Georges Seurat - Golwg ar Georges Seurat yr Artist

John Williams 14-10-2023
John Williams

Roedd G eorges Seurat yn arlunydd Ffrengig a oedd yn enwog fel crëwr pwyntiliaeth. Gellir gweld arddull Pointillism Seurat yn ei baentiad enwog Sunday in park a elwir A Sunday on la Grande Jatte (1886). Mae paentiadau Georges Seurat yn cael eu hystyried fel yr enghreifftiau cyntaf o Neo-Argraffiadaeth, a elwir hefyd yn Is-adran. Mae gweithiau celf Georges Seurat yn cael eu gwahaniaethu gan arwyneb symudliw ysgafn o smotiau bach neu haenau o liw. Er bod dyfeisiadau'r artist Seurat yn deillio o syniadau lled-wyddonol newydd am liwiau ac emosiwn, gellir esbonio ceinder coeth ei waith gan effaith ffynonellau eithaf amrywiol.

A Georges Seurat Biography

Cenedligrwydd Ffrangeg
Dyddiad Geni 2 Rhagfyr 1859
Dyddiad Marwolaeth 29 Mawrth 1891
Man geni Paris, Ffrainc

Ar y dechrau, teimlai Seurat yr artist y byddai celf gyfoes ragorol yn darlunio bywyd presennol mewn ffyrdd tebyg i celf draddodiadol, ond gan ddefnyddio dulliau technolegol uwch. Yn ddiweddarach yn ei fywyd, cafodd ei gyfareddu fwyfwy gan waith celf Gothig a hysbysebion cyfoes, ac mae effaith y rhain ar ei weithiau yn ei wneud yn rhai o'r celf gyfoes gynharaf i ddefnyddio ffurfiau mor annodweddiadol o gyfathrebu. Arweiniodd ei fuddugoliaeth ef i ganol avant-garde Paris. Yr oedd ei lwyddiant yn fyrlyma oedd yn ymwneud â rhyngweithiad lliwiau, megis y Neo-Argraffiadwyr, yn gwneud defnydd sylweddol o arlliwiau cyflenwol yn eu gweithiau. Cyfarwyddodd Chevreul artistiaid yn ei weithiau i feddwl am a chreu nid yn unig lliw'r eitem ffocal ond i ychwanegu lliwiau a gwneud addasiadau addas i sicrhau cydbwysedd lliw. Ymddengys mai’r cytgord a ddisgrifiwyd gan Chevreul yw’r hyn y daeth Seurat i’w alw’n “emosiwn.”

Nid yw’n glir a astudiodd Seurat y cyfan o lyfr Chevreul ar gyferbyniad lliw, a ryddhawyd yn 1859, ond fe ysgrifennodd. llawer o frawddegau o'r adran ar baent, ac yr oedd wedi archwilio Grammaire des arts du dessin (1867) Charles Blanc, sy'n cydnabod gwaith Chevreul. Ysgrifennwyd llyfr Blanc ar gyfer artistiaid a chasglwyr celf. Oherwydd pwysigrwydd emosiynol lliw iddo, gwnaeth awgrymiadau clir a oedd yn debyg i'r rhai a dderbyniwyd yn ddiweddarach gan y Neo-Argraffiadwyr.

Dywedodd na ddylai lliw fod yn ddibynnol ar “asesiad o ffafriaeth, ” ond yn hytrach ar yr hyn yr ydym yn ei deimlo mewn gwirionedd. Nid oedd Blanc eisiau i beintwyr ddefnyddio'r un dwyster lliw, ond yn hytrach i gynllunio a deall arwyddocâd pob lliw wrth gynhyrchu cyfanrwydd.

Diagram o liw o Grammaire des arts du dessin Charles Blanc (1867); Charles Blanc, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Tra daeth Chevreul i'w gasgliadau ar syniadau Newtoncymysgu golau, seiliodd Ogden Rood ei erthyglau ar astudiaethau Helmholtz. Ymchwiliodd i effaith cyfuno a chyfosod gwahanol liwiau defnyddiau. Roedd Rood yn ystyried gwyrdd, coch a glas-fioled fel lliwiau sylfaenol. Mae ef, fel Chevreul, yn credu, os yw dau liw yn gyfagos i'w gilydd, eu bod yn ymddangos yn drydydd lliw ar wahân o bellter.

Nododd hefyd y byddai cyfosod prif liwiau yn gyfagos i'w gilydd. cynhyrchu lliw llawer mwy pwerus a deniadol o'i brofi gan y llygad a'r ymennydd na chymysgu paent yn unig.

