Pa Lliwiau sy'n Gwneud Oren? - Sut i Gymysgu Gwahanol Arlliwiau o Oren

John Williams 25-09-2023
John Williams

Ydych chi'n egin artist sy'n ceisio deall lliwiau? Eisiau dysgu sut i wneud oren? Mae yna lawer o achosion lle gallwch chi gymhwyso'r wybodaeth hon, o olew i baentio dyfrlliw, creu rhew anhygoel ar gyfer cacennau, neu weithio gyda chlai polymer. Mae pob un yn dilyn yr un rheolau syml o ran pa liwiau sy'n gwneud oren. Fodd bynnag, fel gyda phob lliw, mae nid yn unig un lliw clir, ond llawer o arlliwiau o oren. Felly, gadewch inni nawr ymchwilio i rai o hanfodion sut i wneud oren, gan ganolbwyntio'n arbennig ar baent.

Golwg Sydyn ar Wreiddiau'r Lliw Oren

Y lliw oren wedi bod o gwmpas ers y dechrau, ond nid yw bob amser wedi cael ei adnabod gan yr enw hwn. Yn yr hen amser, defnyddiwyd deunyddiau fel powdr mwynau i wneud paentiadau. Fodd bynnag, roedd llawer o'r rhain yn wenwynig ac yn cynnwys cynhwysion fel arsenig.

Defnyddiodd yr hen Eifftiaid fwyn o'r enw realgar ar gyfer eu paentiadau mewn beddrodau. Gwenwyn oedd enw'r mwyn hefyd ac fe'i defnyddiwyd fel math o feddyginiaeth gan y Tsieineaid. Defnyddiodd Rhufeiniaid yr Henfyd fwyn gwenwynig arall o'r enw Orpiment, sy'n cynhyrchu lliw melyn-oren, bron euraidd. Cyfeiriwyd at y lliw oren fel melyn-goch am flynyddoedd lawer a dim ond ar ddechrau'r 1500au y cafodd ei alw'n “oren” yn Ewrop. y ffrwythau sitrws “oren”. Daeth llawer yn gyfarwydd âbydd yn taflu cysgod. Gallwch ddefnyddio glas tywyll i beintio wrth droed yr oren. Mae hyn yn helpu i greu persbectif, felly nid dim ond arnofio o gwmpas y mae'r oren. Yma, gallwch hefyd ddilyn y rheolau gwerth lliw drwy ei wneud yn dywyllach po agosaf y byddwch yn cyrraedd gwaelod yr oren lle mae llai o olau.

Mae'r uchod yn enghraifft syml iawn o sut y gallwch greu arlliwiau o oren. Cadwch eich lliwiau'n gryf a chydweithio'n dda trwy ddefnyddio lliwiau sy'n eistedd yn union wrth ymyl ei gilydd ar yr olwyn liw a cheisiwch beidio â'u gorgyffwrdd yn ormodol. Trwy osgoi haenu lliwiau yn ormodol, gallwch atal gorweithio ardal neu greu golwg ‘mwdlyd’. Ymarferwch y dulliau hyn drosodd a throsodd ond cofiwch gael hwyl wrth wneud hynny.

Syniadau ar Ddefnyddio Arlliwiau Gwahanol o Oren

Mae cymysgu a chyfuno lliwiau yn daith o ddarganfod, bydd angen i chi arbrofi a dysgu wrth i chi symud ymlaen. Y peth pwysicaf yw cael hwyl a chofiwch ysgrifennu beth rydych chi'n ei wneud fel y gallwch chi ddilyn yr un broses yn y dyfodol. Mae yna gyfuniadau ac amrywiadau diddiwedd, felly mwynhewch wrth greu'r gwahanol arlliwiau oren a lliwiau eraill.

