Faith Ringgold - Archwiliad o Fywyd Artistig Ffydd Ringgold

John Williams 01-06-2023
John Williams

Mae ysgogydd, artist ac awdur Faith Ringgold wedi bod yn llais yn erbyn anghyfiawnder hiliol ers 89 mlynedd. Mewn cyfryngau o beintio, celf perfformio, cerflunio, a chwiltio, mae Ringgold wedi defnyddio ei sgil artistig i godi ymwybyddiaeth y cyhoedd a chyfleu ei syniadau gwleidyddol. Heddiw, mae gwaith Ringgold yn parhau i fod yn hynod deimladwy ac yn fwy perthnasol nag erioed. Yn yr erthygl hon, rydym wedi coladu’r ffeithiau Faith Ringgold sy’n rhoi darlun o’i bywyd fel artist, actifydd, a pherfformiwr.

Bywgraffiad Byr Ffydd Ringgold

Faith Ringgold, mae'n gerflunydd, yn berfformiwr, yn athrawes ac yn llenor, ar flaen y gad mewn actifiaeth wleidyddol ar hyd ei hoes. O'i Chyfres American People , a gyflwynodd y mudiad hawliau sifil o safbwynt merched du i'r gyfres Treisio Caethweision , mae Ringgold wedi wynebu grymoedd gormesol cymdeithas America yn uniongyrchol. Darganfyddwch fwy am yr artist hwn isod wrth i ni gyflwyno'r Bywgraffiad Faith Ringgold hwn.

Tyfu i Fyny yn Harlem

Ym 1930, ganed Faith Ringgold i deulu o bump yn Harlem. Gan dyfu i fyny yn ystod Dadeni Harlem, roedd Ringgold yn agored i holl offrymau diwylliannol y gymdogaeth fywiog ond llawn tlodi hon yn Efrog Newydd. Yn blentyn, roedd asthma ar Ringgold, felly treuliodd lawer o'i hamser y tu mewn gyda'i mam. Fel dylunydd ffasiwn, dysgodd mam Ringgold iddi sut i wnio a defnyddio ffabrigauaeth trwy esblygiad pellach yn ei thechnegau cerflunio meddal. Gan gerfio wynebau ewyn a’u peintio â chwistrell, creodd Ringgold “fygydau portread” maint llawn o bobl, o rai fel Martin Luther King Jr. i denizens anhysbys o Gymdogaeth Harlem.

Yn anffodus, fel y disgrifia Ringgold yn ei hunangofiant, dechreuodd y portreadau hyn ddirywio ac roedd angen eu hadfer. Er mwyn eu hadfer, byddai Ringgold yn gorchuddio'r wynebau â lliain a'u mowldio'n ofalus i gadw'r llun.

Cyfres y Mwgwd Gwrachod (1973)

Ar ôl i'w myfyrwyr fynegi eu syndod nad oedd gan Ringgold fasgiau fel rhan o'i hymarfer celf eto, dechreuodd eu gwneud. Roedd y Witch Mask Series yn un o'r gyfres gyntaf o fasgiau ffabrig cerfluniedig a greodd Ringgold. Wedi'i greu ar y cyd â'i mam, gwnaeth Ringgold gyfres o 11 gwisg mwgwd.

Gwnaeth Ringgold y masgiau cyfrwng cymysg hyn o ddarnau o gynfas lliain wedi'u paentio, wedi'u gwehyddu â gleiniau a raffia ar gyfer gwallt. Gan ddefnyddio darnau hirsgwar o frethyn, creodd Ringgold ffrogiau i'w gwisgo gyda'r masgiau a chreu bronnau allan o gourds wedi'u paentio.

Gallai pobl wisgo'r gwisgoedd a'r masgiau hyn, ond byddent yn rhoi benthyg nodweddion benywaidd i'r gwisgwr. Mewn defodau Affricanaidd traddodiadol, roedd masgiau a gwisgoedd, fel y rhai a grëwyd gan Ringgold, yn aml yn cael eu gwisgo gan ddynion. Mae'r mygydau yn y gyfres hon yn gerfluniol ac ysbrydolroedd hunaniaeth a'r pwrpas deuol hwn yn hanfodol i Ringgold. Er bod y mygydau yn addurniadol iawn, fe'u gwnaed hefyd i'w gwisgo, ac ychwanegodd y gwisgo at eu harwyddocâd ysbrydol a diwylliannol.

