Cerflun Mamau - Edrych ar Gelf y Corryn Mawr gan Louise Bourgeois

John Williams 25-09-2023
John Williams

Gelwir gwaith celf pry cop L ouise Bourgeois yn Gerflun Maman . Mae'r gwaith celf pry cop enfawr wedi'i wneud o ddur di-staen, efydd a marmor. Mae cerflun Louise Bourgeois o Maman hefyd yn cynnwys sach gyda nifer o wyau wedi'u gwneud o farblis, tra bod ei thoracs a'i abdomen yn cael eu creu o efydd rhesog. Mae Maman yn Ffrangeg yn golygu “mam”.

Louise Bourgeois' Maman Cerflun

Celf pry copyn anferth, Louise Bourgeois' <2 Mae>Maman (1999) yn taflu cysgod gwybyddol ac emosiynol cryf fel pe bai'n anghenfil o hunllef neu'n gynrychiolaeth fwy na bywyd o arswyd dwfn plentyndod. Mae cerflun corryn Louse Bourgeois yn un o’i phrosiectau mwyaf uchelgeisiol yn ei yrfa hirfaith.

Trwydrodd Bourgeois yn ddyfnach ac yn ddyfnach i mewn i doriadau emosiwn personol nag o bosibl unrhyw artist arall o’i chyfnod ar draws gwaith mawr. yn ymestyn dros fwy na 60 mlynedd.

Mae ei chelfyddyd yn eang a phersonol iawn yn ei phortread o'r seice, gyda chyfeiriadau aml, clir at atgofion plentyndod ofnadwy am dad anfoesol a mam ofalgar ond goddefol. Ond pwy oedd Louise Bourgeois , a beth a'i gyrodd i wneud ei chelfyddyd?

Pwy Oedd Louise Bourgeois?

Cenedligrwydd Ffrangeg-Americanaidd
Dyddiad Geni 25 Rhagfyr 1911
Dyddiad Marwolaeth 31 Maihunllef neu adlewyrchiad mwy na bywyd o arswyd dwfn plentyndod. Mae'r cerflun pry cop gan Louise Bourgeois yn un o'i hymdrechion mwyaf uchelgeisiol yn ei gyrfa hir. Ar draws corff enfawr o waith yn ymestyn dros 60 mlynedd, aeth Louise Bourgeois yn ddyfnach ac yn fwy trylwyr i ogofâu teimlad mewnol nag efallai unrhyw artist arall o’i chyfnod. Mae ei chelf yn portreadu'r meddwl mewn ffordd eang a hynod agos atoch, gyda chyfeiriadau aml, uniongyrchol at atgofion plentyndod erchyll am dad anfoesol a mam garedig ond anweithgar.

Cwestiynau Cyffredin

Pwy Creodd y Cerflun Maman ?

Roedd bywyd Louise Bourgeois yn arddangosiad ffrwythlon o sut y gellir defnyddio celf i ymchwilio i emosiynau mewnol a thir meddwl. Roedd ei chelf, a oedd yn cynnwys peintio, darlunio, a cherflunio, yn canolbwyntio’n bennaf ar ddyrannu, archwilio, ac ymateb i sefyllfaoedd anodd o’i bywyd ei hun, megis anffyddlondeb ei thad. Roedd themâu rhywiol weithiau tywyll a graffig Bourgeois, yn ogystal â'i chyflwyniad o safiad benywaidd ar ormes, ffeministiaeth, a rhywioldeb, yn brin i artistiaid benywaidd ar y pryd.

Beth Oedd Gwaith Celf Spider Louise Bourgeois Maman Amdanom?

Maman yn taflu cysgod gwybyddol ac emosiynol cryf fel pe bai'n greadur o hunllef neu'n gynrychiolaeth fwy na bywyd o drawma dwfn plentyndod. Louise Bourgeois'cerflun pry cop yw un o'r gweithiau mwyaf uchelgeisiol yn ei yrfa hirfaith. Plymiodd Bourgeois yn ddyfnach i ddyfnderoedd y teimlad mewnol trwy gydol y corff mawr o waith.

