Celf Unlliw - Golwg ar Gelf Unlliw Trwy Hanes

John Williams 30-09-2023
John Williams

Tabl cynnwys

Mae ystyr arwyddocaol i liwiau. Yn nwylo artistiaid monocromatig, gall lliw effeithio ar wylwyr a hyd yn oed newid cwrs hanes. Nid yw'n syndod felly bod rhai artistiaid wedi dewis archwilio posibiliadau lliw trwy gyfyngiad. Trwy ganolbwyntio ar un lliw arbennig, mae artistiaid wedi agor pyrth i ddyfnderoedd canfyddiad, naill ai i bwyntio at ysbrydolrwydd neu ddim byd.

Celfyddyd Unlliw a Baich Ystyr

Terfynau gwaith celf unlliw ei hun i un lliw, gan gynnwys naill ai gwyn neu ddu i drin tôn. Mae'r diffiniad monocromatig mewn celf yn amrywio ond roedd y delweddau cynharaf a wnaed erioed ar y ddaear wrth gwrs yn unlliw wrth i baentiadau cynhanesyddol ragddyddio technoleg pigment.

Yn rhyfedd iawn, ymhell ar ôl i fodau dynol ddatblygu sbectrwm caleidosgopig o liwiau, parhaodd llawer o artistiaid i ddewis un yn unig.

Hanes Paentio Unlliw mewn Celf Orllewinol

Yn y 12fed ganrif, dechreuodd urdd fynachaidd gynnar o'r enw y Sistersiaid gofleidio esthetig arbennig a ragnodwyd gan y pen o'u hurdd, Bernard o Clairvaux. Yn 1134, lluniodd un o'r dogfennau cyfreithiol cyntaf ar estheteg yn amodi mai mewn du a gwyn yn unig y gwneid yr holl addurniadau yn ei fynachlogydd Sistersaidd.

Teimlai Bernard o Clairvaux fod lliw yn ddiangen ac yn gor-symbylu'r synhwyrau . Bwriadwyd ei fynachlog fel gofod tawelroedd yr ateb unwaith eto'n gysylltiedig â phaletau lliw cyfyngedig, ond y tro hwn gyda chefniad llwyr ar ystum.

Byddai artistiaid cysyniadol ifanc fel Joseph Kosuth yn beirniadu Moderniaeth am ei hunanfoddhad gan ei herio i archwilio Cysyniadaeth. Fel peintwyr clasurol, parhaodd artistiaid monocromatig i ddysgu mwy am beintio trwy leihau eu palet. Arweiniodd hyn at haniaethu pellach a allai bwysleisio gwrthrychedd y paentiad i gyfiawnhau ei ffurf mewn termau cysyniadol.

Roedd Morris Louis yn un o ddetholiadau Greenberg o beintwyr ôl-Arluniadol. Mae ei baentiad 7 Efydd (1958) yn enghraifft o'r artist yn atal yr ystum y tu hwnt i oblygiad defnydd. Yn syml, cymhwysodd yr artist liwiau amrywiol ar ben y cynfas a gadael i ddisgyrchiant wneud y gweddill. Arweiniodd hyn at lif hylif ar i lawr o liw ocre mwdlyd. Nid oes unrhyw strociau brwsh ac mae'r artist yn syml wedi gadael i'r paentiad ddod yn ei hun.

Roedd Tynnu Ôl-Beintiwr yn ffordd o greu gweithiau celf a oedd yn fwriadol amhersonol mewn ymateb i Fynegiant Haniaethol. Er mwyn cyfyngu ar fynegiant, arbrofodd yr artistiaid hyn â chyfyngu ar liwiau.

Roedd y paentiadau monocromatig, weithiau deuawdol, yn aml yn cael eu nodweddu gan dechnegau llinol, geometrig, mympwyol. Dylanwadodd arddangosfa MoMA Clement Greenberg ym 1964 o Echdyniad Ôl-Beintyddol yr hyn a fyddai'n digwydd.a elwir yn Hard-Edge Painting and Minimalism.

Minimaliaeth a Frank Stella

Oherwydd iddi barhau i edrych i mewn iddi ei hun, roedd celf unlliw yn cadw natur amrwd hunan-ddatguddiad ac atgynhyrchu. Dywedodd Frank Stella, sy'n adnabyddus am ei baentiadau monocrom, yn syml bod paentiad yn arwyneb gwastad gyda phaent arno ac mai “yr hyn a welwch yw'r hyn a welwch”.