Gan nad yw lliwiau materol a phigmentau optegol yn cyfuno yn yr un modd, rhoddodd Rood gyfarwyddyd i beintwyr fod yn ymwybodol o y gwahaniaeth rhwng nodweddion tynnu a nodweddion ychwanegion lliw. Roedd Ffenomena Gweledigaeth Sutter (1880), lle dadleuodd y “gellir dysgu rheolau cydbwysedd wrth i un astudio egwyddorion harmoni a cherddoriaeth,” effeithio ar Seurat hefyd. Yn yr 1880au, mynychodd seminarau Sorbonne gan y mathemategydd Charles Henry, a astudiodd nodweddion emosiynol ac arwyddocâd symbolaeth llinellau a lliw. Mae i ba raddau y cofleidiwyd cysyniadau Henry gan Seurat yn dal i gael ei drafod.

Yr Iaith Lliw

Croesawodd Seurat gysyniad y damcaniaethwyr lliw o dechneg wyddonol i beintio. Teimlai y gallai peintiwr ddefnyddio lliw i gynhyrchu harmoni ac emosiynau mewn celf yn yr un moddy modd y mae gitarydd yn ei wneud gyda gwrthbwynt ac amrywiaeth mewn cerddoriaeth. Rhagdybiodd fod y defnydd gwyddonol o liw yn debyg i unrhyw reol naturiol arall, a theimlai rheidrwydd arno i gadarnhau'r ddamcaniaeth hon.

Credai y gellid defnyddio deall gweledigaeth ac egwyddorion optegol i adeiladu iaith werinol newydd. seiliwyd celf celf ar ei set ei hun o feini prawf, ac aeth ati i ddangos yr eirfa hon gan ddefnyddio llinellau, cryfder lliw, a chynllun lliw. Cromoluminarism oedd yr enw a roddwyd gan Seurat ar yr iaith hon.

Diagram o balet 12-lliw Seurat, yn seiliedig ar ddiagram cromatig RYB Chevreul; Bcurvey, CC BY-SA 4.0, trwy Wikimedia Commons

Mewn llythyr o 1890 at yr awdur Maurice Beaubourg, ysgrifennodd: “Sicrheir harmoni trwy gelf. Cytgord yw cymharu cydrannau cyferbyniol a thebyg tôn, lliw a llinell. Lliw ysgafnach yn erbyn tywyllach. Mae'r lliwiau cyflenwol yn oren-glas, coch-wyrdd, a melyn-fioled. Y rhai sy'n gwneud ongl syth mewn llinell. Mae'r fframwaith mewn cytgord sy'n cyferbynnu â thonau, lliwiau a llinellau'r llun; dadansoddir y nodweddion hyn mewn perthynas â’u hawdurdod ac o dan effaith golau, mewn cyfuniadau llawen, heddychlon, neu drist.” Dyma rai o ddamcaniaethau Seurat:

 • Gall llawenydd gael ei gyflawni gan oruchafiaeth arlliwiau gwych, nifer yr achosion o lliwiau cynnes ,a defnyddio llinellau ar oleddf i fyny.
 • Mae tawelwch yn cael ei gyflawni gan gywerthedd y defnydd o dywyllwch a golau, cyfuniad o liwiau cynnes ac oer, a llinellau llorweddol.
 • Mae tristwch yn cael ei gyfleu gan y defnydd o liwiau tywyll a rhewllyd, yn ogystal â llinellau sy'n pwyntio i lawr.

Dylanwad ac Etifeddiaeth Gwaith Celf Georges Seurat

Tra bod gwaith Paul Cézanne yn hynod arwyddocaol yn ystod y cyfnod hynod fynegiannol o broto-Ciwbiaeth o 1908 hyd 1910, byddai gwaith celf Georges Seurat, gyda'i ffurfiau gwastad, mwy llinol, yn dal diddordeb y Ciwbiaid gan ddechrau ym 1911.

Roedd Seurat yn gallu datblygu athroniaeth esthetig gyda dull newydd â ffocws a oedd yn cyfateb yn dda i’w gyflwyniad yn ei flynyddoedd byr o weithgarwch, yn seiliedig ar ei ganfyddiadau ar arbelydru a dylanwadau cyferbyniad.