  • Os oes angen i chi wneud i liw oren ymddangos yn fwy disglair, ffordd syml o wneud hyn yw amgylchynu'r lliw oren gydag arlliwiau o las. Gall lliwiau cyflenwol greu cyferbyniad beiddgar.
  • Wrth beintio, cadmiwmoren efallai yw'r lliw oren mwyaf dwys sydd ar gael.
  • Rydych chi'n cael amrywiaethau oerach o oren, felly pan yn tewi'r lliw yn hytrach defnyddiwch goch a melyn cynhesach , gan eu bod yn pwyso mwy tuag at oren yn ogystal ag at ei gilydd.
  • Mae'n ddefnyddiol creu siart lliw ar gyfer cymharu ac ysgrifennu beth rydych yn ei wneud er mwyn i chi allu ailadrodd y broses .
  • Ychwanegwch feintiau bach o liw bob amser wrth fynd ymlaen. Mae ychydig bach yn aml yn mynd yn bell.
  • Peidiwch byth â gorgymysgu lliwiau, fel yn yn y rhan fwyaf o achosion, mae'n anodd ei drwsio.
  • Ychwanegu tywyll at olau - mae'n haws ysgafnhau lliw tywyllach na'r ffordd arall.
  • Pryd gan ddefnyddio pigmentau paent, gwnewch yn siŵr ei fod yn bigment sengl pur i gael y lliwiau mwyaf dwys.
  • Ceisiwch beidio â gorweithio ardal, gan y gall hyn niweidio'r wyneb ar yr ydych yn ei beintio.

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Pa Ddau Lliw Sy'n Gwneud Oren?

Y prif liwiau sy'n cynhyrchu oren yw melyn a choch. Gallwch hefyd ddefnyddio gwahanol arlliwiau neu arlliwiau o bob lliw coch neu felyn i greu amrywiaeth o arlliwiau oren.

Sut i Wneud Oren Coch?

Mae hon yn broses syml o ychwanegu mwy o un lliw nag un arall. Cyfunwch ddwy ran yn goch gydag un rhan yn felyn i greu lliw coch-oren. Yna, gallwch chi wrthdroi'r gymhareb i greu lliw melyn-oren. Dyma ddau o'r rhai mwyaf cyffredinlliwiau oren trydyddol. Gallwch hefyd ychwanegu symiau cyfartal o oren a choch i greu oren coch.

Sut i Wneud Oren Tywyll?

Gall oren gael ei dywyllu drwy ychwanegu lliw glas cynnes neu liw ultramarine. Gallwch hefyd ychwanegu du, ond gall hyn newid ymddangosiad lliw yn sylweddol os defnyddir gormod. Hefyd, gall ychwanegu gormod o liw glas greu golwg brown neu ddu. Mae hyn oherwydd bod glas yn lliw cyflenwol i oren - maen nhw'n eistedd gyferbyn â'i gilydd ar yr olwyn liw ac yn canslo ei gilydd, gan greu lliw monocromatig.

Sut Ydych chi'n Creu Lliw Oren Beiddgar?

Mae hwn yn delio â thuedd lliw neu dymheredd lliw. Mae gennych liwiau cynhesach ac oerach. Felly, gallwch chi gael oerach yn ogystal â melyn a choch cynhesach. Trwy gyfuno lliwiau cynhesach, gallwch greu lliw oren mwy bywiog a beiddgar.

Sut Allwch Chi Wneud i Oren Sefyll Allan?

Mae'r olwyn lliw yn bwysig yn yr achos hwn. Wrth edrych ar y lliwiau, bydd y lliw cyflenwol (y lliw yn uniongyrchol ar draws un arall) yn creu cyferbyniad. Bydd pob lliw yn sefyll allan wrth ei osod wrth ymyl y llall. Er enghraifft, bydd oren coch yn gweithio'n dda wrth ymyl lliw indigo-glas.

Gweld hefyd: Sfumato - Hanes a Defnydd y Dechneg Sfumato

Beth Sy'n Digwydd Wrth Gymysgu Lliwiau Cyflenwol?

Pan fydd lliwiau cyflenwol yn cymysgu, maen nhw fel arfer yn dod yn arlliw o frown . Mae hyn hefyd yn dibynnu ar y deunydd a ddefnyddir. Er enghraifft, dylai paent acrylig ddod ynbrown, tra bod dyfrlliwiau'n gallu troi'n lliw llwyd neu frown-llwyd.