Mae ei baentiadau yn pwysleisio'r ffurf gerfluniol o'r cynfas a pharhau â'r traddodiad hir o beintwyr yn defnyddio peintio i ddysgu mwy am beintio eu hunain.

Frank Stella yw un o'r artistiaid cyntaf y gellir ei adnabod fel Minimalydd. Roedd minimaliaeth ar ei hanterth yn y 1960au a'r 70au. Roedd yn gyfuniad o dueddiadau Pop Art a yrrir gan wrthrychau a thueddiadau ymylol y Tynnu Sylwebyddion Ôl-Beintiwr. Gwnaethpwyd cyfres o baentiadau Stella, a elwir yn “The Black Paintings”, o baent a brwshys masnachol rhad.

Mewn ymgais i archwilio ei graidd, byddai Stella yn peintio streipiau ar gynfas a'i alw'n dydd.

Fel yn ei baentiad Die Fahne Hoch (1959), defnyddiodd Stella y cynfas estynedig a'i fariau ymestyn, fel ei fan cychwyn wrth gymhwyso ei stribedi llofnod o paent du. Roedd yr holl awgrymiadau yn y paentiad, hyd at led y llinellau, yn cael eu cymryd o strwythur y cynfas ei hun. Yn y modd hwn, atgyfnerthodd Stella wrthrychedd ypeintio. Unwaith eto, roedd y symlrwydd yn rhith. Mae teitl Stella, Die Fahne Hoch, yn cyfieithu fel “Codwch y Faner”, teitl Almaeneg anthem Natsïaidd.

Capel Rothko (1965 – 1966)

Tra bod artistiaid Cysyniadol a Phop yn ceisio gwahanu celf oddi wrth y gwrthrych, parhaodd Mynegiadwyr Haniaethol a pheintwyr maes lliw i archwilio peintio trwy unlliw. Aeth Rothko gam ymhellach na Pollock a Stella trwy gynnal a chuddio ystumiau artistig ar yr un pryd. Amlygodd ei baentiadau brofiad arwyneb y cynfas trwy gyffyrddiad ysgafn yr artist. Mae paentiadau Rothko yn cadw gwrthrychedd tra'n cynnig ymdeimlad o'r aruchel.

Comisiynwyd “The Rothko Chapel” yn Houston, Texas yn wreiddiol fel Capel Catholig, ond yn fuan daeth yn Gapel anenwadol, a gallai hyd yn oed yn gweithredu fel Capel anffyddiwr neu agnostig.

Mae'r Capel yn gartref i dri phaentiad maes lliw piws-ish monocromatig mawr. Mae eu diffyg delweddaeth grefyddol yn amlygu argyfwng yn iaith paentio crefyddol traddodiadol. Mae'r paentiadau yn gwneud i ni feddwl am Malevich a chwestiynu a yw rhywbeth wedi'i dynnu neu ei guddio.

Tu mewn i Gapel Rothko a leolir yn Houston, Texas, Unol Daleithiau America; Alan Islas, CC BY-SA 4.0, trwy Wikimedia Commons

Ond rhith yw'r duwch unwaith eto. Mae'r cynfasau mewn gwirionedd yn cynnwys llawer o haenauo liw. Mae'r golau sy'n arllwys i mewn o ffenestr do'r Capel yn gwneud i'r lliwiau osgiliad rhwng porffor, brown a du. Nid oes gan y golau sy'n gwneud i'r paentiadau ymddangos yn wahanol yn dibynnu ar yr amser o'r dydd unrhyw beth i'w wneud â'r paentiadau, sydd eu hunain yn aros yr un peth. Mae’r paentiadau hyn yn gyfeiriadau at hollbresenoldeb Duw, er bod ein gweledigaeth ohono’n amrywio ar sail ein gwyliadwriaeth.

