Lliwiau Tawel - Eich Canllaw i Wneud a Defnyddio Palet Lliw Tawel

John Williams 30-09-2023
John Williams

Mae lliw yn rhan annatod o'n bywydau. O’n croen a’n gwallt a’n lliwiau llygaid ein hunain i balet natur o awyr las a glaswellt gwyrdd i eira gwyn a’r llu o liwiau cwymp sy’n ein swyno bob blwyddyn, mae lliw ym mhobman. Ac eto yn awr yn fwy nag erioed rydym yn byw mewn byd digidol lle mae lliwiau tawel yn chwarae rhan sylfaenol, ond maent yn unrhyw beth ond yn ddiflas. I’r gwrthwyneb, mae palet lliwiau tawel, neu annirlawn, yn un sy’n cyfleu naws a theimladau sy’n dod â phaentiad yn fyw i’r gwyliwr. Yn yr erthygl hon, byddwn yn archwilio byd lliwiau tawel a'u hystyron mewn celf.

Diffiniad o Lliwiau Tawel

Felly beth yw lliw tawel? Pan fyddwn yn meddwl am y term “tawel” rydym yn meddwl yn dawel ac yn ddiymhongar. Mae hyn yn wir i'r graddau bod palet tawel yn un o liwiau annirlawn a diflas. Mae dirlawnder lliw yn golygu disgleirdeb a dwyster lliw, felly po leiaf dwys yw'r lliw, y mwyaf tawel ydyw. Mewn celf, lliw annirlawn yw un sy'n cael ei ddarostwng neu'n llwyd. Meddyliwch am liwiau diwrnod glawog neu eira o gymharu â lliwiau diwrnod o haf neu ddiwrnod o gwymp. Maent i gyd yn wahanol iawn i'w gilydd, ond ni ddylech wneud y camgymeriad o feddwl y dylai lliwiau tawel diwrnod glawog fynd â sedd gefn i liwiau mwy disglair diwrnod o haf, yn enwedig o ran celf.

Seicoleg Lliw

Tua 5,000 o flynyddoedd yn ôl dyma'r Eifftiaid hynafol mae lliwiau'n dawel ac yn dawel, glas meddal a llwyd a gwyn diflas na fydd yn blino'r llygaid ac yn achosi blinder ar y sgrin. Wrth i liwiau tawel dyfu mewn poblogrwydd, maen nhw hefyd yn dylanwadu ar feysydd eraill o gymdeithas fel ffasiwn, cerddoriaeth, marchnata a hysbysebu. Mae cynllun lliwiau tawel yn cael effaith emosiynol ar bobl oherwydd eu bod yn y presennol, hynny yw, yn fodern ac yn gyfoes.

I'r gwrthwyneb, mae lliwiau mwy disglair yn y byd digidol bellach yn cael eu hystyried. i fod yn hynafol ac yn aneffeithiol, ac yn anaddas ar gyfer dyfeisiau oherwydd y straen y maent yn ei roi ar eich llygaid.

Gan fod dyfeisiau digidol yn rhan hanfodol o'n bywydau bob dydd, hyd yn oed yn fwy felly nawr gydag addysg ar-lein a chyfarfodydd Zoom o swyddfeydd cartref, bydd y mwyafrif ohonom wedi dod ar draws y telerau hyn ar gyfer mathau o liwiau: CMYK, RGB, HEX, a PMS. O ran creu paletau lliw digidol, mae dau fath: ar y sgrin ac argraffu. Mae RGB a HEX yn baletau ar y sgrin tra bod PMS a CMYK yn baletau print. Gyda'r paletau hyn ar gael i ni, gallwn greu celf ddigidol gyda chymaint o amrywiaethau o arlliwiau tawel ag sydd gennym mewn olewau, alcydau a dyfrlliwiau.

