'u paentio â llaw yn arbennig iawn, nid yn unig i'r plentyn ond hefyd fel heirloom i blant y dyfodol. Meddyliwch am ffonau symudol babanod yn hongian dros grud, neu dŷ dol wedi'i baentio mewn hoff liwiau,neu hyd yn oed set drên o liw llachar. Mae yna opsiynau diddiwedd. Mae paent acrylig ar grefftau pren yn eu gorffennu'n hyfryd ac yn sicrhau y byddant yn gallu gwrthsefyll y garw a'r cwymp yn amser chwarae plant. ar bren, yn benodol, paent acrylig ar gyfer gwaith coed, gallwch chi ddechrau eich prosiect paentio yn hyderus. Rydyn ni wedi rhoi ychydig o syniadau i chi i ddechrau, ac rydyn ni'n siŵr y bydd gennych chi lawer o syniadau eich hun. Mae peintio ar bren yn llawer o hwyl, nid yn unig i grefftwyr profiadol ond hefyd i ddechreuwyr a phlant, hefyd.

  Cwestiynau Cyffredin

  Allwch Chi Peintio Pren Gyda Phaent Acrylig?

  Gallwch, er na allwch ddefnyddio dim ond unrhyw fath o baent acrylig. Rhaid iddo fod yn baent acrylig wedi'i lunio'n arbennig ar gyfer gwaith coed. Rydym wedi cynnwys adolygiadau o dri o'r setiau paent acrylig gorau yn yr erthygl hon, ac rydych yn sicr o ddod o hyd i un sy'n addas nid yn unig i'ch prosiect chi ond i'ch poced hefyd.

  Ydy Paent Acrylig yn Gweithio ar Bren?

  Dim ond paent acrylig a weithgynhyrchir yn benodol ar gyfer pren fydd yn gweithio. Gwnewch yn siŵr bod y paent yn gyson iawn. Os ydych chi'n paentio darn mawr o bren ni ddylai'r paent fod yn rhy denau. I'r gwrthwyneb, os ydych chi'n paentio darn bach o bren, ni ddylai'r paent fod yn rhy drwchus. Yn olaf, pan fyddwch chi'n dewis y lliw, edrychwch ar waelod y botel i wirio'r lliw,yn hytrach na'r label.

  Oes rhaid Paratoi'r Pren Cyn Peintio?

  Ydy, mae, ac mae hyn yn wir am ddarnau bach fel tegan plentyn neu arwydd gwledig ei olwg ar gyfer eich cyntedd, yn ogystal â phaneli pren a dodrefn. Yn gyntaf, mae angen i chi lanhau'r darn i gael gwared â llwch a malurion, yna cymhwyso dwy gôt o seliwr (gan ganiatáu i'r gôt gyntaf sychu cyn rhoi'r ail gôt). Pan fydd yr ail gôt wedi sychu byddwch wedyn yn rhoi paent preimio.

  Oes rhaid Selio'r Paent Unwaith Sychu?

  Chi sydd i benderfynu a ydych am selio'r paent pan fydd wedi sychu. Gwneir rhai paentiau acrylig gyda seliwr adeiledig felly os ydych wedi defnyddio'r math hwnnw o baent yna nid oes angen gosod seliwr ychwanegol. Wedi dweud hynny, nid oes yn rhaid i chi selio'r paent - ond os yw'ch darn wedi'i baentio yn mynd i fod yn agored i'r tywydd yna mae'n debyg ei bod yn syniad da gosod seliwr. Yn syml, mae'n amddiffyniad ychwanegol i'r paent.

  eisiau . Mewn geiriau eraill, a ydych chi eisiau gorffeniad sgleiniog neu orffeniad matte? Daw paent acrylig mewn gorffeniadau gwahanol, nid dim ond sgleiniog neu matte, ond satin, carreg, a metelaidd hefyd.
 • Sicrhewch fod y paent yn gyson iawn . Os ydych chi'n gweithio ar ddarn mawr nid ydych chi eisiau paent sy'n denau iawn. I'r gwrthwyneb, os ydych yn peintio darn bach, ni ddylai'r paent fod yn rhy drwchus.
 • Pan fyddwch yn dewis lliw y paent , edrychwch ar waelod y botel i wirio'r lliw, yn hytrach na'r label. Gan mai dyma'r paent gwirioneddol, bydd y lliw yn fwy cywir.

Fel y soniasom, mae dewis eang o baent acrylig ar gyfer gwaith coed, felly i'ch helpu i wneud eich paent. dewis rydym wedi edrych ar y dewis premiwm o baent, yn ogystal â'r paent gwerth gorau a mwyaf cyfeillgar i'r gyllideb.

