Lliw Vermilion - Y Lliw Coch Vermilion Disglair a Chyffrous

John Williams 25-09-2023
John Williams

R ed yw un o'r lliwiau mwyaf poblogaidd ymhlith pawb a dyma'r lliw gorau a ddefnyddir mewn baneri gwledydd ledled y byd. Fodd bynnag, mae yna nifer o arlliwiau o goch, ac mae gan bob un ohonynt eu diddordeb eu hunain. Un o'r lliwiau hyn sydd â chryn hanes yw'r lliw vermilion.

Pa Lliw Yw Vermilion?

Mae gan bob arlliw o goch a gynhyrchir ei gyfansoddiad unigryw ei hun, boed o bigmentau neu gyfuniad o donfeddi golau. Mae'r lliw penodol hwn wedi bod o gwmpas ers blynyddoedd lawer ac yn tarddu o'r mwyn powdr a elwir yn sinabar, sy'n wenwynig gan ei fod yn cynnwys sylffid mercwri. Cyfeirir at y lliw yn aml fel lliw coch vermilion, gan ei fod yn goch-oren llachar sy'n dirlawn ac yn gynnes.

Cysgod Vermilion Cod Lliw Vermilion Vermilion Cod Lliw Vermilion CMYK (%) Cod Lliw Vermilion RGB Lliw Vermilion
Vermilion #e34234 0, 71, 77, 11 227, 66, 52

Vermilion Lliw: Hanes Cryno

Mae'r gair ei hun yn air Hen Ffrangeg vermilion , sy'n dod o vermeil , ac mae hwn yn deillio o'r gair Lladin vermiculus , sy'n yw mynegiant bychanol y gair vermis , sy'n golygu mwydyn. Mae hyn yn gysylltiedig â'r lliw coch a wnaed o'r pryfyn o'r enw kermes vermilio . Y cynhyrchiadffurfio triongl. Mae'r un egwyddor yn berthnasol i'r cyfuniad lliw sgwâr o bedwar lliw.

Gallwch hefyd gael cynllun lliw petryal neu tetradig.

Cysgod Glas 52, 227
Cod Hecs Cod Lliw CMYK (%) Cod Lliw RGB Lliw
Vermilion #e34234 0, 71, 77, 11 227, 66, 52 #4234e3 71, 77, 0 , 11 66, 52, 227
Gwyrdd Calch #34e342 77, 0, 71, 11 52, 227, 66
Sut i Gymysgu Paent Lliw Vermilion

Wrth gymysgu lliwiau , gall fod yn gyfle i arbrofi a chreu eich palet lliwiau eich hun. Mae yna wahanol fathau o liwiau paent, felly efallai y byddwch am brynu tiwb paent vermilion. Fodd bynnag, os ydych am ddechrau o'r dechrau a chymysgu'ch lliwiau paent, yna rydym yn awgrymu'r canlynol.

 • Cadmium coch dwfn
 • Cadmium coch
 • Titanium gwyn

>Gellir disgrifio cadmiwm coch fel lliw sy'n ymdebygu i vermilion y gorau. At hyn, gallwch chi ychwanegu symiau bach iawn o gadmiwm coch dwfn a thitaniwm gwyn. Rhowch gynnig ar wahanol gyfrannau i weld beth fydd yn mynd â chi agosaf at y lliw vermilion. Bydd y gwyn yn helpu gyda didreiddedd, tra bod y cadmiwm coch yn darparu'r disgleirdeb. <11
Cysgod Cod Hecs<2 CMYKCod Lliw (%) Cod Lliw RGB Lliw
>Cadmium Red Deep #b72e35 0, 75, 71, 28 183, 46, 53
Cadmium Coch #e30022 0, 100, 85, 11 227, 0, 34
Titanium White #ffffff 0, 0, 0, 0 255, 255, 255
Yn gyffredinol, fe allech chi roi cynnig ar ddefnyddio coch oer, ychydig bach o las cynnes, a melyn cynnes mewn gwahanol gyfrannau i cyflawni lliw vermilion. I greu palet lliw mwy cynhwysfawr, os yn bosibl, mae'n syniad da cael coch oer yn ogystal â chynnes a glas cynnes ac oer, yn ogystal â melyn oer a chynnes at ddibenion cymysgu.

