Gwlad Gyda'r Adeiladau Talaf - Y Mwyaf o Nenscrapers

John Williams 30-09-2023
John Williams

Wyt ti erioed wedi meddwl pa wlad sydd â'r adeiladau talaf yn y byd? Byddai'r wlad sydd â'r adeiladau talaf yn cael ei hedmygu'n fawr ledled y byd, ac efallai mai dyna pam mae cymaint yn ymdrechu i gyrraedd y gwahaniaeth hwn. I ddysgu pa wlad yn y byd sydd â'r teitl hwnnw, darllenwch ein herthygl isod!

Y Wlad Gyda'r Adeiladau Talaf

Mae cynnydd dynol mewn peirianneg a phensaernïaeth dros yr 50 mlynedd diwethaf wedi bod. wedi bod yn ddim llai na syfrdanol. Er bod pobl y gorffennol yn haeddu'r clod i gyd am osod y sylfaen a darparu'r dyluniad ar gyfer rhai o'r tirnodau mwyaf trawiadol a godwyd erioed, mae unigolion heddiw yn llythrennol yn mynd ag ef i uchelfannau newydd.

Wrth ddarganfod pa wlad sydd â'r adeiladau talaf yn y byd, mae'n rhaid i ni ofyn pam fod gan rai gwledydd gymaint o skyscrapers. Ai peth statws neu fater poblogaeth a thir ydyw?

2 3 5 6 7 12 13 8 15 9>Panama 16 17 18
Sefyllfa Gwlad Nifer o Skyscrapers Nifer y Nenscrapers Uwchben 300 Metr 1>Dinas Gyda'r Mwyaf o Nenscrapers
1 Tsieina 2,946 103 Hong Kong
Unol Daleithiau 857 29 Dinas Efrog Newydd
Emiradau Arabaidd Unedig 314 32 Dubai
4 DeCorea 276 7 Seoul
India 273 1 Mumbai
Japan 271 1 Tokyo
Malaysia 266 5 Kuala Lumpur
8 Awstralia 140 2 Melbourne
9 Indonesia 130 1 Jakarta
10 Gwlad Thai<10 124 4 Bangkok
11 Canada 124 0 Toronto
Philippines 122 1 Makati
Singapore 96 0 Singapore
14 Twrci 67 0 Istanbul
66 0 Dinas Panama
Brasil 56 0 Balneario Camboriu
Rwsia 51 7 Moscow
Mecsico 48 1 Dinas Mecsico
19 Fietnam 44 3 Dinas Ho Chi Minh
20 Catar 38 1 Doha

Pa wlad Sydd â'r Adeiladau Talaf yn y Byd?

Ar un adeg, Tŵr Eiffel oedd y strwythur mwyaf a godwyd erioed, ond mae bellach yn cael ei guro gan y gornen sydd wedi tyfu yn ystod y degawdau diwethaf, gan wneud i symbol Paris ymddangos yn chwarae plant wrth edrych yn ôl. Tŵr Willis yn Chicago oedd y strwythur uchaf yn y bydprin 20 mlynedd yn ôl. Ers hynny, mae 20 o gonscrapers wedi rhagori arno, gan ei ostwng i'r 21ain uchaf yn y byd. Heddiw, y Burj Khalifa yn Dubai yw'r strwythur talaf ar y ddaear.

Pam mae gennym gymaint o ddiddordeb mewn strwythurau uchel a pham mae'n ymddangos bod gan rai gwledydd ddiddordeb mawr mewn nhw?

Llun du-a-gwyn o gonscrapers gyda ffasâd patrwm geometrig; PICSELI picseli, CC0, drwy Wikimedia Commons

1. Tsieina: 2,946 Skyscrapers

Mae strwythur canolfannau trefol yn newid wrth i boblogaeth y byd gynyddu ac ardaloedd canol dinasoedd dyfu mwy tagfeydd. Nid yw'r ffenomen hon yn fwy gweladwy nag yn Tsieina yn unman, lle mae ymgyrch drefoli a arweinir gan y wladwriaeth wedi arwain at fwrlwm adeiladu megacity wedi'i nodi gan skyscrapers ac ehangu. Mae cyfyngiadau parthau, strwythurau gwarchodedig, a nodau masnach eraill democratiaeth ryddfrydol yn aml yn rhwystro datblygiad; byddai ymwrthedd i London's Shard yn anngharadwy yn Tsieina fodern.

Bydd yr arbrofion ysblennydd mewn datblygu aradeiledd a chynllunio trefol a gynhaliwyd gan y llywodraeth un blaid yn y pen draw yn fodel ar gyfer dinasoedd ledled y byd.

Gweld hefyd: "The Lady of Shalott" gan John William Waterhouse - Dadansoddiad

Diagram yn dangos y strwythurau talaf yn Tsieina; Ali Zifan, CC BY-SA 3.0, trwy Comin Wikimedia

Mae’n bosibl mai’r Tŵr Shanghai yw’r pellaf y mae penseiri eto wedi dechrau datblygu “fertigol.ddinas” mewn ymateb i’r her o sut i ddatblygu’n ddwys tra’n cynnal bywoliaeth. Mae strwythurau uchel iawn yn cael eu hadeiladu ar gyfer statws ac elw.

