Cerfluniau Ynys y Pasg - Y Pwrpas Tu Ôl i Gerfluniau Moai

John Williams 25-09-2023
John Williams

Beth yw enw delwau Ynys y Pasg a beth yw oed cerfluniau Ynys y Pasg? Gelwir cerfluniau pen Ynys y Pasg o Rapa Nui yn gerfluniau Moai a chawsant eu cerflunio rywbryd rhwng y blynyddoedd 1250 a 1500. Tra bod hanner ohonynt yn cael eu cario a'u lleoli ar hyd perimedr yr ynys, mae'r hanner arall yn dal i fod yn y chwarel yn yr hwn y gwnaed hwynt, a elwid Rano Raraku. Dewch i ni ddarganfod y dirgelion sy'n amgylchynu cerfluniau Ynys y Pasg.

Cerfluniau Pen Ynys y Pasg o Rapa Nui

Artistiaid Crefftwyr Rapa Nui (c. 1250 – 1500)
Dyddiad (c. 1250 – 1500)
Canolig Twff folcanig
Uchder (metrau) Amrywiol feintiau, y 10 metr talaf
Lleoliad Rapa Nui, Polynesia
0> Mae gan bron bob moai bennau anghymesur o anferth sy'n dair wythfed maint yr holl gerflun. Mae wynebau difywyd y cerfluniau Moai yn cynrychioli'r hynafiaid eilunaddoledig. Pan gyrhaeddodd Ewropeaid yr ynys am y tro cyntaf ym 1722, roedd penaethiaid Ynys y Pasg yn dal i warchod eu tiriogaethau clan a leolir yn fewndirol, ond erbyn diwedd y 19eg ganrif, roedd pob un ohonynt wedi cwympo. O ddiwedd y 18fed ganrif i ddechrau'r 19eg ganrif, dinistriwyd cerfluniau Rapa Nui, mae'n debyg o ganlyniad i ryngweithio ag Ewropeaid neu wrthdaro llwythol mewnol.

symud. Ar yr un foment, profodd yr archeolegydd Charles Love gopi dyblyg 10 tunnell.

15>Ynys y Pasg (c 1774 – 1777) gan William Hodges; William Hodges, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Datgelodd ei brawf cychwynnol fod siglo’r ffigwr i gerdded yn rhy simsan y tu hwnt i ychydig gannoedd o lathenni. Darganfu, trwy osod y cerflun yn unionsyth ar ddau redwr sled ar rholeri boncyff, y gallai 25 dyn ei symud 46 metr mewn dau funud. Datgelodd ymchwiliad pellach yn 2003 y gallai'r strategaeth hon esbonio tyllau post yr honnir eu bod wedi'u gwasgaru'n gywir lle cludwyd y cerfluniau trwy dir garw. Cynigiodd fod gan y tyllau byst ar hyd y naill ochr a’r llall i’r rhodfa fel bod y ffigwr yn pasio rhyngddynt, y gellid eu defnyddio fel cantiliferau ar gyfer polion i gynorthwyo i wthio’r cerflun i fyny llethr heb fod angen mwy o bobl yn tynnu rhaffau, a'r un modd ei arafu i lawr y bryn. Pan fo angen, efallai y bydd y polion hefyd yn gweithredu fel brêc.

Mae'r archeolegwyr Carl Lipo a Terry Hunt wedi sefydlu bod patrwm torri, siâp a lleoliad cerfluniau ar hyd ffyrdd cynhanesyddol yn gyson â chysyniad “uniawn” ar gyfer cludiant yn seiliedig ar ymchwiliadau cynhwysfawr i gerfluniau a adferwyd ar hyd priffyrdd cynhanesyddol. Mae Lipo a Hunt yn dadlau bod y crefftwyr wedi gadael gwaelodion y cerfluniau yn llydan ac yn gyrliog ar yr ymyl blaen pantorwyd hwynt mewn chwarel. Roeddent yn dangos bod gan gerfluniau wrth ymyl y ffordd ganol màs, gan achosi iddynt wyro ymlaen. Mae’r ffigwr yn cymryd “cam” ymlaen wrth iddo wyro ymlaen, gan siglo i’r ochr ar hyd ei ymyl blaen grwm. Mae talpiau mawr i'w gweld yn torri oddi ar ochrau'r gwaelodion.

Maen nhw'n honni bod y gwaelod llydan a chrwm wedi'i naddu i lawr ar ôl i'r ffigwr gael ei “gerdded” ar hyd y ffordd a'i roi yn y dirwedd.

