Marc Chagall - Ei Dreamworlds Ciwbaidd, Fauvist, a Swrrealaidd

John Williams 06-07-2023
John Williams

Sefydlodd ymagwedd hardd, ffigurol Marc Chagall ef ymhlith yr arlunwyr modern mwyaf annwyl, a sefydlodd ei gynhyrchiad amrywiol ef yn un o'r rhai mwyaf adnabyddus. Tra bu llawer o’i gyfoedion yn archwilio arbrofion mawreddog a oedd weithiau’n arwain at haniaethu, nodwedd wahaniaethol yr arlunydd Chagall oedd ei ymddiriedaeth ddiwyro yng ngallu celfyddyd ffigurol, a gadwodd wrth gymhathu cysyniadau o Ciwbiaeth a Fauvism. Cynhyrchwyd paentiadau Marc Chagall mewn llawer o arddulliau modern gan gynnwys Swrrealaeth, Goruchafiaeth, a Chiwbiaeth.

Bywgraffiad a Chelf Marc Chagall

Ble cafodd Marc Chagall ei eni a beth mae Marc Chagall fwyaf adnabyddus amdano ? Byddwn yn ceisio ateb y cwestiynau hyn a llawer mwy am yr artist rhyfeddol hwn. Ar hyd ei oes, roedd treftadaeth Iddewig y peintiwr Chagall yn arwyddocaol iddo, a gellid diffinio llawer o'i allbwn fel ymdrech i integreiddio arferion Iddewig hanesyddol â ffurfiau celfyddyd gyfoes.

Roedd y Swrrealwyr cynyddol yn ystyried Chagall fel enaid caredig, a thra yr oedd yn tynu oddiwrthynt, yn y diwedd, efe a ddiystyrodd eu pwnc mwy deallgar. Serch hynny, mae naws breuddwyd i arddull celf Marc Chagall.

<12
6 Gorffennaf 1887
Dyddiad Marwolaeth 28 Mawrthstopio yn Berlin i adalw'r delweddau niferus yr oedd wedi'u harddangos yno 10 mlynedd cyn i'r rhyfel ddechrau, ond methodd â darganfod nac adennill unrhyw un ohonynt. Serch hynny, ar ôl symud i Paris, adenillodd y rhyddid a'r boddhad a oedd mor bwysig iddo. Gyda'i holl arloeswyr arloesol bellach wedi'u dinistrio, ailddechreuodd fraslunio a phaentio o'i atgofion o'i ddyddiau ffurfiannol yn Vitebsk. O gwmpas y cyfnod hwn, cynhyrchodd Feiolinydd Gwyrdd (1924).

Sefydlodd bartneriaeth fasnachol ag Ambroise Vollard, deliwr celf Ffrengig. Ysgogodd hyn ef i ddechrau gwneud darluniau ar gyfer cyfres o gyfrolau darluniadol, y byddai eu lluniau yn ddiweddarach yn ffurfio ei waith argraffu gorau, gan gynnwys Chwedlau La Fontaine (1668 – 1694). Teithiodd o amgylch Ffrainc a’r Côte d’Azur ar yr adeg hon, gan fwynhau’r golygfeydd, y fflora lliwgar, yr arfordir gwyrddlas, a’r tywydd braf. Aeth i'r wlad ar sawl achlysur, gan ddod â'i lyfr braslunio gydag ef. Teithiodd hefyd i genhedloedd cyfagos ac yna ysgrifennodd am yr effaith a adawodd rhai o'i anturiaethau arno.

Comisiynodd Vollard Chagall i ddarlunio'r Hen Destament ar ôl dychwelyd i Baris ar ôl un o'i deithiau.<2

Er y gallai fod wedi gwneud yr ymchwil yn Ffrainc, cymerodd y dasg fel cyfle i ymweld ag Israel a gweld y Wlad Sanctaidd yn uniongyrchol. Felo ganlyniad, ymhyfrydodd yn hanes yr Iddewon, gan gynnwys eu caledi, eu rhagfynegiadau, a'u trychinebau. Yr oedd o'r diwedd wedi sefydlu ei hun fel artist cyfoes blaenllaw, ond eto yr oedd ar fin cefnu ar ei bynciau modernaidd a chloddio i'r hanes dwfn. Pan gyrhaeddodd yn ôl yn Ffrainc, cynhyrchodd 32 o'r 105 darn erbyn y flwyddyn ganlynol. Ef hefyd greodd y Croeshoeliad Gwyn (1938) yn y cyfnod hwn o'i fywyd.

Daeth Adolf Hitler i reolaeth yn yr Almaen ychydig ar ôl i Chagall ddechrau ei gynhyrchiad ar y Beibl. Roedd deddfwriaeth gwrth-Semitaidd yn cael ei deddfu, ac roedd y gwersyll crynhoi cyntaf wedi'i adeiladu. yn syth ar ôl i'r Natsïaid gymryd rheolaeth, lansiwyd crwsâd ganddynt yn targedu celf gyfoes.

Ymosodwyd ar gelfyddyd fynegiannol, swrrealaidd, haniaethol, a chiwbaidd, yn ogystal â phopeth ysgolheigaidd, Iddewig, cosmopolitan, sosialaidd-ysbrydoledig, neu heriol i'w amgyffred. Synnwyd pawb gan gyflymdra Ffrainc.

Achubwyd bywyd Chagall pan gynhwyswyd ei enw ar restr o artistiaid nodedig yr oedd eu bywydau mewn perygl ac y dylai'r Unol Daleithiau ymdrechu i'w cyflawni. rhyddha nhw. Cafodd y Chagalls eu cadw yn Marseille tra'n aros mewn gwesty gydag Iddewon eraill. Llwyddodd Varian Fry i berswadio awdurdodau Ffrainc i'w ryddhau trwy godi ofn arnynt â dadl. Arbedodd yr ymdrech hon bron i 2,000 o bobl, gan gynnwys Marc Chagall.

1941 – 1948 (Unol Daleithiau)

Cagall drydedd wobr Carnegie Place yn 1939 am Les Fiancés (1929) hyd yn oed cyn dod i'r Unol Daleithiau ym 1941. Ar ôl cyrraedd America, sylweddolodd ei fod eisoes wedi dod i amlygrwydd cyffredinol, er ei fod yn teimlo'n anaddas i'r swydd newydd hon mewn cenedl ddieithr nad oedd yn gwybod eto ei hiaith. Daeth yn synwyr gan mwyaf heb ei awydd gan ei fod yn teimlo'n ddryslyd yn ei amgylchiadau anghyfarwydd.

