Gwerth mewn Celf - Deall Gwerth fel Elfen o Gelf

John Williams 06-07-2023
John Williams

Mae gwerth mewn celf, sydd hefyd yn elfen gelfyddydol, yn arf sylfaenol i artistiaid pan fyddant am greu cyfansoddiad sy’n apelio’n weledol, yn gytûn neu’n drawiadol a chyferbyniol. Bydd yr erthygl hon yn trafod beth yw gwerth yn ogystal â pham ei fod i artistiaid a haneswyr celf fel ei gilydd.

Elfennau Celf Sylfaenol

Elfen o gelf yw gwerth celf. Mae saith elfen celf gyffredin yn y celfyddydau gweledol, sy'n gweithredu fel arfau ffurfiol i artistiaid, a haneswyr celf, gynhyrchu a dadansoddi gweithiau celf. I ddeall mwy am sut mae gwerth yn gweithio mewn celf, gadewch inni ddarparu trosolwg byr o'r elfennau celf eraill.

Yr elfennau celf yw lliw, gwerth, gwead, siâp, ffurf, llinell, a gofod. amrywiaeth o weithiau celf o unrhyw beth o naturiolaidd i haniaethol. Mae'r elfennau celf nid yn unig yn berthnasol i baentiadau, ond i unrhyw gyfrwng fel braslunio/arlunio, cerflunio, dylunio graffeg, addurno mewnol, gofodau pensaernïol, a strwythurau, neu hyd yn oed arlunio yn y tywod gyda bysedd eich traed.

Meddyliwch o'r elfennau celf fel rheolau ffurfiol a fydd yn rhoi diffiniad o waith celf. Ond mae yna hefyd egwyddorion celf sy'n gweithio ochr yn ochr â'r elfennau celf. Gelwir y rhain yn aml yn egwyddorion “trefniadol” neu’n “egwyddorion dylunio”.

Mae’r egwyddorion celf y cyfeirir atynt yn gyffredin yn cynnwys undod, cytgord, amrywiaeth, cydbwysedd,cyfansoddiad gweledol – rhoi bywyd iddo.

Mae gwerth celf yn dod mewn llawer o wahanol siapiau a meintiau fel yr ydym wedi ei ddangos gyda gwerth mewn enghreifftiau celf. Fe’i hystyrir yn elfen gelf bwysig i’w deall ac fel cymaint o selogion celf ac artistiaid eraill, rydym hefyd yn eich annog i fachu pensil a dalen o bapur a dechrau braslunio gwrthrych i gael profiad uniongyrchol o ba mor werthfawr yw gweithiau celf.

Dysgwch bopeth am Elfennau Celf

Rydym wedi ysgrifennu cyfres am holl elfennau celf, os hoffech blymio ychydig yn ddyfnach i'r pwnc:

  • Trosolwg o Elfennau Celf
  • Lliw mewn Celf
  • Llinell mewn Celf
  • Siâp mewn Celf
  • Ffurf mewn Celf
  • Gwead mewn Celf
  • Gofod mewn Celf

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Beth Yw Gwerth mewn Celf?

Elfen gelf yw gwerth, ochr yn ochr â lliw, gwead, llinell, ffurf, siâp a gofod. Mae gwerth yn cyfeirio at ba mor ysgafn neu dywyll yw cyfansoddiad gweledol, yr hyn a elwir yn ysgafnder a thywyllwch paentiad, lluniad, dyfrlliw, neu ddyluniad graffeg.

Beth Yw'r Mathau o Werth mewn Celf?

Mae gwerth mewn celf yn amrywio o'r ysgafnaf, sef yr ystod gwerth uchel-allweddol, i'r amrediadau canol neu ganolig, i'r tywyllaf, sef yr ystod gwerth cywair isel. Fe'i disgrifir yn aml yn nhermau graddlwyd gyda'r graddiannau gwahanol o wyn i lwyd i ddu.

Pam Mae Gwerth i mewnCelf Pwysig?

