Olrhain Lluniau - Sut i Ddefnyddio Olrhain yn Eich Proses Gwaith Celf

John Williams 30-09-2023
John Williams

Mae lluniau rasio T yn ffordd hwyliog a hawdd o greu llun neu ddelwedd sydd â'r un manylion yn union. Trwy ddefnyddio templed, gallwch gael union gopi o'r hyn yr ydych am ei dynnu. Mae yna lawer o ddulliau pan ddaw'n fater o luniadau olrhain hawdd, felly gadewch i ni fynd trwy rai o'r rhain i ddod o hyd i'r un gorau i chi.

Sut i Olrhain Llun

Beth yw pwrpas dod o hyd i luniadau cŵl i'w holrhain? Yn syml, mae olrhain lluniau yn ffordd o gymryd templed a'i ddefnyddio i greu union gopi ar bapur. Efallai y byddwch yn ei chael hi'n haws olrhain a lluniadu os ydych chi'n ei chael hi'n anodd tynnu llun llawrydd neu os ydych chi ar frys i gwblhau prosiect. Mae olrhain lluniau yn eich helpu i gael delweddau manwl gywir yn gyflymach.

Gweld hefyd: Cerfluniau Bernini - Golwg ar Gerfluniau Gorau Gian Lorenzo Bernini

Gall dod o hyd i bethau i'w holrhain hefyd fod yn ffordd y gallwch chi hyfforddi'ch hun i dynnu llun. Gallwch chi ddatblygu teimlad o siapiau amrywiol a dysgu sut i greu'r cyfrannau cywir. Felly, wrth i chi barhau i olrhain lluniau, gallwch chi ddatblygu eich sgiliau lluniadu. Mae yna lawer iawn o dechnegau olrhain, rhai ohonynt yn hawdd ac yn syml i'w gwneud, tra bod angen ychydig mwy o ymdrech ar eraill.

Isod mae rhai o’r technegau hyn.

Lluniadau Hawdd eu Olrhain

Fel y crybwyllwyd, mae dulliau mwy heriol ar gyfer olrhain lluniau. Cyn i ni fynd i mewn i'r rhain, rydyn ni'n mynd i fynd trwy ychydig o dechnegau sy'n hynod o syml a hawdd i'w gwneud. Hefyd, gyda'r dulliau hyn, ni fydd angen llawer arnoch chigofalwch rhag rhoi unrhyw farciwr ar eich dwylo na'ch dillad.

Sut i Olrhain Llun O'ch Ffôn

Gallwch ddefnyddio'ch ffôn, neu iPad yn ddelfrydol fel yr arwynebedd yw ychydig yn fwy na'ch ffôn symudol arferol. Y syniad hawsaf yw defnyddio unrhyw ddelwedd y gallwch chi ddod o hyd iddi ar eich dyfais, ac yna ewch i'r gosodiadau, yna hygyrchedd, ac analluogi cyffwrdd ar y ddyfais. Gallwch hefyd ddefnyddio app flashlight syml, sydd pan gaiff ei ddefnyddio yn rhoi sgrin wen i chi. Pwyswch yn ysgafn i lawr wrth ddefnyddio'r dull hwn.

Fodd bynnag, efallai y byddai'n well gennych roi cynnig ar rai o'r rhaglenni sydd ar gael. Mae'r cymwysiadau neu'r apiau hyn yn caniatáu ichi daflunio delwedd fwy neu lai ar wyneb, y gallwch chi wedyn ei holrhain. Mae rhai yn rhad ac am ddim, tra bod eraill yn gymwysiadau taledig gan Google Play neu Apple. Isod mae rhai argymhellion.

 • Ap Da Vinci Eye
 • Ap taflunydd olrhain
 • Copi papur – Ap tracer
 • Tracer! Ap olrhain blwch golau
 • ap SketchAR

Olrhain Cysgod

Mae hwn yn ddull olrhain hwyliog a difyr ac mae'n ffordd fendigedig i gadw'r plantos yn brysur ar brynhawniau heulog. Er mwyn i hyn weithio, mae angen i'r haul fod yn tywynnu. Mae'r broses yn hynod o hawdd a gellir ei gwneud gan ddefnyddio amrywiaeth o wrthrychau. Mae angen i'r haul fod ar ongl ddigon isel yn yr awyr i gynhyrchu cysgod hir.

