Pabi Dyfrlliw - Sut i Beintio Pabi mewn Dyfrlliw

John Williams 25-09-2023
John Williams

Mae peintio pabïau dyfrlliw yn ymarfer peintio dyfrlliw gwych. Nid yn unig y mae'n syml iawn, ond mae hefyd yn dysgu rhai awgrymiadau dyfrlliw defnyddiol a thriciau y gallwch eu defnyddio mewn paentiadau eraill. Mae pabi dyfrlliw yn flodyn eithaf syml i'w beintio. Wrth i ni ddysgu sut i beintio pabi, byddwn yn darganfod bod strwythur y blodyn pabi yn cynnwys siapiau syml iawn. Mae pabi yn nodwedd wych y gellir ei defnyddio hefyd mewn amrywiaeth o wahanol senarios tirwedd. Felly mwynhewch y tiwtorial hwn wrth i chi ddysgu sut i beintio pabïau mewn dyfrlliw.

Gweld hefyd: Cerflun "Manneken Pis" - Darganfyddwch y Cerflun Peeing Enwog ym Mrwsel

Canllaw Hawdd i Beintio Pabïau Dyfrlliw

Mae dysgu sut i beintio pabïau mewn dyfrlliw tasg hawdd, mae'r tiwtorial hwn yn dadansoddi'r broses syml o beintio pabi dyfrlliw gyda golchiadau paent ysgafnach a thywyllach. Byddwn hefyd yn edrych ar sut i beintio pabi dyfrlliw o wahanol onglau. Gall pabi dyfrlliw hefyd amrywio o ran cyfuniadau lliw sy’n golygu y gallwn fod yn chwareus gyda’r ffordd rydym yn defnyddio ein lliwiau. Mae pabïau dyfrlliw wedi'u gosod mewn cyd-destun gyda choesyn a phistil sy'n hawdd i'w paentio. Rydym am sicrhau bod gennym y deunyddiau cywir, felly gadewch inni weld beth fydd ei angen arnom:

Deunyddiau Angenrheidiol

Nid oes angen llawer arnom ar gyfer hyn tiwtorial gan fod y broses yn eithaf syml. Rydym am sicrhau bod gennym y brwshys dyfrlliw cywir. Yn ail, rydym am wneud yn siŵr bod gennym yam berffeithio'r paentiad y tro cyntaf , mae peintio'n cymryd amser ac yn ymarfer.

 • Wrth i chi ddysgu sut i beintio pabïau dyfrlliw , rydych chi eisiau gwneud yn siŵr bod gennych chi o leiaf ddwy jar o dŵr ar gyfer glanhau eich brwshys.
  • Peidiwch â phoeni gormod am ddefnyddio un lliw , fodd bynnag, mae'r tiwtorial hwn yn gwneud hynny ewch drwy'r palet lliw sylfaenol ar gyfer blodau pabi.
  • Ceisiwch gael hwyl a chofiwch gymryd seibiannau rhwng y broses.
  • Gallwch ddefnyddio a sychwr gwallt os ydych am sychu eich marciau paent yn gynt rhwng pob cais.

  Gall pabi dyfrlliw fod yn nodwedd wirioneddol brydferth mewn paentiadau eraill neu fodoli ar ei ben ei hun fel pwnc unigol mewn paentiad. Y naill ffordd neu'r llall, mae'r tiwtorial hwn yn dadansoddi'r pethau sylfaenol ar sut i beintio pabi dyfrlliw, gan eich galluogi i fagu rhywfaint o hyder yn eich sgiliau ar sut i beintio pabïau mewn dyfrlliw.

  Cwestiynau Cyffredin

  <7

  Sut Ydych chi'n Paentio Pabi Dyfrlliw Rhydd?