Wilt (1974)

Roedd Wilt yn bortread cerflun maint llawn o Wilt Chamberlain, chwaraewr pêl-fasged enwog, gyda gwraig wen ddychmygol a merch hil gymysg. Creodd Ringgold y cerflun hwn yn dilyn rhai sylwadau negyddol gan Chamberlain am fenywod Affricanaidd-Americanaidd.

Cafodd pennau'r cerfluniau hyn eu pobi a'u peintio cregyn cnau coco, a chreodd Ringgold y cyrff anatomegol gywir o ewyn a rwber. Roedd y tri cherflunwaith wedi'u gorchuddio â dillad a'u hongian ar linellau pysgota anweledig o'r nenfwd.

Gweld hefyd: John Marin - Archwiliad o ddyfrlliwiau a phaentiadau John Marin

Celfyddyd Berfformio Faith Ringgold

Roedd deuoliaeth llawer o fasgiau cerfluniedig Ringgold yn trawsnewid o gerflunwaith i celf perfformio yn un naturiol. Roedd darnau celf perfformio yn doreithiog yn ystod y 1960au a'r 70au, ond nid dyma lle cafodd Ringgold ysbrydoliaeth. Yn hytrach, edrychodd Ringgold ar draddodiadau Affrica o gyfuno dawns, gwisgoedd, cerddoriaeth, masgiau ac adrodd straeon.

Yn ystod tri degawd olaf yr 20fed ganrif, creodd a pherfformiodd Ringgold lawer o ddarnau perfformio. Roedd llawer o'r darnau hyn yn hunangofiannol, fel The Bitter Nest (1985), darn adrodd stori wedi'i guddio wedi'i osod yn Harlem Renaissance.

Ym 1986, Ringgoldcreu darn perfformio yn seiliedig ar ei thaith colli pwysau. Roedd y perfformiad penodol hwn yn amlddisgyblaethol. Defnyddiodd Ringgold lawer o'i fasgiau a'i gwisgoedd gyda'i chwilt Newid: Cwilt Stori Perfformiad Colli Pwysau Dros 100 Punt Faith Ringgold. Roedd y perfformiad hefyd yn cynnwys dawnsio a chanu. Roedd llawer o berfformiadau Ringgold hefyd yn rhyngweithiol. Byddai Faith Ringgold yn annog y gynulleidfa i ymuno â hi mewn dawns a chân.

Er y gallai cynnwys rhai o’i pherfformiadau fod yn ddadleuol, nid oedd Ringgold yn bwriadu rhoi sioc i bobl. Yn lle hynny, roedd celfyddyd perfformio yn ffordd arall i Ringgold adrodd ei stori.

Deffro ac Atgyfodiad y Negro Daucanmlwyddiant

Crëwyd mewn ymateb i ddathliadau Deucanmlwyddiant America 1976, y perfformiad hwn oedd archwiliad naratif o rai o'r rhwystrau a wynebir gan y gymuned Affricanaidd-Americanaidd wrth ddathlu 200 mlynedd o ryddid Americanaidd.

O gaethiwed i gyffuriau i ddeinameg hiliaeth waelodol mewn gweithredoedd bob dydd, mae Ringgold yn cynnig beirniadaeth o hanes America lle bu Americanwyr Affricanaidd yn gaethweision am hanner y 200 mlynedd enwog o ryddid. Perfformiodd Ringgold y darn hanner awr hwn mewn meim gyda cherddoriaeth. Roedd llawer o'i gosodiadau, cerfluniau, a phaentiadau o'r gorffennol hefyd yn rhan o'r perfformiad hwn.

