Claude Monet - Yr Ysgogiad i Argraffiadaeth

John Williams 25-09-2023
John Williams
cyfnod, anogodd arweinydd Ffrainc Georges Clemenceau, a oedd hefyd yn ffrind i Monet, Monet i gynhyrchu gwaith a fyddai'n dod â'r wlad allan o felancholy y Rhyfel Mawr.

Dywedodd Monet yn gyntaf ei fod yntau hefyd hen ac anaddas ar gyfer yr aseiniad, ond yn raddol tynnodd Clemenceau ef allan o'i alar trwy ei annog i wneud gwaith celf bendigedig - yr hyn y cyfeiriodd Monet ato fel Grandes Décorations , a adnabyddir yn well fel y Lilïau Dŵr y Musée de l'Orangerie (1927). Fel teyrnas o fewn bydysawd, darluniodd Monet ddilyniant parhaus o ddyfrluniau wedi'u gosod mewn salon hirgrwn. Am y rheswm hwn, crëwyd gweithdy newydd gyda wal wydr yn edrych dros yr ardd, ac er gwaethaf cael cataractau, llwyddodd Monet yr artist i symud îsl symudol o amgylch yr ystafell i ddal y goleuo a golygfa newidiol ei flodau.<3

TOP: Pedwar o Lilïau Dŵr Claude Monet yn y Musée de L'Orangerie ym Mharis. O'r chwith i'r dde, Lilïau'r Dŵr: Bore Clir gyda Helyg , Lilïau'r Dŵr: Myfyrdodau Coed , Lilïau'r Dŵr: Bore gyda Helygiaid , Y Lili Dwr: Y Ddwy Helygen , ac yna Bore Clir gyda Helyg eto; Brady Brenot, CC BY-SA 4.0, trwy Comin Wikimedia

Roedd paentiadau Claude Monet yn gwyro oddi wrth y gelfyddyd a dderbyniwyd o gynrychioliad diamwys y cyfnod o siapiau a phersbectifau llinol, ac yn hytrach yn archwilio trin rhydd, lliw cryf, a threfniadau syfrdanol o anuniongred. Ym mhob senario o’i baentiadau argraffiadol, newidiodd ffocws gwaith celf Claude Monet o ddarlunio bodau dynol i fynegi agweddau gwahanol ar oleuadau a naws. Daeth Monet yr arlunydd yn fwyfwy cyfarwydd ag elfennau addurnol lliw a siâp yn ei flynyddoedd olaf.

Bywgraffiad Claude Monet

<8
Dyddiad Ganwyd 14 Tachwedd 1840
Dyddiad Bu farw 5 Rhagfyr 1926
Lle Ganwyd Giverny, Ffrainc
Symudiadau Cysylltiedig Argraffiadaeth<10

Claude Monet yr artist oedd pennaeth cyfnod yr Argraffiadwyr Ffrengig, a rhoddodd ei deitl i’r grŵp yn ymarferol. Bu'n allweddol wrth dynnu ei gredinwyr ynghyd fel personoliaeth a phresenoldeb ysbrydoledig. Roedd Monet yn awyddus i weithio yn yr awyr agored a dal golau naturiol – fel y gwelir yn un o baentiadau enwog Monet, Argraff, Codiad yr Haul (1872).

Yn y pen draw, byddai'n codi'r dull i un o ei gonglfeini enwocaf gyda'i weithiau cyfres, lle'r oedd ei argraffiadau o'r un testun, a welir ar adegau gwahanol o'r dydd, wedi'u dal mewn sawl cyfres, megis paentiadau gardd Monet.Bore , Lilïau'r Dŵr: Haul yn machlud , Lilïau'r Dŵr: Y Cymylau , Lilïau'r Dŵr: Myfyrdodau Gwyrdd , ac yna Bore eto; Brady Brenot, CC BY-SA 4.0, trwy Wikimedia Commons

Yn y pen draw, crëwyd dwy siambr eliptig yn amgueddfa Orangerie i gartrefu paentiadau Monet o'r lilïau dŵr. Roedd holl gynlluniau'r gweithfeydd a'r siambrau yn rhoi'r argraff i'r ymwelydd eu bod yn arnofio yn y dŵr, gyda fflora o'u cwmpas o bob ongl. Canmolodd llawer o sylwebwyr y gosodiad diwedd. Bu farw Monet o gancr yr ysgyfaint ar y 5ed o Ragfyr, 1926, yn 86 mlwydd oed, a rhoddwyd ef i orffwys yn safle claddu eglwys Giverny. Mynnodd Monet gadw'r dathliad yn gymedrol, felly dim ond tua hanner cant o bobl a fynychodd y seremoni.

Ym 1966 rhoddodd Michel breswylfa, gerddi a phyllau lili'r dŵr Monet i Academi Celfyddydau Cain Ffrainc.

Yn dilyn y gwaith adnewyddu, cynigiwyd y cartref a'r tiroedd i'r cyhoedd ym 1980 trwy'r Fondation Claude Monet. Ar y cyd â chofroddion Monet ac eitemau eraill o'i fywyd, mae'r breswylfa'n gartref i'w oriel o brintiau torluniau pren Japaneaidd. Mae'r cartref a'r gerddi, yn ogystal â'r Amgueddfa Argraffiadaeth, yn nodweddion amlwg yn Giverny, sy'n denu ymwelwyr o bob rhan o'r byd.