  Mae yna lawer o ffyrdd i beintio pabi dyfrlliw, yn y tiwtorial hwn rydyn ni'n mynd trwy'r pethau sylfaenol ar sut i baentio siâp cyffredinol y pabi yn ogystal â sut i baentio'r pabi gyda chynllun lliw cyson. Fodd bynnag, gyda phabi, oherwydd eu bod yn flodau syml, gallwch chi fod yn chwareus gyda'ch siapiau petal a'ch palet lliw. Nodwedd unigol bwysicaf y pabi yw'r pistil du yn ycanol y blodyn yn ogystal â'r coesyn gwyrdd tenau. Mae'r nodweddion hyn yn aml yn rhoi'r blodyn yn ei gyd-destun fel pabi. Mae hyn yn golygu y gellir mynegi'r broses o beintio'r petalau yn rhydd a chwarae o gwmpas gyda lliwiau amrywiol. Cyn belled â bod y ddwy nodwedd gyffredin sy'n gwneud y pabi yn babi yn bresennol, mae gennych ryddid i fod yn chwareus.

  Sut Ydych chi'n Paentio Petalau Pabi Dyfrlliw?

  Mae petalau'r pabi yn eithaf trionglog. Fodd bynnag, maent yn gynnil iawn yn y ffordd y maent yn cromlinio o amgylch eu hymylon sy'n eu gwneud nid yn finiog ond braidd yn feddal. Y ffordd i beintio petalau pabi dyfrlliw yw trwy ddefnyddio gwahanol betalau wedi'u haenu dros ei gilydd. Rydyn ni'n gwneud hyn trwy beintio tri siâp trionglog gyda'r blaenau cul wedi'u cysylltu yn y canol. Yna byddwn yn caniatáu i'r rhain sychu, ac ar ôl iddynt sychu'n llwyr, byddwn wedyn yn rhoi haen newydd o betalau sy'n gorgyffwrdd â'r haen gyntaf. Dyma'r broses gyffredinol o beintio petal y pabi. Pe baem yn paentio'r petalau o ongl ochr, rydym yn ystyried y siâp trionglog a sut y gall naill ai aros yn gadarn neu ddisgyn i lawr. Er bod gan y petalau siâp trionglog crwm hwn, gall disgyrchiant achosi gwyriadau amrywiol yng nghorff y petalau, gan ganiatáu iddynt gromlinio mewn pob math o ffyrdd. Dyma gysyniad yr hoffech ei gadw yng nghefn eich meddwl wrth i chi beintio petalau o wahanol onglau.

  Sut i Beintio Cae Pabi ynDyfrlliw?

  Yn syml, tasg o ddeall yn gyntaf sut i beintio blodyn pabi yw peintio maes cyfan o babi. Yna gallwch chi eu hailadrodd o fewn tirwedd sawl gwaith i greu maes ohonyn nhw. Mae'r tiwtorial hwn yn dadansoddi ychydig o ffyrdd sut i baentio pabi dyfrlliw. Gall peintio pabïau dyfrlliw o olwg blaen i olwg ochr ac onglau eraill yn y canol helpu i roi blas ar yr amrywiaeth o sut mae gennym ni nhw mewn tirwedd. Rydym hefyd am gael rhyw syniad o raddfa wrth i ni baentio rhai mwy sy'n cynrychioli'r blaendir ac yna rhai llai sy'n cynrychioli'r cefndir. Agwedd arall ar beintio maes pabi dyfrlliw yw cyd-destunoli’r gwyrddni o amgylch y pabïau. Mae'r tiwtorial hwn yn dadansoddi sut rydyn ni'n ychwanegu gwyrddni i'r olygfa yn ogystal â phabi di-egwyddo eraill, gan roi'r argraff o broses flodeuo pabi. Yn syml, deall sut i beintio blodyn pabi, yna chwarae o gwmpas gydag onglau, siapiau, a nodweddion gosod cyd-destun.

