Ôl-Argraffiadaeth - Hanes y Mudiad Ôl-Argraffiadol

John Williams 21-08-2023
John Williams

Tabl cynnwys

Gwyddys bod Ffrainc yn gwch diwyllianol ac artistig. Ymhlith llawer o fudiadau celf enwog eraill a darddodd yno, gwnaeth ôl-Argraffiadaeth ei ymddangosiad cyntaf yno hefyd. Daeth i'r amlwg fel ymateb i'r hyn yr oedd ymlynwyr y mudiad hwn yn ei weld fel cyfyngiadau Argraffiadaeth. Er bod y symudiad hwn mewn celf wedi etifeddu llawer o'r nodweddion a wnaeth Argraffiadaeth yr hyn ydyw, gwyrodd hefyd oddi wrth yr olaf mewn ffyrdd pwysig. Heddiw, mae gweithiau celf ôl-Argraffiadwyr yn addurno amgueddfeydd ymhell ar draws y byd, ac mae rhai o'r paentiadau mwyaf adnabyddus yn y byd yn rhan o'r cyfnod hwn yn hanes celf.

Beth Yw Ôl-Argraffiadaeth?

Efallai nad oes unrhyw wyneb sy’n cynrychioli ymchwil y mudiad celf hwn i ychwanegu mwy byth o ddynoliaeth at gelf nag eiddo Vincent van Gogh, a grynhodd peth o’r hyn a fu’n rhan o’i broses greadigol ryfedd: “Rwy’n breuddwydio o beintio ac yna paentio fy mreuddwyd”. Mae’r erthygl hon yn ceisio dadbacio i ba raddau y cymerodd yr ôl-Argraffiadwyr y rhyddid i ychwanegu eu dychymyg unigryw at eu paentiadau, a oedd yn weithred chwyldroadol yng nghyd-destun celf gonfensiynol a geisiai ddarparu adlewyrchiad cywir o’r byd fel y’i canfyddir yn weledol. .

Yn y cyfamser, os ydych chi eisiau’r fersiwn byr o’r diffiniad ôl-Argraffiadaeth, roedd yn fudiad celf a ddigwyddodd ar ddiwedd y 19eg ganrif, ac a ymledodd drosodd i’radeiladwyd y llun.

Cyntefigaeth

Yng ymchwil ddiddiwedd yr ôl-argraffiadwyr am ystyr symbolaidd, roedd Primitiaeth yn ymddangos fel un arddull a darodd ffansi rhai artistiaid craff. Mae ei enw yn cyfeirio'n arbennig at waith Henri Rousseau , ond mae hefyd yn cyfeirio'n fras at gelfyddyd gyntefig a ysbrydolodd weithiau Pablo Picasso ac artistiaid eraill.

Fel yr arddulliau eraill a drafodwyd yma, roedd gweithiau Rousseau yn symbolaidd a chafodd llawer o'r hyn a beintiodd ei lywio gan ei ddychymyg.

Y Freuddwyd (1910) gan Henri Rousseau, a leolir yn y Amgueddfa Celf Fodern yn Ninas Efrog Newydd, Unol Daleithiau America; Henri Rousseau , Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Er nad oedd Rousseau yn artist hyfforddedig, cafodd ei waith ddylanwad cryf ar Ciwbiaeth a Swrrealaeth. Mae arddull gyson i’r rhan fwyaf o waith Rousseau, ond mae rhai o’i waith mwy adnabyddus yn cynnwys The Sleeping Gypsy (1897) a The Dream (1910). Roedd Paul Gauguin yn ffigwr amlwg arall yn y defnydd o'r arddull hon.

Les Nabis

Cafodd y mudiad ei sefydlu gan arlunydd o'r enw Paul Sérusier. Yn ganolog i ddaliadau Les Nabis oedd y syniad y dylai gwaith celf ganiatáu ar gyfer cydbwysedd cytûn o fyd natur a hunanfynegiant yr artist. Roedd hefyd, fel yr arddulliau a drafodwyd yn flaenorol, yn cynnwys elfen gref o oddrychiaeth.

Cyfeirir at yr enwi'r gydran ysbrydol a ddylai, ac a ddylai, yn ôl ymlynwyr y mudiad arbennig hwn, chwarae rhan hanfodol mewn paentiad.

Y Talisman fel Tirwedd yn y Bois d'Amour ) (1888) gan Paul Sérusier, a leolir yn y Musée d'Orsay ym Mharis, Ffrainc; Paul Sérusier, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Wrth gymharu darnau o gelf a oedd yn perthyn i'r mudiad hwn â gwaith Gauguin, byddech dan bwysau mawr i ddod o hyd i wahaniaethau sylweddol yn y ffordd y defnyddiwyd lliw, yn yr ystyr bod yr artistiaid hyn yn deillio o ddull Gauguin o roi paent yn uniongyrchol o'r tiwb. Dylanwadwyd yn gryf ar Les Nabis gan Synthetism.

