Celf Kirigami - Darganfyddwch Gelf Dirus Crefftau Papur Japaneaidd

John Williams 25-09-2023
John Williams

Mae'r rhan fwyaf o bobl wedi clywed am origami, ond efallai eich bod wedi dod ar draws y term kirigami? Mae'r ffurf gelfyddydol hon, sy'n perthyn yn agos i origami, yn gymharol hawdd i'w pherfformio, a dim ond ychydig o ddeunyddiau sydd eu hangen arnoch i ddechrau arni. I ddarganfod beth yw celf kirigami a sut y gallwch chi ddechrau arni, darllenwch ymhellach i ddarganfod drosoch eich hun.

Beth Yw Kirigami?

Gellir ystyried celf Kirigami yn gangen o'r origami poblogaidd, a elwir hefyd yn gelfyddyd plygu papur Japaneaidd. Tra bod origami yn bapur plygu, kirigami yw celf torri papur Japaneaidd. Mae hyn yn cynnwys plygu a thorri papur. Yr holl ddeunyddiau sydd eu hangen ar gyfer kirigami fel arfer yw un darn o bapur a siswrn neu gyllell grefft. Nid oes angen glud.

Ar ôl i'r papur gael ei blygu, ei dorri a'i agor, mae'r papur sydd wedi'i agor yn sefyll i ffwrdd o'r wyneb. Yna caiff hwn ei fflatio ar gyfer y dyluniad terfynol.

Mae'r rhan fwyaf o'r dyluniadau yn gymesur fel pluen eira, heb unrhyw ffurfiau a darnau cymhleth. Fodd bynnag, mae ffurfiau mwy cyfoes, neu fodern yn mynd â'r broses ymhellach drwy agor darnau a chreu celf tri-dimensiwn.

Dau o'r syniadau mwyaf poblogaidd yw creu cardiau cyfarch naid a rhai tri-dimensiwn rhyfeddol o gain. cerfluniau papur dimensiwn.

Mae celf torri papur Japaneaidd, fel y crybwyllwyd, yn gymharol hawdd, felly gall unrhyw un ei wneud. Mae hyn yn golygu y gall plant hefyd fwynhau cymryd rhan mewn creu celf kirigami.Gall y broses fod yn rhywbeth sy'n helpu gyda sgiliau echddygol a gall wella ffocws. Unwaith y bydd y dulliau sylfaenol wedi'u meistroli, mae yna syniadau diddiwedd y gellir eu rhoi ar waith.

Hanes Celf Kirigami

Dywedir bod y gelfyddyd kirigami gyntaf wedi'i holrhain yn ôl i demlau Bwdhaidd Japaneaidd a chredir ei bod cynrychioli pethau fel perffeithrwydd, ceinder yn ogystal â chyfoeth. Mae crefftau papur Japaneaidd i’w gweld yn aml mewn gwyliau Bwdhaidd ac o fewn diwylliant Shinto, y gellir ei ddisgrifio fel ysbrydolrwydd brodorol Japan.

Mae llawer yn dweud bod origami wedi dod o Japan filoedd o flynyddoedd yn ôl, fodd bynnag, mae rhai dywedwch fod y gelfyddyd yn tarddu o Tsieina, o ble y daeth papur yn wreiddiol.

Rhywbryd yn ystod y chweched ganrif, dechreuodd y Tsieineaid ymarfer yr hyn a elwir yn jianzhi . Defnyddiwyd y toriadau creadigol hyn i dalu parch i'w hynafiaid a'u duwiau. Flynyddoedd lawer yn ddiweddarach, daeth y ffurf hon ar gelfyddyd yn ddiweddarach yn fwy o hobi, a wneir gan blant a merched.

Celfyddyd Kirigami yn debyg i Eglwys Gadeiriol St Paul; Bharath Kishore, CC BY-SA 2.0, trwy Wikimedia Commons

Efallai mai dyma oedd ysbrydoliaeth y Japaneaid, a ddechreuodd doriadau papur addurniadol tua'r seithfed ganrif. Yn debyg i'r Tsieineaid, defnyddiodd y Japaneaid fath arbennig o bapur a wnaed o fwydion mwyar Mair ac a elwid yn bapur washi . Mae'r papur hwn yn dal i gael ei ddefnyddio heddiw ar gyfer origami a kirigami. Oddiwrthyno, daeth celfyddyd kirigami yn cael ei derbyn yn eang mewn llawer o ddiwylliannau Asiaidd erbyn yr 17eg ganrif.

Yn ddiweddarach o lawer, Florence Temko oedd yn meddwl am y term rydyn ni'n ei adnabod fel “kirigami”, a arweiniodd y ffordd wrth ledaenu'r celf origami yn yr Unol Daleithiau.

