Celfyddyd Naturiolaidd - Dal Amherffeithrwydd y Byd Trwy Gelf

John Williams 25-09-2023
John Williams

Tabl cynnwys

Roedd darluniau a thirluniau cyn dechrau'r bedwaredd ganrif ar bymtheg â naws rhamantaidd amdanynt. Yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg gwelwyd symudiad tuag at gynrychioliad mwy realistig o'r byd o'n cwmpas. Daeth naturiolaeth yn un o fudiadau amlycaf y ganrif hon, a chred llawer fod y cyfuniad o Naturoliaeth a Realaeth wedi arwain at gelfyddyd fodern ac Argraffiadaeth.

Cyflwyniad Byr i Syniadau Allweddol Naturiaeth

Mae naturiaeth yn fudiad celf cymhleth, a gall fod yn anodd setlo ar union ddiffiniad celf Naturoliaeth. Beth yw pwrpas celf naturiolaidd? Fe welwn mai mewn perthynas â symudiadau ac arddulliau celf eraill y gellir deall orau.

Naturiaeth a Delfrydiaeth: Tuag at Ddiffiniad Naturiolaeth

Beth yw celfyddyd Naturiolaeth? Un o'r ffyrdd hawsaf o ddeall Naturiaeth yw ei hystyried mewn cymhariaeth â Delfrydiaeth. Mae delfrydiaeth yn gysyniad artistig sy'n aml yn gysylltiedig â phaentio ffigurau, lle mae artist yn ceisio creu delwedd berffaith. Mae naturoliaeth, yn ei hanfod, ar ben arall y sbectrwm i Delfrydiaeth. Yn hytrach na cheisio gwneud i'r byd ymddangos yn berffaith, mae'n well gan beintwyr Naturiaethol ddarlunio holl amherffeithrwydd y byd yn driw i'w ffurf.

Beth Yw'r Gwahaniaeth Rhwng Realaeth a Naturiaeth?

Etifeddodd naturiaeth lawer gan y mudiad Realaeth, gan gynnwys y ffocws ar ddarlunio pobl bob dydd mewn sefyllfaoedd bob dydd.Anialwch.

Codiad Haul yn y Catskills (1826) gan Thomas Cole; Thomas Cole, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Gweld hefyd: 'Almond Blossom' van Gogh - Dadansoddi Paentiad Coed Blossom van Gogh

Golygfa o Fforest Fontainebleau (1830) gan Jean-Baptiste-Camille Corot

A gorwedd un ffigwr gogwyddol o flaen coed derw bygythiol ac arglawdd afon. Mae'r ffigwr yn eilradd i gyfansoddiad y dirwedd, sy'n nodweddiadol o baentiadau Naturiolaidd. Amlygir yr afon gyda golau haul, tra bod y coed derw mawr yn taflu cysgodion dwfn ar draws y dirwedd. Mae'r dirwedd dan sylw wedi'i hysbrydoli gan y wlad o amgylch ysgol Barbizon.

Mae'r paentiad hwn yn ganlyniad blynyddoedd o astudiaethau olew a brasluniau. Er nad yw wedi'i gwblhau en Plein air , mae'r paratoadau helaeth yn galluogi Corot i ddal tirwedd hynod o debyg i fywyd. Mae llawer yn credu bod gwaith Corot yn cynrychioli trawsnewidiad rhwng Neo-Glasuriaeth ac Argraffiadaeth, a thrwy wneud hynny, cyfrannodd at y mudiad Naturiaethol mewn ffyrdd arwyddocaol.

Pardwn yn Llydaw (1884) gan Pascal- Adolphe-Jean Dagnan-Bouveret

Y gwaith celf Naturiaethol hwn yw'r unig un ar ein rhestr nad yw'n canolbwyntio ar y dirwedd naturiol. Yn hytrach, y profiad dynol yw testun y paentiad Naturiolaidd hwn. Mae'r paentiad yn cyflwyno arferiad crefyddol o Lydaw lle byddai dinasyddion o'r pentrefi gwledig cyfagos yn mynd o amgylch yr eglwys yn cardota ammaddeuant trwy weddi. Mae'r ffigyrau dynol, er eu bod yn droednoeth, wedi eu gwisgo mewn dillad seremonïol.

