Otto Dix - Dychanwr Deifiol o Frutaliaethau Almaenig

John Williams 25-09-2023
John Williams

Mae’n bosibl bod O tto Dix wedi cael mwy o ddylanwad nag unrhyw artist arall o’r Almaen yn ffurfio canfyddiadau’r cyhoedd o Ymerodraeth yr Almaen yn y 1920au. Mae paentiadau Otto Dix yn gydrannau pwysig o’r ysgol “New Objectivity”, a oedd hefyd wedi swyno Max Beckmann a George Grosz yng nghanol y 1920au. Ei bynciau mawr cyntaf, fel milfeddyg rhyfel a drawma gan ei ddioddefaint yn y Rhyfel Byd Cyntaf, oedd milwyr anafus fel yn narlun Otto Dix yn The War (1932), ond tua dechrau ei yrfa, portreadodd hefyd noethlymun, puteindai, ac yn aml yn ddidrugaredd lluniau goeglyd o ddeallusion o'r Almaen.

Bywgraffiad Otto Dix

<13
Cenedligrwydd <12 Almaeneg
Dyddiad Geni 2 Rhagfyr 1891
Dyddiad Marw 25 Gorffennaf 1969
Man Geni Untermhaus, Yr Almaen

Yn y 1930au cynnar, tyfodd paentiadau Otto Dix hyd yn oed yn fwy tywyll ac yn fwy trosiadol, a daeth yn darged Natsïaidd. O ganlyniad, trodd yn gynyddol oddi wrth faterion cymdeithasol, gan ganolbwyntio ar dirweddau a themâu Cristnogol, ac yn y pen draw enillodd lwyddiant aruthrol ar ôl gwasanaethu yn y fyddin yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

Mae Otto Dix yn cael ei gofio fel un o'r rhai mwyaf dychanwyr dieflig mewn celf fodern.

Yn y 1910au, pan oedd llawer o beintwyr wedi osgoi portreadau o blaid tynnu, dychwelodd Dix i'r maes gan ymgorffori brathuhefyd yn enghreifftio'r anghysondebau amrywiol yng ngweithiau lluosog Dix.

Yr anghysondebau hyn oedd y cysylltiadau cynnes a fu rhyngddo a llawer o elitaidd Dresden, a'r naws ddeifiol yr oedd ei waith celf yn eu portreadu.

Y Rhyfel (1932)

Dyddiad Cwblhau 1932
Canolig Olew ar Bren
Dimensiynau 204 cm x 102 cm
Lleoliad Presennol Staatliche Kunstsammlungen, Dresden

Otto Dix's Y Rhyfel yn triptych gyda phanel predella oddi tano sy'n darlunio paentiad hanesyddol yng nghanol tirwedd. Mae'r stori'n agor yn y panel chwith, gyda milwyr mewn helmedau dur yn gadael am frwydr trwy niwl trwchus, eisoes wedi'i gondemnio ym marn Dix. cynrychiolir dinistr rhyfel yn y panel canol.

Dyma fyd digalon a diflas yn llawn marwolaeth a dinistr, dan reolaeth corff. Mae coed wedi'u llosgi, a chyrff wedi'u cleisio, eu rhwygo, a'u rendro'n farw. Mae rhyfel wedi dylanwadu ar bob agwedd o'r tir.

Gweld hefyd: Celf Hellenistaidd - Amlddiwylliannedd Groeg yr Henfyd

Cafodd profiadau rhyfel Otto Dix effaith ddofn arno, a dychwelodd atynt yn aml i gael ysbrydoliaeth.

Darlleniad a Argymhellir

Mae Otto Dix, artist o’r Almaen, yn fwyaf adnabyddus am ei weithiau celf sy’n darlunio pobl sy’n cael eu poenydio ac wedi’u hecsbloetio.bodau yn mynegi cynnwrf ei gyfnod. Efallai yr hoffech chi ddarganfod hyd yn oed mwy am ei fywyd a'i weithiau celf. Os felly, edrychwch ar y rhestr hon o lyfrau sy'n treiddio'n ddyfnach i baentiadau a bywgraffiad Ottos Dix.