2010
Man Geni Paris, Ffrainc

Bywyd Louise Roedd Bourgeois yn arddangosfa gynhyrchiol o sut y gellir defnyddio celf i ddadansoddi emosiynau mewnol a thirwedd meddwl. Gan weithio mewn ystod o gyfryngau megis peintio, braslunio, a cherfluniau, roedd ei gwaith yn ymwneud yn bennaf â dyrannu, ymchwilio, ac ymateb i brofiadau poenus o'i magwraeth ei hun, gan gynnwys godineb ei thad.

Bourgeois ' weithiau roedd pynciau rhywiol serth ac eglur, yn ogystal â'i mynegiant o'r safbwynt benywaidd o ran gormes, ffeministiaeth, a rhywioldeb, yn anarferol i artistiaid benywaidd bryd hynny.

Ei hymrwymiad diwyro i gyfathrebu Enillodd , fel crëwr ac fel canllaw i artistiaid newydd, enwogrwydd eang i Bourgeois sydd wedi parhau, yn fwyaf nodedig trwy ei dylanwad ar greu gosodiadau a celf cysyniadol . Mae gwaith Bourgeois yn adnabyddus am ei destun agos-atoch iawn, sy’n cynnwys yr isymwybod, ysfa rywiol, cenfigen, dichellwaith, braw, pryder, unigedd, a’r corff. Mae'r themâu hyn wedi'u hysbrydoli gan ddigwyddiadau o'i magwraeth, y gwelodd baentio ar eu cyfer yn driniaeth iachâd neu gathartig.

Ffotograff manwl o gerflun Maman gan Louise Bourgeois, wedi'i leoli o'i flaen o Amgueddfa Guggenheim yn Bilbao, Sbaen; Pixelillo, CC BY-SA 4.0, trwy WikimediaCommons

Trwy ddefnyddio eiconograffeg chwedlonol ac archeteipaidd, cyfieithodd Bourgeois ei chyfarfyddiadau yn ddelweddaeth symbolaidd unigol iawn, gan ddefnyddio pethau fel chwyrliadau, arachnidau, cewyll, offer llawfeddygol, ac atodiadau wedi'u gwnïo i gynrychioli'r fenywaidd. meddwl, prydferthwch, a gofid meddwl. Cymharodd yr artist ei gwaith celf a’i leoliadau arddangos niferus â “chelloedd” – neu gapsiwlau cofio a oedd yn dal cof neu deimlad mewn amser tra hefyd yn ysgogi’r teimladau a ddeilliodd o’r atgofion hynny.

Gweithiodd Bourgeois gyda themâu o gydbwysedd cyffredinol trwy ddefnyddio ffurf haniaethol ac ystod eang o gyfryngau, gwrthrychau cyferbyniol chwareus a ystyrir yn draddodiadol yn wrywaidd neu'n fenywaidd. Byddai hi, er enghraifft, yn llunio siapiau biomorffig cain yn arwydd o fenyweidd-dra gan ddefnyddio deunyddiau garw neu galed sy'n cydberthyn yn eang â'r gwrywaidd. Creodd Bourgeois bryfed cop mewn ystod o gyfryngau a meintiau yn amrywio o froetsh pedair modfedd i Maman .

Er bod y cynrychioliadau hynaf o bryfed cop yn ei chelf yn dyddio o 1947, canolbwyntiodd hi ar y testun a oedd yn fwyaf rheolaidd yn y 1990au, yn agos at gyfnos ei bywyd, tra roedd hi'n debygol o fod wedi ei llethu gan atgofion am ei mam a'i magwraeth.