> Yn y tabl isod rydym wedi darparu'r codau RGB a HEX ar gyfer y lliwiau tawel a ddefnyddir amlaf. Gellir eu defnyddio hefyd i greu lliwiau tawel eraill. Mewn gwirionedd, gellir tawelu unrhyw liw ar y sbectrwm lliw trwy eu cymysgu â'r lliwiau yn y canlynoltabl.
Lliw Cod RGB Cod Hecs Cysgod
Gwyn 255, 255, 255 #FFFFFF
Du 0, 0, 0 #000000
Llwyd Ysgafn 231, 230, 230 #E7E6E6 <27
Llwyd Tywyll 165, 165, 165 #A5A5A5
Brown Ysgafn 153, 102, 51 #996633
Brown Tywyll 102, 51, 0 #663300
Gwyrdd golau 51, 204, 51 #33CC33
Gwyrdd Tywyll 0, 51, 0 #003300

Paentiadau Enwog Gyda Phalet Lliw Tawel

Byddai’n amhosib trafod yr holl artistiaid a’r gweithiau celf y mae’r artistiaid wedi defnyddio naill ai lliwiau llachar neu dawel ynddynt, ond mae dau artist yn dod i’r meddwl wrth feddwl am arlliwiau byw a thawel: Piet Mondrian ( 1872 i 1944) ac Edward Degas (1834 i 1917), yn y drefn honno.

Ymhlith gweithiau mwyaf adnabyddus Mondrian mae ei Cyfansoddiad mewn Coch, Glas, a Melyn (1929). Mae'n gyfres o ffigurau geometrig llachar yn y lliwiau cynradd coch, glas a melyn, gyda sgwariau gwyn a borderi du sy'n gwneud i'r lliwiau sefyll allan yn fwy. Mae hon yn enghraifft wych o'r defnydd o dirlawn iawn, llacharlliwiau.

Gweld hefyd: "The Wounded Deer" gan Frida Kahlo - Astudiaeth Gynhwysfawr

Cyfansoddiad mewn Coch, Glas, a Melyn (1929) gan Piet Mondrian; Piet Mondrian, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Ar ben arall y sbectrwm mae Y Dosbarth Ballet (1871) Edgar Degas, sef astudiaeth mewn tonau tawel, tyner, o'r gwyrdd meddal muriau'r ystafell a gwyn ffrogiau'r dawnswyr, i frown ffrwyn yr estyll. Yr argraff gyffredinol o'r paentiad yw heddwch a thawelwch.

Y Dosbarth Ballet (1871) gan Edgar Degas; Edgar Degas, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Dau ddarlun cyferbyniol arall yw Cychod Pysgota ar y Traeth yn Saintes Maries de la Mer (1888) a James Abbott McNeill Whistler's gan Van Gogh Mam Whistler (1871). Ym mhaentiad Van Gogh, oren a glas yw’r lliwiau amlycaf gyda chyffyrddiad o wyrdd calch . Meddai, “Nid oes glas heb felyn a heb oren.” Ychydig iawn o gyfoeswyr Van Gogh oedd yn gallu paentio'n llwyddiannus gyda lliwiau llachar fel y gwnaeth, ac nid yw Cychod Pysgota yn eithriad.

Cychod Pysgota ymlaen y Traeth (1888) gan Vincent Van Gogh; Vincent van Gogh, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Mewn cyferbyniad, mae Mam Whistler yn cynnwys bron yn gyfan gwbl o ddu a llwyd, gyda sblash o wyn yn y paentiad sy'n hongian ar y wal, a chyffyrddiad omelyn tawel am ei hwyneb a'i dwylo. Serch hynny, mae testun y paentiad – sy’n cael ei bortreadu’n bennaf mewn du – yn sefyll allan o’r cefndir llwyd a du. Y teimlad a ddaw i'r amlwg yw llonyddwch a melancholy.

Gweld hefyd: Symudiad Fluxus - Esboniad o Fudiad Fluxus Avant-Garde

Mam Whistler (1871) gan James McNeil Whistler; James McNeill Whistler, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Yn yr erthygl hon, rydym wedi ceisio chwalu’r myth bod palet lliwiau tawel yn un diflas. I'r gwrthwyneb, mae yna lawer o liwiau gwahanol y gellir eu defnyddio ar eu pen eu hunain neu eu cymysgu â lliwiau eraill i ddod ag emosiwn i'ch paentiadau, ar gyfer yr artist a'r gwyliwr. Peidiwch â bod ofn arbrofi gyda'ch palet lliwiau a gweld faint o liwiau tawel diddorol y gallwch chi eu creu eich hun.

Edrychwch ar ein stori we palet lliwiau tawel yma!

Yn aml Cwestiynau

Beth Yw Diffiniad Lliw Tawel?