Cynhaliodd artistiaid a oedd yn aelodau o'r grŵp hwn, megis Maurice Denis, Pierre Bonnard, a Paul Sérusier arddangosfeydd gyda'i gilydd yn y 1890au. Nid oedd gweithiau a ddeilliodd o artistiaid o'r fath yn gyfyngedig i baentiadau – roeddent yn cynnwys gwydr lliw a cherflunio hefyd.

Nodweddion

Identifythisart.com yn rhoi adroddiad o'r prif nodweddion a newidiodd wrth i Argraffiadaeth drawsnewid yn Ôl-Argraffiadaeth, un ohonynt yn rhoi pwyslais trwm ar amlinelliad a, thrwy oblygiad, ffurf. Ar wahân i'r gwyriad hwn oddi wrth ymddangosiad amwys y gweithiau celf a grëwyd gan artistiaid yr Argraffiadwyr, disgrifir nodweddion mwy amlwg a oedd gan yr holl weithiau celf a berthynai i'r mudiad hwn yn gyffredin.isod.

Symbolaeth

Yn aml yn cynnwys golygfeydd a gwrthrychau o fyd mewnol yr artistiaid yn hytrach na’r amgylchedd allanol, mae symbolaeth yn ffordd bwysig i artistiaid gyfathrebu emosiwn. Fel y gwelwyd yn gynharach, un o nodweddion diffiniol y mudiad celf hwn oedd ffocws ar oddrychedd a hunanfynegiant a'r hyn a olygai, o ran testun y paentiadau.

Opus 217. Yn erbyn Enamel Rhythmig Cefndirol gyda Curiadau ac Onglau, Tonau, a Thintiau, Portread o M. Félix Fénéon ym 1890 (1890) gan Paul Signac, a leolir yn yr Amgueddfa Celfyddyd Fodern yn Ninas Efrog Newydd, Unedig. Gwladwriaethau; Paul Signac , Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Lliw

Fel yr Argraffiadwyr, nid oedd Ôl-Argraffiadwyr yn petruso ynghylch defnyddio lliwiau llachar . Fodd bynnag, gallent ddefnyddio lliw yn fwy rhydd, gan wneud defnydd annaturiol o liw sut bynnag yr hoffent. Gan amlaf, defnyddid lliwiau yn fwriadol i ennyn emosiwn gan y gwyliwr, waeth beth oedd perthynas y gwyliwr â'r lliw a ddisgwylid neu a ystyrid yn gywir.

Roedd paentiadau ôl-argraffiadol yn creu byd o gysgod. roedd ganddo amrywiaeth o liwiau, ac roedd blociau dau-ddimensiwn beiddgar o liw yn ei wahaniaethu oddi wrth waith celf yr Argraffiadwyr.

Gwraig yn Dal Ffrwyth (1893) gan Paul Gauguin, lleoli yn yr Amgueddfa Hermitage yn St Petersburg, Rwsia; Paul Gauguin,Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Brushstrokes

Mae'r rhan fwyaf o gelfyddyd Ôl-Argraffiadaeth i'w gweld trwy'r defnydd amlwg o strôc brwsh i greu mwy o ddyfnder ac i roi'r ymdeimlad i wylwyr fod y gwaith celf yn na fwriedir iddo fod yn adlewyrchiad gwrthrychol o natur, na pha olygfa bynnag yr oedd yn ei darlunio.

Y fersiwn mwyaf eithafol o hyn oedd Pointilism, a enghreifftir yng ngweithiau Georges Seurat, a ddefnyddiodd bwyntiau unigol o liw yn hytrach na strociau brwsh llawn i greu'r effaith fwriadedig.

Les cyprès à Cagnes (1908) gan Henri-Edmond Cross, a leolir yn y Musée d'Orsay ym Mharis , Ffrainc; Henri-Edmond Cross , Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Gweithiau Celf Nodedig gan Artistiaid Ôl-Argraffiadol

Fel y gwelsom, Ôl-Argraffiadaeth fel ymateb eang i gyfyngiadau'r mudiad celf blaenorol roedd gan lawer o ymlynwyr. Byddwn yn disgrifio rhai o'r darnau mwyaf adnabyddus isod a ddaeth i'r amlwg ar gynfasau artistiaid amlwg fel Van Gogh a Seurat .

The Starry Night (1889 ) gan Vincent van Gogh

Mae’r paentiad 29-wrth-36 modfedd hwn, sydd wedi’i leoli yn yr Amgueddfa Celf Fodern yn UDA, yn cynnig golygfa o awyr y nos fel y’i gwelir o loches Van Gogh yn Saint-Remy-de -Provence yn 1888, er ei fod yn paentio yn ystod oriau golau dydd. Peintiodd Van Gogh yr olygfa ysgubol sawl gwaith, ond The Starry Night yw'r unig beintiadsy'n dal yr olygfa yn y nos.

Mae'r paentiad yn dangos pentref wedi'i oleuo gan oleuadau. I'r chwith o'r pentref mae coed cypreswydden uchel yn ymestyn i'r awyr ac ar y dde, coed olewydd. Uwchben yr olygfa ddaearol heddychlon mae awyr y nos chwyrlïol wedi'i goleuo gan sêr.

