Croeslinellu - Dysgu'r Dechneg Croes- ddeor

John Williams 25-09-2023
John Williams

Mae arlliwio croeslinellu yn ddull anhygoel o arlliwio gwrthrychau gan ei fod yn darparu ffordd wirioneddol unigryw o greu eiliadau golau a chysgodol o fewn llun. Mae gan gelf sy'n croeslinellu hefyd ansawdd unigryw tebyg i fraslun a all fod yn ansawdd gweledol gwych o fewn genres celf amrywiol. Mae hefyd yn sgil wych i'w ddefnyddio ar y cyd ag amrywiol arddulliau cysgodi eraill. Yn y tiwtorial hwn ar sut i groeslinellu byddwn yn dysgu sut i ymgorffori'r dechneg syml hon mewn llun. Mae'r dechneg croeslinellu yn ddull lluniadu hanfodol ar gyfer artist sydd â diddordeb mewn lluniadu. Gellir defnyddio'r sgil amlbwrpas hwn yn hawdd ar gyfer syniadau artistig amrywiol ac mae'n rhoi mwy o opsiynau i'r artist yn ei arsenal lluniadu.

Canllaw Hawdd i Drawslinellu

Cysgodi croeslinellu yw tasg hawdd y gellir ei defnyddio ar gyfer syniadau lluniadu amrywiol. Mewn sawl ffordd, mae dysgu sut i groeslinellu yn fwy ymgyfnewidiol rhwng cyfryngau nag arddulliau lliwio eraill oherwydd ein bod yn gweithio gyda llinellau. Yn y tiwtorial hwn, byddwn yn archwilio hanfodion croeslinellu gyda phensil ac yna ei gymhwyso i bwnc mwy cymhleth gan ddefnyddio'r beiro. Byddwn yn torri'r broses yn frathiadau treuliadwy yn raddol fel bod gennym ddealltwriaeth gynhwysfawr o'r arddull lliwio croeslinellu. Mae dysgu sut i groeslinellu yn sgil wych i'w chael oherwydd gallwch chi archwilio'r broses lliwio honarlunio.

Gweld hefyd: Crochenwaith Groeg - Hanes Serameg yng Ngwlad Groeg Hynafol

Syniadau i'w Cofio

  • Gwnewch ychydig o frasluniau ymarfer. Defnyddiwch y sgiliau hyn i luniadu gwahanol eitemau er mwyn gwella eich techneg croeslinellu.
  • Byddwch yn gyfforddus gyda siapiau tri dimensiwn. Ystyriwch luniadu siapiau tri-dimensiwn syml fel afalau ac yna crynhowch yn araf i bynciau mwy cymhleth fel pobl.
  • Ystyriwch olau a chysgod yn agosach. Sicrhewch eich bod yn ystyried ffynhonnell golau beth bynnag rydych yn ei dynnu.
  • Gallwch dynnu llinellau i wahanol gyfeiriadau. Peidiwch â phoeni am linellau perffaith; gadewch i chi'ch hun fod yn rhydd gyda'ch lliwio croeslinellu.
  • Ystyriwch ddefnyddio gwahanol offer ar gyfer graddiannau gwahanol. Creu haenau golau i dywyll trwy ddefnyddio gwahanol offer i greu rhinweddau gweadol mwy cyfoethog yn eich lluniadau.

Dysgu sut nid yw creu lliw croeslinellu yn anodd os ydych chi'n cronni o siapiau sylfaenol i siapiau mwy cymhleth. Mae'r tiwtorial hwn yn darparu amrywiaeth o wahanol gysyniadau a syniadau i'w hystyried o fewn eich celf croeslinellu. Cofiwch, mae celf yn ymarfer, felly byddwch yn amyneddgar gyda'r broses luniadu a daliwch ati!

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Beth Allwch Chi Ddefnyddio Cross - Deor Am?