Faith Ringgold: Activism Through Art

For Faith Ringgold,nid yw gwobrau erioed wedi bod yn sbardun i'w chelf. Nid yw’n syndod i Faith Ringgold ei bod wedi bod yn actifydd trwy gydol ei gyrfa ddisglair, ac mae wedi gweithio gyda llawer o sefydliadau gwrth-hiliol a ffeministaidd. Bu Ringgold yn rhan o sefydlu Pwyllgor Celf Menywod Ad Hoc gyda Lucy Lippard a Poppy Johnson ym 1968. Roedd y pwyllgor hwn yn rhan o brotestiadau yn arddangosfa celf fodern Amgueddfa Celf Americanaidd Whitney. Roedd y brotest yn mynnu bod artistiaid benywaidd yn cyfrif am 50% o'r arddangoswyr.

Nid yn unig oedd artistiaid benywaidd wedi'u heithrio o'r arddangosfa hon, ond nid oedd unrhyw artistiaid Affricanaidd-Americanaidd yn arddangos ychwaith. Creodd aelodau'r pwyllgor aflonyddwch yn yr amgueddfa trwy lafarganu am eu gwahardd, gadael napcynau misglwyf ac wyau amrwd ar lawr gwlad, canu, a chwythu chwibanau. Ym 1970, arestiwyd Ringgold ar ôl cymryd rhan mewn sawl protest arall. Cymerodd Lippard a Ringgold ran hefyd yn y mudiad Women Artists in Revolution.

Protest debyg yn digwydd yn lobi Amgueddfa Whitney, Efrog Newydd, flynyddoedd yn ddiweddarach yn 2019. Hwn oedd y trydydd cynulliad yn cyfres o brotestiadau wedi’u trefnu i ddad-drefoli’r amgueddfa, gan fod yr aelod is-gadeirydd yn berchennog ar Safariland, gwneuthurwr nwy dagrau ac arfau eraill; Perimeander, CC BY-SA 4.0, trwy Wikimedia Commons <3

Yn 1970, y MerchedSefydlwyd Myfyrwyr ac Artistiaid ar gyfer Black Art Liberation gan Ringgold a'i merch. Bedair blynedd yn ddiweddarach, roedd y pâr hefyd yn sylfaenwyr y Sefydliad Ffeministaidd Du Cenedlaethol. Roedd Ringgold hefyd yn rhan o sefydlu’r grŵp Artistiaid Merched Du “Where We At”. Roedd y grŵp celf menywod hwn wedi’i leoli yn Efrog Newydd ac yn gysylltiedig â’r Black Arts Movement. Ym 1971, cynhaliodd grŵp y merched eu sioe gyntaf, gan gynnwys bwyd enaid fel gweithred o gofleidio gwreiddiau diwylliannol. Erbyn 1976, roedd y casgliad o wyth artist wedi tyfu i 20.

Sefydlwyd Prosiectau Artistiaid Lliw Merched Cenedlaethol Arfordir-i-Arfordir ym 1988. Ringgold a Clarrissa Sligh oedd aelodau sefydlol y sefydliad hwn a oedd yn ymwneud â yn dangos gweithiau menywod Affricanaidd-Americanaidd o bob rhan o America o 1988 i 1996.

Ysgrifennodd Ringgold gyflwyniad y catalog ar gyfer yr arddangosfeydd, a oedd yn dwyn y teitl History of Coast to Coast. Roedd y catalog yn cynnwys dros 100 o artistiaid benywaidd o liw, gan gynnwys datganiadau artist byr a ffotograffau o’r artistiaid. Mae'r catalog yn cynnwys gweithiau gan Ringgold, Slight, Beverly Buchanan, Martha Jackson Jarvis, Adrian Poper, Deborah Willis, Emma Amos, Howardena Pindell, Joyce Scott, ac Elizabeth Catlett.

Arwyddocâd Parhaus Faith Ringgold

Er gwaethaf y blynyddoedd o actifiaeth trwy ei chelf, mae'n dorcalonnus gwybod bod mwy o waith i'w wneud o hyd.Yn dilyn llofruddiaeth greulon George Floyd yn nwylo’r heddlu ar Fai 25, 2020, mae paentiad eiconig Ringgold Die o’r Cyfres Pobl Americanaidd yn ymddangos yn fwy ingol nag erioed. Mae'r darn yn dal i hongian ochr yn ochr â phaentiadau eiconig gan Picasso , ac mae Faith Ringgold yn gobeithio y bydd yn parhau i sbarduno'r sgyrsiau angenrheidiol i'r dyfodol.