Gweld hefyd: A yw Paent Acrylig yn Ddiogel ar gyfer Croen? - Gwenwyndra Paent Acrylig

Y syniad cyntaf yw cael rhywunsefyll yn yr haul; gallant gymryd gwahanol ystumiau. Bydd yr haul wedyn yn taflu cysgod ar y llawr. Yna gallwch chi gymryd darn mawr o bapur ac olrhain amlinelliad y cysgod. Gallech chi hefyd ddefnyddio sialc os caiff ei wneud ar y palmant y tu allan.

Mae'n eithaf hawdd dod o hyd i bethau i'w holrhain fel deinosoriaid, ceffylau, neu unrhyw siâp arall. Rhowch y rhain ar y llawr yn yr haul ynghyd â darn o bapur. Dylai'r cysgodion daflunio ar y papur, ac yna gallwch dynnu'r amlinelliadau.

Olrhain Delwedd Awyr

Mae hyn ychydig yn fwy heriol gan eich bod yn tynnu llun o'r hyn a welwch mewn un pellder. Gallwch sefyll ychydig droedfeddi i ffwrdd ac yna dal eich bawd neu bensil allan o flaen y gwrthrych. Yna byddwch yn olrhain neu'n dilyn ar hyd llinellau'r gwrthrych. Mae hwn yn ddull cyffredin a ddefnyddir gan yr artist sy'n lluniadu o fywyd go iawn ac nid o lun neu ddelwedd.

Fel y gwelwch, olrhain llun neu gellir gwneud llun mewn llawer o wahanol ffyrdd. Gallwch gadw at y dulliau traddodiadol, neu gallwch roi cynnig ar y ffyrdd mwy heriol a hwyliog o olrhain lluniau. Pa ddull bynnag y byddwch chi'n penderfynu arno, rydych chi'n siŵr o greu rhywbeth gwych.

Cwestiynau Cyffredin

Sut i Olrhain Llun Ar Gynfas?

Gallwch wneud hyn mewn mwy nag un ffordd, a'r cyntaf yw papur dargopïo. Gallwch hefyd ddefnyddio papur trosglwyddo, neu ddefnyddio pensil graffit ar ddelwedd brintiedig, y gallwch wedyn ei holrhain ary cynfas. Gallech hefyd ddefnyddio taflunydd a'r rhaglenni olrhain rhithwir ar eich ffôn.

Sut i Olrhain Llun o'ch Ffôn?

Mae sawl ffordd y gellir cyflawni hyn. Yn syml, gallwch chi ddadactifadu'r gosodiadau cyffwrdd ar eich ffôn fel y gallwch chi weithio ar yr wyneb gyda phapur a phensil. Gallech hefyd ddefnyddio'r ffôn fel blwch golau a lawrlwytho app tortsh, sy'n darparu sgrin wen. Yna mae yna ychydig o apiau olrhain y gallwch eu lawrlwytho.

Pam Mae Artistiaid yn Olrhain Lluniau?

Mae olrhain yn dechneg y mae llawer o artistiaid yn ei defnyddio, mae'n helpu i gyflymu'r broses felly'n arbed amser ac mae hefyd yn sicrhau bod y ddelwedd derfynol yn gwbl gywir. Gall olrhain hefyd fod yn arf i helpu i ddatblygu sgiliau lluniadu oherwydd gallwch ganolbwyntio ar y ddelwedd a does dim rhaid i chi bwysleisio os ydych chi'n gwneud pethau'n iawn.

o ddeunyddiau neu offer i gwblhau eich prosiectau.

