Celf Rufeinig - Astudiaeth Byr o Hanes Celf Rufeinig Hynafol

John Williams 25-09-2023
John Williams

Yn union fel yr adnabyddir Gwlad Groeg fel “crud” neu “fan geni” ein byd Gorllewinol neu ein gwareiddiad, mewn parch bron yn gyfartal, gelwir Rhufain yn “Brifddinas y Byd”, fel arall Caput Mundi yn Lladin. Rhufain yw prifddinas yr Eidal a rhanbarth Lazio (a elwir hefyd yn Latium ). Mae gwaith celf Rhufeinig mor amrywiol â diwylliant Rhufeinig, yn amrywio o baentiadau, cerflunwaith, pensaernïaeth, mosaigau, gwaith gwydr, gwaith metel, ymhlith llawer o rai eraill. Bydd yr erthygl hon yn archwilio nodweddion Celfyddyd Rufeinig a sut y tyfodd yr anheddiad Eidalaidd hwn a oedd unwaith yn fach yn Caput Mundi .

Y Ddinas Dragwyddol: Golwg Byr ar Hanes Rhufeinig

Y bardd Rhufeinig Tibullus a ddisgrifiodd Rufain fel “Y Ddinas Dragwyddol” ( Urbs Aeterna ) yn ystod y 1af ganrif CC. Daeth y teimlad y tu ôl i'r term annwyl hwn o'r gred ddiysgog yn Rhufain fel dinas, a'i gallu i oddef a goroesi unrhyw ryfel neu galedi.

Cawn yr appeliad hwn yn Marwnadau Tibullus ( 2.5, 23-24), yn cyfeirio at y myth am y modd y darganfuwyd Rhufain gan ddau efaill, Romulus a Remus: “ Romulus aeternae nondum formaverat urbis moenia, consorti non habitanda Remo.” (Cyfieithir hwn o'r Lladin i “Nid oedd Romulus eto wedi adeiladu muriau’r ddinas dragwyddol lle nad oedd ei frawd Remus i fyw mewn partneriaeth”).

Y Brodyr, Yn Anghydfod ynghylch Sefydlu Rhufain, Ymgynghorwch â’r Augurs, pl .7 oddi wrth yymddangos yn fwy gwastad yn hytrach na thri dimensiwn. Cafodd y gwahanol fotiffau a ddefnyddiwyd eu hysbrydoli gan flodau a'r amgylchedd naturiol. Roeddent hefyd yn darlunio delweddau a golygfeydd o'r Aifft. Gwelir enghreifftiau o'r arddull hon yn y Villa Agrippa Postumus (c. 10 CC).

Fresco o ffigurau dynol ac anifeiliaid mewn tirwedd wledig ddelfrydol gydag adeiladau a cherfluniau sacral, o'r drydedd arddull o baentio waliau Pompeaidd; ArchaiOptix, CC BY-SA 4.0, trwy Wikimedia Commons

Pedwerydd Arddull: “Arddull Cymhleth”

Digwyddodd yr Arddull Cymhleth rhwng 60 a 79 CE. Disgrifir yr arddull hon yn aml fel cyfuniad o'r tair arddull uchod. Roedd yn darlunio dynwared marmor, manylion pensaernïol paentio, yn ogystal ag addurniadau'r Trydydd Arddull mwy addurniadol. Daeth y testun yn fwy amrywiol hefyd, gan ddarlunio nid yn unig golygfeydd naturiol y tirweddau, ond hefyd themâu a ffigurau mytholegol, yn ogystal â chynnwys bywydau llonydd.

Gwelir enghraifft o'r arddull hon yn Nhŷ'r Arglwyddi. y Vettii, a oedd yn dŷ tref mawr gyda nifer o baentiadau Rhufeinig hynafol manwl yn addurno waliau pob ystafell. Ceir enghraifft enwog yn yr Ixion Room, yn cynnwys paneli lluosog o ffigurau amrywiol a manylion pensaernïol sy'n gwneud i bob panel ymddangos fel pe bai'n rhan o'r amgylchedd go iawn.

Ystafell Ixion yn Nhŷ'r Vettii, paentio yn ypedwerydd arddull gan Giacomo Brogi; Giacomo Brogi, CC BY-SA 4.0, trwy Wikimedia Commons

Pensaernïaeth Rufeinig

Wrth feddwl am bensaernïaeth Rufeinig fel arfer mae un adeilad yn sefyll allan, un rydyn ni i gyd yn gyfarwydd â, ac yn un sy'n wirioneddol dragwyddol mewn ffilmiau epig a llenyddiaeth: y Colosseum . Fodd bynnag, nid dyma'r unig ddarn amlwg o bensaernïaeth a ddyluniwyd gan y Rhufeiniaid.

Yn wir, cyflwynodd pensaernïaeth Rufeinig ddyluniadau a deunyddiau adeiladu newydd ac arloesol a fyddai'n llywio dyfodol pensaernïaeth am ganrifoedd i ddod.

Adeiladodd y Rhufeiniaid wahanol fathau o adeiladau yn amrywio o demlau i adeiladau addas at ddibenion adloniant, fel y Colosseum enwog, ar ffurf amffitheatr. Roedd y tai yn amrywio o ffermdai ( filas ) i flociau o fflatiau ( insulae ) mewn ardaloedd trefol mwy poblog (yn debyg iawn i’n harddull byw trefol yn yr 21ain Ganrif). Arloesodd y Rhufeiniaid hefyd wrth adeiladu baddonau a thraphontydd dŵr, a oedd yn caniatáu dŵr glân i mewn i'r ddinas.