Er bod cymaint wedi newid yn ystod Faith Ringgold's oes, mae digwyddiadau'r ychydig flynyddoedd diwethaf wedi taflu goleuni ar y gwaith sydd angen ei wneud o hyd. Mae celf Faith Ringgold yn deimladwy, personol, a gwleidyddol, ac yn parhau i fod yn ddylanwadol hyd heddiw.

yn greadigol.

Parhaodd angerdd Ringgold am greadigrwydd i mewn i’w haddysg ysgol uwchradd. Pan raddiodd, penderfynodd Ringgold y byddai'n troi ei hangerdd yn yrfa. Ym 1950, dechreuodd Ringgold astudio yng Ngholeg Dinas Efrog Newydd. Yn anffodus, gwrthododd adran y celfyddydau rhyddfrydol ei chais, felly astudiodd addysg gelf yn lle hynny.

Priododd Ringgold hefyd Robert Wallace, cerddor, yn yr un flwyddyn. Ddwy flynedd yn ddiweddarach, roedd gan y pâr ddwy ferch, ond ni pharhaodd y briodas yn hir. Saith mlynedd ar ôl genedigaeth eu plant, ysgarodd Ringgold a Wallace o ganlyniad i gaethiwed i heroin Wallace, a arweiniodd yn y pen draw at ei farwolaeth.

Faith Ringgold Art Career

Yn dilyn ei hysgariad, teithiodd Ringgold ledled Ewrop yn y 1960au cynnar. Yn ystod y 1960au, dechreuodd Ringgold hefyd greu ei chyfres gyntaf o baentiadau gwleidyddol, American People Series (1963-1967). Yn ystod y degawd rhwng 1960 a 1970 hefyd, cynhaliodd Ringgold ei dwy arddangosfa unigol gyntaf yn Efrog Newydd yn Oriel Sbectrwm.

Yn dilyn ei chyfres baentio gyntaf, dechreuodd Ringgold greu masgiau, cerfluniau meddal, a thancas yn y 1970au. Daeth Ringgold o hyd i ysbrydoliaeth ar gyfer y tancas o arddull Tibetaidd o beintio gyda fframiau ffabrig brocade cyfoethog. Yn ei pherfformiadau cudd diweddarach o'r 1970au a'r 1980au, byddai Ringgold yn defnyddio'r un technegau hyn o gerflunio ffabrig.

Er gwaethaf y clirDylanwad celf Affricanaidd yng ngwaith cynnar Ringgold, ni ymwelodd â Ghana a Nigeria tan ddiwedd y 1970au. Byddai'r ysbrydoliaeth a ddarganfu Ringgold yn y traddodiadau masg cyfoethog yn y gwledydd hyn yn parhau trwy gydol ei gyrfa.

Ym 1980, gwnaeth Ringgold Echoes of Harlem . Gwnaeth Ringgold y cwilt hwn mewn cydweithrediad â Madame Willi Posey, ei mam. Roedd y cwiltiau hyn yn barhad o'i gwaith gyda tankas, paentiadau wedi'u cwiltio gyda borderi ffabrig. Y cwilt hwn oedd y gwaith cyntaf yng nghyfrwng newydd ac unigryw Ringgold. Enw'r cwilt naratif cyntaf gan Ringgold oedd Who's Ofn Modryb Jemima, a gorffennodd hi yn 1983. Roedd cwiltiau stori fel hwn yn ffordd i Ringgold gyhoeddi ei geiriau heb eu golygu ei hun.

Mae Ringgold hefyd yn enwog am y nifer fawr o lyfrau plant a ysgrifennodd yn ystod ei gyrfa, gan ddechrau gyda chyhoeddi Tar Beach , gan Crown. Yn seiliedig ar gwilt o'i chyfres Woman on a Bridge , mae'r llyfr hwn wedi'i ddarlunio ar gyfer plant. Enillodd llawer o'i llyfrau wobrau Faith Ringgold. Ym 1991, enillodd y llyfr hwn wobr Coretta Scott King iddi am y llyfr darluniadol gorau i blant.