Golau a Phapur

Dyma un o'r syniadau mwyaf syml a chyflym y gallwch roi cynnig arno ac nad oes ei angen unrhyw ddeunyddiau arbennig. Yn syml, rydych chi'n gosod dalen denau o bapur dros eich delwedd ddewisol ac yn defnyddio pensil i dynnu llun neu olrhain dros y llinellau a'r delweddau gweladwy. Bydd angen i chi gael delwedd templed sy'n ddigon tywyll i weld drwy'r papur tenau. Bydd angen i chi hefyd gael digon o olau i weld beth rydych yn ei olrhain.

Gallai olrhain gan ddefnyddio ffenestr roi mwy o olau, fodd bynnag, gall fod ychydig yn anghyfforddus hefyd gan y byddwch yn gweithio gyda'ch breichiau i fyny. Efallai mai dod o hyd i bethau syml i'w holrhain gyda llai o fanylder fyddai orau ar gyfer y dull hwn.

Nid yw'n angenrheidiol, ond os byddwch yn cael anhawster i olrhain y delweddau oherwydd bod y papur yn symud gormod, byddwch yn gallu diogelu delwedd y templed gyda rhywfaint o dâp. Os oes angen mwy o olau arnoch, gallwch dapio'r templed i ffenestr, a ddylai ddarparu mwy na digon o olau i chi ei olrhain dros y ddelwedd.

Defnyddio Papur Olrhain

Dyma ffordd hawdd arall i chi olrhain delweddau. Mae hyn ychydig yn well na defnyddio papur yn unig, oherwydd gallwch chi gael y manylion a'r llinellau manylach yn llawer gwell. Bydd angen i chi brynu papur dargopïo, yna ei osod dros y dyluniad yr hoffech ei olrhain. Er y gallwch gael manylion manylach, mae'n haws ei wneud, y symlaf yw'r ddelwedd. Tigallwch hefyd ddefnyddio papur pobi ar gyfer y dull hwn, ond fe gewch ddelwedd gliriach wrth ddefnyddio papur olrhain cywir. Dyma sut i ddefnyddio papur dargopïo.

 • Sicrhewch fod y ddelwedd gyfan yr ydych am ei holrhain wedi'i gorchuddio gan y papur dargopïo . Yna gallwch chi dapio'r ymylon i lawr i gadw popeth yn ei le.
 • I gael canlyniadau da, gallwch ddefnyddio pensil graffit . Ni allwch ddefnyddio marciwr neu feiro gan na fydd y ddelwedd yn trosglwyddo.
 • Olrhain a dilyn yr holl linellau a manylion yn bennaf, nid oes rhaid i chi boeni am arlliwio ar hyn o bryd.<14
 • Gallwch ddefnyddio dileadau i ddileu unrhyw gamgymeriadau, gwnewch hynny'n ofalus i osgoi rhwygo'r papur.
 • Ar ôl gwneud hynny, gallwch dynnu'r tâp yn ofalus a'i godi'n araf y papur dargopïo i ffwrdd. Os sylwch fod rhywbeth ar goll, dychwelwch y papur yn ofalus er mwyn i chi allu olrhain unrhyw beth a fethoch.

 • Nawr rydych yn gallu trosglwyddo eich llun i arwyneb arall , gallai hwn fod yn ddarn arall o bapur neu ganfas.
 • Mae angen i'r arwyneb y byddwch yn trosglwyddo iddo fod yn lliw golau fel bod y marciau pensil yn sefyll allan.
 • Rhowch y papur dargopïo wyneb i lawr ar eich wyneb newydd , a thâpiwch yr ymylon i lawr i'w gadw yn ei le.
 • Gallwch rwbio'r cefn o'r papur trosglwyddo gyda chefn eich pensil neu arwyneb caled arall. Ceisiwch beidio â gwneud hyn yn rhy egnïol, er mwyn osgoi smeario'r marciau arhwygo'r papur.
 • Dylai'r graffit o'r pensil ddod i ffwrdd i'r wyneb isod.
 • Tynnwch y tâp a'r papur dargopïo . Dylech ddarganfod bod y ddelwedd bellach wedi'i throsglwyddo i'r wyneb isod.
 • Yna gallwch fynd dros y llinellau a chynnwys rhai manylion. Gorffenwch ef drwy ychwanegu paent neu gyfrwng arall nes eich bod yn fodlon ar y canlyniadau.