Y Chwyldro Pensaernïol Rhufeinig

Digwyddodd y Chwyldro Pensaernïol Rhufeinig o ganlyniad i'r darganfyddiadau pwysig a wnaed wrth ddefnyddio deunyddiau adeiladu fel concrit, o gwmpas a rhwng y 1af Ganrif CC i'r 3edd Ganrif CC. Cafodd yr hyn y cyfeirir ato fel “concrit Rhufeinig”, neu opus caementicium , ei wneud o ddeunydd adeiladu newydd o’r enw “pozzolana” (folcaniglludw). Ychwanegwyd hwn at y morter a ddefnyddiwyd eisoes gan y Rhufeiniaid i’w wneud yn gryfach, gyda’r gallu i osod o dan y dŵr.

Cyfeiriwyd at y chwyldro hwn hefyd fel y “Chwyldro Concrit” a galluogodd systemau mwy effeithiol ar gyfer defnyddio’r bwa. , gan arwain at ddatblygiadau adeiladu yn y siapiau adeiladu cromen a chromen. Enghraifft nodedig o hyn oedd y Groin Vault, a ddatblygwyd gan y Rhufeiniaid. Roedd hwn yn cynnwys dwy Gladdgell Barrel (mae Vaults Baril ar ffurf sylfaenol bwa cromennog) yn ymuno neu'n croestorri ar ddwy ongl sgwâr.

Mae'r pensaer Rhufeinig Vitruvius hefyd yn werth ei nodi a'i wybod yn hanes pensaernïol y Rhufeiniaid. Roedd Vitruvius yn bensaer, yn beiriannydd, ac yn awdur y gwaith arloesol o'r enw De Architectura (“Ar Bensaernïaeth”, tua 30-15 BCE). Cysegrwyd y testun hwn (cymaint damcaniaethol ag yr oedd yn ymarferol) i'r Ymerawdwr Augustus ac archwiliodd arsylwadau Vitruvius am natur pensaernïaeth yn ogystal â'i hanes.

De Architectura gan Vitruvius, cyfieithiad Saesneg cyntaf, yn seiliedig ar y cyfieithiad Ffrangeg gan Claude Perrault, argraffwyd gan Abel Swall a T. Child, 1692; Georges Jansoone (JoJan), Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Pensaernïaeth Rufeinig Weriniaethol

Mae rhai enghreifftiau o'r Cyfnod Gweriniaethol mewn pensaernïaeth Rufeinig yn cynnwys y Temple of Jupiter Optimus Maximus (c. 150 CC). Hwn oedd un o'r strwythurau pensaernïol cyntafyn Rhufain a byddai'n dylanwadu ar lawer o strwythurau eraill oherwydd ei ddyluniad a'i gynllun. Ei dyddiad cwblhau oedd tua 509 BCE, yr un pryd ag y dechreuodd y cyfnod Gweriniaethol a daeth y frenhiniaeth i ben.

Wedi'i lleoli ar Capitoline Hill, mae'r deml hon wedi'i lleoli ar bodiwm (gan roi uchder sylweddol iddi). Mae dyfnder y porth ( pronaos ) yn ymestyn dros dair colofn gyda chwe cholofn ar ymyl blaen y porth, sydd hefyd yn cynnig yr unig fynedfa i'r adeilad. Mae tu mewn y deml wedi'i rannu'n dair ystafell ( cellae ) - cyfeirir at y math hwn o gynllun fel “tridarn” oherwydd y rhaniad tair ffordd.

Teml Iau Optimus Maximus (c. 150 CC); Rijksmuseum, CC0, trwy Wikimedia Commons

Dylanwadwyd ar bensaernïaeth yn ystod y cyfnod hwn gan y math o strwythurau pensaernïol o'r cyfnod Etrwsgaidd, yn ogystal â'r cyfnod Groegaidd. Mae enghraifft ddylanwadol o'r cyfnod Etrwsgaidd yn cynnwys y Temple of Minerva (c. 510 CC). Yma, rydym yn sylwi ar y porth dwfn gyda cholofnau yn arwain i mewn i strwythur y deml.

Mae enghreifftiau eraill o'r cyfnod Gweriniaethol Rhufeinig yn cynnwys Noddfa Fortuna Primigenia (tua diwedd yr 2il Ganrif) wedi'i leoli yn y Palestrina sydd bellach yn fodern (Praeneste yw enw'r ddinas hynafol). Rhennir y cymhleth mawr yn ddau strwythur, yr un uchaf a'r llall yn is. Mae'r rhan uchaf yn rhan o ochr bryn gyda gwahanolstrwythurau eraill, gan gynnwys y deml.

Adluniad o'r Temple of Fortuna Primigenia yn Palestrina gan Pietro da Cortona; Pietro da Cortona, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Mae Temple Portunus (c. 120-80 BCE) yn enghraifft arall. Teml mewn siâp hirsgwar yw hon, wedi'i lleoli yn Rhufain ger prif ardal yr harbwr ger y Forum Boarium. Yma, gwelwn y porth blaen dwfn eto, gyda dwy golofn yn ddwfn, a phedair colofn yn leinio ymyl blaen y porth. Mae'r colofnau yn yr arddull Trefn Ïonig. Ar hyd ochrau allanol y deml, mae pum colofn a phedair arall ar hyd pen ôl y deml (yr un fath â'r ochr flaen).

Adeiladau pensaernïol, yn enwedig temlau, oedd fel arfer yn cael eu hadeiladu fel offrymau enfawr, yn enwedig yn y Fforwm Boarium lle byddai mwy o bobl a digwyddiadau oherwydd ei leoliad ger yr harbwr. Credwyd bod y deml hon wedi'i chysegru i Portunus, duw Rhufeinig o borthladdoedd, giatiau (allweddi), a da byw.

Pensaernïaeth Rufeinig Ymerodrol

Arbrofodd pensaernïaeth Rufeinig imperialaidd fwy â rhai newydd eu darganfod. deunyddiau adeiladu fel concrit. Fe'i defnyddiwyd nid yn unig at ddibenion strwythurol ond hefyd at ddibenion esthetig, sy'n amlwg ym mwâu cromennog Marchnadoedd Trajan (106-12 CE).

