Mathau o Beintio - Archwilio Gwahanol Fathau o Baent ar gyfer Celf

John Williams 07-10-2023
John Williams

Tabl cynnwys

Mae cymaint o wahanol fathau o arddulliau peintio yma a heb sôn am y gwahanol fathau o baent, y gall fod yn anodd i rywun sydd eisiau dewis eu harddulliau peintio eu hunain. I greu gwaith celf anhygoel, bydd angen llawer o amynedd a gwaith caled arnoch i gyrraedd yno. Felly, ble ydych chi'n dechrau? I helpu, rydym wedi creu rhestr o arddulliau a mathau o beintio ar eich cyfer.

Gwahanol Mathau o Beintio

Mae bodau dynol yn griw creadigol ac rydym wedi bod yn cynhyrchu celf ers blynyddoedd lawer. . Fodd bynnag, rydym wedi datblygu o luniadu ogof syml i amrywiaeth o wahanol fathau o baentiadau. Mae gan hanes dystiolaeth o lawer o artistiaid, sydd dros y blynyddoedd wedi creu campweithiau. Gosodasant y sylfaen ar gyfer artistiaid y dyfodol, sydd wedi mynd â gwahanol fathau o baentio i lefelau newydd.

Heddiw, mae amrywiaeth o wahanol fathau o baent ar gyfer celf a phaentio. arddulliau. Gall cael gwell dealltwriaeth o'r ffurfiau peintio hyn a gwahanol fathau o baent eich helpu i wneud dewis haws. Mae rhai ffurfiau a phaent yn hawdd i weithio gyda nhw, tra bod eraill angen ychydig mwy o sgil i berffeithio.

Isod, fe welwch y gwahanol fathau o baentio a rhai o'r arddulliau y gallech fod am roi cynnig arnynt .

7> Mathau Adnabyddus o Beintiad

Mae'r rhan fwyaf ohonom, boed yn artist neu beidio, yn gyfarwydd â rhai o'r gwahanol fathau o baentiadau . Mae llawer o'r rhain rydym wedi boddarn. Fodd bynnag, gellir tynnu'r tywod neu ei osod yn ei le. Heddiw, mae llawer o artistiaid yn defnyddio bwrdd gyda golau wedi'i osod oddi tano i arddangos eu celf yn well. Hefyd, gall artistiaid osod y tywod ar wyneb y cynfas pren a gosod farnais i amddiffyn y ddelwedd derfynol. a elwir yn Rangoli neu Kolam, sydd â dyluniadau a siapiau hardd a lliwgar wedi'u gwneud â thywod. Fe'i gelwir hefyd yn baentio sych gan yr Americanwyr Brodorol yn ogystal â mynachod Bwdhaidd a Tibetaidd. Roedd artistiaid traddodiadol yn aml yn defnyddio cymysgedd o dywodfaen wedi'i falu, siarcol, a deunyddiau sych eraill. Mae'r dechneg yn eithaf heriol gan fod angen i chi fod yn fanwl gywir a bod â llaw sefydlog.

Paentio Velvet

Peintio melfed yn cael ei wneud ar felfed du a dechreuodd yn Kashmir gyntaf. Roedd y gweithiau celf gwreiddiol yn gyffredinol yn darlunio portreadau crefyddol, yn bennaf yn rhanbarth y Cawcasws, ac fel arfer yn cael eu gwneud gan offeiriaid uniongred Rwsiaidd. Yna cyflwynwyd y dull hwn o beintio i Orllewin Ewrop a gellir dod o hyd i rai darnau o hyd yn Amgueddfa'r Fatican. Dim ond yn ddiweddarach yn yr 20fed ganrif y daeth y math hwn o baentiad yn boblogaidd yn yr Unol Daleithiau.

Mae'r melfed yn creu cyferbyniad gan fod y cefndir yn eithaf tywyll, ac mae rhai artistiaid yn defnyddio paent olew, tra bod eraill yn hoffi defnyddio acryligau.

Paentio Panel

Mae'r math hwn o beintiad yn cael ei wneud ar wyneb anhyblyg neu gynhaliaeth fel metel neupren ac mae ganddo fwy nag un panel sy'n ymuno â'i gilydd. Cyn i gynfasau ddod i'r llun tua'r 16eg ganrif, roedd y math hwn o gynhaliaeth yn boblogaidd. Mae panel gwastad pren yn fwy cyffredin, a defnyddiwyd amrywiaeth o fathau o bren dros y blynyddoedd. Gwnaed llawer o'r paentiadau panel hanesyddol trwy ddefnyddio paentiad cwyr neu losg. Cafodd hwn ei ddisodli wedyn gan tempera ac yna paentiadau olew.

Celf Alegori

Mae'r math hwn o beintio yn helpu i ddarlunio emosiynau penodol fel cariad a chasineb ac mae angen y artist i symboli eu celfyddyd, a fyddai wedyn yn cynnwys neges foesol neu ysbrydol. Mae hon yn ffordd wych i artist fynegi syniadau cymhleth a gall ddefnyddio gwrthrychau i bortreadu ystyron lluosog. Gellir ymgorffori'r syniad hwn mewn amrywiaeth o arferion celf gan gynnwys paentio a phethau fel llenyddiaeth.

Felly, gall fod yn llun neu stori neu unrhyw ddull arall lle gallwch ddefnyddio symbolau fel ystyr arall.

Peintiad Bach

Hwn math o beintiad yn cael ei adnabod hefyd fel limning ac yn tarddu yn yr 16eg neu 17eg ganrif. Byddai arlunydd yn cynhyrchu portread bach wedi'i wneud ar gopr, ifori, felwm, neu gerdyn, a daeth yn eithaf poblogaidd yn Lloegr ac Ewrop.