Wrth beintio ag arlliwiau o goch fel vermilion, nid oes rhaid i chi ddefnyddio llawer iawn, oherwydd gall hyd yn oed ychwanegiadau bach wneud gwahaniaeth a thynnu sylw.

Lliw Vermilion a Dyluniad Mewnol

Mae lliw coch vermilion yn lliw llachar a beiddgar y gellir ei ddefnyddio'n llwyddiannus i ddod â rhywfaint o fywiogrwydd i unrhyw ystafell. Fodd bynnag, mae gan y lliw rai cyfyngiadau, os ydych chi'n defnyddio gormod ohono, byddwch chi'n glanio mewn gofod sy'n anghyfforddus ac yn llethol. Gallwch hefyd ddefnyddio amrywiadau vermilion gyda lliwiau eraill.

Vermilion on Walls

Y ffordd orau i beintio waliau gyda vermilion yw gwneud wal acen a gwnewch hyn yn ganolbwynt i chi mewn ystafell.Fodd bynnag, os ydych chi eisiau arddull wahanol a gofod mwy, gallwch ei gymhwyso i'r holl waliau. Byddwch yn siwr i dorri'r lliw gyda trim gwyn a nenfydau, ac efallai llawr pren ysgafn. Yn lle paent, beth am roi cynnig ar bapur wal patrymog i gael effaith ddramatig, ond steilus? Mae'r lliw vermilion nid yn unig ar gyfer y tu mewn i'r tŷ, ystyriwch beintio tu allan y cartref. Heblaw am y waliau allanol, gallwch ychwanegu lliw at y teils to. Gall cysgod fermilion bywiog ar gyfer y drws ffrynt a drysau'r garej hefyd wneud datganiad a bydd yn tynnu sylw at yr ardaloedd hynny.

Gellir rhoi lliw Vermilion ar gaeadau pren hefyd, a pheidiwch ag anghofio'r blwch post.

Yn cynnwys Acenion Vermilion

Heblaw wal acen, mae yna Mae llawer o ffyrdd o ddod â'r lliw vermilion i mewn, heb iddo ddod yn brif thema i chi. Ystyriwch ddarnau dodrefn mewn vermilion, neu os yw hyn yn dal yn ormod, yn hytrach cynhwyswch liwiau vermilion gyda chlustogau neu dafliadau, y gellir eu tynnu'n hawdd os byddwch yn blino arno.

Vermilion byddai'n edrych yn wych gyda lliwiau gwyn, hufen, llwyd, a glas wedi'u cynnwys yn y cynllun lliwiau. Byddai gwead pren tywyll yn mynd yn dda. Gallwch hefyd ddod â'r lliw vermilion i mewn trwy'r gwaith coed, fel cypyrddau neu silffoedd, a all weithredu fel math o ddarn arddangos. Ymhlith y syniadau eraill i ddod â vermilion i mewn mae'r canlynol:

 • Countescounters Vermilion
 • Patteredryg ardal
 • Fasys
 • Llenni
 • Llenni
 • Gwaith celf ar thema Vermilion
 • Offer Cegin
 • Teils llawr a wal

1> Mae'r lliw vermilion yn arlliw arall o goch efallai yr hoffech chi ystyried ei ychwanegu at arsenal eich cynllun lliw wrth ddylunio'ch prosiect nesaf. Bydd y cysgod hwn o goch yn dod â rhywfaint o gyffro ac egni i mewn ac yn gwneud datganiad lliwgar.

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Pa Lliw Yw Vermilion?