Marchnadoedd Roedd Trajan yn rhan o Fforwm Trajan ,ymroddedig i'r ymerawdwr Trajan. Hwn hefyd oedd y fforwm Rhufeinig olaf a adeiladwyd fel rhan o'r fora Rhufeinig (y gair lluosog am forum ). Roedd fforymau yn strwythurau mawr ar gyfer cyfarfodydd cyhoeddus a defodau. Cynlluniwyd yr un hwn gan y pensaer Apollodorus o Ddamascus.

Fforwm Trajan yn Rhufain; Jan Hazevoet, CC BY 3.0, trwy Wikimedia Commons

Mae'r Colosseum (72-80 CE) ymhlith y creadigaethau pensaernïol Rhufeinig enwocaf. Mae ei leoliad yng nghanol dinas Rhufain. Dechreuwyd adeiladu gan yr Ymerawdwr Rhufeinig Vespasian a daeth i ben gyda'i fab, Titus. Fe'i gelwid yn wreiddiol yn Amffitheatr Flavian (oherwydd bod yr ymerawdwyr o dras Flavian).

Mae'r Colosseum yn adeiladwaith cywrain o ddyluniad pensaernïol ac fe'i hadeiladwyd ar gyfer y Rhufeiniaid fel anrheg. Rhai o'r prif weithgareddau a gynhaliwyd oedd gemau gladiatoraidd a sioeau ymladd anifeiliaid. Roedd yn gallu eistedd dros 50 000 o fynychwyr ac yn mesur 620 x 513 troedfedd. Mae yna 80 o fynedfeydd wedi eu dylunio fel mynedfeydd, pob un ag arysgrif o'i rif. Mae'r colofnau sy'n cynnal y bwâu yn cyfuno'r tair arddull Trefn Glasurol (Dorig, Ionig, a Chorinthian).

Darlun o'r Colosseum gan Giovanni Battista Piranesi, 1757; Giovanni Battista Piranesi, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Adeiledd pensaernïol arall, Arch Titus (c. 81 CE) a adeiladwyd i anrhydedduyr ymerawdwr Titus a'r fuddugoliaeth dros y rhyfel Iddewig-Rufeinig. Mae'r bwa wedi'i leoli yn Via Sacra yn Rhufain ac mae'n 50 troedfedd o uchder a 44 troedfedd o led. Mae'n darlunio cerfluniau cerfwedd cywrain ac addurniadol o ddigwyddiadau'r rhyfel Iddewig-Rufeinig, pan ymladdodd Vespasian a Titus gyda'i gilydd. Mae gan y bwa hefyd golofnau mewn arddulliau ffliwtiog a di-ffliw, a'r bwa hwn a fu'n ysbrydoliaeth i gynllun yr Arc de Triomphe (1806) ym Mharis.

Y Mae Pantheon (113-125 CE) yn enghraifft aruthrol arall o'r datblygiadau arloesol a wnaed ym mhensaernïaeth Rufeinig . Comisiynwyd y deml hon, neu “noddfa ddeinamig”, gan Marcus Agrippa er anrhydedd i Augustus. Fodd bynnag, oherwydd difrod gan danau yn 110 CE, aeth yr Ymerawdwr Trajan ati i'w hailadeiladu, ond ar ôl ei dranc, fe'i hailadeiladwyd gan yr Ymerawdwr Hadrian.

Engrafiad o'r Pantheon yn Rhufain , a welir o'r ochr, wedi ei dorri ymaith i ddatguddio y tu fewn, 1553; Amgueddfa Gelf Metropolitan, CC0, trwy Wikimedia Commons

Mae cynllun y Pantheon yn darlunio strwythur mawr, crwn gyda blaen hirsgwar neu bortico. Mae gan y portico wyth colofn arddull Corinthian ar hyd ei ymyl a dwy set o bedair colofn sy'n rhychwantu ei lled mewnol i'r fynedfa. Mae'r gromen yn mesur 142 troedfedd mewn diamedr ac wedi'i wneud o goncrit.

Y tu mewn i'r rotwnda (rhan gron yr adeilad) y Pantheon, mae oculus ar ben uchaf ei cromen(dyma'r unig ffynhonnell o olau i fynd i mewn i'r adeilad, ynghyd â'r fynedfa) wedi'i amgylchynu gan ddyluniadau coffi wedi'u gosod mewn 28 adran yr holl ffordd o gwmpas. Ymhellach, yr hyn a wnaeth yr adeiledd hwn yn fwy unigryw oedd y defnydd o goncrit heb ei atgyfnerthu.

Cerflun Rhufeinig

Roedd cerflunwaith Rhufeinig yn amrywiol yn ei ystod ac yn nodweddiadol wedi'i wneud mewn marmor neu efydd. Roedd llawer o gerfluniau Rhufeinig yn aml yn ddarluniau a ysbrydolwyd gan gerfluniau Etrwsgaidd a Groegaidd. Credid yn aml fod y Rhufeiniaid wedi copïo'r diwylliannau hyn ac nad oeddent wedi gadael unrhyw rai gwreiddiol arloesol eu hunain. Yn ogystal, roedd galw am gerfluniau, a ysgogodd y Rhufeiniaid ymhellach i fasgynhyrchu.

Mae hwn yn bwnc dadleuol, ond dylid nodi bod y Rhufeiniaid wedi cyfrannu mwy o ran gwreiddioldeb nag a allai. i'w gredu.

O'r prif ffurfiau ar gerflunio Rhufeinig oedd portreadaeth. Roedd y rhain yn benddelwau poblogaidd o ffigurau pwysig y cyfnod, boed yn arweinwyr neu'n ffigurau gwleidyddol. Byddai llawer o bobl yn gosod y penddelwau hyn ym mynedfeydd adeiladau i'r cyhoedd eu gweld. Nodwedd nodweddiadol ymhlith y penddelwau portread hyn oedd y darluniad o realaeth yn y ffigwr. Byddai rhai yn ymddangos gyda’u holl “amherffeithrwydd”, fel creithiau neu grychau.