Mae'r holl ddata hwn yn siarad â dull cludo wedi'i leoli'n unionsyth. Mae gweithgareddau hamdden modern wedi dangos bod y cerfluniau bron yn cael eu cerdded o'r chwarel i'w lleoliadau bwriadedig gan ddefnyddio rhaffau soffistigedig. Byddai pobl wedi llafurio mewn grwpiau i siglo'r cerfluniau yn ôl ac ymlaen, gan gynhyrchu'r symudiad cerdded a chadw'r cerfluniau yn unionsyth. Os yw'n gywir, roedd y cerfluniau ffyrdd syrthiedig yn ganlyniad i'r ffaith nad oedd y grwpiau o falanswyr yn gallu dal delwau'r Ynys Ddwyreiniol yn unionsyth, ac mae'n debygol ei bod yn amhosibl codi'r cerfluniau ar ôl eu gwthio drosodd – serch hynny, mae'r ddadl yn parhau.

The Birdman Cwlt

Roedd gan Ynyswyr y Pasg goruchafiaeth ar un adeg. Dros amser, symudodd pŵer o benaethiaid unigol i gast rhyfelwr o'r enw'r matatoa . Arwydd y matatoa oedd creadur therianthropig oedd yn hanner dyn a hanner aderyn; roedd y nodwedd wahaniaethol yn cysylltu lleoliad cysegredig Orongo. Sbardunodd y cwlt newydd ryfeloedd llwytholaddoliad hynafiaid. Roedd adeiladu'r cerfluniau Moai yn un ffordd yr oedd yr ynyswyr yn anrhydeddu eu hynafiaid; fodd bynnag, mae tystiolaeth yn dangos bod cynhyrchu Moai wedi dod i ben yn ystod anterth addoliad yr adarwyr.

Craig yn Orongo Wedi'i Cherfio Gyda Ffigurau o Ddynion Adar (1250 – 1500); Gweler y dudalen am yr awdur, Public domain, trwy Wikimedia Commons

Mae'r cannoedd o betroglyffau sydd wedi'u hysgythru â motiffau Makemake ac adarwyr yn un o'r golygfeydd mwyaf rhyfeddol yn Orongo. Maent wedi gwrthsefyll prawf amser, ar ôl cael eu cerfio'n fasalt solet. Mae wedi bod yn dyfalu bod y delweddau yn darlunio enillwyr y frwydr adar. Mae mwy na 480 o betroglyffau adarwyr wedi'u darganfod ar yr ynys, yn enwedig yn ardal Orongo. Roedd Orongo, man ymgynnull y cwlt, yn lleoliad peryglus gyda chefnen fach rhwng plymiad 300-metr i'r môr ar un ochr a chrater enfawr ar yr ochr arall. Mata Ngarau, sy'n cael ei ystyried yn safle cysegredig Orongo, oedd lle'r oedd mynachod adarwyr yn addoli ac yn canu ar gyfer chwiliad wyau llwyddiannus.

Sancteiddrwydd Cerfluniau Ynys y Pasg

Ym 1722, Jacob Roggeveen, y teithiwr Ewropeaidd cyntaf i'r ynys, a nodwyd yn ei gofnod llong fod pobl leol yn addoli'r cerfluniau. Yn ol ymddangosiadau, yr oedd y bobl yn brin o arfau ; eto, ychwanegai, yr oeddynt yn dibynu mewn amser o angen ar eu duwiau neu eu delwau, y rhai a osodir mewn nifer fawr ar hyd glan y môr, o flaen pa rai y disgynant.i lawr ac attolwg iddynt. Disgrifiodd y cerfluniau fel rhai “wedi eu cerfio allan o'r garreg”, ac yn ffigwr dyn, gyda chlustiau mawr, wedi eu haddurno ar ei ben â choron, ond oll wedi eu cerfio â medrusrwydd.

He gwneud yn sicr o'r bobl offeiriaid am eu bod yn dangos mwy o sylw i'r duwiau na'r gweddill, ac yr oeddent yn llawer mwy ymroddedig yn eu gweinidogaethu.

Gellid eu gwahaniaethu hefyd oddi wrth weddill y boblogaeth trwy wisgo plygiau gwyn mawr yn eu llabedau, yn ogystal â chael eu pennau yn gwbl eillio a di-flew. Dim ond Jacob Roggeveen sydd erioed wedi dogfennu rhywun yn gweddïo ar y cerfluniau, gan awgrymu bod yr henebion yn cael eu haddoli cyn i Ewropeaid gyrraedd. Fodd bynnag, roedd yn arferol ledled yr ynys i ailddefnyddio darnau o gerfluniau presennol wrth adeiladu llwyfannau Ahu newydd. Ymddengys bod hyn yn awgrymu nad oedd y cerfluniau Moai yn cael eu hystyried yn gysegredig mwyach pan anghofiwyd y person yr oeddent yn ei gynrychioli.