The Starry Night (1889) gan Vincent van Gogh, a leolir yn yr Amgueddfa Celf Fodern yn Ninas Efrog Newydd, Unol Daleithiau America; Vincent van Gogh, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Heb os, dyma un o baentiadau mwyaf dylanwadol van Gogh. Roedd am gael ei gysylltu â golygfeydd gwledig a naturiol a cheisiodd ymgorffori elfen o hud a dirgelwch yn ei baentiadau, sy'n bresennol yn y paentiad hwn.

Mae hwn yn baentiad ôl-Argraffiadol clasurol yn yr ystyr ei fod yn bersbectif goddrychol clir sy'n dangos elfen gref o hunanfynegiant.

Gweld hefyd: Artistiaid Haniaethol - Pwy Oedd yr Artistiaid Haniaethol Mwyaf Enwog?

Mae'r strociau brwsh yn creu effaith freuddwydiol nad yw mewn unrhyw ffordd yn ceisio adlewyrchu'r olygfa fel y byddai'n ymddangos i'r llygad heb ei hidlo. Gweithiau eraill sy'n perthyn i Vincent van Gogh yw A Wheatfield with Cypresses (1889) a Sunflower (1888).

Y Crist Melyn (1889) gan Paul Gauguin

Mae'r paentiad hwn yn ceisio dal teimlad a phrofiad ysbrydol nifer o ferched Llydewig wrth groto. Ysbrydolwyd Gauguin gan groes bren yr oedd wedi dod ar ei thraws, sef nodwedd ganolog y paentiad hwn, arniy mae Crist yn ei grogi. O amgylch y groes mae tair o ferched gwerinol yn penlinio.

Mae'r paentiad wedi'i ddominyddu gan felyn a'i nodweddu gan amlinelliadau trwchus a symleiddio ffurf.

Y Crist Melyn (1889) gan Paul Gauguin; lleoli yn Oriel Gelf Albright-Knox yn Efrog Newydd, Unol Daleithiau; Paul Gauguin, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Bwriad yr holl nodweddion hyn yw harneisio egni ysbrydol y merched profiad – enghraifft glasurol o awydd yr Ôl-argraffiadwyr i gyfleu emosiwn ac ysbrydolrwydd yn eu paentiadau y tu hwnt i hamddena’r byd ffisegol, gweladwy.

Y Weledigaeth Ar Ôl y Bregeth ( 1888) gan Paul Gauguin

Y Weledigaeth Ar Ôl y Bregeth yw un o beintiadau olew mwyaf enwog Gauguin . Fe'i lleolir yng Nghaeredin, yn Oriel Genedlaethol yr Alban. Mae’r paentiad hwn yn darlunio grŵp o ferched yn gadael eglwys, ar ôl clywed pregeth am Jacob yn ymladd â’r angel, fel y’i disgrifir yn Genesis (ac y cyfeirir ati eto yn Hosea) yn y Beibl. Mae'r merched gwerinol yn y paentiad yn dyst i'r frwydr angylaidd o flaen eu llygaid.

Mae’r arosodiad hwn o’r byd mytholegol â darlunio’r olygfa arferol o gasgliad o fenywod yn enghraifft o’r modd y cyfosododd artistiaid ôl-Argraffiadol elfennau dychmygol â golygfeydd bob dydd – nodwedd nodweddiadol oy fenter ôl-Argraffiadol.

Y Weledigaeth Ar Ôl y Bregeth (Jacob yn ymgodymu â'r Angel) (1888) gan Paul Gauguin, a leolir yn Oriel Genedlaethol yr Alban yng Nghaeredin, yr Alban; Paul Gauguin , Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Mae'r darn hwn hefyd yn enghraifft glasurol o'r symudiad i ffwrdd oddi wrth dueddiad yr Argraffiadwyr tuag at anffurfio yn eu paentiadau. Felly yn y paentiad hwn, gallwn weld symudiad tuag at ardaloedd solet, dau-ddimensiwn o liw a ffurfiau wedi'u diffinio'n glir. Mae'r rhinweddau hyn yn ffurfio asgwrn cefn yr hyn a alwyd gan Gauguin y mudiad Synthesist, a ddisgrifir yn fanwl yn gynharach yn yr erthygl hon.

The Card Players (1894 – 1895) gan Paul Cézanne

Mae The Card Players yn cynnwys set o bum paentiad olew o wahanol feintiau, a gwblhawyd rhwng 1894 a 1895. Er mwyn paratoi ar gyfer y gyfres hon o beintiadau, gwnaeth Cézanne nifer o luniadau cyn cwblhau'r paentiadau eu hunain.

Crëwyd y set hon o beintiadau ym mlynyddoedd olaf Cézanne fel peintiwr .