Patrizio Torlonia , neu Pennaeth Patrician Rhufeinig (Canrif 1af BCE) ; Awdur anhysbys Awdur anhysbys, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Mae'r realaeth hon mewn ffiguraucyfeirir ato fel “verism”, sy’n wahaniaeth arddull o’i gymharu â’r arddull Groegaidd o bortreadu’r ffigurau gwrywaidd arwrol a rhyfelgar. Daeth yr arddull Rufeinig yn fwy “warts-and-all”. Mae dadl ysgolheigaidd hefyd ynghylch ystyr pam y portreadwyd y portreadau hyn mewn moesau mor realistig.

Mae rhai damcaniaethau yn awgrymu bod yr “amherffeithrwydd” hyn yn adlewyrchu nodweddion personoliaeth fel doethineb neu harddwch. Daeth yr arddull hon yn fwy cyffredin yn ystod y cyfnod Gweriniaethol a thrwy gydol y cyfnod Ymerodrol.

Roedd portreadau fel arfer o ddynion yn fwy na merched, er bod rhai portreadau o ferched. Mae enghreifftiau o benddelwau Rhufeinig poblogaidd yn cynnwys y Pennaeth Patrician Rhufeinig (Canrif 1af BCE) a'r Fonseca Bust (2il Ganrif BCE), sy'n ddarlun mwy delfrydol o fenyw i'w nodi. rhinweddau harddwch a thegwch benywaidd.

Augustus of Prima Porta (Canrif 1af CC) yw cerflun marmor poblogaidd arall sy'n darlunio Augustus ei hun. Yn y cerflun hwn, gwelwn y duedd tuag at ddarlun mwy delfrydol o'r ymerawdwr sy'n cyfeirio at y Clasuriaeth a welwn gan y Groegiaid.

Cerflun o'r Ymerawdwr Augusto, a leolir yn Prima Porta, Rhufain, a ddarganfuwyd yn 1863; Michal Osmenda o Frwsel, Gwlad Belg, CC BY-SA 2.0, trwy Wikimedia Commons

Roedd rhyddhadau yn ffurf boblogaidd arall ar gerfluniaeth ymhlith y Rhufeiniaid, gyda phynciau hanesyddol cryf yn ymwneud ârhyfel, concwestau, ac amrywiol agweddau eraill perthynol i fywyd a digwyddiadau yr ymerawdwr. Roedd swyddogaethau'r cerfluniau cerfwedd hyn yn ddathliadol neu'n addysgol (didactig).

Er i'r Rhufeiniaid ddarlunio a pharchu eu duwiau Rhufeinig, daeth eu cerfluniau'n fwy gwahanol o ran eu cynnwys na'r prif destun mytholegol a ddarlunnir yn eang yng Nghelfyddyd Roegaidd. Enghraifft boblogaidd o gerflunwaith cerfwedd Rhufeinig yw Colofn Trajan (c. 110 CE) a Colofn Marcus Aurelius (c. 180-193 CE).

Mae Colofn Trajan yn enghraifft aruthrol o’r hyn a gyflawnodd y Rhufeiniaid o ran cerflunwaith cerfwedd. Fe'i comisiynwyd gan yr Ymerawdwr Trajan yn 107 CE i goffau ei fuddugoliaeth dros Dacia (gan gynnwys dwy goncwest). Mae wedi'i leoli yn Fforwm Trajan yn Rhufain. Mae'n mesur 125 troedfedd o daldra ac yn ymddangos fel naratif troellog mewn techneg rhyddhad isel o amgylch y golofn yn arddull Doric Order.

Rhyddhad ar Columna Traiana (Trajan's Colofn, tua 110 CE) yn Rhufain; Wknight94, CC BY-SA 3.0, trwy Wikimedia Commons

Pan edrychwn ar Colofn Marcus Aurelius, mae bron ar yr un lefel â Colofn Trajan yn ei rhinweddau cofiadwy. Fe'i hysbrydolwyd hefyd gan y golofn flaenorol. Fodd bynnag, mae'n wahanol yn ei arddull cerfluniol, gan ddefnyddio'r dechneg rhyddhad uchel. Creodd hyn effaith fwy dramatig a mynegiannol wrth i'r ffigurau godi'n fwy o'rcyfres The Story of Romulus and Remus (1575) gan Giovanni Battista Fontana; Giovanni Battista Fontana, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Nid yn unig un bardd a ysgogodd ysblander y ddinas, ond eraill fel Virgil, bardd Rhufeinig sydd bellach yn dragwyddol, a ysgrifennodd am ddechreuad Rhufain yn ei Aeneid (29 CC-19 CC), cerdd epig am yr arwr Trojan Aeneas a sefydlu Rhufain. Disgrifir Rhufain gan y duw Jupiter fel “ imperium sine fine ”, sy’n cyfieithu i “ymerodraeth heb ddiwedd”.

Sefydlu Rhufain a’i henw yn bwnc trafod eang , fodd bynnag, un o'r straeon tarddiad neu'r mythau sefydlu mwyaf poblogaidd yw Romulus a Remus a grybwyllwyd uchod (y credir hefyd eu bod yn disgyn o Aeneas).

Credwyd bod y ddau frawd yn amddifad a wedi ei adael i farw ger Afon Tiber gan Amulius, eu hewythr a Brenin Alba Longa, a gymerodd hefyd yr orsedd oddi ar ei frawd, Numitor. Daethpwyd o hyd iddynt a'u nyrsio gan flaidd benywaidd ac yn y pen draw fe'u daethpwyd o hyd iddynt gan Faustulus, bugail o'r ardal, a roddodd gartref iddynt. Pan oedd yr efeilliaid yn oedolion, dysgon nhw am eu hanes a llofruddio Amulius, ail orseddu Numitor, a mynd ati i adeiladu dinas newydd ar hyd Afon Tiber.

