Notan - Archwilio Dyluniadau Notan ac Enghreifftiau o Gelf Notan

John Williams 30-09-2023
John Williams

Mae artistiaid yn ceisio cyfansoddi paentiadau cymesur neu gytbwys, a fydd yn creu delwedd a fydd yn cael effaith ac yn dal sylw’r gwyliwr ac yn achosi iddynt aros am ychydig. Mae un strategaeth y gall artistiaid ei defnyddio, sy'n golygu gweld siapiau o dywyllwch a golau yn lle dilyn y rheolau cyfansoddi confensiynol. Gelwir y dechneg hon ar gyfer cyfansoddi yn ddamcaniaeth Japaneaidd Notan.

Beth Yw Notan?

Mae’r gair Notan yn cael ei ynganu “no-tan” ac mae’n derm Japaneaidd sy’n dynodi harmoni neu gydbwysedd rhwng gwerthoedd golau a thywyll, y byddwch chi’n ei ddefnyddio i adeiladu strwythur eich paentiad. Mae'r trefniant hwn o dywyll, golau, a hyd yn oed llwyd, yn creu effaith neu ymdeimlad o harddwch. Mae'n deillio o eiriau yn Japaneg, y gair “Nong”, sy'n golygu “cryf”, “trwchus”, neu “crynhoi”, a'r gair “Dan”, sy'n golygu “gwan”.

Mae hyn yn dod â ni at y term “Notan”, sy'n golygu'n gywir “crynhoi” neu “wan”.

Mae'r cyfeiriad rhwng tywyllwch a golau yn golygu'r mesur o olau sy'n cael ei adlewyrchu neu grwpio gwerthoedd tonaidd gwahanol . Felly, mae'r term "Notan-harddwch" yn dynodi cytgord sy'n deillio o gyfuniad o fannau tywyll a golau, waeth beth fo'u lliw, mewn lluniau, natur, neu adeiladau.

Hen Eirin (1646) gan Kano Sansetsu; Kanō Sansetsu, CC0, trwy Wikimedia Commons

Mae Notan yn cynrychioli Portread o'r Cyfansoddwr, a'r Newyddiadurwr Pavel Ivanovich Blaraberg (1884), sydd orau wrth ddefnyddio'r Nodan gwerth dau, tri, a phedwar i ddangos beth yw'r gwahaniaeth rhwng holl werthoedd y Notan. Yn yr achos hwn, mae'r astudiaeth Notan pedwar gwerth yn fwy defnyddiol, gan ei fod yn dal mwy o fanylion am y paentiad.

Mae'r Notan dau werth yn dal llai o wybodaeth ac yn anwybyddu holl donau canol y llun. paentio, ac mae'r astudiaeth gwerth Notan tri gwerth yn sicrhau'r tonau canol. Fodd bynnag, mae'r astudiaeth Notan pedwar gwerth yn fwy addas, gan ei bod yn dal yr elfennau tywyll a golau yn ogystal â'r elfennau tôn canol.

A all Astudiaeth Notan Wella Sgiliau Peintio?

Gydag astudiaeth Notan, gallwch weld yn gyflym pa ddyluniad fydd yn gweithio ar gyfer eich paentiad, gan ei fod yn helpu i benderfynu ar drefniant siapiau amrywiol. Os oes gennych siapau bach a mawr yn eich delwedd sydd heb eu grwpio'n iawn, mae'r gwerthoedd du a gwyn yn ei gwneud hi'n hawdd i chi eu hail-grwpio i'r drefn gywir.

Mae hyn yn golygu y gallwch chi dynnu'r delweddau llai a it yn rhoi cydbwysedd cryfach i'r olygfa i chi, a gallwch ddechrau gweld patrymau diddorol yn dod i'r amlwg. Mae astudiaeth Notan yn cyfrannu'n fawr at gydbwyso tywyllwch a golau, yn ogystal ag edrych ar batrymau a siapiau yn eich delwedd, ac mae'n eich helpu i weld y strwythur cyffredinol.

Darlun o Coed mewn Natur, Myth, a Chelfyddyd (1907) gan John Ernest Phythian; RhyngrwydDelweddau Llyfr Archifau, Dim cyfyngiadau, trwy Wikimedia Commons

Fodd bynnag, nid yw bob amser yn amlwg gweld cydbwysedd y tywyllwch a'r golau ar yr olwg gyntaf, gan fod llawer o elfennau eraill megis gwaith brwsh a lliw hefyd yn cystadlu. i ddenu eich sylw. Felly, mae astudiaeth Notan yn helpu i hidlo'r holl elfennau eraill fel y gallwch chi weld cydbwysedd y tywyllwch a'r golau yn hawdd. Mewn geiriau eraill, mae astudiaeth Notan yn symbol o ddyluniad haniaethol sylfaenol iawn eich paentiad. Yn y pen draw, ydy, yn syml, offeryn neu ddull arall yw astudiaeth Notan y gallwch ei ddefnyddio i wella'ch sgiliau peintio.

