Cytgord mewn Celf - Edrych ar Enghreifftiau Gwahanol o Gytgord mewn Celf

John Williams 25-09-2023
John Williams

Wyt ti erioed wedi gweld paentiad ac yn meddwl ei fod bron yn agos at berffaith, dim ond rhywbeth oedd yn gwneud iddo deimlo'n gyflawn? Mae'n debyg bod hyn oherwydd yr elfennau celf canmoliaethus sy'n creu harmoni. Ond beth yn union yw harmoni mewn celf? Yn yr erthygl hon, byddwn yn ymchwilio'n ddyfnach i ddod o hyd i gytgord mewn diffiniad celf, gan drafod ei rôl fel un o egwyddorion celf yn ogystal â darparu enghreifftiau o baentio celf darluniadol a harmoni.

Beth Yw Cytgord mewn Celf?

Mae harmoni yn un o'r egwyddorion celf . Defnyddir y rhain ochr yn ochr â saith elfen celf , sef yr offer a ddefnyddir i wneud gwaith celf, yn weledol ac yn gyd-destunol. Prif egwyddorion celf yw cydbwysedd, pwyslais, graddfa, cyfrannedd, symudiad, rhythm, amrywiaeth, cyferbyniad, undod, a harmoni.

Yr elfennau celf, y cyfeirir atynt hefyd fel yr “adeilad blociau” o waith celf yw lliw, llinell, gwead, gwerth, gofod, siâp, a ffurf.

Crëir cytgord mewn celf pan ddefnyddir yr elfennau hyn yn y fath fodd fel eu bod yn ategu neu'n ymwneud ag un un arall, er enghraifft, pan ddefnyddir lliwiau tebyg, neu pan gyfunir yr un siapiau neu ffurfiau.

Water Lilies (1906) gan Claude Monet; Claude Monet, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Gellir cymhwyso un elfen gelf dro ar ôl tro ymhlith gwahanol elfennau celf, a fydd yn dal i fodrhowch synnwyr o harmoni i'r gwaith celf, er enghraifft os defnyddir yr un gwead ond bod lliwiau a siapiau gwahanol. Byddwn yn trafod hyn ymhellach isod. Pan fo perthynas elfennau celf mae'r cyfansoddiad celf yn ymddangos yn ddymunol yn weledol, neu'n apelgar, a bydd yn haws ar ein syllu.

Fodd bynnag, mae'n bwysig nodi hefyd mai amrywiaeth yw'r gwrthwyneb i harmoni. ; pan fo gormod o gytgord a dim digon o amrywiaeth, mae'n bosibl y bydd y gwaith celf yn ymddangos yn undonog neu'n anwastad.

Y Gwahaniaeth Rhwng Cytgord ac Undod

Cyn symud ymlaen, mae'n bwysig i ni amlinellu'r gwahaniaethau rhwng cytgord ac undod, gan y gellir cymysgu'r ddwy egwyddor hyn â'i gilydd oherwydd eu bod yn gysyniadau tebyg. O ran cytgord mewn celf, mae'n cyfeirio at wahanol elfennau celf wedi'u trefnu mewn perthynas â'i gilydd sy'n gwneud y cyfansoddiad yn apelgar a chytbwys, felly i ddweud.

The Kiss (1907-1908) gan Gustav Klimt, enghraifft o undod mewn celfyddyd; Gustav Klimt, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Mae undod mewn celf, ar y llaw arall, yn cyfeirio at ansawdd cyfannol cyffredinol cyfansoddiad celf, y bydd harmoni yn cyfrannu ato. Mewn gwirionedd, bydd y rhan fwyaf o egwyddorion celf yn cyfrannu at undod cyffredinol gwaith celf, a bydd sut y cânt eu defnyddio yn pennu lefel yr undod. Disgrifir undod yn aml yn nhermau’r holl rannau’n gweithio “gyda’i gilydd”, rhoiy gwaith celf “unigrwydd”.