Mae’n ymddangos bod magwraeth Iddewig Rothko wedi dylanwadu ar y Capel wythonglog. Ni chaniateir i Iddewon Hasidig ddefnyddio enw Duw. Iddewon Uniongred sy'n ysgrifennu enw Duw, yn ei grafu neu'n ei guddio trwy ysgrifennu “G-d”. Mae diffyg ffigwr a di-liw y paentiadau hyn yn gwneud dau beth: roedd paentiadau monocromatig Rothko yn wynebu syniadau ysbrydol tra ar yr un pryd yn cydnabod eu hanwybodaeth.

I Rothko, roedd peintio yn arfer ysbrydol fel y bu i Pollock a llawer o arlunwyr monocromatig eraill. Roedd ei ddefnydd cyniledig o liw yn borth i'r byd ysbrydol.

Mae sefyll ym mhresenoldeb y Rothko's hyn yn caniatáu inni fynd i mewn i gyflwr o fyfyrdod. Wrth i'r ddaear symud o amgylch yr haul, mae'r golau'n dod i mewn i'r Capel o'r nenfwd, gan lanio a thrai gan ddatgelu agweddau cudd o'r paentiadau coffaol.

Dyfodol Celfyddyd Unlliw

Gellir gweld celf monocromatig fel sylfaen pob celfyddyd. Yn lle ildio i dreigl amser, mae'nyn atgyfodi ei hun yn barhaus ac yn ymateb i argyfyngau newydd ym myd peintio, gyda’i hun. Mae celf unlliw yn barhaus yn cynnig cyfleoedd i ni ystyried beth yw pwrpas celf a beth mae'n gallu ei wneud. Mae wedi profi ei hun fel ymateb gorau peintio i ddatblygiadau yn y cyfryngau newydd.

Trwy dynnu mwg a drychau realaeth technicolor, mae celfyddyd monocromatig yn lle hynny yn awgrymu beth yw'r gwrthrych celf ac ymyrraeth yr artist arno mewn gwirionedd.

Wrth gwrs, gan fod ffotograffiaeth wedi disodli llawer o gyfryngau traddodiadol a delweddau monopolaidd monocromatig, mae rhai artistiaid yn parhau i ddefnyddio paentio fel ymateb. Mae paentiadau brawychus Gerard Richter yn defnyddio effaith aneglur hyperrealist, sy'n eu gosod rhywle rhwng paentiadau a ffotograffau. Mewn paentiad mwy haniaethol Gray Mirror (1982), peintiodd Richter len o wydr llwyd a drawsnewidiodd y gwydr yn ddrych gan harneisio delwedd o'r gwyliwr yn ei hanfod.

Cyfansoddiad Suprematist: White on White (1918) gan Kazimir Malevich, a leolir yn yr Amgueddfa Celf Fodern yn Ninas Efrog Newydd, Unol Daleithiau America; Kazimir Malevich, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Hyd yn oed ym myd cyflym y cyfryngau digidol a chymdeithasol, mae celf monocromatig yn cadw ar y blaen drwy ailddyfeisio ei hen draddodiadau. Y flaenoriaeth Ôl-Finimalaidd o'r broses artistig a'r hyn y gallem ei alw'n brofiad defnyddiwr yn awrwedi hwyluso symudiad o ffocws ar y gwrthrych i ffocws ar ymgysylltu. Mae Cyfres Anfeidredd Net Yayoi Kusama (1959-Presennol) ar y dechrau yn ymddangos fel llu o ddotiau ôl-Finimalaidd syml, ond mae wedi dod yn deimlad firaol ers hynny.

Mae miloedd o bobl wedi bachu'r hunlun chwenychedig hwnnw yn amgylcheddau monocromatig cyfansoddiadol yr artist hwn. Mae proses greadigol enigmatig Kusama yn cynhyrchu unrhyw beth o ddotiau neu chwyrliadau monocromatig penysgafn i wrthrychau tri dimensiwn monocromatig wedi’u gorchuddio ag allwthiadau meddal. Mae'r gweithiau hyn wedi mynd â'r rhyngrwyd yn ddirybudd a byddan nhw'n siŵr o ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o artistiaid i herio cyfyngiadau.

Edrychwch ar ein stori gelf unlliw yma!

Cwestiynau Cyffredin 5>

A wnaeth Pablo Picasso Gelf Unlliw?

