Kara Walker - Ffeithiau Diddorol Am yr Artist Kara Walker

John Williams 25-09-2023
John Williams

Syfrdanodd K ara Walker, un o artistiaid mwyaf medrus ac amryddawn America heddiw, y byd i ddechrau gyda’i thoriadau silwét theatraidd ar raddfa fawr a phypedwaith cysgod. Mae ei gwaith yn bryfoclyd, yn bwerus, a byddai rhai yn dadlau, hyd yn oed yn anweddus, ond serch hynny mae’n bleserus yn esthetig ac yn rhyfeddol o gain. Mae ei gwaith yn tynnu o naratifau hanesyddol sy’n cael eu plagio gan rywioldeb, trais, a darostyngiad, ac yn amlygu effeithiau seicolegol parhaol anghydraddoldeb hiliol. Trwy archwilio stereoteipiau hiliol a rhywedd cyfredol, mae ei gwaith yn galluogi gwylwyr i ddatblygu mwy o ymwybyddiaeth o'r gorffennol. Mae’r erthygl hon yn dadbacio bywgraffiad Kara Walker yn fanylach.

Artist mewn Cyd-destun: Pwy Yw Kara Walker?

Dyddiad Geni Tachwedd 26, 1969
Gwlad Genedigaeth Stockton, Califfornia, U.S.
Mudiadau Celf Celf Gyfoes
Cyfryngau a Ddefnyddir Paentio, pypedwaith cysgod, ffilm, lluniadu, cerflunwaith, a silwetau papur torri.

Mae Kara Elizabeth Walker, artist Du Americanaidd enwog ac uchel ei pharch, wedi cynhyrchu rhai o’r gweithiau celf cyfoes pwysicaf yn y blynyddoedd diwethaf. Mae Walker yn artist galluog ac amlddisgyblaethol y mae ei ymarfer yn cynnwys llawer o gyfryngau, megis peintio, gwneud printiau, celf gosodwaith, arlunio, cerflunio a gwneud ffilmiau.

Y mwyaf nodedig,waliau. Mae hyn wedi'i ysbrydoli gan y cyclorama o'r 19eg ganrif sy'n cynnig golygfa 360-gradd o olygfa i wneud ei wylio yn fwy trochi. Mae'r safbwynt cylchol hwn hefyd yn dod yn drosiad y mae Walker yn ei ddefnyddio i awgrymu bod y gorffennol, y presennol a'r dyfodol yn gweithredu mewn cylchoedd sy'n tyfu'n barhaus o'r tu allan ac o fewn ei gilydd. Mae hyn yn cyfeirio at hanes y gormes hiliol sy'n dal i amlygu ei hun yn y byd heddiw.

Mae'r tableau yn cynnwys ffigurau maint llawn yn creu golygfa o drais arswydus, gan gynnwys artaith a llofruddiaeth caethweision.

Gweld hefyd: Sut i Luniadu Maes - Tiwtorial Lluniadu Maes Hawdd ei Ddilyn

Mae'r gwaith yn gyfuniad o ffaith a ffuglen, wedi'i ysbrydoli'n rhannol, fel mae'r teitl yn awgrymu, gan Uncle Tom's Cabin , nofel enwog a ysgrifennwyd ym 1952 gan Harriet Beecher Stowe. Mae'r tablo yn cynnwys dwy ffigwr benywaidd, mam a phlentyn o bosibl, sy'n nyrsio ei gilydd. Mae tri phlentyn arall yn cael eu darlunio o amgylch ffigwr arall sy'n chwifio bwyell.

Mae mwy o nodweddion swrealaidd yn ymddangos pan ddangosir dyn heb bants wedi'i gysylltu â ffetws trwy gortyn.

Yn y gwaith celf hwn, mae'r olygfa gyfan yn cael ei harddangos ar un awyren a dim ond mewn du a gwyn, gan fflatio'r haenau a gwneud y manylion yn aneglur ac yn amwys. Mae rhywfaint o newid yn y ffigurau sy'n ei gwneud hi'n aneglur ble mae'r naill yn dechrau a'r llall yn gorffen, gan agor y naratif i ddarlleniadau a dehongliadau lluosog. Mae'r amwysedd hwn yn fwriadol gan fod Walker yn credu hynny i gydmae stereoteipiau yn dibynnu ar amwysedd o'r fath.