Gellir defnyddio croeslinellu ar gyfer syniadau lluniadu amrywiol. Yn syml, dull lliwio yw croeslinellu ac felly mae'n hawdd ei gymhwyso i luniadau gwahanol.Mae croeslinellu hefyd yn gweithio'n dda iawn ym myd darlunio o fywyd, sy'n cynnwys bywyd llonydd, natur, portreadau, a phethau eraill a dynnwyd o'r golwg. Mae'r arddull lliwio yn addas iawn ar gyfer cynrychioli gwrthrychau go iawn mewn fformat lluniadu gan ei fod ar yr un pryd yn cyflawni ansawdd tebyg i fraslun tra'n gallu cyflawni eiliadau realistig o gysgod a golau. Y ffordd orau o ddefnyddio'r dull lluniadu hwn yw archwilio ei botensial mewn bywyd llonydd. Mae hyn yn eich galluogi i dynnu llun gwrthrychau realistig sydd â chyfansoddiadau gwahanol, gan ei wneud yn ffordd wych o amgyffred y dechneg croeslinellu o fewn lluniad.

Allwch Chi Ddefnyddio Gwahanol Gyfryngau Ynghyd â Thraws-linellu?

Yr hyn sy'n braf am groeslinellu yw ei fod yn ddull haenog o luniadu, gan fod y broses yn gofyn am linellau gorgyffwrdd i greu graddiannau gwahanol. Mae hyn yn golygu y gallwn weithio gyda gwahanol gyfryngau sy'n gweithio'n dda yn gyfnewidiol â'n gilydd megis pensil a beiro. Mae lluniadu islais gyda chyfrwng ysgafnach fel pensil yn ffordd wych o sefydlu trawsnewidiadau rhwng graddiannau mewn ffordd fwy di-dor. Mae hyn yn golygu, wrth i chi orgyffwrdd llinellau tywyllach â chyfrwng arall, efallai beiro, gallwch wedyn ddefnyddio'r llinellau pensil fel canllaw. Mae defnyddio gwahanol gyfryngau ar gyfer gwahanol gysgodion mewn lluniad yn ffordd wych o archwilio newidiadau graddiant mewn lluniad croeslinellu.

gyda chyfryngau amrywiol, gan ei wneud yn sgil amlbwrpas y gellir ei ddefnyddio mewn amrywiaeth o ffyrdd.

Deunyddiau Angenrheidiol

Yn y tiwtorial hwn ar groeslinellu, byddwn yn gweithio gyda set syml o offer wrth i ni archwilio hanfodion y dechneg croeslinellu. Bydd angen rhai pensiliau, rhai beiros pelbwynt, a rhai pinnau ysgrifennu micron. Byddwn am wneud yn siŵr bod gennym finiwr ar gyfer y camau cynnar fel y gallwn weithio gyda llinellau main. Unwaith y bydd gennym yr holl ddeunyddiau angenrheidiol, gallwn ddechrau paratoi ein hunain trwy ddod o hyd i amgylchedd sy'n ffafriol i ganolbwyntio. Gellir dod o hyd i'r holl ddeunyddiau angenrheidiol trwy'r dolenni isod:

  • Ballpoint Pen
  • Micron Pens
  • Pensil
  • Papur
  • Delwedd Cyfeirnod (i'w lawrlwytho)

Canllaw Hawdd i Groeso -Deor

Yn y tiwtorial hwn, byddwn yn edrych ar sut y gellir gweithredu'r arddull lliwio hwn yn strwythurau tri dimensiwn sylfaenol, gan ganiatáu inni wir ddeall y dechneg croeslinellu. Bydd hyn hefyd yn rhoi cyfle i ni ddeall golau a chysgod mewn ffordd sylfaenol. Yna byddwn yn gweld sut y gellir cymhwyso'r broses hon i wrthrychau mwy realistig a sut i gyflawni amrywiaeth mewn cysgod, gwerthoedd tonyddol, a golau ar gyfer celf groeslinellu fwy realistig. Mae yna ddelwedd gyfeirio y gellir ei lawrlwytho a fydd yn ein cynorthwyo yn rhan olaf y tiwtorial sy'n torri i lawry broses groeslinellu o fywyd llonydd gydag ychydig o gamau syml.

Hanfodion Croeslinellu

Gadewch inni ddechrau gyda rhai tair elfen sylfaenol siapiau dimensiynol i amgyffred y broses arlunio o greu lluniad croeslinellu. Mae gweithio gyda siapiau tri dimensiwn yn ffordd wych o dorri i lawr y dechneg croeslinellu sylfaenol a sut mae'n cael ei ddefnyddio i greu golau a chysgod o fewn strwythurau tri dimensiwn.