Torri Cerfluniau Ynys y Pasg

Yr holl gerfluniau a godwyd ar Ahu syrthiodd rywbryd wedi dyfodiad Jacob Roggeveen yn 1722; Nododd Abel Aubert du Petit-Thouars y cerfluniau sefyll terfynol ym 1838, ac erbyn 1868 nid oedd yr un ar ôl yn unionsyth y tu allan i'r rhai hanner-claddu ar lethrau allanol Rano Raraku. Mae traddodiadau llafar yn cynnwys un naratif o clan yn dymchwel pen ynys y Pasg ar ei ben ei hun yng nghanol ynos, ond mae eraill yn ymwneud ag “ysgwyd daear”, ac mae tystiolaeth bod o leiaf sawl un ohonynt wedi eu dinistrio gan ddaeargrynfeydd. Cwympodd rhai o ddelwau Ynys y Pasg ymlaen, gan guddio eu hwynebau, a thorri eu gyddfau yn aml; aeth eraill dros gefn eu gwaelodion.

Easter Island (1250 – 1500); Mike W. o Vancouver, Canada, CC BY-SA 2.0, trwy Wikimedia Commons

Dirywiodd y fasnach gaethweision, a ddechreuodd ar yr ynys ym 1862, drigolion Rapa Nui. Ymhen blwyddyn, roedd y bobl oedd yn aros ar yr ynys yn sâl, yn glwyfus, ac yn amddifad o arweiniad. Cafodd yr ychydig o'r cyrchoedd caethweision a oedd wedi goroesi eu hunain yng nghwmni cenhadon glanio. Yn y pen draw, trodd y boblogaeth sydd wedi goroesi at Gristnogaeth. Cafodd Ynyswyr Brodorol y Pasg eu hintegreiddio’n raddol wrth i’w celf corff a phaent corff gael eu gwahardd gan y deddfau Cristnogol newydd, ac ar ôl hynny cawsant eu tynnu o ran o’u tiriogaethau brodorol a’u gorfodi i fyw ar ran sylweddol lai o’r ynys, tra bod y gweddill yn a ddefnyddir ar gyfer amaethyddiaeth gan y Periwiaid.

Effaith Dynol ar Bennau Ynys y Pasg

Mae mwyafrif helaeth y cerfluniau'n ffinio â glan yr ynys, sy'n agored yn uniongyrchol i godiad yn lefel y môr ac erydiad arfordirol a achosir gan newid hinsawdd. Rhagwelodd Rapa Nui hyn ddegawdau yn ôl a chodwyd rhwystrau môr, rhai ohonynt yn erydu ac angen eu hatgyfnerthu. Y Rapa NuiYn hanesyddol bu pobl yn rheoli’r gwaith cynnal a chadw hwnnw: rhwymedigaeth y grŵp oedd cyflawni pethau a oedd yn diogelu eu lleoedd yn dymhorol – roeddent i fod i’w chwynnu cyn defodau, ac roeddent i fod i drwsio’r wal.

Fodd bynnag, bu’n anodd dod o hyd i gymorth ariannol ar gyfer gwaith adnewyddu o’r fath yn ystod y blynyddoedd diwethaf, yn enwedig yn sgil anghytundebau ynghylch awdurdod rhwng cymunedau lleol, aelwydydd unigol, a llywodraeth Chile.

Adfer a Chadw

Mae deg neu fwy o gerfluniau Moai wedi’u cymryd o Ynys y Pasg a’u hanfon ar draws y byd, gan gynnwys y rhai sydd bellach yn cael eu harddangos yn yr Amgueddfa Brydeinig ac Amgueddfa’r Louvre. Bu William Mulloy, archeolegydd Americanaidd, yn ymchwilio i weithgynhyrchu, cludo, ac adeiladu cerfluniau anferth Ynys y Pasg o 1955 i 1978. Mae datblygiadau Rapa Nui Mulloy yn cynnwys ymchwil ac adnewyddu ffisegol Cymhleth Akivi-Vaiteka ac Ahu Akivi yn 1960; ymchwil ac adnewyddu Ahu Vai Uri, Ahu Ko Te Riku, a Chyfadeilad Seremonïol Tahai ym 1970; ac asesiadau archeolegol lluosog eraill ledled yr ynys.

Rhestrwyd y cerfluniau yng Nghonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Ddiogelu Treftadaeth Naturiol a Diwylliannol y Byd ym 1972, ac, o ganlyniad, cawsant eu hychwanegu at restr UNESCO Safleoedd Treftadaeth y Byd ym 1995. Mae sawl grŵp wedi ceisio gwneud hynnymapio'r cerfluniau dros y blynyddoedd, gan gynnwys gwaith gan y Tad Sebastian Englert ac ysgolheigion Chile. Bu Prosiect Cerflun Ynys y Pasg yn ymchwilio ac yn dogfennu nifer o Moai Rapa Nui yn ogystal ag eitemau a gedwir mewn amgueddfeydd ar draws y byd.