The Card Players (1894 – 1895) gan Paul Cézanne, a leolir yn y Musée d’Orsay ym Mharis, Ffrainc; Paul Cézanne , Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Ym mhob un o’r paentiadau, mae gwerinwyr yn cael eu darlunio’n ddwfn mewn gêm gardiau. Yn ôl Wikipedia , mae'r naws braidd yn sobr hwn yn wyriad oddi wrth yTraddodiad yr Iseldiroedd a Ffrainc o bortreadu gemau cardiau o'r fath yng nghyd-destun awyrgylch mwy aflafar.

Artistiaid Ôl-Argraffiadol Allweddol Eraill

Fel y nodwyd eisoes, nid oes gan y term a briodolir i artistiaid o fewn y mudiad hwn ddiffiniad cul ac, fel y cyfryw, nifer yr artistiaid sy’n perthyn i hwn. grŵp yn helaeth. Mae'r canlynol yn grynodeb o'r prif ffigurau (ymhlith eraill) yn y symudiad hwn:

 • Paul Cézanne (1839 – 1906)
 • Odilon Redon (1840 – 1916)<32
 • Henri Rousseau (1844 – 1910)
 • Paul Gauguin (1848 – 1903)
 • Vincent van Gogh (1853 – 1890)
 • Henri-Edmond Cross (1856) – 1910)
 • Georges Seurat (1859 – 1891)
 • Marius Borgeaud (1861 – 1924)
 • Paul Signac (1863 – 1935)
 • Georges Lemmen (1865 – 1916)
 • Pierre Bonnard (1867 – 1947)

Plage à Heist (1891) gan Georges Lemmen, a leolir yn y Musée d'Orsay ym Mharis, Ffrainc; Georges Lemmen , Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Pwysigrwydd Ôl-Argraffiadaeth

Gwnaeth y mudiad hwn ei farc ar gelf mewn ffordd fawr . Cafodd oerfelgarwch celf yr Argraffiadwyr, gyda’i hymgais i ddarlunio realiti gwrthrychol, ei ddadmer gan y penderfyniad Ôl-Argraffiadol dygn i fewnosod rhywbeth o’u heneidiau yn eu paentiadau. Wrth wneud hyn, chwalwyd ffiniau celfyddyd a chyflwynwyd elfen fwy ysbrydol,galw mwy o ddyfnder ac ychwanegu ychydig o galon at y rhagolygon obsesiynol yr Argraffiadwyr.

Un o’r personoliaethau mwyaf dylanwadol a wnaeth gyfraniad allweddol i esblygiad peintio oedd Paul Cézanne, a gafodd effaith ar Ciwbiaeth, Mynegiadaeth, Mynegiadaeth Haniaethol, a Ffauvisiaeth.

The Large Plane Trees (Trwsio Ffyrdd yn Saint-Rémy) (1889) gan Vincent van Gogh, a leolir yn Amgueddfa Gelf Cleveland yn Ohio, Unol Daleithiau America ; Vincent van Gogh , Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Yn gyffredinol, y gelfyddyd a gynhyrchwyd gan yr artistiaid a grybwyllir yn yr erthygl hon (yn ogystal â'r llu o rai eraill oedd yn perthyn i'r ystod amrywiol hon o arlunwyr) ddylanwad cryf ar Foderniaeth a ddaeth i'r amlwg ar ddechrau'r 20fed ganrif.

Ymddangosodd moderniaeth am y tro cyntaf tua diwedd y 1800au a chymerodd fomentwm newydd yn dilyn y Rhyfel Byd Cyntaf.

Cafodd hyn ei lywio i raddau helaeth gan ymchwydd mewn athroniaeth , seicoleg, a gwleidyddiaeth, a heriodd ddelfrydau Fictoraidd blinedig nad oedd lle iddynt yn oes newidiol yr 20fed ganrif. Daeth paentiadau ôl-argraffiadol yn etifeddiaeth olaf i'r Argraffiadwyr cyn i Fauvism ddod i mewn i'r byd celf. Yn y pen draw, mae’n sicr y gellir dweud bod y math hwn o gelfyddyd wedi cael dylanwad sylweddol ar flodeuo celfyddyd fodern a haniaethol a aeth â’r byd celf yn ddiweddarach.storm.

Nid yw’n hawdd ateb y cwestiwn “beth yw ôl-Argraffiadaeth” trwy ei gulhau i arddull neu dechneg arbennig. Fodd bynnag, rhai o arwyddion y math hwn o gelf yw'r defnydd o strociau brwsh gweladwy a'r defnydd anymddiheuredig o liw. Mae’r pwyslais ar symbolaeth ac elfen o oddrychedd yn y paentiadau yn hytrach na manylder realistig, fel yn achos Argraffiadaeth. Er gwaethaf hylifedd arddull yng ngwaith arlunwyr Ôl-Argraffiadol, chwaraeodd y mudiad hwn ran mewn dod â mwy o ddyfnder i gelf, a hefyd yn paratoi'r ffordd ar gyfer datblygiadau diweddarach yn y byd celf.

Gweld hefyd: Beth Yw Creadigrwydd? - Deall Datrys Problemau Dychmygol

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Sut Mae Ôl-Argraffiadaeth yn Wahanol i Argraffiadaeth?