Mae lliw tawel yn un sydd ddim mor dirlawn â lliw llachar. Mae wedi'i bylu neu'n llwydo trwy ei gymysgu â lliwiau fel du, gwyn neu lwyd, a brown neu wyrdd. Fodd bynnag, ni waeth ym mha gyfrwng yr ydych yn gweithio, bydd rhai lliwiau yn y palet eisoes yn fersiynau tawel, ond nid yw hynny'n golygu y gallwch eu dad-satureiddio ymhellach os dymunwch.

Beth yw'r Rhai a Ddefnyddir amlaf Lliwiau Tawel?

A siarad yn dechnegol, gall unrhyw liw ar y sbectrwm gael ei dawelu trwy gymysgunhw gyda'r lliwiau a grybwyllir uchod. Fodd bynnag, y lliwiau tawel mwyaf cyffredin yw arlliwiau'r ddaear, fel llwyd, gwyrdd a brown. Defnyddir du a gwyn yn aml hefyd, du i dywyllu'r cymysgedd a gwyn i'w ysgafnhau.

A allaf Ddefnyddio Lliwiau Tawel a Lliwiau Disglair yn Fy Mhaentiadau?

Gallwch. Nid oes unrhyw reolau o ran y lliwiau a ddefnyddir, ond wrth ddefnyddio cyfuniad o liwiau tawel a llachar, ceisiwch ddefnyddio lliwiau tawel yng nghanol darn y cyfansoddiad a'u hamgylchynu â lliwiau mwy disglair. Fel hyn bydd llygad y gwyliwr yn cael ei gyfeirio'n syth at y canolbwynt oherwydd bydd y lliwiau llachar o'i amgylch wedi gwneud iddo sefyll allan.

a astudiodd gyntaf yr effaith y mae lliwiau'n ei chael ar hwyliau. Yn gyflym ymlaen ychydig filoedd o flynyddoedd i ddiwedd y 1660au pan ddarganfu Syr Isaac Newton y sbectrwm lliw a sut mae wedi'i gyfansoddi. Ond y seicolegydd Carl Jung sy'n cael ei gydnabod fel arloeswr seicoleg lliw. Roedd ganddo ddiddordeb arbennig yn ystyron a phriodweddau lliw, yn ogystal â photensial celf ar gyfer seicotherapi.

Mewn seicoleg lliw, y lliwiau cynradd yw coch, melyn a glas. Cynrychiolant y meddwl, y corff, a'r emosiynau, yn ogystal â'r cytgord a'r gyd-ddibyniaeth rhwng y tair elfen.

Ymhellach, o'r tri lliw hyn y gellir creu pob lliw arall y gellir ei ddychmygu, ac eto maent ni ellir ei greu trwy gymysgu lliwiau eraill gyda'i gilydd. A boed yn eu ffurf buraf, dirlawn neu mewn tônau tyner, tynerach, dywedir fod gan bob lliw ystyron symbolaidd.

Symbolaeth Lliw

Pan ddaw i gelfyddyd, un o yr arfau mwyaf pwerus sydd ar gael inni yw creu llun gan ddefnyddio lliwiau symbolaidd. Fel artistiaid, rydym yn gallu ysgogi rhai ymatebion gan wylwyr i liwiau penodol, ac ar yr un pryd anfon neges at wylwyr yn seiliedig ar symbolaeth y lliwiau. Gall y neges hon fod yn bositif neu'n negyddol, yn dibynnu ar y lliwiau rydyn ni'n eu defnyddio.

Water Lilies (1915) gan Claude Monet; Claude Monet, Parth cyhoeddus, trwy Comin Wikimedia

Peidiwchcael eich twyllo i feddwl mai dim ond y lliwiau cynradd sydd ag ystyron arbennig, neu mai dim ond symbolaeth sydd mewn lliwiau sy'n dirlawn ac yn fywiog. Mae palet lliw annirlawn yn gallu ysgogi cymaint o emosiynau pwerus â lliwiau llachar. Ar yr un pryd byddai'n annoeth meddwl oherwydd bod lliwiau annirlawn yn dawelach ac yn dawelach, na fyddant ond yn creu naws fewnblyg, melancolaidd mewn gwylwyr.