Gweld hefyd: Diffiniad Celfyddyd Gain - Archwiliwch Ystyr y Mathau o Gelfyddyd Gain

Arlunydd naturiaethol oedd Pascal-Adolphe-Jean Dagnan-Bouveret a'i hoff bynciau yn aml oedd bywyd gwerinwyr yn Llydaw. Rhoddodd Dagnan-Bouveret bwyslais mawr ar baentio naturiolaidd gyda manwl gywirdeb ffotograffig. Ymddengys fod y paentiad hwn yn darlunio eiliad ciplun, ond mewn gwirionedd roedd yn ganlyniad cyfansoddiad stiwdio a tableau crefftus. ; Pascal Dagnan-Bouveret, CC0, trwy Wikimedia Commons

Mae'r awydd i ddal y byd naturiol heb ddylanwad goddrychedd dynol yn treiddio trwy baentiadau Naturiaethwyr. Er mai tirluniau yw'r pwnc mwyaf poblogaidd i artistiaid Naturiaethol, roedd lle i bortreadau a chyfansoddiadau bywyd llonydd hefyd. Mae hanes Naturiaeth yn gymhleth, ac nid yn gyfan gwbl drosodd. Mae dawn a harddwch anhygoel celf Naturiaethwyr yn ddiymwad ac mae wedi dylanwadu'n fawr ar lawer o symudiadau celf modern.

O'i gymharu â Realaeth, fodd bynnag, roedd Naturiaeth yn ymwneud mwy â thrachywiredd hyperrealaidd mewn cyfansoddiad. Ymhellach, roedd Naturoliaeth yn unigryw yn ei hymdrechion i integreiddio’r ffurf ddynol i’r golygfeydd a’r tirweddau hyn. Mae'n bosibl deall celf y Naturiaethwr fel cyfuniad o effeithiau a thechnegau peintio tirluniauRhamantaidd â'r ideoleg Realaeth.

Er bod y symudiadau'n gysylltiedig ac yn rhannu sawl tebygrwydd, mae naturiaeth mewn celf yn wahanol i Realaeth mewn dwy ffordd hollbwysig. Mae realaeth yn arddull o gelf wir-i-fywyd sy'n canolbwyntio ar gyflwyno'r byd a'i amodau cymdeithasol a'i wrthrychau yn y modd mwyaf realistig posibl.

Y gwahaniaeth amlwg cyntaf rhwng Naturiaeth a Realaeth gorwedd yng nghynnwys y paentiadau. Tra bod Naturoliaeth yn tueddu i ganolbwyntio ar y dull peintio, gan gynnwys dyfeisio peintio en plein air , mae Realaeth yn canolbwyntio ar y pwnc. Yn nodweddiadol, mae peintwyr Realaidd yn cyflwyno pobl gyffredin mewn sefyllfaoedd bob dydd yn hytrach nag arwyr delfrydol.

Mae'r ail wahaniaeth yn gorwedd yn yr ymwybyddiaeth gymdeithasol sydd wedi'i drwytho i baentiadau Realaeth. Roedd arlunwyr realaidd yn aml yn hyrwyddo materion gwleidyddol a chymdeithasol trwy eu gweithiau. Mae Realaeth Sosialaidd a Phaentio Golygfa Americanaidd yn enghreifftiau o symudiadau cymdeithasol a sbardunwyd gan ddatblygiadau yn y mudiad celf Realaeth. Roedd arlunwyr naturiaethol yn ymwneud yn llwyr â datblygu'r arddull mwyaf naturiol opeintio.

Rhestr dawel o'r afon (c. diwedd y 1800au/dechrau'r 1900au) gan Henri Biva; Henri Biva, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Datblygiad Ffotograffiaeth

Mae rhan o ddiffiniad celf Naturiolaidd yn dibynnu ar ffotograffiaeth. Cafodd y mudiad celf hwn ddylanwad mawr gan ddatblygiadau technolegol wrth dynnu lluniau. Roedd datblygiadau mewn ffotograffiaeth yn herio arlunwyr tirwedd realaidd , a dechreuodd llawer arbrofi gyda gwahanol arddulliau.