I ddechrau, efallai y byddwch yn cael rhywfaint o anhawster gyda'ch lluniadau Notan, ond wrth i chi ddyfalbarhau, byddwch yn gwneud hynny. yn fuan dechreuwch deimlo'n fwy naturiol gyda hwy, a bydd eich gallu i weld tywyllwch a golau yn gwella. Mae pob artist yn defnyddio gwahanol gyfryngau, offer, a thrawiadau brwsh, ond mae gan bob un ohonynt yr un nod, sef cynhyrchu paentiad gwych, a thrwy ddefnyddio astudiaeth Notan, mae hyn yn fwy tebygol o gael ei gyflawni.

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Beth Yw Gwaith Celf Notan?

Gwaith celf Notan yw’r fframwaith neu batrwm o dywyllwch a golau, lle mae strwythur gwerth eich paentiad yn cael ei greu, ac mae dyluniadau Notan yn archwilio gwahanol drefniadau o elfennau tywyll a golau yn eich paentiad, heb gynnwys elfennau eraill fel gwead, lliw, a manylion cain. Dyluniad Notan yw strwythur gwerth sylfaenol y paentiad yn eiarddull symlaf.

Pa mor Arwyddocaol yw Dyluniadau Notan?

Mae Notan o bwysigrwydd mawr gan mai dyma'r bloc adeiladu sylfaenol ar gyfer eich dyluniad peintio. Mae'n bwysig iawn cael dyluniad Notan cryf sy'n ffurfio fframwaith ar gyfer adeiladu gweddill y paentiad.

Gweld hefyd: Jacques-Louis David - Cyflwyno'r Peintiwr Ffrengig Neoglasurol Hwn

Pam Perfformio Astudiaeth Notan?

Mae llawer o artistiaid yn defnyddio lluniadau Notan i astudio ac ymchwilio i elfennau cyfansoddi golygfa benodol a pha berthynas sydd ganddynt â phrif siapiau. Pan fydd gennych chi lun Notan da, gallwch chi symleiddio'ch golygfa i dri gwerth golau, tywyll, a hanner tonau.

adnabod patrymau o dywyll a golau, a llun Notan sain gall ddod ag ystod lawn o werthoedd eich testunau i mewn i ddyluniad gwyn a du, lle mae'r du yn cynrychioli ardaloedd yn y cysgodion a'r gwyn yn darlunio ardaloedd sydd yn uniongyrchol yn y golau.

Nid yw lliw yn cael ei ystyried o gwbl mewn llun Notan, oherwydd bydd gwerth unrhyw siâp lliw tywyll sydd wedi'i leoli mewn golau cryf bob amser yn trosi'n werth golau.

Mewn unrhyw fath o waith celf Notan, mae angen i dywyllwch a golau fodoli ei gilydd, yn yr un modd, na allwch chi gael gofod positif heb hefyd gael gofod negyddol ac i'r gwrthwyneb, mae hyn yn amlwg wedi'i ddarlunio ar ffurf symbol yin ac yang.

Beth yw ystyr Dyluniad Notan?

Mae’r term “Notan Design” yn golygu’r broses rydych chi’n ei defnyddio i gynllunio tywyll, golau a llwyd yn eich paentiad. Pan fyddwch chi'n creu dyluniad Notan ar gyfer eich paentiad, nid yw'n bwysig faint o liwiau rydych chi'n mynd i'w defnyddio; gyda dyluniad Notan, bydd eich paentiad yn dal i gynhyrchu effaith gref. Mae dyluniad Notan yn strwythur gwerth sylfaenol ar gyfer eich paentiad.

Gadewch inni nawr ystyried, yn fanylach, beth yw cynllun Notan a sut y gallwch ei ddefnyddio yn eich gwaith celf Notan eich hun.

Mae dyluniad Notan yn arferiad sy'n cwmpasu paentio gyda gwyn a du ar gyfer golau a thywyllwch. Mae hyn hefyd yn dynodi'r hyn a elwir yn Notan dau werth. Weithiau gallwch chi wneud defnydd o lwyd sydd â angwerth canolraddol a chyfeirir ato fel Notan gwerth tri neu bedwar. Fodd bynnag, astudiaeth werth yn unig yw'r Notan pedwar gwerth.