Mae’r prif wahaniaeth rhwng y ddau symudiad celf hyn yn ymwneud â’r deunydd pwnc sydd, yn ei dro, yn effeithio ar yr arddull a’r dechneg a ddefnyddir. Mae artistiaid argraffiadol yn ceisio paentio lluniau cywir o olygfeydd naturiol o ran y defnydd o liw, gyda phwyslais arbennig ar ddarlunio golau mor wrthrychol â phosibl. Mewn cyferbyniad, mabwysiadodd ôl-Argraffiadaeth (a ddaeth ar ôl Argraffiadaeth) ddull a oedd yn caniatáu i ddehongliad a theimlad goddrychol yr artist effeithio ar y ffordd y darluniwyd golygfa. Yn y modd hwn, cyflwynodd ôl-Argraffiadwyr y posibilrwydd y byddai eu celf yn cysylltu ar lefel ddyfnach â'r gynulleidfa.

Beth Yw Ôl-Argraffiadaethgwawr yr 20fed ganrif yn Ffrainc.

Fel mae’r enw’n awgrymu, fe ddigwyddodd yn sgil (ac yn wir o ganlyniad) i’r artistiaid Argraffiadol a oedd yn fand o arlunwyr a ddaeth i’r amlwg ym Mharis yn ystod y 1860au. Bathwyd y term “ôl-Argraffiadaeth” gan feirniad celf o’r enw Roger Fry, a ddefnyddiodd y term mewn modd difrïol pan oedd yn dyst am y tro cyntaf i rai o’r gweithiau celf a arddangoswyd mewn arddangosfa.

Hunanbortread (1928) gan Roger Fry, y dyn a fathodd “ôl-Argraffiadaeth”. Wedi'i leoli mewn casgliad preifat; Roger Fry , Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Er gwaethaf ei fwriad gorau i gyfleu ei chwant am y steil newydd, mae'r term wedi dod yn gysylltiedig am byth â gweithiau o artistiaid yr ydym bellach yn eu priodoli ag anrhydeddau mawr fel Paul Cezanne, Vincent Van Gogh, Georges Seurat, a Paul Gauguin (ymhlith llawer o rai eraill). Un o nodweddion diffiniol celfyddyd ôl-Argraffiadaeth oedd troi cefn ar y weledigaeth o gelfyddyd fel darluniad o'r byd fel y mae. Yn hytrach, roedd artistiaid ôl-Argraffiadaeth yn caniatáu i'w gwaith celf adlewyrchu'r byd fel y'i gwelwyd ganddynt hwy eu hunain.

Roedd hyn yn cynnwys dimensiwn emosiynol neu ysbrydol ychwanegol lle’r oedd y gwaith celf yn gweithredu fel porth i brofiad dyfnach o fod yn ddynol. Gellir cyferbynnu hyn â chelf fel portread realistig neu wrthrychol o realiti gan ei fod yn cael ei ganfod gan y synhwyrau yn annibynnol ar unrhyw un.fel Arddull?

Roedd arddulliau amrywiol yn rhan o’r mudiad celf ôl-Argraffiadaeth, a oedd â rhinweddau gwahanol. Y prif gysondeb rhwng y gwahanol arddulliau oedd cynnwys symbolaeth, goddrychedd, a hunanfynegiant mewn modd a oedd yn gwrth-ddweud y pwyslais Argraffiadol ar ddarlunio goleuni yn wrthrychol. Roedd rhai o'r arddulliau penodol a ddaeth i'r amlwg o fewn y mudiad arbennig hwn yn cynnwys Pointillism, sy'n gysylltiedig â Georges Seurat; Primitivism, fel y gwelir yng ngweithiau Jean-Jacques Rosseau; a Synthetiaeth, fel y'i defnyddir gan Paul Gaugin.

Pam Roedd Ôl-Argraffiadaeth yn Bwysig?

Er y gellir dweud bod rhagflaenydd y mudiad artistig pwysig hwn, Argraffiadaeth, yn ennyn ymateb emosiynol yn y gwyliwr yn ei ddarluniad goleuol o’r byd naturiol, cyflwynodd ôl-Argraffiadaeth elfen o oddrychedd a chaniatáu i’r artist rhywfaint o hunan-fynegiant yn y paentiadau. Creodd y cyffyrddiad personol hwn fwy o ddyfnder, gan ganiatáu cysylltiad dyfnach rhwng yr artist a'r gwyliwr. Roedd hefyd yn bwysig oherwydd iddo ddylanwadu ar ddatblygiad diweddarach mewn celf, fel Ciwbiaeth a Fauvism.

Beth Yw Nodweddion Argraffiadaeth?

Un o’r nodweddion y mae Argraffiadaeth yn fwyaf adnabyddus amdano yw ei phwyslais ar ddal, a darlunio i’r graddau gorau o gywirdeb y gallai gasglu, y golau mewn amgylcheddau naturiol, heb unrhyw ddehongliad o’rpeintiwr. Mewn geiriau eraill, ceisiodd yr Argraffiadwyr fod mor wrthrychol â phosibl yn eu hymgais i gyfleu goleuni. Fe'i nodweddir felly hefyd gan liw bywiog, a'i fethiant i gydymffurfio â chynnwys a ddiffiniodd gelfyddyd a gymerodd y lle canolog yn y blynyddoedd blaenorol.