Claude Monet o flaen ei dŷ yn Giverny , 1921; Musée d’Orsay, parth cyhoeddus,trwy Wikimedia Commons

Claude Monet’s Legacy

Mae bywyd eithriadol o hir Monet a’i gynhyrchiad artistig helaeth yn gymesur â maint ei apêl bresennol. Mae argraffiadaeth, y mae'n gonglfaen iddo, yn parhau i fod yn un o'r symudiadau creadigol mwyaf poblogaidd, fel y profwyd gan y defnydd torfol helaeth o ddyddiaduron, cardiau, a baneri. Wrth gwrs, mae paentiadau Monet yn denu prisiadau uchel, ac mae rhai yn cael eu hystyried yn amhrisiadwy; yn wir, mae celf Monet ym mhob amgueddfa fawr yn y byd.

Er bod ei baentiadau bellach wedi cael eu parchu, ni chafodd Monet ei gydnabod ond mewn ychydig grwpiau o aficionados celf am flynyddoedd lawer wedi hynny. ei farwolaeth.

Monet yn ei stiwdio, 1920; Grand Palais, Parth cyhoeddus, trwy Comin Wikimedia

Y Mynegiadwyr Haniaethol rhoddodd ei gelfyddyd adfywiad aruthrol yn New York. Dylanwadodd paentiadau enfawr Monet a chyfansoddiadau lled-haniaethol, cyffredinol ar artistiaid fel Jackson Pollock a Rothko. Cyfeiriwyd at das wair Monet hefyd gan artistiaid pop mewn gweithiau fel portreadau cyson Andy Warhol. Yn yr un modd, mabwysiadodd sawl Minimalydd yr un cysyniad yn eu cyflwyniad cyfresol o eitemau.

Yn wir, mae Argraffiadaeth a Monet yn cael eu hystyried heddiw fel sylfaen yr holl gelf gyfoes a chyfredol ac felly maent yn sylfaenol i bron unrhyw astudiaeth hanesyddol.

Arddull a Dull Celf Claude Monet

Cyfeiriwyd at Monet fel “yr ysgogiad ar gyfer Argraffiadaeth.” Roedd cydnabod dylanwadau golau ar liw lleol pethau, yn ogystal ag effeithiau cyferbyniad lliw, yn hollbwysig i gelfyddyd yr Argraffiadwyr. Mae ei ddull rhydd a’i ddefnydd o liw wedi’u hystyried yn “bron yn ethereal” ac yn “enghraifft o dechneg argraffiadol”.

Mae “Argraff, Codiad yr Haul” yn enghreifftio’r syniad Argraffiadol “sylfaenol” o gyflwyno’n union beth yw yn amlwg yn amlwg.

Roedd gan Monet ddiddordeb yn effeithiau golau, ac ystyriai mai ei “werth” yn unig yw gweithio’n uniongyrchol o flaen natur, gan geisio cyfleu fy nghanfyddiadau o’r ffenomenau mwyaf darfodedig. ” Roedd yn aml yn cyfuno materion bywyd cyfoes gyda golau awyr agored er mwyn “peintio’r awyr.”

Defnyddiodd Monet olau fel prif thema ei baentiadau. Er mwyn dal ei naws, byddai'n gorffen paentiad o bryd i'w gilydd mewn un sesiwn, yn aml heb unrhyw baratoi. Roedd am ddangos sut y newidiodd y golau liw a phersbectif realiti. Dechreuodd ei ddiddordeb mewn golau ac adlewyrchiadau ar ddiwedd y 1860au a pharhaodd weddill ei oes. Yn ystod ei ymweliad cyntaf â Llundain, enillodd werthfawrogiad o’r cysylltiad rhwng yr artist a motiffau – yr hyn a alwodd yn “amlen.” Defnyddiodd frasluniau pensil i nodi syniadau a themâu yn gyflym i gyfeirio atynt ymhellach.

Paentiadau tirwedd Monetpwysleisiodd agweddau diwydiannol megis trenau a ffatrïoedd, tra bod ei forluniau cynnar yn darlunio natur sobr gyda lliwiau tawel a gwerin leol.

Dywedodd Théodore Duret, adolygydd a chydnabod Monet, ym 1874 nad oedd “wedi ei swyno rhyw lawer. gan ddelweddau gwledig. Cafodd ei dynnu’n arbennig at natur pan gaiff ei addurno a thuag at leoliadau metropolitan, ac er dewis, portreadodd erddi blodau, parciau a llwyni.” Wrth ddangos bodau dynol a thirweddau gyda'i gilydd, dymunai Monet fod yr amgylchedd nid yn unig yn gefndir ac nad oedd y ffigurau'n llethu'r cyfansoddiad.