Mae lliw coch vermilion yn arlliw llachar, dirlawn a chynnes o goch y gellir ei gymysgu'n aml â choch eraill, er enghraifft, rhuddgoch ac ysgarlad. Fodd bynnag, mae'r rhain i gyd yn lliwiau ar wahân sy'n dod gyda chodau lliw hecs unigol.

Ydy Vermilion yn Drud?

Mae ffynonellau pur y sinabar mwynol yn brin ac yn ddrud, fel y bu erioed yn y gorffennol. Fodd bynnag, roedd y lliw pigment y gofynnwyd amdano hefyd yn wenwynig. Heddiw, gallwch gael vermilion pur o hyd, ond gallwch gael fersiynau llawer rhatach a mwy diogel o'r lliw vermilion.

Pa Lliw Paent Sydd Agosaf at Fermilion?

Y lliw paent y gallwch chi ei ddarganfod heddiw sy'n cynrychioli'r lliw vermilion agosaf yw cadmiwm coch. I'r coch cadmiwm, gallwch ychwanegu ychydig o gadmiwm coch dwfn a gwyn ar gyfer didreiddedd. Chwaraewch o gwmpas gyda'r cyfrannau nes i chi gael y lliw rydych chi ar ei ôl.

Ydy Cinnabar yn Lliw?

Cinnabar aMae vermilion yn aml yn enwau a ddefnyddir ar gyfer yr un lliw. Yn wreiddiol, daw'r lliw o'r mwyn a elwir yn cinnabar. Heddiw, mae fermilion yn fwy o ddisgrifiad o'r lliw, a defnyddir sinabar yn fwy wrth gyfeirio at y mwyn.

o liw kermes yn eithaf drud ond mae wedi cael ei ddefnyddio ers yr hen amser ac roedd yn eithaf poblogaidd yn ystod y cyfnod canoloesol. Yn ddiweddarach, cynhyrchwyd lliw coch tywyllach llai costus o'r enw carmine o'r cochineal Mecsicanaidd, sy'n bryfyn cen.

Cafodd yr enw lliw vermilion ei ddogfennu gyntaf fel enw lliw Saesneg ar ddiwedd y 13eg ganrif.

Ffynhonnell arall o'r lliw vermilion oedd ffynhonnell fwynol o'r enw cinnabar, sy'n cynnwys sylffid mercwri ac mae'n wenwynig iawn. Roedd sinabar a vermilion yn enwau cyffredin a ddefnyddiwyd i ddisgrifio'r lliw. Fodd bynnag, ar ôl yr 17eg ganrif, daeth vermilion yn fwy o ddewis poblogaidd, tra defnyddiwyd sinabar i ddisgrifio'r mwyn. Roedd cloddio'r sinabar yn y dyddiau hynny yn ddrud, yn anodd yn ogystal â pheryglus, oherwydd ei wenwyndra. Bu farw llawer o'r glowyr wrth gloddio'r mwyn hwn y mae galw mawr amdano.

Gellir dyddio'r tro cyntaf erioed i'r sinabar powdrog gael ei ddyddio filoedd o flynyddoedd cyn Crist yn yr hyn a elwir heddiw yn Twrci. Darganfuwyd y pigment hefyd yn Sbaen a gwareiddiad Hynafol Tsieina, lle defnyddiwyd y pigment sinabar i baentio lloriau, waliau a chrochenwaith. Daeth y pigment yn cael ei alw'n goch Tsieina, a ddefnyddiwyd hefyd mewn pastau argraffu ac fe'i defnyddiwyd yn yr inc caligraffig a ddefnyddiwyd gan yr ymerawdwyr.

Mystic Geni (1500) gan Sandro Botticelli ; Sandro Botticelli, Parth cyhoeddus, trwyComin Wikimedia

Yn niwylliant Taoaidd Tsieina, mae'r lliw vermilion yn cael ei ystyried yn lliw byw ac yn lliw bywyd yn ogystal â thragwyddoldeb. Mae gan lawer o addurniadau Blwyddyn Newydd Tsieineaidd y lliw hwn hefyd, sy'n symbol o ffyniant a phob lwc. Yn ogystal â chael vermilion pur a naturiol, mae'r Tsieineaid hefyd yn cael eu cydnabod am syntheseiddio fermilion trwy broses wresogi gan ddefnyddio mercwri a sylffwr.