Pen mawr Moai ger y pentref pysgota, Ynys y Pasg (1250 – 1500); Urbain J. Kinet, Dim cyfyngiadau, trwy Wikimedia Commons

Nod y prosiect yw deall swyddogaeth, cyd-destun ac arwyddocâd gwreiddiol y ffigurau, gyda'r canlyniadau'n cael eu rhannu â theuluoedd Rapa Nui a sefydliadau swyddogol yr ynys sy'n gyfrifol am gadwraeth a chadwraeth Moai. Mae ymchwilwyr eraill yn cynnwys Terry L. Hunt, Britton Shepardson, a Carl P. Lipo. Torrodd ymwelydd o’r Ffindir ran o glust un cerflun yn 2008. Cafodd y teithiwr ddirwy o $17,000 a’i wahardd rhag dychwelyd i’r diriogaeth am dair blynedd. Bu lori heb oruchwyliaeth mewn damwain i Moai yn 2020, gan ei chwalu ac achosi “difrod anfesuradwy”.

Distrywiodd tân gwyllt a losgodd tua 200 erw yn Rano Raraku yn 2022 nifer anhysbys o bennau Ynys y Pasg. Dywedodd Pedro Edmunds Paoa, Maer Rapa Nui, fod y tân wedi'i gynnau'n bwrpasol. Dinistriodd y tân gannoedd o gerfluniau, yn bennaf ger chwarel Rano Raraku. Mae ffotograffau o gerfluniau Ynys y Pasg yn datgelu mwy o ddifrod arwyneb nag mewn tanau blaenorol, a allai awgrymu torri ar y tu mewn i'r garreg.Gall glaw trwm arwain at y garreg yn chwalu yn y sefyllfa hon.

Hawliodd trigolion Rapa Nui fod eu penaethiaid yn deillio o'r nefoedd ac ar ôl marwolaeth, byddent yn dychwelyd i statws dwyfol. Codwyd cerfluniau Ynys y Pasg i gartrefu eneidiau eu cyndadau dros dro. Arferai'r Ahu y maent yn clwydo arno fod yn lleoliad seremonïau marwolaeth, ac mae cloddiadau wedi datgelu gweddillion dynol wedi'u llosgi a'u claddu mewn nifer ohonynt. Mae cysylltiad cryf rhwng Moai Rapa Nui a monolithau tebyg a welir ar draws Polynesia. Mae arbenigwyr yn meddwl bod yr henebion hyn yn gysylltiedig â ffydd debyg, er gwaethaf eu gwahaniaethau mewn ymddangosiad. Chwalodd y brodorion Rapa Nui bennau Ynys y Pasg yn syth o Rano Raraku, llosgfynydd diflanedig, gan ddefnyddio twfff folcanig, carreg fandyllog yn cynnwys lludw caled. Daeth y fasnach gaethweision, gwladychu, a nifer o blâu i gyd â'u colled. Erbyn tua 1877, roedd poblogaeth yr ynys wedi gostwng i gyn lleied â 111 o bobl. Mae'r boblogaeth wedi gwella, gyda thua 2,000 o bobl leol yn byw yno nawr mewn tref o tua 7,000 o bobl> Beth yw Enw Cerfluniau Ynys y Pasg?

Gweld hefyd: Edvard Munch - Golwg ar yr Artist Tu ôl i Baentiadau Edvard Munch

Mae Pennau Ynys y Pasg yn cael eu hadnabod fel cerfluniau Moai o Rapa Nui. Roedd cerfwyr cerflun Moai yn cael eu hystyried yn grefftwyr arbenigol a chawsant eu gwobrwyo am eu hymdrechion. Cymerai cerfwyr ofal mawrrhag tarfu ar ysbrydion wrth adeiladu. Dywedir bod y cerfwyr wedi dechrau gydag ochrau a blaen cerflun, yna wedi gwahanu'r cefn yn raddol oddi wrth graig y chwarel. Yna symudwyd y ffigwr i lawr yr allt a'i godi'n unionsyth mewn pwll, lle gorffennodd y cerfwyr ei gefn ac ychwanegu petroglyffau at ei wyneb. Byddai pen Ynys y Pasg yn cael ei orffen wedyn.

Pa mor Hen Yw Cerfluniau Ynys y Pasg?

Adeiladodd trigolion yr ynys hon, a elwir hefyd yn Rapa Nui, gerfluniau Moai rhwng 1400 a 1650 CE. Mae llawer o bobl yn cyfeirio atynt fel pennau Ynys y Pasg. Camsyniad yw hwn sy'n seiliedig ar ddelweddau o gerfluniau wedi'u gorchuddio'n rhannol gan faw yn y llosgfynydd Rano Raraku. Y gwir amdani yw bod gan bob un o'r pennau hyn gyrff cyfan.

Pam Cafodd Cerfluniau Moai eu Cerflunio?