Y mae hefyd finiaturau Indiaidd, sef paentiadau manwl iawn wedi'u gwneud ar fach. graddfa. Mae'n cynnwys gwaith brwsh cain a manylion cain, ac er y bu llawer o ddatblygiadau mewn celfoffer a chyfarpar, defnyddir yr un gwallt gwiwer ag a ddefnyddir mewn dulliau traddodiadol. cyfieithu i olygu “twyllo'r llygad”. Nod yr artist yw creu rhith optegol sy'n gwneud i'r paentiad ymddangos yn dri dimensiwn ac sy'n cynnig persbectif gwahanol sy'n eich twyllo i feddwl eich bod yn edrych ar rywbeth gyda dyfnder, yn hytrach na delwedd wastad. Mae rhai o'r enghreifftiau mwy modern yn cynnwys artistiaid sy'n creu celf palmant neu balmentydd.

Mae Sotto In Su yn ffurf arall ar y math hwn o gelfyddyd ac yn golygu “gwelir isod”.

Mae'r paentiad yn cael ei wneud ar y nenfwd neu arwyneb uchel ac yn gweithio gyda'r bensaernïaeth amgylchynol i greu rhith o bob math. Roedd llawer o'r paentiadau o'r math hwn i greu argraff o awyr agored. Roedd hyn yn boblogaidd yn ystod y cyfnod y Dadeni ac mae rhai artistiaid adnabyddus yn cynnwys Andrea Mantegna a Giovanni Battista.

Rhagfynegi

Dyma ffurf arall ar rhith optegol, fel y mae'n ymddangos mae dyfnder i'r delweddau. Mae artistiaid fel arfer yn creu ffigur neu wrthrych sy'n ymddangos yn estynedig ac sy'n ddull o weithio gydag onglau a phersbectif. Y nod yw byrhau pwnc, gan wneud iddo edrych fel ei fod ymhellach i ffwrdd. Er enghraifft, y paentiad Lamentation of Christ (1480) gan Andrea Mantegna.

Lamentation of Christ (1480) byAndrea Mantegna; Andrea Mantegna, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Paentio Casein

Gallwch chi greu paentiadau gan ddefnyddio wyau, beth am laeth? Mae paentio casein yn gwneud hynny'n union, mae'n defnyddio paent sy'n cael ei wneud â llaeth, ac felly, casein. Wrth beintio, mae'r dull hwn yn cynhyrchu canlyniadau tebyg i baentiadau olew, a all dros amser hyd yn oed wrthsefyll dŵr.

Arlunydd enwog a beintiodd gan ddefnyddio'r dull hwn, oedd Oscar Howe, Yanktonai Dakota a oedd yn byw yn Ne Dakota.

Celf Fysantaidd <11

Dyma ffurf ar gelfyddyd a oedd yn boblogaidd yn ystod yr Oesoedd Canol ac yn darlunio meddyliau crefyddol yn bennaf. Am flynyddoedd lawer, defnyddiodd artistiaid y math hwn o gelfyddyd i ddehongli egwyddorion eglwys o fewn paentiad. Cysylltir celf Bysantaidd yn bennaf â chelf Roegaidd Gristnogol o'r Ymerodraeth Rufeinig Ddwyreiniol ac ardaloedd eraill a gafodd eu dylanwadu gan yr Ymerodraeth Rufeinig.

Eicon Bysantaidd cynnar o'r seintiau merthyron Sergius a Bacchus, 7fed ganrif OC; Meistr Bysantaidd dienw, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Sfumato

Dyma dechneg sy'n cyfuno tonau ac arlliwiau'n araf i greu gwedd llyfn. Felly, mae'n ymddangos nad oes unrhyw ymylon, llinellau na marciau sy'n dynodi trawsnewidiad o un i'r llall. Mae'r newid o dywyllwch i olau hefyd yn anwahanadwy.

Y cyfrwng mwyaf cyffredin a ddefnyddir ar gyfer hyn yw paent olew, fodd bynnag, temperayn cael ei ddefnyddio hefyd.

Celf Grisaille

Mae'r math hwn o beintiad yn cael ei wneud gan ddefnyddio arlliwiau llwyd amrywiol yn unig, felly gallwch ddweud ei fod yn fath o gelfyddyd mono-dôn. Prif nodwedd y math hwn o gelfyddyd yw ceisio creu rhith a siâp o ddelweddau cerfluniedig.

Gwahanol Fath Ychwanegol o Arddulliau Peintio

Rydym eisoes wedi bod trwy nifer o wahanol fathau o beintio, gellir gwneud y rhan fwyaf ohonynt ar unrhyw nifer o wahanol arwynebau. Fodd bynnag, mae yna lawer mwy o arddulliau paentio, a dim ond dychymyg sy'n cyfyngu artist. Isod mae rhai arddulliau paentio cyffredin a llai adnabyddus.

Celf Haniaethol

Mae celf haniaethol yn rhywbeth nad yw'n cynrychioli unrhyw beth go iawn neu gywir ond yn defnyddio lliwiau, siapiau, rhediadau a smwts i greu rhywbeth mwy unigryw. Mae peintio diferu yn enghraifft o'r arddull celf hon, lle mae paent naill ai'n cael ei dywallt neu'n cael ei ollwng ar y cynfas. Enghraifft arall yw peintio gweithredol, a elwir hefyd yn peintio tynnu dŵr ystumiol .

Dyma lle gall y paent gael ei driblo, ei daenu neu hyd yn oed ei dasgu ar wyneb.

Paentio Bywyd Llonydd

Dyma ffordd wych i dechreuwyr i ddysgu lluniadu a phaentio. Cynhyrchir paentiadau bywyd llonydd trwy baentio gwrthrychau difywyd fel ffrwythau neu flodau ac eitemau eraill. Mae'r artistiaid yn rhydd i drefnu'r eitemau fel y dymunant ac mae'n ffordd wych o archwilio gweadau, lliwiau, cysgodi, aelfennau cyfansoddiad eraill.

Murluniau

Yn lle peintio ar gynfas, mae arlunydd yn paentio ar y waliau neu hyd yn oed y nenfwd. Yn y rhan fwyaf o achosion, mae'r elfennau pensaernïol yn dod i mewn i'r paentiad, a all helpu i gynhyrchu darn celf mwy tri dimensiwn. Yn wahanol i graffiti, mae murluniau yn ffurf dderbyniol o gelfyddyd ar waliau cyhoeddus.