Du

Mae'r lliw du yn bwysig un mewn palet lliw annirlawn, er ei fod yn amlach na pheidio yn gysylltiedig â thristwch, morbidrwydd, a galar. Mae hefyd yn ddirgel ac yn gyfrinachol, ond ar yr un pryd, mae'n atgofus o urddas a soffistigedigrwydd. Mewn celf, mae du hefyd yn cael ei ystyried yn lliw gwrywaidd.

Dylid ei ddefnyddio'n ofalus neu bydd yn cysgodi'r lliwiau eraill yn y cyfansoddiad.

Glas

Glas heb amheuaeth yw lliw mwyaf poblogaidd y byd . Dyma liw'r awyr a'r môr felly fe'i hystyrir yn symbol o ddidwylledd a gonestrwydd. Mewn celf, yn ogystal ag ym mywyd beunyddiol, mae'r lliw glas yn cynrychioli ymddiriedaeth, doethineb a chymeriad da. Ond mae gan las ochr fflip iddo, un o felancholy ac anobaith, a dyna pam y term “cael y felan”. Po dywyllaf yw’r glas, y mwyaf hwyliau y gall y paentiad ddod, felly mae’n chwarae rhan hanfodol mewn palet lliw annirlawn gan y gall ennyn teimlad o ddeor.anobaith.

Brown

Pan fyddwn yn meddwl am liwiau tawel, mae'n debyg y bydd y rhan fwyaf ohonom yn meddwl yn syth am frown. Mae'n naws daear, sy'n atgoffa rhywun o goed a phridd, ac mae'n un o'r lliwiau mwyaf aflonydd ar y sbectrwm. Os yw cyfansoddiad y paentiad yn bennaf yn cynnwys lliwiau diflas, mae brown yn creu teimlad o ddaearoldeb cynnes. Mewn palet mwy disglair, mae'n dod ar ei draws fel lliw oer. Roedd brown yn lliw a ddefnyddiwyd yn helaeth gan yr hen feistri fel Rembrandt, Rubens, a Titian.

Defnyddiodd Van Gogh ef hefyd yn ei baentiad enwog “The Potato Eaters” (1885), sy’n gyfansoddiad brown a gwyrdd yn bennaf. “Rhywbeth fel lliw taten llychlyd iawn, heb ei phlicio wrth gwrs”, oedd fel y disgrifiodd Van Gogh ef.

Llwyd

Nesaf i frown, llwyd yw'r lliw arall a ddaw i'r meddwl pan godir cwestiwn beth yw palet lliw, gan fod lliwiau tawel hefyd yn cael eu hadnabod fel lliwiau “llwyd”. Mae Gray yn creu ymdeimlad o heddwch ac ar yr un pryd yn symbol o ataliaeth a gofal. Gellir gwneud gwahanol arlliwiau o lwyd trwy gymysgu dau liw cyflenwol (lliw cynradd ac eilaidd), megis glas ac oren, porffor a melyn, gwyrdd a choch.

Gwyrdd

Mae gwyrdd yn symbol o dwf a chreadigaeth newydd; lliw natur ydyw. Mae yna lawer o arlliwiau o wyrdd, a'r mwyaf tawel ohonynt yn cael effaith tawelu ar wylwyr. Mae'n dyner a heddychlonlliw, yn enwedig y gwyrdd golau, annirlawn.

Mae gwyrdd olewydd fel yr un a welir yn “The Potato Eaters” Vincent van Gogh (1885) yn lliw tawel clasurol sy'n heddychlon ond yn oriog ar yr un pryd.

Oren

Mae hwn yn lliw bywiog sy'n gysylltiedig â natur ddigymell a diffyg ofn ieuenctid. Mae'n bywiogi'r ymennydd ac yn ysgogi gweithgaredd meddwl cadarnhaol. I'r gwrthwyneb, po dywyllaf a mwyaf annirlawn yw'r oren, mwyaf ymosodol a threchaf y daw, felly rhaid bod yn ofalus wrth ei ddefnyddio mewn cyfansoddiad sydd wedi ei gyfansoddi yn bennaf o liwiau tawel.