Codwyd cerfluniau Moai i goffau marwolaethau penaethiaid a phobl nodedig eraill. Fe'u rhoddwyd ar lechfeini hirsgwar o'r enw Ahu, sef beddau ar gyfer y personau a ddarlunnir gan y cerfluniau. Gwnaed y cerfluniau Moai yn fwriadol gydag amrywiaeth o nodweddion er mwyn cadw golwg y person yr oeddent yn ei gynrychioli. Prynwyd y cerfluniau Moai oddi wrth un grŵp o gerfwyr. Byddai'r llwyth prynu yn gwneud iawn gyda beth bynnag oedd ganddynt mewn digon. Mae tatws melys, dofednod, bananas, carpedi, ac offer obsidian yn enghreifftiau o gynhyrchion masnach.Oherwydd y byddai cofeb fwy yn ddrytach, byddai cerfluniau mwy hefyd yn awgrymu mwy o fawredd i'r llwyth, gan y byddai'n dangos bod y bobl yn ddigon deallus a gweithgar i dalu.

Beth Ddigwyddodd i Gerfluniau Rapa Nui?

Roedd pob un o'r henebion yr adroddwyd amdanynt yn dal i sefyll pan laniodd y llong Ewropeaidd gyntaf ar Ynys y Pasg ym 1722. Yn ddiweddarach mae ymwelwyr yn honni bod mwy o gerfluniau wedi cwympo dros y blynyddoedd, ac erbyn diwedd y 19eg ganrif , nid oedd un ffigur ar ôl. Y ddamcaniaeth a dderbynnir fwyaf yw bod y cerfluniau wedi'u dinistrio i fychanu'r llwyth arall yn ystod y gwrthdaro llwythol. Un rhesymeg dros hyn yw bod y rhan fwyaf o gerfluniau Moai wedi disgyn ymlaen, wyneb i lawr i'r baw. Ceir hefyd chwedl werin am wraig o'r enw Nuahine Pkea Uri a feddai ar alluoedd mana cryf ac a barodd i'r cofebau syrthio mewn dicter pan wadodd ei phlant iddi gael bwyd.

Pa Arfau A Ddefnyddiwyd i Gerfio Cerfluniau Ynys y Pasg ?

Defnyddir Toki, sy'n gynion cludadwy sylfaenol, i gerfio ffigurau Moai. Maent wedi'u darganfod mewn symiau mawr trwy gydol yr holl gloddiadau yn Rano Raraku, yn enwedig o amgylch y cerfluniau. Mae'r toki gorau wedi'u gwneud o hawaiite, y math anoddaf o graig sydd i'w chael ar yr ynys gyfan. Dim ond mewn un lle penodol y gellir cael hwn: Rua Toki-Toki, chwarel toki Moai Rano raraku (c. 1250 – 1500); Aurbina, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Disgrifiad o Gerfluniau Moai o Rapa Nui

Mae'r cerfluniau Moai o Rapa Nui yn henebion monolithig y mae eu cynllun heb ei ddatgan yn adlewyrchu Polynesaidd Nodweddion. Defnyddiwyd twff folcanig i greu pennau Ynys y Pasg. Yn gyntaf, byddai siâp y ffigurau'n cael eu naddu allan o'r wal twfff folcanig, gan adael dim ond y ddelwedd sydd ei hangen. Mae'r pennau rhy fawr yn dilyn cymhareb o dri i bump rhwng y boncyff a'r pen, gyda aeliau trwm a thrwynau estynedig gyda chyrl ffroen nodweddiadol siâp bachyn pysgodyn, nodwedd gerfluniol sy'n cyd-fynd â chred Polynesaidd yn sancteiddrwydd y prif bennaeth. .

Mae pwt cul yn ymwthio allan o'r gwefusau. Mae siâp y clustiau, fel y trwyn, yn hirgul ac yn hirgul.

Mae llinellau'r ên yn cyferbynnu â'r gwddf byrrach. Mae'r torsos yn enfawr, ac weithiau mae'r clavicles wedi'u hamlinellu'n wan mewn carreg. Mae'r breichiau wedi'u cerfio mewn cerfwedd bas ac yn gorwedd yn erbyn y corff mewn amrywiaeth o ystumiau, gyda'r dwylo a bysedd tenau hir yn gorwedd ar hyd cribau'r glun, yn cyfarfod wrth y hami , a'r bodiau weithiau'n pwyntio tuag at y bogail. Yn nodweddiadol, nid yw cefnau cerfluniau Ynys y Pasg yn fanwl, er efallai bod ganddynt gynllun gwregys a chylch ar y cefn isaf a'r pen-ôl.

