Heist Amgueddfa Gardner - Stori'r Lladrad Celfyddyd Enwog

John Williams 30-09-2023
John Williams

Ym 1990, ysbeiliwyd Amgueddfa Isabella Stewart Gardner ac mae gwobr o $10 miliwn yn dal i sefyll am adferiad llawer o weithiau celf chwedlonol. Bydd yr erthygl hon yn rhoi'r cyfan sydd angen i chi ei wybod am un o'r heists celf mwyaf drwg-enwog mewn hanes, gan gynnwys yr hyn a ddigwyddodd ar y diwrnod, yr hyn a gafodd ei ddwyn, a lle mae'r achos heddiw.

Gweld hefyd: Ffotograffwyr Ffasiwn Enwog - Y Ffotograffwyr Model Gorau

Y Isabella Stewart Heist Amgueddfa Gardner

Yn cael ei gydnabod fel un o'r ymchwiliadau celf mwyaf enwog a hirsefydlog, mae heist Amgueddfa Gardner yn un i'w gofio. Ym 1990, dirwywyd tua 13 o weithiau celf allan o'r amgueddfa ac erys yr achos heb ei ddatrys byth ers hynny.

Ar hyn o bryd mae'r wobr yn $10 miliwn, o ystyried bod gwerth y gweithiau celf a ddygwyd yn ymhell dros $500 miliwn.

Sut llwyddodd y lladron dirgel hyn i ddileu un o'r gweithredoedd mwyaf drwg-enwog erioed? Pwy yw'r meistri hyn? Ble mae'r gweithiau celf sydd wedi'u dwyn heddiw? Isod, byddwn yn ymchwilio i'r manylion graeanus sy'n ymwneud â'r heist a'r holl wybodaeth am yr hyn a wyddom am y lladrad.

Gwawr y Heist

Digwyddodd heist Amgueddfa Isabella Stewart Gardner ym mis Mawrth 18 yn 1990 yn oriau mân y bore. Yn ôl adroddiadau gan y ddau warchodwr oedd ar ddyletswydd y shifft honno, roedden nhw wedi gweld dau heddwas, a oedd mewn gwirionedd, yn droseddwyr dan gudd. Honnodd y “heddweision” eu bod nhwp'un a oeddent yn olion bysedd y gweithwyr neu'r lladron.

Darparodd tystion yn yr ardal ddisgrifiad o'r troseddwr y credent ei fod tua 1.75 i 1.78 metr o daldra, yn ei 30au hwyr gydag adeiladwaith solet. Mae rhai o'r rhai a ddrwgdybir, fel y crybwyllir isod, wedi cael eu hymchwilio, ond nid oes yr un ohonynt wedi'u profi yn y fan a'r lle.

Ymhlith y rhai a ddrwgdybir yr ymchwiliwyd iddynt mae un o'r swyddogion diogelwch a oedd yn bresennol yn yr heist, Rick Abath, arweinydd gang Winter Hill, Whitey Bulger, Brian McDevitt, ac amrywiol aelodau a chymdeithion gang Merlino. ; Swyddfa Ymchwilio Ffederal, Parth Cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Bobby Donati

Dywedwyd mai Bobby Donati, Americanwr, oedd un o'r damcaniaethau ynghylch pwy ddienyddiodd yr heist. troseddwr a lofruddiwyd yn yr un flwyddyn â'r heist yn ystod rhyfel gangiau gyda'r teulu Patriarca. Cafodd ei fflagio fel rhywun a ddrwgdybir ar ôl i'r lleidr celf enwog Myles J. Connor Jr. sgwrsio â'r awdurdodau a gollwng enw Donati yn y carchar. a honnodd fod gan Donati ddiddordeb arbennig yn yr “Final Eagle”.

Damcaniaethodd Connor hefyd fod Donati wedi cyflogi “troseddwyr lefel is” i ddienyddio'r heist. Roedd Connor yn dymuno helpu'rawdurdodau â'r achos yn gyfnewid am ei ryddid, ond nid oedd hyn byth yn mynd i ddigwydd ac ailgyfeiriwyd yr FBI at ddeliwr celf hynafol (a throseddwr) o'r enw William P. Youngworth. , gangster Boston, c. 1960au; Heddlu Boston, Parth Cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Ysbeiliodd yr FBI siop a chartref Youngworth yn y 1990au a denodd hyn at y newyddiadurwr Tom Mashberg a gymerodd ddiddordeb yn y deliwr celf tua 1997. Ym mis Awst 1997, galwodd Youngworth y newyddiadurwr ar yr honiad fod ganddo brawf y gallai ddychwelyd y gweithiau coll ond o dan amodau arbennig wrth gwrs.