Roedd y Rhufeiniaid yn arbennig o hoff o ymgorffori lliw mewn ffresgoau, cerfluniau, a hyd yn oed colur. Peintiodd y Rhufeiniaid hefyd wynebau cadfridogion buddugol â vermilion. Yn ystod yr Ymerodraeth Fysantaidd , defnyddiwyd inc vermilion ar gyfer archddyfarniadau yn ogystal â llythyrau swyddogol. Daeth fermilion pur mor ddrud, bu'n rhaid i'r arweinwyr Rhufeinig osod y pris maes o law.

Daeth y fersiwn synthetig o fermilion yn eithaf poblogaidd yn Ewrop yn ystod y 12fed ganrif.

It yn cael ei ddefnyddio'n gyffredin i oleuo llawysgrifau, yn arbennig, llawysgrifau canoloesol a oedd yn cynnwys amrywiol ddogfennau, ffiniau cywrain, a darluniau bach. Daeth y fersiwn syntheseiddio o fermilion hyd yn oed yn fwy poblogaidd yn ystod y 14eg ganrif, gan fod y broses yn hawdd i'w rheoli a'i hailadrodd a'i bod hyd yn oed yn cael ei hystyried yn well na'r pigment vermilion naturiol.

Gan fod y pigment, boed yn bur neu wedi'i syntheseiddio, yn mor ddrud, roedd y fersiwn Ewropeaidd yn aml yn cael ei lygru â deunyddiau rhatach eraill fel bricsllwch, plwm coch, ac ocsid haearn ymhlith ychwanegion eraill. Gwnaeth hyn y pigment terfynol a gynhyrchwyd yn fwy ansefydlog mewn paentiadau. Isod mae rhai enghreifftiau o baentiadau sy'n defnyddio'r lliw vermilion:

 • Genedigaeth Gyfriniol (1500) gan Sandro Botticelli
 • Tarddiad y Llwybr Llaethog (1575) gan yr artist Eidalaidd Tintoretto
 • Disgyniad o'r Groes (1612-1614) gan Peter Paul Rubens 23>
 • Belshazzar's Gwledd (1635) gan Rembrandt

Oherwydd gwenwyndra fermiliwn, gostyngodd y llog dros y blynyddoedd, ac yn yr 20fed ganrif, daeth pigmentau synthetig i rym, megis cadmiwm coch. Gallwch chi brynu tiwb o gadmiwm coch neu gadmiwm coch dwfn yn hawdd o siop gelf heddiw. Fodd bynnag, gallwch gael y fersiynau gwreiddiol o vermilion o hyd, y dylid eu defnyddio gyda gofal mawr.

Belshazzar’s Feast (1635) gan Rembrandt; Rembrandt , Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Mae Vermilion yn dal i fod yn rhan o lawer o ddiwylliannau, er enghraifft, mae menywod Hindŵaidd yn defnyddio fermilion o'r enw sindoor , sy'n cael ei osod ar hyd rhaniad y llinell wallt ac sy'n arwydd bod y wraig yn briod. Mae dynion Hindŵaidd hefyd yn gwisgo rhai ar eu talcennau ar gyfer rhai seremonïau crefyddol. Mae lliw vermilion hefyd wedi cyrraedd diwylliant modern, yn enwedig fel lliw ar gyfer ceir modur. Er enghraifft, y Maclaren 570s Spider Vermilion Red 2022.

