Dyfyniadau Andy Warhol - Dyfyniadau gan Andy Warhol Ynglŷn â Gwneud Celf

John Williams 30-09-2023
John Williams

Roedd A nd Warhol yn un o arlunwyr mwyaf ecsentrig a dadleuol ei gyfnod. Roedd ei ffordd o fyw a'i gelfyddyd yn anghonfensiynol a thorrodd holl reolau celf draddodiadol gyda'i greadigaethau celf Bop. Heddiw byddwn yn dysgu am yr eicon yng ngeiriau'r dyn sy'n ei adnabod fwyaf - ei hun! Bydd yr erthygl hon yn cynnwys y detholiad gorau o ddyfyniadau Andy Warhol am wneud celf a'i farn am fywyd.

Dyfyniadau Andy Warhol ar Gelf a Bywyd

Andy Warhol, a aned yn 1928 i a teulu dosbarth gweithiol, yn ddiamau yn un o'r enwau mwyaf adnabyddus mewn celf gyfoes. Roedd sawl agwedd i Andy Warhol: pili-pala cymdeithasol, eicon Celf Bop, a gwneuthurwr ffilmiau clyfar, i sôn am ychydig yn unig. Yn ogystal â'i greadigrwydd gweledol dawnus, roedd gan Warhol garisma naturiol.

Er ei fod yn ddeallusol ag yr oedd yn greadigol, mae'r dyfyniadau hyn gan Andy Warhol ar gelfyddyd a bywyd yn aml yn ddoniol yn ogystal â chraff. <3

Dyfyniadau gan Andy Warhol Am Greu Celf

Mewn cyfnod o newidiadau cymdeithasol, gwleidyddol a thechnegol aruthrol, ail-ddychmygodd Andy Warhol beth allai celf fod. Mae ei feddylfryd gwrth-ddiwylliant unigryw yr un mor boblogaidd heddiw ag yr oedd chwe degawd yn ôl. Dyma rai o ddyfyniadau enwog Andy Warhol am wneud celf.

Andy Warhol gydag Archie, ei anifail anwes Dachshund, 1973; Jack Mitchell, CC BY-SA 4.0, trwy Wikimedia Commons

“Mae celf yn unrhyw beth y gallwch chi ddianc ag ef.”

“Peidiwch â meddwl amgwneud celf, dim ond ei wneud. Gadewch i bawb arall benderfynu a yw'n dda neu'n ddrwg, a ydynt yn ei garu neu'n ei gasáu. Tra maen nhw'n penderfynu, gwnewch hyd yn oed mwy o gelf.”

“Rwyf ar gyfer celf fecanyddol. Pan ddechreuais i sgrinio sidan, roedd hynny er mwyn manteisio i'r eithaf ar y ddelwedd ragdybiedig trwy dechnegau masnachol atgynyrchiadau lluosog.”

“Byddaf yn betio bod yna lawer o artistiaid nad oes neb yn clywed amdanynt. dim ond gwneud mwy o arian na neb. Y bobl sy'n gwneud yr holl gerfluniau a phaentiadau ar gyfer adeiladu adeiladau mawr. Dydyn ni byth yn clywed amdanyn nhw, ond maen nhw'n gwneud mwy o arian na neb.”

Andy Warhol yn edrych ar hollt bananas Thomas Dellert, 1980, llun gan Bruno Ehrs; Bruno Ehrs, CC BY-SA 3.0, trwy Wikimedia Commons >

“Pan wnes i fy hunanbortread, gadewais y pimples i gyd allan oherwydd dylech bob amser. Mae pimples yn gyflwr dros dro ac nid oes ganddyn nhw unrhyw beth i'w wneud â'r hyn rydych chi'n edrych fel. Hepgor y blemishes bob amser – dydyn nhw ddim yn rhan o'r darlun da rydych chi ei eisiau.”

“Mae artist yn rhywun sy'n cynhyrchu pethau nad oes angen i bobl eu cael ond sydd ganddo – am ryw reswm – yn meddwl y byddai’n syniad da eu rhoi.”