Mae murluniau hefyd yn eithaf poblogaidd y tu mewn i gartrefi, yn enwedig yn ystafelloedd gwely plant.

Paentio Portread

Mae peintio portreadau fel mae'r enw'n ei ddisgrifio – paentiad o wrthrych dynol. Gall hyn fod yn heriol i artistiaid dechreuwyr, gan fod yn rhaid i chi ddal nodweddion wyneb. Dylai'r canlyniad ganolbwyntio ar y ffurf gywir, heb ychwanegu delweddau. Heddiw, mae llawer hefyd yn gwneud portreadau anifeiliaid anwes anifeiliaid ar gyfer eu perchnogion.

Gall artistiaid ddefnyddio unrhyw gyfrwng y maent yn gyfforddus ag ef gan gynnwys paent olew, acrylig, pensiliau, neu ddyfrlliwiau, beth bynnag sy'n addas i chi dull o beintio. Mae gennych chi hefyd baentio ffigurau, sy'n canolbwyntio mwy ar y ffurf ddynol ac nid yw'n rhoi pwyslais ar yr wyneb. Mae artist hefyd yn rhydd i ddefnyddio unrhyw gyfrwng ar gyfer y math hwn o gelf.

Paentio Tirwedd a Panorama

Mae paentio tirwedd yn dal delweddau golygfeydd naturiol awyr agored, er enghraifft, coedwigoedd, traethau, mynyddoedd, a llawer mwy. Mae panorama yn fwy o ongl eang tirwedd neu olygfa ac fel arfer caiff ei greu ar gynfas ehangach. Y nod ywcreu ymdeimlad o sganio'r dirwedd fel y byddech chi yno.

Math arall o beintiad o fewn y categori hwn yw'r hyn a elwir yn beintio persbectif o'r awyr.

This math o baentiad yn creu rhith o ddyfnder a phellter fel petaech yn edrych i lawr ar olygfa. Disgrifiwyd y syniad gyntaf gan Leonardo da Vinci, a sylwodd ar y cyferbyniad mewn lliwiau rhwng gwrthrychau a'r cefndir.

The Hay Wain (1821) gan John Constable; John Constable, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Ffurf mwy anarferol o beintio a all aros yn y categori hwn hefyd, yw Veduta. Yn lle golygfeydd naturiol, mae hyn yn cynnwys darlun manwl o dref neu ddinas, a gall y paentiad fod yn eithaf mawr weithiau. Gelwir artistiaid sy'n defnyddio'r math hwn o beintio yn Vedutisti. Artist enwog a gynhyrchodd y mathau hyn o baentiadau yw Giovanni Antonio Canal, sydd hefyd yn fwy adnabyddus fel Canaletto (1697-1768).

Chiaroscuro

Mae'r arddull gelfyddydol hon yn defnyddio cyferbyniadau cryf rhwng arlliwiau tywyll a golau o paent. Gall yr artist ddylanwadu ar y paentiad trwy ddefnyddio'r dull hwn, i greu ymddangosiad bron yn dri dimensiwn. Y nod yw amlygu neu bwysleisio prif destun y paentiad. Er enghraifft, Merch â Pherlog Clustdlws (1665) gan Johannes Vermeer . Mae cysylltiad agos rhwng Tenebrism a chiaroscuro ac mae'n cynnig mwy o ddwyscyferbyniad o dywyll i olau, gan ddefnyddio'r tywyllwch fel y nodwedd amlycaf.

Mae hwn hefyd yn cael ei adnabod fel goleuo dramatig.

Mynegiadaeth a Phaentio Impasto

Dyma arddull celf sy'n defnyddio delweddau go iawn y gellir eu llurgunio i fynegi syniadau neu sut mae artist yn teimlo. Er enghraifft, Yr Hen Gitâr (1903) gan Pablo Picasso yn ystod ei gyfnod glas . Gall mynegwyr ddefnyddio paentio Impasto i helpu i gyfeirio sylw at wahanol agweddau ar y darn celf. Mae Vincent Van Gogh yn eithaf adnabyddus am ddefnyddio'r arddull hon o beintio. Er enghraifft, Y Noson Serennog (1889). Ychwanegodd y dechneg symudiad yn ogystal ag emosiwn i'r paentiad.

Noson Serennog (1889) gan Vincent van Gogh; Vincent van Gogh, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Mae paentio Impasto neu baentio gwead ei hun yn golygu defnyddio paent trwchus heb ei wanhau a oedd unwaith yn cael ei roi, gan adael effaith bron yn dri dimensiwn ar y cynfas. Mae'r strôc brwsh fel arfer yn weladwy; fodd bynnag, mae'r artist hefyd yn defnyddio cyllell balet neu weithiau eu bysedd i gymhwyso'r paent. Pan edrychwch ar baentiad impasto o'r ochr, fe sylwch ar y paent yn glynu o'r wyneb. Y cyfrwng mwyaf cyffredin a ddefnyddir ar gyfer impasto yw paent olew, ond heddiw gallwch hefyd ddefnyddio acryligau y mae'n rhaid i chi ychwanegu geliau acrylig corff trwm atynt, i gael effaith debyg.

Celf Gysyniadol

Gall celf gysyniadol fod yn anodd i rai pobl ei werthfawrogi. Y nod yw rhoi mwy o bwyslais ar y syniad y tu ôl i’r gelfyddyd, yn hytrach na chanolbwyntio ar estheteg y gwaith celf. Gall hyn gynnwys paentiadau neu unrhyw gyfrwng arall yn ogystal â celf perfformio . Gall celf cysyniad dynnu ar arddulliau celf eraill, er enghraifft, celf haniaethol neu pop art , ac mewn llawer o achosion, mae hefyd yn symud tuag at ddull mwy minimalistaidd.

Mae Damien Steven Hirst , artist o Loegr yn adnabyddus am ei waith celf a oedd yn ymwneud ag anifeiliaid marw.

En Plein-Air Peintio

Mae'r arddull peintio hwn yn cael ei wneud y tu allan, i ffwrdd o'r stiwdio. Y cyfieithiad llythrennol ar gyfer y math hwn o beintiad yw “yn yr awyr agored”. Mae hon yn ffordd wych o beintio golygfeydd a phobl mewn golau naturiol ac i ddal hanfod y pwnc.