Dylunio Notan yw'r strwythur gwerth sylfaenol ar gyfer eich paentiad a chyfeirir ato gan Arthur Wesley Dow yn ei lyfr o'r enw Composition: Understanding Line, Notan and colour (1889), fel y tri phrif. elfennau o ddyluniad cyfansoddiad.

Golden Summer, Eaglemont (1889) gan Syr Arthur Streeton; Arthur Streeton , Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Gallwch adeiladu eich paentiad gan ddefnyddio dyluniad Notan cryf, ond nid yw'n hanfodol gan y gallwch chi greu llun anhygoel o hyd peintio heb ddefnyddio dyluniad Notan. Fodd bynnag, mae'n golygu y byddai'n rhaid i chi ddibynnu ar rai elfennau gweledol eraill fel cyfansoddiad, dirlawnder lliw, a gwaith brwsh yn lle hynny. Pa nodweddion sy'n gwneud dyluniad Notan cryf? Mae yna ychydig o nodweddion allweddol sy'n cyfrannu at wneud dyluniad Notan cryf ar gyfer eich paentiad.

  • Y nodwedd gyntaf yw grwpiau gwerth cryf , sy'n golygu bod golau a thywyll yn cael eu grwpio ac yn cael eu grwpio. heb wasgaru ar hyd y lle. Mae paentiad Syr Arthur Streeton Golden Summer Eaglemont (1889) yn enghraifft wych o'r nodwedd hon.
  • Mae dyluniad organig yn golygu patrymau mwy naturiol a all fod yn afreolaidd eu ffurf ac nad ydynt wedi'u diffinio gan linellau syth ac ymylon .
  • Mae patrwm yn creu tywyll a golau, fe welwchmae delwedd yn ymddangos mewn dyluniad Notan dau werth.
  • Yn gytbwys yn dywyll yn erbyn golau, nid yw un gwerth yn ormesol ar un arall . Mae hyn yn golygu nad oes gormod o ddu neu wyn.

Beth a olygir wrth Astudiaeth Gwerth ac Astudiaeth Notan?

Mae astudiaeth gwerth ac astudiaeth Notan yn syniadau hollol wahanol. Cofiwch, nad yw astudiaeth Notan yr un peth â strwythur gwerth paentiad, sy'n bwynt hollbwysig. Gadewch i ni edrych yn agosach ar y ddau fath gwahanol hyn o astudiaeth.

Darlun o Ein Philadelphia (1914) gan Elizabeth Robins Pennell a Joseph Pennell; Internet Archive Book Images , Dim cyfyngiadau, trwy Wikimedia Commons

Astudiaeth Gwerth

Mae astudiaeth Gwerth i'r gwrthwyneb, gan ei fod yn eich cynorthwyo i gynllunio'ch paentiad o safbwynt mwy realistig, a y mae yn gwbl ddibynol ar y pwnc oll. Felly, mae angen i'r holl werthoedd lliw yn y math hwn o astudiaeth fod yn gwbl gywir i'r holl werthoedd gwirioneddol sydd i'w gweld yn eich paentiad.

Felly, mae astudiaeth Notan yn eich cynorthwyo i gynllunio eich paentiad o safbwynt dylunio haniaethol neu ddamcaniaethol, tra bod yr astudiaeth Gwerth yn eich cynorthwyo i gynllunio eich paentiad o safbwynt mwy realistig.

Astudiaeth Notan

Mae astudiaeth Notan yno i'ch cynorthwyo i gynllunio'ch paentiad gan ddefnyddio safbwynt dylunio haniaethol, sy'n annibynnol ar unrhyw bwnc. hwnyn golygu nad yw'r gwerthoedd yn astudiaeth Notan yn cynrychioli unrhyw werthoedd lliw gwirioneddol y gallwch eu gweld yn eich paentiad.

Sut i Gynhyrchu Astudiaeth Notan

Gwrthrych neu syniad astudiaeth Notan oherwydd nid yw eich darn celf yn ymwneud â'ch sgil gyda brws paent, ond yn bennaf mae'n offeryn i'ch cynorthwyo i ddylunio'ch paentiad. Felly, nid oes ots sut rydych chi'n mynd ati i greu eich astudiaeth Notan, na sut rydych chi'n ei wneud. Dyma ychydig o syniadau gwahanol y gallwch eu defnyddio i gynhyrchu astudiaeth Notan.