Maent hefyd yn arwyddlun o raglen lywodraethol genedlaethol sydd wedi arwain at ddwysáu dinasoedd gwyllt yn Tsieina.

Fel y mae'r llywodraeth yn ymdrechu i ailgyfeirio ei heconomi i ffwrdd o ddibyniaeth ar allforio a thuag at un sy'n canolbwyntio ar wariant domestig, mae'r Tsieineaid yn gweld trefoli fel injan wych ar gyfer twf. Tra roedd tyrau gynt yn adeiladau diflas ac ailadroddus iawn, maent bellach yn dod yn fwy cydgysylltiedig, integredig a chynaliadwy.

Golygfa i fyny o Dŵr Shanghai yn Tsieina; Ermell, CC0, trwy Wikimedia Commons

2. Unol Daleithiau: 857 Skyscrapers

Yr Unol Daleithiau sydd â'r ail fwyaf o gonscrapers yn y byd, a'r ddinas â'r nifer fwyaf adeiladau uchel yn yr Unol Daleithiau yw Dinas Efrog Newydd. Rhagflaenwyd twf Dinas Efrog Newydd fel canolfan fasnach ac economaidd gan ei safle oddi ar arfordir yr Iwerydd gyda phorthladdoedd hanfodol. Fodd bynnag, mae mater y skyscraper yn deillio o ffaith ddaearyddol lwcus arall: mae dros hanner Manhattan yn graig ddwfn. Gall gynnal strwythurau enfawr heb boeni o suddo.

Wrth i'r boblogaeth dyfu, felly hefyd yr awydd i adeiladu ac ehangu.

Presenoldeb y Diwydiant Ariannol ar Wall Street cynnig cefnogaeth ariannol leol, a'rroedd ymatebion dilynol yn cadw popeth ar ei draed. Oherwydd y cymysgedd o hen gyfreithiau adeiladu Dinas Efrog Newydd, mae'r dwysedd skyscraper yn wych, ychydig o gyfyngiadau oedd gan y codau blaenorol, ac adeiladwyd y rhan fwyaf o'r ddinas ar godau na fyddent yn cael eu cymeradwyo heddiw. Mae hyn yn cyfrannu'n fawr at ddelwedd jyngl goncrit esgyn a helaeth Manhattan, lle mae codiadau uchel yn uchel ac yn agos at ei gilydd, gan ei gwneud hi'n hawdd edrych dros yr haul. Efrog Newydd, UDA; Giorgio Galeotti, CC BY 4.0, trwy Wikimedia Commons

3. Emiradau Arabaidd Unedig: 314 Skyscrapers

Y drydedd wlad uchaf gyda'r adeiladau talaf yw'r Emiraethau Arabaidd Unedig , a'r ddinas gyda'r adeiladau mwyaf uchel yw Dubai. Mae hefyd yn gartref i'r adeilad talaf, felly pam mae pobl Dubai yn hoffi adeiladu skyscrapers cymaint? Mae gwreiddiau'r henebion enfawr hyn wedi'u gwreiddio yn nodau'r ddinas yn y gorffennol a'r dyfodol.

Mae economeg galed adnoddau yn cael effaith fawr ar dwf skyscraper Dubai.

Mae Dubai yn gwneud hynny. heb lawer o olew o gymharu â rhanbarthau eraill y Dwyrain Canol, ac mae'n bancio ar ei ddyfodol fel elfen hanfodol o'r rhwydwaith masnach byd-eang. Mae cronfeydd nwy ac olew Dubai yn fach iawn, yn cyfrif am tua 1% o Gynnyrch Mewnwladol Crynswth yr emirate, a gallant gael eu disbyddu erbyn 2030.

Golygfa nos o Dubai gyda'r Burj Khalifa yn ycanol; Zaib Azhar, CC0, trwy Wikimedia Commons

O ganlyniad, mae gweinyddiaeth Dubai wedi cael ei gorfodi i archwilio dulliau amgen i’r emirate ennill arian a denu buddsoddiad. Pan sylweddolodd y llywodraeth fod angen iddi arallgyfeirio ei ffrydiau refeniw, dechreuodd wthio corfforaethau rhyngwladol i sefydlu pencadlys yn y ddinas. Roedd Dubai eisoes yn ganolfan drafnidiaeth fawr yn yr ardal, ac roedd y rheolau newydd yn tanio chwilfrydedd pobl. Cododd hyn, yn ei dro, y galw am eiddo tiriog, a achosodd i brisiau eiddo godi'n sylweddol.

Oherwydd y frwydr am ofod, daeth skyscrapers yn ddewis arall apelgar i fuddsoddwyr oherwydd y dull mwyaf effeithiol o ennill y mwyaf o arian allan o adeilad yw tyfu i fyny ac felly cynhyrchu cymaint o arwynebedd llawr i'w rentu allan.