Defnyddiodd ddau air Japaneaidd, Kiri, sy’n sefyll am “cut”, a Kami , sy’n dynodi “ papur”. Gwnaeth ddefnydd o'r gair yn nheitl llyfr a ysgrifennodd ac a gyhoeddwyd ganddi yn 1962. Oherwydd i'r llyfr ddod mor boblogaidd, daeth yr enw yn enw Gorllewinol swyddogol ar y ffurf gelfyddydol.

Y ffurf hon o dylanwadodd celf hefyd ar y rhai yn Ewrop ac mae llawer o dechnegau wedi datblygu ers hynny, fel portreadau silwét a delweddau cain a les cain. Mae'r rhain yn boblogaidd gyda rhai o'r lleianod yn y Swistir, sy'n gweld y broses yn fyfyriol.

Heddiw, mae kirigami yn llai hysbys nag origami, ond mae wedi gweld adfywiad cymaint o artistiaid Japaneaidd yn ogystal â Gorllewinol. addasu'r syniad i greu gwaith celf tri-dimensiwn a chywrain anhygoel.

 • Seiji Fujishiro : Artist cyfoes o Japan, a aned yn 1924, yn adnabyddus am ei gelf torri allan papur anhygoel a lliwgar. Haenau o bapur y tu ôl i wydr sydd wedi'i oleuo'n ôl.
 • Nahoko Kojima : Arlunydd cyfoes arall o Japan a aned ym 1981. Mae hi wedi cynhyrchu rhai cerfluniau kirigami tri-dimensiwn a chywrain hardd.
 • <14 PippaDyrlaga : Artist torri papur o Loegr, wedi'i leoli yn Swydd Efrog, Lloegr. Mae hi'n gwneud toriadau papur hynod sydd wedi'u hysbrydoli'n bennaf gan natur.
 • Masayo Fukuda : Arlunydd o Japan sy'n torri papur hynod gain a manwl. Mae hi'n gwneud creaduriaid môr ac anifeiliaid cain rhyfeddol.
 • Kanako Abe : Artist wedi'i leoli yn San Francisco sydd hefyd yn canolbwyntio ar elfennau naturiol, ond sydd hefyd yn creu darnau mwy dychmygus sy'n cynnwys patrymau blodau.<15

Prosiectau Kirigami Hawdd

Mae crefftau papur Japaneaidd yn ffurf gelfyddyd wych y gellir ei gwneud gan bob oed. Mae yna brosiectau kirigami hawdd, ond yna mae yna hefyd syniadau mwy cymhleth a heriol. Gellir defnyddio rhai o'r syniadau hyn i wneud cardiau cyfarch unigryw a hardd, a all gynnwys dyluniad fflat syml neu ddyluniad naid hwyliog.

Mae llawer o lyfrau y gallwch eu prynu ar y pwnc, sy'n cynnig patrymau a thempledi kirigami.

Celf Kirigami yn Ffair Lyfrau Paris 2015; ActuaLitté, CC BY-SA 2.0, trwy Wikimedia Commons

Fel arall, gallwch chi wneud chwiliad ar-lein yn hawdd i ddod o hyd i rai templedi kirigami, a thiwtorialau. Gall prosiectau hefyd fod yn rhywbeth sy'n dysgu plant sut i dorri papur a gallant helpu i ddatblygu sgiliau penodol. Isod mae rhai syniadau y gellir eu defnyddio ar gyfer kirigami.

 • Gallwch ddylunio rhai addurniadau unigryw ar gyfer llyfr lloffion.
 • Defnyddiwch y dyluniadau papur wedi'u torrii addurno cloriau llyfrau neu greu syniadau hardd y gallwch eu defnyddio ar gyfer lapio anrhegion.
 • Gallwch hyd yn oed greu darn kirigami ac yna ei fframio, a'i hongian fel celf wal. Gallwch hefyd gael eich ysbrydoli i greu syniadau addurno eraill.
 • Pan ddaw'n amser y Nadolig, gallwch wneud rhai addurniadau Nadolig swynol.

Grisiau Kirigami; Hin27al, CC BY-SA 4.0, trwy Wikimedia Commons

Dim ond ychydig o gyflenwadau sydd eu hangen ar gyfer celf torri papur Japaneaidd gan gynnwys cyllell finiog, siswrn blaen miniog, pren mesur, papur, a bwrdd torri yn ddelfrydol. Nid oes rhaid i chi brynu llyfrau ar y pwnc, dim ond edrych yn y llyfrgell i weld a oes llyfrau ar gael. Isod mae ychydig o syniadau prosiect kirigami hawdd.

 • Blodau ceirios Kirigami
 • Plu eira
 • Lotus blodyn
 • Blodau kirigami haenog
 • Syniadau naid Kirigami
 • Syniadau pensaernïol fel grisiau
 • Papur Adar ac anifeiliaid

Rhai Canllawiau ar gyfer Celf Kirigami

Mae yna lyfrau a thiwtorialau yn ogystal â thempledi kirigami y gallwch chi defnyddio i'ch rhoi ar ben ffordd. Mae yna lawer o brosiectau kirigami hawdd, fodd bynnag, mae'r rhain i gyd yn dilyn rhai syniadau sylfaenol. Er enghraifft, pan ddaw i kirigami, fe welwch fod cymesuredd yn hynod bwysig. Unwaith y bydd y papur wedi'i blygu a'i dorri, dylai'r ddwy ochr fod yr un peth.