Fodd bynnag, mae mythau hanesyddol yn dangos bod Romulus wedi llofruddio ei frawd ac a osododd allan i adeiladu Rhufain ei hun. Mae yna wahanol resymau pam iddo ladd eiarwyneb y golofn.

Roedd pennau’r ffigurau’n aml wedi’u gwneud yn fwy na’r hyn oedd yn gymesur yn naturiol ac fe’u gwelwyd o’r plân blaen. Creodd y technegau amrywiol a ddefnyddiwyd i ddarlunio ffigurau ar hyd y rhyddhad troellog o amgylch y golofn fwy o bersbectif a dyfnder.

Roedd colofn Marcus Aurelius i goffau ei ddwy ymgyrch filwrol yn y Danube yn erbyn y Quadi a’r Marcomanni. Mae'n sefyll ar 100 troedfedd o daldra (mewn traed Rhufeinig) ac mae yn yr arddull Doric Order. Lleolir y golofn yn y Piazza Colonna yn Rhufain.

Manylion Colofn Marcus Aurelius , Rhufain; Carole Raddato o FRANKFURT, yr Almaen, CC BY-SA 2.0, trwy Wikimedia Commons

Mae enghreifftiau eraill o gerfluniau Rhufeinig yn cynnwys y Cerflun Marchogol o Marcus Aurelius (c. 163-173 E), sydd wedi'i wneud o efydd ac yn darlunio'r Ymerawdwr Marcus Aurelius ar ei geffyl, gan godi ei fraich dde tra bod ei geffyl yn codi ei goes blaen dde. Dim ond un enghraifft yw'r cerflun sy'n dangos y pwysigrwydd a roddir ar arweinwyr Rhufeinig a'u ceffylau oherwydd ei fod yn arddangos statws a chyflawniad milwrol (cyfeirir at y rhain fel arall fel cerfluniau Marchogol).

Y Portread o'r Pedwar Tetrarch

3> (c. 300 CE) yn enghraifft o gerflun a wnaed yn ystod yr Ymerodraeth Rufeinig Ddiweddar. Fe'i lleolir ar gornel St. Mark's Basilica yn Fenis. Fe'i gwnaed o graig o'r enw porffyri ac mae ei liw porffor-goch. hwnroedd craig hefyd yn gysylltiedig â grym uchelwyr yn yr Ymerodraeth Rufeinig; roedd y lliw porfforyn gysylltiedig ag uchelwyr neu freindal (ystyr y gair Groeg porphyrayw “purple” yn Saesneg).

Y tetrarchs (o'r geiriau Groeg canys “Pedair rheol”) oedd y pedwar cyd-lywodraethwr oedd yn llywodraethu yr Ymerodraeth Rufeinig cyhyd ag y parhaodd diwygiad Diocletian. Yma fe’u portreadwyd yn cofleidio, mewn arwydd o harmoni, mewn cerflun porffyri yn dyddio o’r 4edd ganrif, a gynhyrchwyd yn Asia Leiaf, heddiw ar gornel Sant Marc yn Fenis; Nino Barbieri ( sgwrs · cyfrannau), CC BY-SA 3.0, trwy Wikimedia Commons

Mae'r cerflun hwn yn darlunio'r Pedwar Tetrarch a neilltuwyd gan yr Ymerawdwr Diocletian i liniaru'r pwysau o reoli Ymerodraeth fel gwadn ymerawdwr (mae dau augusti a dau caesares ). Yn y cerflun hwn, rydym yn sylwi ar y pedwar ffigwr mewn dau grŵp o'r ymerawdwyr hŷn, hŷn ( augusti ) a'r ymerawdwyr iau, iau ( caesares ). Maent i gyd yn dal eu cleddyfau ag un llaw ac yn gosod eu braich ar y llall nesaf atynt fel arwydd o gyfeillgarwch.

Yr hyn sy'n wahanol am y cerflun hwn yw'r symud oddi wrth y realaeth a welwn mewn llawer o'r Cerfluniau celf yr Ymerodraeth Rufeinig. Darlunnir y Pedwar Tetrarch yn oddrychol. Mewn geiriau eraill, nid yw eu cymesuredd anatomegol a mynegiant yr wyneb, neu ddiffyg hynny, yn gymesur ag y gwelsom mewn enghreifftiau eraill fel Awgustus Prima Porta (Ganrif 1af BCE).

Gweld hefyd: "The Olive Trees" gan Vincent van Gogh - Dadansoddiad "The Olive Trees".

Y Gorllewin Gwanedig yn parhau i fod yn Dragwyddol

Daeth Ymerodraeth Rufeinig y Gorllewin i ben oherwydd amrywiol gymdeithasau - ffactorau gwleidyddol ac amgylcheddol. Yn ei dro, parhaodd yr Ymerodraeth Ddwyreiniol yn gryf. Creodd yr Ymerawdwr Cystennin brifddinas Rufeinig o'r enw Byzantium (a ailenwyd yn ddiweddarach yn Constantinople). Yn y pen draw, dylanwadwyd ar Gelf Rufeinig gan y Dwyrain, a ddatblygodd i'r hyn a adwaenir heddiw fel Celf Fysantaidd (cyflwynwyd hyn hefyd i Gelfyddyd Gristnogol gynnar).

Yn wir, cyfnod oedd Celf Rufeinig arloesi a darganfod diwylliant sy'n ceisio dyrchafiad o'r hunan a bywyd, yn groes i'r ffaith eu bod hefyd yn cael eu hadnabod fel “copïo” yr Etrwsgiaid a'r Groegiaid.

Cyn eu hamser, cyflwynodd y Rhufeiniaid ffyrdd newydd o wneud pethau. Nid yn unig y gwnaethant arloesi strwythurau pensaernïol a fyddai’n cael eu hefelychu’n ddiweddarach gan lawer o benseiri ac artistiaid eraill yn ystod cyfnod y Dadeni , ond roeddent hefyd yn ddiwylliant ar gyfer dilyniant eu pobl a’u portreadu nhw a’u hanes fel dathliadau a coffau.