Di-deitl (John Brown) (1996)

<8
Teitl Gwaith Celf Di-deitl (John Brown)
Dyddiad 1996
Canolig Gouache ar bapur
Maint (cm) 165 x 130.8
Casgliad Casgliad Dakis Joannou, Athen

Mae llawer o Walker's roedd gweithiau a grëwyd yn y 1990au yn cynnwys pobl enwog a digwyddiadau o hanes diddymwyr, ac mae'r gwaith hwn yn un ohonynt. Wedi'i ysbrydoli gan John Brown, arweinydd enwog cyrch 1859 yn Harpers Ferry, Virginia, mae'r gwaith celf Kara Walker hwn yn baentiad gouache ar raddfa fawr ar bapur a wnaed yn 1996. Yn ystod ei oes, cafodd pobl wyn sioc gan weithredoedd ymosodol Brown yn yr enw o ddiddymiad.

Mae Brown yn cael ei weld gan lawer fel arwr diddymwyr. Ar ôl cyrch 1859, cafodd Brown ei nodi fel bradwr a'i ddedfrydu i farwolaeth.

Wrth gerdded tuag at ei ddienyddio, syfrdanwyd tystion pan stopiodd Brown wrth ymyl gwraig ddu a chusanu'r plentyn yn ei breichiau. Mae'r digwyddiad wedi'i ddarlunio gan lawer o artistiaid ers ei farwolaeth. Roedd yn ymddangos bod y darluniau hyn i gyd yn harddu'r digwyddiad, gan ei leoli fel arwr a merthyr. Fodd bynnag, mae paentiad Walker yn ail-ddychmygu'r achlysur y bu cymaint o artistiaid yn ei gynrychioli. Yn gyforiog o arlliwiau sepia, mae'r paentiad yn cynnwys y tri ffigur yn ymgysylltu â'i gilydd, Brown, yfam, a'r caethwas. Yn narlun Walker, mae'r plentyn yn tynnu'n filain at deth John Brown â'i ddannedd, gan ei estyn yn ddifrifol.

Darlunir Brown fel hen ŵr barfog sy'n troi cefn ar y plentyn, ond nid yw'n dangos unrhyw ymddygiad ymosodol na rhwystredigaeth tuag ato. y plentyn mewn unrhyw ffordd arall. Mae Walker hefyd yn ail-weld Brown fel un noeth, gan ddileu'r holl farcwyr gweledol sy'n awgrymu ei bŵer patriarchaidd. Mae'r fersiwn hon o Brown yn ymddangos yn eilradd i'r plentyn, wrth iddo droi i ffwrdd mewn poen wrth i'r fam wthio'r plentyn ymlaen yn ddiamynedd, tuag at Brown. Mae’n bosibl y gallai’r plentyn sy’n cnoi deth y dyn gyfeirio at gaethweision y disgwylid iddynt nyrsio plant gwyn eu meistri.

Mae'n ymddangos bod Brown yn awgrymu bod math o aneffeithlonrwydd a diffyg cynhaliaeth ym merthyrdod Brown gan na chafodd caethwasiaeth ei derfynu gan ei weithred.

Yr ymgysylltiad rhwng y tri mae ffigurau’n awgrymu y gallai Brown fod wedi cael perthynas rywiol â’r fenyw, gan gyfeirio at sut y disgwylid i fenywod caethiwo ufuddhau i ddymuniadau eu meistr. Mae Walker i'w weld yn gofyn i'r gwyliwr drwy'r gwaith hollbwysig hwn i ail-edrych ar y rhai rydyn ni'n eu gweld fel arwyr.

A Cynnil (2014)

9> Lleoliad
Teitl Gwaith Celf A Cynnil
Dyddiad 2014
Canolig Gosodiad gyda siwgr gwyn, triagl, polystyren, aresin
Maint Gosodiad yn cynnwys cerflun siwgr 35-troedfedd o uchder a 75 troedfedd o hyd
Dangoswyd yn wreiddiol yn Williamsburg, Brooklyn

Yn aml mae gan waith Walker deitlau epig, ac nid yw’r gwaith celf hwn yn ddim gwahanol. Wedi'i gyfeirio gan lawer yn syml fel A Cynnil, mae gan y gwaith celf Kara Walker hwn deitl llawn y Babi Siwgr Rhyfeddol, sy'n deyrnged i'r Crefftwyr di-dâl a gorweithio sydd wedi mireinio ein chwaeth melys o'r caeau cansen i Ceginau'r Byd Newydd ar yr Achlysur o ddymchwel Gwaith Mireinio Siwgr Domino .