Ydw. Mae Y Cyfnod Glas yn aml yn cael ei enwi fel rhan o chwilota Picasso i unlliw. Er ei bod yn wir bod llawer o'r paentiadau wedi'u gwneud mewn amrywiadau o las, roeddent yn aml yn cynnwys lliwiau eraill i gydbwyso'r glasni. Mae enghreifftiau celf monocromatig i’w gweld yng nghyfnod Ciwbaidd Picasso. Un o'r enghreifftiau mwyaf adnabyddus yw Guernica (1935) sy'n rhannu techneg bron yn union yr un fath â fersiwn Picasso o Las Meninas (1957) sef un o 44 o beintiadau a wnaeth fel gwrogaeth iddo. Diego Velasquez Las Meninas , rhai ohonynt mewn lliw, llawer ohonynt mewn du agwyn.

A yw Celf Unlliw yr un peth â Minimaliaeth?

Na. Mae'n bosibl gwneud celf finimalaidd nad yw'n unlliw ac mae'n bosibl gwneud celf monocromatig nad yw'n finimalaidd. Ond fel celf unlliw, mae Minimaliaeth yn mynnu ei bod yn cael ei gwerthfawrogi am ei rhinweddau ffurfiol ac nid ei chynnwys. Gellid dadlau bod Minimaliaeth yn ymateb cerfluniol i dyniad ôl-Beintiwr. Cymerodd artistiaid allweddol fel Donald Judd , Tony Smith, Sol Lewitt, Robert Morris, a Carl Andre arnynt eu hunain i bwysleisio gwrthrychedd celf nid trwy beintio, ond trwy wrthrychau eu hunain.

Beth Ydy Unlliw?

Yn y bôn, mae unlliw yn golygu bod rhywbeth yn cynnwys un lliw. Mae'r diffiniad monocromatig mewn celf yn awgrymu bod y gwaith celf yn defnyddio un lliw yn unig, yn aml yn cynnwys gwyn neu ddu i drin naws y ddelwedd.

Beth Mae Duo-Tone yn ei Olygu mewn Celf?

Mae gweithiau celf deuawd yn cynnwys dau liw yn lle un. Roedd Andy Warhol yn adnabyddus am naws ddeuawd du a choch.

i fynachod ganolbwyntio ar weddi a myfyrdod. Am y rheswm hwn, sicrhaodd fod gwydr lliw a llawysgrifau goleuedig y fynachlog wedi'u peintio'n gaeth mewn unlliw.

Tra bod y cysyniad ffurfiol o beintio unlliw wedi'i sefydlu at ddibenion crefyddol neu fynachaidd, daliodd ymlaen a yn y pen draw daeth yn ffurf gelfyddyd ddymunol. Roedd aristocratiaid a phendefigion y teulu brenhinol Ffrengig a'r teuluoedd Bwrgwyn, yn glod i fod y cyntaf i gomisiynu gweithiau celf wedi'u paentio mewn du a gwyn yn unig.

The Dylan Painting <10 St. Mathew ac Angel (ca. 1477) yw un o'r enghreifftiau cynharaf y gwyddys amdano o beintio du a gwyn yng nghelf y Gorllewin. Fe'i gwnaed o dan arweiniad Andrea Delverocchio a oedd yn feistr ar lawer o artistiaid Dadeni Eidalaidd gan gynnwys Leonardo Da Vinci. Mae o leiaf 16 o'r astudiaethau hyn wedi goroesi ac yn dangos sut y defnyddiodd artistiaid yn y Dadeni baentio monocrom fel dyfais ddysgu archwiliadol.

Y farchnad a'r gwerthfawrogiad o baentiadau monocrom wrth i gynnyrch gorffenedig dyfu'n esbonyddol erbyn y 1600au. Rhoddodd y Ffrancwyr yr enw “Grisaille” i’r ffurf gelfyddydol newydd boblogaidd hon, yn deillio o ‘gris’, y gair Ffrangeg am lwyd.Roedd y diffiniad monocromatig hwn mewn celf hefyd yn cyfeirio at danbeintiadau neu beintiadau rhagarweiniol wrth i artistiaid barhau i ddefnyddio monocrom fel modd o wella eu techneg, gan fod paentio mewn du a gwyn wedi newid canfyddiad ffurfiol a gofodol delwedd.