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Beth Yw Celf Rufeinig?

Mae gan gelf Rufeinig hanes hir sy'n dyddio'n ôl yr holl ffordd i gyfnod yr Etrwsgiaid, y Deyrnas Rufeinig, y Weriniaeth Rufeinig, a'r Ymerodraeth Rufeinig. Mae celf Rufeinig yn rhychwantu gwahanol gyfryngau artistig, sef paentiadau wal (ffresgoau), cerfluniau, pensaernïaeth, mosaigau,gemwaith, addurniadau amrywiol ac ategolion wedi'u gwneud o wydr a llestri arian, ymhlith llawer o rai eraill.

Beth yw Nodweddion Celfyddyd Rufeinig?

O ran paentiadau Rhufeinig, roedd y prif nodweddion yn cynnwys tirweddau a bywydau llonydd fel testun wedi'i ymgorffori mewn paentiadau wal a murluniau ochr yn ochr ag amrywiol ffigurau ac anifeiliaid eraill. Gwnaethpwyd paentiadau Rhufeinig hefyd fel ffresgoau (paent gwlyb ar blastr gwlyb). Dyfeisiodd y Rhufeiniaid hefyd y Groin Vault Rufeinig mewn pensaernïaeth, a oedd yn gwella'r systemau Post-a-Lintel hŷn a ddefnyddiwyd gan y Groegiaid.

Beth Yw Pedair Arddull Peintio Rhufeinig?

Mae’r rhan fwyaf o’r paentiadau Rhufeinig a welwn heddiw yn dod o enghreifftiau a gloddiwyd o Pompeii a Herculaneum, a gadwyd dan lwch ffrwydrad Mynydd Vesuvius yn 79 OC. Cloddiodd yr archeolegydd Almaenig, August Mau, weddillion Pompeii yn ystod y 1800au a datblygodd bedwar dosbarthiad ar gyfer yr arddulliau o baentiadau wal a ddarganfuwyd, sef Arddull Incrustation, Arddull Pensaernïol, Arddull Addurniadol, ac Arddull Cymhleth.

Gweld hefyd: Sut i Dynnu Soffa - Creu Lluniad Soffa Cyffyrddus a Chwaethus

Beth Oedd y Gwahaniaeth rhwng Celf Roegaidd a Rhufeinig?

Yr hyn a osododd y Rhufeiniaid ar wahân i arddull celf Groeg, yn benodol cerflunwaith, oedd eu hawydd i ddarlunio eu testun yn fwy realistig. Roedd y realaeth hon yn cyferbynnu â'r ffigurau delfrydol a bortreadir mewn cerfluniau Groeg . Darluniai y Rhufeiniaid eu ffigyrau (dynion gan mwyaf) gyda'u holl“amherffeithrwydd” fel henaint, crychau, neu greithiau i ddangos nodweddion personoliaeth fel doethineb. Nid oedd merched yn cael eu darlunio'n aml, ond byddent yn ymddangos yn decach gyda llai o “warts-and-all” i gynrychioli delfrydau harddwch a steiliau ffasiynol y cyfnod.

Ai Dyfeisiodd y Rhufeiniaid Goncrit?

Arloesodd y Rhufeiniaid y defnydd o goncrit, a arweiniodd at ddyluniadau adeiladu mwy arloesol fel y Groin Vault a'r strwythurau cromen. Dyma gychwyn y “Chwyldro Pensaernïol Rhufeinig” neu’r “Chwyldro Concrit”.

brawd. Mae rhai yn fwy cyffredin nag eraill, er enghraifft, roedd y ddau frawd yn anghytuno ynghylch lleoliad y ddinas ar hyd yr Afon Tiber, a arweiniodd at Romulus yn lladd Remus.

Pan feddyliwn am Rufain, meddyliwn am y Colosseum , sefydliadau pensaernïol mawreddog, cerfluniau marmor, gan gynnwys beirdd Rhufeinig hynafol enwog fel Virgil neu Ovid. Mae'r rhan fwyaf o waith celf Rhufeinig yn deillio o'r gwareiddiadau Groegaidd ac Etrwsgaidd blaenorol. Er bod cymaint mwy i wreiddiau Rhufain, isod, byddwn yn edrych yn fyr ar linell amser ei datblygiad yn Caput Mundi , felly i ddweud.

Model o sut olwg oedd ar yr hen Rufain; Woeterman 94, CC BY-SA 3.0, trwy Wikimedia Commons

Yr Etrwsgiaid (900 CC – 27 CC)

Dim llawer ar ôl o'r gwareiddiad Etrwsgaidd, ond beth yn hysbys yw bod y diwylliant hwn wedi dechrau i ddechrau mewn dinasoedd amlwg fel Fflorens a Pisa yn Tuscany. Roedd lleoliad y gwareiddiad yn bennaf o amgylch penrhyn yr Eidal yn Tuscany, Lazio, ac Umbria. Roedd yr Etrwsgiaid hefyd yn masnachu gyda'r Groegiaid, yr Eifftiaid, a'r Phoenicians, oherwydd eu lleoliadau o amgylch Môr y Canoldir.

Credir mai diwylliant Villanovan (c. 900 CC–700 CC) oedd y diwylliant cyntaf yn union cyn y datblygiad y diwylliant Etrwsgaidd, a oddiweddwyd yn y pen draw gan Rufain wrth iddi dyfu mewn grym. Mae'n bwysig gosod Rhufain yn ei chyd-destun, fel yn ystod y cyfnod hwn roedd Rhufaindim mwy nag anheddiad bach ymhellach i'r de o Benrhyn yr Eidal.

Yn ystod 600 CC, goddiweddwyd Rhufain gan y frenhiniaeth Etrwsgaidd, yn rhannol oherwydd lleoliad y ddinas (Rhufain) ar yr Afon Tiber a'r bryniau cyfagos , a oedd yn ddelfrydol ar gyfer amddiffynfeydd. Gelwid y brenhinoedd Etrwsgaidd oedd yn rheoli Rhufain yn Tarquinii.