Gyda thwf unlliw Ciwbiaeth yn 1910–1911, roedd materion ffurf yn disodli lliw ym meddyliau’r artistiaid, ac roedd Seurat yn gynyddol bwysig i’r peintwyr hyn. Edrychwyd yn helaeth ar ei baentiadau a'i frasluniau ym Mharis o ganlyniad i arddangosion lluosog, ac atgynyrchiadau o'i brif ddarnau wedi'u lledaenu'n helaeth ymhlith y Ciwbiaid.

Le Chahut (1890) gan Georges Seurat; Georges Seurat, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Cafodd Le Chahut (1890) ei alw yn un o symbolau rhagorol y cysegriad newydd, amae hi, ynghyd â'r Circus (1891), bron yn gyfystyr â Ciwbiaeth Synthetig. Roedd y syniad y gallai celf gael ei bortreadu’n fathemategol, o ran lliw a siâp, yn cael ei ddeall yn dda ymhlith arlunwyr Ffrengig .

Daeth y cynrychioliad mathemategol hwn i ben gyda “absoliwt” ymreolaethol a phwerus. ffaith,” o bosibl yn fwy felly na realiti gwirioneddol y peth a ddarlunnir.

Ymhellach, llwyddodd y Neo-Argraffiadwyr i ddatblygu sylfaen wyddonol wrthrychol ym maes lliw. Mae Seurat yn cymryd y ddau rifyn yn Le Chahut. Byddai Ciwbiaeth yn dilyn yn fuan yn y ddau barth ffurf a mudiant a byddai Orphism yn gwneud yr un peth o ran lliw hefyd.

Georges Seurat Llwyddiannau'r Artist

Cafodd Seurat ei ysgogi gan benderfyniad i ymwrthod ag obsesiwn yr Argraffiadaeth â'r enghraifft dros dro o blaid cynrychioli'r hyn a welai fel nodweddion sylfaenol a digyfnewid bywyd. Serch hynny, addasodd lawer o’i ddulliau o blith yr Argraffiadwyr, o’i addoliad o ddeunydd pynciol cyfoes a darluniau o amser hamdden i’w awydd i osgoi arddangos dim ond y “brodorol,” neu liw amlwg, lliw gwrthrychau darluniadol, ond yn hytrach i grynhoi’r cyfan. y lliwiau a gyfathrebodd i gynhyrchu eu hesthetig.

Parade de cirque (“Circus Sideshow”) (1887-1888) gan Georges Seurat; Georges Seurat, CC0, trwy WikimediaTiroedd Comin

Roedd amrywiaeth o ddamcaniaethau gwyddonol yn ymwneud â lliw, siâp ac emosiwn wedi swyno Seurat. Teimlai y gallai llinellau sy'n pwyntio i gyfeiriadau penodol, yn ogystal â lliwiau o gynhesrwydd neu oerni amrywiol, gael effeithiau mynegiannol penodol. Ymchwiliodd hefyd i’r syniad y gallai lliwiau cyferbyniol neu gyflenwol asio’n optegol i gynhyrchu arlliwiau llawer mwy bywiog na phaent yn unig. Galwodd ei ddull yn “gromo-luminism”, fodd bynnag, fe'i gelwir yn amlach yn Is-adran.

Er gwaethaf ei ddulliau arloesol, roedd greddfau cyntaf Seurat o ran arddull yn gonfensiynol a thraddodiadol.

Rhestr o Arddangosfeydd Georges Seurat

Mae paentiadau Georges Seurat wedi cael eu harddangos droeon yn y Salon . Roedd ei waith hefyd yn cael ei arddangos yn y Salon des Indépendants yn ogystal â'r Wythfed Arddangosyn Argraffiadaeth. Nid yn unig y mae ei waith wedi cael ei arddangos yn Ffrainc, ond hefyd mewn llawer o wledydd tramor hefyd.

 • 1883 – Salon, Paris
 • 1885 – Salon des Indépendants, Paris
 • 1886 – Arddangosfa argraffiadol, Paris
 • 1887 – Les XX, Brwsel
 • 1889 – Salon des Indépendants, Paris
 • 1891 – Les XX, Brwsel<32
 • 1931 – Oriel Gelf Goffa Gibbes

Paentiadau Georges Seurat y Dylech Chi eu Gwybod

 • Tirwedd yn Saint-Ouen (1879)
 • Llethr wedi Gordyfu (1881)
 • Y Maestrefi (1883)
 • Y Llafurwyr (1883)
 • Sul ar La Grande Jatte (Astudiaeth) (1885)
 • Modelau (1888)
 • Tŵr Eiffel (1889)
 • Gwraig Ifanc yn Powdrau Ei Hun (1890)
 • Syrcas (1891)