Yn ôl Mashberg, aeth Youngworth ag ef i warws yn Red Hook, Brooklyn, lle dangosodd iddo uned storio yn cynnwys sawl tiwb. Yna agorodd Youngworth un o'r tiwbiau a dangos iddo gynfas, a nodwyd gan Mashberg fel The Storm on the Sea of ​​Galilea gan Rembrandt.

Daliodd hefyd lofnod Rembrandt ar lyw y llong a chracio ar ymylon y cynfas, a oedd yn ymddangos yn ei lygaid ef fel y fargen wirioneddol. paentiad, Y Storm ar Fôr Galilea (1633), ar ôl heist Amgueddfa Isabella Stewart Gardner ym 1990; Gwaith celf gan artistiaid amrywiol, yr ymadawedig diwethaf 1917; poster gan staff anhysbys yr FBI, Parth Cyhoeddus, trwy WikimediaCommons

Cyhoeddodd Mashberg ei brofiad yn y Boston Herald ac ar ôl sawl mis, ni chanfu’r FBI unrhyw olion o unrhyw diwbiau silindrog neu waith celf yn yr uned storio. Gadawodd Youngworth Mashberg gyda sglodion paent a oedd yn cyfateb i baent o gyfnod Rembrandt, fodd bynnag, nid oeddent yr un paent olew ag a ddefnyddiwyd ym mhaentiad Rembrandt.

Cafodd y paentiad hefyd ei orchuddio â haenen drom o farnais a ni ellid bod wedi'i rolio i fyny mor hawdd ag y disgrifiodd Mashberg y peth.

Dechreuodd yr FBI drafod gyda Youngworth ond ni fyddai'n cydymffurfio oni bai bod ei ofynion yn cael eu bodloni a chynnwys ei imiwnedd ynghyd â rhyddid Connor. Roedd angen mwy o brawf ar yr awdurdodau er mwyn i hyn ddigwydd, fodd bynnag, a rhoddodd Youngworth sglodion paent o'r 17eg ganrif iddynt yn ogystal â ffotograffau lliw. Nid oedd y sglodion paent yn cyfateb i baentiad Rembrandt, ond gallent fod wedi dod o The Concert Vermeer.

Poster “Ceisio Gwybodaeth” yr FBI ar gyfer paentiad Vermeer, Y Cyngerdd (1658-1660), ar ôl heist Amgueddfa Isabella Stewart Gardner ym 1990; Gwaith celf gan artistiaid amrywiol, yr ymadawedig diwethaf 1917; poster gan staff anhysbys yr FBI, Parth Cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Yn gyflym ymlaen at 2014, holodd y gohebydd ymchwiliol Stephen Kurkjian ag un o uwch swyddogion Donati, Vincent Ferrara, a ddywedodd fod yr FBI yn anghywir am amau ​​​​bod Merlino'sgang ac mai Donati oedd yr un a drefnodd yr heist. Dywed ymhellach fod Donati wedi ymweld ag ef yn y carchar dri mis cyn yr heist ac wedi addo iddo “wneud rhywbeth” i gael Ferrara allan o'r carchar.

Yn union dri mis yn ddiweddarach, clywodd Ferrara y newyddion am heist Amgueddfa Gardner, ac wedi hynny talodd Donati ymweliad arall iddo gan honni ei fod yn bendant yn cymryd rhan a'i fod wedi claddu'r gweithiau celf. Ei gynllun oedd dechrau trafodaethau ar ôl i'r ymchwiliad “oeri” ond ni ddigwyddodd hyn oherwydd bod Donati wedi'i lofruddio.

Hyd yn hyn, roedd yr holl ddwylo a thystiolaeth yn pwyntio at Donati, nad oedd bellach yn fyw.<2

Jimmy Marks

Datgelodd datblygiadau diweddar ar yr achos fod yna gyd-droseddwr neu gysylltiad â'r heist. Ym 1991, cafodd dyn o'r enw Jimmy Marks ei lofruddio a blynyddoedd yn ddiweddarach, darganfuwyd y gallai ei farwolaeth fod yn gysylltiedig â heist Gardner yn 1990. Aeth yr achos yn oer ond ers hynny mae cliwiau newydd wedi dod i'r amlwg a allai arwain at y lladron, fel y dywed Bob Ward.