Adolphe Monet yng Ngardd Le Coteau yn Sainte-Adresse (1867) gan Claude Monet; Claude Monet, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Ceryddodd Monet Renoir am anufuddhau i orchymyn Monet i beintio tirluniau yn y modd hwn. Roedd yn aml yn cynrychioli maestrefi a gweithgareddau hamdden gwledig ym Mharis ac yn ymddiddori mewn bywyd llonydd fel peintiwr ifanc. O'r 1870au ymlaen, symudodd i ffwrdd yn raddol o leoliadau trefol, gan eu darlunio dim ond i ddyfnhau ei astudiaeth o olau.

Roedd ysgolheigion modern – ac ymchwilwyr diweddarach – yn credu, wrth gyflwyno Belle Île, ei fod yn dynodi dymuniad i symud. i ffwrdd o gymdeithas soffistigedig paentiadau Argraffiadol a thuag at natur amrwd. Yn dilyn ei gyfarfyddiad â Boudin, ymrwymodd Monet ei hun i fynd ar drywydd dulliau newydd a gwell omynegiant darluniadol.

I'r perwyl hwnnw, ac yntau'n ddyn ifanc, aeth i'r Salon, a daeth yn gyfarwydd â gweithiau arlunwyr hŷn, yn ogystal â gwneud adnabyddiaeth â phobl greadigol eraill.

Roedd y pum mlynedd yr arhosodd yn Argenteuil, lle treuliodd lawer o’i ddyddiau mewn gweithdy arnofiol cymedrol ar Afon Seine, yn hollbwysig yn ei ymchwiliad i effaith golau a myfyrdodau. Dechreuodd feddwl yn nhermau lliwiau a ffurfiau yn lle sefyllfaoedd a gwrthrychau. Defnyddiai liwiau bywiog mewn dabiau paent, dotiau, a sblodau.

Bridge of Argenteuil (1874) gan Claude Monet; Claude Monet, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Gweld hefyd: Bisa Butler - Bywgraffiad Manwl ac Addysgiadol Bisa Butler

Ar ôl gwrthod darlithoedd academaidd stiwdio Gleyre, rhyddhaodd ei hun o ddamcaniaeth, gan ddatgan, “Mae'n well gen i beintio wrth i aderyn yn canu.” Dylanwadwyd ar Monet gan Boudin, Courbet, Corot, a Jongkind, a gweithiai'n aml yn unol â datblygiadau esthetig avant-garde.

Edrychodd Monet ar huddygl ac ager a sut yr oeddent yn dylanwadu ar liw a thryloywder mewn a casgliad o waith yng Ngorsaf St-Lazare ym 1877, yn aml yn anhreiddiadwy neu weithiau'n dryloyw.

Roedd yn bwriadu defnyddio'r ymchwil hwn i bortreadu effeithiau niwl a glawiad ar y dirwedd. Byddai ymchwilio i ddylanwadau awyrgylch yn arwain at nifer o baentiadau enwog Monet lle portreadodd Ef yr un testun (fel ei ddŵrcyfres lili) mewn amrywiol oleuo, ar wahanol amserau o'r dydd, ac fel y newidiodd y tywydd a'r tymhorau. Dechreuodd yr arferiad hwn yn y 1880au a pharhaodd hyd ei farwolaeth yn 1926. “Rhoddodd Monet” yr arddull Argraffiadol yn ddiweddarach yn ei yrfa a dechreuodd wthio ffiniau peintio.

Yn y 1870au, addasodd Monet ei balet yn ofalus osgoi tonau dyfnach o blaid pastelau, fel y gwelir yn Woman with a Parasol (1875). Roedd hyn yn cyfateb i'w arddull fwynach, lle defnyddiai waith brwsh llai a mwy amrywiol.

Womar with a Parasol (1875) gan Claude Monet; Claude Monet, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Byddai ei balet yn newid eto yn yr 1880au, gyda mwy o ffocws ar gydbwysedd rhwng tonau cynnes ac oer nag o'r blaen, fel y gwelir yn Pont Waterloo, Llundain, yn y cyfnos (1904). Yn dilyn ei driniaeth optegol ym 1923, dychwelodd Monet i'w ddull cynharach. Osgoi lliwiau fflachlyd neu “driniaeth fras” o blaid paletau lliw glaswyrdd.

Waterloo Bridge, London, at Dusk (1904) gan Claude Monet; Claude Monet, CC0, trwy Wikimedia Commons

Wrth frwydro yn erbyn cataractau, daeth ei weithiau'n fwy eang a haniaethol - o ddiwedd y 1880au ymlaen, gostyngodd ei drefniadau a dewisodd themâu a allai roi gwybodaeth ystod eang o liw a thôn. Dechreuodd ddefnyddio mwy o arlliwiau coch a melyn ar ôl dychwelydo'i wyliau i Fenis.

Mae'n debyg mai canlyniad anfwriadol yr afiechyd oedd y shifft steil, yn hytrach na dewis bwriadol.