Cerfluniau Ynys y Pasg (1250 – 1500); Phil Whitehouseychydig i'r de o Ovahe ar ochr ogleddol Rapa Nui. Roedd ei brinder, ynghyd â'r ffaith ei fod yn dal i gael ei ddefnyddio ar gyfer rhywbeth mor hanfodol ac arwyddocaol â cherfio cerfluniau Moai, yn ei wneud yn hynod werthfawr yn yr hen amser.

o Lundain, Y Deyrnas Unedig, CC BY 2.0, trwy Wikimedia Commons

Mae'r cerfluniau o Rapa Nui, ac eithrio un moai penlinio, yn brin o goesau amlwg. Cerfluniau corff cyfan yw'r cerfluniau Moai, ond mae rhai llenyddiaeth boblogaidd yn aml yn cyfeirio atynt fel "pennau Ynys y Pasg". Mae hyn yn rhannol oherwydd maint gorliwiedig y rhan fwyaf o bennau ac yn rhannol i’r ffaith mai nifer o’r cerfluniau ar lethrau Rano Raraku, y rhan fwyaf ohonynt wedi’u boddi hyd at eu hysgwyddau, yw’r lluniau eiconig ar gyfer yr ynys sy’n darlunio cerfluniau unionsyth. Darganfuwyd bod gan nifer o'r “pennau” yn Rano Raraku farciau ar eu cyrff a oedd wedi'u cadw rhag erydiad trwy gladdu.

Nodweddion Cerfluniau Rapa Nui

Cerfluniau Moai yn cael eu gwahaniaethu gan eu trwynau llydan a'u gên enfawr, yn ogystal â chlustiau hirsgwar a holltau llygaid mawr. Mae eu cyrff fel arfer yn sgwatio, gyda'u breichiau wedi'u lleoli mewn ystumiau amrywiol a dim coesau. Mae mwyafrif helaeth y cerfluniau ahu wedi'u lleoli ger y lan, yn wynebu i mewn tuag at yr anheddiad. Mae rhai cerfluniau mewndirol yn bodoli, fel Ahu Akivi.

Mae'r cerfluniau Moai hyn yn wynebu'r pentref, ond o ystyried maint bychan yr ynys, maent hefyd i'w gweld yn wynebu'r arfordir.

Llygaid

Sergio Rapu Haoa a datgelodd ei gydweithwyr ym 1979 mai bwriad y socedi eliptig ar gyfer y llygaid oedd cynnwys peli llygaid cwrel gyda naill ai cochscoria neu ddisgyblion obsidian du. Darganfuwyd y darganfyddiad trwy gasglu ac ail-greu darnau toredig o gwrel gwyn a ddarganfuwyd mewn gwahanol leoliadau. Yn dilyn hynny, ailarchwiliwyd canfyddiadau nas dosbarthwyd yn flaenorol yn amgueddfa Ynys y Pasg a'u hailddosbarthu fel darnau o lygaid. Tybir bod y cerfluniau Moai gyda thyllau llygaid cerfiedig yn ôl pob tebyg wedi'u neilltuo i Ahu a lleoedd seremonïol, gan awgrymu bod cynllun Moai yn gysylltiedig â hierarchaeth Rapa Nui ddetholedig nes iddi gwympo gydag ymddangosiad y grefydd yn canolbwyntio ar y Tangata Manu.<3

Wyneb Cerfluniau Ynys y Pasg (1250 – 1500); Mike W. o Vancouver, Canada, CC BY-SA 2.0, trwy Wikimedia Commons

Marciau

Cafodd arwynebau cerfluniau Ynys y Pasg eu caboli'n llyfn pan oeddent i ddechrau wedi eu cerfio trwy eu rhwbio â phumice. Oherwydd bod y twfff parod y cerfiwyd y rhan fwyaf o'r cerfluniau ohono wedi erydu'n gyflym, y lleoliad mwyaf i arsylwi ar fanylion yr arwyneb yw'r basalt Moai prin neu mewn lluniau a dogfennau archeolegol eraill o arwynebau Moai a gadwyd gan safleoedd claddu. Yn aml mae gan gerfluniau Ynys y Pasg â chefnau a phen-ôl llai diraddiedig ddyluniadau wedi'u hysgythru arnynt. Datgelodd alldaith Routledge 1914 gysylltiad cymdeithasol-ddiwylliannol rhwng y darluniau hyn a thatŵio arferol yr ynys, a oedd wedi’i atal gan offeiriaid hanner canrif o’r blaen.

Tan aastudiaeth DNA ddiweddar o'r bobl leol a'u rhagflaenwyr, ystyriwyd bod hyn yn brawf gwyddonol hollbwysig bod y cerfluniau Moai wedi'u cerfio gan Rapa Nui yn hytrach na diwylliant gwahanol yn Ne America.