Gweld hefyd: Frida Kahlo - Mam Realaeth Hudol Mecsicanaidd

Hyperrealism

Math o baentiad yw hyperrealaeth yn ogystal â cherflunwaith sy'n cynrychioli neu'n dynwared llun cydraniad uchel. Mae'r arddull hon yn ymwneud â mwy na delwedd yn unig, mae'r artist yn ychwanegu mwy o bwyslais ar y neges y tu ôl i'r ddelwedd nag ar y ddelwedd ei hun. Felly, maen nhw'n adrodd mwy o stori gyda'u gwaith celf.

Mae hyn ychydig yn wahanol i ffotorealaeth, sy'n canolbwyntio mwy ar y pwnc ac nid ar yr emosiynau. y 19eg ganrif ac fe'i nodweddwyd gan strôc brwsh gweladwy sy'n cynnig yargraff leiaf o ffurf. Roedd paentiadau hefyd yn cynnwys portread manwl gywir o olau naturiol. Un o'r artistiaid mwyaf enwog a gynhyrchodd beintiadau o'r fath oedd Claude Monet. Mae enghraifft o'i waith yn cynnwys Argraff, Sunrise (1872).

Impression, Sunrise (1872) gan Claude Monet; Claude Monet, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Pop Art

Mae hwn yn fudiad celf a ddechreuodd yn ystod y 1950au. Roedd y cynyrchiadau celf yn wynebu'r ffurfiau celfyddyd gain traddodiadol trwy ymgorffori delweddau a oedd yn boblogaidd ar y pryd ymhlith y boblogaeth yn gyffredinol. Er enghraifft, llyfrau comig ac eitemau cyffredin eraill.

Mae rhai enghreifftiau o’r math hwn o beintiad yn cynnwys Marilyn Diptych (1962) gan Andy Warhol a Bywyd Llonydd Tom Wesselmann #35 (1963)

Swrrealaeth

Efallai y bydd rhai yn meddwl bod swrealaeth ychydig yn od, gan ei fod fel arfer yn dangos golygfeydd afresymegol a gwrthrychau nad ydynt yn bosibl mewn gwirionedd. Datblygwyd yr arddull ar ôl y Rhyfel Byd Cyntaf, a allai esbonio rhai o'r delweddau cythryblus a ddaeth i'r amlwg. Mae'r technegau a ddefnyddir yn caniatáu i'r meddwl isymwybod fynegi ei hun. Er enghraifft, paentiad The Persistence of Memory (1931) gan Salvador Dalí. Enghraifft wych arall yw Les Voix Intérieures (‘Inner Voices’, 1985) gan Didier Mazuru.

Gweld hefyd: "Y Ddau Fridas" gan Frida Kahlo - Dadansoddiad Hunan-bortread Dwbl

Les Voix Intérieures (1984-85) gan Didier Mazuru; Didier Mazuru, CC BY-SA 4.0, trwydod i gysylltiad ag ef yn ein blynyddoedd ysgol neu'n hwyrach mewn bywyd. Mae'r rhan fwyaf o'r mathau hyn o baent yn boblogaidd ac yn cael eu defnyddio'n aml, tra bod eraill yn cael eu dwyn i'n sylw unwaith eto.

Peintio Olew

Un o'r ffurfiau paentio hynaf, fe'i gelwir yn gyfrwng sychu'n araf ac mae'n defnyddio pigmentau sy'n cael eu hatal mewn olew. Mae rhai o'r olewau mwyaf cyffredin yn cynnwys had llin, cnau Ffrengig, a hadau pabi. Gallwch chi weithio ar ddarn yn hawdd am gyfnodau estynedig, heb orfod poeni bod y paent yn mynd i sychu.

Gallwch hefyd greu effeithiau gwead hardd, oherwydd pa mor drwchus yw'r paent.

Mae'r pigmentau hefyd yn fywiog ac yn cynhyrchu lliwiau cyfoethog. Fodd bynnag, mae rhai o'r pigmentau'n cael eu hystyried yn wenwynig ac mae'n rhaid i chi weithio gyda gwirodydd mwynol i lanhau pethau. Mae'r paent yn cynhyrchu math sgleiniog o orffeniad sy'n wydn, fodd bynnag, mae gan rai o'r paent olew a gewch heddiw raddau amrywiol o ysgafnder. Mae hyn yn golygu eu bod yn pylu ar wahanol lefelau, y dylid eu datgelu ar y tiwbiau paent rydych chi'n eu prynu.

Paentio Acrylig

Acrylig yw un o'r mathau mwy modern o beintio ac fe'u datblygwyd yn y 1930au. Daeth y math arbennig hwn o beintiad yn eithaf poblogaidd, gan ei fod yn sychu'n gyflym a hefyd yn seiliedig ar ddŵr. Mae'r rhain hefyd yn cael eu hystyried yn ddiwenwyn, a gallwch chi ddefnyddio dŵr i lanhau popeth cyn belled â bod y paent yn dal yn wlyb. Mae hyn oherwydd ei fod yn sychu i aComin Wikimedia

Dyfodolaeth

Dechreuodd hwn fel mudiad Eidalaidd ym mlynyddoedd cynnar yr 20fed ganrif. Nod y gelfyddyd yw darlunio egni ac egni'r byd modern. Gall paentiadau gynnwys ffurfiau eraill ar gelfyddyd i fynegi hyn, er enghraifft, ciwbiaeth neu baentiadau haniaethol.

Mae’r pynciau mwyaf nodedig yn cynnwys technoleg, cyflymder, trafnidiaeth fodern, a diwydiant.