Gwnaeth yr arlunydd Neo-Glasurol Jean Auguste Dominque Ingres chwe fersiwn gwahanol o'i Odalisg enwog (1814). Dilynwyd y fersiwn lliw gwreiddiol o Odalisque gan y fersiwn unlliw Odalisque yn Grisaille (1824-1834). Ar ôl dechrau fersiwn Grisaille ddegawd yn ddiweddarach, fe'i cadwodd yn ei stiwdio am flynyddoedd lawer. Roedd y fersiwn lai hwn wedi'i rhyddhau o lawer o fanylion yr Odalisg cyntaf. Fel hyn, daeth yn haniaethol braidd a ddatgelodd agweddau newydd ar y ddelwedd.

Whistler and the White Cube

Tra bod llawer o artistiaid yn parhau i arloesi ac ymroi i baentio monocromatig ffigurol, y Modernwyr oedd hi. a aeth â rhinweddau haniaethol Grisaille i'r lefel nesaf. Roedd peintwyr wedi wynebu argyfwng anochel ynghylch eu gallu i ddatblygu iaith fodern ar gyfer peintio.

Yn y byd modern sy’n newid yn gyflym, dewisodd artistiaid gyfyngu ar eu palet lliw er mwyn ymateb i estheteg y cyfryngau newydd .

Gwyn yn aml fu'r awgrym gweledol ar gyfer rhinwedd, diniweidrwydd, a phurdeb. Fodd bynnag, mae hanes celf yn datgelu ochrau sinistri'r lliw dyrchafedig hwn. Drwy gydol hanes, mae gwyn mewn celf wedi cario ideolegau arswydus o ymrannol ac yn aml yn ormesol. O wynnu'r Amgueddfa Brydeinig o'r cerfluniau Hen Roeg a fu unwaith yn amryliw, gan ddechrau ar 25 Medi 1938, i ddamcaniaethau Immanuel Kant am harddwch delfrydol yn ei Critique of Judgment (1724-1804).

Gweld hefyd: Sut i Dynnu Gwenyn - Tiwtorial Cam-wrth-Gam i Wneud Lluniadu Gwenyn yn Hawdd

Hunanbortread o'r enw Trefniant mewn Llwyd: Portread o'r Peintiwr (c. 1872) gan James McNeill Whistler, a leolir yn Sefydliad Celfyddydau Detroit ym Michigan, Unol Daleithiau America; James McNeill Whistler , Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Ym 1883, dilynodd yr artist Americanaidd o Brydain J.M. Whistler yr un peth gyda'i arddangosfa Campwaith o Dreidi . Ynddo, cyflwynodd luniau newydd yr oedd wedi'u cynhyrchu yn ystod ymweliad â Fenis. Roedd Whistler yn adnabyddus am ei baentiadau cain o'r cyfnod neo-Rhamantaidd a'i obsesiwn â gwyn.

Roedd ei weithiau newydd yn wyn, monocrom, ac wedi'u mowntio mewn fframiau gwyn gan Whistler. ei hun wedi dylunio a hongian ar waliau oedd hefyd yn wyn. Arloesodd yr arddangosfa ofod oriel wen, sydd bellach yn hollbresennol yn y byd celf.

Trefniant Llwyd a Du Rhif 1 (Mam Whistler) (1871) gan James McNeill Whistler, a leolir yn y Musée d'Orsay ym Mharis, Ffrainc; James McNeill Whistler , Parth cyhoeddus, drwyComin Wikimedia

Gyda’i arddangosfa, cadarnhaodd Whistler gwyn fel lliw llym ac unigryw yr elît artistig. Mae'r Ciwb Gwyn yn gain a newydd, ond hefyd yn ddi-haint ac yn ddigroeso. Serch hynny, cofleidiodd byd celf fodern yr 20fed ganrif yr esthetig gydag enghreifftiau celf monocromatig o weithiau gwyn anhreiddiadwy a gofodau sydd wedi newid cwrs hanes celf.

Croes Suprematist Gwyn Kazimir Malevich (1920-1921) daeth yn fuan ar ôl Chwyldro Hydref.

Y groes wen lydan ar gefndir gwyn yn gwawdio byd oedd ymhell o fod yn ddi-haint a phur. Yn yr un modd, mae Cathedra (1951) a Gorsafoedd y Groes (1958-66) Barnett Newman yn ildio eu hunain i’w gwynder eu hunain a grymoedd goruchel natur a ffiseg. Daeth y cymylau byrhoedlog o liw a meysydd amrywiol yn haniaeth pur er mwyn haniaethu.