Roedd rhai o bennau Ynys y Pasg wedi'u cerfio gan Rapa Nui. paentio. Roedd un o'r cerfluniau yng nghasgliad yr Amgueddfa Gelf Metropolitan wedi'i addurno â lliw cochlyd. Paentiwyd Hoa Hakananai'a yn wyn a marwaidd nes iddo gael ei gludo o'r ynys ym 1868. Fe'i cynhelir ar hyn o bryd yn yr Amgueddfa Brydeinig yn Llundain, fodd bynnag, mae galwadau am ddychwelyd i Rapa Nui wedi'u gwneud. Roedd y Moai mwy modern yn gwisgo silindrau pen a elwid yn pukao , a oedd yn cynrychioli cwlwm y penaethiaid. Yn ôl chwedl leol, cadwyd y mana yn y gwallt. Cerfiwyd y pukao o scoria coch, craig ysgafn iawn a gloddiwyd yn Puna Pau. Yn Polynesia, mae'r lliw coch yn cael ei ystyried yn sanctaidd. Mae ychwanegu pukao yn awgrymu bod gan y Moai safle uwch.

Symbolaeth

Mae llawer o archeolegwyr yn credu bod y cerfluniau yn arwyddluniau crefyddol a geopolitical o bŵer ac awdurdod. Ond roedden nhw'n fwy na dim ond symbolau. Roeddent yn storfeydd llythrennol o egni ysbrydol i'r bobl a'u hadeiladodd a'u defnyddio. Credwyd bod arteffactau pren a charreg cerfiedig mewn crefyddau Polynesaidd hynafol yn cael eu bywiogi gan elfen ysbrydol gyfriniol o'r enw mana o'u crefftio'n gywir a'u paratoi'n ddefodol. Archeolegwyrmeddyliwch fod y cerfluniau'n darlunio cyndeidiau'r Polynesiaid hynafol. Mae delwau Ynys y Pasg yn wynebu i ffwrdd o'r dŵr a thuag at y cymunedau fel pe bai i gadw llygad ar y trigolion. Mae'r saith Ahu Akivi, sy'n edrych allan i'r cefnfor i gynorthwyo ymwelwyr i leoli'r ynys, yn eithriad. Yn ôl llên gwerin, roedd saith o bobl yn aros i'w brenin gyrraedd. Yn ôl ymchwil yn 2019, roedd pobl hynafol yn meddwl bod cloddio'r Moai yn gysylltiedig â gwella ffrwythlondeb y pridd ac felly ffynonellau bwyd pwysig.

Cerflun Moai Lone (1250 – 1500); Phil Whitehouse o Lundain, y Deyrnas Unedig, CC BY 2.0, trwy Wikimedia Commons

Hanes Cerfluniau Ynys y Pasg

Cynhyrchodd ymsefydlwyr Polynesaidd y rhanbarth y cerfluniau rhwng 1250 a 1500. Yn ogystal â symboleiddio hynafiaid ymadawedig, mae'n bosibl bod pennau Ynys y Pasg wedi'u hystyried yn amlygiad o benaethiaid cryf y presennol neu'r gorffennol a marcwyr statws llinach hanfodol ar ôl iddynt gael eu gosod ar Ahu. “Po fwyaf y ffigur a osodwyd ar Ahu, y mwyaf o fana a feddiannodd y pennaeth a orchmynnodd iddo”, meddai un. Mae’r ras am y cerflun mwyaf wedi bod yn bresennol erioed yn niwylliant Ynyswyr y Pasg.

Gweld hefyd: Edgar Degas - Archwilio Bywyd a Chelfyddyd y Peintiwr Ffrengig Edgar Degas

Mae gwahanol feintiau’r cerfluniau yn rhoi tystiolaeth. Cludwyd cerfluniau Moai gorffenedig i Ahu, yn bennaf ar lan y môr, a'u codi, yn aml gyda pukao ar eupennau.

Rhaid i'r cerfluniau fod wedi bod yn hynod gostus i'w creu a'u symud; nid yn unig y byddai angen amser ac ymdrech i gerflunio pob ffigur, ond byddai'n rhaid cludo'r cynnyrch terfynol i'w safle eithaf a'i godi hefyd. Mae'n ymddangos bod chwareli Rano Raraku wedi'u gadael yn wag yn sydyn, gyda sbwriel o offer carreg a nifer o gerfluniau cyflawn y tu allan i'r chwarel yn aros i gael eu cludo a bron cymaint o gerfluniau anorffenedig yn aros yn eu lle ag a godwyd ar Ahu. Oherwydd hyn, roedd yna ddyfalu yn y 19eg ganrif bod yr ynys yn adfeilion cyfandir tanddwr a bod y mwyafrif o'r cerfluniau gorffenedig wedi'u boddi.