Beth yw Lliwiau Cyfatebol?

Mae analog yn golygu casgliad o dri lliw sydd fel arfer wedi'u lleoli'n gyfagos i'w gilydd ar yr olwyn lliw. Er enghraifft, mae gennych oren, coch, a choch-oren. Mae'r lliwiau hyn yn cydweithio'n dda ac yn asio'n gytûn.

y coed sitrws hyn pan ddygwyd hwy o Asia gan fasnachwyr y pryd hwn. Dros y blynyddoedd, mae llawer o artistiaid fel Monet, ymhlith eraill, wedi llwyddo i gynnwys oren ac arlliwiau o oren yn eu paentiadau.

Heddiw, mae oren yn lliw y gallwch chi ddod o hyd iddo mewn celf, dillad, décor, a pob math o elfennau dylunio a chelf a chrefft.

Er enghraifft, mae oren yn lliw sy'n sefyll allan, gan ei wneud yn ddelfrydol i'w ddefnyddio mewn pethau fel conau traffig a siacedi achub. Mae siwtiau siwmper oren llachar hefyd yn cael eu gwisgo gan garcharorion i'w gwneud yn fwy gweladwy. Mae gan rai gwledydd fel yr Iseldiroedd oren fel eu lliw cenedlaethol. Mae Bwdhyddion yn gwisgo gwisg oren ac mae'r lliw yn cael ei weld fel symbol o grefydd ledled Asia.

Y Lliw Oren yn y Byd o'ch Cwmpas

P'un a ydych chi'n hoffi'r lliw oren ai peidio, mae lle iddo o'ch cwmpas, o fachlud haul hardd, naturiol i bêl-fasged a moron. Mae oren yn lliw cynnes, bywiog a beiddgar sydd ag egni a sirioldeb. Mae'r lliw yn aml yn gysylltiedig â lliwiau'r hydref ac, yn America, mae ganddo gysylltiad agos â Chalan Gaeaf. Mae astudiaethau hefyd wedi canfod ei fod yn lliw o werth a, chan ei fod yn lliw mor siriol sy'n tynnu sylw, fe'i defnyddiwyd mewn llawer o strategaethau marchnata ar gyfer gwella gwerthiant.

Mae llawer o fwydydd da yn oren, fel ffrwythau sitrws, pwmpenni a moron. Mae'r rhain yn cael eu gweld fel lliw a all helpu i ysgogi'r archwaeth. Orenmae hefyd yn lliw egni, positifrwydd ac iechyd. Gan ei fod yn gysylltiedig yn agos â blasau braf a bwydydd iach, mae llawer o eitemau bwyd hyd yn oed wedi'u lliwio'n artiffisial ag oren. Ydych chi eisiau paentio eich ystafell yn oren? Mae'r lliw yn gynnes a bydd yn rhoi teimlad o godiad. Mewn ardaloedd gwaith, gall y lliw hyd yn oed helpu i wella cynhyrchiant.

Pa Ddau Lliw sy'n Gwneud Oren?

Mae hanfodion sut i wneud oren yn syml. Gan ei fod yn liw eilaidd , mae angen i chi gyfuno lliwiau cynradd melyn a choch. Wrth ychwanegu dogn cyfartal o'r ddau liw hyn, byddwch yn dod allan gydag oren go iawn. Fodd bynnag, gallwch hefyd gynhyrchu detholiad o arlliwiau o oren. Bydd ychwanegu mwy o felyn yn naturiol yn ysgafnhau'r lliw oren cyffredinol a bydd mwy o goch yn ei dywyllu.

Mae dau o'r lliwiau mwy sylfaenol yn cynnwys melyn-oren, sy'n ymgorffori dwy ran yn felyn gydag un rhan yn goch. Mae coch-oren yn defnyddio dwy ran yn goch ac un rhan yn felyn, a gelwir yr arlliwiau hyn hefyd yn lliwiau trydyddol . I gael mwy o bosibiliadau, gallwch hefyd ddefnyddio gwahanol ffurfiau o'r coch a melyn sylfaenol. Er enghraifft, gallwch gyfuno melyn lemwn gyda chadmiwm coch neu goch dwfn i gael ei losgi oren.

