Keith Haring - Cyflwyniad i Bywgraffiad a Chelf Keith Haring

John Williams 25-09-2023
John Williams

Cododd K eith Haring yr artist o fyd celf Bop America yn y 1900au. Mae gwaith celf Keith Haring yn cynrychioli’r isddiwylliant graffiti yn Efrog Newydd, a defnyddiwyd llawer o’i oeuvre fel modd o gyfathrebu actifiaeth gymdeithasol rywiol. Daeth paentiadau Keith Haring yn iaith artistig a gydnabyddir yn boblogaidd.

Bywgraffiad yr Artist Pop Keith Haring

Pwy yw Keith Haring a ble cafodd Keith Haring ei eni? Sut bu farw Keith Haring a pham roedd ei oeuvre mor bwysig i’r gymuned artistig danddaearol a’r actifyddion fel ei gilydd? Yn yr erthygl hon, byddwn yn ceisio ymdrin â bywyd Keith Haring yr arlunydd yn ogystal â'r hanes y tu ôl i weithiau celf Keith Haring.

11>
Cenedligrwydd <10 Americanaidd
Dyddiad Geni 4 Mai 1958
Dyddiad Marw 16 Chwefror 1990
Man Geni Pennsylvania, Unol Daleithiau

Bywyd Cynnar ac Addysg

Ganed Keith Haring ar y 4ydd o Fai, 1958 yn Reading, Pennsylvania. Magodd ei dad, Allen Haring, cartwnydd a pheiriannydd hobïwr, a'i fam, Joan Haring, ef yn Kutztown, Pennsylvania. Karen, Kristen, a Kay oedd ei dair chwaer iau. Datblygodd Haring angerdd am beintio yn ifanc, gan fwynhau amser gyda'i dad yn creu brasluniau arloesol.

Dr. Roedd cartwnau Seuss, Walt Disney, y Looney Tunes, a Charles Schulzarlunwyr y mae eu gwaith wedi ymddangos ar botel o win Chateau Mouton Rothschild ym 1988. Hedfanodd i Japan ym mis Ionawr 1988 i ddechrau Pop Shop Tokyo, a fethodd ac a gaeodd wedyn yn ystod haf 1988.

Paentiodd Haring a murlun ar gyfer Rhôl Wyau Pasg traddodiadol y Tŷ Gwyn ym mis Ebrill 1988.  Oherwydd ei broblemau iechyd a cholli ei gydweithwyr Jean-Michel Basquiat ac Andy Warhol , credai fod ganddo rywbeth i'w gyflawni. Er mwyn cynyddu ymwybyddiaeth o'r pandemig HIV, creodd Haring y fresco Todos Juntos Podemos Parar el SIDA yn ardal beryglus Barrio Chino yn Barcelona ym mis Chwefror 1989.

Todos Juntos Podemos Para el SIDA (“Together We Can Stop AIDS”) (1989) gan Keith Haring; Keith Haring, Parth Cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Teithiodd Haring i Chicago ym mis Mai 1989, ar gais athro o’r enw Irving Zucker, i gynhyrchu paentiad 480 troedfedd yn Grant Park gydag oddeutu 500 o blant. Tua'r un cyfnod, ymddangosodd tri murlun Haring arall yn Chicago: dau yng Nghanolfan Feddygol Prifysgol Rush ac un yn Ysgol Uwchradd Academi Gymunedol Wells. Adeiladwyd yr olaf fel math o gyfarchiad i Haring gyrraedd Chicago.

Yn ôl datganiadau gan Zucker, cynigiodd Haring dempled ar gyfer y paentiad i'r ysgol, a gwblhawyd gan hyfforddwr, yr arlunydd haniaethol Tony Abboreno, a myfyrwyr celfYsgol Uwchradd Wells, er i Haring roi caniatâd terfynol a'i lofnodi'n bersonol.

Comisiynwyd Haring gan y Ganolfan Gwasanaethau Cymunedol Hoyw a Lesbiaidd yn Efrog Newydd i gynhyrchu darn safle-benodol ar gyfer The Center Show, a gosodiad i goffau 20 mlynedd ers Terfysgoedd Stonewall. Ym mis Mai 1989, dewisodd doiled y dynion ail lawr i greu ei waith celf Unwaith Ar Dro . Yna creodd y llun Tuttomondo , a oedd wedi'i leoli ar wal gefn mynachlog eglwys Sant'Antonio Abate yn Pisa ym mis Mehefin 1989.

