Celf Groeg - Archwiliad o Gelf Groeg Hynafol a Phensaernïaeth

John Williams 25-09-2023
John Williams

Dechreuodd celf Groeg fel y gwyddom iddi ddechrau tua 650 BCE a pharhaodd i tua 27 BCE. Mae'r cyfnod hwn o gelfyddyd Groeg hynafol yn gyfoethog â hanes diwylliannol ac economaidd-gymdeithasol, yn siapio ei hanfod ac yn ei hysbysu cymaint ag y mae'n ein hysbysu. Byddai'n cymryd cryn dipyn o amser i ddysgu popeth sydd i'w wybod am gelfyddyd Roegaidd hynafol, sy'n cynnwys yn bennaf grochenwaith, pensaernïaeth a cherflunio.

Ychydig Am Hellas

Cyn i ni ddechrau gyda chelf Groeg yr Henfyd, gadewch inni archwilio i ba raddau yr ydym yn ymgysylltu, sef Gwlad Groeg. Pan fyddwn yn meddwl am Wlad Groeg, neu Hellas, sef ei chyfieithiad Hen Roeg, rydym yn gwybod yn syth fwy neu lai yr effaith a gafodd y gwareiddiad hynafol hwn ar lunio ein gwareiddiad Gorllewinol.

Mae Gwlad Groeg yn fan cychwyn daearyddol prysur ar fap y byd – mae ei lleoliad yn Ne-ddwyrain Ewrop a’i phrifddinas yw Athen. Rhennir y wlad yn naw rhanbarth, sef yr Ynysoedd Aegean , Canolbarth Gwlad Groeg , Creta , Epirus , Ynysoedd Ïonaidd , Macedonia , Peloponnese , Thessaly , a Thrace . Fe'i lleolir hefyd yn agos i'r man lle mae Affrica, Asia, ac Ewrop yn cydgyfarfod ac yn ffinio ag Albania, Gogledd Macedonia, Bwlgaria, a Thwrci.

Mae'r moroedd sy'n amgylchynu Gwlad Groeg yn cynnwys y Môr Aegean (mae hwn i'r dwyrain o'r tir mawr). ), y Môr Ionian (mae hwn tua'r Gorllewin), a Môr Cretan a Môr y Canoldir (mae hwn tua'r De).Gwledydd y dwyrain, yr oedd dylanwad Dwyreiniol eang yn amlwg ar fasau a llestri. Paentiwyd mwy o anifeiliaid fel llewod, griffins, a sffincsau a defnyddiodd artistiaid fotiffau addurniadol fel cromliniau a phatrymau blodau.

Darluniwyd y ffurf ddynol hefyd nid yn unig mewn peintio ar grochenwaith ond hefyd mewn cerflunwaith. Mae hyn yn amlwg yn y cerfluniau ffigwr maint bywyd amrywiol a grëwyd o garreg. Tra bod realaeth yn eu portreadu, roedd hefyd ddelfrydiaeth a ddylanwadwyd i raddau helaeth gan y Mycenaeans a dangos cryfder a gallu corfforol y ffurf wrywaidd.

Amlygwyd hyn i raddau helaeth yn athletwyr a rhyfelwyr yr amser, yn nodi diwylliant Mycenaean fel “Oes Aur” oherwydd y dewrder a'r arwriaeth.

Gwelir y ffurf ddynol mewn cerflunwaith yn ystod y Cyfnod Archaic mewn enghreifftiau adnabyddus y cyfeirir atynt fel kouros (“bachgen ifanc”) a kore (“merch ifanc”). Roedd y cerfluniau hyn mewn safiad “blaenol”, yn dwyn dylanwad o gerfluniau Eifftaidd ar y pryd, yn ogystal â bod yn “annibynnol”. Mae'r nodweddion sy'n eu nodweddu yn cynnwys safiad unionsyth gyda breichiau ar yr ochrau, traed yn agos at y llall, ac ysgwyddau llydan. kouros (dde), y ddau wedi'u gwneud o farmor Parian. Wedi'i ddarganfod yn Merenda (Myrrhinous hynafol), Attica. Mae'r ddau yn weithiau pwysig o'r arddull Archaic aeddfed a'i gyfnod; George E. Koronaios,CC BY-SA 4.0, trwy Wikimedia Commons

Roedd y gymar benywaidd, y kore , yn aml yn cael ei darlunio yn gwisgo ffrogiau o'u cyfnod gyda rhai elfennau arddulliadol. Yn y ddau fath o gerflun, gwelwn yr hyn y cyfeirir ato fel y “gwên hynafol”, sy'n rhoi ymddangosiad meddalwch a thawelwch i gerfluniau gwrywaidd a benywaidd. Mae hon yn nodwedd nodedig gan ei bod yn symbol o ddelfrydiaeth.

Ymhellach, roedd pwrpas y delwau hyn yn amrywio, er enghraifft, defnyddiwyd y korai fel offrymau addunedol i dduwiesau Groegaidd fel Athena. Roedd y kouroi yn cael eu defnyddio fel cofebion naill ai i unigolion ymadawedig neu eu rhoi i enillwyr y gemau y chwaraewyd a chystadlu ynddynt.