Cerflun Corryn Louise Bourgeois Maman<3

Dyddiad Creu 1999
Canolig Efydd, Marmor,Dur Di-staen
Dimensiynau 927 cm x 891 cm x 1023 cm
Lleoliad Presennol Oriel Genedlaethol Canada, Ottawa

Maman yn waith celf pry copyn anferth y gellir ei godi y tu allan yn unig neu y tu mewn i strwythur diwydiannol mawr. Mae ei gorff yn cael ei hongian yn uchel oddi ar y ddaear ar goesau tenau, pigog, gan alluogi'r arsylwr i gerdded o'i gwmpas ac oddi tano. Mae ymyl siarp i bob aelod rhychiog yn dod i ben ac wedi'i gysylltu â choler ac uwch ei ben mae corff chwyrlïo anwadal yn dod i'r amlwg, wedi'i gynnal gan sach wy cymaradwy oddi tano. Mae’r sach gydblethedig yn gartref i 17 o wyau marmor llwyd a gwyn sy’n pefrio yn nhywyllwch eu siambr ac yn hongian dros ben y gynulleidfa.

Crëwyd “Maman” fel rhan o’i phrosiect ar gyfer y Turbine Hall, ardal ganolog helaeth yr amgueddfa, ar gyfer urddo'r Tate Modern ym Mai 2000.

Maman cerflun gan Louise Bourgeois, a leolir o flaen Oriel Genedlaethol Canada yn Ottawa, Canada; Jeangagnon, CC BY-SA 4.0, trwy Wikimedia Commons

Rhoddwyd y gwaith celf ar y bont, yn wynebu tri thŵr dur mawr wedi'u labelu I Do, I Undo, ac I Redo , gan gyfeirio at gysyniad sylfaenol yr artist o dwf seicolegol mewn cysylltiad â bod yn fam. Yn dilyn iteriad dur cychwynnol Tate, gwnaed cyfres o chwe chast efydd; mae arlliwiau pincach yn eu hwyau.

TheTarddiad y Maman Cerflun

Maman yw'r mwyaf mewn dilyniant o weithiau celf pry cop dur a gynhyrchwyd gan Bourgeois ar ddiwedd y 1990au, gan adeiladu ar bwnc y bu'n arddangos yn gyntaf ynddo. 1947 mewn braslun cymedrol o siarcol ac inc. Mae Pryn copyn yn cynnwys corff a phen sfferig sy'n cael ei gynnal gan wyth aelod anhyblyg tebyg i ffon gyda thraed elfennol a llawer o lygaid rhyfedd cysylltiedig. Cynhyrchodd ddelwedd debyg mewn gouache, inc coch, a chreon ym 1994.

Gweld hefyd: Sut i Dynnu Gafr - Dysgu Mewn ac Allan o Gafr Lluniadu gyda ni

Mae'r arachnid hwn yn eistedd yn codi ar bedair coes sy'n egino o'i abdomen gwaelod, dau ohonynt yn amlwg iawn, fel ffigwr benywaidd .

Maman cerflun gan Louise Bourgeois, a leolir o flaen Adeilad Senedd y Swistir yn Bern, y Swistir; Sandstein, CC BY-SA 3.0, trwy Wikimedia Commons

Gan ddefnyddio siapiau geometrig a darganfod, cynhyrchodd Bourgeois ei cherflun pry cop cyntaf un y flwyddyn honno o ffynnon - potel wydr gyda gwaelod crwn yn cynnwys glas hylif yn hongian o dan glôb dur, gyda'r ddau yn cael eu cynorthwyo gan goesau wedi'u gwneud o ddarnau syth o diwb dur wedi'u hamrywio ar gorneli i gadw'r corff metr ymhell uwchlaw'r llawr.

Llwyddwyd i hyn gan nifer mwy naturiol pryfed cop sy'n sefyll ar eu pennau eu hunain ac wedi'u gosod ar y wal, wedi'u gwneud o efydd a dur.