Tuttomondo (1989) gan Keith Haring; Guglielmo Giambartolomei, CC BY-SA 4.0, trwy Comin Wikimedia

Aeth Haring i'r afael ag osgoi pryderon cymdeithasol fel AIDS yn darn o’r enw Gwrthryfela â Llawer o Achosion (1989), sy’n seiliedig ar y syniad o “Gweld dim drwg, clywed dim drwg, dweud dim drwg.” Yn ystod wythnos olaf mis Tachwedd ym 1989, creodd Keith Haring baentiad ar gyfer “Diwrnod Heb Gelf” yng Ngholeg Dylunio ArtCenter Pasadena. Ar y 1af o Ragfyr, sef y Diwrnod Ymwybyddiaeth HIV blynyddol, anrhydeddwyd y gwaith celf. Talodd deyrnged i’r paentiad, gan ddweud wrth y Los Angeles Times:

“Mae fy mywyd yn gysylltiedig â’m gwaith. Pan ddaeth HIV yn realiti yn fy mywyd, dechreuodd ymddangos fel pwnc yn fy ngwaith. Po fwyaf yr ymyrrodd â fy mywyd, y mwyaf y gwnaeth ymyrryd â fy ngyrfa.”

Aeth Haring i Barisym mis Ionawr 1990 ar gyfer ei sioe olaf yn La Galerie de Poche. Bu farw Keith Haring yr artist o faterion yn ymwneud ag AIDS ar yr 16eg o Chwefror 1990, yn ei gartref yn Greenwich Village. Gwasgarwyd ei lwch mewn cae y tu allan i Bowers, ychydig i'r de o fro ei eni, Kutztown.

Arddull a Dylanwadau Gwaith Celf Keith Haring

Dilynodd Keith Haring yn ôl troed llinach hir ond ysbeidiol o'r 20fed ganrif. -arlunwyr y ganrif a gyflwynodd agweddau ar ddiwylliant pop, “celfyddyd isel,” ac anghelfyddydol i leoliadau “celfyddyd uchel” breintiedig orielau ac amgueddfeydd. Roedd yn dibynnu ar ddulliau a lleoliadau celf stryd fel murluniau a graffiti, defnyddiodd liwiau gwych ac annaturiol, a gwnaeth ddelweddau hawdd mynd atynt er mwyn dal llygaid a meddyliau gwylwyr a'u cael i fwynhau eu hunain tra'n llonydd. ymgysylltu â materion difrifol.

Murlun awyr agored mawr gan yr artist Americanaidd Keith Haring yn Collingwood, un o faestrefi Melbourne, Awstralia. Paentiwyd y murlun ym 1984 ar banel sment dros wal hen Ysgol Dechnegol Collingwood; Keith Haring , CC BY-SA 4.0, trwy Wikimedia Commons

Keith Haring yr artist, ynghyd â'i gyfoedion Kenny Scharf a Jean-Michel Basquiat a baratôdd y ffordd ar gyfer sut y gellir gwerthfawrogi agweddau sy'n ymddangos yn sylfaenol a hyd yn oed cartwnaidd gan artistiaid hunanddysgedig. Mae gwaith celf a geiriau sy’n ymddangos yn or-syml Haring wedi’u cyflwyno’n sensitif abeirniadaeth ddiwylliannol dreiddgar ar bynciau fel HIV, dibyniaeth ar gyffuriau, cariad anghyfreithlon, a gwahanu.

Fel peintiwr ac ymgyrchydd, dangosodd y gallai mynegi pryderon pwysig fod yn ddoniol neu o leiaf yn fyw pan gaiff ei gyflwyno trwy luniau hynod cartwnaidd a phaletau lliw bywiog.

Gweld hefyd: Pensaernïaeth Rufeinig - Golwg Mewnol ar Adeiladau Rhufeinig Hynafol

Mewn gwrthwynebiad i ddulliau mwy haniaethol a deallusol y genhedlaeth flaenorol a phaentiad mynegiannol mwy atgofus ei gydweithwyr, anadlodd ymlyniad Haring at linellau miniog a motiffau syml. bywyd ffres i ffiguriad mewn celf . Dangosodd Haring y potensial o ddefnyddio mannau cyhoeddus nad ydynt yn nodweddiadol wedi'u neilltuo i gelf i gyfleu syniadau gwleidyddol a chymdeithasol i ystod eang o wylwyr. Rhoddodd gydnabyddiaeth a chyfreithlondeb celf stryd trwy ddod ag ef i amgueddfeydd cain ac orielau celf, gan annog brîd iau o arlunwyr stryd-i-oriel. Mae celfyddyd Haring yn cael ei dylanwadu gan ffactorau personol a gwleidyddol. Cyfeirir at ei hoffter rhywiol yn ei holl weithiau, ac mae ei ddyddiaduron yn profi ei effaith ar ei waith.

Untitled (The Boxers) (1987) cerflun gan Keith Haring yn Berlin; Luis Alvaz, CC BY-SA 4.0, trwy Wikimedia Commons

Ychydig o'i weithiau celf diweddarach, gan gynnwys Untitled (cat. rhif 27) a'i lun Weeping Woman (1986), yn cynnwys cyffelybiaethau trosiadol i argyfwng Aids. Y cynodiad ynmae rhai o'i luniau'n aneglur, ond gwnaeth hefyd rai darnau amlwg o ymgyrchwyr. Mae Silence=Death (1989), gwaith ymgyrchu HIV/AIDS sy'n adleisio ac yn ymgorffori neges poster ACT UP, bron yn cael ei gydnabod yn rhyngwladol. .