“Celf busnes yw’r cam sy’n dod ar ôl celf. Dechreuais fel artist masnachol, ac rwyf am orffen fel artist busnes. Bod yn dda mewn busnes yw'r math mwyaf diddorol o gelf. Yn ystod y cyfnod hipi, mae pobl yn rhoii lawr y syniad o fusnes. Byddent yn dweud “mae arian yn ddrwg” a “mae gweithio yn ddrwg”. Ond celfyddyd yw gwneud arian, a chelfyddyd yw gweithio – a busnes da yw’r gelfyddyd orau.”

“Gadewch i bawb arall benderfynu a yw’n dda neu’n ddrwg, a ydynt yn ei garu neu’n ei gasáu. Tra maen nhw'n penderfynu, gwnewch hyd yn oed mwy o gelf.”

Oriel Andy Warhol yn yr Hamburger Bahnhof yn Berlin. Yn y cefndir, mae portread Mao Zedong (1973) gan Andy Warhol yn cael ei arddangos; dalbera o Baris, Ffrainc, CC BY 2.0, trwy Wikimedia Commons

“Unwaith i chi ‘gael’ Pop, allech chi byth weld arwydd eto yr un ffordd eto. Ac ar ôl i chi feddwl Pop, allech chi byth weld America yr un ffordd eto.”

“Mae llun yn golygu fy mod yn gwybod lle roeddwn i bob munud. Dyna pam dwi'n tynnu lluniau. Mae'n ddyddiadur gweledol.”

“Y peth gorau am lun yw nad yw byth yn newid, hyd yn oed pan fydd y bobl ynddo yn gwneud hynny.”

“Os ydych chi eisiau gwybod y cyfan am Andy Warhol, dim ond edrych ar wyneb fy mhaentiadau a ffilmiau a fi, a dyna fi. Does dim byd y tu ôl iddo.”

Andy Warhol Dyfyniadau Am Fywyd

Felly, rydym wedi darllen drwy ddyfyniadau hanfodol Andy Warhol am wneud celf, ond beth oedd ei farn am weddill y ei fywyd? A oedd yn meddwl am farwolaeth yn aml? Fel y gwelwn o'i ddyfyniadau, roedd cysyniadau bywyd a marwolaeth yn ei gyfareddu. Ac ysgrifennodd am amser yn aml yn ei hunangofiant. Roedd hefyd yn credu hynny un diwrnodbyddai pawb yn cael eiliad dan y chwyddwydr – er mai un fer fyddai hynny. Gawn ni weld sut roedd yr arlunydd enwog yn edrych ar fywyd yn gyffredinol.

Portread o'r artist Americanaidd Andy Warhol yn ei arddangosfa wedi'i chysegru i bobl dduon trawsrywiol yn UDA, 1975; Anhysbys (Cyhoeddwyr Mondadori), Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

“Mae angen i chi adael i'r pethau bach a fyddai'n eich diflasu fel arfer eich gwefreiddio'n sydyn.”

“Mae'n byddai'n hudolus iawn cael eich ailymgnawdoli fel modrwy fawr wych ar fys Liz Taylor.”

“Nid byw am byth yw'r syniad; mae i greu rhywbeth a fydd.”

“Weithiau, mae pobl yn gadael i’r un broblem eu gwneud yn ddiflas am flynyddoedd pan fydden nhw’n gallu dweud, felly beth. Dyna un o fy hoff bethau i'w ddweud. Felly beth?”

“Yn y dyfodol, bydd pawb yn fyd-enwog am 15 munud.”

Gweld hefyd: Crefftau i'w Gwneud Gartref - Crefftau Cartref Hwyl i'r Teulu Cyfan

Dyfyniad gan Andy Warhol ar wal adeilad: “Yn y dyfodol , bydd pawb yn fyd-enwog am 15 munud” / “ffilmiwyd 24/7”; ChickSR, CC BY-SA 4.0, trwy Wikimedia Commons

“Dyma’r ffilmiau sydd wir wedi bod yn rhedeg pethau yn America ers iddyn nhw gael eu dyfeisio. Maen nhw'n dangos i chi beth i'w wneud, sut i'w wneud, pryd i'w wneud, sut i deimlo amdano, a sut i edrych ar sut rydych chi'n teimlo amdano.”

Rwy'n meddwl y dylai plant fynd i'r ysgol uwchradd tan maen nhw'n 30. Na, a dweud y gwir, oherwydd mae pobl yn aros yn iau nawr a does dim byd i'w wneud. Pe baech yn aros yn hirach,yna byddai'n wych iawn.