Dyluniad y Maman Cerflun

Y rhwyll wifrog sy'n caniatáu'r gwyliwr i edrych y tu mewn mae sach wy abdomen Maman yn cael ei atgyfnerthu ganasennau anwastad tenau sy'n adlewyrchu helics rhychiog rhan uchaf ei chorff. Mae lympiau a thwmpathau bach yn ymddangos yn unigol ac mewn sypiau yn y rhwyd, ac mae tyllau crwn, trionglog a siâp diemwnt hefyd yn tarfu arnynt. Ymddangosodd yr allwthiadau tebyg i fronnau grwpiedig hyn am y tro cyntaf yng ngwaith y dylunydd ar ddiwedd y 1960au.

Mae sach wy “Maman” yn dilyn yn ôl troed cell â wal lawn o amgylch corff pry cop a sefydlwyd ym 1997. cell yn cynnwys gweddillion tapestrïau hynafol, esgyrn siâp, a hen boteli persawr, yn ogystal â ffurf ewyn distaw wedi'i binio â phinnau, tlws crog, a hen dlysau, i gyd wedi'u cysylltu â'r waliau cydblethedig, yn ennyn gwe yn llawn o rywogaethau ysglyfaeth wedi'u claddu, o dan y stumog corryn yn llawn wyau gwydr wedi'u gwisgo mewn teits neilon.

Mae gan yr arteffactau gysylltiad â gorffennol yr arlunydd: yn ifanc, bu'n cynorthwyo ei mam i atgyweirio tapestrïau hanesyddol (y fasnach deuluol), y persawr yw ei ffefryn, ac roedd oriawr boced wedi torri yn hongian ar y cellfur yn eiddo i'w thaid gynt. Sam valadi, CC BY 2.0, trwy Wikimedia Commons

Ar ddiwedd y 1980au, dechreuodd adeiladu'r celloedd hyn, sef ystafelloedd bach caeedig y gall yr arsylwr fynd iddynt mewn rhai achosion ond gall fel arall cael eu gwahardd rhag, eu gorfodi i syllu rhwng elfennau pensaernïol neu drwybylchau yn y gwydr. Maent yn aml yn cynnwys cyfuniad o arteffactau wedi'u creu a'u darganfod, yn ogystal ag eitemau sydd â gwerth hanesyddol arbennig i'r crëwr; mae dodrefn yn aml wedi'u hintegreiddio â chydrannau cerfluniol, fel yn Cell (1993).

Mae Corryn 1997 yn mynegi cysylltiad cyfyngedig â gofod pensaernïol sy'n gwbl wahanol i'r hyn a ymgorfforir gan Maman , gyda'i sach wy y gall yr ymwelydd fynd iddi. Mae coesau rhesog tonnog Maman yn atgoffa un o'r colofnau gothig sy'n codi i uchderau aruthrol uwchlaw cynulleidfa eglwys gadeiriol heb ei gorchuddio, tra bod ei wyau marmor yn atgofio mewnoli Cell.

Ystyr “Maman” a gyfieithir o’r Ffrangeg yw “Mam,” sef y term y mae plentyn bach yn ei ddefnyddio i gyfeirio at ei fam. Mae'r moniker Maman, fel y gair Fillette (sy'n golygu “merch fach”) a roddir gan Bourgeois i bidyn plastr a rwber enfawr yn hongian o wifren, yn pwysleisio'r paradocsau deinamig sydd yng nghanol y gwaith celf.

Ystyr y Cerflun Maman

Roedd y testun a oedd yn cyd-fynd â set o naw engrafiad o'r enw Ode to My Mother , a ryddhawyd ym 1995, yn cyflwyno'r arachnid fel ffigwr mamol i ddechrau – mam y crëwr: “Y pry copyn oedd y cyfarwydd, ond pam y pry cop? Oherwydd bod fy mam yn drefnus, yn wych, yn dawel, yn lleddfol, yn rhesymegol, yn dyner, yn gynnil, yn angenrheidiol, yn daclus, ac mor handi â phry cop. Efallai y bydd hi hefyd yn amddiffyn ei hun a minnau trwy wrthod atebymholiadau ‘twp’, chwilfrydig, bychanol, agos atoch. Fydda i byth yn blino ei hanrhydeddu. Rwyf am fwydo, gorffwys, ffraeo, anafu, a dymchwel. Pam ydych chi'n ei wneud? Fy nghymhellion i yw fy un i. Triniaeth ar gyfer ofn.”