Tynnodd debygrwydd rhwng diwedd amseroedd a’r epidemig HIV yn rhai o’i weithiau celf.

Mae’n cynrychioli’r afiechyd fel endidau tebyg i gythraul, a ffrwydrad anferth mewn gwaith a greodd gyda William Burroughs. Cafodd agosrwydd Haring at drychineb niwclear Three Mile Island ddylanwad sylweddol arno. Dechreuodd ei ofn o drychineb niwclear amlygu ei hun yn ei weithiau celf. Roedd baner streipiog wen a du, er enghraifft, yn awgrymu ei fod yn cynrychioli bygythiad trychineb niwclear.

Cafodd Haring ei effeithio’n gryf gan Fudiad Iesu yn blentyn, ac fe aeth yn ei flaen i effeithio ar ei gelfyddyd drwy gydol ei yrfa. Roedd y sefydliad yn cynnwys casgliad hynod efengylaidd, rhydd o strwythur, a heterogenaidd o Gristnogion. Roeddent yn nodedig am eu syniadau gwrth-sefydliad, yn ogystal â'u pwyslais ar y Farn Olaf a'u cydymdeimlad â'r tlawd. Ymddiddorodd Haring yn fawr yn yr achos pan yn ifanc. Yn ystod y cyfnod hwnnw, dechreuodd elfennau crefyddol, yn ogystal ag emosiynau Mudiad Iesu, ymddangos yn ei weithiau. Roedd hyn yn ymgorffori teimladau sefydliadol gwrth-eglwysig a oedd yn amlwg yn rhai o'i weithiau diweddarach.

Er gwaethaf yffaith na pharhaodd ei gyfnod fel “Person Iesu” y tu hwnt i'w lencyndod, roedd delweddaeth grefyddol, symbolaeth, a chyfeiriadau yn parhau i ddod i'r amlwg yng ngwaith celf Keith Haring.

Di-deitl (Pennaeth trwy fol) (1987-1989) gan Keith Haring yn y Kaisergarten yn Oberhausen; Frank Vincentz, CC BY-SA 3.0, trwy Wikimedia Commons

Dywedodd mewn trafodaeth ar ddiwedd ei oes, “Arhosodd hynny i gyd gyda mi, ac mae llawer o elfennau crefyddol yn fy ngweithredoedd hyd yn oed yn awr. Mae rhai pobl yn credu bod fy nghelfyddyd yn gynnyrch ffanatig crefyddol neu wallgofddyn.” Defnyddiodd Haring dag i arwyddo ei waith wrth fraslunio graffiti ar yr isffordd. Mae “The Radiant Baby”, ei linell tag, yn portreadu babi gyda llinellau yn deillio ohono, yn cyfeirio at y Plentyn Crist.

Trwy gydol ei gyfnod fel peintiwr isffordd, parhaodd i greu gweithiau yn cynrychioli Plentyn y Crist, yn enwedig y Geni. golygfeydd, yn ei ddull neillduol. Ei weithiau olaf oedd dau driptych cysegredig, a rhoddwyd y ddau i eglwysi cadeiriol Esgobol. Mae'n darlunio'r Farn Olaf ynddynt, ond nid oes sicrwydd pwy gaiff ei achub yn y gweithiau.

Arddangosfeydd

Cafodd Keith Haring yr arlunydd dros 50 o sioeau unigol drwy gydol ei yrfa a chafodd ei hyrwyddo gan adnabyddus sefydliadau fel Oriel Leo Castelli ac Oriel Tony Shafrazi. Ers ei farwolaeth, mae wedi cael ei gynnwys mewn dros 150 o arddangosion ledled y byd. Amryw ledled y bydmae adolygiadau hefyd wedi eu cynnal er anrhydedd iddo. Ym 1981, cymerodd Haring ran yn arddangosfa Efrog Newydd/New Wave yn MoMA PS1. Cynhaliwyd sioe un dyn gyntaf Haring yn Oriel Hal Bromm ym 1981, ac fe’i dilynwyd gan ei sioe ymneilltuol yn Oriel Tony Shafrazi ym 1982.