“Maen nhw bob amser yn dweud bod amser yn newid pethau, ond mewn gwirionedd mae'n rhaid i chi eu newid eich hun.”

“Yr hyn sy'n wych am y wlad hon yw Dechreuodd America'r traddodiad lle mae'r defnyddwyr cyfoethocaf yn ei hanfod yn prynu'r un pethau â'r tlotaf. Gallwch chi fod yn gwylio'r teledu a gweld Coca-Cola, a gallwch chi wybod bod y Llywydd yn yfed Coke, Liz Taylor yn yfed Coke, a meddyliwch, gallwch chi yfed Coke hefyd. Coke yw Coke ac ni all unrhyw swm o arian gael gwell Coke i chi na'r un y mae'r pen ôl ar y gornel yn ei yfed. Mae'r holl gocos yr un peth ac mae'r Cocos i gyd yn dda.”

“Pan fydd pobl yn barod, maen nhw'n newid. Nid ydynt byth yn ei wneud cyn hynny, ac weithiau byddant yn marw cyn iddynt gyrraedd ato. Allwch chi ddim gwneud iddyn nhw newid os nad ydyn nhw eisiau, yn union fel pan maen nhw eisiau, allwch chi ddim eu hatal.”

Ffotograff o'r artist Americanaidd Andy Warhol yn Moderna Museet , Stockholm, cyn agor ei arddangosfa ôl-weithredol, 1968. Mae ei Blychau Brillo yn y cefndir; Lasse Olsson / Pressens llun, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

“Alla i byth ddod draw pan fyddwch chi ar y traeth pa mor hardd mae'r tywod yn edrych ac mae'r dŵr yn ei olchi i ffwrdd ac yn sythu i fyny ac mae'r coed a'r glaswellt i gyd yn edrych yn wych. Rwy’n meddwl mai cael tir a pheidio â’i ddifetha yw’r gelfyddyd harddaf y gallai unrhyw un fod eisiau bod yn berchen arni.”

Gweld hefyd: Lliwiau Cŵl - Beth yw Lliwiau Cŵl a Sut Gallwch Chi Eu Defnyddio?

“Rwy’n hoffi body peth iawn yn y lle anghywir a'r peth anghywir yn y lle iawn. Mae bod y peth iawn yn y lle anghywir a’r peth anghywir yn y lle iawn yn werth chweil oherwydd mae rhywbeth diddorol bob amser yn digwydd.”

“Wnes i erioed ddeall pam pan fuoch chi farw, ni wnaethoch chi ddim diflannu , Dylai popeth dim ond dal i fynd ar y ffordd yr oedd dim ond ni fyddech chi yno. Roeddwn i bob amser yn meddwl yr hoffwn i fy carreg fedd fy hun fod yn wag. Dim beddargraff, a dim enw. Wel, a dweud y gwir, hoffwn iddo ddweud 'ffigys'.”

“Y rhai sy'n siarad fwyaf am unigoliaeth yw'r rhai sy'n gwrthwynebu gwyro fwyaf, ac ymhen ychydig flynyddoedd, efallai mai'r llall ffordd o gwmpas. Rhywbryd bydd pawb yn meddwl beth maen nhw eisiau ei feddwl, ac yna mae'n debyg y bydd pawb yn meddwl fel ei gilydd; mae'n ymddangos mai dyna sy'n digwydd.”

Farah Pahlavi ac Andy Warhol yn Amgueddfa Celf Gyfoes Tehran, 1977; Farah Pahlavi, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

“Felly heddiw os gwelwch berson sy'n edrych fel eich ffantasi yn eich arddegau yn cerdded i lawr y stryd, mae'n debyg nad eich ffantasi chi ydyw, ond rhywun oedd wedi yr un ffantasi â chi a phenderfynodd yn hytrach na'i gael neu ei fod, i edrych fel ei fod, ac felly aeth i'r siop a phrynu'r edrychiad y mae'r ddau ohonoch yn ei hoffi. Felly ei anghofio. Meddyliwch am yr holl Ddeoniaid James a beth mae'n ei olygu.”

“Mae angen gwneud pobl yn fwy ymwybodol o'r angen i weithio er mwyn dysgu sut i fywoherwydd mae bywyd mor gyflym ac weithiau mae'n diflannu'n rhy gyflym.”