Mae'r FBI wedi datgan bod y gweithiau celf a gafodd eu dwyn yn ôl pob tebyg wedi symud trwy gylchoedd trosedd trefniadol amrywiol yn Philadelphia , ond aeth y llwybr yn oer tua 2003. Derbyniodd pennaeth diogelwch Amgueddfa Gardner, Anthony Amore, gyngor gan berson dienw yn annog y swyddogion i ymchwilio i lofruddiaeth Jimmy Marks, a oedd yn droseddwr gyrfa enwog.

Marciau oeddllofruddio 11 mis ar ôl yr heist ar noson Chwefror wrth fynd i mewn i'w fflat ym maestref Lynn, Massachusetts. Dadsgriwiodd y drwgweithredwr y golau uwchben y drws fel na allai Marks weld ac yn fuan, saethwyd Marks yn y “classic mob style hit”. Fe'i saethwyd ddwywaith yng nghefn ei ben.

Cyn i Marks gael ei ladd, adroddwyd ei fod yn brolio am fod ganddo ddau ddarlun wedi'u dwyn yn ogystal â honni iddo guddio rhai gweithiau celf eraill i ffwrdd. . Bu Marks hefyd yn ymwneud â lladrad banc o gwmpas y 1960au ac roedd hefyd yn werthwr cyffuriau hysbys.

Roedd y posibilrwydd bod Marks yn gwybod am hunaniaeth wirioneddol y lladron neu bwy bynnag a drefnodd yr heist yn arwyddocaol, ers hynny roedd ganddo gysylltiadau ag unigolion penodol yr amheuid eu bod yn gysylltiedig ar y pryd.

Yn ôl adroddiadau newyddion, roedd Marks yn gyfarwydd â'r diweddar Robert Gaurente (Bobby), a oedd yn ffrindiau da â Donati a efallai ei fod wedi cymryd rhan yn y gwaith o gludo'r gweithiau celf a gafodd eu dwyn o Boston i Connecticut i Philadelphia.

Robert Gentile

Yn 2015, cafodd yr achos fewnwelediad pellach i gysylltiad Marks â'r heist ar ôl i weddw Gaurente ddatgan bod ei gŵr wedi lladd Marks. Bu farw Gaurente yn 2004 ac yn ddiweddarach bu farw ei weddw yn 2018. Yn ôl adroddiadau ar y cyfrif, roedd gweddw Guarente yn ymddangos yn emosiynol iawn wrth siarad amMarks.

Yn ystod y cyfnod hwn, cafodd un arall a ddrwgdybir ei alw allan gan weddw Gaurente, Robert Gentile, a oedd yn gangster Connecticut gyda record droseddol hir.

Yn 2012, ar ôl llawer o gelwyddau a gwadiadau gan Gentile, ysbeiliodd yr FBI ei gartref a hyd yn oed mynd ag offer radar treiddiol gyda nhw. Y cyfan y daethant o hyd iddo oedd cyffuriau a gynnau. Mewn cyrch o gartref Gentile ym Manceinion, daeth yr FBI o hyd i restr o'r gweithiau celf wedi'u dwyn gyda'u gwerth marchnad ddu ond dim byd arall. Mae Gentile yn datgan ei ddiniweidrwydd sawl gwaith ynglŷn â gwybodaeth o’r paentiadau ond yn ôl rhai, ac Amgueddfa Gardner, mae yna unigolion o hyd sy’n credu mai ef oedd y ddolen goll. Bu farw Gentile ym mis Medi 2021.

Mae adroddiad arall gan Paul Calantropo yn manylu ar sut y cyfarfu Donati ag ef yng ngwanwyn 1990. Roedd Calantropo yn hen ffrind ysgol i Donati’s a hefyd yn werthuswr gemwaith. Yn ôl Calantropo, ymwelodd Donati ag ef i ddangos y Terfynol Eryr a gofyn am ei werth. Honnir bod Calantropo wedi'i syfrdanu ac wedi cydnabod y gwrthrych efydd fel un o'r gweithiau celf enwog a gafodd ei ddwyn o adroddiadau yn y cyfryngau.