Yn yr un flwyddyn, cymerodd ran hefyd yn Documenta 7 yn Kassel. fel rhaglen y Gronfa Gelf Gyhoeddus, y creodd weithiau celf ar gyfer baner Spectacolor yn Times Square ar ei chyfer. Cafodd celf Haring ei gynnwys yn y So Paulo Biennial, yn ogystal â’r Whitney Biennial ac yn 1983. Mae wedi cynnal sioeau unigol yn yr Oriel Hwyl a Galerie Watari yn Tokyo, yn ogystal â’i arddangosfa sophomore yn Oriel Tony Shafrazi. Y sioe arwyddocaol gyntaf oll o'i weithiau yn Awstralia oedd arddangosfa yn yr Museum of Contemporary Art Australia yn 1996. Roedd ei waith yn ganolbwynt i arddangosfa Whitney Museum of American Art yn Efrog Newydd ym 1997, a drefnwyd gan Elisabeth Sussman.

Cynhyrchodd y Gronfa Celf Gyhoeddus arddangosfa aml-safle o weithiau celf cyhoeddus Keith Haring yn Doris C. Freedman Plaza yn Central Park ac ar hyd Malls Park Avenue mewn partneriaeth â Theulu Keith Haring. <3

Cynhaliwyd y sioe gyhoeddus hon ar yr un pryd ag arddangosfa Whitney. Murlun Grace House , sy'n darlunio 13 panel o ffresgo Haring a grëwyd mewn cyfleuster Catholig i'r glasoed ar Ochr Orllewinol Uchaf Manhattan naill ai ym mis Mawrth 1983 neu 1984,dangoswyd am y tro cyntaf yn Amgueddfa Celf Gyfoes Denver ym mis Chwefror 2021. Roedd y paentiad yn ymestyn dros dair stori ac 85 troedfedd ac yn cynnwys babanod goleuol Haring, cŵn cyfarth, a chymeriadau dyn dawnsio.

Pan brynwyd Grace House, Eglwys y Dyrchafael ymladd yn erbyn amcanion Sefydliad Keith Haring i ddod o hyd i brynwr a fyddai'n cadw'r gelfyddyd yn ei lle. Yn lle hynny, cafodd darnau o’r gwaith celf eu rhwygo a’u harwerthu yn 2019 i gasglwr preifat anhysbys am $3.86 miliwn. Mae'r paneli wedi'u benthyca i'r sefydliad ac yn cael eu harddangos tan 22 Awst, 2021.

Paentiadau Pwysig Keith Haring

Mae gwaith celf Keith Haring yn ymgorffori golygfa graffiti Efrog Newydd, a'r rhan fwyaf o'i waith celf. defnyddiwyd gwaith i gyfleu gweithrediaeth gymdeithasol rywiol. Sefydlodd paentiadau Keith Haring eirfa greadigol adnabyddus. Dyma rai o'i ddarnau pwysig:

 • Montreux (1983)
 • De Affrica Rhydd (1985)
 • Crac yn Whack (1986)
 • Andy Mouse (1986)
 • Rhyw Diogel (1988)<29
 • Tuttomondo (1989)
 • Babi pelydrol (1990)

Peintiad Keith Haring yn y Central Neuadd y Farchnad yn Amsterdam; Eriksw, CC BY-SA 4.0, trwy Wikimedia Commons

Darlleniad a Argymhellir

A hoffech chi ddysgu mwy am luniau Keith Haring? Efallai yr hoffech ddarllen ymhellach i KeithBywgraffiad Haring neu lyfr Keith Haring sy'n canolbwyntio ar ei weithiau celf. Rydyn ni wedi creu rhestr fach o lyfrau a allai fod o ddiddordeb i chi. Byddai llyfr Keith Haring yn anrheg wych i unrhyw un sy'n mwynhau ei waith celf.

Keith Haring: 31 Subway Drawings (2021) gan Jeffrey Deitch

Keith Haring yr artist wedi cael ei groesawu gan ddiwylliant poblogaidd oherwydd ei luniadau llinell graffig llachar nodweddiadol o gymeriadau a siapiau. Darganfu Haring, fel rhai peintwyr graffiti eraill o'r 1980au, gynfas gwag yn y byrddau hysbysebu wedi'u gwasgaru am system tramwy cyhoeddus Dinas Efrog Newydd, lle mynegodd ei negeseuon cymdeithasol ymwybodol, yn aml yn ddoniol, ar orsafoedd a cherbydau trên.

Creodd Haring gorff mawr o waith celf isffordd dros gyfnod o bum mlynedd mewn trosfeddiant aruthrol o fannau dinesig sy'n parhau i fod yn frawychus o ran cwmpas a dylanwad ar feddwl y cyhoedd. Nid yw paentiadau Keith Haring, a gysegrwyd i'r bobl a allai ddod arnynt a'r achlysuron pan gawsant eu creu, ond yn bodoli bellach ar ffurf dogfennaeth o ddelweddau a llên gwerin.