Tŵr Eiffel (1889) gan Georges Seurat; Georges Seurat, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Darlleniad a Argymhellir

Mae bywgraffiad George Seurat yn datgelu llawer am yr artist enwog hwn. Mae gweithiau celf Georges Seurat fel ei baentiad enwog Sunday in the park, o’r enw A Sunday on la Grande Jatte, yn enwog am eu dull unigryw o bwyntilydd. Ac eto, mae'n amhosib ffitio popeth am gelfyddyd a bywyd yr artist mewn un erthygl. Os hoffech chi ddysgu mwy am luniau a bywyd Georges Seurat, yna rydyn ni'n awgrymu eich bod chi'n edrych ar y llyfrau anhygoel hyn ar y pwnc.

Georges Seurat: The Drawings (2007) gan Jodi Hauptman

Chwaraeodd gweithiau cryptig a llachar George Seurat ar bapur, a nodweddir weithiau fel “darluniau’r peintiwr mwyaf coeth mewn bodolaeth,” ran bwysig yn ei yrfa fyr, egnïol. Mae’r gyfrol gynhwysfawr hon yn ymdrin â holl waith yr artist, o’i gefndir academaidd a datblygiad ei ddulliau unigryw trwy’r astudiaethau paratoadol ar gyfer ei gynfasau anferth. Mae’r casgliad hwn, sy’n cyd-fynd â’r arddangosfa gyntaf ers dros 25 mlynedd i ganolbwyntio arno’n unigMae lluniadau Seurat, yn cynnwys tua 130 o ddarnau, yn arbennig darluniau conté rhagorol yr artist, yn ogystal â detholiad cyfyngedig o luniadau olew a chynfasau.

Defnyddiodd Seurat gyfrwng a phapur i chwyddo goleuo pelydrol a rhyngweithio â dinas Paris, gan ddangos mathau metropolitan, maestrefi diwydiannol, a difyrrwch o'r 19eg ganrif mewn ymdrech i gysylltu'r nodau ymddangosiadol wrthwynebol o arsylwi a chofio. Er bod Seurat yn cael ei gydnabod orau fel crëwr Pointillism, mae’r casgliad hwn yn dangos ei fedr rhyfeddol fel drafftiwr yn ogystal â’i gyfraniad sylfaenol i gelf yr 20fed ganrif. Mae'n cynnwys manylion a ddewiswyd yn ofalus yn ogystal â chopïau o dudalennau o luniadau Seurat nad ydynt erioed wedi'u rhyddhau o'r blaen.

Georges Seurat: The Drawings
 • Chwaraeodd darluniau dirgel Seurat ran hollbwysig yn ei yrfa
 • Arolwg o holl waith yr artist, gan gynnwys dros 130 o weithiau
 • Arddangosiad o gyflawniadau Seurat fel artist a drafftiwr
Gweld ar Amazon

Georges Seurat: Ffigur yn Space (2010) gan Christoph Becker

Roedd George Seurat yn artist arloesol a ddefnyddiodd baent i greu effeithiau hynod ddiddorol, gan arwain at “geinder rhyfedd, bron yn fyr o wynt.” Mae ei gelf yn dangos y arnofio awyrog y mae “Pointilism” yn arbennig o alluog ynddo, teimlad sydd wedi'i addasu'n berffaith i fynegi mewn paent gyflymder di-sgleinDosbarth hamdden sy'n dod i'r amlwg ym Mharis. Roedd pwyntiliaeth hefyd yn dechneg i Seurat gael cydbwysedd mathemategol ddealladwy o gerddoriaeth yn ei baentiadau: “Cyflawnir harmoni trwy gelf. Cytgord yw tebygrwydd cydrannau cyferbyniol a chyffelyb o dôn, lliw, a llinell, fel y penderfynir gan oruchafiaeth a than effaith goleuni, mewn cymysgeddau llawen, heddychlon, neu drist,” meddai mewn llythyr at gyfaill.

Roedd dull Seurat yn cyd-fynd yn arbennig o dda â darlunio ffigurau yn y gofod, yn ogystal â thrwytho’r ffurfiau hynny â chyfaint a naws. Nid oes unrhyw fotiff gweledol arall yn enghreifftio'r datblygiadau arwyddocaol ym mhaentiadau a brasluniau Seurat mor effeithiol â'r portread hwn o'r ffigwr, sy'n ganolog i'r dyfarniad newydd hwn.