Ym 1992, cyhoeddodd Crown Underground Railroad in the Sky Aunt Harriet. Dim ond blwyddyn yn ddiweddarach, cyhoeddodd Hyperion Books Cinio yn Modryb Connie. Roedd y trydydd llyfr plant hwn yn seiliedig ar The Dinner Quilt (1986) gan Ringgold. Hyd yn hyn, mae Faith Ringgold wedi cyhoeddi 17llyfrau i blant, yn ogystal â'i hunangofiant. Am beth amser, tan 2002, bu Ringgold yn gweithio ym Mhrifysgol California fel athro celf.

Ffotograff o Faith Ringgold yn y symposiwm “We Wanted a Revolution” yn 2017; Amgueddfa Brooklyn, CC BY 3.0, trwy Wikimedia Commons

Faith Ringgold Art: Archwiliad Amlgyfrwng o Fywydau Du yn America

Drwy gydol ei gyrfa, mae Ringgold wedi creu llawer o weithiau amlgyfrwng archwilio beth mae'n ei olygu i fod yn berson du yn America. O’i llyfrau plant i’w phaentiadau cyfwynebol, mae Ringgold yn cynrychioli pŵer celf mewn actifiaeth.

Paentiadau Faith Ringgold

Ar ôl cwblhau ei gradd, dechreuodd Ringgold beintio yn y 1950au. Mae'r gweithiau cynnar hyn yn cynnwys siapiau a ffigurau gwastad. Daeth Ringgold o hyd i ysbrydoliaeth yn arddulliau Ciwbiaeth, Argraffiadaeth , a chelf Affricanaidd. Er i Ringgold gael llawer o sylw i'r paentiadau cynnar hyn, roedd y negeseuon hynod wleidyddol yn eu gwneud yn anodd eu gwerthu.

Mae'r negeseuon sylfaenol am hiliaeth a micro-ymosodedd yn adlewyrchiadau o brofiadau Ringgold yn ystod y Dadeni Harlem .

Cyfres American People (1963) oedd casgliad cyntaf Ringgold o baentiadau gwleidyddol. Gan ddod o hyd i ysbrydoliaeth yn yr artist Jacob Lawrence, mae'r gyfres hon yn archwilio ffordd o fyw America fel y mae'n berthnasol i'r Mudiad Hawliau Sifil. Roedd y gyfres hon o baentiadau yn uncynrychioliadau cyntaf y Mudiad Hawliau Sifil o bersbectif benywaidd du, ac mae'n bwrw amheuaeth ar faterion sylfaenol hiliaeth yn America.

Fel artist benywaidd du , dywed Ringgold fod oedd dim arall y gallai ddod ag ef ei hun i'w ddarlunio ar y pryd. Paentiadau olew arall gan Ringgold, fel Gwylio ac Aros , Ar Gyfer Aelodau yn Unig , Y Triongl Hawliau Sifil , a Cymdogion , i gyd yn ymdrin â'r themâu hyn.

Wrth i'w harddangosfa ar gyfer American People Series ddechrau, dechreuodd Ringgold weithio ar gyfres newydd o'r enw America Black , neu y Gyfres Golau Du. Yn y gyfres hon, arbrofodd Ringgold gyda ffyrdd newydd o ddynesu at olau a lliw. Mae celf orllewinol gwyn, fel y sylwodd Ringgold, yn tueddu i ddefnyddio llawer o wyn ac yn defnyddio golau i bwysleisio'r cyferbyniad. Gan fwriadu creu “esthetig du mwy cadarnhaol”, cymerodd Ringgold ysbrydoliaeth gan ddiwylliannau Affricanaidd sy’n defnyddio lliw yn hytrach na chyweiredd i bwysleisio cyferbyniad, ac sy’n dueddol o ddefnyddio lliwiau tywyllach.

Amlapiodd Ringgold ei American People Cyfres gyda murluniau ar raddfa fawr fel Die, Stamp Post yr Unol Daleithiau yn Coffáu Adfent Pobl Dduon, a Mae'r Faner yn Gwaedu. Mae’r murluniau hyn yn amlygu symudiad Ringgold mewn esthetig.