Keith Haring: 31 Subway Drawings
 • Golwg ar waith celf isffordd Keith Haring yn Efrog Newydd o'r 1980au
 • Atgynyrchiadau o ddeunyddiau archifol yn ymwneud â'r prosiect isffordd hwn
 • Yng nghwmni ysgrifau gan arbenigwr blaenllaw Keith Haring
Gweld ar Amazon

Keith Haring (Rizzoli Classics) (2014) ganJeffrey Deitch

Mae’r casgliad hwn yn cynnwys mwy na degawd o astudiaeth ac mae’n cynnwys amrywiaeth o ddeunydd ffotograffig a thestunol heb ei ryddhau, gan gynnwys brasluniau, saethiadau stiwdio, a chofnodion dyddiadur. Mae’r nofel hon yn adrodd dilyniant anghredadwy gweithiau celf Keith Haring: sut y daeth person ifanc o dref ffermio fechan ym Mhennsylvania i newid y farchnad gelf yn sylfaenol gyfeiriad hanes celf—mewn ychydig mwy na chwpl o flynyddoedd, o ddarluniau dan ddaear yn yr Efrog Newydd. System isffordd y ddinas i ffresgoau yn Berlin a Pisa; partneriaethau cydweithredol gyda William Burroughs a phaentiadau enwog Grace Jones. Creodd Keith Haring, peintiwr hynod doreithiog, lawer o weithiau beiddgar, dadleuol, annwyl ac eiconig a barhaodd i ysbrydoli pobl greadigol i ddifyrru plant—o amgylch y byd.

Keith Haring (Rizzoli Classics)
 • Mae'r gyfrol hon yn cynrychioli mwy na degawd o ymchwil
 • Cyfoeth o ddeunydd ffotograffig ac ysgrifenedig heb ei gyhoeddi
 • Dilynwch lwybr anhygoel gyrfa artistig Keith Haring
Gweld ar Amazon <0 Gobeithiwn eich bod wedi mwynhau'r canllaw hwn i fywyd a chelf Keith Haring. Defnyddiodd ddulliau a gosodiadau celf stryd fel murluniau a graffiti, defnyddiodd liwiau llachar ac artiffisial, a gwnaeth luniau hawdd mynd atynt i fachu llygaid a syniadau gwylwyr a'u cael i fwynhau eu hunain wrth barhau i ddelio.ymhlith ei ffefrynnau cynnar.

Cafodd Haring ei fagu yn Eglwys Unedig Crist. Roedd yn aelod o Fudiad Iesu yn ei lencyndod cynnar. Yn dilyn hynny, teithiodd ar draws y wlad tra'n peddlo crysau-T gwrth-Nixon a Grateful Dead a gynlluniodd. Ym 1976, cwblhaodd ei astudiaethau yn Ysgol Uwchradd Ardal Kutztown.

Keith Haring mewn parti yn Gonzales y Gonzales, c. 1988; dmax3270, CC BY-SA 2.0, trwy Wikimedia Commons

Mynychodd Ysgol Gelf Broffesiynol Pittsburgh’s Ivy o’r flwyddyn 1976 hyd 1978, ond rhoddodd y gorau iddi o’r diwedd. Ar ôl darllen The Painting Spirit Robert Henri (1923), anogwyd ef i ganolbwyntio ar ei gelfyddyd. Cafodd hyn effaith ar ei ddewis i adael yr Ivy School. Bu Haring yn gweithio fel gweithiwr atgyweirio yng Nghanolfan y Celfyddydau Pittsburgh, lle cafodd ei amlygu i weithiau Jackson Pollock , Jean Dubuffet, a Mark Tobey. O gwmpas y cyfnod hwn, effeithiodd yn drwm arno gan ddarlith a roddwyd gan yr artist Christo yn 1978, yn ogystal ag arddangosfa 1977 o weithiau Pierre Alechinsky. Cafodd ei ysbrydoli gan gelfyddyd Alechinsky i greu paentiadau enfawr gyda geiriau a chymeriadau.

Dysgodd Haring sut i ymgorffori’r gymuned yn ei gelf gan Christo. Ym 1978, cafodd ei sioe unigol arwyddocaol gyntaf yng Nghanolfan y Celfyddydau yn Pittsburgh. Ym 1978 symudodd i Lower East Side Efrog Newydd i ddilyn celf yn Ysgol y Celfyddydau Gweledol.gyda phynciau difrifol. Arloesodd Keith Haring, yr artist, a’i ffrindiau Kenny Scharf a Jean-Michel Basquiat y llwybr ar gyfer sut y gellid parchu nodweddion sy’n ymddangos yn syml a hyd yn oed yn chwerthinllyd o artistiaid hunanddysgedig. Roedd gwaith celf a geiriau twyllodrus o syml Haring yn cyfleu sylwebaeth ddiwylliannol sensitif a miniog ar faterion fel HIV, caethiwed i gyffuriau, cariad anghyfreithlon, a gwahanu.

Cwestiynau Cyffredin

Pwy Yw Keith Haring?