Y prosiectau kirigami hawddyn gyffredinol yn defnyddio cyfrannau pedwar-plyg. Mae hyn yn golygu bod y papur yn cael ei ddyblu'n llorweddol a'i gymryd eto a'i ddyblu'n fertigol.

Celf Kirigami wedi'i gwneud o gardiau busnes; cmpalmer o (dewisol), CC BY-SA 2.0, trwy Wikimedia Commons

Gallwch hyd yn oed gynyddu'r cymesuredd plyg i gymaint â 12-plyg. Mae gan lawer o dempledi neu ddyluniadau kirigami linellau solet ac ardaloedd cysgodol, sy'n nodi ble i blygu a ble a faint i'w dorri a'i dynnu. Dyma ychydig mwy o ganllawiau neu awgrymiadau ar gyfer creu celf kirigami.

Gweld hefyd: Paentiadau Hunter Biden - Doniau Prin neu Hype Pur?
 • Gallwch greu celf kirigami gydag unrhyw fath o bapur, fodd bynnag, papur teneuach neu bapur origami penodol sydd orau . Mae'r papur teneuach yn helpu gyda phlygu a thorri'r papur. Gallwch hefyd ddefnyddio papur dyfrlliw, gan ei fod yn ychwanegu gwead diddorol.
 • Mae cyllell finiog yn well i rai ei defnyddio, yn lle rhai siswrn . Mae blaen main neu siswrn miniog hefyd yn boblogaidd.
 • Er mwyn atal crafu neu ddifrodi'r arwyneb rydych chi'n cerdded arno, gallwch ddefnyddio bwrdd torri.
 • Mae pren mesur metel neu awl yn helpu i greu plygiadau gwell , ac mae rhai artistiaid hefyd yn defnyddio tâp dwy ochr a gludiog. efallai y byddwch am roi cynnig ar ychydig o bapur sgrap i arbrofi arno cyn gwneud y prosiect terfynol.
 • Ceisiwch ymarfer y gwahanol ddulliau torri o doriadau bas i gael golwg lacach a thoriadau dyfnach sy'n profi i fod yn fwycain.
 • Paratowch y papur i'w blygu drwy ei sgorio ag ymyl pren mesur . Mae hyn yn helpu'r papur i blygu'n haws a gall y pren mesur helpu i sicrhau bod y llinellau sgorio'n syth.
 • Mae'r plygion mwyaf cyffredin y gallech eu defnyddio ar gyfer eich prosiect kirigami yn cynnwys plygiadau mynyddoedd a dyffrynnoedd.

Mae celf Kirigami yn ffordd fforddiadwy a hawdd o greu rhai darnau celf eithriadol heb ddim mwy na chyllell neu siswrn a pheth papur. P'un a yw'n ddyluniad kirigami syml ar gyfer hwyl neu'n syniad kirigami mwy heriol i'w arddangos, bydd angen llawer o ddychymyg ac ychydig o amynedd i ddechrau arni.

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Beth Yw Kirigami?

Mae celf Kirigami hefyd yn cael ei adnabod fel celf torri papur Japaneaidd. Mae cysylltiad agos rhwng y math hwn o gelfyddyd a origami. Fodd bynnag, lle mae origami yn cynnwys papur plygu yn unig, cynhyrchir kirigami trwy blygu a thorri'r papur.

Pa Bapur a Ddefnyddir ar gyfer Celfyddyd Kirigami?

Wrth gynhyrchu celf kirigami, mae'n well defnyddio papur tenau neu bapur origami, gan ei fod yn hawdd ei blygu a'i dorri. Yn Japan, gelwir y papur yn washi ac mae'n bapur traddodiadol sy'n dal i gael ei ddefnyddio heddiw ar gyfer celf origami a kirigami.

Gweld hefyd: Brwsys Paent Acrylig Gorau - Pa Frwsys i'w Prynu ar gyfer Acrylig

Ai Ffurf Celf neu Grefft yw Kirigami?

Mae Kirigami yn cael ei weld yn fwy fel ffurf ar gelfyddyd sydd wedi newid a datblygu dros y blynyddoedd, mewn gwledydd ar draws y byd. Fodd bynnag, un nodwedd sy'n parhau drwyddi draw, ywy defnydd o un darn o bapur i greu'r dyluniadau. Mae'r rhan fwyaf o gelf kirigami at ddibenion arddangos ac addurniadol ac nid oes ganddo unrhyw swyddogaeth wirioneddol, sy'n ei gwneud yn fwy o ffurf gelfyddydol na chrefft.

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.