Oherwydd difrod i'w olwg , Byddai Monet yn aml yn gweithio ar gynfasau enfawr, ac erbyn 1920, dywedodd ei fod wedi dod yn rhy gyfarwydd â pheintio eang i ddychwelyd at gynfasau bach. Mae effaith ei gataractau ar ei gynhyrchiant wedi cael ei drafod ymhlith ysgolheigion sy'n honni bod datblygiad dirywiad o ddiwedd y 1860au ymlaen wedi arwain at golli llinellau creision. Roedd gerddi yn thema a gododd dro ar ôl tro yn ei waith, gan ddod yn arbennig o bwysig yn ei waith diweddarach, yn enwedig yn 19 mlynedd olaf ei fywyd. Gwelodd Daniel Wildenstein barhad “syml” yn ei weithiau, a ddisgrifiodd fel rhai “wedi’u gwella o reidrwydd”.

Y ffordd rhosyn yn Giverny (cyn 1922) gan Claude Monet ; Claude Monet, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

O’r 1880au i’r 1890au, roedd dilyniant Monet o weithiau o bynciau penodol yn ceisio dal amgylchiadau niferus golau a hinsawdd. Wrth i'r goleuo a'r tywydd amrywio yn ystod y dydd, byddai'n peintio am yn ail rhwng paentiadau, weithiau'n peintio ar wyth ar unwaith ac yn treulio awr ar bob un. Ym 1895, arddangosodd 20 paentiad o Eglwys Gadeiriol Rouen, yn darlunio'r ffasâd mewn gwahanol amgylchiadau goleuo, tywydd ac atmosfferig.

Mae'r paentiadau'n canolbwyntio ar symud goleuadau acysgodion ar draws wyneb yr adeilad canoloesol enfawr, gan newid y garreg solet. Fe ddarfu iddo wneud ei fframweithiau ei hun ar gyfer y gyfres hon.

27>Cadeirlan Rouen: The Portal (Sunlight) (1894) gan Claude Monet; Claude Monet, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Roedd ei arddangosfa gyntaf yn cynnwys tas wair a grëwyd o wahanol safbwyntiau ac ar wahanol adegau o'r dydd. Ym 1891, dangoswyd 15 o'r gweithiau yn y Galerie Durand-Ruel. Creodd 26 golygfa o Gadeirlan Rouen ym 1892. Teithiodd Monet i Fôr y Canoldir rhwng 1883 a 1908, gan ddal henebion, golygfeydd, ac arfordiroedd, gan gynnwys dilyniant o weithiau yn Fenis. Creodd bedair cyfres yn Llundain: Tŷ'r Senedd, Llundain (1901), Charing Cross Bridge (1901), Golygfeydd o Bont San Steffan (1871), a Pont Waterloo (1903).

Mae Helen Gardner wedi ysgrifennu, “Mae Monet wedi creu cofnod heb ei ail a heb ei ail o dreigl amser fel y gwelir yn llif y golau ar draws ardaloedd tebyg. siapiau.”

Rhestr o Beintiadau Enwog Monet

Roedd Claude Monet yn enwog am ei baentiadau Argraffiadol . Mae'r gweithiau celf hyn yn dal i ysbrydoli artistiaid hyd at heddiw. Rydym wedi creu rhestr o rai o'i weithiau enwocaf.

 • Menywod yn yr Ardd (1867)
 • Westminster Bridge ( 1871)
 • Gwraig â Pharasol (1875)
 • Staciau grawn, diwedd dydd, Hydref (1891)
 • Cadeirlan Rouen: Y Ffasâd ar Fachlud (1894)
 • Bore ar y Seine (1898)
 • Charing Cross Bridge (1899)
 • Camlas Fawr, Fenis (1908)
 • Lilïau Dŵr (1919)

Lilïau Dŵr (1919) gan Claude Monet; Claude Monet, CC BY- SA 2.5, trwy Wikimedia Commons

Darllen a Argymhellir

Mae bywgraffiad Claude Monet a phaentiadau Argraffiadol fel paentiadau gardd Monet yn datgelu cymeriad hynod ddiddorol. Serch hynny, anodd yw cyfleu ei daith lawn yn y paragraffau hyn. Efallai yr hoffech chi archwilio mwy am Monet yr artist yn eich amser eich hun. Felly, rydym wedi cynnwys rhestr o argymhellion llyfr fel y gallwch wneud hynny.

Monet. Gellid ystyried bod Buddugoliaeth Argraffiadaeth (2014) gan Daniel Wildenstein

Monet wedi ail-ddychmygu potensial lliw. Byddai paentiadau Monet yn newid y ffordd yr ydym yn dehongli’r amgylchedd naturiol a’i amlygiadau cysylltiedig am gyfnod amhenodol. Mae'r gyfres aeddfed o lilïau dŵr, a grëwyd yn ei erddi ei hun yn Giverny, yn cael ei hystyried yn enedigaeth peintio haniaethol oherwydd eu tueddiad tuag at anffurfio bron yn llwyr. Mae’r cofiant hwn yn rhoi parch llwyr i’r artist hynod a hynod bwysig hwn, gyda nifer o atgynhyrchiadau a lluniau hanesyddol, yn ogystal âDaeth lefelau haniaethol syfrdanol i waith celf Claude Monet o'i flynyddoedd olaf yn aml, ac mae hyn wedi ei hyrwyddo i genedlaethau olynol o artist haniaethol .