Gweld hefyd: Lliw Gwyrdd Mintys - Sut i Greu Palet Lliw Mint

Mae'r gwaith hwn yn osodiad cerfluniol enfawr o ffigwr noethlymun tebyg i sffincs wedi'i or-rywioli. o siwgr.

Mae'r sffincs yn ymdebygu i ddynes ddu ac yn gwisgo “kerchief mammie”. Crëwyd y cerflun siwgr ym Mhurfa Siwgr Domino yn Brooklyn a chafodd ei arddangos wythnosau cyn i'r adeilad gael ei ddymchwel. Y gwaith uchelgeisiol hwn oedd prosiect unigol mawr cyntaf Walker, a gefnogwyd ac a gomisiynwyd gan Creative Time, sefydliad celfyddydau cyhoeddus. Cysegrodd Walker y gwaith i'r llafurwyr di-dâl a gorweithio niferus a oedd yn gweithio mewn planhigfeydd cansen siwgr fel caethweision ledled y byd. Purfa Siwgr Domino oedd y mwyaf yn y byd ar un adeg.

Mae'r gwaith safle-benodol hwn yn gyfoethog mewn hanes ac ystyron haenog. Gyda'i siâp gwyn mawr, mae'r sffincs yn atgoffa rhywunMae silwetau Walker, ac yn union fel ei silwét yn gweithio, mae'r gwaith yn tynnu ar anghydraddoldebau hiliol, cymdeithasol ac economaidd parhaus America a thu hwnt. Mae gwynder y siwgr hefyd yn arwyddocaol, gan fod siwgr cansen yn naturiol frown, ond roedd wedi cael ei gannu fwyfwy gan gaethweision wrth i fwy o alw yn y Gorllewin gynyddu am felysion.

Nesaf at y sffincs gwyn anferthol. yn gerfluniau o fechgyn ifanc du. Roedd y cerfluniau llai hyn wedi'u gwneud o resin a thriagl, a'u toddi i ffwrdd yn y gwres erbyn diwedd yr arddangosfa.

Mae'r gwres yn y burfa siwgr a doddodd y cerfluniau yn cyfeirio at yr amodau erchyll y bu'r roedd caethweision yn gweithio yn y gofod hwnnw. Roedd bechgyn yn aml yn colli eu coesau neu hyd yn oed yn marw, gan ei bod mor beryglus bwydo siwgr i'r melinau, rhywbeth yr oedd yn rhaid ei wneud â llaw. Mae diflaniad cerfluniau'r bechgyn yn drosiad pwerus sy'n anrhydeddu'r bobl nas gwelwyd o'r blaen a digwyddiadau heb eu dogfennu sy'n cyd-fynd â chaethwasiaeth.

Argymhellion Llyfr

Mae Kara Walker yn un o'r artistiaid Affricanaidd Americanaidd cyfoes mwyaf beiddgar sy'n byw. heddiw, ac mae ei gweithiau ymhlith y mwyaf pwerus wrth fynd i’r afael â materion hiliaeth, trais rhywiol, a gwleidyddiaeth hunaniaeth. Os hoffech wybod mwy am baentiadau, silwetau, darluniau, neu waith arall Kara Walker, yna mae’r llyfrau isod yn fan cychwyn perffaith.

Seeing the Unspeakable: The Art of Kara Walker (2004) gan Gwendolyn DuBois Shaw

Archwilir celfyddyd ddadleuol Kara Walker yn fanwl yn y llyfr hwn. Mae'r awdur yn dadansoddi pedwar o ddarnau Walker: Diwedd Uncle Tom a'r Grand Alegorical Tableau of Eva in Heaven , John Brown , A Modds to an End, a Torri . Mae'r llyfr yn gosod bywyd a gyrfa Walker, ac mae ei gwaith wedi'i roi mewn cyd-destun ar artistiaid cyfoes fel Faith Ringgold , Carrie Mae Weems, a Michael Ray Charles.