Dyfyniadau Andy Warhol ar Ffilmiau

Nid artist yn unig oedd Andy Warhol, roedd hefyd yn gwneud ffilmiau, ac fel chi byddent yn disgwyl, maent mor rhyfedd â'i weithiau celf Pop. Mae'n ymddangos bod sinema yn rhan fawr o'i fywyd wrth iddo siarad am ei effaith arno ef a chymdeithas yn eithaf aml. Gadewch i ni edrych ar rai o'i feddyliau am ffilmiau.

Andy Warhol (dde) ac Ulli Lommel (chwith) ar y set o Cocaine Cowboys , 1979; Hollywood House of Horror, CC BY 3.0, trwy Wikimedia Commons

“Cyn i mi gael fy saethu, roeddwn bob amser yn meddwl fy mod yn fwy hanner yno nag i gyd yno – roeddwn bob amser yn amau ​​fy mod yn gwylio teledu yn lle byw bywyd. Yn union pan oeddwn i'n cael fy saethu a byth ers hynny, roeddwn i'n gwybod fy mod i'n gwylio'r teledu.”

“Nawr ac yn y man, byddai rhywun yn fy nghyhuddo o fod yn ddrwg – o adael i bobl ddinistrio eu hunain wrth wylio, er mwyn i mi allu eu ffilmio a'u recordio ar dâp. Ond doeddwn i ddim yn meddwl amdanaf fy hun yn ddrwg – dim ond yn realistig.”

Amgueddfa Celf Fodern Andy Warhol yn Medzilaborce, Slofacia; P.matel, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

“Dyma’r ffilmiau sydd wedi bod yn rhedeg pethau yn America ers iddyn nhw gael eu dyfeisio. Maen nhw'n dangos i chi beth i'w wneud, sut i'w wneud, pryd i'w wneud, sut i deimlo amdano, a sut i edrych sut rydych chi'n teimlo am y peth.”

“Mae pobl weithiau'n dweud bod y ffordd y mae pethaumae digwydd yn y ffilmiau yn afreal, ond mewn gwirionedd, mae'r ffordd y mae pethau'n digwydd i chi mewn bywyd yn afreal. Mae'r ffilmiau'n gwneud i emosiynau edrych yn gryf ac yn real, ond pan fydd pethau'n digwydd go iawn i chi, mae fel eich bod chi'n gwylio'r teledu - dydych chi ddim yn teimlo dim byd.”

Nid yn unig oedd Andy Warhol yn adnabyddus ei weithiau a oedd yn darlunio cynnyrch bob dydd, ond hefyd ar gyfer ei sgriniau sidan o enwogion enwog. Roedd hefyd yn adnabyddus am ei steil unigryw iawn o wisgo ac wrth ei fodd yn rhoi cynnig ar wahanol arddulliau a chreu hunanbortreadau. Ac eto, roedd ochr ddyfnach iddo cystal ag y gellir ei weld o'i ddyfyniadau. Mae'r dyfyniadau uchod gan Andy Warhol am wneud celf a bywyd, yn gyffredinol, yn datgelu dyn a oedd yn meddwl yn ddwys am fywyd, marwolaeth, a'i gelfyddyd.

Cwestiynau Cyffredin

Pwy Oedd Andy Warhol?

Hyd yn oed os nad ydych erioed wedi ei weld neu wedi clywed amdano o'r blaen, mae'n bur debyg eich bod wedi gweld ei waith celf eisoes. Os yw lluniau o gan o gawl neu Marilyn Monroe mewn lliwiau amrywiol yn canu cloch, yna rydych chi'n gwybod ei arddull yn barod! Roedd yn arlunydd dylanwadol iawn yn y mudiad celf Pop ac yn adnabyddus am ei arddull liwgar ac ecsentrig a gymerodd wrthrychau bob dydd a'u troi'n weithiau celf.

Pa Arddull Oedd Celf Andy Warhol?

Roedd Andy Warhol yn artist pop . Creodd sgriniau sidan o gynhyrchion defnyddwyr a phobl enwog, yn ogystal â llawer o hunanbortreadau. Yr oedd ei arddull yn garishlylliwgar a beiddgar, gyda lefelau uchel iawn o dirlawnder, cyferbyniad, a lliwiau cyflenwol.

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.