Yn y darn hwn, mae Bourgeois yn pwysleisio’r rhinweddau da y gall pry copyn feddu arnynt, ac mae hi hefyd yn cysylltu ei thechnegau creadigol ei hun â rhai pryfed cop.

Gweld hefyd: Sut i Dynnu Mwnci - Creu Llun Mwnci Annwyl

“Beth yn union yw braslun? Mae'n ollyngiad, yn debyg i gainc mewn gwe pry cop Mae'n wehyddu, dolen, a sefydliadau gofod sylweddol eraill, ”meddai. Serch hynny, mae pryfed cop yn cael eu cysylltu'n fwy cyffredin ag arswyd a ffieidd-dod, a'r pry copyn du, sy'n bwyta ei phartner, yw'r enghraifft fwyaf eithafol.

Maman cerflun gan Louise Bourgeois, wedi'i leoli o flaen Amgueddfa Guggenheim yn Bilbao, Sbaen; Didier Descouens, CC BY-SA 4.0, trwy Wikimedia Commons

Mae uchder aruchel Maman a thraed ymwthio allan yn cyfleu delwedd frawychus, yn ogystal ag ymdeimlad o freuder a gynhyrchir gan dengarwch cydbwysedd a chysylltiadau'r artist â'r strwythur troellog yn ei droell uchaf. Mae'r droell yn ymddangos yng ngwaith dau a thri-dimensiwn Bourgeois, megis print Untitled o 1989. Diffiniwyd y droell gan yr artist fel “ymdrech i reoli'r anhrefn,” ac ychwanegodd, “Troellau – pa gyfeiriad i droi – darlunio breuder mewn man agored. Ofn sy'n cadwy byd yn troi.”

I Louise Bourgeois, mae creu celfyddyd yn ddull o fynd i’r afael â rhai pryderon, ac un o’r rhain yw poen yr ymadawiad a brofodd nid yn unig o ganlyniad i’w genedigaeth gynnar ar Ddydd Nadolig ond hefyd o ganlyniad i farwolaeth ei mam yn 1932 pan oedd yn ddim ond 21 oed. yn Ottawa, Canada; Radagast, Parth Cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Mae hi wedi mynd i'r afael â'r teimladau gwrthgyferbyniol a all fod gan fam am ei hepil, sydd mor baradocsaidd â'r rhai y gall plentyn eu cael i'w mam. Gellir dehongli Maman fel pe bai’n cyfeirio at fwy nag un ffigwr mamol: y creawdwr, ei rhiant, mam chwedlonol neu ddelfrydol, ac arwyddlun mamolaeth.

Ym mis Mawrth 1975, nododd Bourgeois yn ei dyddlyfr, “Rydych chi eisiau mam. Rwy’n deall, ond rwy’n gwrthod bod yn rhiant i chi oherwydd mae angen mam arnaf innau hefyd.” Wrth gwrdd â gwaith celf pry cop Louise Bourgeois o safbwynt llanc yn syllu i fyny oddi tano, efallai y bydd yr ymwelydd yn dehongli’r cerflun fel datganiad o bryder am fam fyd-eang – cryf ac ofnadwy, hardd a rhyfedd o ddi-ddiddordeb, heb lygaid i syllu nac ymennydd. am resymu â.

Mae gwaith celf pry cop anferth Louis Bourgeois, “Maman” (1999), yn taflu cysgod gwybyddol ac emosiynol dwys fel pe bai'n greadur o

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.