Otto Dix (2010) gan Olaf Peters

Cyflwynir paentiadau Otto Dix yn y gyfrol hon â darluniau moethus ar yr arlunydd Almaenig drwg-enwog sy'n adnabyddus am ei ddarlun gonest o fywyd adeg rhyfel. Aeth Dix ymlaen i gynhyrchu llawer o'r lluniau gwrth-ryfel mwyaf syfrdanol o'r cyfnod presennol. Mae ei gelfyddyd hefyd yn cynnwys portreadau annifyr o fodolaeth reolaidd yng Ngweriniaeth Weimar ar ôl Rhyfel Byd I. Mae'r llyfr hwn yn ymchwilio i holl yrfa Dix, o'i weithiau mynegiadol cynnar i'w dderbyniad cynyddol o realaeth wybodus glasurol.

Otto Dix <23
 • Yn archwilio pob agwedd ar yrfa Dix
 • Monograff darluniadol hael ar yr arlunydd
 • Mae nifer o'i dirluniau na welir yn aml wedi'u cynnwys yma
 • Gweld ar Amazon

  Otto Dix a'r Rhyfel Byd Cyntaf: Hiwmor Grotesque, Camaraderie, a Chofio (2019) gan Michael Mackenzie

  Yn enwog am ei bortreadau gwych, cafodd Otto Dix ei restru gyntaf yn y Rhyfel Byd Cyntaf cyn mynd. ymlaen i ddod yn un o artistiaid mwyaf arwyddocaol a dylanwadol oes Weimar. Wedi'i aflonyddu gan ei brofiad uniongyrchol ei hun o'r rhyfel, creodd Dix weithiau celf hynod o anodd eu deall, ond eto'n gymhellol.yr hyn a welodd. Yn aml, mae gweithiau Dix wedi’u cyflwyno fel unig lais rheswm yn yr Almaen rhwng y ddau ryfel byd. Yn y llyfr hwn, gosodir Dix a'i weithiau celf yn gadarn o fewn canol cymdeithas Weimar.

  Otto Dix a'r Rhyfel Byd Cyntaf: Hiwmor Grotesque, Camaraderie a Chofio
  • Yn edrych ar chwiliad cymunedol Dix am ystyr yn y rhyfel yn ei gelfyddyd
  • Yn lleoli gwaith Dix yn sgwâr ym mhrif ffrwd cymdeithas Weimar
  • Yn cyflwyno dadl dros ddarluniau Dix o'r profiad rhyfel
  Gweld ar Amazon

  Mae hynny'n dod â'r olwg hon ar weithiau rhyfedd a rhyfeddol Otto Dix i ben. Yn yr erthygl hon, rydym wedi darganfod sut y dylanwadodd amser Dix fel milwr yn y Rhyfel Byd Cyntaf ar ei themâu mawr cychwynnol, a oedd yn cynnwys milwyr a anafwyd, megis paentiad Otto Dix, The War (1932). Tyfodd paentiadau Otto Dix yn fwyfwy sobr ac alegorïaidd yn y 1930au cynnar, a daeth yn darged i’r Natsïaid. O ganlyniad, symudodd i ffwrdd yn raddol oddi wrth bryderon economaidd-gymdeithasol, gan ganolbwyntio ar olygfeydd a themâu diwinyddol yn lle hynny.

  Cwestiynau Cyffredin

  Pwy Yw Otto Dix?

  Mae Otto Dix yn ddychan didostur mewn celf gyfoes. Yn y 1910au, pan oedd llawer o artistiaid wedi cefnu ar bortreadau o blaid haniaethu, dychwelodd Dix i'r genre, gan gynnwys gwawdluniau costig i'w ddarluniau o rai o unigolion mwyaf blaenllaw'r Almaen. Ei chwedl arally mae pynciau yn adnabyddus am eu hymwadiad o lygredd ac anfoesoldeb trefol cyfoes.

  Pa Fath o Gelf a Gynhyrchodd Otto Dix?