Cafodd Rhufain ei dylanwadu'n fawr gan lawer o ddatblygiadau diwylliannol o Etruria ac yn y bôn, y Groegiaid.

Rhai o'r dylanwadau mwyaf nodedig cynnwys datblygiad carthffosiaeth a draeniad, dyfrhau amaethyddol, dyluniadau pensaernïol, peirianneg, adeiladu temlau, gemau gladiatoraidd (a oedd yn gêm grefyddol i'r Etrwsgiaid yn wreiddiol), yn ogystal â phaentio a cherflunio.

Y Deyrnas Rufeinig ( 753 CC – 509 CC)

Tra bod yr Etrwsgiaid wedi eu hamsugno gan y Rhufeiniaid, brenhiniaeth oedd ffurf llywodraeth Rhufain. Roedd gan y ddinas saith brenin a deyrnasodd nes i Rufain ddod yn Weriniaeth. Y brenin cyntaf oedd Romulus (yn teyrnasu o 753-717 CC), y sylfaenydd, a'r ail oedd Numa Pompilius (yn teyrnasu o 716-673 CC), a deyrnasodd yn ystod cyfnod heddychlon yn natblygiad Rhufain ac a adeiladodd sefydliadau crefyddol amrywiol, megis a teml gysegredig i'r duw Rhufeinig Janus.

Tullus Hostilius (yn teyrnasu o 673-642 CC) oedd y trydydd brenin. Roedd yn fwy ymosodol yn ei deyrnasiad a chymerodd awenau dinas Alba Longa. Y pedwerydd brenin oedd Ancus Marcius (yn teyrnasu o640-616 CC), ŵyr i Numa. Ail-sefydlodd rai urddau crefyddol ac enillodd y rhyfel yn erbyn y Lladinwyr a'r Sabiniaid.

Y pumed brenin oedd Lucius Tarquinius Priscus (yn teyrnasu o 616-579 CC), a oedd hefyd yn frenin Etrwsgaidd cyntaf. Ymosododd a threchodd y llwythau Etrwsgaidd mewn rhyfel ac o ganlyniad, cynyddodd nifer y seneddwyr hefyd. Adeiladodd y Fforwm Rhufeinig ac adeiladau amrywiol eraill fel y Deml a gysegrwyd i Iau. At hynny, fe feddiannodd hefyd ategolion milwrol Etrwsgaidd i'w defnyddio yn y fyddin Rufeinig.

Lucius Tarquinius Priscus, pumed Brenin Rhufain o 616 CC i 579 CC, darluniad o'r 16eg ganrif a gyhoeddwyd gan Guillaume Rouillé; Cyhoeddwyd gan Guillaume Rouille (1518?-1589), Parth cyhoeddus, trwy Comin Wikimedia

Servius Tullius (yn teyrnasu o 578-535 CC) oedd y chweched brenin, ac ef a gyflogodd rhyfel ac ennill yn erbyn yr Etrwsgiaid. Cyflwynodd hawliau pleidleisio newydd ar gyfer grwpiau mwy dethol yn Rhufain ac adeiladodd y deml wedi'i chysegru i'r dduwies Diana. Fe'i llofruddiwyd gan ei ferch iau, Tullia, a'i gŵr Lucius Tarquinius Superbus, a ddaeth yn seithfed brenin Rhufeinig, yn teyrnasu o 535-509 CC.

Rhyfelodd Lucius yn erbyn nifer o ddinasoedd ac roedd yn fwy enwog fel brenin, gan ei fod yn adnabyddus am fod yn ymosodol ac yn amharchus. Dymchwelwyd y Brenin ar ôl i'w fab dreisio merch uchelwr Rhufeinig, Lucretia,ac wedi hynny bu farw trwy hunanladdiad. Roedd diarddel y brenin a'i deulu o Rufain (oherwydd trais rhywiol Lucretia) yn nodi diwedd y frenhiniaeth Rufeinig.

Y Weriniaeth Rufeinig (509 CC – 27 CC)

Datblygodd y Weriniaeth Rufeinig system lywodraethol newydd lle'r oedd dau gonswl neu ynadaeth gyda'r senedd yn gorff goruchwylio awdurdod. Roedd y ddau gonswl yn gweithio'n flynyddol, a oedd yn golygu bod dau gonswl newydd yn cael eu hethol bob blwyddyn.

Roedd gan y conswliaid awdurdod o fewn materion milwrol a sifil, ac roeddent yn gallu gwrthwynebu neu gytuno i'r hyn a oedd gan y llall. oedd yn gwneud. Sicrhaodd y system hon atal y gormes a oedd yn gyffredin yn ystod y frenhiniaeth Rufeinig, oherwydd fel hyn, nid yw'r pŵer yn perthyn i un person yn unig.

Yn ystod y cyfnod Gweriniaethol cafwyd amryw o ryfeloedd cartref a chynnwrf gwleidyddol, lle daeth Julius Caesar, cadfridog Rhufeinig, yn unben gyda'r nod o uno Rhufain eto yn y pen draw. Cafodd Cesar ei lofruddio yn ystod 44 CC gan sawl seneddwr a oedd yn teimlo ei fod yn risg i Rufain. Octavius, a adnabyddir hefyd fel Augustus, oedd nai ac etifedd mabwysiedig Cesar, ac ef a ddechreuodd yr Ymerodraeth Rufeinig yn y pen draw.

Yr Ymerodraeth Rufeinig (27 CC – 476 CC)

Yr Ymerodraeth Rufeinig oedd dechrau cyfnod newydd yn Rhufain, ac ar y blaen fel y Tywysog, oedd Cesar Augustus (a adwaenid ac a aned fel arall fel Gaius Octavius ​​neu Octavian). Fe'i cofir fel arweinydd arwyddocaol ynHanes Rhufeinig ac yn rheoli yn ystod cyfnod a oedd yn fwy heddychlon na'r rhan fwyaf o ddatblygiad Rhufain. Cyfeirir at y cyfnod hwn fel Pax Romana (“Heddwch Rhufeinig”), a pharhaodd am bron i 200 mlynedd.