Gweld hefyd: Sut i Dynnu Twrci - Ein Tiwtorial Lluniadu Twrci Hwyl a Hawdd

Lliw VermilionYstyr

Mae pob arlliw o goch yn rhannu nodweddion tebyg, er enghraifft, maent i gyd yn gysylltiedig â chariad, angerdd, rhamant, egni yn ogystal â dicter. Fel y crybwyllwyd, mae vermilion hefyd yn cael ei weld fel rhywbeth sy'n sefyll dros fywyd a bywiogrwydd. Mae Vermilion, fel gyda phob lliw coch, hefyd yn tynnu sylw, yn ysgogol, yn gyffrous, ac yn ennyn hyder. Fodd bynnag, gall ystyr lliw vermilion fod yn negyddol hefyd.

Yn ogystal â dicter, gall fermilion hefyd fod yn gysylltiedig ag ymosodol, goruchafiaeth, a byrbwylltra.

Tonau Lliw Vermilion

Mae'n debyg mai lliw coch vermilion yw lliw sy'n llai adnabyddus ac y gellir ei ddrysu amlaf ag arlliwiau eraill o goch fel ysgarlad a rhuddgoch. Mae'r rhain i gyd yn lliwiau bywiog a dirlawn. Er mwyn gwybod y gwahaniaeth yw gweld pob cod lliw, sy'n darparu'r canrannau neu'r gwahaniaethau ym maint y lliw sy'n ffurfio pob lliw. Cynrychiolir hyn gan god lliw RGB ar gyfer graffeg gwe sy'n defnyddio golau a chod lliw CMYK ar gyfer inc ac argraffu.

Scarlet

Fel y gwelwch isod, mae ysgarlad a fermilion ychydig yn wahanol. Fe sylwch fod gan ysgarlad naws coch mwy amlwg gan fod ganddi fwy o goch yn y system cod lliw coch, gwyrdd a glas (RGB).

Mae ysgarlad yn fwy o goch pur, llachar a dwys.

Cysgod Vermilion Vermilion <11
Cod Hecs Vermilion CMYK VermilionCod Lliw (%) Cod Lliw Vermilion RGB Lliw Vermilion
#e34234 0, 71, 77, 11 227, 66, 52
Scarlad #ff2400 0, 86, 100, 0 255, 36, 0

Crimson

Crimson yn fwy o liw coch llachar a dyfnach, gydag ychydig mwy o las wedi'i ychwanegu i mewn, sy'n ei wneud. coch oerach. Mae gan y fermilion, ar y llaw arall, fwy o islais oren, sy'n ei wneud yn arlliw cynhesach o goch.

Cysgod Vermilion Cod Hecs Vermilion Cod Lliw Vermilion CMYK (%) Cod Lliw Vermilion RGB Lliw Vermilion
Vermilion #e34234 0, 71, 77, 11 227, 66, 52 Crimson #dc143c 0, 91, 73, 14 220, 20, 60

Gwahanol arlliwiau o Vermilion

Mae ystod eang o amrywiadau o ran vermilion. Mae'r lliw coch-oren yn rhan o liwiau Crayola Crayon, tra bod yr oren-goch yn rhan o'r lliwiau gwe cyntaf a oedd ar gael. Mae vermilion canolig yn lliw dylunio mewnol poblogaidd.

Mae coch Tsieineaidd wedi bod o gwmpas ers blynyddoedd lawer a dyma'r cysgod a ddefnyddir ar gyfer llestri lacr Tsieineaidd.

8> <34 0, 56, 73, 15>
Cysgod Vermilion Cod Hecs Vermilion Cod Lliw Vermilion CMYK(%) Cod Lliw Vermilion RGB Lliw Vermilion
Vermilion #e34234 0, 71, 77, 11 227, 66, 52
Oren Coch #ff5349 0, 67, 71, 0 255, 83, 73
Oren Coch #ff4500 0, 73, 100, 0 255, 69, 0
217, 96, 59
Coch Tsieineaidd #aa381e 0, 67, 82, 33 170, 56, 30

Cyfuniadau Lliw Vermilion

Pryd wrth ddelio â lliwiau a sut i'w defnyddio, mae angen i chi feddu ar wybodaeth sylfaenol am ddamcaniaeth lliw . Mae hyn yn golygu dysgu am bethau fel olwyn lliw , ac wrth gwrs, cyfuniadau lliw. Heddiw, gallwch chi fynd ar-lein yn hawdd a dod o hyd i'r cyfuniadau lliw amrywiol ar gyfer lliw penodol. Fodd bynnag, gallwch chi hefyd ddarganfod eich hun trwy wirio'r lliwiau ar olwyn lliw.