Ymhen ychydig, dechreuodd deimlo'n gysurus yn Efrog Newydd, a oedd yn gyforiog o awduron, arlunwyr, a cherddorion wedi gadael Ewrop yn dilyn ymosodiadau'r Natsïaid. Nid yw artistiaid modern wedi amgyffred, heb sôn am werthfawrogi, gwaith Chagall.

Athrawon yn Ysgol Gelf y Bobl yn Vitebsk, Gorffennaf 26, 1919. O'r chwith i'r dde: Lazar Lissitzky, Vera Ermolaeva , Marc Chagall, David Iakerson, Iouri Pen, Nina Kogan, ac Alexandre Romm; Awdur anhysbys Awdur anhysbys, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Fodd bynnag, dechreuodd y farn newid pan oedd mab Henri Matisse , Pierre, yn asiant iddo a goruchwyliodd arddangosion Chagall. Fodd bynnag, unwaith y dychwelodd Chagall i Efrog Newydd ym 1943, dechreuodd digwyddiadau cyfoes dynnu ei sylw, ac adlewyrchwyd hyn yn ei waith, lle peintiodd bynciau fel Y Croeshoeliad Melyn (1943) a golygfeydd ymladd. Roedd yn bryderus iawn pan ddysgodd fod yr Almaenwyrwedi difetha Vitebsk, y pentref lle cafodd ei feithrin. Daeth hefyd yn ymwybodol o wersylloedd marwolaeth y Natsïaid.

Bu farw Bella yn sydyn ar yr 2il o Fedi, 1944, o ganlyniad i haint firaol na chafodd sylw oherwydd diffyg meddyginiaeth yn ystod y rhyfel. O ganlyniad, cymerodd seibiant o beintio am sawl mis, ac yna pan ddechreuodd, roedd ei baentiadau cychwynnol yn canolbwyntio ar gynnal cof Bella. Dechreuodd berthynas gyda Virginia Haggard ar ôl blwyddyn o fyw gyda'i ferch a'i gŵr. Cawsant faban gyda'i gilydd yn ystod eu perthynas saith mlynedd.

Erbyn 1946, roedd ei waith celf yn dod yn fwy adnabyddus.

Tu mewn i Oriel Daliel yn Berkeley, CA, yn 1946; Cafodd llawer o artistiaid a pherfformwyr sylw mewn sioeau ac arddangosfeydd a gynhaliwyd gan George Leite yn siop lyfrau ac oriel Daliel yn Berkeley, CA, o 1945 i 1952, gan gynnwys Jean Varda, Marc Chagall, Man Ray , Chiura Obata, a eraill. Mae'r llun hwn yn dangos tu mewn yr oriel yn edrych tua'r dwyrain; George Leite, CC BY-SA 1.0, trwy Wikimedia Commons

Cynhaliodd yr Amgueddfa Celf Fodern yn Efrog Newydd sioe fawr yn cwmpasu 40 mlynedd o'i oeuvre, gan roi un o'r rhaglenni trylwyr cyntaf i'r gwylwyr. cipolwg ar arddull hollol newidiol ei waith dros y blynyddoedd. Roedd y gwrthdaro drosodd, a dechreuodd wneud paratoadau i ddychwelyd i Baris. Darganfu ei fod yn llawer cryfachyn gysylltiedig nag o'r blaen, nid yn unig ag awyrgylch Paris ond â'r lle ei hun, â'i adeiladau a'i olygfeydd.

1948 – 1985 (Ffrainc)

Ar ôl dychwelyd i Ffrainc, aeth o gwmpas Ewrop a dewisodd fyw ar y Côte d’Azur, a oedd wedi dod yn dipyn o “ganolfan gelfyddydol” bryd hynny, gydag artistiaid fel Picasso a Matisse yn byw gerllaw. Er eu bod yn byw yn agos ac yn cydweithio o bryd i'w gilydd, roedd cystadleurwydd creadigol rhyngddynt gan fod eu gwaith mor annhebyg, ac ni sefydlasant gyfeillgarwch hirdymor erioed. Llwyddodd i greu nid yn unig cynfasau a chelf graffeg, ond hefyd nifer o gerfluniau a darnau cerameg gan gynnwys fasys wedi'u paentio, teils wal, a phlatiau, yn y blynyddoedd dilynol.

Dechreuodd hefyd weithio ar graddfeydd mwy, gan greu ffenestri lliw enfawr, murluniau, tapestrïau, a mosaigau.

Cagall ei ddewis ym 1963 i addurno nenfwd newydd Opera Paris, adeiladwaith godidog o'r 19eg ganrif a safle hanesyddol . Roedd Gweinidog Diwylliant Ffrainc, yn dymuno rhywbeth un-o-fath ac yn benderfynol mai Chagall fyddai’r artist iawn.

Palais Garnier, Opera de Paris. Ym 1964, gosodwyd nenfwd newydd a baentiwyd gan Marc Chagall ar ffrâm symudadwy dros y gwreiddiol. Mae'n darlunio golygfeydd o operâu gan 14 o gyfansoddwyr; Ninara o Helsinki, y Ffindir, CC BY 2.0, trwy WikimediaCommons

Eto, ysgogodd dewis yr arlunydd ddadl: roedd rhai yn gwrthwynebu Iddew o Rwsia yn addurno tirnod cenedlaethol Ffrengig, tra bod eraill yn gwrthwynebu arlunydd cyfoes yn peintio nenfwd yr hen adeilad. Er gwaethaf hyn, dyfalbarhaodd Chagall gyda'r dasg, a gymerodd flwyddyn i'w gorffen. Ar ôl i’r nenfwd newydd gael ei gyhoeddi, “roedd hyd yn oed gwrthwynebwyr mwyaf selog y comisiwn i’w gweld yn fud.” Tua'r amser hwn, creodd hefyd y Ffenestr Heddwch (1967) odidog.