  • Gallwch ddefnyddio'r rhaglenni golygu ar eich cyfrifiadur i symleiddio'r gwerthoedd a nodweddu'r ddelwedd .<14
  • Gallwch ddefnyddio paent du a gwyn , a allai fod yn acrylig, dyfrlliwiau, neu baent olew.
  • Gellid cynhyrchu astudiaeth hefyd gan ddefnyddio peth golau a phensiliau gradd dywyll .
  • Dull syml arall yw defnyddio rhai marcwyr du .

Crëwyd lluniadau Notan yn wreiddiol drwy ddefnyddio a brwsh neu brwsh-pen ac inc. Mae'r mesur o ddŵr rydych chi'n ei ychwanegu wedyn yn newid dwyster y pigment. Gall y pen brwsh roi amrywiaeth o farciau i chi, felly trwy ddefnyddio tip mân, gallwch chi dynnu mwy o fanylion, tra bod beiro brwsh mwy trwchus yn helpu i'ch atal rhag ychwanegu gormod o fanylion at y llun.

Darlun o Yr Oölogydd ar gyfer Myfyrwyr Adar, Eu Nythod, ac Wyau (1900) gan Frank H. Lattin; Internet Archive Book Images, Nocyfyngiadau, trwy Comin Wikimedia

Os ydych yn ddechreuwr, efallai y bydd yn anodd i ddechrau penderfynu pa ran sydd angen i chi ei gadael yn wyn a pha ran sydd angen ei chadw'n ddu. Mewn astudiaeth Notan, mae'n helpu i ddefnyddio ffotograff yn gyntaf, lle mae'n haws gweld y gwahaniaeth rhwng tywyllwch a golau. Wrth i chi wella, fe sylwch ei bod hi'n mynd yn haws gweld y cyferbyniad yn y ddelwedd.

Gweld hefyd: Cerflun "Manneken Pis" - Darganfyddwch y Cerflun Peeing Enwog ym Mrwsel

I ddechrau, chwiliwch am y rhan dywyllaf y gallwch chi ei gweld, ac sydd yn y cysgodion, a thynnwch y rheiny yn gyntaf. Yna, pan fyddwch chi'n cyrraedd y gwerthoedd canol dyrys, mae'n haws gweld a ddylech chi ymuno â'r du a gadael y gwyn.

Mae llawer o artistiaid, pan fyddant yn dechrau, eisiau mynd yn syth i mewn i'r paentiad ac yna gweithio allan y manylion wrth fynd ymlaen.

Fodd bynnag, mae'n well cynllunio eich paentiad yn gyntaf cyn i chi hyd yn oed ddechrau paentio. Dyma lle mae lluniadu astudiaeth Notan yn ddefnyddiol iawn, gan nad ydych yn poeni am fanylion ond yn hytrach yn sefydlu'r elfennau pwysicaf.

Gall y tair astudiaeth Notan Japaneaidd neu'r astudiaethau gwerth ddod yn ddefnyddiol iawn wrth eich arwain. i greu cyfansoddiad pwerus ac argyhoeddiadol ar gyfer eich paentiad. Mae edrych ar unrhyw olygfa gyda gwerthoedd syml Notan yn ei gwneud hi'n amlwg beth fydd yn gweithio ac yn gwneud eich paentiad yn fwy llwyddiannus.

Creu Notan Dau Werth

Pan fyddwch yn creu astudiaeth Notan dau werth, gallwch ddefnyddio gwyn lle gallwchgweld ardaloedd sy'n cael eu heffeithio gan olau uniongyrchol, ac rydych yn defnyddio du lle gallwch weld ardaloedd nad yw golau uniongyrchol yn effeithio arnynt. Gallai fod yn anodd mewn achosion lle mae gennych siwt ddu neu ffrog wen, ond hyd yn oed mewn sefyllfaoedd o'r fath, gall ffrogiau gwyn sydd mewn cysgod edrych yn dywyllach na siwtiau du sydd mewn golau uniongyrchol.

Cofiwch mai symbolaidd yn unig yw'r defnydd o ddu a gwyn, gan nad yw'n dynodi nac yn dynodi nad du a gwyn yw'r tywyllwch a'r golau mewn gwirionedd, ond yn hytrach symbolaidd yn unig lle mae du yn dywyll a gwyn yn olau.