Methu dal y byd gyda chywirdeb a chyflymder camera, rhoddodd artistiaid gynnig ar wahanol dechnegau. Roedd arlunwyr naturiaethol, fodd bynnag, yn ymhyfrydu yn y dechnoleg newydd hon. Gan ddefnyddio ffotograffiaeth ar ei thermau, cynhyrchodd artistiaid Naturiaethol beintiadau bywydol heb eu hail mewn unrhyw gyfnod arall.

Rôl Cenedlaetholdeb mewn Naturiolaeth

Prif elfen arall o Naturoliaeth mewn celf yw’r ffordd yr ymgorfforodd y rhanbarthwyr a’r cenedlaetholwyr. teimladau. Byddai peintwyr naturiaethol yn clymu eu hestheteg i leoliadau arbennig, yn aml ardaloedd yr oedd yr artistiaid yn eu hadnabod yn agos, ac yn cario gwerth sentimental. Mae haneswyr celf yn credu bod y duedd hon i baentio golygfeydd a oedd yn gyfarwydd i lawer o bobl yn rhan annatod o ddemocrateiddio celf. Roedd testunau paentiadau Naturiaethwyr yn gyfarwydd ac yn sentimental i wylwyr ehangach.

The Widow’s Acre (1900) gan Edward Stott; Edward Stott, Parth cyhoeddus, trwy WikimediaTiroedd Comin

Paentiadau Ffigurol a Thirwedd Naturiolaidd

Byddai’n anghywir tybio mai tirweddau a golygfeydd natur yn unig oedd testunau paentiadau Naturiaethwyr. Nid yw'r diffiniad celf naturiolaidd yn gyfystyr â phaentiadau tirwedd. Er mai paentiadau tirluniau oedd y rhai mwyaf cyffredin ymhlith arlunwyr Naturiaethwyr, roedd portreadau a phaentiadau genre eraill hefyd yn bynciau aml.

Gan nad tirweddau yw pob paentiad Naturiaethwr, felly hefyd dirweddau i gyd, nid Naturiaethwyr. Dylanwadodd safbwynt goddrychol pob artist ar eu gwaith mewn ffyrdd cynnil. Er enghraifft, credir bod tirweddau ôl-apocalyptaidd John Martin, artist gweledigaethol grefyddol, yn cynrychioli pŵer Duw. Ymhellach, mae paentiadau tirwedd Turner yn gogwyddo mwy tuag at arbrofion Mynegiadol gyda golau a lliw.

Er gwaethaf cynhyrchu paentiadau tirwedd, ni ellir ystyried y naill na’r llall o’r artistiaid hyn yn Naturiaethwyr. Mae'r artistiaid hyn yn creu gweithiau hunanfynegiant yn hytrach na cheisio dal y byd er mwyn cynrychioliad cywir.

Datblygiad Hanesyddol Naturoliaeth

Mae gan naturiaeth hanes cymhleth, yn dibynnu ar y cyfrwng artistig. yr ydych yn ystyried. O ran cerfluniaeth Naturiaethol, gallem ddyfynnu dehonglwyr cerflun Groeg clasurol a'u gallu gwych i ddyblygu'r ffigwr dynol. Cymerodd paentiad Naturiaethwr ffigurol ei gamau cyntaf i mewny Dadeni Eidalaidd gydag artistiaid fel Albrecht Durer, Leonardo da Vinci, a Michelangelo.

Gwelodd y Dadeni Gogleddol, a oedd wedi'i drwytho yn y Diwygiad Protestannaidd yng Ngogledd Ewrop, ymchwydd mewn atgynhyrchu natur mewn cywirdeb perffaith . Roedd paentiadau o dirweddau, ffigurau, a sefyllfaoedd bob dydd yn cynyddu yn ystod y cyfnod hwn. Creodd artistiaid fel Jan Vermeer, Aelbert Cuyp, a Willem Kalf fywyd llonydd, tirluniau, a phaentiadau o’r ffigwr dynol mewn arddull Naturiaethol adnabyddadwy. Roedd Gwrth-ddiwygiad yr eglwys Gatholig yn rhagflaenu Delfrydiaeth, a theyrnasodd rhamantiaeth am y ganrif nesaf.

Tirwedd Afon gyda Marchogwyr (c. 1655) gan Aelbert Cuyp; Aelbert Cuyp, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Naturoliaeth Fodern: Grwpiau Pwysig

Mae gwreiddiau diffiniad naturiolaeth a thraddodiadau'r oes fodern mewn sawl grŵp o artistiaid. Ceisiodd y grwpiau hyn o artistiaid ddarlunio byd natur heb ddehongliad goddrychol nac afluniad.