Yn aml, gelwir gwerth mewn celf yn elfen gelfyddyd bwysicaf oherwydd ei fod yn rhoi cymeriad cyfansoddiad gweledol. Mae'n creu dyfnder a thri-dimensiwn trwy arlliwio ac amlygu. Mae hefyd yn ychwanegu pwyslais a chyferbyniad a gall roi mwy o ystyr i ddarlun gweledol y tu hwnt i elfennau celf ffurfiol fel lliw, llinell, ffurf, siâp, gofod, a gwead.

cyfrannedd, rhythm, symudiad, ailadrodd, patrwm, a phwyslais. Maen nhw'n rhoi strwythur i sut mae'r elfennau celf yn cael eu cymhwyso neu eu defnyddio.

Er enghraifft, bydd paentiad gyda chynllun lliwiau cyflenwol neu gyfatebol yn ymddangos yn gytbwys a chytûn. Os bydd lliwiau'n cael eu rhoi ar hap, gallai'r gwaith celf ymddangos yn ddibwrpas neu'n weledol annymunol. Fodd bynnag, os yw sicrhau amrywiaeth mewn gwaith celf yn egwyddor arweiniol, gellir cymhwyso lliwiau mewn cyferbyniadau amrywiol.

Mae enghraifft arall yn cynnwys defnyddio llinellau llorweddol i gyfleu'r syniad o symudiad. Gellir cymhwyso llinellau hefyd mewn patrymau sy'n darparu rhythm. Mewn geiriau eraill, yr egwyddorion celf yma sy'n pennu sut y bydd yr elfennau celf yn cael eu defnyddio.

Beth yw Gwerth mewn Celf?

Mae gwerth mewn celf wedi'i gysylltu'n agos â lliw, gan ffurfio rhan o un o nodweddion y modd y gellir cymhwyso lliw mewn gweithiau celf. Cyn i ni fynd ymhellach i werth fel elfen o gelf, gadewch i ni ddarparu mwy o gyd-destun ar sut mae'n berthnasol i liw.

Beth Yw Lliw?

Gallwn weld lliwiau’n cael eu cymhwyso mewn myrdd o ffyrdd ac effeithiau mewn gweithiau celf, o lewygu, diflas, llachar, aneglur, miniog, gweadog, cyferbyniol, beiddgar, naturiolaidd, a haniaethol, gan wneud i ni deimlo’n llawen, yn drist, melancholy, brawychus, ac mae'r rhestr yn mynd ymlaen. Beth sy'n pennu'r effeithiau lliw gwahanol hyn?

Gweld hefyd: Lliw Mahogani - Pa Lliwiau sy'n Mynd Gyda Mahogani?

Mae sawl rhan a chysyniad pwysig i fod yn ymwybodol ohonynt ynghylch sut y gellir defnyddio lliw mewn celf.

Mae'r rhain yn cynnwys ygraddau dirlawnder/dwyster, sy'n ymwneud â pha mor “ddisglair” neu “ddrwg” yw lliw; tymheredd lliw, sy'n cynnwys pa mor oer neu gynnes mae lliw yn ymddangos yn ogystal â'r naws a grëwyd; arlliwiau lliw, arlliwiau, ac arlliwiau, sef pan fydd llwyd, gwyn, a du yn cael ei ychwanegu at liw, a chynlluniau lliw sy'n ymgorffori'r lliwiau cynradd, eilaidd a thrydyddol.

0> Ymgais Ignaz Schiffermüller ar system liw (Vienna, 1772), plât I; Moses Harris, Y System Lliwiau Naturiol ac Ignaz Schiffermüller, Versuch eines Farbensystems (Fienna, 1772), plât I , Parth cyhoeddus, trwy Comin Wikimedia

Ymhellach, mae yna wyddoniaeth i'w lliwio. Yn gryno, mae lliw yn ffurf ar donnau golau sy'n cyrraedd ein llygaid, sydd â ffotodderbynyddion penodol ynddynt sy'n ein galluogi i weld sbectrwm “golau gweladwy” fel y cyfeirir ato'n aml.

Y sbectrwm hwn o olau yn cynnwys coch, oren, melyn, gwyrdd, glas, indigo, a fioled. Mae rhai lliwiau hefyd naill ai'n cael eu hamsugno neu eu hadlewyrchu.