Mae yna nifer o dechnegau neu ddulliau a fydd yn gymorth i greu undod mewn celfwaith, sef agosrwydd, ailadrodd, a symlrwydd.

Sut i Greu Cytgord mewn Celf

Mae creu harmoni mewn celf yn ymwneud â holl elfennau celf yn cydweithio neu mewn perthynas effeithiol â'i gilydd. Isod, byddwn yn amlinellu sut y gellir defnyddio elfennau celf pwysig fel lliw , gwerth, siâp, ffurf a gwead, i greu cytgord mewn celf.

Gweld hefyd: Cyfran mewn Celf - Beth Mae Cyfran yn ei Olygu mewn Celf?

Yr Ymbaréls (c. 1881-1886) gan Pierre-Auguste Renoir; Pierre-Auguste Renoir , Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Harmoni Wedi'i Greu gan Lliw a Gwerth

Gellir cyflawni harmoni mewn lliw trwy'r lleiafswm defnydd o liwiau a dim gormod o liwiau gwrthgyferbyniol. Bydd defnyddio gwahanol arlliwiau neu arlliwiau o un lliw yn creu effeithiau amrywiol yn dibynnu ar ystyr y pwnc dan sylw; gall naill ai greu ymdeimlad o dawelwch neu fod yn egniol a bywiog, gan greu undod y cyfanwaith.

Mae yna hefyd gynlluniau lliw gwahanol i weithio gyda nhw.

Gyda'r olwyn liw mewn golwg, mae'r rhain mewn gwahanol grwpiau, sef, monocromatig; cyflenwol, sef lliwiau sy'n digwydd gyferbyn â'i gilydd; lliwiau cyfatebol, sef lliwiau nesaf at ei gilydd; a lliwiau triadig, sef tri lliw gyda bylchau gwastad rhyngddynt.

Bridge Over a Pond of Water Lilies (1899)gan Claude Monet; Claude Monet, CC0, trwy Wikimedia Commons

Enghraifft o harmoni mewn celf gan ddefnyddio lliw yw Bridge Over a Pond of Water Lilies (1899) gan Claude Monet, sy'n darlunio goruchafiaeth o felan a gwyrdd mewn arlliwiau meddal, gan ei gwneud yn hawdd ar ein syllu. Mae enghraifft arall yn cynnwys Quinces, lemonau, gellyg a grawnwin Vincent van Gogh (1887-1888), sydd wedi'i baentio'n bennaf â melyn gyda lliw coch yma ac acw.

Crëir harmoni yma oherwydd y gwahanol arlliwiau o felyn, gan uno'r holl elfennau eraill i bob golwg.

7>Pwins, lemonau, gellyg a grawnwin (1887-1888) gan Vincent van Gogh ; Vincent van Gogh, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Gall harmoni mewn gwerth fod yn agos gysylltiedig â lliw, fodd bynnag, mae gwerth mewn celf yn cyfeirio at ysgafnder a thywyllwch lliw. Mae hyn hefyd yn cael ei ddarlunio'n well pan edrychir ar baentiad ar raddfa lwyd, sy'n dynodi ardaloedd tywyllach neu oleuach.

Dyma beth yw gwerth y lliw.

Enghreifftiau o harmoni mewn celf gan ddefnyddio gwerth yn cynnwys, unwaith eto, paentiad arall gan Claude Monet, o'r enw Charing Cross Bridge (1903). Mae hyn yn dangos yr hyn a elwir yn werth lliw “allwedd uchel” pan ddefnyddir tonau lliw ysgafnach; mae gwerth lliw “isel” yn cyfeirio at arlliwiau lliw tywyllach, er enghraifft, Mam Whistler (1871) gan James Abbot McNeill Whistler .