Archwiliwyd mythau a gwirioneddau’r French Collection (1991) mewn cyfres chwiltiau aml-banel o’r enw Casgliad Ffrainc (1991).moderniaeth. Roedd y gyfres hon yn ymchwilio i bosibiliadau ar gyfer goresgyn hanes y gormes a wynebir gan ddynion a merched Affricanaidd-Americanaidd. Mae'r gyfres yn tarddu ei henw o Ffrainc, cartref moderniaeth ar y pryd. Ffrainc hefyd oedd ffynhonnell darganfod hunaniaeth i lawer o Americanwyr Affricanaidd.

Ar gyfer Tŷ'r Merched (1972)

Yn y 1970au, comisiynwyd Ringgold i gwblhau un fawr. - murlun graddfa ar gyfer Cyfleuster Merched Ynys Rikers. Noddodd Rhaglen Gwasanaethau Cyhoeddus yr Artistiaid Creadigol y darn hwn, a elwid yn For the Women’s House (1972). Mae'r cyfansoddiad yn wrth-garceral ac yn cynnwys menywod mewn gwahanol broffesiynau fel dewis amgen cadarnhaol i garcharu.

Cynhaliodd Ringgold gyfweliadau helaeth gyda'r carcharorion benywaidd, a dyma oedd yr ysbrydoliaeth ar gyfer y portreadau yn y murlun. Mae dyluniad y murlun yn gwahanu'r portreadau yn adrannau trionglog i gyfeirio at ddyluniadau tecstilau Kuba o Weriniaeth Ddemocrataidd y Congo. Mae llawer yn ystyried y murlun hwn fel gwaith ffeministaidd cyntaf Ringgold, a dyma oedd ei chomisiwn cyhoeddus cyntaf. gyrfa, roedd yr hunanbortread Faith Ringgold hwn yn gyfochrog â thwf symudiadau gwleidyddol radical fel Black Power yn ystod y 1960au. Mae’r paentiad hwn yn nodweddiadol o arddull gynnar Ringgold, gyda thechneg wastad, ymyl caled.

The Faith Ringgold hunan-portread yn cyflwyno'r artist mewn modd penderfynol, gyda breichiau wedi'u plygu a syllu cadarn. Mae'r ystum yn llwyddo i ymddangos yn wyliadwrus ac yn dyner. I Ringgold, roedd yr hunanbortread hwn yn ffordd iddi gael ei hun yn ei chelf a thrwyddi.

Cwiltiau Ringgold Ffydd

Yn y 1970au cynnar, dechreuodd Ringgold arbrofi gyda chyfryngau newydd, yn arbennig ffabrig. I Ringgold, roedd defnyddio ffabrig yn ffordd o dorri'n rhydd o'r traddodiad artistig Ewropeaidd a gorllewinol a oedd yn paentio. Ym 1972, ymwelodd Ringgold a'i merch ag Ewrop. Aeth merch Ringgold, Michele, i Sbaen i ymweld â rhai ffrindiau, ac aeth Ringgold i'r Iseldiroedd a'r Almaen. Tra yn Amsterdam, cafodd Ringgold brofiad dwys yn y Rijksmuseum, a ysbrydolodd lawer o'i gwaith diweddarach.

Pan gyrhaeddodd Efrog Newydd, dechreuodd Ringgold ddefnyddio nodweddion o baentiadau Nepali yn ei gwaith ei hun. Dechreuodd beintio ar gynfasau gyda borderi ffabrig meddal, creu cerfluniau meddal a doliau brethyn. Y gyfres gyntaf o gwiltiau Faith Ringgold oedd The Slave Rape Series a gyflwynodd brofiadau menyw Affricanaidd o gael ei chipio a'i gwerthu i gaethwasiaeth. Cydweithiodd Ringgold ar y darn hwn gyda'i mam.

Dysgodd mam Ringgold dechnegau cwiltio ei gwreiddiau Americanaidd Affricanaidd i'w merch.