Seeing the Unspeakable: The Art of Kara Walker
 • Yn rhoi ystyriaeth barhaus i gelfyddyd ddadleuol Walker
 • Yn dadansoddi’r ysbrydoliaeth ar gyfer pedwar o ddarnau Walker a’u derbyniad
 • Yn datgelu artist pwerus sy’n cwestiynu, yn hytrach na derbyn
Gweld ar Amazon

Mae'r awdur yn disgrifio delweddau dad-sensimentalaidd Walker o gaethwasiaeth a stereoteipiau hiliol fel rhai sy'n herio canfyddiadau gwylwyr yn fwriadol. Yn y llyfr hwn, lleolir Walker fel artist pwerus, sy'n herio, yn hytrach na derbyn, strategaethau cyfrifoldeb cymdeithasol cenhedlaeth ei rhiant, tra'n datgelu anrheg hiliol America sy'n dal i wrthdaro. a Imagining of American Race (2016) gan Rebecca Peabody

Mae adrodd straeon celf Kara Walker wedi'i wreiddio yn hanes America'r 19eg ganrif, sy'n parhau i fod â goblygiadau yn y presennol. Yn hyncyhoeddiad sy’n ysgogi’r meddwl, mae adrodd straeon gweledol Kara Walker yn cael ei gymharu â genres llenyddol fel nofelau rhamant, naratifau neo-gaethweision, a straeon tylwyth teg. Mae’r llyfr yn olrhain ymgysylltiad Walker â naratif wrth iddi ddatblygu o silwetau i ffilm, fideo a cherflunio. Mae trafodaeth feirniadol yn trawsnewid yn raddol o etifeddiaeth weledol hiliaeth hanesyddol i'r rhan y mae'r diwydiant adloniant a'i ddefnyddwyr yn ei chwarae ym mhrosesau hileiddio heddiw.

 • Canolbwyntio ar ychydig o ddarnau allweddol o Walker's
 • Cyfraniad gwych i'r ysgoloriaeth bresennol ar Walker
 • Mae adrodd straeon Walker yn cael ei gymharu â genres llenyddol amrywiol
 • Gweld ar Amazon

  Kara Walker: Mae Twll Du yn Popeth y mae Seren yn Hir ei Fod (2021) gan Anita Haldemann

  Yn cynnwys rhwymiad lliain-dros-bapur hardd, mae'r llyfr anferth 600 tudalen hwn yn cynnig golwg ddiddorol ar broses greadigol ddwys Kara Walker. Mae'r llyfr hwn yn cyflwyno panorama o dros 700 o atgynhyrchiadau o weithiau'r artist, gan gynnwys archif breifat nas gwelwyd erioed o'r blaen o weithiau ar bapur a grëwyd rhwng 1992 a 2020.

  Kara Walker: A Black Hole Is Everything a Star Longs i Fod
  • Dewis o Lyfrau Celf Gorau beirniaid y New York Times o 2021
  • Mwy na 700 o weithiau ar bapur a grëwyd rhwng 1992 a 2020
  • Yn darparucyfle i ymchwilio i broses greadigol Walker
  Golygfa ar Amazon

  Mae Walker, un o artistiaid cyfoes Affricanaidd Americanaidd mwyaf enwog ac amlycaf heddiw, yn gweithredu fel cydwybod wleidyddol gan ddatgelu a chloddio'r ochr dywyll o hanes America. Trwy wahanol gyfryngau, gan gynnwys ei golygfeydd papur wedi'u torri a'i gosodiadau wal silwét, mae Walker yn defnyddio cyferbyniad gweledol amlwg i ddarlunio erchyllterau ei gwlad, yn debyg iawn i Goya, y mae Walker wedi'i gymharu â hi yn aml. Trwy ddal drych i hanes, mae Walker yn adrodd straeon am y gorffennol, y presennol, a dyfodol posibl.

  Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

  Am beth mae Celfyddyd Kara Walker?

  Yn ei gwaith, mae Kara Walker yn amlygu’r rhaniadau cymdeithasol ac economaidd enfawr yn America heddiw, sy’n dal i fod yn gynnyrch hiliaeth hanesyddol. Yng ngwaith Walker, cyfunir ffaith a ffuglen mewn dychymyg cyfoethog, gan arwain yn aml at waith cymhleth a haenog. Yn ymarfer amlddisgyblaethol Walker, gwelwn awgrymiadau o drais rhywiol, anghydraddoldeb, a hiliaeth wedi’u plethu i mewn i naratifau cymhleth, sy’n datblygu’n araf dros amser.