  Roedd rhagdueddiad Dix tuag at realaeth bob amser yn cael ei dymheru gan ogwydd cyfartal tuag at y rhyfedd a’r trosiadol. Mae ei ddarluniau o buteiniaid a chyn-filwyr anafus, er enghraifft, yn cynrychioli gwareiddiad sydd wedi'i glwyfo'n faterol ac yn foesegol. Er bod paentiadau Otto Dix yn adnabyddus am eu darluniau llygad craff o’r ffigwr dynol, mae ei obsesiwn cynnar â milwyr clwyfedig a’i ddefnydd o wawdlun yn awgrymu ei fod yn teimlo’n anghyfforddus ag anrhydeddu’r corff dynol yn ei weithiau.

  gwawdluniau i'w gynrychioliadau o rai o ffigurau mawr yr Almaen. Mae ei destunau stori eraill yn enwog am eu condemniad o lygredd ac anfoesoldeb dinasoedd modern.

  Plentyndod

  Ar yr 2il o Ragfyr, 1891, ganed Wilhelm Otto Dix i Pauline a Franz Dix. Cafodd Dix gryfder cymeriad gan ei dad, a oedd yn gweithio fel caster llwydni mewn ffowndri haearn. Rhoddodd ei fam angerdd ynddo at farddoniaeth a cherddoriaeth. Yn ystod yr ysgol gynradd, dangosodd ei alluoedd artistig i ddechrau, yn enwedig mewn braslunio.

  Gweld hefyd: Lliw mewn Celf - Archwilio Un o Elfennau Pwysicaf Celf

  Dechreuodd fodelu ar gyfer yr arlunydd Fritz Amann pan oedd yn un ar ddeg oed a chafodd ei ysbrydoli cymaint gan ei amser yn y stiwdio fel y dewisodd. i ddilyn gyrfa fel peintiwr.

  Portread o'r arlunydd Germain Otto Dix gan Hugo Erfurth, a dynnwyd yn Dresden (c. 1929); Hugo Erfurth , Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

  Ernst Schunke, ei hyfforddwr celf yn yr ysgol uwchradd, a'i harweiniodd drwy ei astudiaethau a'i gynorthwyo i gael cymorth ariannol. Bu'n rhaid iddo feithrin sgil tra'n parhau i astudio celf o dan Schunke fel rhan o'r wobr, felly bu'n gweithio fel dylunydd cynorthwyol am bedair blynedd.

  Hyfforddiant Cynnar

  Cofrestrodd Dix yn Academi Dresden Celfyddyd Gain ym 1909. Gyda chymuned gerddoriaeth a chelf o fri byd-eang a oedd yn cynnal arddangosfeydd a chyngherddau enfawr, cynhyrchodd y ddinas lawer iawn o allbwn creadigol. Nid oedd yn rhaid i Dix boeni amarian drwy gydol ei amser yn yr ysgol gelf; ar ôl y semester cyntaf, roedd yn rhydd o ffioedd dyledus a rhoddwyd lwfans iddo. Ategodd ei incwm trwy beintio portreadau bychain a gweithiau celf genre a lliwio lluniau.

  Nid addysg artistig academaidd a ddarparodd yr Academi, ond yn hytrach addysg grefftus. Arlunydd hunanddysgedig oedd Dix yn bennaf o ganlyniad.

  Ty Otto Dix yn Gera, yr Almaen, ei fan geni; Zacke82, CC BY-SA 3.0, trwy Wikimedia Commons

  Ond, gyda chymorth Richard Guhr, ceisiodd ei law ar gerflunio. Cynhyrchodd gerflun o Friedrich Nietzsche ar gyfer Amgueddfa Talaith Dresden, ond fe'i dymchwelwyd wedi hynny gan y Natsïaid. Dysgodd Dix sut i weithio yn null y prif beintwyr Eidalaidd, Iseldiraidd ac Almaeneg trwy astudio eu ffyrdd o haenu paent i gynhyrchu dimensiwn a disgleirdeb.

  Y Mynegiadwyr a'r Ôl-Argraffiadwyr, yn enwedig Gadawodd arddangosfa Vincent van Gogh yr ymwelodd ag ef ym 1913, argraff barhaol arno. Dablodd Dix gyda beiro ac inc a chreodd ei brintiau cyntaf ym 1913, gan gynhyrchu tirluniau a phortreadau yn bennaf.