Gwydr lliw a baentiwyd gan Marc Chagall ym mhencadlys y Cenhedloedd Unedig yn Efrog Newydd, 1967; Wedi'i sganio a'i uwchlwytho gan Renessaince, Public domain, trwy Wikimedia Commons

Erbyn y cyfnod y bu farw yn Ffrainc ym 1985, roedd yn bersonol wedi bod yn dyst i obeithion mawr a digalondid y chwyldro yn Rwsia hefyd. fel cwblhau'r Wladfa, bron i ddileu Iddewon Ewrop, a dinistrio ei dref enedigol yn llwyr. Roedd paentiad olaf Chagall yn gontract i Sefydliad Adsefydlu Chicago. Cafodd y paentiad o'r enw Job (1985) ei orffen, ond bu farw Chagall yn fuan cyn i'r tapestri gael ei orffen.

Nodweddion Arddull Celf Marc Chagall

Y lliwiau ym mhob un o baentiadau Chagall , bob amser o'i oes, yn denu yr ymwelydd i mewn. Yn ystod ei flynyddoedd ieuengach, cyfyngwyd ei ehangder gan ei sylw i ffurf, ac nid edrychai ei ddarluniau erioed fel darluniau peintiedig.Mae'r lliwiau'n fyw, yn rhan hanfodol o'r ddelwedd, byth yn wastad neu'n ddiflas fel ychwanegiad. Maent yn dod â chyfaint y ffurfiau yn fyw.

Maent yn cymryd rhan mewn teithiau dychmygus a dychmygus o ffantasi, sy'n dod â safbwyntiau ffres a thonau graddedig, cymysg.

Ei liwiau peidiwch â cheisio efelychu natur hyd yn oed; yn lle hynny, maen nhw'n ysgogi emosiynau, awyrennau a phatrymau. Llwyddodd i greu lluniau trawiadol gan ddefnyddio dwy neu dair tôn yn unig. Mae Chagall yn ddiguro yn ei allu i greu argraff gref o fudiant gyda dim ond ychydig o liwiau. Yn ystod ei fywyd, helpodd ei liwiau i greu “naws lewyrchus” yn seiliedig ar “ei farn benodol ei hun.”

Hunanbortread gyda Saith Bys (1913) gan Marc Chagall ; Marc Chagall, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Pwnc Paentiadau Marc Chagall

Rhoddodd magwraeth Chagall atgof gweledol cryf a chraffter darluniadol ynddo. Neidiodd ei ddychymyg ar ôl byw yn Ffrainc a thystio i ysbryd rhyddid artistig, ac fe adeiladodd fodolaeth newydd a dynnodd ar ei fydoedd mewnol ac allanol. Fodd bynnag, lluniau ac atgofion ei blentyndod yn Belarus a fyddai'n bwydo ei greadigrwydd am fwy na 70 mlynedd. Mae rhai nodweddion yn ei baentiadau wedi aros yn gyson ac yn weladwy trwy gydol ei gyfnod. Un o'r rhain oedd ei ddetholiad o bynciau a'r modd y maenteu dangos.

“Yr agwedd barhaus amlycaf yw ei ddawn i hapusrwydd a thosturi naturiol, sy’n ei atal rhag dramateiddio hyd yn oed y materion mwyaf difrifol.”

<34 Marw (1911) gan Marc Chagall; Marc Chagall, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Mae cerddoriaeth wedi bod yn gyson drwy gydol ei yrfa. “Mae cariadon wedi ceisio ei gilydd, wedi clatsio, wedi mwytho, wedi drifftio yn yr awyr, wedi cwrdd mewn garlantau o flodau, wedi ymestyn, ac wedi plymio fel cwrs cerddorol eu breuddwydion dydd llachar,” ysgrifennodd ar ôl ei briodas gyntaf. Mae acrobatiaid yn troi o gwmpas gyda cheinder blodau egsotig ar flaenau eu siafftiau; blodau a gwyrddni yn lluosogi. Roedd clowniau ac awyrwyr bob amser yn ei atgoffa o gymeriadau mewn celf grefyddol.

Mae dilyniant ei baentiadau syrcas yn dangos cymylu cynyddol yn ei bersbectif, ac mae'r diddanwyr yn ei weithiau bellach yn ildio i'r cymeriad proffwydol i bwy. Sianelodd Chagall ei bryder wrth i Ewrop dduo ac ni allai ddibynnu mwyach ar deimlad Ffrainc o ryddid am greadigrwydd.

Roedd ei ddelweddau cynnar yn aml o Vitebsk, y rhanbarth lle cafodd ei eni a'i feithrin. Maent yn fywiog ac yn cynnig y teimlad o brofiad uniongyrchol trwy gofnodi pwynt mewn amser gyda gweithgaredd, yn aml gyda gweledol trawiadol. Mae rhai o'r gweithiau celf hyn yn cynnwys Snow, Winter in Vitebsk (1911). Daeth pynciau yn fwyfwymelodramatig yn ei flynyddoedd olaf, fel y dangosir yn y gyfres Feiblaidd. Llwyddodd i uno’r real â’r swrrealaidd, ac roedd ei ddefnydd o liw yn sicrhau bod ei ddelweddau bob amser o leiaf yn drosglwyddadwy, os nad yn llethol. Ni cheisiodd erioed ddarlunio gwirionedd pur, yn lle creu ei awyrgylch trwy ffuglen.

Bywyd ei hun, yn ei burdeb neu ei ddyfnder cudd, yw pwnc mwyaf cyson Chagall yn ei holl weithiau. Mae'n dangos lleoliadau, pobl, ac eitemau o'i fywyd ei hun i ni eu hystyried.

Gweld hefyd: Sut i Luniadu Llyfr - Tiwtorial Lluniadu Llyfr Hwylus a Hawdd

Gallodd Chagall uno dulliau Ciwbiaeth a Fauvism â'i arddull gwerinol ei hun ar ôl astudio sgiliau Ciwbiaeth a Fauvism. Trwythodd fywydau llwm Iddewon Hasidig â chynodiadau hudol teyrnas hudolus. Llwyddodd i ddal diddordeb academyddion a chasglwyr o amgylch Ewrop trwy gymysgu nodweddion Moderniaeth â’i “iaith esthetig ei hun.” Yn gyffredinol, roedd ei blentyndod mewn tref daleithiol Belarwsiaidd yn rhoi llif cyson o ysgogiad dyfeisgar iddo. Byddai Chagall yn mynd ymlaen i fod yn un o lawer o emigrés Iddewig a aeth ymlaen i ddod yn arlunwyr adnabyddus, pob un ohonynt wedi bod yn flaenorol yn aelodau o leiafrif mwyaf niferus a chreadigol yn Rwsia.