Gweld hefyd: Charles Rennie Mackintosh - Celfyddyd Charles Rennie Mackintosh

O ran pa liwiau sy'n gwneud oren, nid oes gennych o reidrwydd i gael y ddau liw cynradd . Gallwch ddefnyddio lliwiau eraill i greu'r lliwiau cynradd. Er enghraifft, gallwch chi gyfuno coch agwyrdd i greu melyn neu felyn a magenta i greu coch. Gallwch hyd yn oed gyfuno sawl lliw i greu oren os nad oes gennych yr holl liwiau cynradd. I greu oren, cyfuno coch a gwyrdd, a ddylai roi melyn i chi. Yna gallwch chi gyfuno'r melyn gyda mwy o goch i greu oren. Bydd olwyn liw yn eich helpu i ddeall sut mae'r lliwiau hyn yn gweithio gyda'i gilydd yn gliriach.

Yn syml, cynrychioliad gweledol o'r lliwiau cynradd ac eilaidd yw'r olwyn liw gyda gwahanol arlliwiau, arlliwiau a thonau rhyngddynt. . Mae'r olwyn lliw yn helpu i ddangos pa liwiau sy'n gweithio gyda'i gilydd neu sy'n cydweddu â'i gilydd.

Gwerth Lliw

Sut i wneud oren tywyll? Mae hyn yn disgrifio lliw, arlliw, neu arlliw lliw. Mewn geiriau eraill, disgrifio pa mor dywyll neu olau yw'r lliw. Bydd creu arlliwiau ysgafnach a thywyllach yn rhoi mwy o ddimensiwn i baentiad. Wrth wneud y lliw oren yn dywyllach, gallwch chi ddefnyddio ychydig bach o du . Fodd bynnag, gall hyn fod yn anodd, oherwydd os ychwanegwch ormod, ni fyddwch yn gallu cywiro'r camgymeriad yn hawdd.

Mae gan rai lliwiau du waelod gwyrdd, sy'n gallu hefyd yn creu oren brownish annymunol. Gallech geisio defnyddio lliw cyflenwol fel glas; fodd bynnag, bydd yn dibynnu ar faint o bob lliw y byddwch chi'n ei ychwanegu a pha ffurf o bob un y byddwch chi'n ei ddefnyddio. Mae rhai enghreifftiau o'r gwahanol fathau o las yn cynnwys glas tywyll, glas cobalt, aquamarine, aultramarine, ymhlith llawer mwy. Mae cyfuno eich lliwiau cyflenwol sylfaenol yn canslo eich gilydd a byddwch yn cael eich gadael gyda lliw niwtral cromatig brown neu lwyd-frown. Felly, unwaith eto, gall defnyddio symiau bach dynhau'r oren i lawr.

Arbrofwch ymlaen llaw i weld pa liwiau y gallwch chi eu cyflawni. Gallwch hefyd geisio cyfuno arlliwiau tywyllach o goch i oren, a ddylai hefyd dynhau'r lliw i lawr, gan ei wneud yn dywyllach.

Sylwer: Mae lliwiau cyflenwol yn lliwiau a geir ar ochrau cyferbyn yr olwyn lliw. Y lliwiau cyferbyn hyn sydd â'r cyferbyniad mwyaf. Mae hyn yn golygu y bydd pob lliw, o'i osod wrth ymyl ei gilydd, yn gwneud i'r llall ymddangos yn fwy disglair. Wrth gymysgu, maen nhw'n canslo ei gilydd ac yn creu arlliwiau niwtral, sy'n wych ar gyfer creu pethau fel cysgodion.

Tuedd Lliw: Creu Lliwiau Oren Cŵl a Chynhesach

Wrth edrych ar oren, sut mae mae'r lliw yn gwneud i chi deimlo? Mae glas yn fwy cysylltiedig â lliwiau oerach, tra bod coch, melyn ac oren yn lliwiau cynhesach. Fodd bynnag, o fewn eich ystod o liwiau coch a melyn, mae rhai yn gogwyddo mwy tuag at yr ochr oerach wrth i ychydig o las gael eu cynnwys, gan greu oren mwy tawel. Bydd lliwiau cynhesach coch a melyn yn creu oren mwy llachar a disglair.