Georges Seurat: Ffigwr yn y Gofod
 • Chwyldrowyd Seurat y byd celf gyda'r dechneg Pointillism
 • Edrych ar themâu gweledol penodol a ddarlunnir gan waith Seurat
 • Canolbwyntio ar y ffigwr yn y gofod ym mhaentiadau a darluniau Seurat
Gweld ar Amazon <0 Arlunydd Ffrengig oedd George Seurat a oedd yn adnabyddus am ddyfeisio pwyntiliaeth. Gellir gweld techneg Pointillism Seurat yn ei baentiad clasurol Sunday in the park, “A Sunday on la Grande Jatte” (1886). Mae paentiadau Georges Seurat yn cael eu cydnabod fel yr enghreifftiau cyntaf o Neo-Argraffiadaeth, a elwir yn aml yn Is-adran. Mae gweithiau celf Georges Seurat ynwedi'i ddiffinio gan arwyneb symudliw o ddarnau bach neu rediadau o liw. Er i ddarganfyddiadau'r artist Seurat ddeillio o syniadau lled-wyddonol newydd am liwiau ac emosiwn, gellir esbonio coethder coeth ei waith gan amrywiaeth o ddylanwadau.

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Pwy Oedd Georges Seurat?

I ddechrau, credai Seurat yr artist y byddai celf fodern eithriadol yn adlewyrchu bywyd cyfoes mewn ffyrdd tebyg i gelfyddyd draddodiadol, ond gan ddefnyddio offer technolegol soffistigedig. Yn ddiweddarach yn ei fywyd, fe’i swynwyd fwyfwy gan waith celf Gothig a hysbysebion cyfoes, ac mae effaith y ddau ar ei weithiau yn ei gwneud yn rhai o’r celf gyfoes gynharaf i ddefnyddio dulliau cyfathrebu anghonfensiynol o’r fath. Arweiniodd ei lwyddiant ef i flaen y gad yn avant-garde Paris. Roedd ei boblogrwydd yn fyr, gan iddo farw yn 31 oed ar ôl dim ond deng mlynedd o gynhyrchiant aeddfed. Byddai ei ddyfeisiadau, fodd bynnag, yn cael effaith sylweddol ar waith artistiaid yn amrywio o'r Dyfodolwyr Eidalaidd i Van Gogh.

Pa Fath o Gelf a Wnaeth Georges Seurat?

Mae paentiadau George Seurat yn enghreifftiau o bwyntiliaeth neu Neo-Argraffiadaeth . Roedd Seurat yr artist yn cael ei yrru gan yr angen i wrthod gosodiad Argraffiadaeth â’r amser byrhoedlog presennol ond yn hytrach dim ond mynegi’r hyn a welai fel craidd a pharhaol bywyd. pwyntiliaeth Georges Seuraters iddo farw yn 31 oed ar ôl dim ond 10 mlynedd o gynhyrchu aeddfed.

Fodd bynnag, byddai ei ddatblygiadau yn cael effaith sylweddol ar gynnyrch peintwyr mor amrywiol â'r Dyfodolwyr Eidalaidd a Van Gogh.

Georges Seurat, 1888; Ffotograffydd anhysbys, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Bywyd Cynnar Georges Seurat

Georges Seurat ganwyd yr arlunydd ar yr 2fed o Ragfyr, 1859, yn Paris, fel yr olaf i gael ei eni o dri o frodyr a chwiorydd. Yr oedd Antoine Chrysostome, ei dad, yn ustus; Roedd Ernestine, ei fam, yn dod o deulu cyfoethog a oedd wedi silio nifer o gerflunwyr. Erbyn i Georges Seurat gael ei eni, roedd ei dad anghonfensiynol bron wedi ymgartrefu gydag ychydig o ffortiwn, a threuliodd ddyddiau lawer yn Le Raincy, tua 12 cilomedr o'r tŷ teuluol moethus ym Mharis.

Rhannodd y Seurat ifanc a adref gyda'i fam a dau o'i frodyr a chwiorydd. Symudodd clan Seurat i Fontainebleau ym 1870 am gyfnod y Rhyfel Franco-Prwsia a'r gwrthryfel Commun Paris a ddilynodd.

Yn blentyn, dechreuodd Seurat ymddiddori mewn peintio a chafodd ei ysbrydoli gan hyfforddiant byrfyfyr o'i waith ef. ewythr, Paul Haumonté, masnachwr ffabrigau ac artist hobïwr.