Lledwedd Nude (1911) gan Marc Chagall; Шагал, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Cagall ei ystyried fel yr artist cain mwyaf arwyddocaol i fod yn dyst i realiti Dwyrain EwropIddew, yn dod yn ddamweiniol yn dyst cyhoeddus o wareiddiad sydd bellach yn diflannu. Er gwaethaf hongianau crefyddol ynghylch celf ddarluniadol yn darlunio nifer o faterion crefyddol, llwyddodd Chagall i ddefnyddio ei luniau ffantasi fel math o drosiad graffeg ynghyd â delweddau traddodiadol. Mae ei Fiddler on the Roof (1912), er enghraifft, yn asio cefndir pentref gwerinol gyda ffidlwr i ddangos pa mor hanfodol yw cerddoriaeth i’r cymeriad Iddewig.

Mae gan gerddoriaeth arwyddocâd arwyddocaol dylanwad ar themâu ei waith.

Tra daeth yn y diwedd i werthfawrogi alawon Bach a Mozart, cafodd ei ysbrydoli fwyaf gan ganeuon y gymdogaeth Hasidig y magwyd ef ynddi. Yn ôl yr hanesydd celf Franz Meyer, mae un o'r achosion allweddol dros natur anuniongred ei waith yn gysylltiedig â Hasidiaeth, a ddylanwadodd ar ddiwylliant ei fachgendod a'i lencyndod ac a oedd wedi gorfodi ei hun yn wirioneddol ar y rhan fwyaf o Iddewon Dwyrain Ewrop ers y 18fed ganrif.

Y Ty Llwyd (1917) gan Marc Chagall; Marc Chagall, Parth cyhoeddus, trwy Comin Wikimedia

Ar gyfer Chagall, dyma un o y ffynonellau mwyaf dwys, nid o greadigrwydd, ond o feddylfryd ysbrydol penodol; y mae yr ysbryd Hasidaidd yn parhau yn sylfaen a ffynhonnell maeth i'w gelfyddyd. Roedd gan Chagall, ar y llaw arall, gysylltiad cymhleth ag Iddewiaeth. Ar y naill law, priodolodd ei greadigrwydd artistig i'w Rwsieg1985

Cenedligrwydd Rwsia/Ffrangeg
Symudiadau <10 Mynegiant, Ciwbiaeth
Canolig Paentio, Gwydr Lliw

Bywyd Cynnar Marc Chagall

Ganed Marc Chagall ym mhentref anheddiad Liozna i Feige-Ite a Shagal mewn ardal â phoblogaeth fawr o Iddewon. Codwyd Chagall ar aelwyd Hasidig ac astudiodd mewn sefydliadau uniongred Iddewig lleol, a oedd yn orfodol i Iddewon Rwsiaidd ar y pryd oherwydd rheolau gwahaniaethol a oedd yn gwahardd cymysgu grwpiau hiliol eraill, lle dysgodd Hebraeg. Dylanwadwyd ar lawer o ddeunydd a delweddaeth paentiadau Marc Chagall, ei waith gwydr lliw, ac ysgythriadau gan gredoau o'r fath.

Pan welodd gyd-fyfyriwr arlunio am y tro cyntaf, roedd yn drobwynt yn ei waith creadigol. bywyd.

Marc Chagall ym Mharis, 1921; Ffotograffydd anhysbys, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Roedd bod yn dyst i fraslun rhywun “fel datguddiad, epiffani mewn du a gwyn” i’r glasoed Chagall. Dywedodd Chagall wedyn nad oedd unrhyw waith celf o unrhyw fath yn nhŷ ei deulu a bod y syniad yn gwbl ddieithr iddo. Pan ofynnodd Chagall i gyd-ddisgybl sut y dysgodd fraslunio, atebodd y myfyriwr, “Ewch i nôl llyfr o'r llyfrgell, ffoliwch, dewiswch unrhyw ddelwedd rydych chi'n ei hoffi, a dim ond ei dyblygu.”

Dechreuodd yn gyflymTreftadaeth ethnig Iddewig.

Ond, ni waeth pa mor wrthdaro yr oedd yn teimlo am ei ffydd, ni allai helpu ond dibynnu ar ei dreftadaeth Iddewig am ysbrydoliaeth greadigol. Nid oedd yn Iddew craff fel oedolyn, ond trwy ei weithiau celf a’i wydr lliw, roedd am gyfleu “datganiad mwy cyffredinol” trwy ymgorffori motiffau Cristnogol ac Iddewig.

Mathau Eraill o Gelf Chagall

Daeth paentiadau Marc Chagall ag enwogrwydd byd-eang iddo. Ond nid dyma'r unig gyfrwng yr oedd yn mwynhau gweithio ag ef. Dyma rai mentrau artistig eraill a archwiliwyd ganddo.

2>

Gwydr Lliw

Roedd ei greadigaeth gyda gwydr lliw yn un o gyfraniadau mwyaf arwyddocaol Chagall i gelf. Galluogodd y cyfrwng hwn iddo gyfleu ei uchelgais i gynhyrchu lliwiau llachar a byw hyd yn oed ymhellach, ac roedd iddo’r bonws ychwanegol o olau dydd naturiol a phlygiant yn cyfuno a newid bob amser: byddai unrhyw beth o leoliad y gwyliwr i’r tywydd yn effeithio ar yr argraff weledol. Nid tan ei fod tua 70 oed, yn 1956, y creodd ffenestri ar gyfer eglwys Assy, ei ymdrech fawr gyntaf. Bu'n gweithio ar ffenestri i Gadeirlan Metz o 1958 tan 1960.

Dylunio Llwyfan

Dechreuodd Chagall ddylunio setiau llwyfan ym 1914 tra'n byw yn Rwsia, wedi'i hysbrydoli gan y dylunydd theatr Léon Bakst. Yn ystod y cyfnod hwn yn y theatr Rwsiaidd y trawsnewidiwyd “bodyn cael ei olchi i ffwrdd o blaid ymdeimlad hollol hap o ofod gyda gwahanol ddimensiynau, safbwyntiau, lliwiau, a rhythmau.