The Cliff, Étretat, Machlud (1883) gan Claude Monet; Claude Monet, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Mae astudiaeth Notan dau werth yn ddelfrydol pan fydd gennych wrthrychau sydd â siapiau mawr a strwythurau gwerth syml, yn debyg i'r hyn a geir ym mhaentiad Claude Monet Etretat, Clogwyn D'Aval, Machlud yr Haul (1885). Mae enghreifftiau eraill o gelf Notan yn cynnwys paentiad sydd â chyfansoddiad gwerth cryf iawn y gellir ei adnabod yn hawdd gan astudiaeth Notan dau werth, y portread gan Girl with Black Cat (1885) Giovanni Boldini

Yn y portread hwn o astudiaeth Notan dau werth, mae digon o wybodaeth am y pwnc trwy wneud defnydd o ddu a gwyn yn unig. Crynhodd yn fedrus iawn y tonau tywyll ac ysgafn i adeiladu sylfaen gref ar werth; fodd bynnag, efallai na fydd hyn yn amlwg ar yr olwg gyntaf.

Merchgyda Flowers, Merch yr Arlunydd (1878) gan Ilya Repin; Ilya Repin, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Canfyddir enghraifft arall o Notan dau werth ym mhaentiad James Whistler Mam Whistler (1871). Yma fe sylwch ar astudiaeth Notan syml iawn, gan mai ychydig iawn o fanylion sydd a'r cyfan sydd gennych yw elfennau tywyll a golau. Camgymeriad cyffredin y mae llawer o artistiaid yn ei wneud yw rhoi gormod o fanylion yn eu hastudiaethau Notan a thrwy hynny golli holl bwynt astudiaeth Notan.

Mae'r paentiad gan Ilya Repin, Girl with Flowers, Merch yr Arlunydd (1878), hefyd yn astudiaeth Notan syml dau werth, gan ei fod yn dileu bron popeth ac ond yn datgelu iawn. cyfansoddiad cryf o dywyll a golau.

Mewn llawer o baentiadau, mae gan ddyluniad Notan nodwedd amlycaf lle mae gennych drefniant cryf o elfennau tywyll a golau, tra mewn paentiadau eraill, mae'r nodwedd hon yn llai dylanwadol a yn cynhyrchu cynllun Notan gwan.

Mwy o enghreifftiau celf Notan o ddyluniad Notan gwan yn y paentiad gan Claude Monet, The Entrance to Giverny under the Snow (1885) , gan nad oes cydbwysedd rhwng elfennau tywyll a golau.

Creu Notan Tri Gwerth

Fel arfer, dylai Notan dau werth fod yn ddigon, ond ar rai adegau gall paentiad feddu ar nodwedd arbennig. elfen tôn canol sy'n hawdd ei hanwybyddu pan fyddwch chi'n defnyddio gwyn a du yn unig. Dymalle mae Notan tri gwerth yn ddefnyddiol ac yn rhoi strwythur gwerth mwy coeth a chwaethus i'ch paentiad. Mae hyn yn golygu bod gennych chi fwy o wybodaeth am y pwnc, sydd wedyn yn gwneud dyluniad sylfaenol Notan yn llai amlwg.

Taith Gerdded Bore (1888) gan John Singer Sargent; John Singer Sargent, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Mae'r paentiad gan John Singer Sargent, Morning Walk (1888), yn enghraifft wych o'r tri gwerth Dyluniad notan gan ei fod yn meddu ar naws canol golau clir pendant gydag elfen dywyll, lle mae strwythur trydydd gwerth yn ddefnyddiol iawn i ddal y tonau canol.

Creu Notan Pedwar Gwerth

Pan fyddwch chi'n dod ar draws pynciau gyda phedwar neu fwy o grwpiau gwerth gwahanol, yna gellir defnyddio astudiaeth Notan pedwar gwerth, a fydd yn defnyddio du, gwyn, llwyd tywyll, a llwyd golau. Cofiwch, os byddwch yn defnyddio mwy na phedwar gwerth, byddwch yn creu astudiaeth gwerth ac nid astudiaeth Notan, gan fod astudiaeth Notan yn canolbwyntio mwy ar y dyluniad a'r siapiau haniaethol sy'n cael eu creu gyda chydbwysedd rhwng tywyllwch a golau, a mae astudiaeth gwerth yn dal yr ystod eang a chyflawn o werthoedd ac felly mae'n fwy realistig.

Portread o'r Cyfansoddwr a'r Newyddiadurwr Pavel Ivanovich Blaraberg (1884) gan Ilya Repin; Ilya Repin, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Mae rhai enghreifftiau celf Notan i'w cael yn y paentiad gan Ilya Repin,

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.