  Pwy Ddylanwadodd ar Kara Walker? Dywed

  Walker fod gelfyddyd Andy Warhol wedi dylanwadu arni pan yn blentyn. Mae dylanwadau eraill yn cynnwys Robert Colescott, peintiwr sy'n adnabyddus am ei ddefnydd dychanol, ac Adrian Piper, artist cysyniadol ac athronydd.

  Beth Yw'r Arwyddocâdo Deitlau Gwaith Celf Kara Walker?

  Trwy ddarlunio golygfeydd o hanes a llenyddiaeth, mae Kara Walker yn gwyrdroi paentio hanes y Gorllewin ac yn ei wneud yn berthnasol i gymdeithas gyfoes. Mae Walker yn deall pŵer teitlau i lywio ei gwaith. Mae hi'n defnyddio teitlau llenyddol mawreddog hir i dynnu sylw at y modd y mae hi'n priodoli'r traddodiad hwn mewn peintio Gorllewinol hanesyddol a'i arwyddocâd yn ei gwaith, sy'n aml yn ddychanol.

  fodd bynnag, a yw ei chyfansoddiadau silwét papur torri du maint ystafell sy'n archwilio hil, rhyw, rhywioldeb, trais, a hunaniaeth.

  Pan nad oedd Walker ond yn 28 oed, daeth yn un o'r MacArthur ieuengaf Cymrodyr erioed, yn derbyn y wobr ym 1997. Parhaodd cofiant Kara Walker i dyfu'n gyflym, a thros y blynyddoedd, mae ei gwaith wedi'i gasglu a'i arddangos mewn amgueddfeydd mawreddog ledled y byd.

  Plentyndod

  Ganed Kara Walker ym 1969 i deulu academaidd yng Nghaliffornia. Mor gynnar â thair oed, ysbrydolwyd Kara Walker ifanc gan ei thad, Larry Walker, a oedd yn beintiwr ac yn athro. Pan oedd Kara Walker yn 13 oed, symudodd y teulu i Stone Mountain, Georgia, yn dilyn gwaith ei thad. I Walker, roedd y symudiad hwn yn sioc ddiwylliannol erchyll.

  Wrth symud o Galiffornia arfordirol, a oedd yn ddiwylliannol amrywiol a blaengar, roedd Stone Mountain i'r gwrthwyneb ac yn syfrdanol dal i gynnal ralïau Ku Klux Klan.

  Ffotograff o'r artist Kara Walker yn 2013; studio rhyngwladol, CC BY-SA 3.0, trwy Wikimedia Commons

  Yn yr amgylchedd newydd hwn, dioddefodd Kara Walker ystrydebau hiliol erchyll ac roedd yn cofio ei bod yn aml yn cael ei galw yn ei hysgol uwchradd newydd yn “nigger” a “mwnci”. I ddianc rhag y realiti newydd hwn, ceisiodd Walker loches yn y llyfrgell, lle cafodd fewnwelediad dyfnach i normau diwylliannol a gwahaniaethol.gorffennol y De.

  Byddai hyn i raddau helaeth yn llywio ei gwaith i ddod yn ddiweddarach yn ei bywyd.

  Addysg

  Ar ôl graddio o'r ysgol uwchradd, Walker wedi cofrestru yng Ngholeg Celf Atlanta. Yma, datblygodd ddawn ddyfnach ar gyfer paentio a gwneud printiau. Teimlai'n anghyfforddus yn archwilio gwleidyddiaeth hil yn ei gwaith, er bod ei hathrawon wedi rhoi pwysau arni i wneud hynny, rhywbeth yr oedd yn credu bod disgwyl annheg i fyfyrwyr lleiafrifol ei wneud.

  Ar ôl graddio gyda'i BFA, mynychodd Walker RISD i dilyn MFA.