Mae'r cyfuniad lliw mwyaf cyffredin yn cynnig cyferbyniad ac yn tynnu sylw gwyliwr. Fel arfer, dyma'ch lliwiau cyflenwol, sydd ar ochrau gwrthgyferbyniol wrth edrych ar yr olwyn lliw. O ran vermilion, y lliw sy'n gweithio orau ac sy'n gwneud i vermilion sefyll allan yw lliw gwyrddlas neu gwyrddlas llachar.

Gweld hefyd: August Macke - Edrych ar yr artist Mynegiadaeth Almaeneg August Macke
Cysgod Cod Hecs Cod Lliw CMYK(%) Cod Lliw RGB Lliw
Vermilion #e34234 0, 71, 77, 11 227, 66, 52
Cian Disglair #34d5e3 77, 6, 0, 11 52, 213, 227
Turquoise #40e0d0 71, 0, 7, 12 64, 224, 208

Mae cyfuniad lliw gwych arall yn cael ei adnabod fel lliwiau cyflenwol hollt. Mae'r rhain hefyd yn lliwiau cyferbyniol ac yn darparu cyfuniad lliw gweledol braf. Mae'r math hwn o balet lliw yn eithaf poblogaidd mewn dyluniadau graffig a gwe. Mae'r lliwiau hyn i'w cael bob ochr i'r lliw cyflenwol.

8>
Cysgod Cod Hecs <10 Cod Lliw CMYK (%) Cod Lliw RGB Lliw
Vermilion #e34234 0, 71, 77, 11 227, 66, 52
Bleu De France #347ee3 77, 44, 0, 11 52 , 126, 227 77, 0, 32, 11 52, 227, 154

Cyfuniadau Lliw Cyfatebol Vermilion

I greu cyfuniad lliw mwy dymunol sy'n yn hawdd ar y llygaid, gallwch ddefnyddio lliwiau cyfatebol . Mae'r lliwiau hyn i gyd yn yr un ardal ar yr olwyn lliw ac fel arfer yn rhannu nodweddion tebyg.

Isod, gallwn weld y lliwiau yn arlliwiau o binc aoren.

<43 >Oren
Cysgod Cod Hecs Cod Lliw CMYK (%) Cod Lliw RGB Lliw
1>Vermilion #e34234 0, 71, 77, 11 227, 66, 52
Pinc #e3347e 0, 77, 44, 11 227, 52, 126
#e39a34 0, 32, 77, 11 227, 154 , 52

Vermilion Cyfuniadau Lliw Monochromatig

Chwilio am amrywiad bychan yn eich cyfuniad lliw? Yna yr opsiwn monocromatig yw'r ffordd i fynd. Mae'r lliwiau hyn yn deillio o un lliw ac yn cynnig gwahanol arlliwiau ac arlliwiau o'r un lliw. Fel y gwelwch yn y tabl, mae gennych fersiwn tywyllach ac ysgafnach o'r lliw vermilion.

29> Vermilion 29> Fermilion Tywyll
Cysgod Cod Hecs Cod Lliw CMYK (%) Cod Lliw RGB Lliw
#e34234 0, 71, 77, 11 227, 66, 52
#b22519 0, 79, 86, 30 178, 37, 25
Fermilion Ysgafn #ec8177 0, 45, 50, 7 236, 129, 119

Vermilion Cyfuniadau Lliw Triadig

Dyma gyfuniad lliw triphlyg arall, sydd eto'n ffurfio cyferbyniad. Gellir dod o hyd i'r lliwiau ar yr olwyn liw ac mae'r tri lliw wedi'u gwasgaru'n gyfartal,

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.