Portread o Claude Monet, gan y ffotograffydd Nadar yn 1899; Nadar, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Bywyd Cynnar Claude Monet

Ganed Claude Oscar Monet ar y 14eg o Dachwedd 6, 1840, ym Mharis a chafodd ei hadleoli i Le Havre, tref ar yr arfordir yn rhan ogleddol Ffrainc pan oedd yn bum mlwydd oed. Roedd ei dad yn siopwr llwyddiannus a ddaeth yn y pen draw yn llongwr. Bu farw ei fam pan yn 5 mlwydd oed. Cafodd dyfroedd ac arfordiroedd garw Gogledd Ffrainc effaith gynnar arno, ac yn aml ni fyddai'n mynychu dosbarthiadau i fynd ar heiciau ar hyd y clogwyni a'r twyni.

Dysgodd arlunio pan oedd yn blentyn yn y College du Havre gan fyfyriwr diweddar i'r arlunydd Neoglasurol enwog Jacques-Louis David . O oedran ifanc, roedd yn ddyn ifanc artistig a busneslyd iawn, yn tynnu portreadau gwawdluniau yn ei amser hamdden a'u rhoi ar werth am 20 ffranc yr un.

Roedd yn gallu achub a swm sylweddol o arian o'i werthiant paentiadau trwy ganolbwyntio ar ei ddawn gynnar ym myd celf.

Gyrfa Monet yr Artist

Arlunydd o Ffrainc ac arloeswr argraffiadol oedd Claude Monet. paentiadau. Ystyrir ef yn arwyddocaolsylwebaeth drylwyr a threiddgar.

Monet. Buddugoliaeth Argraffiadaeth
 • Cofiant llawn o'r artist hynod oedd Claude Monet
 • Yn cynnig nifer o atgynyrchiadau a lluniau archif
 • Yn cynnwys sylwebaeth fanwl a chraff
Gweld ar Amazon

Claude Monet: Lilïau Dŵr a Gardd Giverny (2018) gan Julian Beecroft

Fersiwn newydd syfrdanol gyda chlawr arian-argraffedig. Treuliodd Monet lawer o amser yn ei Giverny annwyl yn agos at ei farwolaeth, wedi'i swyno gan erddi dŵr Japaneaidd. Ni chynhyrfwyd y dyfroedd gan lili bambŵ a dwfr, y rhai oedd wedi eu haddurno â saets las, pabïau, dahlias, ac irises. Cynlluniwyd ei erddi dŵr i ddechrau i gyflawni awydd i fod yn agos at y dŵr yn ogystal â chyflwyno golygfa wych y gellid ei werthfawrogi o'i gartref. Bedw arian Roedd helygen wylo yn hongian dros ymylon y pwll, gan fwytho dail y dail a’r petalau islaw. Crëwyd ei bont bren werdd eiconig ar draws y pwll, a daeth yn ganolbwynt i lawer o'i baentiadau. “Cymerodd dipyn o amser i mi afael yn fy lilïau dŵr,” ychwanegodd. “Fe'u plannais nhw am hwyl,” eglurodd, ac fe gyrhaeddodd y gwaith.

Claude Monet: Lilïau Dŵr a Gardd Giverny (Masterworks)
 • Argraffiad newydd hyfryd gyda'r clawr wedi'i argraffu arno arian
 • Canolbwyntio ar weithiau Monet gan Giverny yn ogystal ag eraillgweithiau
 • Llyfr syfrdanol o hardd sy'n hanfodol i'r rhai sy'n hoff o gelf
Gweld ar Amazon

Boreau Gyda Monet (2021) gan Barb Rosenstock

Mwynhaodd Monet beintio'r hyn a welodd o'i gwmpas, yn enwedig Afon Seine. Cafodd ei wrthod yn gyntaf oherwydd ei ddefnydd o liwiau gwych a thrawiadau brwsh tanglyd - cafodd ei geryddu am ei ganfyddiadau. Fodd bynnag, yn gyflym dechreuodd delwyr celf a selogion giwio bob bore i weld yr hyn a welodd Monet. Ar y llaw arall, dim ond aros am y golau yr oedd Monet. Y golau symudol…bob bore, roedd ganddo ddwsin o baneli yn barod i beintio dwsin o olygfeydd gwahanol. Aeth ei frwsh yn ôl ac ymlaen', gan erlid heulwen, gan roi allan yr ymgais i gynhyrchu llun a oedd i'w weld yn cael ei greu heb unrhyw ymdrech o gwbl.

Bore gyda Monet
 • Llyfr lluniau newydd am yr artist eiconig Claude Monet
 • Teyrnged deimladwy i greadigrwydd, ymrwymiad, a safbwyntiau newydd
 • O’r tîm sydd wedi ennill Gwobr Caldecott o The Noisy Paint Box
Golygfa ar Amazon

Torrodd paentiadau Claude Monet o gelfyddyd draddodiadol cynrychiolaeth syml y cyfnod o ffurfiau a golygfeydd llinol, yn lle arbrofi gyda thrin rhydd, lliw pwerus, a grwpiau syfrdanol o anghonfensiynol. Symudodd ffocws gwaith celf Claude Monet o gynrychioli pobl i gyfathrebu gwahanol rinweddau goleuo ac awyrgylch ynpob senario o'i baentiadau argraffiadol. Yn ei flynyddoedd olaf, daeth Monet yr artist yn fwy parod i dderbyn rhinweddau addurniadol lliw a siâp.