Gwneud arlliwiau o Oren Yn Dechnegol

Wrth astudio theori lliw, yr uchod yw esboniad hynod o sylfaenol. Wrth dyrchu'n ddyfnach i'ryn amodol, mae llawer mwy o fanylion y mae'n rhaid i chi eu hystyried, yn enwedig pan ddaw i'r canrannau amrywiol o pigmentau lliw a dognau lliw.

I ddeall cymysgu lliwiau yn y pen draw, bydd angen i chi ddysgu'r holl wybodaeth. mewn ac allan o ddamcaniaeth lliw .

Hyd yn oed o fewn y gwahanol arlliwiau, mae gennych hyd yn oed mwy o opsiynau. Er enghraifft, yr efydd lliw: Gallwch gael efydd dwfn, efydd canolig, efydd tywyll, neu efydd hynafol, pob un â'i rif hecs ei hun. Isod, rydym wedi cynnwys tabl cyfeirio syml sy'n cynrychioli rhai o'r arlliwiau amrywiol o oren.

Mae'r rhif hecs neu'r cod hecsadegol a ddefnyddir ar gyfrifiaduron bob amser yn dechrau gyda hashnod ac yn cael ei ddilyn gan chwe llythyren a rhif. Mae'r niferoedd hyn yn cynrychioli'r codau lliw RGB traddodiadol (Red Green Blue), y mae miliynau o gyfuniadau ohonynt. Er mwyn llog, mae gennych hefyd le lliw CMYK (Cyan Magenta Yellow Key Black) sy'n cael ei ddefnyddio wrth argraffu.

100 % coch, 64.7 % gwyrdd, 0 % glas Efydd <31

Y Lliw Oren a Pheintio

Yr ateb mwyaf amlwg yw prynu'r lliw rydych chi ei eisiau, fodd bynnag, mae cymaint o amrywiadau, mae'n debyg y bydd angen i chi addasu'r lliw rywsut beth bynnag. Enghraifft o ddefnyddio amrywiad yw wrth baentio arlliwiau croen. Efallai nad ydych chi'n sylweddoli hynny, ond mae oren yn chwarae rhan fawr wrth sefydlu'r edrychiad rydych chi ei eisiau. Mae'n debyg na fyddwch chi'n defnyddio'r oren rydyn ni i gyd yn ei adnabod, sy'n gyfuniad syml o goch a melyn.

Bydd angen i chi wneud llawer o wahanol arlliwiau o oren ar gyfer paentio portreadau, sy'n golygu y byddwch chi'n gwneud hynny. defnyddio llawer o arlliwiau oren tawel. Fodd bynnag, gadewch i ni ddechrau gyda'r pethau sylfaenol.

Bydd angen i chi gymysgu'r ddau brif liw, sef coch a melyn i gael eich lliw eilaidd o oren. Gallwch chi ddechrau trwy gymysgu symiau cyfartal ar balet. Yna gallwch chi newid y cysgod trwy ychwanegu mwy o goch neu felyn. Bydd hyn wedyn yn creu lliw trydyddol, a all fod naill ai'n goch-oren neu'n felyn-oren. Cymhareb paent ar gyfermae'r rhain yn 2:1, felly byddai coch-oren yn ddwy ran yn goch ac un rhan yn felyn. , newid y gwerth lliw, gallwch ychwanegu gwyn ar gyfer lliw ysgafnach a mwy disglair ac ychwanegu du ar gyfer lliw tywyllach. Byddwch yn ofalus wrth ddefnyddio du ac ychwanegwch ychydig bach yn unig ar y tro. Bydd lliw ysgafnach yn creu arlliw, tra bod lliw tywyllach yn gweithio gydag arlliwiau. I greu'r lliw oren cywir, efallai y bydd yn rhaid i chi chwarae o gwmpas gyda chymysgu lliwiau nes i chi ddod o hyd i'r hyn rydych chi'n chwilio amdano.