Roedd yr addasiadau hyn yn apelio at Chagall, a oedd wedi bod yn dablo gyda Ciwbiaeth ac yn chwilio am fodd i dod â'i luniau'n fyw. Mae gwaith Chagall yn cynnwys murluniau a chynlluniau llwyfan.

O ganlyniad, chwaraeodd Chagall ran hanfodol ym mywyd diwylliannol Rwsia ar y pryd, gan wasanaethu fel “un o rolau mwyaf hanfodol yr ysgogiad cyfoes tuag at wrth-. realaeth,” cynorthwyo’r Rwsia newydd i ddyfeisio campweithiau “anhygoel”.

Tapestrïau

Creodd Chagall dapestrïau hefyd, a gafodd eu brodio gan Yvette Cauquil-Prince, a oedd wedi gweithio gyda Picasso. Dim ond 40 o'r tapestrïau hyn sydd erioed wedi'u gwerthu'n fasnachol, sy'n eu gwneud yn llawer prinnach na'i gynfasau. Creodd dri thapestri ar gyfer neuadd wladwriaeth Knesset Israel, yn ogystal â mosaigau 12-llawr, ac yn olaf mosaig wal hefyd.

Ochr chwith tapestri Chagall yn Lolfa Marc Chagall yn y Knesset; Nizzan Cohen, CC BY-SA 4.0, trwy Wikimedia Commons

Cerflunio a Serameg

Tra'n byw yn ne Ffrainc, dechreuodd Chagall astudio cerameg a cherflunwaith. Roedd serameg yn boblogaidd ar y Côte d’Azur, gyda stiwdios newydd yn dod i’r amlwg yn Antibes, a Vallauris. Astudiodd ymhlith arlunwyr adnabyddus eraill fel Pablo Picasso a Fernand Léger. Dechreuodd Chagall ganpeintio eitemau o grochenwaith a oedd yn bodoli eisoes ond symudodd ymlaen yn gyflym i greu ei rai ei hun, a arweiniodd at ei yrfa fel cerflunydd i ategu ei baentiadau. Ar ôl dablo gyda serameg a phlatiau, symudodd ymlaen i furluniau ceramig mawr.

Er hynny, nid oedd byth yn fodlon ar y cyfyngiadau a osodwyd gan y segmentau teils sgwâr, a'i gorfododd i ymarfer disgyblaeth er mwyn creu delwedd blastig.

Dylanwad ac Etifeddiaeth Arddull Celf Marc Chagall

Roedd Chagall yn arloeswr celf gyfoes ac yn un o'i pheintwyr ffigurol gorau, gan ddyfeisio iaith weledol a ddaliodd y cyffro a'r cyffro. ofn yr 20fed ganrif. Yn ei weithiau, gwelwn fuddugoliaeth moderniaeth, naid yn y celfyddydau i ymgorfforiad o fywyd mewnol sy’n un o gymynroddion mwyaf arwyddocaol yr 20fed ganrif. Cafodd Chagall ei hysgubo'n ddwfn yn nhrychinebau hanes Ewrop: chwyldroadau, gwahaniaethu ethnig, lladd ac alltudio miliynau.

Mewn cyfnod pan oedd llawer o arlunwyr enwog wedi osgoi realiti o blaid tynnu, cywasgodd ei brofiadau o alar a thrasiedi i luniau oedd ar unwaith yn uniongyrchol, syml, ac ystyrlon, y gallai unrhyw un uniaethu â nhw.

Roedd Chagall yn beintiwr, yn weledigaeth, ac yn bresenoldeb dirgel. Cyfrannodd ei ffigurau tangnefeddus a'i symudiadau diymhongar at deimlad aruthrol o urddas trwy drawsnewid traddodiadau Iddewig cyffredin yn oes oesol.parth llonyddwch eiconig.

Arddangosfeydd a Theyrngedau Chagall

Oherwydd ei gydnabyddiaeth fyd-eang ac apêl ei waith celf, mae nifer o genhedloedd wedi cynhyrchu stampiau coffaol yn arddangos enghreifftiau o'i baentiadau yn ei ddathliad. Cynhyrchodd Ffrainc stamp gan ddefnyddio ei lun, The Married Couple of the Eiffel Tower (1939), ym 1963. Ym 1987, cydweithiodd saith gwlad ar brosiect cynhwysfawr unigryw a chyhoeddodd stampiau post yn ei deyrnged i goffau'r canmlwyddiant. o'i eni yn Belarus. Mae rhai o'r artistiaid a nodwyd yn yr arddangosfeydd yn cynnwys:

 • Neges Biblique Arddangosfa yn y Louvre Paris ym 1967
 • Hommage a Marc Chagall arddangosfa yn y Grand Palais o 1969 tan 1970
 • Oriel Tretyakov ym Moscow ym 1973
 • arddangosfa Chagall of Miracles yn Complesso del Vittoriano yn Rhufain, 2007<4039> Chagall a'r Beibl yn y Musée d'art et d'histoire du judaïsme ym Mharis, 2011

Paentiadau nodedig Marc Chagall

Mae paentiadau Marc Chagall yn enwog ar draws y byd. Cafodd yrfa hir a chymhleth iawn fel arlunydd. Yr ydym wedi llunio rhestr o rai o'i weithiau mwyaf poblogaidd.