Hyfforddiant Cynnar Seurat yr Artist

Dechreuodd addysg academaidd Seurat yn 1875 pan ymrestrodd yng ngholeg celf y llywodraeth gerllaw o dan y tiwtora. o artistdiffinnir arddull gan arwyneb symudliw meddal o ddarnau bach neu rediadau o liw.

Justin Lequien. Cyfarfu ag Edmond Aman-Jean tra yno, ac ymrestrodd y ddau ohonynt yn yr École des Beaux-Arts. O gynnar yn 1878 hyd ddiwedd 1879, bu Seurat yn fyfyriwr yn yr Athrofa. Gosododd y maes llafur ffocws cryf ar fraslunio a threfniant, a threuliodd Seurat y rhan fwyaf o'i oriau yn creu modelau go iawn a chastiau wedi'u gwneud o blastr.

Braslun o 1878 gan Georges Seurat; Georges Seurat (1859-1891), Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Yn ei amser hamdden, dilynodd Seurat ei ddiddordebau creadigol ei hun a mynychodd lyfrgelloedd ac amgueddfeydd ledled Paris. Cymerodd arweiniad hefyd gan yr artist Pierre Puvis de Chavannes, a oedd yn arbenigo mewn themâu mytholegol traddodiadol ar raddfa fawr. Mae darluniau Seurat, sy'n dyddio o 1874, yn cynnwys atgynyrchiadau o weithiau Holbein, astudiaeth o law Nicolas Poussin o'i hunanbortread enwog yn y Louvre, a chymeriadau o ddarluniau Raphael.

The Principles of Harmony a Amlygodd Cyferbyniad Lliwiau (1839) gan Michel-Eugène Chevreul a The Grammar of Painting and Engraving (1867) gan Charles Blanc Seurat i ddamcaniaethau amrywiol ar liw a'r wyddoniaeth y tu ôl i opteg, a oedd yn bwysig i ei fyfyrdod a'i weithgarwch fel artist. Roedd datguddiad Chevreul, trwy gyferbynnu arlliwiau cyflenwol, y gallai rhywun greu rhith o liw arall eto fel sylfaen i Seurat Is-adran yr artist.ymagwedd.

Siart lliw wedi'i blygu allan o Egwyddorion Cytgord a Chyferbyniad Lliwiau (1839) gan Michel-Eugène Chevreul, platiau 6, 7, ac 8; Cooper Hewitt, Amgueddfa Ddylunio Smithsonian, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Aeth Seurat i'r Bedwaredd Arddangosfa Argraffiadol ym mis Ebrill 1879. Dyma'r tro cyntaf iddo weld eu gweithiau, ac oeuvre Camille Pissarro a Cafodd Claude Monet , peintwyr yn rhydd o gyfyngiadau academaidd, effaith sylweddol ar ei arbrofion dilynol.

Cafodd ymchwil Seurat ei benllanw gyda theori o gyferbyniadau a ystyriwyd yn ofalus ac yn gynhyrchiol, y mae ei holl waith yn cyferbynnu â hi. amlygwyd gwaith dilynol.

Ond ym mis Tachwedd y dechreuodd ei ddyletswydd yn y lluoedd arfog yn Brest, lle treuliodd ei holl amser rhydd yn ymchwilio ac yn braslunio cadetiaid eraill, arfordiroedd, a golygfeydd dinasoedd. Tyfodd gafael Seurat ar ddamcaniaethau lliw ac effaith lliwiau ar y llygad dynol dros y blynyddoedd. Ymchwiliodd hefyd i drawiadau brwsh Eugène Delacroix a darllenodd Modern Chromatics (1879) gan Ogden N. Rood, a awgrymodd fod peintwyr yn archwilio trwy gyfosodiad dotiau bach lliw i arsylwi sut mae'r llygaid eu cymysgu.

Tudalennau blaen Modern Chromatics (1879) gan Ogden N. Rood; Amgueddfa Gelf Metropolitan, CC0, trwy Wikimedia Commons

Georges Seurat Gyrfa'r Artist

Treuliodd yr artist 1883 yn canolbwyntio ar ei fawr cyntafgwaith , Bathers at Asnières (1884), paentiad anferth yn darlunio ieuenctid yn gorffwys wrth ymyl y Seine mewn cymdogaeth ym Mharis. Er gwaethaf cael ei effeithio gan Argraffiadaeth yn ei ddefnydd o liw a goleu, mae'r gwaith celf, gyda'i weadau llyfn, llyfn a'i ffurfiau cerfluniol braidd yn feddylgar, yn dangos effaith barhaus ei gyfarwyddyd neoglasurol; Gwyrodd Seurat hefyd oddi wrth y safon Argraffiadol trwy ymarfer y darn yn ei weithdy gyda chyfres o frasluniau a darluniau olew cyn dechrau ar y cynfasau.