Paent Acrylig Premiwm: Set Paent Acrylig BANK COOL

The Cool Mae set Paent Acrylig Banc yn ddelfrydol ar gyfer dechreuwyr a pheintwyr profiadol. Mae'n set 49 darn sy'n cynnwys 24 tiwb o baent acrylig, brwsys paent, cynfasau, pad paentio, dau balet, ac îsl bwrdd. Byddai'r set baent hon o ansawdd artist yn gweddu i ddechreuwyr, crefftwyr, a hyd yn oed arlunwyr proffesiynol. Mae'r paent yn mynd ymlaen yn llyfn ac yn sychu'n gyflym, ac mae'n seiliedig ar ddŵr sy'n ei gwneud hi'n hawdd ei lanhau. Mae'r holl ddarnau yn cael eu cyflwyno mewn blwch anrheg hardd (sydd hefyd yn sicrhau nad oes dim bydyn mynd ar goll!)

Set Paent Acrylig BANC COOL
 • Paent acrylig gradd proffesiynol ar gyfer artistiaid o bob lefel
 • Addas ar gyfer llawer o arwynebau, gan gynnwys pren, plastig, a chynfas
 • Hawdd i'w lanhau, ei sychu'n gyflym, a'i sychu gyda lliw bywiog
Gweld ar Amazon

PROS

 • 17> Paent gradd broffesiynol
 • Yn ddelfrydol ar gyfer pren ac arwynebau eraill
 • Lliwiau bywiog
 • Sychu'n gyflym
 • Hawdd i'w glanhau

CONS

 • > Gall lliw gwirioneddol y paent fod yn wahanol i'r darlun ar y label <13

  Paent Acrylig Gwerth Gorau: Set Acrylig Gyflawn BENICCI

  Byddai'r set hon yn gweithio i ddechreuwr yn ogystal ag i beintiwr profiadol, a byddai hefyd yn ddelfrydol fel anrheg. Mae'n cynnwys 12 brwshys a 24 tiwb o baent, yn ogystal â sbwng a chyllell celf gymysgu. Mae'n becyn celf cyflawn y gallwch chi ddechrau unrhyw brosiect ar unwaith, yn fawr neu'n fach. Gan nad yw'n wenwynig, mae'r set yn ddelfrydol ar gyfer plant. Mae plant wrth eu bodd â phaentio sbwng, ac oherwydd bod y paent yn sychu'n gyflym byddwch yn gallu hongian eu gweithiau celf mewn balchder o le!

  Set Paent Acrylig Cyflawn BENICCI
  • Yn cynnwys 24 tiwb o baent acrylig, brwsys artistiaid , sbwng, a chyllell
  • Mae paent acrylig sy'n sychu'n gyflym yn llithro fel melfed ar lawer o arwynebau
  • Nid yw'r paent yn wenwynig felly mae'n addas i'w ddefnyddio ganplant
  Gweld ar Amazon

  PROS

  • Ddim yn wenwynig
  • Brwshys paent di-sied
  • Technoleg sych-gyflym
  • Lliwiau llachar
  • Gwarant blwyddyn

  CONS

  11>
 • Gall paent glwmpio a sychu os caiff ei adael yn rhy hir swyddi peintio mawr
 • Paent Acrylig Sy'n Gyfeillgar i'r Gyllideb: CREFFT 4 PAWB Paent Acrylig

  Mae'r set hon sy'n gyfeillgar i'r gyllideb yn cynnwys 24 tiwb o baent a thri brwsh paent. Byddai ansawdd gradd artist y paent yn addas i unrhyw un sydd newydd ddechrau paentio ar bren, yn ogystal â chrefftwyr sydd wedi bod yn peintio ers tro. Mae'r paentiau bywiog wedi'u llunio'n unigryw er mwyn sicrhau'r eglurder lliw a'r disgleirdeb mwyaf posibl. Maent hefyd yn gysondeb perffaith ar gyfer haenu, cymysgu a chreu gweadau gwahanol. Hefyd, nid ydynt yn wenwynig felly gallwch gael eich plant i gymryd rhan yn eich prosiectau hefyd.