Datblygodd Keith Haring yr artist, yn y 1908au o ddiwylliant Pop art America. Mae gwaith celf Keith Haring yn ymgorffori golygfa graffiti Efrog Newydd, a defnyddiwyd y rhan fwyaf o'i waith i gyfathrebu gweithrediaeth gymdeithasol rywiol. Sefydlodd paentiadau Keith Haring eirfa greadigol adnabyddus.

Ble Ganwyd Keith Haring a Sut Bu farw Keith Haring?

Ganed Keith Haring yr arlunydd ym 1958 yn Reading, pentref bychan yn Pennsylvania. Bu farw o AIDS ar yr 16eg o Chwefror 1990. Cyn iddo farw, byddai llawer o'i weithiau'n delio â mater yr argyfwng HIV.

Trwy gydol yr amser hwn, bu hefyd yn gweithio fel bachgen bws yn y clwb Danceteria. Bu'n archwilio semioteg gyda Bill Beckley tra'n fyfyriwr ac yn chwarae rhan mewn ffilm a celfyddydau perfformio. Cafodd yr awdur William Burroughs effaith fawr ar baentiadau Haring hefyd.

Dywedodd Haring yn ei lyfr nodiadau ym 1978: “Rwy’n dod yn fwy ymwybodol o symudiad. Pan fydd gwaith celf yn cael ei drawsnewid yn gynhyrchiad, mae arwyddocâd symudiad yn cael ei fwyhau. Mae’r broses o greu (y cyflwyniad) yn dod mor arwyddocaol â’r gwaith celf gorffenedig.”

Gwaith Cynnar

Yn wreiddiol enillodd Haring amlygrwydd cyhoeddus am ei gelf graffiti mewn gorsafoedd tanlwybr, lle cynhyrchodd paentiadau sialc gwyn ar gefnfwrdd hysbysebu du, segur. Roedd yn ystyried y system isffordd fel ei “labordy,” lleoliad lle gallai archwilio a chynhyrchu ei greadigrwydd, a gwelodd y papur hysbysebu tywyll fel cynfas gwag a “y man perffaith i fraslunio.”

Gweld hefyd: Tudalennau Lliwio Tryc Anghenfil - 12 Argraffadwy Tryc Monster Newydd

The Radiant Baby , newydd-anedig yn cropian yn cynhyrchu trawstiau golau, oedd ei eicon mwyaf adnabyddus. Tra'n gweithio fel peintiwr isffordd, fe'i defnyddiodd fel ei label i nodi ei waith. Yng ngweithiau celf ac eiconograffeg Keith Haring, daeth symbolaeth a delweddaeth (fel cŵn udo, llongau gofod yn hedfan, a chalonnau anferth) yn gyffredin. O ganlyniad, lledaenodd y gair am baentiadau Keith Haring yn gyflym a daeth yn adnabyddus iawn.

Keith Haring wrth ei waith yn Amgueddfa Stedelijk yn Amsterdam,1986; Rob Bogaerts, CC0, trwy Wikimedia Commons

Dylanwadodd gwaith Brion Gysin a Burroughs ar ymagwedd Haring gyda llythrennau a geiriau. Ym 1980, gwnaeth benawdau allan o gyfosodiad geiriau a hongian cannoedd ohonyn nhw ar bolion lamp ar draws Manhattan. Yn yr un flwyddyn, darn o'i gyfranogiad yn The Times Square Show gydag un o'i osodiadau cyhoeddus cyntaf un, addasodd Haring boster uwchben mynedfa gorsaf isffordd yn Times Square yn darlunio menyw yn cwmpasu coesau dyn, gan ddileu'r llythyren gyntaf felly ei fod yn y bôn yn darllen “hardón” yn hytrach na “Chardón,” cwmni dillad Ewropeaidd.

Yn ddiweddarach, fe ddefnyddiodd ddeunyddiau corfforaethol eraill i ledaenu ei waith a'i gredoau.

Mae hyn yn cynnwys bathodynnau cynhyrchu màs a magnetau i'w dosbarthu, yn ogystal â gweithio ar ben hysbysebion tanlwybr. Dechreuodd Keith Haring yr artist drefnu sioeau yng Nghlwb 57 yn 1980, a gafodd eu dogfennu gan Tseng Kwong Chi, ffotograffydd ac adnabyddiaeth agos o Haring's. Cynhaliodd Haring ei arddangosyn unigol cyntaf yn Oriel Hal Bromm yn Tribeca ddiwedd 1981.

Rise to Fame

Haring oedd y cyntaf o 12 o beintwyr a ddewiswyd gan y Gronfa Celf Gyhoeddus i ddangos eu gwaith celf ar yr arddangosfa Spectacolor yn Times Square ym mis Ionawr 1982. Yr haf hwnnw, cwblhaodd Haring ei waith celf awyr agored mawr cyntaf ar Wal Bowery Houston yr Ochr Ddwyreiniol Isaf. Defnyddiwyd llinellau yn aml ynPaentiadau Keith Haring i gyfleu bywiogrwydd a mudiant. Byddai Haring yn aml yn gweithio'n gyflym, gan geisio cwblhau cymaint o ddarnau â phosibl mewn un diwrnod - weithiau'n cynhyrchu cymaint â 40 o weithiau mewn un diwrnod.