Siâp

Dewch i ni ddechrau gyda yn lluniadu sffêr sylfaenol a phetryal, gan ei bod yn bwysig deall y broses lliwio gyda siapiau sylfaenol. Mae hyn oherwydd bod modd symleiddio'r holl strwythurau tri dimensiwn yn siapiau tri dimensiwn sylfaenol.

Gan ddefnyddio'ch pensiliau, rydych chi am ddechrau gyda phensil traws-linell haen golau cyffredinol lluniadu, lle rydych chi'n sefydlu'r cysgodion tywyllaf ar un ochr i bob siâp. Bydd yr holl gysgodion yn aros ar un ochr ar gyfer pob siâp er mwyn creu rhyngweithiad realistig gyda golau. bydd awyren sengl yn eich helpu i sefydlu cysondeb o fewn eich techneg croeslinellu. Gellir cymhwyso'r egwyddorion hyn yn hawdd i wrthrychau real.

Rydych chi eisiau cadw'r braslun yn olau lle rydych chi'n canolbwyntio'n fwy ar ffurfiant y siapiau a sut maen nhw'n rhyngweithio gyda'i gilydd. Mae hyn yn bwysig oherwyddmae cysgodi i fod yn arf sy'n gwella realaeth sut mae gwrthrychau'n bodoli yn y gofod.

Golau a Chysgod

Mae golau a chysgod yn gysyniadau hanfodol i'w hamgyffred, gan y bydd y rhain yn helpu sefydlu cysondeb yn y ffordd yr ydym yn cysgodi. Rydych chi eisiau dewis ochr sengl y bydd y ffynhonnell golau yn bresennol ohoni.

Mae hyn yn mynd i sefydlu cysgodion ar yr un ochr i bob siâp, a fydd yn creu cydlynol effaith golau a chysgod sy'n fwy effeithiol wrth ddysgu sut i groeslinellu.

Llinellwaith Croeslinellu

Pan fyddwn yn dysgu sut i groeslinellu arlliw , nid oes angen i ni boeni gormod am greu llinellau fertigol a llorweddol perffaith. Nid yw lluniadu croeslinell yn ymwneud â llinellau gor-syml yn unig yn croestorri ar ongl sgwâr i greu effaith gysgodol. bydd hwnnw gan mwyaf yn cael ei gysgodi. Y bwriad yw adeiladu haenau o linellau, lle rydych chi'n gweithio gyda llinellau ysgafnach ar hyd y siâp yn gyntaf, ac ar ôl hynny gallwch chi haenu'n araf dros linellau tywyllach.

Drwy haenu llinellau, rydyn ni'n dechrau gweld sut mae graddiannau bydd yn ffurfio yn naturiol. Mae hyn gyda'r bwriad o gael ffynhonnell golau ar un ochr i'r dudalen. Rydych chi eisiau gweithio llinellau dros eich gilydd, dro ar ôl tro, gan drawsnewid yn araf o lawer i ychydig.

Yn naturiol, po fwyaf o linellau rydyn ni'n eu gosod ar aochr sengl pob siâp, y tywyllaf fydd yr ochr honno i'r siâp. Trwy wneud hyn, gallwn weithio'n araf mewn llai o linellau a hyd yn oed yn deneuach wrth symud tuag at ochr ysgafnach pob siâp. ffordd wych o greu graddiannau gwahanol o fewn y siapiau. Gallwn ddefnyddio offer ysgafnach a theneuach ar gyfer rhinweddau ysgafnach yn y siâp, tra gallwn ddefnyddio beiros tywyllach a mwy trwchus ar gyfer ardaloedd tywyllach yn y siâp.

Y bwriad hefyd yw creu llinellau i bob math o gyfeiriadau, gan weithio'n araf mewn llinellau llai a meddalach wrth i chi symud ar hyd y siâp i'r ardal sydd wedi'i goleuo fwyaf.

Meddyliwch amdano fel ychwanegu meddalach llinellau golau ar hyd y siâp cyfan o dywyll i olau. Yna byddwch am gadw at y broses hon drwy haenu llinellau yn araf dros ei gilydd dro ar ôl tro, gan symud o dywyll i olau bob tro.