  cywir paent dyfrlliw . Byddwn yn defnyddio set o baent padell yn y tiwtorial hwn. Rydym hefyd am gael y papur cywir, mae'r papur cywir yn gwneud gwahaniaeth, rydym am wneud yn siŵr bod gennym y papur sy'n ddigon trwchus, yn ddelfrydol tua 300GSM mewn trwch. Yn olaf, mynnwch dâp scotch i ddiogelu'ch tudalen i'r wyneb y byddwch chi'n paentio arno. Pob eitem y gallwch ei chael ar-lein drwy'r dolenni isod:
  • Brwshys Paent
  • 300 Papur GSM
  • Paent padell dyfrlliw
  • Tâp Scotch

  Paratoi

  Gan fod gennym yr holl ddeunyddiau cywir, gallwn ddechrau paratoi ein hunain ar gyfer y tiwtorial hwn. Rydyn ni'n gwneud hyn trwy osod ein hunain mewn amgylchedd tawel sy'n ffafriol i ganolbwyntio. Mae hwn yn diwtorial eithaf hawdd i'w ddilyn sy'n golygu y gallwch chi fynd trwy'r tiwtorial hwn wrth wrando ar gerddoriaeth neu bodlediad. Ceisiwch ymgysylltu a neilltuo cyfran dda o amser ar gyfer y tiwtorial hwn ond yn bwysicaf oll ceisiwch gael hwyl ag ef.

  Gyda phopeth yn barod ar gyfer y tiwtorial pabïau dyfrlliw hwn, gadewch i ni fynd i mewn iddo.

  Cyfarwyddiadau Cam-wrth-Gam ar Beintio Pabi Dyfrlliw

  As rydym yn mynd i mewn i gamau'r tiwtorial hwn, fe welwn fod y broses yn eithaf syml. Fodd bynnag, tra byddwn yn aros i un blodyn sychu, byddwn yn dechrau paentio un arall fel ein bod yn arbed peth amser. Mae paentio pabi dyfrlliw yn hawdd ac mae'n hwylgweithgaredd, felly peidiwch â rhoi gormod o bwysau arnoch chi'ch hun i berffeithio'ch paentiad. Mae paentio yn cymryd amser ac yn gofyn am ymarfer. Wrth i ni fynd trwy'r tiwtorial hwn, byddwn hefyd yn gosod y blodau mewn cyd-destun trwy baentio coesynnau a gwyrddni o amgylch y blodau eu hunain. Wedi dweud hynny, gadewch i ni fynd drwy'r camau amrywiol ar sut i beintio pabi dyfrlliw.

  7> Peintio Petalau O Wahanol Ongl

  Gadewch i ni ddechrau drwy beintio petal o yr olygfa flaen. Gellir peintio blodyn y pabi mewn lliwiau amrywiol, fodd bynnag, cynllun lliwiau gwreiddiol y pabi yw'r lliw coch llachar hwn yn gyffredinol. Yn y tiwtorial hwn, byddwn ychydig yn fwy chwareus. Gadewch i ni ddechrau gwneud golch ysgafn o goch a byddwn wedyn yn symud ymlaen i beintio siâp trionglog pen gwaywffon.

  Mae siâp petal blodyn y pabi yn eithaf trionglog. Fodd bynnag, mae gan y petal gromliniau cynnil ar hyd ei grib. Mae hyn yn golygu nad yw'n syth ac yn troi yn allanol. Rydyn ni eisiau peintio'r set gyntaf o betalau. Gwnawn hyn trwy beintio tair petal siâp triongl crwm gyda phob un o flaenau'r petalau yn dod i mewn i ganolbwynt. Dyma lle bydd y pistil.

  Tra bod y petalau dal yn wlyb, fe fyddwn ni wedyn yn llwytho ein brwshys gyda phaent coch ac yn symud ymlaen i dabio rhannau gwaelod y blodyn. Mae hyn yn mynd i ganiatáu gwaedu o baent coch i lifo i weddill y blodyn. Bydd hyn yn rhoi ychydig mwy i'r petaldiffiniad drwy greu graddiant di-dor gan y bydd y lliwiau petalau gwahanol yn sychu gyda'i gilydd.