  Cyfnod Aeddfed

  Pan ddechreuodd y Rhyfel Byd Cyntaf, ymrestrodd Dix ar ddyletswydd a chafodd ei recriwtio i mewn i uned magnelau maes; ond, erbyn 1915, yr oedd yn ddyn gwn peiriant ar y blaen yn Ffrainc, ac yr oedd ei brofiadau mewn brwydrau arswydus niferus wedi suro ei frwdfrydedd. Er gwaethafar ôl cael ei anafu sawl gwaith, llwyddodd i atgynhyrchu llawer o'r pethau erchyll a brofodd. Parhaodd Dix â'i astudiaeth beintio yn Academi Gelf Dresden ar ôl y rhyfel o dan Otto Gussman a Max Feldbauer. Roedd Dresden yn gragen ohono'i hun yn y blynyddoedd ar ôl y rhyfel. Nid oedd bellach yn gartref i rym, a gwelodd leihad sylweddol mewn incwm a dogni llym.

  Ar y llaw arall, addasodd y gymuned artistig a dychwelodd mewn grym llawn. Gorfodwyd Dix i arloesi wrth i werth arian cyfred a delfrydau gwleidyddol amrywio. Yn ystod blynyddoedd y rhyfel, yr oedd eisoes wedi cynnwys rhannau o Cubism a Dyfodoliaeth yn ei waith; yn awr, dechreuodd ymgorffori cydrannau Mynegiadol yn ogystal â Dadaist yn ei gelfyddyd.

  Sefydlodd y Dresdner Sezession Gruppe yn 1919 a chymerodd ran mewn dau o'u harddangosfeydd yn y Galerie Emil Richter. Gwnaeth bortreadau rhyfedd a thorluniau pren, yn ogystal â collages a darnau cyfrwng cymysg.

  Altes Liebespaar (1923) gan Otto Dix; Rino Porrovecchio o Palermo, yr Eidal, CC BY-SA 2.0, trwy Wikimedia Commons

  Cyfunodd ac addasodd Dix y technegau hyn yn ei fath ei hun o realaeth ar ôl 1920. Creodd rai o'i rai mwyaf ofnadwy paentiadau o greulondeb rhywiol, lladdiad, a chreulondeb yn ystod y pum mlynedd dilynol. Mae Skat Players (1920) yn enghraifft o'r gwaith celf erchyll, ond teimladwy hwn. Arddangosodd yn Berlin aDresden yn 1921 cyn mynd i Düsseldorf ym 1922. Roedd y symudiad hwn yn arwyddocaol oherwydd iddo ddechrau astudio gyda meistri newydd, Wilhelm Herbeholz, a Heinrich Nauen, a daeth yn aelod o grŵp salon celf Johanna Ey.

  Yn ddiweddarach priododd Dix Koch yn 1923 a bu iddynt dri o epil, a phortreadwyd pob un ohonynt ar gynfas yn ystod eu plentyndod. Drwy gydol y 1920au, roedd Dix yn rhan o nifer o arddangosion celf newydd pwysicaf yr Almaen. Yn bwysicaf oll, cafodd sylw yn Neue Sachlichkeit, sioe 1925 yn y Kunsthalle Mannheim a roddodd ei enw i'r arddull y byddai Dix yn cael ei uniaethu'n dragwyddol ag ef.

  Cododd Neue Sachlichkeit o Fynegiant ond cymerodd nodweddion o'r realaeth draddodiadol a ffurfiol oedd yn ennill poblogrwydd yn Ffrainc a'r Eidal. Yr oedd yn ymddangos yn fwy difrifol a difywyd na'r arddulliau blaenorol, tra nad oedd yn llai deifiol yn nwylo peintwyr fel Grosz a Dix.

  Gelwid rhai o'r paentwyr yn Verists a gallent fod yn elyniaethus a chastig, tra bod eraill yn cael eu hadnabod fel Realwyr Hud ac maent yn llawer llai llym. Roedd Dix yn Verist, a defnyddiodd ei alluoedd portreadu i ddarlunio amddifadedd ac anfoesoldeb cymdeithas Weimar mewn gweithiau fel Metropolis (1928). Mae Y Rhyfel (1932) Otto Dix yn waith enwog arall o’r cyfnod hwn. Etholwyd Otto Dix i Academi Celfyddydau Prwsia yn Berlin ym 1931.