Ciwbiaeth

Dyma ffordd unigryw y mae artistiaid yn darlunio realiti a chododd yn gynnar yn yr 20fed ganrif. Un o'r artistiaid mwyaf enwog sy'n gysylltiedig â'r arddull hon o gelf yw Pablo Picasso. Roedd eu safbwyntiau ychydig yn wahanol ac roedd gwrthrychau yn ogystal â ffigurau yn ymddangos yn dameidiog a haniaethol. Enghraifft gan Picasso fyddai Les Demoiselles d’Avignon (1907)

Portread o Pablo Picasso (1912) gan Juan Gris; Juan Gris, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Moderniaeth

Roedd hwn yn fudiad byd-eang yn ymwneud â chymdeithas a diwylliant ac fe'i ffurfiwyd ar ddechrau'r 20fed ganrif. Roedd artistiaid yn ceisio cysylltu bywyd modern a chelf, ac felly, dechreuodd ddefnyddio technegau newydd a hyd yn oed deunyddiau i greu rhywbeth a oedd yn darlunio gobeithion a delfrydau'r oes.

Mae’r gwaith celf American Gothic (1930) gan Grant Wood yn cael ei ystyried yn beintiad o dan y categori moderniaeth.

Is-adran

Mae’r arddull hon o beintio hefyd a elwir yn gromoluminarism neuPointiliaeth ac fe'i defnyddiwyd yn aml mewn paentiadau Neo-Argraffiadol. Mae'r dechneg yn defnyddio dotiau unigol neu glytiau o liwiau ar wahân, sydd wedyn yn rhyngweithio â'i gilydd ac yn ffurfio delwedd. Llygad y gwyliwr yw'r hyn sy'n asio neu'n cyfuno'r lliwiau, y credir eu bod yn cynhyrchu'r goleuedd mwyaf neu ymddangosiad golau. Datblygwyd yr arddull gyntaf gan Georges Seurat yn ogystal â Paul Signac ym 1886. Gwelir enghraifft o hyn yn The Beach at Heist (1891) gan George Lemmen.

Y Traeth yn Heist (1891) gan George Lemmen; Georges Lemmen, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Paentio Digidol

Wrth i dechnoleg ddatblygu, felly hefyd y dulliau celf. Heddiw, gallwch chi greu gwaith celf anhygoel gan ddefnyddio cyfrifiadur. Mae llawer o'r paentiadau a'r ffordd y cânt eu creu mor agos at y peth go iawn ag y gallwch ei gael, heb ddefnyddio brws a phapur.

Mae rhai artistiaid yn mwynhau’r math hwn o beintio; fodd bynnag, byddai'n well gan lawer gadw at y ffyrdd mwy traddodiadol.

Art Nouveau

Gellir disgrifio hyn fel math o gelfyddyd addurniadol a ddaeth yn boblogaidd ar ddiwedd y 19eg ganrif a dechrau'r 20fed ganrif. ganrif yn yr Unol Daleithiau ac Ewrop. Mae'r arddull yn cael ei gydnabod gan linellau organig hir a llifo. Nod y mudiad celf ei hun oedd uno celf a dylunio. Defnyddir y technegau mewn pensaernïaeth, gemwaith, a darluniau yn ogystal ag mewn deunyddiau fel haearn,cerameg, a gwydr. Enghraifft o hyn fyddai Y Lleidr Mefus (Patrwm Blodau ac Adar ), 1884 gan William Morris.

Y Lleidr Mefus (Patrwm Blodau ac Adar) ( 1884) gan William Morris; William Morris, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Collage Paentiadau

Gellir creu collages trwy gasglu casgliad o ddeunyddiau eraill megis ffotograffau, papurau newydd, paent, a ffabrig, a meddwl am rywbeth mwy unigryw. Dylai'r darn terfynol fod yn ddeniadol yn weledol.

Gallwch hefyd gael collages o ffotograffau sy'n cynnwys nifer neu fwy o luniau, y gellir eu creu ar raglen gyfrifiadurol neu eu hargraffu a'u gosod mewn un ffrâm.

Paentiadau Personol

Dyma arddull mwy diweddar o beintio ac mae'n cynnwys artistiaid yn paentio'r hyn y mae cleientiaid ei eisiau. Mae'r rhain fel arfer yn baentiadau o deulu, ffrindiau, a hyd yn oed anifeiliaid anwes. Gall artistiaid hefyd gyfuno gwahanol luniau yn un paentiad. Mae'r canlyniadau yn ddarnau unigryw o gelf y gellir eu trysori gan y rhai yr ydym yn eu caru. Gall artistiaid ddefnyddio unrhyw gyfrwng o olew i acrylig a dyfrlliwiau neu bensiliau lliw.

Paentio Matte

Mae'r arddull hon yn defnyddio naill ai'r ffordd draddodiadol o beintio neu gall cael eu creu yn ddigidol. Defnyddir y delweddau i greu setiau realistig ar gyfer gwneud ffilmiau neu hefyd o fewn y diwydiant hapchwarae. Mae setiau ffilmio mwy yn cael eu creu ar ôl i baentiad matte gael ei greu a'i gymeradwyo.

Gellir defnyddio'r paentiadau hyn hefyd fel cefndir ar gyfer rhai cefndiroedd a fyddai'n rhy ddrud i'w hail-greu.

Paentio Cyfrwng Cymysg

Dyma pryd artistiaid defnyddio gwahanol fathau o gyfryngau yn ogystal â thechnegau i gynhyrchu gwaith celf unigryw. Mae rhai o'r cyfryngau a ddefnyddir yn cynnwys paent, papur, brethyn, pren, ac eitemau eraill. Gall artistiaid hefyd ddefnyddio gwahanol fathau o baent fel paent olew, acrylig, paent dyfrlliw, yn ogystal â phensiliau lliw.

Paentio Nib

Datblygodd y dechneg baentio hon yn ystod yr 17eg ganrif ac yn defnyddio pen dip ac inc i greu'r gwaith celf. Gellir defnyddio nibs siapiau a maint amrywiol y gorlan i greu llinellau a dotiau.

Gall hwn greu delwedd derfynol sy'n debyg i rywbeth sy'n agos at olwg brodwaith.

Mathau Traddodiadol a Diwylliannol o Beintio

Rhai o'r paentiad mae arddulliau wedi bodoli ers blynyddoedd lawer ac yn ffurfio rhan o ddiwylliant penodol. Mae llawer o'r arddulliau a'r ffurfiau celf hyn yn defnyddio technegau a deunyddiau anarferol, y gallech chi hefyd roi cynnig arnynt yn eich gwaith celf eich hun. Isod mae rhai enghreifftiau dethol o'r mathau hyn o baentiadau.