Mae'r darn gorffenedig yn ddarlun hyfryd o olau ac awyrgylch brig yr haf.

Bathers at Asnières (1884) gan Georges Seurat; Georges Seurat, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Mae wedi'i beintio'n bennaf mewn arddull brwswaith crisgroes a elwir yn balayé, ac fe'i hail-gyffyrddodd wedyn â smotiau o liw cyferbyniol mewn mannau dethol. Ni dderbyniwyd Bathers yn Asnières gan Salon Paris, ac fe'i harddangosodd yn lle hynny ym mis Mai 1884 yn y Groupe des Artistes Indépendants . Eto i gyd, yn anfodlon â diffyg strwythur yr Indépendants, ffurfiodd Seurat a nifer o beintwyr eraill y cyfarfu â hwy drwy'r grŵp - yn arbennig Henri-Edmond Cross, Charles Angrand, ac Albert Dubois-Pillet - grŵp newydd, a elwir yn y Société des Artistes Indépendants .

Seurat safbwyntiau newydd yr artist arCafodd pwyntiliaeth effaith arbennig o fawr ar Signac, a weithiodd yn yr un modd yn ddiweddarach.

Yn dilyn paentiadau'r Bathers, dechreuodd Seurat weithio ar A Sunday on la Grande Jatte (1886) , paentiad maint murlun a fyddai'n cymryd dwy flynedd iddo orffen. Gwelir aelodau o bob dosbarth economaidd-gymdeithasol yn y llun yn ymroi i weithgareddau amrywiol y parc. Wrth baratoi ar gyfer y darn olaf, teithiodd yr arlunydd i La Grande Jatte, ynys yn y Seine a leolir yn ardal Paris a elwir Neuilly, sawl gwaith, gan wneud brasluniau a mwy na 30 o astudiaethau olew.

Sul ar la Grande Jatte (1884-1886) gan Georges Seurat; Georges Seurat, Public domain, trwy Wikimedia Commons

Ail-greodd y llun yng ngaeaf 1885 gan ddefnyddio arddull a alwodd yn “cromoluminarism,” y cyfeirir ato weithiau fel Divisionism neu Pointilism. Mae'r smotiau bach o baent amryliw wedi'u cyfosod yn galluogi llygad yr arsylwr i uno lliwiau'n weledol yn lle cyfuno'r lliwiau ar y cynfas yn gorfforol. O'i arsylwi o ystod, mae dotiau o arlliw cyferbyniol yn cyfuno i greu argraff ddisglair a chrychni. Tua 1887, ail-baentiodd hefyd rannau o'r Bathers yn yr un modd.

Ym mis Mai 1886, arddangosodd Seurat La Grande Jatte yn yr Wythfed Arddangosfa Argraffiadol. Roedd Seurat yn nodedig fel pennaeth avant-garde newydd gyda'i ddelweddau trawiadol o liw a golau,yn ogystal â'i bortread soffistigedig o grwpiau economaidd-gymdeithasol amrywiol. Taniodd cyflwyniad La Grande Jatte yn 1886 sylw byd-eang yn annisgwyl ym mhaentiadau Seurat.

Yn fuan ar ôl arddangosfeydd Seurat, dyfynnwyd ef mewn cyfnodolyn avant-garde, a nifer o'i cyflwynwyd gweithiau yn Efrog Newydd a Pharis gan y masnachwr celf enwog Paul Durant-Ruel.

Gweld hefyd: Sut i Draw Manga - Canllaw ar Sut i Drawiadu Cymeriadau Anime

Cyfnod Diweddarach

Yn ystod y cyfnod hwn, daeth i gysylltiad â chymuned fechan o arlunwyr Symbolaidd ac awduron â'u pencadlys ym Mharis. Cythruddodd ei gysylltiadau newydd ei gydweithwyr Pissarro a Signac, a oedd yn meddwl ei fod yn rhoi'r gorau i astudiaethau lliw a goleuo sylfaenol o blaid pynciau rhamantaidd.

Mae prosiectau pwysig olaf Seurat yn cynnwys bywyd nos ym Mharis ac mae gan bob un ohonynt arlliw tawel tebyg, sy'n cyferbynnu'n sylweddol ag afiaith paentiadau George Seurat o gyfnod cynharach.