Sut i Olrhain Llun ar Gynfas

Gallwch ddefnyddio papur dargopïo yn hawdd i copïwch eich delwedd ar gynfas. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n defnyddio pensiliau graffit, gan fod y rhain yn dywyllach a byddant yn trosglwyddo'n haws i wyneb eich cynfas. Dull arall o drosglwyddo delwedd ar gynfas yw'r dull grid.

Mae hyn ychydig yn fwy heriol a gall gymryd peth amser i'w gwblhau.

Mae'r dull hwn yn defnyddio system grid, lle rydych chi'n tynnu llun ar y cynfas, er enghraifft, un - modfedd sgwariau. Defnyddir yr un grid hwn ar eich llun cyfeirio. Yna byddwch yn dilyn y grid ac yn copïo'r ddelwedd drosodd i'r grid ar wyneb y cynfas. Fodd bynnag, un o'r technegau mwyaf cyffredin yw defnyddio papur trosglwyddo ar gyfer cynfas.

 • Argraffwch gopi o'ch llun cyfeirio dewisol, a allai fod yn llungopi neu'n allbrint inkjet. Dylid argraffu'r ddelwedd y maint yr hoffech i'ch delwedd gynfas fod.
 • Mynnwch eich papur trosglwyddo a gwnewch yn siŵr ei fod yr un maint â'ch allbrint neu gyfeirnodllun .
 • Gallwch ddiogelu'r papur trosglwyddo ar wyneb y gynfas , gan sicrhau bod yr ochr gywir yn cael ei defnyddio. Yn ddelfrydol, defnyddiwch dâp artist, gan ei fod yn dod i ffwrdd yn haws ac yn rhydd o asid.
 • Tynnwch eich llun cyfeirio a'i roi ar y papur trosglwyddo . Gosodwch ef yn ofalus ac yna ei glymu â thâp. Nid ydych chi eisiau i unrhyw beth symud o gwmpas, gan ei bod hi'n anodd adlinio'r ddelwedd eto.

 • Unwaith y bydd popeth i lawr ac yn ddiogel, chi yn gallu dechrau olrhain y ddelwedd .
 • Ystyriwch ddefnyddio pensil mecanyddol, gan nad oes rhaid i chi ei hogi'n barhaus a gallwch gael y manylion manylach i lawr.
 • <13 Gwnewch yn siŵr eich bod yn gorchuddio holl amlinelliadau'r ddelwedd, gan gynnwys yr uchafbwyntiau, cysgodion, a manylion cymaint â phosib .
 • Gallwch hefyd wneud marciau penodol lle gwyddoch fod newid lliw neu newid mewn golau neu dywyll yn y ddelwedd. Mae hyn i helpu pan fyddwch chi'n dechrau paentio'ch delwedd ar y cynfas.
 • Gall papur graffit fod yn flêr, felly dylech olchi'ch dwylo ar ôl i chi orffen olrhain a chyn tynnu'r papur trosglwyddo .

Argraffu Darluniau Cŵl i'w Holrhain Drostynt

Dyma ddull syml arall o drosglwyddo delwedd, gan ddefnyddio delwedd brintiedig a phensil graffit. Gallwch gymryd delwedd o'ch cyfrifiadur, neu gallwch sganio delwedd ac yna ei hargraffu. Mae'r ddelwedd argraffedig nawreich templed.

Ar ôl i chi gael yr allbrint, cymerwch y pensil graffit, a defnyddiwch y dechneg lluniadu deor ar gefn y papur a'r ddelwedd. Mae hyn yn golygu eich bod yn ffurfio llinellau cul sy'n llorweddol ac yn fertigol dros ei gilydd.