Ysgol Norwich (c.1803-1833)

Arweiniwyd yr ysgol beintio hon yn gyntaf gan John Crome ac yn ddiweddarach gan John Gwerthu Cotman, arlunydd dyfrlliw . Wedi’i hysbrydoli gan y Norfolk Broads, tirweddau East Anglia, a morfeydd heli, cafodd yr ysgol Norwich hefyd ysbrydoliaeth gan beintwyr tirluniau o’r Iseldiroedd o’r 17eg ganrif, gan gynnwys Jacob van Ruisdael a Meindert Hobbema.

Ysgol Afon Hudson (c. 1825-1875)

Arweiniwyd yr ysgol hon o artistiaid rhamantaidd yn Ninas Efrog Newydd gan Thomas Cole, arlunydd o Loegr. Ysbrydolwyd yr ysgol hon o artistiaid tirwedd gan ramantiaeth, ac mae llawer o'u paentiadau'n darlunio Dyffryn Afon Hudson.

Ysgol Barbizon (c. 1830-1875)

Mae haneswyr celf yn credu mai dyma'r grŵp Naturiaethwyr mwyaf dylanwadol, yn ysbrydoli artistiaid ledled America, Ewrop ac Awstralia. Mae Ysgol Naturiaethwyr Ffrainc yn enwog am gyfansoddiadau tirlun en plein aer digymell ei haelodau. Arweiniodd Theodore Rousseau yr ysgol hon, a oedd yn cynnwys artistiaid fel Charles Daubigny, Jean-Francois Millet, a Camille Corot. Tra bod ysgol Hâg yn yr Iseldiroedd yn mabwysiadu arddull mwy Argraffiadwyr , cynhyrchodd ysgol Barbozion ddewis arall o naturiaethwr a oedd yn fwy gwir-oesol.

Ysgol yr Hâg (c. 1860- 1900)

Cafodd ysgol yr Hâg ei hysbrydoli gan ysgol Barbizon, ond gydag arddull mwy Ôl-argraffiadol. Roedd Anton Mauve, Johannes Bosboom, y brodyr Maris, Hendrik Willem Mesdag, a Johan Hendrik Weissenbruch yn aelodau blaenllaw o ysgol yr Hâg.

The Russian Wanderers (c. 1863-1890)

Y grŵp hwn teithiodd artistiaid ifanc Rwsiaidd o Academi Celfyddydau Imperial St Petersburg ledled Rwsia, gan beintio pobl a thirweddau. Yr artistiaid tirwedd amlycafyn eu plith roedd Ivan Shishkin, Feodor Vasilyev, ac Isaac Levitan. Roedd aelodau eraill y grŵp hwn o artistiaid yn cynnwys Vasily Polenov, Vasily Perov, Nikolai Gay, Ilya Repin, a Vasily Surikov.

A Morning in a Pine Forest (1889) gan Ivan Shishkin ; Ivan Shishkin, Parth Cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Argraffiadaeth (c. 1873-1886)

Un o'r mudiadau Naturiaethwyr enwocaf o bell ffordd, mae Argraffiadaeth yn cael ei enghreifftio orau gan paentiadau tirwedd Claude Monet, Alfred Sisley, Renoir , a Camille Pissarro. Cyfraniad mwyaf yr Argraffiadwyr i'r mudiad Naturiaethol oedd eu gallu i atgynhyrchu effeithiau golau.

Nid yw llawer o nodweddion eraill tirweddau'r Argraffiadwyr, fodd bynnag, yn cyd-fynd â'n diffiniad o Naturoliaeth. Defnyddiodd arlunwyr amrywiaeth o liwiau annaturiolaidd, ac mae'r technegau peintiwr, gan gynnwys strociau brwsh, yn rhoi naws fynegiannaeth ac awyrgylch i'r paentiadau.

The Glasgow School of Painting (c. 1880-1915) <16

Yn ymwneud â’r darlun naturiol o fywyd a gwaith yn y wlad, arweiniwyd y grŵp llac o artistiaid blaengar gan John Lavery a James Guthrie. Roedd yr aelodau blaenllaw hyn yn gyfarwydd ag ysgol yr Hâg, y Barbizon, Argraffiadaeth, a'r grŵp Worpswede Almaenig.