Cysegrodd Seurat ei hafau ar arfordir Normandi, gan dynnu golygfeydd glan y môr o Port-en-Bessin ym 1888 a Gravelines ym 1890, gyda ac eithrio tymor byr o ddyletswydd filwrol ailadroddus yn ystod haf 1887. Yn y gaeaf, cwblhaodd y gweithiau hyn a chreu ensembles ffigwr enfawr. Er iddo gael ei gynhyrchu yn ei ddull Pwyntilaidd, roedd y dotiau yn ei weithiau yn fwy manwl ac yn fwy gwasgaredig, gan roi gwedd fwy naturiol iddynt.

Port-en-Bessin, Mynedfa i'r Harbwr (1888)gan Georges Seurat; Georges Seurat, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Symudodd Seurat i Wlad Belg ym 1889 a chafodd ei arddangos yn y Salon des Vingt ym Mrwsel. Wedi dychwelyd o'r daith hon, cyfarfu â Madeleine Knobloch, model ieuanc hardd, a dechreuodd fyw gyda hi yn y dirgel. Yn anhysbys i'w deulu a'i ffrindiau, rhoddodd Knobloch enedigaeth i fachgen ym mis Chwefror 1890. Dangosodd Seurat ei unig lun hysbys o Madeleine, Young Woman Powdering Herself (1889-1890), yn ei arddangosfa Salon des Indépendants y canlynol blwyddyn.

Gwraig Ifanc yn Powdrau Ei Hun (1889-1890) gan Georges Seurat; Georges Seurat, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Daeth Madeleine Knobloch yn feichiog eto yn gynnar yn 1891 pan oedd Seurat yn gweithio ar The Circus (1891). Ni fyddai'r gwaith celf hwn yn cael ei gwblhau. Aeth Seurat yn sâl gyda thymheredd ar y 26ain o Fawrth a bu farw dridiau yn ddiweddarach. Ymhen pythefnos, bu farw ei blentyn o anhwylder difrifol a gosodwyd ef wrth ymyl Seurat ym mynwent Père-Lachaise ym Mharis. Georges Seurat; Georges Seurat, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Seurat's Pointillism Art Style

Ysgrifennodd gwyddonwyr-ysgrifennwyr fel Ogden Rood, Michel Eugène Chevreul, a David Sutter draethodau ar liw , ffenomenau optegol, a chanfyddiad yn ystod y 19eg ganrif. Trosasant un Isaac Newtonac astudiaethau gwyddonol Hermann von Helmholtz i ddull y gallai lleygwyr ei ddeall.

Cafodd artistiaid eu swyno gan ddatblygiadau newydd mewn canfyddiad.

Syniadau Modern

Chevreul yn ddiamau oedd artist mwyaf dylanwadol y cyfnod, a'i gyfraniad mwyaf oedd creu olwyn liw yn cynnwys lliwiau cynradd a chanolradd. Roedd yn wyddonydd Ffrengig a oedd yn arbenigo mewn adfer tapestrïau. Yn ystod ei atgyweiriadau, darganfu mai'r unig ffordd i atgyweirio cyfran yn effeithiol oedd ystyried effaith y lliwiau o amgylch y gwlân coll; ni allai wneud y lliw perffaith nes ei fod yn gwybod y lliwiau amgylchynol.

Gweld hefyd: Paentiadau Rhamantaidd Enwog - Yr Enghreifftiau Gorau o Gelf y Cyfnod Rhamantaidd

Sylwodd Chevreul, pan fydd dau liw yn cael eu cyfosod, braidd yn gorgyffwrdd, neu'n hynod o agos at ei gilydd, maent yn ymddangos yn lliw arall wrth edrych arnynt pellter.

Bu arsylwi’r ffenomen hon yn sylfaen i dechneg bwyntilydd yr artistiaid Neo-Argraffiadol. Darganfu Chevreul hefyd mai’r “halo” a welir ar ôl syllu ar liw yw’r lliw cyferbyniol. Er enghraifft, ar ôl edrych ar eitem goch, efallai y bydd rhywun yn sylwi ar adlais cyan/halo o'r gwreiddiol. Mae cadw'r retina yn achosi'r lliw cyflenwol hwn (er enghraifft, cyan ar gyfer coch).

Olwyn lliw Chevreul, trafodaeth ar ffordd i ddiffinio ac enwi lliwiau, Plât 3, 1861; Michel Chevreul, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Artistiaid

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.