  42> Paint Gondi : Celf lwythol gan bobl Gondi yn India, sy'n cynnwys delweddau lliwgar a chyfriniol. Ceir paent o ffynonellau naturiol, er enghraifft, planhigion a siarcol.
 • Paentio Phad : Mae hyn yn dyddio o ddechrau'r 17eg ganrif yn India. Mae'rmae'r technegau a ddefnyddir yn cynnwys peintio gwerin a sgrôl gyda llawer o fanylion wedi'u hychwanegu, duwiau crefyddol yn bennaf. Defnyddir paent naturiol i beintio'r brethyn, a elwir hefyd yn phad.
 • Paentiad Japaneaidd : Mae gan hwn ei arddull unigryw ei hun ond gellir dweud bod ganddo elfennau o gelf Dwyreiniol a Gorllewinol arall. Fe'i hystyrir yn ffurf mireinio iawn o gelf weledol .

>
 • Paentio Madhubani : Mae hwn yn Arddull Indiaidd o beintio, sy'n defnyddio brwshys, brigau, pinnau ysgrifennu, ffyn matsys, a hyd yn oed bysedd yr artist i greu'r gwaith celf. Dywedir bod yr arddull hon dros 2500 mlwydd oed. Y brif elfen yn y gelfyddyd yw siapiau geometrig a lliwiau bywiog.
 • Paentio Tsieineaidd : Yn tarddu o Tsieina Hynafol, mae'r arddull hon yn defnyddio technegau tebyg a ddefnyddir ar gyfer Caligraffeg. Defnyddir inciau ar bapur a sidan, gan ddefnyddio strociau manwl gywir a thechnegau dyfrlliw eraill i ddal hanfod gwrthrych neu olygfa.
 • Paentiad Warli : O'r 10fed ganrif, hefyd o ranbarth yn Mae India, Warli, yn defnyddio sylfaen fwd a reis powdr i greu delweddau gwyn.
 • Mae'r gwahanol arddulliau a mathau o baentiadau yn ymestyn ymhell yn ôl i wareiddiadau hynafol, gan esblygu dros y blynyddoedd i ymestyn allan iddynt. pob ffurf a math o fynegiant. Mae'r gallu ar gyfer creadigrwydd dynol yn ddiderfyn a gall dysgu o'r hen feistri a deall hanes celf helpu i greu lle ar gyfer syniadau a syniadau mwy unigryw.technegau.

  Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

  Beth Yw'r Mathau Gwahanol o Baent ar gyfer Celf?

  Mae yna ychydig o wahanol fathau o baent, ac mae'n well gan lawer o artistiaid ddefnyddio math penodol o baent ar gyfer eu gwaith celf. Mae'r rhain yn cynnwys eich paent olew, paent dyfrlliw, ac acrylig fel eich tri phrif fath o baent.

  Beth Yw'r Arddulliau Peintio Mwy Poblogaidd?

  Mae yna dipyn o arddulliau peintio, ond mae yna dipyn o rai mwy poblogaidd. Mae nifer o'r arddulliau hyn yn cynnwys Argraffiadaeth , celfyddyd haniaethol, Swrrealaeth, Gorrealaeth yn ogystal â Ffotorealaeth, Celfyddyd Bop, a chelf Ddigidol.

  Pa Fath o Gelf Yw Paentio?

  Mae llawer o wahanol fathau o beintio, ond yn gyffredinol, mae peintio yn rhan hanfodol o’r celfyddydau gweledol. Mae yna lawer o elfennau a ddaw yn sgil peintio, o luniadu i gyfansoddiad, naratif neu gelfyddyd naratif, a haniaethau, fel gyda chelf Haniaethol.

  gorffeniad caled tebyg i blastig ac mae'n gallu gwrthsefyll dŵr unwaith y bydd yn sych.

  Mae'r paent hefyd yn rhatach na'r paent olew, gan eu gwneud yn fwy hygyrch i lawer. Mae'r paent hefyd yn eithaf gwydn ac ni fydd yn melyn nac yn ffurfio craciau dros amser. Mae yna ddigonedd o liwiau gwahanol ar gael, y gallwch chi ychwanegu gwahanol gyfryngau atynt. Mae'r cyfryngau hyn yn newid y ffordd y mae'r paent yn gweithio, er enghraifft, gallwch ychwanegu cyfrwng sy'n helpu i ymestyn yr amser sychu . Felly, mae yna lawer o dechnegau ar gael, sy'n gwneud acryligau yn hynod amlbwrpas. Gallwch hefyd gymhwyso paent acrylig i arwynebau niferus o bapur i gynfas, cerameg, ffabrig, a mwy.

  Dyma fel arfer y math o baentiad a’r math o baent y bydd dechreuwyr yn eu dewis.

  Paentio Dyfrlliw

  Mae paentio dyfrlliw hefyd yn boblogaidd a gall fod a wneir gan ddechreuwyr, fodd bynnag, mae angen ychydig mwy o sgil i'w wneud yn iawn. Mae'r paent fel arfer yn dryloyw ac yn cynnwys pigment a rhwymwr. Mae'r paentiau hyn yn seiliedig ar ddŵr, felly maen nhw'n ddiogel i'w defnyddio, a gallwch chi lanhau trwy ddefnyddio dŵr yn unig. Papur dyfrlliw yw'r hyn y byddech chi'n ei ddefnyddio i beintio arno.

  Mae dyfrlliwiau'n cael eu hystyried ychydig yn anfaddeuol os ydych chi wedi gwneud camgymeriad gan ei fod yn sychu'n weddol gyflym, ond mae yna ychydig o ddulliau gallwch ei ddefnyddio i drwsio camgymeriadau. Er enghraifft, gallwch chi ail-greu'r paent gan ddefnyddio brwsh gwlyb. Gallwch ddefnyddio dyfrlliw amrywioltechnegau i greu gwahanol arddulliau peintio, o dirluniau i bortreadau a mwy.