  Eto, tra bod y petalau'n dal yn wlyb, rydym am gymryd ychydig o baent oren ac unwaith eto dab ar hyd un ochr y petal.

  Gwanhewch y lliw gydag ychydig o ddŵr fel nad yw'r lliw yn rhy llachar. Wrth i ni ychwanegu lliw at y petal gwlyb, rydyn ni'n rhoi ychydig mwy o fywiogrwydd iddo yn ei gyfansoddiad.

  Ar ôl i chi lenwi'r petalau gyda golch ysgafn o goch a rhai mae awgrymiadau o oren yn caniatáu i'r haen gyntaf honno sychu'n llwyr. Gan ei fod yn sychu, gadewch inni symud ymlaen at flodyn newydd, gan ddechrau paentio petalau o ongl wahanol. Yn yr un modd, byddwn yn symud ymlaen i beintio siâp trionglog gyda golchiad ysgafn o baent coch.

  Gall golygfeydd y pabi amrywio, mae hyn oherwydd bod blodau yn eithaf haniaethol yn eu ffurf. Mae hyn yn golygu bod sawl ffordd o ddarlunio pabi mewn paentiad. Yn y farn hon, rydym am ddarlunio'r pabi o ochr pabi yn wynebu i fyny.

  Rydym yn gwneud hyn drwy greu'r siâp trionglog hwnnw eto, a byddwn yn gorgyffwrdd â haenau newydd unwaith y bydd wedi sychu'n llwyr.

  Peintio Petalau Newydd a'r Ail Haen Dros y Petalau Sych

  Wrth i ni barhau â phaentio petalau, rydym am ychwanegu petalau newydd at ein paentiad pabi dyfrlliw wrth aros i betalau blaenorol sychu. Gan weithio ar y pabi cyntaf, gallwn ddechrau nawri wneud yr un broses o ychwanegu siapiau trionglog crwm o goch wedi'i olchi allan. Rydyn ni eisiau gwneud hyn ym mylchau'r tri phetal cyntaf.

  Caniatáu i siapiau pob petal orgyffwrdd â'r petalau sych. Gallwn wneud yr un peth ar gyfer yr ail pabi yr ydym wedi'i beintio, fodd bynnag, rhaid i'r gorgyffwrdd rhwng y siapiau trionglog newydd hyn gael eu gosod gyda'i gilydd yn hytrach na'u taenu'n gylchol. Mae hyn i ddarlunio golygfa ochr pabi. Gallwn ddechrau peintio pabi arall yn ein paentiad tra bod pabi eraill yn brysur yn sychu.

  Gadewch i ni beintio pabi arall o'r ochr olwg. Y peth am babïau dyfrlliw yw y gallwch chi chwarae o gwmpas gyda sut rydych chi'n eu paentio. Yr egwyddor gyffredinol yr ydym am ei chadw mewn cof yw bod ganddynt siâp trionglog gyda chribau crwm, sy'n unffurf o ran lliw. Gallwn beintio ychydig o betalau, gadael iddyn nhw sychu, ac yna symud ymlaen i beintio petalau newydd dros y rhai sydd wedi sychu

  Peintio Petalau Newydd ac Ychwanegu Nodweddion at Ein Pabi Sych

  Y ddwy elfen allweddol yr ydym am eu cofio yw bod y pistil neu ganol y blodyn yn ddu a'r coesyn yn gangen werdd denau, golau. Mae'r ddwy gydran hyn yn gosod y blodyn pabi yn ei gyd-destun fel blodyn pabi. Gallwn ddechrau ychwanegu rhai dotiau du yng nghanol ein blodau pabi sych

  Rydym yn gwneud hyn drwy wneud marc crwn du yng nghanol y dyfrlliwpabi a ddarlunnir mewn golygfa blaen uniongyrchol. Yna gallwn ychwanegu strociau bach du o amgylch y ganolfan gylchol ddu honno i roi ychydig mwy o wead iddo.