Engrafiad copr o Octavianus Caesar Augustus gan Giovanni Battista de'Cavalieri . Mae'r testun isod yn darllen “Divus Augustus Pater”, sy'n golygu “Tad Cesar Augustus”; Giovanni Battista de'Cavalieri, CC0, trwy Wikimedia Commons

Digwyddodd Cwymp yr Ymerodraeth Rufeinig dros y blynyddoedd 376 i 476 CC ac roedd yn cynnwys diraddiad graddol o amrywiol faterion gwleidyddol, economaidd, a systemau cymdeithasol. Mae'n bwnc sy'n cael ei drafod yn eang ynghylch pa ddigwyddiadau a achosodd ddirywiad y gwareiddiad mawr hwn. Yr hyn a arweiniodd ar ôl Cwymp Rhufain oedd y cyfnod yn hanes y Gorllewin y cyfeirir ato fel yr Oesoedd Tywyll. Mae'n bwysig nodi hefyd bod Rhufain wedi'i rhannu'n rhannau Gorllewinol a Dwyreiniol. Rheolwyd yr adran Ddwyreiniol gan Gystennin Fawr a'i galw'n Byzantium, a gafodd ei enwi'n ddiweddarach yn Constantinople.

Celfwaith Rhufeinig

Nid oedd celfyddyd Rufeinig hynafol yn gwbl wreiddiol yn ei chynhyrchiad; dylanwadwyd ar y Rhufeiniaid gan yr Etrwsgiaid a'r Groegiaid o'u blaen, fel y crybwyllwyd yn gynt. Mae'r cydberthnasau cymhleth rhwng gwahanol ddinasoedd, diwylliannau a gwledydd (Affrica, Asia, Ewrop a'r Aifft) yn gwneud hwn yn faes cyfoethog ac yn bwnc trafod o fewn gwaith celf Rhufeinig. Isod, byddwn yn trafod rhai o'rnodweddion Celf Rufeinig, yn benodol celf Gweriniaeth Rufeinig a chelf yr Ymerodraeth Rufeinig.

Paentiadau Rhufeinig

Er nad oes casgliad mawr o baentiadau Rhufeinig hynafol , y casgliad gorau o Daeth celf Rufeinig hynafol o weddillion Pompeii a Herculaneum. Pan ffrwydrodd Mynydd Vesuvius yn 79 OC, claddodd a chadwodd bob math o waith celf Rhufeinig gan gynnwys murluniau godidog (paentiadau wal) wedi'u paentio i addurno'r tu mewn. Gwnaethpwyd y murluniau i raddau helaeth fel ffresgoau.

Dechreuodd yr archeolegydd Almaenig, August Mau, gloddio gweddillion Pompeii yn ystod y 1800au a datblygodd bedwar dosbarthiad ar gyfer y gwahanol arddulliau o baentiadau wal a ddarganfuwyd. Mae'n werth nodi hefyd bod yr arddulliau hyn wedi digwydd mewn rhannau eraill o Rufain. Gadewch inni eu trafod yn fyr isod.

Arddull Cyntaf: Arddull Incrustation

Datblygodd yr Arddull Incrustation o tua 200 i 80 CC a chredir ei fod yn deillio o ddiwylliant Hellenistaidd. Gelwir yr arddull hon hefyd yn Arddull Masonry. Roedd yn darlunio siapiau petryal neu frics yn bennaf o baent a oedd yn ymddangos fel marmor. Fe'i peintiwyd mewn lliwiau llachar fel melyn neu goch, wedi'i gysylltu â stwco rhyngddynt, a oedd hefyd yn rhoi gwedd uwch iddo. Ceir enghreifftiau yn darlunio'r arddull hon mewn dau dŷ yn Pompeii, sef, Tŷ'r Ffawn a Tŷ'r Sallust .

Frescoes yn y arddull gyntaf, o'rCasa di Sallustio ('House of Sallust') yn Pompei; Awst Mau (?), bu farw 1909, Parth cyhoeddus, trwy Comin Wikimedia

Ail Arddull: Arddull Bensaernïol

Digwyddodd yr Arddull Bensaernïol tua 80 CC i 100 CE. Roedd yr arddull hon yn dal i ddefnyddio dynwared blociau marmor, fodd bynnag, bu cynnydd mewn manylder rhithiol gan ddefnyddio elfennau pensaernïol (cyfeirir at greu manylion rhithiol fel trompe-l’oeilI ). Byddai paentiadau'n ymddangos yn dri dimensiwn gyda rhai meysydd yn ymddangos yn real, ond ddim. Roedd gan rai waliau hefyd ffigurau maint llawn wedi'u darlunio arnynt, a oedd yn gwella'r ymdeimlad o realaeth a thri-dimensiwn. Gwelir enghreifftiau o'r arddull hon yn y ffresgo yn ystafell wely Villa o P. Fannius Synistor (50-40 CC) a'r Dionysiac Frieze (dyddiedig cyn 79 CE) o'r Villa of Mysteries.<5

Ffris yn darlunio Silenus yn dal telyn (chwith), demigod Pan a nymff yn eistedd ar graig ac yn magu gafr (yn y canol), a menyw â chôt (dde). Fresco o'r Villa of the Mysteries, Pompeii, yr Eidal; Awdur anhysbys Awdur anhysbys, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Trydydd Arddull: Arddull Addurnedig

Digwyddodd yr Arddull Addurnedig tua 10 CC i 50 OC. Roedd yr arddull hon hefyd yn darlunio elfennau pensaernïol tebyg o'r Ail Arddull, ond roedd paentiadau'n darlunio motiffau mwy addurniadol yn aml gyda lliwiau monocromatig (coch neu ddu), a'i gwnaeth.

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.