  Yn yr un flwyddyn, cafodd sioeau ynYr Almaen ac Efrog Newydd. Bu'r enwogrwydd hwn yn fyrhoedlog, yn anffodus, wrth i'r Natsïaid ddechrau ei erlid, gan ystyried ei baentiadau yn anfoesegol. O ganlyniad, ni chaniatawyd iddo ddangos yn yr Almaen, ond ymwelodd â'r Swistir droeon yng nghanol y 1930au a chymerodd ran mewn amrywiol arddangosion yno.

  Llwyddodd Dix i fynegi ei hun tra'n cael ei orfodi i wasanaethu'r Natsïaid Siambr Celfyddydau Cain y Reich y llywodraeth ym 1934. Portreadir Adolf Hitler fel epitome Cenfigen yn Saith Pechod Marwol (1933). Cafodd ei anfon i allbost anghysbell a defnyddio'i waith celf i ddarlunio'r golygfeydd o'i gwmpas. Cafodd Dix ei gadw yn y ddalfa ym 1939 ar amheuaeth o gynllunio i lofruddio Hitler, ond cafodd y cyhuddiadau eu diystyru. Ar ddiwedd y rhyfel, cymerwyd ef gan y Ffrancwyr a'i gadw'n garcharor hyd 1946. Ni wastraffodd unrhyw amser yn cwblhau triptych ar gyfer eglwys y gwersyll carchar.

  Ailgychwynnodd Dix ei gwaith ar ôl dychwelyd i'r Almaen, gan godi lle'r oedd y rhyfel wedi gadael. Parhaodd i gyflwyno ei weithiau a dechreuodd greu lithograffau, yn ogystal â chofnodi ei brofiadau ymladd a'u hôl-effeithiau yn ei weithiau.

  Blynyddoedd Hwyr a Marw

  Mae gwaith olaf Dix yn ymwneud yn bennaf â trallod ar ol y rhyfel, cyfatebiaethau crefyddol, a gosodiadau Ysgrythyrol. Drwy gydol y 1950au a'r 1960au, teithiodd yn helaeth ac arddangos ei waith yn gyson. Cafodd ei ethol i sawl academi celf yn Berlin,Florence, a Dresden.

  Ym 1965, daliodd ati i wneud printiau ac ymddangosodd mewn ffilm ddogfen fach. Ar ôl ymweld â Gwlad Groeg ym 1967, cafodd strôc a ansymudodd ei law chwith. Bu farw ym 1969.

  Etifeddiaeth

  Mae Dix yn fwyaf adnabyddus am y portreadau a greodd yn ystod Gweriniaeth Weimar, a helpodd i greu delwedd gyffredin barhaus o'r cyfnod hynod hedonistaidd hwnnw yn Almaeneg hanes. Cawsant hefyd effaith gref ar artistiaid portreadau drwy gydol yr 20fed ganrif.

  Er gwaethaf y ffaith i ddatblygiad haniaethu yn y 1940au a’r 1950au erydu amlygrwydd portreadau cynrychioliadol, mae etifeddiaeth paentio portreadau wedi parhau. ar draws y Gorllewin, ac mae llawer o arlunwyr mawr yn parhau i ganmol paentiadau Otto Dix.

  Ffotograff o Otto Dix gan Hugo Erfurth (c. 1933); Hugo Erfurth, Parth cyhoeddus , trwy Wikimedia Commons

  Paentiadau Otto Dix

  Cafodd Otto Dix ei ddenu am y tro cyntaf at Dada a Mynegiadaeth, ond, fel llawer o'i gyfoedion yn yr Almaen yn ystod y 1920au, cafodd ei ddylanwadu gan ddatblygiadau yn Ffrainc a'r Eidal i fabwysiadu techneg lluniadu oer, llinellol a delweddau mwy naturiolaidd. Yn ddiweddarach, aeth ei arddull yn rhyfeddach ac yn fwy trosiadol, a dechreuodd ddangos merched noeth fel gwrachod neu ymgorfforiadau o dristwch.