Darllenwch hefyd ein stori gwe Claude Monet Artist.

Cwestiynau Cyffredin

Pa Arddull Oedd Gwaith Celf Claude Monet?

Nod Monet yr arlunydd a'i gyd-Argraffiadwyr oedd dangos bywyd mewn ffordd na wnaed erioed o'r blaen. Roedd y lliwiau a'r golau a'i cynhyrchodd ym mlaen y gweledol yn yr arddull Argraffiadol. Cymerodd cymeriadau dynol a naratifau epig sedd gefn, a daeth y ffordd yr oedd yr haul neu olau'r lleuad yn cawodydd gwrthrychau mewn gwahanol fathau o olau yn hollbwysig.

Pam y Parchwyd Gwaith Celf Monet?

Roedd agwedd Monet yn hollbwysig i’r duedd hon, wrth i’r artist ymdrechu i ddarlunio lliw a golau mewn ffyrdd newydd a dyfeisgar. Arweiniodd ei awydd i ddal yr agwedd hon ar gelfyddyd ef i Fôr y Canoldir a nifer o fannau yng nghanol Ewrop. O ganlyniad i ymchwiliad o'r fath, daeth genedigaeth a tharddiad mudiad creadigol sy'n dal i gael ei barchu heddiw.

Beth Yw Paentiadau Argraffiadol?

Athroniaeth neu dechneg mewn peintio, yn enwedig ymhlith arlunwyr Ffrengig tua 1870, o gynrychioli edrychiad naturiol pethau gan ddefnyddio dabiau neu strociau o liwiau cynradd heb eu cymysgu i atgynhyrchu golau a adlewyrchir go iawn. Disgrifiad (fel mewn llenyddiaeth) o olygfa, emosiwn, neu gymeriad gan ddefnyddio manyliona gynlluniwyd i gynhyrchu bywiogrwydd neu effeithiolrwydd trwy alw ar ganfyddiadau goddrychol a synhwyraidd yn hytrach nag atgynhyrchu realiti gwrthrychol Gwaith Celf Claude Monet Argraff Sunrise (1872) yw’r enghraifft gyntaf o baentiad Argraffiadol. Mae paentiadau argraffiadol yn darlunio themâu bywydol wedi'u paentio mewn arddull eang, gyflym, gyda thrawiadau brwsh gweladwy a lliwiau gwych.

rhagflaenydd i foderniaeth , yn enwedig yn ei ymdrechion i gynrychioli natur fel y gwelai ef. Drwy gydol ei yrfa hirfaith, ef oedd yr amlygydd mwyaf parhaus ac amlwg o ddamcaniaeth argraffiadaeth o gyfleu teimladau rhywun fel rhywbeth pwysicach na darlunio natur yn gywir fel y’i cymhwysir i baentio tirluniau awyr agored. Daw’r enw “Argraffiadaeth” o enw ei waith, Argraff, Codiad yr Haul (1872).

Argraff, Codiad yr Haul (1872) gan Claude Monet ; Claude Monet, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Hyfforddiant Cynnar

Ym 1856, cyfarfu Monet ag Eugéne Boudin, peintiwr tirluniau sy'n adnabyddus am ei dirluniau o bentrefi glan môr gogledd Ffrainc. Roedd hon yn drobwynt i Monet. Anogodd Boudin Monet i greu y tu allan, a newidiodd dull en plein air ei deimladau ynghylch sut y gellid cynhyrchu celf:

“Roedd fel llen wedi cael ei dynnu o dros fy llygaid; Roeddwn i wedi dod i sylweddoli. Deallais beth allai celfyddyd fod.”

Er iddo gael ei wrthod am grant, teithiodd Monet i Baris i ddysgu yn 1859, gyda chymorth ei deulu. Yn hytrach na dilyn llwybr mwy traddodiadol artist Salon a chofrestru yn yr École des Beaux-Arts, aeth Monet i mewn i'r Académie Suisse llawer mwy avant-garde, ac ar hynny cyfarfu â'r artist Camille Pissarro .

Cyfnod Aeddfed

Roedd yn ofynnol i Monet wasanaethu ei amser ynddoy fyddin ac fe'i hanfonwyd i Algiers yn 1861. Ysbrydolodd awyrgylch Gogledd Affrica Monet a dylanwadodd yn fawr ar ei safbwynt artistig a phersonol. Pan ddychwelodd i Le Havre ar ôl ei ddyletswydd, cyflwynodd yr arlunydd tirluniau a morol Iseldiraidd Johan Jongkind “ysgol olaf y llygad iddo.”

Yn dilyn y cyfnod hwn, dychwelodd unwaith eto i Baris, lle bu’n brentis yn y Swistir. gweithdy'r artist Charles Gleyre, gyda disgyblion – a Argraffiadwyr y dyfodol – fel Alfred Sisley, Frédéric Bazille, a Renoir. Dewisodd Salon Paris ddau o forluniau Monet i'w harddangos ym 1865, Mouth of the Seine yn Honfleur (1865) a Le pavé de Chailly (1865).