  Gyda’r ail pabi, rydym am geisio deall sut mae’r blodyn siâp. Gallwn weld bod y petalau yn cael eu darlunio o'r ochr, a fyddai'n rhoi cipolwg yn unig i ni o'r pistil y tu mewn i'r blodyn. Mae hyn yn golygu ein bod ni eisiau dychmygu edrych drwy'r petalau a gweld y pistil du yng nghanol y blodyn. wedi cyrraedd pwynt lle dylech ddeall y broses sylfaenol o beintio blodyn y pabi. Mae hyn yn golygu bod gennych nawr y rhyddid i beintio cymaint o babïau ag y dymunwch yn eich tirwedd. Ceisiwch ddelweddu gwahanol onglau a phellteroedd y bydd blodyn y pabi i'w weld yn eich paentiad.

  Gallwch hefyd ychwanegu petalau newydd at y blodau pabi presennol yr ydych eisoes wedi'u paentio . Gwnewch yn siŵr bod y petalau blaenorol a gafodd eu paentio yn hollol sych. Rydych chi hefyd eisiau gwneud yn siŵr nad ydych chi'n ychwanegu gormod o betalau, cadwch nhw i uchafswm o tua chwe phetal.

  Cofiwch y cysyniad o'r ongl y mae'r bydd y blodyn yn cael ei weld. Mae hyn yn golygu mewn rhai achosion mai dim ond ychydig o'r pistil rydyn ni'n ei weld neu ddim yn gweld pistil y blodyn o gwbl. Gall hyn fod yn wir am y pabi a welir o'r ochr olwg llemae'r petalau'n gallu gorchuddio a hongian, gan adael y pistil o'r golwg.

  Cofiwch wrth i chi beintio blodau eich pabi, gadewch i'r haen gyntaf o betalau sychu'n llwyr bob amser. Yna gallwch chi ychwanegu petalau newydd i'r blodyn, gan ganiatáu iddynt orgyffwrdd. Mae'r ansawdd gorgyffwrdd hwn yn unigryw i'r cyfrwng dyfrlliw, gan wneud i'r blodyn edrych yn fwy peintiwr yn hytrach na lluniadu. o'r blodyn pabi mor syml. Yr hyn yr ydym am ei wneud yn gyntaf yw gwneud cymysgedd o baent gwyrdd golau gyda chyffyrddiad o wyrdd tywyll. Rydyn ni eisiau i'r coesyn gael lliw gwyrdd golau, mae hyn yn debyg i ansawdd lliw mwy realistig coesyn y pabi dyfrlliw. Ymlaen â ni wedyn i beintio llinellau tenau sy'n cysylltu â gwaelod pob blodyn.

  Unwaith eto, ystyriwch wahanol onglau eich blodau. Os yw eich pabi dyfrlliw yn hongian drosodd a gallwn weld hyn o'r ochr, rydym am gysylltu'r coesyn â gwaelod y blodyn mewn ffordd sy'n gwneud synnwyr. Mae peintio pabi gwahanol hefyd yn ymarfer da ar gyfer darganfod siâp a ffurf, felly ceisiwch arbrofi gyda sut rydych chi'n paentio eich petalau pabi dyfrlliw.

  Nawr bod gennych y set lawn o sgiliau ar sut i beintio pabi dyfrlliw, gallwch ychwanegu cymaint o babïau at eich tirwedd ag yr hoffech. Fodd bynnag, unwaith y byddwch yn fodlon ar y rhifO flodau yn eich golygfa pabi dyfrlliw, rydym am roi'r dirwedd yn ei gyd-destun gydag ychydig o wyrddni a phabi blodeuol.