  Peintio Gouache

  Mae'r ffurf gouache o beintio yn debyg i ddyfrlliwiau ac acryligau. Gall y paent gouache gael ei ail-wlychu neu ei ail-greu fel dyfrlliwiau ac mae'n hydawdd mewn dŵr, ond mae ganddo ymddangosiad afloyw fel acrylig, ond mae'n sychu i orffeniad matte, yn wahanol i'r acryligau neu ddyfrlliwiau. Oherwydd ei fod yn hydawdd mewn dŵr, bydd angen i chi roi farnais ar y paentiad terfynol, i'w selio i'w amddiffyn. Fodd bynnag, mae yna hefyd opsiwn paent acrylig-gouache, sy'n gallu gwrthsefyll dŵr unwaith y bydd yn sych. Gallwch wanhau'r paent â dŵr, ac fel arfer mae'n darparu pigmentau lliw bywiog.

  Mae'r paent yn sychu ychydig yn dywyllach ac yn cymryd peth amser i sychu, felly gallwch weithio ar eich darn celf am beth amser.

  Celf Pastel

  Gelwir hyn hefyd yn “beintio sych” ac mae wedi bod yn gyfrwng poblogaidd ers blynyddoedd lawer. Daw'r pastelau ar ffurf ffon ac maent yn hawdd eu cario o gwmpas. Mae'r ffyn pastel yn cael eu gwneud o bowdr pigment gydag asiant rhwymo, sydd wedyn yn cael ei ffurfio'n ffyn pastel parod i'w defnyddio. Gellir defnyddio pasteli ar bapur a chynfas ac maent yn darparu lliwiau bywiog a phur.

  Rydych yn cael dau brif fath gwahanol gan gynnwys pastelau meddal, sef y rhai mwyaf poblogaidd, a pasteli olew , sydd â math olewog o gysondeb. Mae yna hefyd amrywiaeth sy'n hydoddi mewn dŵrsy'n gallu cynhyrchu effeithiau tebyg i ddyfrlliw. Gallwch chi gymysgu'r lliwiau wrth eu defnyddio ar yr wyneb. Gall y pigment ei hun godi oddi ar yr wyneb, felly mae angen fframio a gorchuddio unrhyw waith celf.

  Peintio Chwistrellu

  Dyma lle mae paent yn cael ei atomized gan ddefnyddio can chwistrellu, y gellir ei ddefnyddio ar pob math o arwynebau, yn ddelfrydol y tu allan gan y gall wneud llanast a bod angen gofod awyru'n dda arnoch i weithio. Gallwch chwistrellu cynfas, cerameg, gwydr, waliau, a mwy. Mae paent chwistrellu yn gorchuddio arwynebedd llawer mwy yn fwy cyfartal nag y gallwch chi gyda brwsh.

  Gallwch gael paent chwistrellu aerosol seiliedig ar olew yn ogystal â dŵr.

  Adwaenir un o'r arddulliau celf mwyaf nodedig gan ddefnyddio paent chwistrellu fel graffiti, sy'n yn cael ei wneud yn gyffredin ar ochr adeiladau, ac mewn llawer o achosion, yn cael ei wneud heb ganiatâd. Fodd bynnag, heddiw mae artistiaid graffiti yn ennill ychydig mwy o dir ac yn ennill ychydig mwy o edmygedd o'u gwaith.

  Mae dibenion eraill ar gyfer peintio â chwistrell yn cynnwys ei ddefnyddio yn y broses greu ar gyfer tri. - modelau dimensiwn, gan fod y paent yn ymestyn i mewn i'r holl gorneli a chorneli yn well nag y gall brws paent. Gellir cyflawni rhai gweithiau celf cynfas hardd, wedi'u paentio â chwistrell. Heblaw am y can chwistrellu, mae yna gynnau chwistrellu, a ddefnyddir hefyd i chwistrellu swbstradau amrywiol. Maen nhw'n defnyddio paent enamel, acrylig neu latecs sy'n seiliedig ar olew yn bennaf, ond cofiwch wirio bob amser cyn prynu.

  Tempera Painting

  Gelwir hyn hefyd yn wy peintio tempera gan fod melynwy yn cael ei ddefnyddio fel y cyfrwng rhwymo. Mae'r paentiau hyn yn sychu'n gyflym ac maent yn dechneg beintio hyd yn oed yn hŷn na phaentio olew. Fodd bynnag, heddiw yn lle wyau, defnyddir glyserin, gwm, neu casein fel y rhwymwr. Wrth ddefnyddio technegau peintio traddodiadol, mae tempera yn darparu mwy o fanylder ac mae angen llawer o gymwysiadau o strôc brwsh croeslinellu . Unwaith y bydd yn sych, mae ganddo orffeniad matte llyfn.

  Gan na ellir gosod y paent mewn haenau tenau, nid oes ganddo'r lliwiau dwfn y mae paent olew yn eu darparu, gan ei fod yn dal llai o bigment.

  Braslunio Pensil

  Un o'r ffurfiau celf mwyaf cyffredin yw braslun pensil. Y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw set o bensiliau o ansawdd da i ddechrau creu gwaith celf hynod ddiffiniedig. Gall y pensil graffit greu rhai o'r darnau celf mwyaf realistig gyda manylion gwych. Mae yna lawer o dechnegau lluniadu y gallwch eu defnyddio, ac mae smwdio yn un ohonyn nhw.

  Mae'r pensiliau'n gludadwy ac yn hawdd i'w cario o gwmpas, felly gallant fod yn opsiwn llawer haws o'u cymharu i beintio a brwsio celf. Gallwch gadw eich brasluniau pensil yn ddu a gwyn, ond gallwch hefyd ddefnyddio pensiliau lliw i ychwanegu hyd yn oed mwy o ddyfnder a manylder. Yn ogystal â phensiliau, mae yna hefyd gyfryngau lluniadu eraill fel siarcol, sy'n darparu ei briodweddau ei hun. Mae'r ffyn siarcol yn cynnwys powdr siarcol ac asiant rhwymo, gan eu gwneud yn haws i'w trin.