Ar ôl gwneud hyn, trowch y templed papur printiedig o gwmpas a rhowch ddalen lân o bapur oddi tano. Mae hyn yn golygu bod y marciau pensil graffit ar y cefn yn wynebu i lawr ar y darn glân o bapur neu gynfas. Yna gallwch olrhain eich dyluniad neu ddelwedd, a ddylai wedyn drosglwyddo i'r wyneb isod.

Olrhain Lluniau Gyda Phapur Trosglwyddo

Mae papur trosglwyddo yn debyg i bapur carbon, ond ni chaiff hwn ei ddefnyddio cymaint fel yn y gorffennol. Wrth ddefnyddio naill ai papur trosglwyddo neu bapur carbon, rydych chi'n gosod hwn o dan bapur ysgrifennu neu dynnu llun a bydd copi'n cael ei wneud o beth bynnag rydych chi'n ei ysgrifennu neu'n tynnu llun ar yr wyneb o dan y ddwy haen uchaf hyn. Defnyddir papur trosglwyddo fel arfer gan artistiaid tatŵ i greu stensiliau.

Mae papur trosglwyddo neu bapur graffit yn defnyddio graffit y gellir ei ddileu yn unig. Fel arfer mae papur carbon wedi'i orchuddio â chwyr, sy'n ei gwneud hi'n anodd dileu unrhyw beth. Mae'r papur trosglwyddo y mae artistiaid yn ei ddefnyddio hefyd yn gadael llawer llai o weddillion ar ôl na phapur carbon a gall hefyd ddod mewn amrywiaeth o liwiau.

Rhwbio Pensil

Efallai eich bod wedi gweld hwn ar y teledu neu wedi ei wneud dy hun. Cymerwch pad o bapur y mae rhywun wedi ysgrifennu arno, ond mae'rdarn uchaf o bapur wedi'i dynnu. Gallwch adfer yr hyn a ysgrifennodd y person ar y darn uchaf o bapur trwy ei rwbio dros yr wyneb gwaelod. Bydd yr ysgrifen wedi gadael mewnoliad neu argraff.

Gallwch yn syml osod darn o bapur dros yr arwyneb yr hoffech ei ddefnyddio, yna defnyddiwch bensil ar ongl fechan i rwbio dros yr ardal.

Dyma hanfodion rhwbio pensil. Yn gyffredinol, nid yw rhwbiadau'n glir ac nid ydynt yn cael eu cynrychioli'n gyflawn, ond gallwch chi wneud mwy neu lai o beth yw'r ddelwedd neu'r llythrennau. Gallwch hefyd rwbio ar wyneb sydd wedi'i godi, a elwir yn boglynnu, tra bod y fersiwn suddedig yn engrafiad. Felly, mae angen i chi gael gwead ar yr wyneb er mwyn i rwbio pensil weithio.

Technegau Olrhain a Lluniadu Sydd Ei Hangen Ddefnyddiau neu Offer Ychwanegol

Wrth weithio ar sut i olrhain llun, mae rhai dulliau yn gofyn am offer a deunyddiau penodol. Mae rhai o'r dulliau hyn yn eithaf drud, gan fod angen yr offer arnoch i gwblhau prosiect.

Olrhain Lluniau Gyda Blwch Golau

Wrth wneud olrhain a tynnu llun yn aml, efallai y byddwch am gael rhywbeth i chi'ch hun sy'n gwneud y broses yn haws i chi. Dyma lle mae blwch golau yn dod yn ddefnyddiol ac mae'n opsiwn mwy cyfforddus na'r mwyafrif. Gelwir y blychau golau hefyd yn fyrddau golau neu'n badiau golau.

Mae gan flychau golau sgrin glir, gyda ffynhonnell golau ar ytu mewn.