  Rydym yn gwneud hyn trwy beintio coesynnau gwyrdd tenau sy'n rhedeg trwy gefndir o ein paentiad. Wrth i ni beintio'r coesynnau, byddwn wedyn yn symud ymlaen i baentio siâp deigryn wyneb i waered ar ddiwedd pob coesyn. Meddyliwch amdano fel blodyn sydd yn y broses o flodeuo, dyma nodwedd hawdd i'w phaentio sy'n rhoi'r paentiad yn ei gyd-destun i fod mewn rhyw fath o leoliad gardd.

  Yn olaf , gallwn ychwanegu rhai strôc gwyrdd yn ein paentiad i roi golygfa tebyg i laswellt. Mae hwn yn ansawdd braf i'w ychwanegu at y paentiad gan ganiatáu i'r blodau fodoli mewn lleoliad yn hytrach na'r presennol mewn gwagle. Gallwn ychwanegu cymaint o'r pabi blodeuog hyn ag y dymunwn.

  Gallwn wneud yr un peth gyda’r glaswellt, yn syml, mater o ffafriaeth ydyw.

  Cydrannau Allweddol i’w Cofio

  Y peth cyntaf i’w gofio yw pan fyddwch chi'n peintio'r petalau gadewch i'r haen gyntaf o betalau sychu'n llwyr cyn peintio petalau newydd drostynt. Rydym eisiau ansawdd gorgyffwrdd sy'n unigryw i'r cyfrwng dyfrlliw. Mae hyn yn rhoi'r naws dyfrlliw unigryw i'r pabi ac mae'n elfen allweddol o'r blodyn pabi dyfrlliw.

  Yr ail gydran allweddol yw bod y pistil bob amser yn ddu. Nid yn unig y mae'n ddu ond mae'n cynnwys dwy nodwedd: un pwynt du yn y canolo'r blodyn ac ychydig o smotiau, dotiau, neu linellau sydd wedi'u paentio o amgylch y canolbwynt hwnnw. Bydd hyn hefyd ychydig yn wahanol, yn dibynnu ar yr ongl y mae'r blodyn wedi'i beintio ohoni.

  Yn olaf, yw coesyn y pabi dyfrlliw. Mae'r coesyn bob amser yn strwythur tenau gwyrdd golau tebyg i ffon sydd wedi'i gysylltu â gwaelod y blodyn. Mae hyn yn golygu, wrth i ni beintio'r coesyn, rydyn ni am ychwanegu rhai strociau gwyrdd o amgylch gwaelod y blodyn i ddangos bod y coesyn wedi'i gysylltu â'r blodyn. Gallwn hefyd ychwanegu ychydig o ddail blaen gwaywffon ar y coesyn, dim ond dim gormod.

  Gweld hefyd: Sut i Beintio Dail Dyfrlliw - Tiwtorial Celf Fotanegol Hawdd

  Dyna chi! Canllaw ar sut i beintio pabi dyfrlliw. Gydag ychydig o gysyniadau allweddol syml i’w cofio gallwch chi ymarfer eich sgiliau pabi dyfrlliw a’u defnyddio mewn amrywiaeth o baentiadau tirwedd gwahanol neu’n syml fel un pwnc ar ei ben ei hun. Y naill ffordd neu'r llall, mae'r tiwtorial hwn yn dadansoddi hanfodion sut i beintio blodyn pabi dyfrlliw, gan eich helpu i fagu hyder yn eich sgiliau dyfrlliw.

  Awgrymiadau a Thriciau

  Dysgu sut i beintio dyfrlliw Mae pabi yn syml ond mae'n cymryd amser. Mae hyn oherwydd y byddwn yn defnyddio golchiadau paent newydd dros olchiadau sych. Mae'r broses yn gofyn am ychydig o amynedd. Gallwch hefyd ei gyflymu trwy ddefnyddio sychwr gwallt i sychu eich gwaith yn gyflymach.

  • Cael palet ar gyfer cymysgu lliwiau , awgrym da yw defnyddio plât ceramig o eich cegin.
  • Peidiwch â phoeni

  John Williams

  Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.