  Mae siarcol yn ffordd berffaith o weithio gyda thônau amrywiol mewn llun, gan greu gwaith celf bywiog a rhyfeddol. tarddodd math o beintiad yn Tsieina tua'r bumed ganrif ac yn ddiweddarach ymledodd i Japan. Mae'r dechneg yn defnyddio gwahanol arlliwiau o inc du i gynhyrchu darn celf. Mae'r inc yr un peth ag ar gyfer caligraffeg. Mae'r brwsh fel arfer yn cael ei drochi i mewn i rywfaint o inc daear ac yna'n cael ei drochi mewn rhywfaint o ddŵr. Yna caiff hwn ei roi ar swbstrad papur neu sidan, i greu effaith peintio du a gwyn hardd.

  Celf Pen Ballpoint

  Beiros pelbwynt, fel pensiliau , yn cael eu defnyddio'n aml mewn amgylchiadau bob dydd. Fodd bynnag, gallwch hefyd eu defnyddio i gynhyrchu celf anhygoel. Mae beiro pelbwynt yn hawdd i'w defnyddio, yn rhad, yn hawdd dod heibio, ac mae ganddo amser sychu'n gyflym. Fel pensil, mae hefyd yn hawdd cario o gwmpas gyda chi, a gallwch dynnu ar y ffordd yn ddiymdrech. Mae lluniadu gyda beiro hefyd yn addas ar gyfer creu cyferbyniadau hardd sy'n ddymunol yn weledol.

  Mae un o'r artistiaid poblogaidd, Mark Powell, yn creu darluniau portread gan ddefnyddio pinnau pelbwynt ar gynfas wedi'i atgynhyrchu.

  Paentio Gwydr

  Mae peintio gwydr yn eithaf poblogaidd , a gallwch chi greu pob math o ddarnau celf anhygoel. Gallwch chi baentio ar ffenestri, sbectol, jariau, neu unrhyw arwyneb gwydr. Gallwch ddefnyddio paent olew, paent acrylig, neu enamel acrylig, yn ogystal âpaent sy'n seiliedig ar doddydd. Fodd bynnag, mae'n well defnyddio paent a weithgynhyrchir yn benodol ar gyfer paentio gwydr. Bydd rhai o'r paentiau hyn yn afloyw, tra bod paentiau eraill yn fwy tryloyw. Mewn rhai achosion, mae angen gwella'r eitem wedi'i phaentio yn y popty. Bydd angen haen amddiffynnol ar eraill i'w hamddiffyn rhag pethau fel lleithder a golau UV.

  Mae gwydr lliw mewn categori arall cyfan ac yn defnyddio halwynau metelaidd yn ystod y broses weithgynhyrchu. Mae'r ffenestri gwydr yn cynnwys darnau gwydr bach lliw sy'n ffurfio patrwm neu ddelwedd ac fel arfer yn cael eu dal at ei gilydd gan blwm a'u gosod mewn ffrâm anhyblyg.

  Paentio Fresco

  Mae Michelangelo yn enwog am ei Fresco ar nenfwd y Capel Sistinaidd , a wnaed rhwng 1508 a 1512. Gellir disgrifio Fresco fel math o baentiad wal. Mae'r gair Fresco yn tarddu o Eidaleg ac yn golygu ffres. Cafodd ei enwi felly oherwydd bod y pigmentau powdr yn cael eu cymysgu â dŵr ac yna'n cael eu defnyddio mewn plastr, a oedd wedyn yn cael ei roi ar y waliau neu'r nenfwd tra'n dal yn wlyb.

  Cafodd y math hwn o beintiad ei ddisodli’n fuan gan beintiad olew yn ddiweddarach yn yr 16eg ganrif, felly nid yw’n cael ei wneud yn gyffredin heddiw.

  Paentio Corff

  Mae hwn yn fath o baentiad sy'n cael ei wneud ar y corff ac mae angen rhoi paent diwenwyn ar y croen. Dim ond dros dro yw paentio corff, yn wahanol i datŵ, a gellir ei ddefnyddio ar y corff cyfan neu ar rannau o'r corff yn unig,er enghraifft, peintio wynebau. Un o'r artistiaid colur mwyaf enwog, a arloesodd y math hwn o beintio, oedd Max Factor Sr. Fel y gwyddoch efallai, mae ei enw bellach yn enwog am gwmni colur mawr.

  Ffurflenni Paentio Llai Adnabyddus

  Mae cymaint o fathau o baentiadau nad yw'r rhan fwyaf ohonom erioed wedi clywed amdanynt. Os ydych chi'n astudio celf, efallai bod gennych chi wybodaeth fanylach, ond i'r gweddill ohonom, dyma rai o'r ffurfiau peintio llai cyffredin hynny.

  Dyma ddull peintio sy'n dyddio mor bell yn ôl â'r Hen Aifft ac a elwir hefyd yn gelf cwyr. Mae'r pigment yn cael ei gymryd a'i ychwanegu at gwyr gwenyn poeth, sydd wedyn yn ffurfio math o bast sy'n cael ei roi ar bren neu gynfas. Yna mae'r artistiaid yn defnyddio offer arbennig i siapio'r cwyr cyn iddo oeri. Heddiw, mae llawer o artistiaid yn defnyddio gynnau gwres i ymestyn amser oeri neu sychu'r cwyr fel y gallant weithio'n hirach. Mae angen rhywfaint o sgil ar y math hwn o beintio ond ar ôl ei feistroli, gallwch greu gweithiau celf hardd a chymhleth.

  Mae'r cyfuniad fel arfer yn cynhyrchu lliwiau bywiog, ac ar ôl ei gwblhau, mae'n gallu gwrthsefyll dŵr.

  Paentio Tywod

  Gallai hyn fod yn gyfarwydd i'r rhai sydd â plant, gan fod celf tywod yn eithaf poblogaidd gyda'r plant. Fodd bynnag, mae llawer wedi bod yn creu celf tywod ers blynyddoedd lawer. Mae hefyd yn cael ei ystyried yn gelfyddyd dros dro, diolch byth heddiw gallwn dynnu lluniau a fideos i ddal y gelfyddyd derfynol

  John Williams

  Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.