 • I'm Betrothed (1911)
 • I a'r Pentref (1911)
 • Y Hyfforddwyr Sanctaidd (1912)
 • Pyrth y Fynwent (1917)
 • Croeshoeliad Gwyn (1938)
 • Feiolinydd Gwyrdd (1924)
 • Ffenestri America (1977)
 • Y Tair Cannwyll (1940)
 • Buwch gyda Paraso l (1946)
 • Tusw gyda Charwyr Hedfan (1947)

Argymhellion Llyfr

Bu'r paentiwr Marc Chagall yn byw bywyd hir a chreodd lawer o weithiau celf. Os hoffech chi ddysgu mwy am yr artist ar ôl darllen yr erthygl hon, yna gallwn awgrymu ychydig o lyfrau a fydd yn rhoi cipolwg dyfnach fyth i chi ar gofiant a gweithiau celf Marc Chagall. Dyma ein dewis ni:

Marc Chagall: My Life (1994) gan Marc Chagall

Ysgrifennwyd yr hunangofiant hynod ddiddorol hwn gan Chagall ym Moscow ym 1922 pan oedd yn 35 oed hen. Er ei fod allan o brint ers amser maith, mae'n parhau i fod yn un o'r hunangofiannau mwyaf rhyfeddol a rhyfeddol a ysgrifennwyd erioed. Ategir y naratif gan 20 plât a grëwyd gan Chagall yn benodol i adrodd hanes ei fywyd. Gyda'i gilydd, mae'r geiriau a'r delweddau yn rhoi darlun rhyfeddol o un o arlunwyr gorau'r 20fed ganrif, yn ogystal â'r amgylchedd sydd bellach wedi diflannu a'i hysbrydolodd.

Marc Chagall: Fy Mywyd
 • Ysgrifennwyd gan Chagall ym Moscow pan oedd yr artist yn 35 oed
 • Hunangofiant hynod ddyfeisgar ac wedi'i adrodd yn hyfryd
 • Yng nghwmni 20 plât wedi'u paratoi'n arbennig i ddarlunio ei stori
Gweld ar Amazon

Marc Chagall:1887-1985 (2008) gan Jacob Baal-Teshuva

Datblygodd Marc Chagall, heb amheuaeth un o arlunwyr gorau’r 20fed ganrif, fydysawd unigryw yn llawn trasiedi, barddoniaeth, comedi a hud a lledrith. , gan ddibynnu ar atgofion dwfn o'i fagwraeth Iddewig yn Rwsia. Er gwaethaf y prif dueddiadau ac ysgolion celf yr 20fed ganrif a welodd yn ffurfio o'i gwmpas, parhaodd ei arddull ei hun a'i gysylltiad â'r gorffennol trwy gydol ei gyfnod o saith degawd. Mae'r arddangosfa hon yn ymdrin â holl feysydd celf Chagall, o gynfasau i dapestrïau, gwydr lliw, cerameg, a mwy.

Marc Chagall: 1887-1985
 • Golwg ar un o arlunwyr mwyaf y byd 20fed ganrif
 • Mae'r llyfr hwn yn ymdrin â phob agwedd ar waith Marc Chagall
 • O baentiadau a gwydr lliw i dapestrïau, cerameg, a mwy
Gweld ar Amazon

Roedd arddull cain, ffigurol Marc Chagall yn ei osod fel un o'r artistiaid gweledol mwyaf poblogaidd, ac roedd ei allbwn amrywiol yn ei osod fel un o'r rhai mwyaf adnabyddus. Er bod llawer o’i gyfoeswyr yn arbrofi mewn ffyrdd afradlon a oedd yn arwain o bryd i’w gilydd at haniaethu, ansawdd diffiniol yr arlunydd Marc Chagall oedd ei ffydd dragwyddol yng ngrym celfyddyd ffigurol, a gynhaliodd wrth fabwysiadu syniadau Ciwbaidd a Ffauvaidd. Crëwyd paentiadau Marc Chagall mewn amrywiaeth o genres modern megis Swrrealaeth, Suprematiaeth, a Chiwbiaeth.

Yn amlCwestiynau a Ofynnir yn Aml

Faint Ydy Lithograff Marc Chagall yn Werth?

Efallai nad oes gennych chi ddiddordeb yn estheteg paentiadau Chagall. Ond faint yw gwerth Marc Chagall Lithograff? Mae adroddiadau ar-lein yn amcangyfrif y gallai un fod yn werth tua $8,000 i $10,000.

Ble Ganwyd Marc Chagall?

Roedd yr arlunydd Chagall yn wreiddiol o Rwsia. Symudodd wedyn i Ffrainc ac Unol Daleithiau America. Roedd yn Iddew Rwsiaidd ac roedd eisiau dangos ei falchder trwy ei weithiau celf. Roedd ei ddiwylliant Iddewig yn sylfaenol iddo, a gellid diffinio’r rhan fwyaf o’i waith fel ymdrech i integreiddio arferion Iddewig hanesyddol â ffurfiau celf modern. Roedd, fodd bynnag, yn tynnu ar bynciau Cristnogol yn achlysurol, a oedd yn gweddu i'w draethawd ar gyfer naratif a throsiad.

Am beth y mae Marc Chagall yn fwyaf adnabyddus?

Arbrofodd Chagall gydag amrywiaeth o ffurfiau modernaidd eithafol yn ystod ei yrfa, gan gynnwys Suprematiaeth, Ciwbiaeth, a Swrrealaeth, a allai fod wedi dylanwadu arno i beintio mewn arddull gwbl haniaethol. Serch hynny, dirmygodd bob un ohonynt yn eu tro, arhosodd yn ymroddedig i baentio cynrychioliadol a naratif, gan ei wneud yn un o gefnogwyr enwocaf yr arddull fwy confensiynol yn yr amser cyfoes. Sefydlodd ymagwedd ddramatig, ddarluniadol Marc Chagall ef fel un o’r arlunwyr modern mwyaf poblogaidd, a sefydlodd ei oes hir a’i gynhyrchiad amrywiol ef fel un.o'r rhai mwyaf enwog.

atgynhyrchu lluniau o lyfrau a chafodd y broses mor foddhaus nes iddo flodeuo'n gyflym i angerdd am beintio a'r penderfyniad i'w archwilio fel galwedigaeth nad oedd yn swyno ei rieni.

Addysg

Ym 1906, dechreuodd Chagall ei astudiaethau gyda Yehuda Pen, a oedd yn rhedeg sefydliad holl-Iddewig unigryw yn Vitebsk ar gyfer disgyblion peintio a darlunio. Er ei ddiolchgarwch am yr addysg academaidd rhad ac am ddim, gadawodd Chagall y sefydliad ar ôl ychydig fisoedd. Teithiodd Chagall i St. Petersburg y flwyddyn ganlynol i ddilyn ei astudiaethau, lle bu'n gweithio dros dro o dan y dylunydd set a'r artist Léon Bakst. Dywedir i Bakst, Iddew selog ei hun, wthio Chagall i gynnwys symbolau a syniadau Iddewig yn ei weithiau, a oedd yn ddadleuol ar y pryd, yn enwedig o ystyried anoddefiad Ymerodraeth Rwsia i'r ffydd.