Gorwel Dubai yn dangos y Burj Khalifa, yr Emiraethau Arabaidd Unedig; Bear ci Caleb Whiting869, CC0, trwy Wikimedia Commons

4. De Corea: 276 Skyscrapers

Mae skyscrapers tyllu'r cwmwl sy'n tra-arglwyddiaethu ar ddinasluniau yn cael eu nodi'n aml fel arwydd o wlad goruchafiaeth economaidd a chynnydd technegol. Yn ystod ehangiad economaidd cyflym y wlad, agorodd adeilad uchel cyntaf Korea, sydd wedi'i leoli yn Seoul, ei ddrysau i'r cyhoedd ym mis Gorffennaf 1985.

Gweld hefyd: Mwgwd Tutankhamun - Gweler Mwgwd Angladd Tutankhamun

Nid y gonscraper 274-metr o uchder yw'r strwythur uchaf bellach. yn y dref.

Mae,fodd bynnag, yn gwasanaethu fel cofeb ac yn arwyddlun o'r hyn a elwir yn Gwyrthiau ar Afon Han. Yn dilyn argyfwng ariannol Asiaidd 1997, adferodd economi Corea sefydlogi yn rhannol trwy ffyniant eiddo tiriog, a ysgogodd gystadleuaeth am gonscrapers uchel.

63 Adeilad drws nesaf i Afon Han yn Yeoui-dong, Ardal Yeongdeungpo, Seoul; lluniau Jettcom, CC BY 3.0, trwy Wikimedia Commons

5. India: 273 Skyscrapers

Preswyl yw'r mwyafrif o'r skyscrapers hyn. India sydd â'r ail fwyaf o bobl o unrhyw wlad ar y ddaear, ac mae pob un o'i rhanbarthau yn boblog iawn hefyd. Gydag ardaloedd trefol poblog iawn, cynnydd mewn masnachu, mentrau busnes, ac ehangiad trefol, mae ardaloedd metropolitan y wlad yn profi cynnydd mewn maint.

Mae tir ac eiddo yn mynd yn brin ac yn ddrud mewn ardaloedd uchel codiadau sy'n ymestyn yn fertigol yn gallu cartrefu mwy o bobl, gan gynnig yr atebion gorau ar gyfer datrys mater o'r fath.

Ffactorau fel mudo cyson i ardaloedd trefol, gofod yn crebachu, a dwysedd poblogaeth uchel mewn dinasoedd fel Mae Mumbai a Delhi, sy'n arwain at dagfeydd, yn gwneud strwythurau uchel yn hanfodol yn yr oes sydd ohoni.

Gorwel Mumbai o'r Back Bay; Shaunak Modi, CC BY 4.0, trwy Wikimedia Commons

Yr unig ddull ymarferol o gyflawni gofynion twf y genedlpoblogaeth tra'n mynd i'r afael â phrinder tir a chostau uchel yw dylunio ac adeiladu uchel a datblygu'n fertigol. Yn flaenorol, roedd y pwyslais ar adeiledd yn arwain at godiadau uchel, ond mae newid tueddiadau a datblygiadau technegol mewn prosesau adeiladu yn caniatáu mwy o hyblygrwydd creadigol a phensaernïol yn y cyfnod presennol.

Mae defnyddioldeb Skyscrapers wedi symud o fod yn sefydliadol i fod yn fwy preswyl a chymysg. defnyddio amcanion. Mae adeiladau uchel hefyd yn cyfrannu at y blaned mewn ffordd gynaliadwy drwy osgoi dinistrio tir amaethyddol, darparu mwy o le planhigfeydd, lleihau llygredd aer, byrhau pellteroedd, a lleihau dibyniaeth ar ffyrdd a cheir.

Yn yr erthygl hon, fe wnaethom archwilio pa wlad sydd â'r adeiladau talaf yn y byd. Tsieina mewn gwirionedd, y wlad gyda'r adeiladau mwyaf talaf yn y byd. Nid yn unig y gwnaethom ddarganfod pa wlad sydd â'r nifer fwyaf o gonscrapers, ond hefyd pam y bu'n rhaid i'r pum gwlad uchaf ddechrau adeiladu skyscrapers yn y lle cyntaf.

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Pa Gwlad Sydd â'r Adeiladau Talaf yn y Byd?

Tsieina fyddai’r wlad gyda’r adeiladau talaf yn y byd, gyda chyfanswm o 2,946 o gonscrapers! Y ddinas yn Tsieina gyda'r nifer fwyaf o adeiladau yw Hong Kong. America sy'n ail ar y rhestr.

Pa Wlad Sydd â'r Mwyaf o Nenscrapers a Pam Maen nhw'n Cael eu Hadeiladu?

Gwledyddfel Tsieina, sydd â'r codiadau mwyaf ar draws y byd wedi dewis adeiladu ar i fyny gan ei fod yn datrys problemau lluosog ar unwaith. Mae'n torri i lawr ar ôl troed tai, gan fod yr unedau ar wahân ar ben ei gilydd yn lle drws nesaf i'w gilydd fel mewn ardaloedd maestrefol. Mae'n lleihau'r angen am dir amaethyddol a'r angen am bellteroedd teithio hir.

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.