Gwerth fel Elfen o Gelf

Gwerth fel elfen o gelf sy'n pennu ysgafnder neu dywyllwch lliw. Gellir ei ddrysu gyda dwyster/dirlawnder lliw, er enghraifft, gallai lliw dwysedd isel ymddangos yn ysgafnach oherwydd ei ddiflas, ac yn yr un modd, gallai lliw dwysedd uchel ymddangos yn dywyllach oherwydd ei ddisgleirdeb.

Fodd bynnag, nid yw hyn yn union yr un fath â gwerth mewn celf, ermae'r ddau gysyniad yn ymddangos yn debyg. Mae dirlawnder lliw yn cael ei ddisgrifio’n gyffredin yn nhermau “purdeb” lliw ac os yw wedi’i gymysgu â lliwiau niwtral fel gwyn neu ddu, a fydd yn gwneud iddo ymddangos yn “tawel” neu’n llewach nag yn ei liw gwreiddiol.

<0 I gael gwell dealltwriaeth o sut mae gwerth yn gweithio mewn celf, mae llawer o ffynonellau celf yn awgrymu dychmygu graddlwyd neu raddiant o liwiau sy'n symud o'r ysgafnaf i'r tywyllaf neu'r tywyllaf i'r ysgafnaf.

Bwrdd Cinio yn y Nos (1884) gan John Singer Sargent, a leolir yn Amgueddfeydd Celfyddydau Cain San Francisco, Unol Daleithiau America; John Singer Sargent, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Ar y raddfa lwyd, fe sylwch ar y lliw llwyd gyda gwyn a du ar bob pen gyferbyn. Dyma'r graddiadau gwahanol o'r tywyllaf i'r ysgafnaf neu'r ysgafnaf i'r tywyllaf. Mae gwerth hefyd yn cael ei effeithio pan fydd lliw wedi'i gymysgu â gwyn a elwir yn “arlliw”, a du a elwir yn “gysgod”. Ar y raddfa lwyd, gelwir yr arlliwiau ysgafnaf, neu wynnaf, yn ystodau lliw “cywair uchel” a gelwir y rhai tywyllaf, neu ddu, yn ystodau lliw “isel”. Gelwir y llwydion rhyngddynt yn “ganol-ystod” neu “canol allweddol”.

Mae enghraifft o’r gwerth cywair isel mewn celf yn cynnwys y “Bwrdd Cinio yn y Nos” (1884) gan John Singer Sargent y cyfeirir ato’n aml.

Mae'r cyfansoddiad hwn yn darlunio ystafell gyda dau berson yn eistedd wrth fwrdd. Mae'r ystafell yn dywyll gydadim ond tair lamp wedi'u goleuo gyda lampau cochlyd yn darparu'r golau. Mae'r waliau hefyd mewn cysgod coch ac, ynghyd â'r lampau, yn creu awyrgylch clyd, cynnes.

Pont Waterloo, Effaith Golau'r Haul (1903) gan Claude Monet, a leolir yn Amgueddfa Gelf McMaster yn Ontario, Canada; Claude Monet, CC BY-SA 4.0 , trwy Wikimedia Commons

Ymhellach, yn y cyfansoddiad hwn gan Sargent, mae yna amryw o ardaloedd gwyn ac ysgafnach, ar ystod gwerth uchel-allweddol, fel y lliain bwrdd ac eitemau ar y bwrdd. Mae’r rhain yn cyferbynnu â’r mannau tywyll dwfn yn enwedig y cysgodion yn y cefndir, y du ar ddillad y ddau ffigwr, a’r porthladd tywyll, bron yn ddu, yn y decanter ar y bwrdd.

Mae gwerth uchel-allweddol mewn celf yn cael ei ddarlunio gan rai o baentiadau Argraffiadwyr fel Claude Monet, y cyfeirir ato’n aml hefyd.