Léon Samoilovitch Bakst, 1916; Bain, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Yn ystod y cyfnod hwn yn Rwsia Ymerodrol, roedd gan Iddewon ddau brif opsiwn ar gyfer mynd i mewn i fyd celf: Un oedd “cuddio neu wrthod un Iddewig llinach.” Yr ail opsiwn, a goleddodd Chagall, oedd “dathlu a chyhoeddi llinach Iddewig yn agored” trwy eu hymgorffori yn ei baentiadau. Roedd hyn hefyd yn fath o “hunan-honiad a datganiad o euogfarn” i Chagall.

Gyda’r cysylltiadau rhwng ei waith a’i ffurfiannol.blynyddoedd, mae'r agwedd Hasidig yn parhau i fod yn sylfaen a ffynnon cynhaliaeth i'w waith.

Fel artist amlddiwylliannol, fel y byddai wedi hynny, ni fyddai ei storfa ddelweddaeth byth yn ehangu y tu hwnt i olygfeydd ei fywyd cynnar, gyda'i ochrau eiraog, hen adeiladau, a phibyddion hollbresennol gyda delwau o lencyndod mor annileadwy yn ysbryd rhywun a'u hymgysylltu â grym sentimental mor ddwys fel mai dim ond trwy ymarfer gormodol o'r un arwyddluniau ac eiconau enigmatig y gellid ei ryddhau'n gynnil.

Gyrfa

Roedd hanes Chagall yn ymestyn dros ddegawdau lawer. Oherwydd cynnwrf gwleidyddol ei gyfnod, symudodd yn aml o un wlad i'r llall. Byddwn nawr yn archwilio sut y datblygodd ei yrfa dros amser ac mewn gwahanol leoliadau o amgylch y byd.

1906 – 1910 (Ymerodraeth Rwsia)

Adleolodd Chagall i St Petersburg ym 1906, canol y Rwsiaid Ymerodraeth ar y pryd a chalon bywyd diwylliannol y genedl, gyda'i sefydliadau celf enwog. Cafodd basbort dros dro gan gydweithiwr oherwydd nad oedd Iddewon wedi'u hawdurdodi i fynd i mewn i'r brifddinas heb basbort mewnol. Cofrestrodd mewn ysgol gelf amlwg a threuliodd ddwy flynedd yno. Roedd wedi dechrau peintio tirluniau realistig a hunanbortreadau erbyn 1907.

Roedd Chagall yn gymrawd o Orient Fawr Pobl Rwsia, sefydliad Saer Rhydd anarferol. Yr oedd yn aelod o'rporthdy “Vitebsk”.

Porthordy “Vitebsk”, Belarus; Adam Jones o Kelowna, BC, Canada, CC BY-SA 2.0, trwy Wikimedia Commons

Astudiodd yr arlunydd Chagall yn Ysgol Arlunio a Phaentio Zvantseva o dan Léon Bakst rhwng 1908 a 1910. Tra yn St Petersburg, daeth yn gyfarwydd â dramâu anghonfensiynol a gweithiau peintwyr fel Paul Gauguin . Roedd Bakst, a oedd hefyd yn Iddewig, yn arlunydd addurniadol a oedd yn adnabyddus fel dylunydd gwisgoedd llwyfan ar gyfer y Ballets Russes.

Cynorthwyodd Chagall drwy wasanaethu fel esiampl dda o gyflawniad Iddewig.

Flwyddyn yn ddiweddarach, symudodd Bakst i Baris. Cyrhaeddodd Chagall ganol celf fodern ar ôl astudio celf ar ei ben ei hun am tua phedair blynedd. Roedd Rwsia wedi chwarae rhan gynnar nodedig yn ei fywyd, er bod ei brentisiaeth wedi'i gwneud.

Snow, Winter in Vitebsk (1911) gan Marc Chagall; Marc Chagall, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Arhosodd Marc Chagall yn St Petersburg tan tua 1910, gan ddychwelyd yn aml i Vitebsk, lle daeth ar draws Bella Rosenfeld. Soniodd Chagall am ei ryngweithio cyntaf â hi “Mae ei thawelwch hi hefyd yn eiddo i mi, fy llygaid i hefyd.” Mae fel pe bai hi'n deall popeth am fy ngorffennol, presennol, a hefyd fy nyfodol, fel pe bai'n gallu edrych trwof fi.”

“Pan gafodd rhywun olwg ar ei lygaid, yr oeddynt mor las ape baent wedi disgyn i lawr o'r awyr,” ysgrifennodd Bella wedi hynny wrth ei weld.

1910 – 1914 (Ffrainc)

Symudodd Chagall i Baris ym 1910 i ddatblygu ei greadigaeth ymhellach. arddull. Pan ddaeth Chagall i Baris am y tro cyntaf, Ciwbiaeth oedd yr arddull gelf amlwg, ac roedd celf Ffrengig yn dal i gael ei dylanwadu gan fyd-olwg arwynebol y 19eg ganrif. Ar y llaw arall, daeth Chagall o Rwsia gyda “dawn lliw cyfoethog, ymateb ffres, di-rwystr i emosiynau, blas ar farddoniaeth syml, a synnwyr digrifwch,” meddai. Roedd y syniadau hyn yn ddieithr i Baris ar y pryd, ac o ganlyniad, daeth ei glod cychwynnol gan feirdd fel Guillaume Apollinaire, yn hytrach nag arlunwyr eraill.

Dechreuodd Chagall feddwl am gelfyddyd fel un “yn dod o tu allan, o'r gwrthrych a arsylwyd i'r all-lif meddyliol,” sef y gwrthwyneb pegynol i'r agwedd Ciwbaidd at y greadigaeth.