CyhuddoCross Bridge (1899) gan Claude Monet; Claude Monet, Parth Cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Harmoni Wedi'i Greu gan Siapiau a Ffurfiau

Pan ddefnyddir siapiau neu ffurfiau tebyg mewn patrymau neu ailadroddiadau mae'n creu ymdeimlad o gysondeb drwy gydol y cyfansoddiad, sydd yn y pen draw yn creu ymdeimlad o harmoni. Mae yna wahanol siapiau fel cylchoedd, sgwariau, petryalau, neu drionglau.

Mae enghreifftiau o harmoni mewn celf gan ddefnyddio siapiau yn cynnwys Mont Sainte-Victoire (1904-1906) Paul Cézanne, sy'n cynnwys strwythurau geometrig yn darlunio'r dirwedd, o'r coed yn y blaendir i'r tai yn y tir canol, ac onglogrwydd y mynydd yn y cefndir. peintio, nid yw'n ymddangos yn rhy undonog.

Mont Sainte-Victoire (1904-1906) gan Paul Cézanne; Paul Cézanne, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Mae llawer o artist haniaethol yn defnyddio siapiau a ffurfiau geometrig i gyfleu ystyron dyfnach bywyd tra bod rhai yn gwneud hynny heb unrhyw ystyr goddrychol. o gwbl. Os edrychwn ar Cyfansoddiad Piet Mondrian gyda grid #1 (1918), mae'n darlunio sgwariau melyn, gwyn a llwyd a phetryalau wedi'u gwahanu gan amlinellau du trwchus.

Er bod y siapiau yn wahanol o ran maint, maent yn fathau tebyg, ynghyd â'r defnydd lleiaf posibl o liwiau, gan roi'r cyfansoddiad acyfathiant drwyddi draw.

Cytgord a Gwead

Crëir gwead mewn celf gan drawiadau brwsh; os defnyddir arddull brwsh cyson mewn cyfansoddiad gweledol, gall roi ymdeimlad o harmoni iddo oherwydd y rhythm neu'r llif y mae'r strôc yn ei ddilyn. Gall y rhain fod hyd yn oed dros wyneb y cynfas, megis mewn dyfrlliwiau neu baentiadau olew, yn nodweddiadol o gelf Academaidd lle roedd paentiadau’n dilyn rheolau cymhwyso llym, neu gall fod yn fwy afreolaidd ac yn fwy trwchus, fel y dechneg impasto , a welir yn gyffredin mewn paentiadau Argraffiadol.

Mae enghreifftiau enwog o harmoni mewn celf gan ddefnyddio gwead yn cynnwys paentiadau Vincent van Gogh fel Olive Trees Under a Yellow Sky , a’r November Sun (1889), sydd â llif rhythmig o drawiadau brwsh byr, bron yn fân ar hyd a lled y pwnc.

7>Coed Olewydd Dan Awyr Felen, a Haul Tachwedd (1889) gan Vincent van Gogh; Vincent van Gogh, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Defnyddiodd artistiaid fel Georges Seurat fath arall o strôc brwsh y cyfeirir ato fel Pointillism, a oedd yn cynnwys dotiau o baent. Mae ei A Prynhawn Sul ar Ynys La Grande Jatte (1884-1886) yn enghraifft enwog o'r arddull hon, ond hefyd sut mae defnyddio'r un arddull brwsh yn creu harmoni hyd yn oed pan ddefnyddir lliwiau neu siapiau gwahanol.

Prynhawn Sul ar yYnys La Grande Jatte (1884-1886) gan Georges Seurat; Georges Seurat, Parth cyhoeddus, trwy Comin Wikimedia

Gweld hefyd: Arlliwiau o Lliw Gwyrdd - Archwilio Palet Lliw Gwyrdd Luscious

Crynodeb o Gytgord mewn Celf

Harmoni mewn Celf Nodweddion Enghreifftiau o Waith Celf
Lliw a Gwerth Defnyddio cynlluniau lliw gwahanol fel lliwiau monocromatig, cyflenwol, analog, a triadig .

Defnyddio arlliwiau lliw cywair isel neu uchel-allwedd.