Gweld hefyd: Jean-Léon Gérôme - Darganfod Paentiadau ac Effaith Jean-Léon Gérôme

Mae enghraifft yn cynnwys ei Pont Waterloo , Effaith Golau'r Haul (1903). Dyma un o'r fersiynau o'i Waterloo Bridge Series , a beintiodd o tua 1899/1900 i 1904. Roedd Monet yn darlunio Pont Waterloo mewn amodau gwahanol, yn arbennig yn y niwl. Defnyddiodd liwiau golau i gyfleu effeithiau golau ac atmosfferig. Disgrifir rhai o'r lliwiau fel “meddal” a “gwelw”, sy'n cynnwys glas, porffor, a phinc, ymhlith eraill fel melyn.

Gwersyll Milwrol (1918) gan John Singer Sargent, a leolir yn y MetropolitanAmgueddfa Gelf yn Ninas Efrog Newydd, Unol Daleithiau America; John Singer Sargent, CC0, trwy Wikimedia Commons

Pwynt pwysig arall i'w gofio am ddefnyddio gwerth a'r mathau o “allweddi” fel y mae rhai yn eu disgrifio yw bod yn ymwybodol o'u lleoliad mewn paentiad a'r dyben o gael cywair uchel, isel, neu ganol. Os oes gormod neu rhy ychydig o gyfansoddiad gweledol cywair uchel neu isel, gallai greu cyfansoddiad anghytbwys.

Gall paentiad sydd â goruchafiaeth o werth canol-cywair hefyd ymddangos yn fwy cytbwys. ac yn gytûn yn ei gynllun lliwiau.

Enghraifft o baentiad sy'n ymddangos yn fwy cywair canol yw dyfrlliw a graffit John Singer Sargent Military Camp (1918). Yma, nid oes unrhyw ardaloedd tywyll amlwg, dim ond yng nghysgodion y coed a'r goetsys.

Beth Yw Pwrpas Gwerth mewn Celf?

Mae gwerth yn dod yn elfen bwysig mewn celf, gan ychwanegu gwerth gwahanol at unrhyw fath o waith celf. Mae'n creu effeithiau amrywiol fel uchafbwyntiau a chysgod, sy'n rhoi mwy o ddyfnder a thri-dimensiwn i weithiau celf fel paentiadau neu luniadau.

Rhai o'r gwerth gorau mewn enghreifftiau celf sy'n dangos sut mae'n ychwanegu uchafbwyntiau a chysgodion at mae cyfansoddiad gweledol i'w weld yn narluniau ac engrafiadau Albrecht Dürer.

Mae enghreifftiau yn cynnwys engrafiad enwog The Four Horsemen of the Apocalypse (1498), Adda ac Efa (1504),a Sant Jerome yn Ei Astudiaeth (1514). Ym mhob un o’r engrafiadau hyn, gwelwn sgil wych Dürer wrth greu cyferbyniadau tonyddol, ardaloedd golau a thywyll, sy’n rhoi bywyd i’r cyfansoddiad. Er enghraifft, yn Pedwar Marchog yr Apocalypse, mae'r cefndir yn ymddangos yn dywyllach o'r llinellau a engrafwyd i ddynodi cefndir rhagflaenol gyda'r gwŷr meirch yn dod i mewn i'r olygfa yn gyflym ac yn gryf.

Pedwar Marchog yr Apocalypse (1498) gan Albrecht Dürer; Albrecht Dürer, Parth cyhoeddus, trwy Gomin Wikimedia

Gwelwn fod y cymylau y tu ôl i'r pedwar marchog yn ysgafnach , yn cyferbynnu â'r cysgodion. Creodd Dürer y gwrthgyferbyniadau hyn hefyd yng ngweddill y testun, er enghraifft, y cysgodi cain rhwng y plygiadau yn rhai o ddillad y ffigurau ac amlygu cyhyredd y ceffylau. Mae gwerth yn cael ei bwysleisio yma gyda chymorth llinellau, sy'n elfen gelf arall.

Nid yw gwerth mewn celf yn dod i ben ar uchafbwyntiau a chysgodion. Gall hefyd greu effeithiau golau rhithiol a phwysleisio canolbwyntiau penodol mewn cyfansoddiad gweledol.