O ganlyniad, daeth yn gyfarwydd â Guillaume Apollinaire ac avant-garde eraill arlunwyr fel Fernand Léger. Roedd ei ddyddiau cyntaf ym Mharis yn anodd i Chagall, a oedd ar ei ben ei hun yn y ddinas helaeth ac yn methu â chyfathrebu yn Ffrangeg. Ar rai dyddiau, roedd yn “teimlo fel rhedeg yn ôl i Rwsia” gan ei fod “wedi ffantasïo wrth beintio am drysorau mytholeg Slafaidd, ei atgofion Hasidig, ei berthnasau, ac yn enwedig Bella.” Roedd Chagall yn ecstatig, yn feddw ​​wrth iddo fynd trwy'r cymdogaethau ac ar hyd yglannau Seine.

Asyn ar y To (1911/1912) gan Marc Chagall; Marc Chagall, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Roedd popeth am Baris yn ennyn ei ddiddordeb: y storfeydd, arogl bara ffres yn y boreau, y marchnadoedd gyda'u cynnyrch ffres, y siopau helaeth plazas, y bwytai a bariau, ac, wrth gwrs, y Tŵr Eiffel. Agorodd y chwyrliadau o arlliwiau a gweadau ym mhaentiadau arlunwyr Ffrengig fydysawd hollol newydd iddo.

Bu i Chagall werthuso eu tueddiadau niferus yn angerddol, gan ei orfodi i ailystyried ei safiad fel peintiwr a dewis pa artistig. y cyfeiriad yr oedd am ei archwilio.

Creodd Chagall gyfres o ddelweddau ecsentrig, gan gynnwys bodau rhithiol yn hofran yn yr awyr, feiolinydd anferth yn chwarae ar doliau bach, gwartheg, a chrothau tryleu gyda phlant ifanc bach yn gorffwys yn wrthdro. . Cynhyrchwyd y rhan fwyaf o'i ddelweddau Vitebsk pan oedd yn byw ym Mharis, ac roeddent, mewn rhai ffyrdd, yn ffantasïau. Gyda golwg ddatgysylltu a haniaethol, mae ganddynt islif o awydd a thristwch. Byddai ei hybridau a'i rhithiau awyrol yn cael effaith barhaol ar Swrrealaeth.

I a'r Pentref (1911) gan Marc Chagall; Andrew Milligan sumo, CC BY 2.0, trwy Wikimedia Commons

Ar y llaw arall, nid oedd Chagall am i'w weithiau fod yn gysylltiedig ag unrhyw arddull neu grŵp, a gwelodd ei nodweddion unigryw ei hungeiriadur symbolau yr un mor bwysig iddo'i hun. Mae eraill yn aml yn nodi ei weithiau â chelf afresymegol a swrrealaidd , yn enwedig pan fydd yn defnyddio paradocsau darluniadol anarferol. Dyma etifeddiaeth Chagall i gelfyddyd fodern: ail-ymddangosiad o farddoniaeth darlunio sy’n osgoi darlunio ffeithiol ar y naill ochr a haniaethau anffigurol ar y llall. Dychwelodd y trosiad yn fuddugoliaethus i gelf gyfoes gydag ef yn unig, yn ôl hanesydd. Yn ystod y cyfnod hwn, creodd weithiau celf megis I and the Village (1911) a Paris Through the Window (1913).

1914 – 1922 (Sofietaidd Belarus)

Oherwydd colli Bella, derbyniodd Chagall gynnig i arddangos ei waith yn Berlin, gan fwriadu cario ymlaen i Belarus, priodi Bella, ac wedi hynny dychwelyd i Baris yn ei hymyl. Arddangosodd Chagall 160 o gouaches, brasluniau, a dyfrlliwiau, yn ogystal â 40 o gynfasau. Roedd yr arddangosfa, a gynhaliwyd yn Oriel Sturm Herwarth Walden, yn fuddugoliaeth fawr, gyda “adolygwyr yr Almaen yn canu ei rinweddau yn ffafriol.” Yn dilyn yr arddangosfa, teithiodd i Vitebsk, lle'r oedd yn bwriadu aros yn ddigon hir dim ond i briodi Bella.

Fodd bynnag, torrodd y Rhyfel Byd Cyntaf allan ychydig wythnosau'n ddiweddarach, gan selio'r ffin â Rwsia am gyfnod amhenodol.

Roedden nhw'n pryderu y byddai'n priodi artist o deulu incwm isel ac na fyddai'n gallu ei chynnal. Mae dod yn beintiwr proffesiynol wedibellach yn nod ac yn ffynhonnell ysbrydoliaeth iddo. Dechreuodd Chagall arddangos ei weithiau ym Moscow ym 1915, i ddechrau mewn oriel adnabyddus ac yna yn St. Petersburg ym 1916. Ym 1917, darluniodd The Magician gan I. L. Peretz, a chynhyrchodd hefyd Bella gyda Coler Wen (1917).

Giatiau'r Fynwent (1917) gan Marc Chagall; Marc Chagall, CC BY-SA 4.0, trwy Wikimedia Commons

Roedd Chwyldro Hydref 1917 yn gyfnod peryglus i Chagall, ond rhoddodd gyfleoedd hefyd. Roedd eisoes yn un o arlunwyr enwocaf Rwsia Ymerodrol ac yn rhan o’r avant-garde modernaidd, a oedd â hawliau a statws unigryw fel “cangen ddiwylliannol y chwyldro.”

Cymerodd swydd fel cyfarwyddwr celf Vitebsk. O ganlyniad, sefydlodd Goleg Celfyddydau Vitebsk, a dyfodd i fod y sefydliad celf mwyaf mawreddog yn yr Undeb Sofietaidd. Daeth y Rhyfel Byd i ben yn 1918, ond parhaodd Rhyfel Cartref Rwsia a newyn. Ar ôl byw yn afradlon am ddwy flynedd rhwng 1921 a 1922, dewisodd ddychwelyd i Ffrainc i hyrwyddo ei waith mewn lleoliad mwy dymunol.

Gweld hefyd: Caravaggio - Meistr Baróc mewn Chiaroscuro a Tenebrism

Roedd llawer o arlunwyr, awduron a cherddorion eraill yn bwriadu mudo i'r ddinas. Gorllewin hefyd. Ffeiliodd am fisa ymadael a ysgrifennu ei atgofion wrth aros am ei dderbyn yn amheus.

1923 – 1941 (Ffrainc)

Gadawodd Chagall Moscow ym 1923 i fynd yn ôl i Ffrainc. Ar ei daith, efe

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.