12> Gwyn

Mae dadl mewn cylchoedd artistig y gall gwyn naill ai gael ei ystyried yn lliw ynddo'i hun, neu'n absenoldeb lliw. At ein dibenion, rydym yn ystyried gwyn yn lliw ac yn un sy'n gysylltiedig â phurdeb a ffresni. Mewn celf, gellir defnyddio gwyn i dynhau i lawr ac ysgafnhau lliwiau eraill. Pan fyddwn yn meddwl am y lliw gwyn rydym yn meddwl yn syth am eira a rhew, ond wrth beintio tirwedd eira, er enghraifft, dylid defnyddio gwyn yn gynnil oherwydd gall roi teimlad clinigol i'r paentiad.

Gall hefyd wneud i liwiau eraill mewn cyfansoddiad ymddangos yn ddifywyd. A chofiwch, mewn rhai diwylliannau, gwyn, nid du, yw lliw marwolaeth, galar, ac anhapusrwydd.

Piws

Crëir piws trwy gymysgu'r ddau gynradd. lliwiau coch a glas gyda'i gilydd. Mae'n brenhinol,lliw moethus, yn enwedig y lliwiau tywyllach. Dylid ei ddefnyddio'n ofalus, fodd bynnag, oherwydd gall greu teimladau o dristwch ac anobaith, yn enwedig os defnyddir y lliw du yn yr un paentiad. Mewn palet lliw diflas, mae'r arlliwiau ysgafnach a mwy tawel o borffor fel lafant , porffor, a lelog yn fwy maddau i'r llygaid ac yn gweithio'n dda gyda llwydion a gwyn.

<17

Melyn

Melyn yw un o’r tri lliw sylfaenol ac mae’n cynrychioli heulwen, golau, a chynhesrwydd, ac yn creu teimladau o hapusrwydd a gobaith yn y gwylwyr. Mae'n lliw optimistaidd, hafaidd sy'n rhoi'r teimlad bod popeth yn iawn yn y byd. Ni ellir gwneud melyn trwy gymysgu lliwiau eraill gyda'i gilydd, ond gellir ei gymysgu'n llwyddiannus i greu mwy o arlliwiau priddlyd.

Arlunwyr tirwedd o hen felynau dirlawn wedi'u defnyddio i ddarlunio naws rhamantus a melodramatig yn eu paentiadau.

Coch

Mae coch yn lliw deinamig sy'n symbolaidd nifer o emosiynau cadarnhaol megis cariad, cyffro, cryfder a grym. I'r gwrthwyneb, coch hefyd yw lliw perygl felly dylid ei ddefnyddio'n gynnil. Mae'n lliw sy'n gwneud y croen yn fwy gwastad, gan ei wneud yn lliw poblogaidd mewn paentiad portread . Mae coch golau a phinc yn rhoi'r teimlad o heddwch a chynhesrwydd, tra bod cochion dyfnach yn atgofus o egni a grym. Ond, fel y lliw oren , rhaid rhoi coch tawel yn ofalus mewn acyfansoddiad fel arall mae perygl iddo drechu'r lliwiau eraill, yn enwedig os ydynt hwythau wedi'u tewi.

Gan ddefnyddio Palet Lliw Tawel

>Claude Monet tad argraffiadaeth, dywedodd unwaith, “Lliw yw fy obsesiwn, llawenydd a phoenyd dydd i mi.” A phan edrychwch ar ei baentiadau fe welwch fod llawer ohonyn nhw wedi'u paentio â thonau tawel. Wrth gwrs, mae rhai yn cynnwys lliwiau llachar ond maent wedi'u gwrthbwyso gan liwiau mwy diflas.

Roedd Monet yn gwybod bryd hynny – fel y mae artistiaid modern heddiw – os yw eich paentiad cyfan wedi'i wneud. wedi'i wneud gan ddefnyddio cynllun lliw byw, dirlawn iawn, ni fydd unrhyw ganolbwynt i'r llun. Bydd y canolbwynt yn ymddangos fel pe bai wedi'i gysgodi gan y lliwiau cyfagos wrth i bob lliw ymladd i sefyll allan yn fwy na'r lleill. Nid yn unig y bydd gwylwyr y paentiad yn ei chael hi'n anodd gwybod ble i edrych, ond bydd y lliwiau sy'n cystadlu hefyd yn syfrdanol i'r llygad.

I'r gwrthwyneb, os yw eich lliwiau sylfaen yn cynnwys palet lliw diflas bydd gennych chi. mwy o reolaeth dros eich canolbwynt a ble rydych chi'n cyfeirio'r llygad i edrych.