Rydym bob amser eisiau gweithio o dywyllwch i olau. Fel hyn, rydym yn llai tebygol o ychwanegu llinellau tywyllach yn ardaloedd ysgafnach y siâp ar ddamwain. Dylai hyn fod yn broses o amynedd a gofal bob amser wrth i chi dynnu llinellau croeslinellu.

Wrth i chi ddechrau gweithio trwy wahanol wrthrychau un ar y tro, yn dechrau gweld bod y dechneg croeslinellu yn darparu esthetig cyffredinol unigryw i'r llun.

Gallwch fod yn wirioneddol fwriadol yn ogystal â sut yr ydych yn tynnu llun eich croes-linell.gwaith celf deor, oherwydd gallwch fod yn fanwl gywir gyda'ch llinellau neu'n fwy achlysurol. Gallwch hefyd ychwanegu llinellau tenau yn unig neu gael cyfuniad o linellau trwchus a thenau.

Fodd bynnag, dylai haenu llinellau'n araf dros ei gilydd fod yn fwriad i'r broses lliwio bob amser. . Drwy wneud hyn, rydym yn araf dywyllu gwahanol rannau o luniad ac yn dechrau creu ansawdd gweadol penodol yn y llun sy'n unigryw i arlliwio croeslinellu.

Dyma hanfodion sylfaenol y broses lluniadu croeslinellu. Mae hwn yn ansawdd tebyg i fraslun hardd iawn sy'n gallu creu esthetig hardd mewn llun.

Cymhwyso Croeslinellu i Wrthrychau Go Iawn

Nawr ein bod ni'n deall yr hanfodion, gadewch i ni mynd trwy senario lle gallwn ddefnyddio'r dull hwn o liwio mewn bywyd llonydd. Mae bywyd llonydd yn ffordd wych o ymarfer y dechneg croeslinellu oherwydd gallwch weithio gyda gwrthrychau syml a all roi'r her o hyd i chi o efelychu tri dimensiwn gyda golau a chysgod.

Cam 1: Braslunio'r Olygfa

Dechrau gyda braslun ysgafn o'r olygfa wrth i ni arsylwi'r ddelwedd gyfeirio fel arweiniad. Mae'n bwysig gosod yr olygfa mor realistig â phosib cyn lliwio.

Yn araf bach rydyn ni eisiau gweithio drwy'r olygfa, gan dynnu llun y gwahanol eitemau i mewn fel y gwnaethom ar gyfer y tri- dimensiwnsiapiau.

Cymerwch eich amser yn gosod yr olygfa gyda braslun pensil ysgafn a cheisiwch weithio allan y ffabrig a sut mae'n rhyngweithio gyda'r gwahanol eitemau sy'n bresennol.

<0

Cam 2: Croeslinelliad Ysgafn i Sefydlu Cysgodion

Unwaith y byddwch yn teimlo eich bod wedi braslunio'r olygfa'n ddigonol, rydym am barhau â'n pensiliau i ychwanegu rhywfaint o oleuni croes ddeor. Rydym hefyd am sefydlu pa ochr o'r olygfa y bydd y ffynhonnell golau yn bresennol.

Ceisiwch fod yn dyner wrth osod y marciau croeslinellu golau hyn. Y bwriad yw rhoi ffurf gynnil i'r gwahanol eitemau, gan greu mwy o dri-dimensiwn yn raddol yn yr olygfa. rydym am ystyried crymedd o fewn y siapiau. Gofynnwch i chi'ch hun: A oes cromliniau ysgafn neu gromliniau llym? Rydych chi eisiau meddwl trwy hyn wrth i chi dynnu'r gwahanol eitemau.

Dyma'r amser rydyn ni'n canolbwyntio ar ddal siâp a ffurf pob eitem, yn union fel rydyn ni wedi dysgu sut i wneud hynny gyda'r tri dimensiwn siapiau.

Yn araf bach, dylem ddechrau gweld sut mae bywyd llonydd yn dod yn fwy byw a realistig trwy lun pensil croeslinellu cynnil.