  CREFFT 4 POB Set Paent Acrylig
  • Mae paent acrylig wedi'i grefftio'n unigryw yn darparu eglurder lliw a disgleirdeb
  • Yn addas ar gyfer y rhan fwyaf o gyfryngau, gan gynnwys cerameg, pren, a gwydr
  • Mae cyfansoddiad anwenwynig yn gwneud y paent yn addas i blant
  Gweld ar Amazon

  PROS

  • Cysondeb llyfn
  • Lliwiau llachar
  • Perffaith ar gyfer peintio prenprosiectau
  • Ddim yn wenwynig
  • Lliwiau hirhoedlog

  CONS

 • > Dim ond 12ml (9.73 owns) yw tiwbiau
 • Paratoi ar gyfer Peintio ar Bren

  Cyn i chi allu rhoi paent acrylig ar bren, bydd angen i chi baratoi'r pren. Y cam cyntaf yw selio'r pren. Mae hyn er mwyn atal y paent rhag cael ei amsugno gan y pren ac achosi iddo bydru. Mae selio hefyd yn atal y pren rhag warping oherwydd newidiadau yn y tymheredd, mewn geiriau eraill, yn boeth iawn neu'n oer iawn. Yn olaf, mae gosod seliwr cyn paentio yn creu arwyneb llyfnach a mwy gwastad sy'n ei gwneud hi'n llawer haws ac yn gyflymach peintio.

  Cofiwch fod seliwr yn wahanol i seliwr. Bydd seliwr yn amddiffyn y pren, tra bod paent preimio yn sicrhau adlyniad cryfach i'r pren. Mae angen i chi roi'r seliwr yn gyntaf ac wedi hynny, unwaith y bydd wedi sychu, byddwch yn rhoi'r paent preimio.

  Cam 1: Glanhau'r Pren

  Glanhewch y darn o bren gan ddefnyddio llaith heb lint brethyn a'i sychu i lawr yn drylwyr. Os ydych chi'n gweithio gyda darn o ddodrefn neu banel pren mawr, fe'ch cynghorir i ddefnyddio gwactod neu bibell pwysedd aer i gael gwared â llwch a malurion.

  Rydych chi eisiau bod yn siŵr bod y darn pren rydych chi'n mynd i'w beintio mor lân â phosib.

  Cam 2: Selio'r Pren

  Rhowch seliwr dros y mannau sy'n mynd i gael eu paentio. Seliwr sgleiniog ywgorau oherwydd nad yw'n amsugnol a bydd yn creu rhwystr rhwng y pren a'r paent, a thrwy hynny amddiffyn wyneb y pren. Bydd yr amser sychu yn dibynnu ar faint y darn rydych yn ei selio, ond fel rheol, mae'r seliwr yn sychu'n weddol gyflym.

  Cam 3: Sandio'r Pren <10

  Fe sylwch, unwaith y bydd y darn pren wedi sychu, y bydd yn teimlo'n fras i'w gyffwrdd. Mae hyn oherwydd y bydd y gôt gyntaf o seliwr wedi codi'r grawn pren. Bydd angen i chi dywodio'r pren gan ddefnyddio papur tywod 180-graean i 220-graean er mwyn llyfnu'r wyneb. Nid oes angen rhoi llawer iawn o bwysau wrth sandio.

  Fel arall, gallwch ddefnyddio peiriant sandio.

  Cam 4: Rhoi Ail Gôt y Seliwr

  Ar ôl i chi sandio'r darn gallwch chi naill ai sugnwch ef i gael gwared ar yr holl lwch neu sychwch ef â lliain microfiber llaith. Yna rydych chi'n rhoi cot arall o seliwr i'r darn o bren. Mae dwy gôt fel arfer yn ddigon, hyd yn oed ar gyfer darnau mawr o bren.

  Cam 5: Preimio'r Pren

  Pan fydd y seliwr wedi sychu'n gyfan gwbl, byddwch wedyn yn defnyddio a preimiwr. Trwy preimio'r darn pren, byddwch i bob pwrpas yn sicrhau adlyniad cryf rhwng y paent preimio a'r paent, ac felly dim ond yr ochr a fydd yn cael ei baentio sydd ei angen arnoch.

  Sicrhewch fod y paent preimio wedi sychu ym mhobman cyn i chi ddechrau peintio.

  Y Preimiwr Gorau ar gyfer Pren: Rust-OleumMae Gorchudd Ultra Touch 2X Painter

  Rust-Oleum yn dathlu ei ganmlwyddiant eleni. Fe'i sefydlwyd ym 1921 gan gapten môr o'r enw Robert Fergusson. Dechreuodd y cwmni gyda dim ond 24 lliw o baent ac ers hynny mae'r cwmni wedi tyfu i fod yn arweinydd byd-eang ym maes gweithgynhyrchu haenau arloesol. Dyna 100 mlynedd o arbenigedd!