Gweld hefyd: Awgrymiadau Peintio Dyfrlliw - Sut i Beintio Gyda Dyfrlliw i Ddechreuwyr

Kazimir Malevich a'r Sgwâr Du (1915)

Roedd goruchafiaeth yn gelfyddyd ddylanwadol yn Rwsia symudiad a ddigwyddodd rhwng 1913 a diwedd y 1920au. Yn ôl ei sylfaenydd Kazimir Malevich , a ystyrir yr artist Rwsiaidd cyntaf i greu gweithiau celf nad ydynt yn gynrychioliadol, roedd Suprematism yn cynrychioli “goruchafiaeth teimlad pur neu ganfyddiad yn y celfyddydau darluniadol.”

<0 Gyda’r genre hwn, roedd Malevich eisiau “rhyddhau’r paentiad o faich y gwrthrych”. Yn absenoldeb pwncmater, gallai'r gwyliwr ganolbwyntio ar faterion ffurfiol y gwaith celf monocromatig megis siâp, gofod, a lliw.

Sgwâr Du (Sgwâr Du) (1915) gan Kazimir Malevich, a leolir yn Oriel Tretyakov ym Moscow, Rwsia; Kazimir Malevich, parth cyhoeddus, trwy Comin Wikimedia

Gwnaethpwyd Sgwâr Du Malevich (c. 1915) mewn pedwar fersiwn a chafodd ei arddangos yn yr arddangosfa grŵp olaf o baentiadau Futurist yn St Petersburg rhwng 17 Rhagfyr 1915 a 17 Ionawr 1916. Crogodd ei Sgwâr Du yn uchel yng nghornel yr ystafell a'i ddisgrifio fel “an icon for my time” gan gyfeirio at y traddodiad uniongred o hongian eiconau. Honnodd fod Sgwâr Du yn beintiad realistig go iawn oherwydd ei fod yn sgwâr du go iawn, tra bod y rhan fwyaf o'r gweithiau celf yn rhith o bethau eraill.

Ond darlun Malevich Trodd Black Square allan i fod yn chwarae tric ei hun. Ar ôl dadansoddi'r paentiad o dan belydr-x, darganfu gwyddonwyr fod haen o destun o dan y paent du sy'n darllen: 'Negroes yn brwydro mewn ogof'.

Roedd hyn naill ai'n deyrnged i waith 1897 gan artist Ffrengig Alphonse Allais, a oedd hefyd yn sgwâr du o'r enw: ' Negroes yn Ymladd mewn Seler Liw Nos ', neu Combat de Nègres dans un tunnel Paul Bilhaud> neu Negroes yn ymladd mewn twnnel (1882), y credir mai dyma'r cyntaf o'r dusgwariau a ddangoswyd yn arddangosfa Incoherent Arts ym Mharis ym 1882.

International Klein Blue

Roedd Yves Klein yn arlunydd a oedd wedi ei swyno gan ryddid erioed. Wedi'i eni ym 1928 i deulu o Ffrancwyr a oedd yn dda ei barch, daeth ei arfer artistig yn ffordd iddo archwilio'r hyn oedd y tu hwnt i'r byd materol. Ar y dechrau, cafodd ei fwyta gan wneud celf unlliw bob un o flociau sengl o arlliwiau amrywiol o goch, coch pylu, melyn, melyn llachar, ac yn y blaen.

Ond unwaith iddo archwilio'r lliw glas, Yves Ymroddodd Klein yn llwyr i baentiadau a oedd nid yn unig yn ymddangos yn las, ond hefyd yn las.

IKB 191 (1962) gan Yves Klein; Yves Klein, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Aeth Klein ymlaen i ddyfeisio ei liw glas ei hun. Cysegrodd ei gyfres o baentiadau unfath i las. Ceisiodd greu byd cyfan yn seiliedig ar ei liw newydd. Roedd am iddo efelychu glas y môr, yr awyr, ac anfeidredd. Bedyddiodd ei baent newydd “International Klein Blue”.