Pan fydd y blwch golau ymlaen, gallwch osod y rhan fwyaf o bapurau ar yr wyneb, ac arsylwi delwedd oddi tano. Felly, rydych chi'n gosod eich delwedd ar yr wyneb ac yn ei gosod yn ei lle, ac yna'ch papur ar ei ben. Pan fydd y ffynhonnell golau ymlaen, gallwch weld y ddelwedd trwy'r papur. Yna gallwch olrhain siapiau a chyfuchliniau sylfaenol y ddelwedd gyda phensil. Wrth ddefnyddio blwch golau, gallwch hyd yn oed ddechrau arlliwio mewn ardaloedd yn lle dim ond olrhain llinellau.

Ar ôl gwneud hyn, trowch y ffynhonnell golau i ffwrdd a gwiriwch i weld a wnaethoch chi fethu unrhyw beth. Os oes gennych chi, trowch y golau yn ôl ymlaen ac ychwanegwch y manylion coll. Yna gallwch orffen drwy ychwanegu lliw a manylion pellach gan ddefnyddio'r blwch golau neu beidio.

Mae'r blychau golau fel arfer yn dod mewn meintiau o A4 i A2, fodd bynnag, mae opsiynau mwy hefyd ar gael. Fel arfer gellir addasu disgleirdeb y golau a gynhyrchir hefyd, felly gallwch ei ddefnyddio ar wahanol drwch o bapur. Mae llawer o'r byrddau golau hefyd yn gludadwy ac yn cael eu gweithredu gan fatri. Mae hyd yn oed padiau ysgafn ar gael sy'n fwy gwydn i blant, gan fod ganddynt fwy o badin ac arwynebau cryfach nad ydynt yn crafu'n hawdd.

Olrhain Lluniau Gyda Thaflunydd

Gallwch hefyd ddefnyddio taflunydd trosglwyddo neu olrhain delweddau ar unrhyw arwyneb. Yr un fantais sy'n sefyll allan gyda'r opsiwn hwn, yw y gallwch chi ddefnyddio bron unrhyw faint heb broblemau. Os dymunwch, gallwch olrhain andelwedd ar y wal. Y cyfan sydd ei angen arnoch yw eich taflunydd a rhywbeth i ddal y taflunydd yn ei le, fel stand camera.

Gallwch hefyd ddefnyddio'r taflunydd unrhyw bryd, nid oes rhaid i chi aros am oleuadau yn ystod y dydd.

Y brif anfantais yw lleoliad y ddelwedd, fel y gallwch dim ond olrhain delwedd fertigol, a all ddod yn anghyfforddus. Rydych chi hefyd yn tueddu i sefyll o flaen y ddelwedd, a all achosi cysgodion i ddisgyn dros yr wyneb rydych chi'n gweithio arno. Fodd bynnag, os ydych yn fodlon talu mwy a chael mwy o offer, mae ffyrdd o addasu'r taflunydd, fel ei fod yn wynebu i lawr ar arwyneb gwastad.

Dyma Rhai Dulliau Mwy o Hwyl ar gyfer Olrhain Lluniau

Mae'r uchod yn rhai o'ch syniadau olrhain mwy cyffredin, fodd bynnag, mae mwy o syniadau hwyliog y gallwch eu defnyddio ar gyfer olrhain lluniau. Mae'r rhan fwyaf o'r rhain hefyd yn hawdd ac nid oes angen unrhyw ddeunyddiau ychwanegol arnynt a gallwch ddefnyddio'r hyn sydd ar gael gennych.

Defnyddio Marciwr Gwlyb ar gyfer Olrhain Lluniau

Gallwch ddefnyddio marcwyr dileu gwlyb ar amddiffynnydd dalennau, sydd fel arfer wedi'i wneud o blastig. Rhowch eich llun neu ddelwedd yn y gwarchodwr dalennau, mae'n rhaid iddo fod o faint A4 neu'n llai. Tynnwch lun neu olrheiniwch linellau'r ddelwedd yn syth ar wyneb y gwarchodwr dalennau. Ar ôl ei wneud, chwistrellwch niwl mân o ddŵr dros yr wyneb. Yna gallwch chi drosglwyddo delwedd y marciwr gwlyb trwy osod papur dros yr arwyneb gwlyb.

Bydd hyn yn creu delwedd drych ond bydd

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.