Pwy Yw'r Ôl-Argraffiadwyr Mwyaf Enwog?

Mae Ôl-Argraffiadaeth yn derm eang iawn a ddefnyddir i grwpio gweithiau celf a gododd fel ymateb i gelfyddyd Argraffiadol, felly mae llawer o artistiaid enwog yr oedd eu harddulliau yn cydgyfeirio â’r symudiad hwn. Cyfeirir yn aml at Cézanne fel un o'r Argraffiadwyr mwyaf adnabyddus, gan iddo chwarae rhan ganolog mewn Ciwbiaeth a chael dylanwad dwfn ar gelf fodern. Er i van Gogh ymdrechu i wneud enw iddo'i hun yn ystod ei oes, daeth yn un o'r ôl-Argraffiadwyr enwocaf oherwydd ei arddull unigryw, ei liw bywiog, ac ansawdd breuddwydiol peintiadau fel The Noson Serennog (1889) .

Ai Ôl-Argraffiadydd oedd Pablo Picasso?

Mae Ôl-Argraffiadaeth yn derm eang a ddefnyddir i ddisgrifio amrywiaeth o arddulliau a gododd fel her i’r technegau a’r arddulliau a ddefnyddir gan Argraffiadaeth. Roedd anterth y mudiad celf hwn ar ddiwedd y 19eg ganrif. Tra bod oes Picasso rhwng 1881 a 1973 a bod ei waith yn dod o fewn y fframwaith ôl-Argraffiadol, mae ei waith yn arbennig o Ciwbaidd o ran arddull ac mae, felly, yn amlach.wedi'i labelu fel Ciwbydd nag ôl-Argraffiadydd.

math o hidlydd goddrychol neu lens. Trwy integreiddio'r dimensiynau ychwanegol hyn i gelf, daeth y symudiad hynod ddylanwadol hwn yn gyfrwng i ganiatáu mynegiant goddrychol o fywyd trwy lygaid yr artist.

Cyflawnodd yr artistiaid hyn trwy anadlu lliw byw a dychymyg i mewn i y golygfeydd a ddarluniwyd a chawsant eu hysbrydoli gan sbectrwm amrywiol o arddulliau artistig o bedwar ban byd.

Argraffiadaeth yn erbyn Paentiadau Ôl-Argraffiadwyr

Efallai eich bod yn dal i feddwl tybed beth a diffiniad ôl-Argraffiadaeth addas yw. Fel mae'r enw'n awgrymu, digwyddodd ôl-Argraffiadaeth yn sgil Argraffiadaeth. Argraffiadaeth yw'r enw a roddir ar y golygfeydd breuddwydiol, lliwgar a beintiwyd gan rai fel Claude Monet, Edgar Degas, Berthe Morisot, ac Auguste Renoir, a ddefnyddiodd bob trawiad brwsh i ddal y golau newidiol yn y golygfeydd a welsant.

Y dechneg hon oedd eu bendith, yn ogystal â’u melltith yn ôl yr artistiaid a ddaeth ar eu hôl, a chawsant eu beirniadu’n ddiweddarach gan artistiaid addawol ar sail eu diddordeb yn y “ffordd” peintio yn hytrach na “beth” yr oeddent yn ei beintio.

Goblygiad hyn oedd bod symudiad tuag at fwy o hunanfynegiant o ran y testun a bortreadwyd yn y cyfnod ôl-Argraffiadol paentiadau. Roedd artistiaid yn perthyn i'r mudiad hwn yn cyfuno golygfeyddroedden nhw’n cofio o’u profiad personol, delweddau roedden nhw wedi’u gweld mewn celf neu wedi’u dychmygu o lenyddiaeth yn ogystal ag elfennau o’u creadigrwydd a’u harloesedd. Roedd hyn yn wyriad amlwg oddi wrth awydd yr Argraffiadwyr i ddal golygfeydd fel ag y maent yn hytrach nag fel y maent yn cael eu dirnad neu eu dehongli gan yr artist ar lefel ysbrydol neu emosiynol.

Bal du moulin de la Galette (1876) gan Pierre-Auguste Renoir, a leolir yn y Musée d'Orsay ym Mharis, Ffrainc; Pierre-Auguste Renoir, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Er hynny roedden nhw’n arddangos gyda’i gilydd, roedd ôl-Argraffiadwyr yn tueddu i weithio ar eu pen eu hunain a oedd yn un o’r ffyrdd yr oedd yr artistiaid hyn yn gwyro oddi wrth normau Argraffiadwyr. Goblygiad o hyn yw nad oedd arddull celf ôl-Argraffiadaeth yn arbennig o gyson; i'r fath raddau fel nad yw'n hawdd adnabod unrhyw arddull arbennig fel egwyddor uno a ddiffiniodd yr holl artistiaid ôl-Argraffiadol.