  Roedd Walker yn ymchwilydd rhyfeddol, a ganiataodd iddi archwilio hanes Affricanaidd America yn fanwl mewn celf a llenyddiaeth. Arweiniodd hyn at ymgorffori themâu hiliol a thrais rhywiol yn ei gwaith. Yn ystod ei MFA, lle dechreuodd ei harchwiliad mewn toriadau papur a ffilmiau silwét tebyg i theatr, daeth Walker o hyd i'w llais a'i hyder a ddaeth yn sylfaen i'w gyrfa lwyddiannus a hynod ddylanwadol.

  Gyrfa

  Bu gosodiad cyntaf Walker yn llwyddiant mawr ac arweiniodd at iddi gael ei chynrychioli yn gynnar yn ei gyrfa gan oriel fawr, Wooster Gardens (Sikkema Jenkins & Co. bellach). Teitl y gosodiad oedd Gone: A Historical Romanance of a Civil War Wrth Ddigwyddodd Rhwng Cennau Dusky Un Negress Young a'i Chalon (1994). Dim ond 24 oed oedd Walker ar y pryd. Yr arddangosfa, a ddaeth yn gyflym ynpwnc llosg, yn cynnwys murlun silwét papur wedi'i dorri yn portreadu rhyw a chaethwasiaeth yn Ne Antebellum.

  Cadarnhaodd nifer o arddangosfeydd unigol dilynol ei llwyddiant, ac ym 1998 hi oedd yr ail artist ieuengaf erioed i dderbyn y John D. a Catherine T. MacArthur Foundation “Genius Grant”.

  Ers y llwyddiant cychwynnol hwn, mae gweithiau Walker wedi cael eu casglu a’u harddangos yn eang gan orielau ac amgueddfeydd ledled y byd. Yn 2002, cynrychiolodd Walker yr Unol Daleithiau yn Biennial São Paulo. Yn yr un flwyddyn, dewisodd symud i Efrog Newydd gan iddi gael swydd ar gyfadran Ysgol y Celfyddydau ym Mhrifysgol Columbia, lle nad oedd ei myfyrwyr lawer yn iau na hi.

  Ymwelwyr yn Walker’s A Subtlety . Mae’r cerflun gwyn sy’n darlunio menyw mewn siâp sffincs i’w weld yn y cefndir; Arts Practicum, CC BY-SA 2.0, trwy Wikimedia Commons

  Cynrychiolodd yr Amgueddfa Gelf Metropolitan ei harddangosfa Ar ôl y Dilyw yn 2006, a ysbrydolwyd yn rhannol gan Gorwynt Katrina. Yn dilyn hyn cafwyd arddangosfa deithiol fawr a drefnwyd yn 2007 gan Ganolfan Gelf Walker ym Minneapolis, dan y teitl Fy Nghyflenwad, Fy Gelyn, Fy Ngorthrymwr, Fy Nghariad.

  Bu 2007 yn flwyddyn fawr i Walker, gan iddi hefyd gael ei henwi gan Time Magazine fel un o’r “100 o Bobl Fwyaf Dylanwadol yn y Byd”.

  Cynhaliwyd arddangosfa unigol fawr arall yn ySefydliad Celf Chicago, o'r enw Rise Up Ye Mighty Race! (2013). Ers hynny, mae Walker wedi cael nifer o arddangosfeydd unigol, gan gynnwys adolygiad diweddar yn 2022 yn Amgueddfa Celf Gyfoes De Pont yn Tilburg, yr Iseldiroedd o'r enw A Black Hole Is Everything a Star Longs to Be . Mae sawl casgliad cyhoeddus o amgylch y byd yn gartref i weithiau Walker, gan gynnwys Tate, Amgueddfa Celf Gyfoes UCLA, Sefydliad Celf Minneapolis, Amgueddfa Gelf Weisman, Casgliad Menil, ac Amgueddfa Gelf Muscarelle.

  Ffeithiau Am Kara Walker

  Er gwaethaf ei henwogrwydd, mae llawer o rannau o fywyd Kara Walker yn llawn dirgelwch. Mae’r adran hon yn mynd i’r afael â rhai o’r dirgelion hyn wrth ateb rhai o’r cwestiynau cyffredin niferus am Kara Walker, fel “Pryd dechreuodd Kara Walker wneud celf?” a “Pam mae Kara Walker yn defnyddio silwetau?”. Isod mae rhai ffeithiau diddorol am Kara Walker.