Nid oedd y cyn-gyfreithiwr Cynorthwyol o'r Unol Daleithiau, Robert Fisher, a oruchwyliodd yr ymchwiliad heist rhwng 2010 a 2016, yn credu stori Calantropo a dywedodd, hyd nes y deuir o hyd i'r gweithiau celf sydd wedi'u dwyn, mai damcaniaeth yn unig yw pob damcaniaeth o hyd a bod angen mwy o brawf i wneud hyd yn oedDonati y prif ddrwgdybiedig. Honnodd cyn euogfarn a ymrwymodd i gytundeb gyda’r amgueddfa i’r gwrthwyneb, bod stori Calantropo yn wir. Dywedodd ymhellach nad oedd Donati yn ymddiried yn neb a’i fod yn credu bod Donati wedi claddu’r gweithiau celf a bod “un diwrnod mae rhywun yn mynd i agor wal a dod o hyd iddyn nhw”.

Achos y 13 ar goll mae gweithiau celf yn parhau i fod yn fater ymchwiliol cyffrous i lawer o ddamcaniaethwyr heist celf. Amser a ddengys ble mae'r gweithiau celf coll a phwy oedd yn gyfrifol am heist Isabella Stewart Gardner ym 1990.

Cwestiynau Cyffredin

Sawl Gwaith Celf A Ddygwyd Yn ystod Heist Gardner 1990?

Cafodd tua 13 o weithiau celf eu dwyn yn ystod heist Gardner ym 1990, gan gynnwys gweithiau gan Rembrandt van Rijn, Govaert Flinck, Johannes Vermeer, Edgar Degas, Pierre-Philippe Thomire, ac Édouard Manet.

Beth Yw Gwerth y Gweithiau Celf Coll O Gardner Heist 1990?

Dywedir bod y gweithiau celf coll o heist Gardner ym 1990 yn werth tua $500 i $600 miliwn.

Pwy Yw'r Arolygon Arweiniol yn Heist Amgueddfa Gardner?

Y prif rai a ddrwgdybir oedd Bobby Donati a Robert Gentile ynghyd â chynorthwywyr anhysbys posibl eraill. Nid yw'r olaf a ddrwgdybir, Robert Gentile bellach ar flaen y gad yn yr ymchwiliad er bod rhai yn dal i gredu ei ran. Nid oes unrhyw brawf solet o amgylch cysefinamau.

ymateb i alwad cyfyngder yn yr ardal, felly cymerodd y gwarchodwyr mai dim ond yn arferol iddynt fod yn hongian o gwmpas yr amgueddfa.

Yn ôl adroddiad yr amgueddfa, torrodd un o'r gwarchodwyr y protocol yr amgueddfa a chaniatáu i'r swyddogion fynd drwy fynedfa'r gweithwyr i'r adeilad.

Yna gosodwyd gefynnau ar y ddau warchodwr diogelwch a'u gadael wedi eu clymu yn yr islawr. 81 munud yn ddiweddarach a llwyddodd y lladron i gyflawni eu cenhadaeth o ddwyn 13 o weithiau celf. Cafodd symudiadau'r lladron eu dogfennu trwy'r synwyryddion mudiant yn yr amgueddfa.

Amgueddfa Isabella Stewart Gardner

Sefydlwyd Amgueddfa Isabella Stewart Gardner ar ôl i'r casglwr celf, Isabella Stewart Gardner, gasglu casgliad casgliad celf gwych yn ei henw. Agorodd yr amgueddfa yn 1903 a byth ers hynny mae'r casgliad wedi tyfu. Pasiodd y casglwr celf a gadael y sefydliad gyda gwaddol o $3.6 miliwn gyda'i hewyllys yn nodi nad oedd trefniadaeth y gwaith celf i'w newid ac nad oedd unrhyw waith celf na gwrthrychau i'w prynu na'u gwerthu yn y casgliad.

Tua'r 1980au, gwelodd yr amgueddfa ddirywiad yn ei hiechyd ariannol, a arweiniodd at ddiffyg cynnal a chadw dilynol o ran rheoli hinsawdd a chynnal a chadw cyfleusterau sylfaenol yr adeilad. Roedd yr amgueddfa hefyd yn brin o bolisi yswiriant ar y pwynt hwn.