Yn wir, mae hyd yn oed arddull bersonol artist unigol yn newid dros oes ond yn parhau. driw i’r mudiad ôl-Argraffiadol i ffwrdd o’r gor-bwyslais Argraffiadol ar “opticality”.

Yn yr adran nesaf, byddwn yn archwilio rhai o’r prif ffynonellau a’r ysbrydoliaeth a effeithiodd ar arddull arbennig rhai penodol. artistiaid. Yna byddwn yn trafod y technegau y bu i holl artistiaid y mudiad hwn gadw atynt fel protest yn eu herbynArgraffiadaeth.

Niwl Lafant (1950) gan Jackson Pollock; Jackson Pollock, CC BY-SA 4.0, trwy Wikimedia Commons

Er gwaethaf yr anghysondeb mewn arddull ymhlith yr ystod amrywiol o artistiaid ôl-Argraffiadol, gellir dosbarthu celf sy'n perthyn i'r mudiad chwyldroadol hwn yn fras yn dau grŵp. Yn gyntaf, mae rhai yn cynnwys siapiau geometrig amlwg (a osododd y sylfaen ar gyfer ymddangosiad Ciwbiaeth), ac yn ail, y rhai sy'n llai geometrig, sy'n gosod y cefndir ar gyfer datblygiad Mynegiant Haniaethol . Roedd Mynegiadaeth Haniaethol yn fudiad celf a ddaeth i'r amlwg yng nghanol yr 20fed ganrif trwy gelfyddyd Jackson Pollock, er enghraifft.

Er i'r symudiad hwn gychwyn troi cefn ar yr arddull naturiolaidd o beintio yr Argraffiadaeth. yn enwog am, roedd rhinweddau Argraffiadaeth a oedd yn parhau i gael eu defnyddio drwy gydol y cyfnod ôl-Argraffiadaeth. Yn benodol, roedd yn paratoi'r ffordd ar gyfer defnydd parhaus o liw trwm a phaent trwchus.

Nodweddion ac Arddulliau Ôl-Argraffiadaeth

Pan fyddwn yn meddwl am y gwaith celf y cyfeirir ato pan gyfeiriwn ato Mae “ôl-Argraffiadaeth”, gweledigaethau o luniau chwyrlïol, haniaethol van Gogh yn aml yn dod i’r meddwl. Ac am reswm da: daeth yn un o’r ôl-Argraffiadwyr mwyaf adnabyddus ar ôl ei farw, yn bennaf oherwydd ei arddull unigryw sy’n crynhoi mewn paentiadau fel The Starry Night (1889) a adlewyrchai weithiau ei gythrwfl mewnol. Isod, rydym yn archwilio'r nodweddion ôl-Argraffiadaeth pwysig a welwyd yn y rhan fwyaf o weithiau celf y cyfnod.

Arddulliau

Gall Ôl-Argraffiadaeth ymddangos fel mudiad ynysig ynddo'i hun, ond mae mwy i'w weld. mae'n nag sy'n cwrdd â'r llygad. Er bod yr ôl-Argraffiadwyr yn unedig yn eu brwdfrydedd dros newid testun eu celfyddyd, roedd gan yr artistiaid o fewn y grŵp hwn arddulliau gwahanol iawn.

Fe welwch hefyd fod arddulliau gwahanol artistiaid yn tynnu ysbrydoliaeth o wahanol symudiadau celf, rhai ohonynt yn tarddu o wledydd ymhell y tu hwnt i ffiniau Ffrainc.

Pointilism

Pointiliaeth yw'r enw a ddefnyddir amlaf ar gyfer cymhwyso strociau bach o liw neu dotiau i greu effaith lliw di-dor o edrych arno o bell. Cyfeirir ato weithiau hefyd fel Is-adran neu Gromo-luminarism, yn ôl Encyclopedia Britannica , er bod Adraniaeth yn ymwneud yn bennaf â thrawiadau brwsh bach (yn hytrach na chymhwyso dotiau sengl, sef y dechneg a ddefnyddir mewn Pointilism).

Pointiliaeth oedd un o’r symudiadau cynharaf oddi wrth Argraffiadaeth. Fe’i cyflwynwyd gan Georges Seurat, a defnyddiodd Paul Signac dechnegau tebyg.

Prynhawn Sul ar Ynys La Grande Jatte (1884 – 1886) gan Georges Seurat , a leolir yn Sefydliad Celf oChicago yn Chicago, Unol Daleithiau America; Georges Seurat, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Yn wahanol i drawiadau brwsh gwahanol yr Argraffiadwyr, cymerodd Seurat y dull mwy trefnus a gwyddonol drwy ddefnyddio pwyntiau lliw sengl, wrth edrych arnynt o bellter, greodd y rhith o barhad.

Mae enghreifftiau o weithiau celf sy'n cydymffurfio â'r arddull hon yn cynnwys “A Sunday on La Grande Jatte” (1884), “The Lighthouse at Honfleur” (1886) gan Seurat. hefyd gan Seurat, a “Beach at Heist” (1891) gan Georges Lemmen.