  Dechrau Cynnar

  Pryd dechreuodd Kara Walker wneud celf? Mae'r cwestiwn hwn yn aml yn ymddangos mewn cyfweliadau gyda'r artist, yn rhannol oherwydd pa mor anhygoel yw'r ateb. Er nad ydym yn gwybod yn union pryd y dechreuodd wneud celf, rydym yn gwybod pryd y gwyddai y byddai'n artist.

  Wedi'i ddyfynnu mewn erthygl yn 2006 gan Flo Wilson, mae Walker yn nodi bod gwylio ei thad yn gweithio ar ei luniau, roedd hi'n gwybod mor gynnar â dwy flwydd a hanner ei bod hi eisiau bod yn artist.

  KaraBywyd Personol Walker

  Cynhaliodd Walker broffil isel yn ei bywyd personol, er gwaethaf ei enwogrwydd ers ei hugeiniau. Ei phriodas gyntaf, a'i hysgariad yn y pen draw, oedd Klaus Burgel, dylunydd gemwaith Almaeneg ac athro Ysgol Ddylunio Rhode Island, ym 1996. Roedd gan y cwpl ferch, Octavia. Dros y blynyddoedd, llwyddodd Walker i reoli gyrfa gyson, tra'n cynnal perthynas iach gyda'i merch.

  Silwetau Kara Walker

  Mae silwetau Kara Walker ymhlith ei chyfryngau celf enwocaf. Mae llawer o bobl yn meddwl tybed pam mae hi'n defnyddio silwetau a beth yw eu harwyddocâd yn ei gwaith. Dechreuodd Walker arbrofi gyda silwetau yn yr ysgol i raddedigion, gan ddadlau bod eu symlrwydd a’u ceinder wedi lleddfu’r “ffwnsh” yn ei meddwl. Gall toriadau papur a silwetau gyfleu llawer iawn heb lawer o wybodaeth.

  Mae Walker yn dadlau mai dyma’n union sut mae stereoteipiau’n gweithio, gan wneud y silwét yn drosiad pwerus yn ei gwaith.

  Paentiadau Kara Walker

  Fel artist ifanc, roedd Kara Walker wrth ei bodd yn peintio. Mae casgliadau fel yr Amgueddfa Celf Fodern yn dal i fod yn gartref i lawer o baentiadau ac ysgythriadau Kary Walker. Er gwaethaf hyn, ni pharhaodd Walker i ddefnyddio paentio fel ei chyfrwng creadigol craidd am gyfnod hir iawn. Yn ystod y 1990au, rhoddodd Walker y gorau i baentio oherwydd ei bod yn credu bod cysylltiad dwfn rhwng y cyfrwng a phatriarchaeth gwrywaidd gwyn. Yn lle peintio, Walkerwedi arbrofi gyda silwetau papur i ddianc rhag confensiynau.

  Fons Americanus Kara Walker yn y Tate Modern yn Llundain, y Deyrnas Unedig; It's No Game, CC BY 2.0, trwy Wikimedia Commons

  Dadl yng Ngwaith Celf Kara Walker

  Er gwaethaf cydnabyddiaeth a chymeradwyaeth barhaus Walker, roedd ei gwaith yn cael ei feirniadu’n aml am ei ddefnydd o stereoteipiau hiliol. Roedd Betye Saar, artist gwleidyddol Affricanaidd-Americanaidd o fri, yn un o feirniaid mwyaf lleisiol Walker. Heriodd Saar, a oedd yn ymwneud â’r Mudiad Celfyddydau Du yn y 1970au, stereoteipiau negyddol am ddiwylliant Affricanaidd-Americanaidd yn ei gwaith, a mynegodd bryder ynghylch gwaith Walker, gan ddweud bod Walker “wedi mynd yn rhy bell”.

  Beirniadodd Saar ddefnydd Walker o ddelweddaeth, gan dynnu sylw at ei natur dreisgar a rhywiol graffig, a haeru bod Americanwyr Affricanaidd yn cael eu bradychu gan ddelweddau hiliol yn ffugio fel celf.

  Tra bod sawl beirniad yn dadlau bod Kara Walker's mae celf yn parhau stereoteipiau negyddol, gan wrthdroi cynrychioliadau o hil yn America, canmolodd eraill ei dewrder i ddatgelu abswrdiaeth y stereoteipiau hyn.