Canfu’r Swyddfa Ymchwilio Ffederal (FBI) gynllwyngan droseddwyr lleol o Boston i ysbeilio'r amgueddfa a chawsant eu rhybuddio ym 1982. Yna fe wnaeth yr amgueddfa gynyddu ei diogelwch a gosod 60 o synwyryddion mudiant isgoch gyda system deledu cylch cyfyng yn cynnwys pedwar dyfais wyliadwriaeth o amgylch perimedr yr amgueddfa. Yn anffodus, ni osodwyd unrhyw gamerâu y tu mewn i'r adeilad gan fod hwn yn ormod o benderfyniad drud i'r bwrdd ymddiriedolwyr.

Edrych ar Amgueddfa Isabella Stuart Gardner o'r Fenway ym 1904; Cwmni Cyhoeddi Detroit, Parth Cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Mewn ymdrech i gydbwyso'r diffyg diogelwch hwn, llogodd yr amgueddfa ragor o warchodwyr a gosododd botwm wrth y ddesg flaen i alw'r heddlu i mewn. achosion brys. Nodwedd ddiogelwch gyffredin i amgueddfeydd eraill ar y pryd oedd system methu-ddiogel, a oedd yn golygu bod y gwarchodwyr nos yn rhoi galwadau ffôn bob awr i’r heddlu i’w hysbysu bod yr amgueddfa’n ddiogel.

Wrth edrych yn ôl, byddai hyn wedi bod yn system well i'r amgueddfa, fodd bynnag, nododd adolygiad gan ymgynghorydd diogelwch annibynnol fod yr amgueddfa “yn gyfoes” o ran ei diogelwch ond yn dal i allu defnyddio mwy o welliannau.

Gan 1988, roedd cyllid yr amgueddfa yn dal i gael trafferth ac ar ryw adeg, argymhellodd hyd yn oed cyfarwyddwr diogelwch Amgueddfa Celfyddydau Cain Boston fewnbynnau ar gyfer uwchraddio diogelwch. Yn anffodus, gwrthodwyd y ceisiadau ynghyd â'r codiad cyflogar gyfer y swyddogion diogelwch er mwyn denu unigolion â chymwysterau gwell. Roedd hyn yn awgrymu bod y rhai nad oeddent o reidrwydd yn ffit ar gyfer sefyllfaoedd brys fel heist arfog yn byw yn y swydd.

Yr Heist

Ar ôl darostwng y gwarchodwyr mewn llai na 15 munud a'u bygwth trwy ddatgan hynny roedden nhw'n gwybod ble roedden nhw'n byw, symudodd y lladron ymlaen i ddienyddio eu heist am 01:35 yn y bore. Cofnodwyd symudiadau’r lladron am y tro cyntaf yn yr Dutch Room, a oedd ar yr ail lawr, tua 01:48 AM

O’r stampiau amser, cymerodd yr heddlu mai’r lladron oedd yn fwyaf tebygol o aros i wneud yn sicr nad oedd neb yn dod i'w dal.

Pan ddaeth y troseddwyr at y darluniau, diffoddodd y rhybudd i'r rhai a safai'n rhy agos at y gweithiau celf, ond fe'i maluriodd y lladron. O'r ystafell hon, fe wnaethon nhw ddwyn paentiad gan Rembrandt van Rijn , Y Storm ar Fôr Galilea (1633) trwy ei falu ar y llawr marmor i dorri'r ffrâm wydr, ac wedi hynny , gwnaethant dynnu'r cynfas o'r stretsier gan ddefnyddio llafn.

Y Storm ar Fôr Galilea (1633) gan Rembrandt; Rembrandt, Parth Cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Ynghyd â'r gwaith hwn gan Rembrandt, fe wnaethon nhw hefyd gymryd hunanbortread a'i adael yn sefyll yn erbyn cabinet, yn ôl pob tebyg oherwydd ei fod yn rhy fawr i'w gludo . Yn lle hyn, fe wnaethon nhw ddwyn hunan-fechan bach.portread gan Rembrandt, a arddangoswyd o dan yr un mawr.

Roedd yn amlwg bod y lladron yn gwybod gwerth gwaith celf Rembrandt.

Y fframiau gwag o'r ddau ddarlun Rembrandt a ddygwyd o Amgueddfa Isabella Stewart Gardner ym 1990, A Lady and Gentleman in Black (1633) ar y chwith a Y Storm ar Fôr Galilea (1633) ar y dde; Chris Dignes, CC0, trwy Wikimedia Commons

Mae gweithiau eraill a gymerwyd o'r Dutch Room yn cynnwys The Concert (1664) gan Johannes Vermeer , Tirwedd gydag Obelisk (1638) gan Govert Flinck, yn ogystal â gu Tsieineaidd (llestr). Gwahanodd y lladron ac aeth un ohonynt i mewn i'r Short Gallery, a oedd wedi'i lleoli ar ben pellaf yr ail lawr.