Japonisme

Japonism yw'r gair a ddefnyddir i ddisgrifio gwaith celf a ysbrydolwyd gan brintiau Ukiyo-e Japaneaidd a'u hefelychu; y gair Ffrangeg am yr arddull hon yw Japonisme. Roedd prif nodweddion yr arddull hon a ymgorfforwyd mewn celf Ewropeaidd yn cynnwys newidiadau yn y ffordd y cyfansoddwyd y paentiadau a'r mathau o liwiau a ddefnyddiwyd.

Portread o Père Tanguy (Tad Tanguy ) (1887) gan Vincent van Gogh, a leolir yn y Muséee Rodin ym Mharis, Ffrainc; Vincent van Gogh , Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Effeithiwyd hefyd ar y persbectif mewn paentiadau mewn ffordd a oedd yn adlewyrchu cam beiddgar oddi wrth yr angen i ddarlunio realiti neu natur yn wrthrychol: llai o gymesuredd a mwy o arosod gwrthrychau pell ac agos. Roedd Vincent van Gogh yn hoffi arbrofi gyda gwahanol arddulliau ac roedd ganddo ddiddordeb arbennig, ar un adegei yrfa, mewn celfyddyd Japaneaidd.

Dechreuwyd symud Japaneaidd tua diwedd y 1800au, yn bennaf oherwydd presenoldeb cynyddol celf Japaneaidd ac eitemau diwylliannol eraill yn Ewrop a gafodd ddylanwad cryf ar Argraffiadaeth ac ôl-Argraffiadaeth fel ei gilydd.

Synthetism

Yn fwy na dim, mae Synthetiaeth yn adlewyrchu'r symudiad oddi wrth ddarlunio bywyd go iawn i ddull mwy symbolaidd o gynrychioli'r byd. Yn lle ymdrechu i gyflawni portread “gwrthrychol” neu hyper-realistig o’r pwnc dan sylw, caniataodd artistiaid a danysgrifiodd i Synthetism rywfaint o le i gynnwys eu dehongliad emosiynol o’r hyn a welsant.

Yn y yr un pryd, gallent addasu'r ddelwedd yn nhermau nodweddion artistig megis tôn, llinell, a siâp y credent fyddai'n ychwanegu gwerth at y paentiad tra'n dal i geisio cynnal cywirdeb yr olygfa wreiddiol yr oeddent yn ei darlunio.

The Bathers (1897) gan Paul Gauguin, a leolir yn yr Oriel Gelf Genedlaethol yn Washington D.C., Unol Daleithiau America; Paul Gauguin , Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Caniataodd ychwanegu'r rhinweddau goddrychol hyn y rhyddid i artistiaid baentio o'u cof na'u dychymyg, heb unrhyw angen dybryd am y perffeithrwydd sydd ei angen o gelfyddyd gonfensiynol. Cymerodd gwaith Gauguin yn ystod y cyfnod hwn ddefnydd un-dimensiwn cryf o liw a llinellau pendant i ysgogiadwaith emosiynol, boed ei ffynhonnell ysbrydoliaeth oedd myth, crefydd, neu brofiad bywyd. Un o baentiadau Gauguin a ddaeth i ffrwyth yn ystod y cyfnod hwn oedd Mountains in Tahiti (1897).

Roedd Van Gogh a Gauguin yn ddau artist a fu’n archwilio’r agwedd hon gyda’i gilydd, yn ystod y cyfnod. y buont yn byw gyda'i gilydd yn Ffrainc.

Ffurf Ddarluniadol

Dull gwahanol arall a wnaeth ymddangosiad fel gwrthryfel yn erbyn y gelfyddyd Argraffiadol a ddaeth cyn ôl-Argraffiadaeth, oedd Ffurf Ddarluniadol. Yn wahanol i'r ddau ddimensiwn a oedd yn nodweddiadol o Synthetiaeth, cymerodd yr arddull hon dro gwrthgyferbyniol yn ei phwyslais ar ffurf, gyda'r prif destun yn cynnwys tirluniau, paentiadau bywyd llonydd , a phortreadau.

Mae’n bosibl mai Paul Cézanne oedd yr arlunydd mwyaf adnabyddus a ddefnyddiodd yr arddull hon.

Les Grandes Baigneuses (1906) gan Paul Cézanne, a leolir yn y Philadelphia Amgueddfa Gelf Pennsylvania, Unol Daleithiau America; Paul Cézanne, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Yn adnabyddus yn y byd celf am ei bwyslais cryf ar strwythur gwaelodol gwrthrychau a thirweddau, roedd Cézanne yn cael ei ystyried yng nghylchoedd celf y cyfnod fel yn feistr ac yn fodel rôl ar gyfer artistiaid eraill a ddilynodd yn ei olion traed.

Am y rheswm hwn, daeth yn wyneb Ciwbiaeth, gan ddefnyddio siapiau geometrig sylfaenol fel y sylfaen ar gyfer cymhlethdodau

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.