Di-deitl (1982) yw un o ei baentiadau sy’n arddangos dau gymeriad gyda thema ddisglair calon-cariad, y mae beirniaid yn eu hystyried yn arddangosiad beiddgar o gariad cyfunrywiol a sylw cymdeithasol pwysig. Gofynnodd Elio Fiorucci i Haring addurno waliau ei siop Fiorucci ym Milan ym 1983. Ym mis Chwefror 1983, cynhaliodd arddangosfa unigol yn yr Oriel Hwyl yn Manhattan’s East Village. Daeth Haring ar draws a dechreuodd weithio gyda'r coreograffydd Bill T. Jones ym 1983 pan oedd yn Llundain ar gyfer première ei arddangosyn a gynhaliwyd yn Oriel Robert Fraser. Peintiodd Haring o'i ben i'w thraed ar drorso Jones fel cynfas.

Cafodd Haring sylw hefyd yn Biennale Fenis ym 1984. Comisiynwyd Haring i ddylunio paentiadau parhaol ar gyfer Oriel Gelf De Cymru Newydd fel yn ogystal ag Oriel Genedlaethol Victoria.

Cynhyrchodd hefyd y ffresgo eiconig Keith Haring yng Ngholeg Technegol Collingwood yn Melbourne. Adroddodd y cyfryngau am esgyniad meteorig Haring i enwogrwydd byd-eang. Cafodd ei waith celf ei gynnwys yn rhifyn Chwefror 1984 o Vanity Fair, yn ogystal â rhifyn Hydref 1984 o Newsweek. Gofynnodd y Cenhedloedd Unedig i Haring ddylunio'rdarlun diwrnod cyntaf ar gyfer stamp y Cenhedloedd Unedig a phrint lithograffig argraffiad arbennig cysylltiedig i ddathlu 1985 fel Blwyddyn Ieuenctid Ryngwladol.

Creodd décor set MTV a chreu paentiadau ar gyfer gwahanol sefydliadau diwylliannol a chlybiau nos, gan gynnwys Manhattan’s Palladium. Creodd waith celf ar gyfer perfformiad Live Aid yn J.F.K. Stadiwm yn Philadelphia ym mis Gorffennaf 1985. Ar ben hynny, fe addurnodd fodur yn perthyn i'r deliwr celf Max Protetch, a gafodd ei werthu mewn ocsiwn gyda'r elw er budd cymorth newyn Affricanaidd.

Cafodd Keith Haring yr artist ei sioe amgueddfa unigol gyntaf yng ngwanwyn 1986 yn Amgueddfa Stedelijk yn Amsterdam, lle creodd furlun hefyd. Yna ymunodd â'r sefydliad a elwir yn The CityKids Foundation i greu CityKids Speak on Liberty ym mis Mehefin 1986, baner 90 troedfedd yn coffáu 100 mlynedd ers ymddangosiad y Statue of Liberty ar lannau America. .

Murlun Keith Haring Ni Yr Ieuenctid yn 22ain ac Ellsworth Streets yn Philadelphia. Fe'i cwblhawyd ym 1987 mewn cydweithrediad â CityKids Foundation, sefydliad ieuenctid yn Efrog Newydd. Adferwyd y murlun yn 2013 gan Raglen Celfyddydau Murlun Philadelphia ac ychwanegwyd “The Haring Garden”; Keith Haring, CC BY-SA 3.0, trwy Wikimedia Commons

Ym mis Hydref 1986, creodd Haring ffresgo ar Wal Berlin ar gyfer y CheckpointAmgueddfa Charlie. Roedd y paentiad yn 300 metr o hyd ac yn portreadu ffigurau du a choch yn cyd-gloi ar gefndir melyn. Roedd y lliwiau'n cynrychioli baner yr Almaen ac yn cynrychioli'r freuddwyd ar gyfer ailuno rhwng Gorllewin a Dwyrain yr Almaen.

Gwnaeth Haring hefyd baentiadau cyhoeddus yng nghyntedd ac adran gofal cleifion allanol y Ganolfan Iechyd Meddwl a'r Woodhull Medical y flwyddyn honno. Bu Haring yn gweithio gyda Grace Jones, y cyfarfu â hi diolch i Andy Warhol. Cafodd corff Jones ei beintio gan Haring ar gyfer ei fideo cerddoriaeth “I’m Not Perfect” yn ogystal ag ar gyfer y sioeau llwyfan byw yn Paradise Garage. Cafodd Jones hefyd ei lliwio gan Haring am ei rhan fel Brenhines y Fampirod, yn y ffilm Vamp o 1986.