Creu Arlliwiau Oren

Wrth beintio gwrthrych o fywyd, mae'n fel arfer yn ddelwedd tri dimensiwn ar bapur. Bydd arwyneb penodol ar y gwrthrych bob amser yn agosach at y golau a'r ochr arall yn fwy yn y cysgodion. Rydym eisoes wedi trafod y gwerth lliw, sef sut mae lliwiau'n mynd o dywyll i olau, gan helpu i greu dimensiwn. Er enghraifft, trwy beintio ffrwyth fel oren gyda gwahanol arlliwiau ac arlliwiau, gallwch chi benderfynu ar y siâp.

Mae gwerth lliw yn gweithio ar raddfa, fel o ddu go iawn i wyn pur gyda gwahanol arlliwiau o lwyd yn y canol. Gallwch ddefnyddio'r gwerthoedd lliw i benderfynu sut i beintio'ch gwrthrych.

Gadewch i ni ddefnyddio enghraifft oren. Rhowch yr oren lle mae golau rhagorol, fel ar silff ffenestr. Yn yr achos hwn, byddwn yn defnyddio dyfrlliwiau. Wrth arsylwi ar yr oren, dylech sylwi ar y gwerthamrywiadau o olau i dywyllwch. Er enghraifft, gallwch ddefnyddio gwyn y papur a symud i oren ysgafnach, yna rhai arlliwiau canol, ac yn olaf creu'r cysgod.

Brasluniwch siâp yr oren ar eich papur ac yna dechreuwch beintio. Ar gyfer yr arwyneb sy'n ymddangos yn agosach at y golau, melyn-oren cynhesach fyddai orau, gan mai dyma lle mae'r golau mwyaf disglair. Gallwch ddefnyddio paent oren o'r tiwb wedi'i gyfuno â melyn i'w wneud yn ysgafnach. Fel arall, cymysgwch gymhareb o ddwy ran yn felyn gydag un rhan yn goch.

Nesaf, cynhwyswch ychydig mwy o goch yn y cymysgedd i'w dywyllu ychydig. Gellir defnyddio'r lliw ychydig yn dywyllach hwn fel tôn canol eich oren wrth i'r golau leihau ar draws yr wyneb a dechrau symud i gysgod. Peidiwch â gor-ddefnyddio'r brwsh wrth beintio. Cymhwyswch bob lliw wrth ymyl y nesaf, neu gallwch eu gorgyffwrdd rhywfaint. Dylai'r cyfuniad o liwiau edrych yn naturiol.

Gallwch nawr greu oren tywyllach ar gyfer yr arwyneb mewn cysgod trwy ychwanegu ychydig yn fwy coch. Dylech nawr beintio'ch oren cyfan.

I greu golwg wedi'i amlygu ar yr wyneb lle gwnaethoch chi ddechrau, gallwch chi godi ychydig o baent i ddatgelu'r gwyn oddi tano. Cymerwch frwsh glân, ei wlychu a'i sychu â lliain, ac yna ei ddefnyddio i dynnu darn bach o baent llaith. Fodd bynnag, os yw'r paent wedi sychu, gwlychu'r brwsh, ac yna tynnu'r paent oren sych.

Gan fod yr oren yn y golau, mae'n

Math o Oren Cysgod Oren Canran yr RGB (Coch Gwyrdd Glas) Rhif Hecs
Oren #ffa500
Bricyll / Oren llachar 93.7 % coch, 51 % gwyrdd, 5.1 % glas #ef820d
Pwmpen 100 % coch, 45.88 gwyrdd, 9.41 % glas #ff7518
80.39 % coch, 49.8 %gwyrdd,19.61 % glas #cd7f32
Rust 71.8 % coch, 25.5 % gwyrdd, 5.5 % glas #b7410e
Firebrick 69.8 % coch, 13.3 % gwyrdd, 13.3 % glas # b22222
Mêl / Aur 92.2 % coch, 58.8 % gwyrdd, 2 % glas #eb9605
Goldenrod 85.9 % cyrs, 64.7 gwyrdd, 12.5 glas #dba520

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.