Ysgol Newlyn (c. 1884-1914)

Wedi'i lleoli yng nghefn gwlad syfrdanol Cernyweg, y grŵp hwn oroedd artistiaid yn arbenigo mewn dal y tirweddau o'u cwmpas. Gallwch weld golau naturiol trawiadol Newlyn yn y paentiadau a grëwyd gan yr artistiaid hyn a weithiodd yn uniongyrchol gyda byd natur. Roedd Stanhope Forbes, Norman Garstin, Frank Bramley, a Walter Langley yn aelodau blaenllaw o ysgol Newlyn.

Ysgol Heidelberg (c. 1886-1900)

Bu’r grŵp hwn o arlunwyr Naturiaethol Awstralia yn ymarfer

8>en plein air peintio mewn arddull a oedd yn asio gwaith brwsh Argraffiadol gyda manylion Barbizon. Ymhlith yr aelodau blaenllaw mae Arthur Streeton, Tom Roberts, Fred McCubbin, a Charles Conder.

Enghreifftiau Enwog o Baentiadau Naturiolaidd

Nawr ein bod wedi archwilio seiliau damcaniaethol Naturiaeth, gadewch inni edrych ar rai o y paentiadau Naturiaethol enwocaf. Crëwyd y paentiadau canlynol rhwng 1821 a 1884 ac maent yn cynnwys tirluniau a ffigurau.

The Hay Wain (1821) gan John Constable

Enghraifft berffaith o baentiadau Naturiaethwyr, hon mae'r gwaith yn darlunio cert gwair ceffyl yn croesi afon o flaen tirwedd amaethyddol hynod gywir. Mae golau'r haul yn arnofio ar ben dŵr yr afon, wedi'i gymysgu ag adlewyrchiadau cynnil o'r coed a'r arglawdd.

Yn unol â'r cenedlaetholdeb a oedd yn aml yn cyd-fynd â phaentiadau Naturiolaidd, mae'r paentiad hwn yn cynrychioli ardal o Suffolk a elwir bellach yn “Gwlad y Cwnstabl ”. Y ffordd y mae'r ffigur dynolwedi'i leoli'n gynnil o fewn y dirwedd naturiol yn nodweddiadol o weithiau celf Naturiolaidd. Er bod peintio en plein air yn arfer cyffredin i lawer o artistiaid Naturiaethol, cwblhaodd Constable ei baentiadau yn ei stiwdio yn Llundain.

Waeth ble y cafodd ei beintio, mae'r paentiad hwn yn enghraifft berffaith o sut Cyflwynodd artistiaid naturiaethol giplun anffurfiol o fyd natur. Mae cywirdeb y paentiad yn cyfleu rhinweddau emosiynol a barddonol y dirwedd yn gynnil.

The Hay Wain (1800) gan John Constable; Ernst Ludwig Kirchner, CC0, trwy Wikimedia Commons

Codiad Haul yn y Catskills (1826) gan Thomas Cole

Mae'r paentiad hwn yn un o'r rhai cyntaf gan yr arlunydd tirluniau o Loegr-Americanaidd. Gan ddod o hyd i ysbrydoliaeth yn yr ardaloedd o amgylch Dyffryn Afon Hudson, Cole oedd un o'r artistiaid cyntaf i gyflwyno'r tirweddau hyn yn arddull Rhamantiaeth Ewropeaidd. Mae llawer yn ystyried Cole fel tad ysgol Afon Hudson ac ni allwn orbwysleisio ei rôl yn datblygu arddull y Naturiaethwr.

Mae'r paentiad yn cyflwyno golygfa o frigiad creigiog wedi'i ymdrochi yng ngolau'r haul yn gynnar yn y bore. Gallwch weld y niwl chwyrlïol yn codi o ddyffrynnoedd mynyddoedd Catskill ac yn dal golau'r haul. Mae'r mynyddoedd tywyll ar y gorwel wedi'u fframio gan frwsh tanglyd, coed wedi cwympo, a chreigiau garw. Mae'r olygfa sydd gennym trwy'r paentiad hwn o Americanwr heb ei lygru

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.