Ceg y Seine yn Honfleur (1865) gan Claude Monet; Claude Monet, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Serch hynny, roedd yr artist yn teimlo ei fod yn cael ei gyfyngu gan beintio mewn gweithdy ac roedd yn well ganddo ei brofiadau blaenorol o greu ym myd natur, felly symudodd ychydig y tu allan i Baris i ffin coetir Fontainebleau. Roedd ei eofn enfawr Woman in the Garden (1867) yn cydlifiad o'r syniadau a'r themâu yn ei ddeunydd cynharach, gan ddefnyddio ei ddarpar briodferch, Camille Doncieux, fel ei fodel sengl. Roedd Monet wedi bod yn gobeithio y byddai'r gwaith celf yn cael adborth cadarnhaol yn y Salon ym Mharis, ond roedd ei ddull yn gwrthdaro â'r beirniaid, a gwrthodwyd y ddelwedd, gan wneud hynnyMonet mewn trallod. Ar y pryd, roedd y salon ffurfiol yn dal i edmygu Rhamantiaeth.

I wneud iawn am drosedd 50 oed, gorfododd Monet lywodraeth Ffrainc i gaffael y gwaith celf ym 1921 am gost syfrdanol o 200,000 o ffranc. .

23> Gwraig yn yr Ardd (1866-67) gan Claude Monet; Claude Monet, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Credai Monet y byddai Llundain yn darparu diogelwch rhag y Rhyfel Franco-Prwsia ym 1870, gan greu delweddau eiconig megis The Thames Below Westminster (1871). Aeth ei wraig a'u plentyn newydd-anedig gydag ef. Aeth i amgueddfeydd yn Llundain a gweld paentiadau gan J.M.W. Turner a John Constable , yr oedd eu realaeth ramantus yn bendant wedi effeithio ar ei ddefnydd o olau. Yn bwysicaf oll, cyfarfu â Paul Durand-Ruel, perchennog oriel gelf fodern newydd yn Bond Street. Roedd Durand-Ruel yn edmygydd pybyr o Pissarro a Monet, yn ogystal â Degas, Renoir, ac Argraffiadwyr Ffrengig eraill. 1871) gan Claude Monet; Claude Monet, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Daeth Monet yn ôl i Ffrainc unwaith eto ar ôl y rhyfel a byw yn Argenteuil, cymdogaeth ym Mharis ger Afon Seine. Dros y chwe blynedd nesaf, cabolodd ei dechneg a chynhyrchodd dros 150 o gynfasau i ddal y newidiadau yn y rhanbarth cynyddol, megis Le bassind'Argenteuil (1872).

Tynnodd ei ymddangosiad sylw cyfeillion o Baris fel Manet a Renoir.

Tra bod Manet ddeng mlynedd yn hŷn ac wedi gwneud bri ei hun fel peintiwr dipyn ynghynt na Monet, erbyn y 1870au, roedd y ddau wedi effeithio'n sylweddol ar y llall, ac roedd Monet i bob pwrpas wedi ennill Manet drosodd i greu celf yn yr awyr agored erbyn 1874. Er mwyn parhau â'u protest yn erbyn y system salon, llwyfannodd Monet a'i gymdeithion eu harddangosfa eu hunain ym 1874, a arddangoswyd yn stiwdio segur y ffotograffydd a'r gwawdiwr Nadar.

Le bassin d'Argenteuil (c. 1872) gan Claude Monet; Claude Monet, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Galwyd hwn yn “Arddangosfa Argraffiadol Gyntaf.” Roedd yr arlunwyr hyn, gan gynnwys Degas, Renoir, a Pissarro, ymhlith y cyntaf i addasu i newidiadau yn eu dinas fel grŵp. Roedd y rhodfeydd ehangach sydd eu hangen i weddu i dueddiadau cynyddol bywyd cyhoeddus a’r llif cynyddol o ddefnydd yn adlewyrchu moderneiddio Paris. Yn ddiarwybod, rhoddodd Monet ei enw i'r mudiad gyda'i ddarn o 1873 Argraff, Sunrise , er i'r ymadrodd hwnnw gael ei ddefnyddio gyntaf gan awduron i gondemnio'r mathau hyn o weithiau.

Tra bod Monet yn arlunydd. Wedi'i fagu mewn teulu dosbarth canol, arweiniodd ei ffordd o fyw moethus at dreulio'r rhan fwyaf o'i oes mewn cyfnodau amrywiol o ddyled a chaledi.

Hunanbortread inBeret (1886) gan Claude Monet; Claude Monet, Parth cyhoeddus, trwy Comin Wikimedia

Nid oedd gweithiau celf Claude Monet yn ffynhonnell incwm ddibynadwy iddo, ac roedd yn rhaid iddo’n aml. benthyg arian gan ffrindiau. Profodd Monet rywfaint o sicrwydd economaidd ar ôl ennill llawer o gomisiynau drwy gydol y 1870au, ond roedd mewn problemau difrifol erbyn diwedd y ddegawd. Ym 1877, yr oedd y Monetiaid yn byw yn Vetheuil gydag Alice Hoschede ynghyd a'i haner dwsin o blant.