  RUST-OLEUM Painter's Touch Primer
  • Yn addas i'w ddefnyddio ar bron bob arwyneb allanol a mewnol
  • Mae'r fformiwla sy'n seiliedig ar olew yn isel ei arogl, sglodion, a gwrthsefyll rhwd
  • Mae'r fformiwla wydn yn darparu amddiffyniad rhagorol
  Gweld ar Amazon

  PROS

  • 17> Gweithgynhyrchir i'w ddefnyddio ar bren ac arwynebau eraill
  • Arogl isel
  • 1>Gwrthsefyll sglodion gyda diogelwch parhaol
  • Yn gorchuddio hyd at 12 troedfedd sgwâr fesul can
  • Yn sychu o fewn 20 munud

  CONS

  • Ddim yn ddelfrydol ar gyfer darnau bach
  • Allyrru mygdarth cryf
  • Gall ddiferu os caiff ei gymhwyso yn rhy drwchus <13

  Sut i Beintio ar Bren

  Nawr eich bod wedi dewis y paent acrylig cywir ar gyfer gwaith coed, rydych yn barod i ddechrau peintio. Rydym eisoes wedi trafod sut y dylech baratoi'r pren trwy ei lanhau yn gyntaf, yna cymhwyso dwy gôt o seliwr (gan gofio glanhau'r darn o bren rhwng ceisiadau), ac yn olaf ypreimio.

  Cam 1: Trosglwyddo'r Dyluniad

  Os ydych yn rhoi paent acrylig ar bren mewn lliw solet, nid oes angen i chi ddilyn y cam hwn . Fodd bynnag, os ydych yn mynd i beintio llun neu ddyluniad ar y pren, dyma sut i wneud hynny. Bydd angen tudalen o bapur dargopïo arnoch chi yn ogystal â darn o bapur graffit. Cymerwch y papur dargopïo, ei osod i lawr dros y patrwm neu'r llun, a'i olrhain gan ddefnyddio pensil tywyll.

  Rhowch y papur graffit wyneb i lawr ar y pren, yna rhowch y papur dargopïo, llun i lawr, ar y papur graffit ac olrhain y llun eto fel ei fod yn ymddangos ar wyneb y pren.

  Cam 2: Dewis Eich Brwshys

  Peidiwch â chael eich twyllo i feddwl y gallwch chi ddianc rhag defnyddio brwsys rhad. Mae blew brwsh rhad yn dod yn rhydd wrth baentio ac yn mynd yn sownd yn y paent. Gallant hefyd adael strôc brwsh gweladwy ar yr wyneb. Mae'r brwsys gorau i'w defnyddio yn cael eu gwneud o wallt naturiol fel sable, fel arall, edrychwch am frwshys synthetig nad ydynt yn sied. Yn gyffredinol, mae brwsh meddal yn well nag un stiff. Afraid dweud y byddwch yn sicr o ddewis y brwsh o'r maint priodol ar gyfer y paentiad y byddwch yn ei wneud.

  Cam 3: Gosod Eich Paent

  Mae paent acrylig ar gael mewn poteli, tiwbiau a thuniau. Os ydych chi'n defnyddio paent o botel neu diwb mae'n syniad da gwasgu rhai allan ar anpalet artist neu hyd yn oed blât cinio. Fel hyn ni fyddwch yn gwastraffu unrhyw baent nac yn gorlwytho'ch brwsh paent. Os ydych chi'n defnyddio tun o baent, peidiwch â rhoi eich brwsh paent yr holl ffordd i mewn i'r paent.

  Dim ond ei drochi hanner ffordd, a'i sychu â phaent dros ben cyn ei roi ar y pren.

  Gweld hefyd: Colour Palette Generator - Creu eich Cynlluniau Lliw Eich Hun

  Cam 4: Cadw'r Hylif Paent

  Mae gan baent acrylig enw da am sychu'n gyflym iawn. Dyma reswm arall pam na ddylech wasgu gormod o baent ar eich palet oherwydd gallai sychu. Yn yr un modd, mae angen i chi gadw'ch brwsh paent yn wlyb - ond nid rhy yn wlyb ei fod yn ysgafnhau'r lliw. Cadwch jar o ddŵr gerllaw, ac ar ôl pob cais neu ddau trochwch eich brwsh paent i'r dŵr a sychwch ddŵr dros ben ar ddarn o dywel papur.

  Cam 5: Seliwch y Paent

  Os ydych wedi defnyddio paent acrylig sydd â seliwr wedi'i gynnwys, ni fydd angen i chi selio'r paent. Os na, byddwch am amddiffyn y paent ac arwyneb y pren ac ar gyfer hyn, bydd angen seliwr. Gallwch ddefnyddio seliwr brwsh fel Gorffen Pren Amddiffynnol Polycrylig Minwax, neu chwistrell acrylig clir.

  Nid yw'r cam hwn yn orfodol, ond bydd yn sicrhau bod eich darn addurnedig o bren yn para cyhyd â phosibl.

  Y Seliwr Gorau ar gyfer Pren: Pren Amddiffynnol Polycrylig Minwax Gorffen

  Sefydlwyd Minwax yn Brooklyn, Efrog Newydd ym 1904. Ar y dechrau, roedd yn darparu ar gyfer

  John Williams

  Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.