Pan orffennodd partner y lleidr yn yr Dutch Room, ymunodd â'i gydweithiwr yn y Oriel Fer lle ceisiodd y ddeuawd ddwyn baner Napoleon.

Ni lwyddasant yn yr ymdrech hon, ond hwy a ladrataasant derfyniad yr eryr, yr hon oedd wedi ei gosod ar bolyn y faner. Yma, fe wnaethon nhw hefyd fachu pum braslun gan Edgar Degas a gwaith celf enwog arall o'r Ystafell Las o'r enw Chez Tortoni (1875) gan Édouard Manet.

An olion ffrâm wag lle cafodd Y Storm ar Fôr Galilea (1633) Rembrandt ei arddangos ar un adeg. Llun a ddarparwyd gan yr FBI yn dangos y fframiau gwag ar gyfer paentiadau coll ar ôl y lladrad ynAmgueddfa Isabella Stewart Gardner ym 1990; Biwro Ymchwilio Ffederal, Parth Cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Cyn i'r heist ddod i ben, fe wnaeth y lladron wirio'r gwarchodwyr i sicrhau eu bod yn gyfforddus a chyfeiriwyd at eu bwriad o gydio yn y gweithfeydd yn unig heb drafferth a heb niwed. Ceisiwyd gorchuddio eu traciau trwy fynd â'r casetiau fideo gyda nhw oedd yn cynnwys cofnod o'u mynediad ac allbrintiau data o'r synwyryddion mudiant.

Fodd bynnag, roedd y wybodaeth yn dal i fod ar y gyriant caled, a adawyd ar ôl.

Cymerir mai Chez Tortoni oedd y gwaith celf olaf i gael ei gipio ers i ffrâm y paentiad gael ei ddarganfod wedi ei adael wrth ddesg y cyfarwyddwr diogelwch. Yna symudodd y ddeuawd deinamig y gweithiau celf allan o'r amgueddfa rhwng 02:40 a 02:45. Darganfu'r gwarchodwyr diogelwch a ddaeth i'r amlwg yn ddiweddarach y bore hwnnw y sefyllfa fregus a ffonio'r cyfarwyddwr diogelwch, a ddaeth wedyn i'r amgueddfa a galw'r heddlu unwaith iddo ddarganfod nad oedd unrhyw warchodwyr wrth y ddesg wylio.

Cyrhaeddodd yr heddlu'r lleoliad a chwilio'r adeilad, lle daethant o hyd i'r gwarchodwyr wedi'u clymu yn yr islawr.

Gwaith Celf a Gwerthoedd wedi'u Dwyn

Cafodd cyfanswm o 13 o weithiau celf eu dwyn yn heist Amgueddfa Isabella Stewart Gardner, ac yn 2000, cynyddodd gwerth amcangyfrifedig y gweithiau coll o $200 miliwn i $500 miliwn. Yn ddiweddarach y flwyddyn honno,amcangyfrifwyd bod y gwerth oddeutu $600 miliwn.

O ystyried faint o amser sydd wedi mynd heibio ers yr heist, mae gwerth y gweithiau celf yn bendant wedi codi.

Ystyriwyd mai'r gweithiau celf a ddygwyd o'r Dutch Room oedd y rhai mwyaf gwerthfawr gyda phaentiad Vermeer o The Concert yn amcangyfrif o $250 miliwn. Nod y lladron oedd dwyn gweithiau penodol iawn fel y gwelwyd yn y lladrad o unig forlun presennol Rembrandt, Y Storm ar Fôr Galilea , a oedd â gwerth amcangyfrifedig o $140 miliwn.

Roedd yr hunanbortread bychan o Rembrandt eisoes wedi'i ddwyn ddwywaith o'r blaen ac fe'i dychwelwyd unwaith yn 1970, dim ond i'w ddwyn eto ym 1990.