Yr oedd yr Hoschedes yn adnabyddns a chefnogwyr agos i waith celf Monet, ond fe fethodd busnes y gwr a oedd mewn trafferthion, a bu'n rhaid iddo adael ei deulu.

O ganlyniad, roedd angen i Monet ddod o hyd i gartref cost isel i'w deulu eithaf mawr. Ym 1878, aeth Camille i esgor gyda mab arall, Michel. Pan basiodd Camille flwyddyn yn ddiweddarach, newidiodd paentiadau Monet, gan ganolbwyntio mwy ar lif profiad amser a dylanwadau cymedrol amgylchedd a chymeriad ar y pwnc dan sylw, megis floating Ice on the Seine (1880).

Teulu Monet-Hoschedé yn dathlu priodas Marthe Hoschedé a Théodore Butler. Mae Pierre Sisley yn eistedd ar y ddaear ar y dde; mae ei chwaer Jeanne yn sefyll y tu ôl iddo; Mae Monet ar y grisiau i'r chwith. Casgliad Jean-Marie Toulgouat, Giverny, 1900; Awdur anhysbys Awdur anhysbys, Parth cyhoeddus, trwy WikimediaCommons

Gweld hefyd: Sut i Dynnu Jiráff - Ein Tiwtorial Lluniadu Jiraff Hwyl a Hawdd

Arhosodd Alice gyda Monet a'i briodi am yr eildro ym 1892. Roedd Monet yn chwilio am gartref i Alice a'u hwyth o blant ym 1883. Daeth o hyd i gartref yn y rhanbarth bach heddychlon a elwir yn Giverny , a oedd â phoblogaeth fechan iawn o tua 300 o drigolion. Roedd yn ddeniadol iawn i gartref yr oedd yn gallu ei rentu hyd nes iddo brynu (ac ehangu’n sylweddol) yn 1890. Prif ffynhonnell ysbrydoliaeth Monet am 30 mlynedd olaf ei fywyd oedd stad Giverny. Creodd ardd Japaneaidd ar gyfer myfyrio ac ymlacio, ynghyd â phwll yn llawn lilïau dŵr a phont fwaog.

Roedd yn enwog am ddweud: “Fy ngardd yw fy ngwaith celf mwyaf coeth. Yr hyn sydd ei angen arnaf mewn gwirionedd yw blodau. Bob amser. Yn Giverny y bydd fy nghalon bob amser, ac efallai mai oherwydd y blodau y deuthum yn artist.”

Cyflawnodd Monet ei gampau mwyaf yn Giverny. Dechreuodd ei baentiadau Argraffiadwyr fel The Artist’s Garden yn Giverny (1900) werthu yn yr Unol Daleithiau, Lloegr, ac yn ei wlad ei hun. Daeth yn uchelwr, gan gyflogi grŵp mawr o weithwyr yn ei gartref, a oedd yn cynnwys chwe garddwr a oedd yn gofalu am ei bwll lili a'i ardd annwyl.

Roedd gan baentiadau Monet fwy o ddiddordeb mewn awyrgylch ac amgylchoedd nag mewn moderniaeth .

Gardd yr Artist yn Giverny (1900) gan Claude Monet; Claude Monet, Cyhoeddusparth, trwy Wikimedia Commons

Pan oedd ei gyfres o staciau grawn, megis Wheatstacks (Diwedd yr Haf) (1890-1891), a grëwyd ar wahanol adegau o'r dydd, yn a ddangoswyd yn Durand-gallery, yn Ruel's enillodd glod mawr gan feirniaid, prynwyr, yn ogystal â'r cyhoedd yn gyffredinol. Wedi hynny newidiodd ei ffocws i Eglwys Gadeiriol Rouen, lle bu'n ymchwilio i effeithiau newid awyrgylch, goleuo, a naws ar ei ffasâd ar wahanol adegau yn ystod y dydd.

O ganlyniad, mae dwsinau o baentiadau o ddisglair , crëwyd arlliwiau gorliwiedig braidd, gan ffurfio archif gweledol o ganfyddiadau a gasglwyd. gan Claude Monet; Claude Monet, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Blynyddoedd Diweddarach a Marwolaeth yr Artist

Dewisodd Monet fod ar ei ben ei hun gyda byd natur, gan greu, yn hytrach na cymryd rhan mewn gwrthdaro athronyddol neu feirniadol o fewn amgylchedd creadigol a diwylliannol Paris. Wedi teithio yn ystod y 1880au a'r 1890au i leoliadau megis Fenis, Llundain, Norwy, ac o amgylch Ffrainc, ymsefydlodd yn Giverny am weddill ei oes yn 1908. Bu ail wraig yr arlunydd, Alice, farw yn 1911, a bu farw ei fab y flwyddyn ar ôl hynny. Rhoddodd Monet y gorau i beintio bron yn gyfan gwbl yn dilyn y digwyddiadau trasig hyn, ar ôl y Rhyfel Byd Cyntaf, a hyd yn oed ffurfio goden dros un o'i lygaid.

Yn hynny

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.