Cam 3: Ychwanegu Cysgod Traws-linellol Golau

Dyma lle gallwn ddechrau defnyddio offer tywyllach i wella'r lluniad yn araf. Awgrym da yw dechrau gydag abeiro pelbwynt, gan fod ganddo inc ysgafnach nag un ysgrifbin micron.

Gweld hefyd: Lliw Glas Cobalt - Hanes, Arlliwiau a Chyfuniadau Lliw

Y bwriad yw dilyn yr un broses sylfaenol o adeiladu haenau. Defnyddiwch y cysyniadau rydych chi wedi'u dysgu ar gyfer y siapiau tri dimensiwn a chymhwyso'r broses honno i'r gwrthrychau real hyn.

Rydych chi eisiau gwneud yn siŵr eich bod chi'n defnyddio'r ddelwedd gyfeirio fel grym arweiniol ar gyfer lleoli llinellau tywyllach ac ysgafnach. Unwaith eto, nid oes angen i ni boeni am linellau perffaith; yn hytrach, rydym am fod yn fwy ymwybodol o linellau tywyll.

Rydym eisiau gweithio gyda haenau, gan ddechrau gydag offer ysgafnach wrth i ni liwio'r olygfa gyda llinellau croeslinellu. Byddwn yn cynyddu'r cyferbyniad yn raddol wrth i ni haenu llinellau tywyllach yn nes ymlaen.

Rydym hefyd eisiau gwneud yn siŵr ein bod yn gweithio o'r ardaloedd tywyllach i'r ardaloedd goleuach oddi mewn. pob eitem. Cofiwch, bydd hyn yn lleihau ein siawns o wneud yr ardaloedd ysgafnaf yn y lluniad yn dywyll yn ddamweiniol.

Cam 4: Haenu Llinellau Croeslinellol Tywyllach ar gyfer Cyferbyniad

Ar ôl i ni sefydlu haenau ysgafnach o arlliwio croeslinellu trwy gydol y llun, gallwn ddechrau symud ymlaen at offer tywyllach ar gyfer mwy o gyferbyniad. Dyma lle mae defnyddio pinnau ysgrifennu micron yn ddefnyddiol iawn.

Unwaith eto, rydym yn syml yn dilyn yr un broses o weithio haen dros haen o linellau croeslinellu. Rydym hefyd eisiau gwneud yn siŵr ein bod bob amser yn gweithio o ochrau tywyllaf y llun iochrau ysgafnaf y llun.

Mae hyn yn golygu, wrth i ni ganolbwyntio ar bob ardal ac eitem o fewn y llun sydd â chysgodion, ein bod am weithio o dywyll i olau, yn araf deg haenu llinellau dros ei gilydd i greu graddiannau di-dor yn y lluniad.

Gallwch fod yn wirioneddol strategol o ran sut i wneud hyn drwy ddefnyddio llinellau teneuach a mwy trwchus. Mae hyn yn golygu y gallwch weithio gyda llinellau tenau i sefydlu haenau ysgafnach, ac yna gweithio gyda llinellau mwy trwchus yn yr ardaloedd tywyllaf.

Po fwyaf y byddwch yn ychwanegu llinellau dros un arall, y mwyaf di-dor a chydlynol y bydd y lluniad yn dechrau edrych. Wedi dweud hynny, gallwch hefyd ychwanegu ychydig iawn o linellau mewn rhannau o'r llun sydd wedi'u goleuo'n iawn i greu gwahaniaethau gweadeddol.

Ar y pwynt hwn, yn syml, mater o amynedd ac arsylwi ar y peth yw rydych chi'n tynnu llun. Gwnewch yn siŵr eich bod bob amser yn gwirio ac yn dadansoddi eich delwedd gyfeiriol am arweiniad.

Cymerwch eich amser, gan adeiladu haen dros haen yn araf, tywyllu'r ardaloedd cysgodol a chreu trawsnewidiadau i'r ysgafnach ardaloedd. Po fwyaf o amser a gymerwch i ychwanegu llinellau, y mwyaf effeithiol y byddwch yn creu graddiannau rhwng eiliadau ysgafnach a thywyllach.

Dyna broses sylfaenol a proses lluniadu techneg croeslinellu! Cofiwch fod yn amyneddgar ac yn sylwgar iawn o'r pwnc rydych chi

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.