Y paentiad arall a ddygwyd gan Rembrandt oedd A Lady a Gentleman in Black (1633). Credir i'r lladron ddwyn y Tirwedd gydag Obelisk (1638) gan Govert Flinck gan gredu mai gwaith Rembrandt ydoedd hefyd. Roedd yn hysbys bod y gwrthrych celf arall, y gu Tsieineaidd, yn un o weithiau celf hynaf yr amgueddfa a oedd yn dyddio'n ôl i'r 12fed ganrif, yn ystod oes Brenhinllin Shang ond roedd ganddo werth llai o tua miloedd o ddoleri.

Poster “Ceisio Gwybodaeth” yr FBI ar gyfer gweithiau celf Manet, Rembrandt, a Flinck a gafodd eu dwyn ar ôl heist Amgueddfa Isabella Stewart Gardner ym 1990; Gwaith celf gan artistiaid amrywiol, yr ymadawedig diwethaf 1917; poster gan staff anhysbys yr FBI,Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Roedd yr holl frasluniau gan Degas a dynnwyd i gyd yn weithiau ar bapur wedi'i wneud mewn siarcol, inc, pensil, a golchion. Cyfanswm gwerth cyfunol y lluniadau hyn oedd tua $100,000. Cafodd yr Eryr Ymerodrol 25-centimetr o daldra o faner Gwarchodlu Ymerodrol Napoleon hefyd ei ddwyn.

Ar hyn o bryd mae'r amgueddfa'n cynnig gwobr ar wahân o $100,000 am unrhyw wybodaeth pan fydd y gwrthrych yn dychwelyd.

Cyhoeddiad swyddogol ar y campweithiau a ddygwyd o Amgueddfa Isabella Steward Gardner, 1990; Amgueddfa Isabella Stewart Gardner, Parth cyhoeddus, trwy Comin Wikimedia

Arbenigwyr a adolygodd y lladron ' gadawyd y detholiad o weithiau celf yn ddryslyd oherwydd iddynt ddwyn cyfuniad o weithiau celf o werthoedd amrywiol ac anwybyddu gweithiau celf gwerthfawr eraill gan feistri fel Michelangelo a Raphael.

A oedd hyn yn dacteg fwriadol?

Ni chroesodd y lladron y trydydd llawr lle roedd y paentiad mwyaf gwerthfawr yn hongian, The Rape of Europa (1560-1562) gan Titian. Mae fframiau gwag y gweithfeydd coll yn aros yn eu mannau gwreiddiol, yn aros i’w dychwelyd. Mae'r tabl isod yn dangos rhestr o'r gweithiau celf sydd wedi'u dwyn.

<21 Tirwedd gydag Obelisg (1638)
Artist Gwaith(iau) Wedi'u Dwyn
Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606 – 1669) Crist yn y Storm ar fôr Galilea (1633); Arglwyddes a Bonheddwr mewn Du (1633); Portread o'r arlunydd yn Ddyn Ifanc (c. 1633)
Govaert Teuniszoon Flinck (1615 – 1660)

Johannes Vermeer (1632 – 1675)

Y Cyngerdd (1663 – 1666)
Edgar Degas (1834 – 1917) Gadael y Padog (c. 19eg ganrif); Gorymdaith ar Ffordd ger Fflorens (1857 – 1860); Astudio'r Rhaglen (1884); Astudio'r Rhaglen De La Soirée Artistique Du 15 Mehefin 1884 (1884); Tair Joci Marchog (1885 – 1888)
Pierre-Philippe Thomire (1751 – 1843)

Rownd Derfynol yr Eryr (1813 – 1814)
Édouard Manet (1832 – 1883)

Gweld hefyd: Sut i Wneud Paent Brown - Canllaw ar Gymysgu Tonau Brown
Chez Tortoni ( 1875)
Artist Anhysbys Chinese Gu (12fed ganrif)

Amau a Leads

Ers i statud y cyfyngiadau ddod i ben ym 1995, mae erlynwyr yn datgan na fyddai unrhyw un sy'n fodlon dychwelyd y gweithiau celf a ddygwyd ac a gymerodd ran yn heist celf 1990 yn cael eu herlyn. Cymerodd yr FBI reolaeth ar yr achos oherwydd y pryder bod gan y gweithiau celf botensial mawr i fod wedi'u cludo ar draws llinellau gwladwriaethol. Cyflawnodd y lladron heist “glân” ac ni adawodd unrhyw olion DNA na phrintiau i'r heddlu eu dadansoddi.

Roedd yr olion bysedd yn y fan a'r lle yn arbennig o annibynadwy, gan ei fod yn amhendant.

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.