Ar ôl ymgais aflwyddiannus i gyhoeddi ei hunangofiant, Dechreuodd Ringgold ddefnyddio cwiltio fel dull o ddweud wrthistori. Cwilt Echoes of Harlem oedd y cyntaf yn y gyfres hon. Aeth Ringgold ymlaen i greu cwiltiau niferus, gyda rhai ohonynt yn cynnwys naratifau testun. Efallai mai'r cwilt Faith Ringgold enwocaf yw Traeth Tar, rhan gyntaf o gyfresi Woman on a Bridge s , a gwblhawyd ym 1988.

Gweld hefyd: Celf Minimalaidd - Archwiliad o'r Mudiad Celf Minimaliaeth

Arall o'r cwiltiau naratif hyn yn cynnwys teyrnged i Michael Jackson, Who's Bad? (1988). Roedd Who Sy'n Ofn Modryb Jemima (1983) yn gwilt arbennig o enwog, a ymchwiliodd i gynrychioliadau ystrydebol o ferched du yn y cyfryngau a diwylliant poblogaidd. Aeth llawer o’i chwiltiau naratif hunangofiannol ymlaen i ysbrydoli’r llyfrau plant a ysgrifennodd. Er enghraifft, The Dinner Quilt (1988) oedd yr ysbrydoliaeth ar gyfer y llyfr Cinio yn Nhŷ Modryb Connie, a gyhoeddwyd ym 1993 gan Hyperion Books.

Ringgold's Roedd Casgliad Ffrengig hefyd yn cynnwys cyfres o gwiltiau naratif. Mae llawer o'r cwiltiau hyn, fel Gwenynen Cwiltio Blodyn yr Haul yn Arles , wedi'u cysegru i fenywod Americanaidd Affricanaidd hanesyddol sydd wedi newid y byd. Mae'r cwiltiau hyn yn dangos ffantasi hanesyddol a grym trochi chwedleua plentynaidd dychmygol.

Gwenynen Cwiltio Blodyn yr Haul yn Arles (1992) gan Faith Ringgold; Casgliad Evans-Tibbs, CC0, trwy Wikimedia Commons

Newid: Cwilt Stori Perfformiad Colli Pwysau Faith Ringgold Dros 100 Punt (1986)

Hwncwblhawyd cwilt yn 1986 ac adroddodd y stori adnabyddus am fenyw sy'n dymuno teimlo'n dda amdani ei hun pan nad yw'n llwyddo i gyrraedd y safonau harddwch diwylliannol. Mae'r gwaith hwn yn arbennig o ingol oherwydd ei fod yn ystyried y berthynas rhwng harddwch allanol a deallusrwydd. Y cwilt Faith Ringgold hwn yw epitome ei chwiltiau naratif hunangofiannol.

Faith Ringgold Sculpture

Ym 1973, gadawodd Ringgold ei swydd fel athrawes gelf i ganolbwyntio ar ei chelf, a dechreuodd arbrofi. gyda cherfluniaeth. Defnyddiodd Ringgold y cyfrwng newydd hwn fel modd o ddogfennu digwyddiadau cenedlaethol a’i chymuned leol. Mae cerfluniau Faith Ringgold yn amrywio o bortreadau cerflun meddal annibynnol i’r masgiau mewn gwisgoedd a ddefnyddiodd ar gyfer llawer o’i pherfformiadau. Efallai mai ei chasgliad enwocaf o Fygydau yw'r Cyfres Mwgwd Gwrach o 11 masg gyda gwisgoedd.

Yn dilyn ei chasgliad o fasgiau Witch Mask Series , dechreuodd Ringgold weithio ar cyfres lawer mwy o 31 o fasgiau wedi'u cerflunio. Roedd pob un o'r masgiau hyn yn goffâd o fenyw neu ferch ifanc yr oedd hi'n ei hadnabod fel plentyn. Yn ogystal â'r masgiau cerfluniedig, gwnaeth Ringgold bortreadau cerflun meddal hefyd. Creodd Ringgold gyfres o ddoliau gyda phennau wedi'u gwneud o bennau cicaion wedi'u paentio a gwisgoedd wedi'u gwneud ar y cyd â'i mam.

Cyn bo hir arweiniodd y doliau cerfluniedig at gyfres o gerfluniau meddal maint llawn gan ddechrau gyda Wilt (1974). Ringgold

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.