  Cafodd tueddfryd Dix tuag at realaeth ei dymheru bob amser gan ogwydd cyfartal tuag at y rhyfedd a’r trosiadol. Eimae darluniau o buteiniaid a chyn-filwyr anafus y rhyfel, er enghraifft, yn symbolau o gymdeithas sydd wedi'i dinistrio'n gorfforol ac yn foesegol.

  Er bod celf Dix yn adnabyddus am ei chynrychiolaeth graff o'r ddynolryw. ffurf, ei obsesiwn cynnar â chyn-filwyr anafedig, yn ogystal â'i ddefnydd o barodi, yn awgrymu ei fod yn teimlo'n anesmwyth wrth ogoneddu'r corff dynol - a'r ysbryd dynol buddugol - yn ei weithiau.

  Skat Players (1920)

  Dyddiad Cwblhau 1920
  Canolig Olew ar Gynfas
  Dimensiynau 87 cm x 110 cm
  Lleoliad Presennol Staatliche Museen zu Berlin, Nationalgalerie

  Mae tri milwr, wedi’u creithio gan y Rhyfel Byd Cyntaf, yn a gynrychiolir yn y senario genre hwn yn chwarae gêm gardiau Almaeneg glasurol mewn caffi yn Dresden. Lamp wal unig, polion papur newydd gyda bachau, a rac dillad o'u cwmpas. Mae'r cyrff hyn yn dameidiog ac yn ddatgysylltu, gyda safiadau lletchwith a nodweddion erchyll pwrpasol. Mae’r dyn heb freichiau ar y chwith yn dal ei gardiau â bysedd ei draed, ac mae’r croen ar ei wyneb wedi’i anffurfio a’i ddinistrio gan ryfela. Mae cebl ffôn, eitem gyffredin, yn gweithredu fel clust newydd, yn llifo i lawr ochr ei wyneb fel pe bai'n mynd i mewn i'w gorff.

  Ffigwr y canol yw hanner dyn, hanner-peiriant, gyda dau coesau wiry prosthetig a chlytiogwyneb.

  Dyma lun o gyrff wedi torri, yn cynrychioli cenedl ddinistriol ar ôl y Rhyfel Byd Cyntaf. Mae’r boi ar y dde yn dal i wisgo yn ei wisg ac Iron Cross, ei wallt wedi ei frwsio’n daclus, yn cydio yn y cenedlaetholdeb sydd wedi arwain at ei dranc ef a’i wlad. Mae’r ffaith eu bod yn chwarae gêm gardiau yn hollbwysig; mae'r bois yn chwarae'r llaw a roddwyd iddynt gan ryfel ac yn parhau i chwarae.

  Defnyddiodd Dix y coesau cadair, y cardiau, ac eithafion crip y dynion i greu gwaith sy'n peri gofid i'r ddau. ffurf a sylwedd.

  Portread o'r Cyfreithiwr Dr Fritz Glaser (1921)

  Dyddiad Cwblhau 1921
  Canolig Olew ar Gynfas
  Dimensiynau 106 cm x 79 cm
  Lleoliad Presennol Canolfan Pompidou, Paris<12
  Mae'r llun hwn yn nodweddiadol o bortread Dix o'r 1920au cynnar, lle peintiodd ei gymdeithion proffesiynol - meddygon a goleuwyr eraill a oedd hefyd â diddordeb yn y celfyddydau. Casglodd Dr. Glaser gasgliad celf mawr a oedd yn cynnwys darnau gan Klee, Kandinsky, a Nolde.

  Mae Dix yn ei ddarlunio yn sefyll o flaen ffasâd wedi'i ddinistrio o adeilad addurnedig nodweddiadol yn Dresden.

  Mae'r artist yn amlygu prif nodweddion wyneb Glaser, yn yr achos hwn ei drwyn Semitig, fel sy'n nodweddiadol o'i dueddfryd tuag at wawdlun. Y ddelwedd

  John Williams

  Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.