  Gwaith Celf Seminal Kara Walker

  Mae celf Kara Walker wedi esblygu dros ddegawdau o luniadau, paentiadau, ac ysgythriadau, yn silwetau, ffilm, cerflunwaith, a mwy. Mae ei harolygiad yn fawr ac yn drawiadol ac mae hi wedi creu gweithiau dylanwadol a phwerus di-ri. Isod nitrafodwch ychydig o weithiau dethol yn unig a'i cadarnhaodd fel un o'r artistiaid cyfoes Affricanaidd Americanaidd amlycaf heddiw .

  Wedi mynd: Rhamant Hanesyddol Rhyfel Cartref wrth iddo Ddigwydd b 'rhwng Nwyddau Dusky Un Negress Young A'i Chalon (1994)

  2 Teitl Gwaith Celf
  Wedi mynd: Rhamant Hanesyddol o Ryfel Cartref wrth iddo Ddigwydd rhwng Crwydrau Dusky Un Esgeuluswr Ifanc a'i Chalon
  Dyddiad 1994
  Canolig Gosod waliau
  Casgliad Amgueddfa Celf Fodern, Efrog Newydd

  Yn cyflwyno ei steil nodweddiadol, mae’r gosodiad wal helaeth hwn yn nodi menter gyntaf yr artist i’r byd celf. Ysbrydolodd nifer o ffynonellau deitl epig y gwaith hwn, gan gynnwys llyfr Margaret Mitchell Gone with the Wind (1936) a darn mewn testun canolog Ku Klux Klan gan Thomas Dixon, sy'n disgrifio'r modd y triniwyd “tawny negress ”. Mae'r silwetau o ffigurau wedi'u gwisgo mewn gwisgoedd o'r 19eg ganrif yn pwyso tuag at ei gilydd o dan olau'r lleuad, gan awgrymu rhamant llyfr stori.

  Wrth archwilio’r olygfa’n fanwl, fodd bynnag, daw darluniau graffig o ryw a thrais i’r amlwg.

  Yn y 19eg ganrif, ystyrid silwetau yn “waith merched”, ac Affricanaidd Efallai bod merched Americanaidd wedi cael mynediad i'r ffurf gelfyddydol. Walker yn dewis y cyfrwng hwn iailedrych ar syniadau hanesyddol a chyfredol o hil a thrais. Mae silwetau yn dibynnu ar gliwiau gweledol sy’n seiliedig ar nodweddion corfforol cyffredinol ac ystrydebol person i gyfathrebu’n symbolaidd i’r gynulleidfa. Mae Walker yn defnyddio’r nodwedd hon o silwetau i adrodd straeon ac i archwilio’r arferion ffug-wyddonol yr honnir iddynt bennu deallusrwydd a gwerth unigolyn yn seiliedig ar siâp eu hwyneb a’u pen.

  Mae’r gwaith yn llawn manylion ffansïol, fel sgertiau cylchyn o’r 19eg ganrif a wisgwyd gan gymeriadau benywaidd yn yr olygfa.

  Mae’r olygfa fodd bynnag yn mynd yn rhyfedd pan fydd eraill yn swrrealaidd ac yn anweddus mae manylion yn ymddangos, fel ffigwr sengl yn cael ei ysgubo i'r awyr gan godiad enfawr. Mae hyn, mae Walker yn dadlau, yn cyfeirio at “driniaeth dyn” treisgar grŵp o bobl gan grŵp arall. Mae hyn, mae hi'n dadlau, yn dal i fod yn rhan annatod o'n hymwybyddiaeth heddiw o sut yr ydym yn canfod ein hunain a'r rhai a ystyrir yn “arall”.

  Diwedd Uncle Tom a Thablau Alegorïaidd Mawr Efa yn y Nefoedd (1995)

  9> Teitl Gwaith Celf <13

  Mae'r gwaith celf Kara Walker hwn, fel llawer o'i gweithiau eraill, yn cael ei gyflwyno ar grom

  Diwedd Uncle Tom a Thablau Alegorïaidd Mawreddog Eva yn Nefoedd
  Dyddiad 1995
  Canolig 10> Gosod waliau
  Casgliad Amgueddfa Gelf Fodern Caer Worth

  John Williams

  Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.