Bu Haring yn gweithio gyda'r dylunydd gemwaith David Spada i greu'r addurniad cerfluniedig ar gyfer Jones. Yna cynhyrchodd yr artist ei baentiad Crac is Wack yn East Harlem ym 1986, sydd i’w weld o FDR Drive yn Efrog Newydd. Fe wnaeth Adran Heddlu Efrog Newydd ei ddosbarthu gyntaf fel graffiti, a chafodd Haring ei gadw. Rhyddhawyd Haring ar ddedfryd lai ar ôl i gyfryngau lleol fynd ar drywydd y mater. Cafodd gwaith celf Keith Haring ei ddifrodi tra roedd yn y carchar.

Mae'r murlun hwn yn enghreifftio defnydd Haring o actifiaeth gymdeithasol yn hytrach na masnacheiddio, gyda “Crack is Wack” yn lle “Coke is it.”

Ar yr un wal, fe greodd fersiwn uwchraddedig o'r paentiad yn ddiweddarach. Siop Bopdebuted yn Soho ym mis Ebrill 1986, gan gynnig crysau-t, posteri, a phethau eraill yn cynnwys paentiadau Haring. O ganlyniad, daeth celf Haring ar gael yn eang i'w brynu am gostau cymedrol. Roedd rhai pobl yn cosbi Haring am fasnacheiddio ei gelf. Pan holwyd Haring yn ei gylch, dywedodd, “Fe allwn i ennill mwy o arian pe bawn i'n peintio ychydig o bethau ac yn codi'r pris.” Mae fy musnes yn barhad o'r hyn yr oeddwn yn ei wneud yn y gorsafoedd isffordd, sef rhwygo'r ffiniau rhwng celf uchel a thlawd.”

Arhosodd y Siop Bop ar agor yn dilyn marwolaeth Haring, gyda'r holl elw o fudd i Keith Haring Sylfaen. Roedd Siop Bop Haring ymhell o fod yn unig ymgais i wneud ei gelf ar gael yn fwy cyhoeddus. Creodd Haring gelf mewn isffyrdd ac ar hysbysfyrddau trwy gydol ei yrfa. Gellir sylwi hefyd ar ei ymdrechion i wneud ei gelf yn hawdd mynd ato yn absenoldeb oedrannau, ethnigrwydd, neu hunaniaethau canfyddadwy yn ei ffigurau.

Erbyn i Pop Shop gyrraedd, roedd paentiadau Keith Haring yn dechrau portreadu mwy o gymdeithas wleidyddol. pynciau megis addysg AIDS, a'r argyfwng crac cocên, ac ideolegau gwrth-apartheid. arddangosfeydd a chreu dros 50 o weithiau celf cyhoeddus ar gyfer dwsinau o sefydliadau, clinigau, cyfleusterau gofal dydd, a sefydliadau plant amddifad. Roedd Haring yn ddyn cyfunrywiol a ddefnyddiodd ei gelf i hyrwyddorhyw diogel. Yn hydref 1988, cadarnhawyd bod ganddo AIDS. Yn ystod ei flynyddoedd olaf, defnyddiodd ei gelf i gyfathrebu am ei salwch ac i godi ymwybyddiaeth ac addysg AIDS.

Keith Haring yn gweithio yn Amgueddfa Stedelijk yn Amsterdam, 1986; Rob Bogaerts (Anefo), CC0, trwy Wikimedia Commons

Cafodd Haring sioeau yn Helsinki, Paris, a dinasoedd eraill ym 1987. Yn ystod ei ymweliad â Pharis ar gyfer arddangosfa Americanaidd creodd peintwyr , Haring a'i bartner Juan Rivera y paentiad Tŵr ar risiau allanol Ysbyty Plant Necker, yn mesur 27 metr o hyd. Creodd Haring baentiad yn yr Amgueddfa Celf Gyfoes, Antwerp, tra yng Ngwlad Belg ar gyfer ei sioe yn Oriel 121. Gofynnwyd iddo hefyd weithredu murlun yn y Casino Knokke gan ei gyd-artist Roger Nellis. O fis Mehefin i fis Awst 1987, adeiladodd Haring garwsél ar gyfer Luna Luna gan André Heller, parc thema dros dro yn yr Almaen gydag atyniadau a ddyluniwyd gan artistiaid modern nodedig.

Ym mis Awst 1987, cwblhaodd Haring baentiad mawr ym mhwll nofio awyr agored Canolfan Hamdden Carmine Street yn y West Village.

Mae clawr albwm casgliad A Very Special Christmas Haring yn cynnwys ffigwr nodweddiadol Haring yn crasu babi. Mae ei “delweddau Iesu” yn unigryw ymhlith albymau Nadolig roc cyfredol. Daeth Keith Haring yn un o lond llaw bach o

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.