Mae hyn oherwydd y gallai eich canolbwynt, sy'n cynnwys lliwiau annirlawn yn bennaf, gael ei amgylchynu gan liwiau mwy llachar, dirlawn gan wneud y canolbwynt pwynt sefyll allan yn fwy. Felly mae'n llawer mwy effeithiol defnyddio tonau mwy disglair o bryd i'w gilydd wedi'u cyfuno â thonau tawel, annirlawn. Felly beth sy'n gwneud apalet lliw annirlawn?

Creu Palet Tewi

Mae lliwiau tawel, a elwir hefyd yn lliwiau diflas, yn cynnwys palet lliwiau annirlawn. Felly, fel y mae'r enw'n awgrymu, pan fyddwch chi eisiau creu lliw tawel, byddech chi'n ei dynhau i lawr trwy ei gymysgu â llwyd. Gallech hefyd ddefnyddio du, a fyddai'n tywyllu'r lliw rydych yn ei gymysgu ag ef, neu wyn, a fyddai'n ysgafnhau'r lliw.

Mae nifer o artistiaid yn creu palet lliw annirlawn gan cymysgu lliw gyda'i liw cyflenwol, neu gyferbyniol, er enghraifft, coch a gwyrdd, neu oren a glas. O edrych arnynt ochr yn ochr, y ddau liw cyflenwol sy'n creu'r gwrthgyferbyniad cryfaf i'w gilydd, ond o'u cymysgu, maent yn creu lliw graddlwyd, gan ddileu ei gilydd.

Gellir defnyddio tonau daear hefyd i greu palet tawel. Yn y bôn, tôn pridd yw un sy'n cynnwys rhywfaint o frown, fel lliw'r pridd. Mae'r term hefyd yn cyfeirio at liwiau naturiol fel awyr lwyd stormus, dail gwyrdd crisp, pridd brown cyfoethog, a choch llachar yr haul. Gallai palet lliwiau tawel hefyd gynnwys porffor diflas neu las llechen dywyll .

Mae llwyd cynnes neu oer hefyd yn cael ei ystyried yn lliw tawel, ac mewn gwirionedd mae “Ultimate Grey” yn un o Lliwiau'r Flwyddyn Pantone ar gyfer 2021. Mae'n lliw y mae rhywun yn ei gysylltu â minimaliaeth a glendid , ac yn tawelu ac yn lleddfol i'r llygad ar yr un pethamser.

Oni bai eich bod yn cymysgu lliwiau'n ddigidol, nid yw creu palet lliwiau tawel yn wyddor fanwl. Am bob dau liw cymysg bydd canlyniad gwahanol, yn dibynnu ar y gymhareb o liwiau cymysg, a dirlawnder pob lliw. Ac ar gyfer pob paentiad a wnewch, bydd gofynion lliw gwahanol. Felly, y ffordd orau o gyflawni'r canlyniadau rydych chi eu heisiau yw arbrofi gyda chymarebau a dirlawnder lliw nes i chi gyrraedd y palet lliw rydych chi ei eisiau.

Analog vs Digidol

Os cyflenwadau celf a chrefft analog yn dal i chwarae rhan yn eich bywyd, er enghraifft, os ydych chi'n un o filoedd o newyddiadurwyr analog sydd allan yna - sef eich bod chi'n defnyddio pen a phapur i gofnodi'ch meddyliau yn hytrach na dyfais ddigidol - byddwch chi'n gwybod bod cyflenwadau fel mae llyfrau nodiadau, beiros, a phensiliau yn dod mewn myrdd o liwiau, llawer ohonynt yn llachar ac yn drawiadol. Yn amlach na pheidio, mae newyddiadurwyr yn dewis inc lliw dros inc du gan ei fod yn fwy deniadol yn weledol iddynt. O safbwynt seicolegol, mae lliwiau llachar yn ddyrchafol ac yn egniol, ac, ar bapur, nid yn galed ar y llygaid>gan Claude Monet; Claude Monet, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

I'r gwrthwyneb, mae dyfeisiau digidol yn dod mewn lliwiau tawel fel du, gwyn, ac arian neu lwyd. Ac os ydych chi'n defnyddio Apple Mac neu raglen Windows ar eich gliniadur, y sgrin

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.