Bydd enghreifftiau gwerth mewn celf sy'n pwysleisio canolbwyntiau hefyd yn cymhwyso cyferbyniadau golau a thywyllwch. Mae hyn yn amlwg yn The Third of May 1808 (1814) gan Francisco Goya. Mae rhan chwith y cyfansoddiad yn ymddangos yn ysgafnach o'i gymharu â'r rhan dde sy'n ymddangos yn dywyllach. Rhoddir y rhith o olau gan y lamp wedi'i phaentio i mewnmae'r canol, a'r dynion ar y dde gyda'r gynnau yn eu dwylo, yn sefyll y tu ôl iddo, yn eu gosod yn y cysgodion. gan Francisco Goya, a leolir yn yr Museo del Prado ym Madrid, Sbaen; Francisco de Goya, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Mae'r golau o'r lamp yn y canol yn disgleirio ar y canolbwynt, sef y dyn yn sefyll gyda'i freichiau estynedig yn wynebu'r dynion ymlaen yr iawn. Mae Goya yn creu cydadwaith cyferbyniol o olau a thywyllwch yn y paentiad olew hwn, sydd hefyd yn creu pwyslais ac yn gosod y naws.

Tynnir sylw at y dyn yn ddewr yn wynebu’r dynion gan bwyntio gynnau ato. Mae hyn nid yn unig yn taflu goleuni ar y prif gymeriad yn y paentiad, ond mae hefyd yn taflu goleuni ar ddigwyddiad hanesyddol dyfnach, mwy pryfoclyd a ddigwyddodd ar y trydydd o Fai yn 1808.

Mae hyn yn arwain at bwynt pwysig wrth ddefnyddio elfen gelf fel lliw, yn benodol gwerth. Os caiff ei gymhwyso'n bwrpasol, mae ganddo'r pŵer i lunio'r naratif gweledol ac ysgogi sbectrwm o emosiynau. Mae ganddo'r pŵer i greu hwyliau tawel a heddychlon neu ddramatiaeth ddeinamig.

Mwy na Lliwiau: Celf â Gwerth

Fodd bynnag, y tu hwnt i gymhwyso paent ar gynfas neu bensil i bapur, a threfniant lliwiau a gwerthoedd, ni allwn anghofio gwerth cynhenid ​​celf yn darparu. O gelfyddyd ogof, celf eglwys, neu celfyddyd bop – mae celf wedi bodoli cyhyd â bod bodau dynol wedi bod yn fyw.

Mae’n un o’n ffurfiau mwyaf naturiol o hunanfynegiant ac archwilio syniadau, cysyniadau, a digwyddiadau sy'n agos at ein calonnau.

16> Sant Jerome yn Ei Astudiaeth (1514) gan Albrecht Dürer, a leolir yn y Kupferstichkabinett Dresden yn Dresden, yr Almaen; Albrecht Dürer, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Mae gweithiau celf hefyd wedi dod yn gymynroddion y mae llawer o arlunwyr gwych yn eu gadael, sydd bellach yn addurno amgueddfeydd ac orielau celf ledled y byd . Mae yna gelfyddyd gyda gwerth y mae llawer yn talu miliynau o ddoleri i'w chael yn eu casgliadau preifat a chelf gyda gwerth amhrisiadwy.

Y Llawer Siapiau a Maint o Werth mewn Celf

Yn hwn erthygl, buom yn trafod un o'r saith elfen celf, sef gwerth. Mae hefyd yn un o'r arfau y gallwn eu defnyddio pan ddaw'n fater o ddefnyddio lliw, a all fod yn berthnasol i wahanol gyfryngau megis paentiadau, dyfrlliwiau, neu luniadau.

Waterloo Bridge (1900 ) gan Claude Monet, a leolir yn Amgueddfa Gelf Santa Barbara yng Nghaliffornia, Unol Daleithiau America; Claude Monet, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Mae yna hefyd sawl amrywiad o werth mewn celf, y cyfeirir atynt fel cywair uchel, cywair isel, a chanol-ystod. Mae gwerth yn ychwanegu effeithiau fel uchafbwyntiau a chysgodion, sy'n creu pwyslais, persbectif, dyfnder, cyferbyniad, a llawer mwy i a

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.