Roedd ei baentiadau monocrom yn cynnwys triniaeth fanwl o'r cynfas. Sgrim cotwm wedi'i wehyddu'n denau iawn oedd y rhain a oedd wedi'i orchuddio â llaeth ac ar ôl hynny rhoddwyd y paent yn gyfartal. Mae'r gweadau canlyniadol ar y cynfasau yn unffurf ond yn unigryw o gywrain.

Mae'r paentiadau mor haniaethol fel eu bod wedi dychwelyd yn ôl i natur. Roedd Yves Klein yn gobeithio y byddai'r gwyliwr yn negyddu'r angenam ystyr a phrofwch y paentiad yn syml gan y byddent yn profi awyr las llachar, a dyna pam y galwodd Klein ei luniau yn “ffenestri agored i ryddid”.

Jackson Pollock a Nodau’r Oes

Tra byddai mudiadau fel Group Zero a DeStijl yn datblygu ymhell ar ôl Rwsia gomiwnyddol totalitaraidd y 1930au a thwf Ffasgaeth yn y Gorllewin, erbyn diwedd yr ail ryfel byd yn 1945 byddai tynnu dŵr yn dod i Efrog Newydd.

Ceisiodd artistiaid ddehongli'r byd cyfnewidiol o'u cwmpas trwy weledigaethau cosmig ac ysbrydolrwydd. Rhoddwyd pwyslais ar fynegiant unigolyddol a oedd yn archwilio beth allai rhyddid fod yn y cyd-destunau newydd hyn ar ôl y rhyfel. Roedd gan Mynegiant Haniaethol , a ddaeth i'r amlwg yn y 1940au a'r 1950au, gynsail organig a seicolegol fel yr arddull Mynegiadaeth o'i flaen.

Jackson Pollock yw un o'r Abstract mwyaf adnabyddus Arlunwyr mynegiadol. Roedd ei dechneg, a alwodd yn 'acti paint', yn cynnwys tasgu, taflu, ac arllwys paent ar y cynfas a oedd yn aml yn cael ei osod ar y llawr a chamu arno.

Rhif 1 (Mist Lafant) (1950) gan Jackson Pollock, a leolir yn yr Oriel Gelf Genedlaethol yn Washington D.C., Unol Daleithiau America; Jackson Pollock, CC BY-SA 4.0, trwy Wikimedia Commons

Mae ei baentiad Rhif 32 (1950) yn cynnwys strociau hylif o baent hylifedig mewn du yn unig. Y paentiadei wneud yn ei stiwdio talaith Efrog Newydd ar gynfas wedi'i gyflwyno ar y llawr pren. Roedd y paentiad yn darllen fel paentiad a dim byd arall oherwydd bod yr arlunydd wedi gorfodi'r gwyliwr i weld y paent am yr hyn ydoedd, gan roi mwy o ystyr i'r deunyddiau a sut y cawsant eu trin. Awgrymodd beirniad Americanaidd ac eiriolwr Jackson Pollock Clement Greenberg fod Moderniaeth yn ymwneud â defnyddio disgyblaeth i feirniadu ei hun i harneisio ei rhinweddau hanfodol.

Er mai mynegi rhyddid oedd bwriad y paentiad, mae hefyd yn amlygu ymdeimlad o strwythur . Mae'r llinellau ysgafnach yn cael eu cydbwyso gan y smotiau mwy ac yn cyfrannu at harmoni gweledol arwyneb y paentiad.

Defnyddiodd Pollock amrywiaeth o weadau i greu'r cyfansoddiad trwy gyferbynnu ardaloedd sgleiniog o baent â rhai sych, rhannau talpiog, a staen. Roedd ei allbynnau alcoholig ymddangosiadol ar hap yn aml yn drysu'r cyhoedd a oedd yn chwilio am ystyr. Eglurodd ei fod yn peintio “amcanion yr oes” ac nad oedd angen iddo efelychu natur oherwydd “Myfi yw natur”. 1950au, roedd celf wedi gadael byd gwrthrychedd yn gyfan gwbl. Roedd Perfformio, Pop, a celf gysyniadol yn boblogaidd, ac roedd dynameg ystumiol Mynegiadol Haniaethol Pollock, Willem De Kooning, a Robert Motherwell yn hen newyddion.

Unwaith eto, peintio gorfod dyfeisio tric newydd er mwyn cadw i fyny. Mae'r

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.