Henebion et insulaires de l'île de Pâques (1786) gan Duché de Vancy; Duché de Vancy, Parth cyhoeddus, trwy Gomin Wikimedia

Mae'r syniad hwnnw wedi'i wrthbrofi ers tro, a derbynnir bellach:<3

  • Roedd rhai ffigurau yn gerfiadau creigiau nad oedd byth i fod i gael eu gorffen.
  • Roedd rhai heb eu gorffen oherwydd pan fyddai cerfwyr yn dod o hyd i gynhwysiant , byddent yn cefnu ar cerflun rhannol a dechrau un newydd. Mae Tuff yn graig feddal sy'n cynnwys darnau achlysurol o graig gryn dipyn yn galetach.
  • Yn Rano Raraku , gosodwyd nifer o henebion gorffenedig yn barhaol yn lle eu gosod dros dro.
  • Pan ddaeth y cyfnod adeiladu cerfluniau i ben , gadawyd nifer heb eu gorffen.

Cludiant

Oherwydd bod yr ynys yn ei hanfod yn ddi-goed pan gyrhaeddodd Ewropeaid gyntaf, roedd symud y cerfluniau yn ddirgelwch; astudiaeth paill wedi profi yn ddiweddar bod yr ynys bron yn gyfan gwbl goediog tan 1200 CE. Erbyn 1650, roedd paill coed wedi diflannu o'r cofnod. Mae sut y symudwyd y cerfluniau Moai o amgylch yr ynys yn parhau i fod yn ddirgelwch. Yn flaenorol, roedd academyddion o'r farn y byddai angen llafur dynol bron yn ôl pob tebyg, rhaffau, ac o bosibl rholeri neu slediau pren, yn ogystal â llwybrau gwastad ledled yr ynys. Mae syniad arall yn awgrymu bod y Moai wedi'u rholio i'w lleoliadau ar ben boncyffion. Os yw'r rhagdybiaeth honno'n gywir, byddai angen 50 i 150 o bobl i symud y cerfluniau.

Yn seiliedig ar wybodaeth o’r cofnod archeolegol, mae’r astudiaeth ddiweddaraf yn dangos bod y ffigurau wedi’u cysylltu â rhaffau o ddwy ochr ac wedi’u gwneud i “gerdded” trwy eu cylchdroi o ochr i ochr wrth gael eu gwthio ymlaen. Wrth “gerdded” y delwau, byddent hefyd yn canu.

Roedd cydsymud a chydlyniad yn hollbwysig; felly, dyfeisiwyd mantra lle'r oedd y curiad yn eu cynorthwyo i dynnu ar yr union amser gofynnol. Mae hanesion llafar yn disgrifio sut y bu i wahanol unigolion ddefnyddio grym nefolaidd i wneud i'r cerfluniau gerdded. Yn ôl y chwedlau hynaf, fe wnaeth brenhines o'r enw Tuu Ku Ihu eu hadleoli gyda chymorth y dwyfoldeb Makemake, ond mae mythau diweddarach yn sôn am unigolyn ayn byw ar ei phen ei hun ar y mynydd ac yn gallu eu symud fel y mynai. Cynigiodd Jo Anne Van Tilburg ym 1998 y gallai mwy na hanner y nifer hwnnw ei gyflawni trwy osod y sled ar rholeri wedi'u iro. Goruchwyliodd ymdrech i godi cerflun naw tunnell yn 1999. Mewn dwy ymdrech i dynnu'r Moai, gosodwyd copi ar sled wedi'i lunio ar ffurf ffrâm A a'i osod ar rholeri, tra bod tua 60 o unigolion wedi tynnu ar lawer. rhaffau. Methodd yr ymdrech gychwynnol wrth i'r rholeri fynd yn sownd yn barhaus.

Pan gafodd y traciau eu mewnblannu yn y ddaear, roedd yr ail ymgais yn llwyddiannus. Gwnaed hyn ar dir gwastad gyda phren ewcalyptws yn lle coed palmwydd brodorol. Profodd Amgueddfa Kon-Tiki, Thor Heyerdahl, a Pavel Pavel ddau o'r cerfluniau yn 1986. Fe wnaethon nhw “gerdded” y cerflun ymlaen trwy ei ogwyddo a'i siglo o ochr i ochr gyda chebl o amgylch y gwaelod ac un arall o amgylch y pen, gan ofyn am wyth pobl ar gyfer y cerflun llai ac 16 o bobl ar gyfer y mwyaf, ond torrwyd yr arbrawf yn fyr oherwydd difrod i waelod y cerfluniau o dorri. Er gwaethaf terfyniad cynnar yr arbrawf, rhagwelodd Thor Heyerdahl y byddai'r dull hwn o gludo cofeb 20 tunnell dros dopograffeg Ynys y Pasg yn galluogi 100 metr bob dydd. Oherwydd y dinistr honedig i'r sylfaen a gynhyrchwyd gan y weithred “siffrwd”, penderfynodd rhai ymchwilwyr mai nid dyna'r ffordd yr oedd y cerfluniau yn fwyaf tebygol.

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.