Pont Dros Bwll o Lilïau Dŵr (1899) gan Claude Monet

Pwins, lemonau, gellyg a grawnwin (1887) gan Vincent van Gogh

Charing Cross Bridge (1903) gan Claude Monet

Mam Whistler (1871) gan James Abbot McNeill Whistler

Siapiau a Ffurfiau Defnyddio siapiau geometrig tebyg neu ffurfiau wedi eu trefnu mewn patrymau neu wedi eu hailadrodd. Mont Sainte-Victoire (1904-1906 ) gan Paul Cézanne

Cyfansoddiad gyda grid #1 (1918) gan Piet Mondrian

Gwead Defnyddio gwahanol fathau o weadau fel trawiadau brwsh trwchus (Impasto) neu denau, byr a hir, wedi'u gosod yn gyfartal neu'n ddamweiniol ar yr wyneb gweledol. Coed Olewydd Dan Awyr Felen, a Haul Tachwedd (1889) gan Vincent van Gogh

Prynhawn Sul ar Ynys La Grande Jatte (1884) gan Georges Seurat

Egwyddorion Celf – Darlleniadau Pellach

 • Egwyddorion Celf priferthygl
 • 30> Symud mewn Celf
 • Pwyslais ar Gelf

 • Unity mewn Celf

 • >
 • Rhythm in Art

 • Gwead mewn Celf

 • Cymesuredd mewn Celf

 • Cydbwysedd mewn Celf

 • <32

  Tuag at ddatgelu’r harmoni mewn diffiniad celf, archwiliodd yr erthygl hon sut y gellir ei greu trwy amrywiol elfennau celf fel lliw, gwerth, siâp, ffurf, a gwead. Buom hefyd yn archwilio enghreifftiau o baentio celf a harmoni, gan ddangos y gwahanol ffyrdd y gellir cymhwyso elfennau celf i greu effaith gytûn. Nid oes un dechneg sy'n addas i bawb o ran cytgord mewn celf, ac mae angen lefel o archwilio i gyflawni'r canlyniad a ddymunir. Mae pob elfen gelf yn dod ag arddull unigryw gyda hi a phan ddefnyddir hon gydag egwyddorion celf, gallwn gyfansoddi bron unrhyw waith celf gweledol y dymunwn ei wneud.

  Cymerwch olwg ar ein stori gwe celf harmoni yma!

  Cwestiynau Cyffredin

  Beth Yw Cytgord mewn Celf?

  Cytgord mewn celf yw pan fydd elfennau celf cysylltiedig neu debyg yn cael eu cyfuno i greu gwaith celf sy’n apelio’n weledol fel y’i gelwir. Wedi'i gyfuno ag egwyddorion celf, gall hyn fod yn gysylltiedig â lliwiau wedi'u trefnu mewn patrymau neu ailadroddiadau, neu'r un math o siapiau neu linellau wedi'u trefnu mewn ffordd sy'n creu rhythm, sy'n arwain at effaith gytûn.

  Beth Yw y Gwahaniaeth rhwng Cytgord ac Undod mewn Celf?

  Mae Harmoni yn ymwneud â chymhwyso elfennau celf tebyg neu ailadroddus i greu gwaith celf sy'n ymddangos yn gytbwys neu'n ddymunol mewn ystyr weledol. Mae undod mewn celf yn cyfeirio at y syniad cyffredinol neu ehangach o'r gwaith celf yn ymddangos yn ddymunol yn weledol, lle mae holl elfennau celf yn gweithio'n unsain.

  Beth Yw Egwyddorion Celf?

  Mae egwyddorion celf yn cynnwys harmoni, cydbwysedd, undod, cyfrannedd, graddfa, rhythm, symudiad, pwyslais, amrywiaeth a chyferbyniad. Cyfeirir at y rhain hefyd fel egwyddorion dylunio a gellir eu cymhwyso ym mhob dull celf fel paentio, cerflunio, celfyddydau graffig, neu luniadu, ymhlith eraill.

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.