Mae nifer o resymau pam y defnyddiwyd y cerfluniau hyn; mae rhai hefyd yn credu eu bod o'r duw Apollo ac wedi'u gwneud i ymdebygu i dduwiau Groeg.

Mae enghreifftiau o gerflunwyr Groegaidd a chelfyddyd Athenaidd yn ystod y cyfnod hwn yn cynnwys yr Athenian, Kritios, a oedd yn gweithio yn cyfnodau diweddarach y Cyfnod Archaic. Ystyrir ei fod wedi dylanwadu'n fawr ar yr arddulliau artistig mwy realistig mewn cerflunio yn y Cyfnod Clasurol dilynol. Fe'i gelwir yn fyfyriwr i'r cerflunydd o'r enw Antenor (c.540-500 CC), a greodd The Tyrranicides (510 BCE).

Cerflun o Harmodius ac Aristogeiton , rhan o'r grŵp Tyrranicides ; Elliott Brown, CC BY 2.0, trwy Wikimedia Commons

Comisiynwyd Tyrranicides gan Cleisthenes, arweinydd gwleidyddol a osododd y seiliau ar gyfer democratiaeth yn Athen yn ystod y 6ed Ganrif CC. Roedd yn cael ei gofio fel “sylfaenydd democratiaeth Athenaidd”. Mae'r cerflun yn darlunio'r ddau ffigwr, Harmodius ac Aristogeiton, a lofruddiodd y teyrn Hipparchus.

Ailgreodd Kritios y cerflun hwn gyda cherflunydd arall o'r enw Nesiotes ar ôl iddo gael ei gymryd gan Xerxes I yn ystod y rhyfel rhwng Persia a Groeg. Mae Kritios hefyd yn enwog am ei gerflunwaith o'r enw Kritios Boy (c.490-480 BCE). O ran maint, cofnodir ei fod yn llai na cherflun maint bywyd.

Fel darn o'r Cyfnod Clasurol Cynnar, dangosodd Kritios ddull newydd i gerflunwyr Groegaidd ddarlunio'r ffigwr dynol. Rydym hefyd yn gweld y dechneg hon yn cael ei defnyddio'n gyffredin mewn paentiadau Dadeni a Neoglasurol a cherflunio, a chyfeirir ati fel " contrapposto " - mae'r Kritios Boy yn sefyll gyda'i bwysau. ar un goes, gan roi ychydig o “S-Curve” i'r corff.

Gweld hefyd: Celf Tâp - Darganfyddwch Fyd Cyffrous Celf Tâp Masgio

Cerfluniodd Kritios yr holl gywirdeb anatomegol sy'n gynhenid ​​mewn osgo fel hon. Rydyn ni'n gweld sut mae'r glun chwith yn cael ei dyrchafu ac nid yw'r pen-ôl ar y dde yn tynhau. Mae nodweddion eraill y gwaith hwn yn dangos yr ysgwydd chwith wedi'i ostwng, y cawell asennau'n ymddangos fel pe bai'r ffigwr yn anadlu oherwydd ei ehangiad, a mynegiant yr wyneb, nad yw mor ddelfrydol ag a welwn mewn cerfluniau Archaic Cynnar blaenorol.

<0 Disgrifir Kritios fel cynhyrchu gwaith syddyn fwy “difrifol” o ran arddull. Mae hyn i'w weld yng ngheg y ffigwr; nid dyma'r “wên hynafol” a welwn mor aml o'r ymadroddion delfrydol o'r blaen, ond mae'n ymddangos yn fwy difrifol o ran mynegiant.

Mae'r gwaith hwn bellach wedi'i gadw a'i arddangos yn Amgueddfa Acropolis yn Athen gyda llawer celfyddydau Athenaidd eraill. Roedd y cerflun yn un o lawer o arteffactau Groeg hynafol eraill a ddarganfuwyd yn y “Persian Rubble”, o'r enw Perserschutt , a adawyd ar ôl gan y goresgynwyr Persiaidd ar ôl iddynt ddiswyddo'r Acropolis yn ystod 480 CC.<3

Bachgen Kritios (c. 480 CC) gan Kritios; Critius, CC BY-SA 2.5, trwy Wikimedia Commons

Cyfnod Clasurol (c. 480 – 323 BCE)

Lle mae'r Cyfnod Hynafol yn cael ei ddisgrifio'n aml fel un arbrofol yn ei bortread o realaeth yn y ffurf ddynol, yr oedd y cyfnod Clasurol yn gynnydd sylweddol ymlaen, yn darlunio naturoliaeth yn y ffurf ddynol. Roedd y cyfnod hwn yng Ngwlad Groeg hefyd yn cael ei ystyried yn “Oes Aur” oherwydd buddugoliaeth y Groegiaid dros Persia, a elwir yn Rhyfel Greco-Persia. mewn nid yn unig celfyddyd a phensaerniaeth, ond athroniaeth (gyda rhai o athronwyr penaf hanes y Gorllewin, sef Socrates, Plato, ac Aristotle), gwyddoniaeth, a gwleidyddiaeth. Ailadeiladwyd dinas-wladwriaeth Athen hefyd ar ôl y rhyfel.

Parhaodd yr “Oes Aur” am tua 50 mlynedd tan y PeloponnesaiddRhyfel yn 431 BCE, lle enillodd Sparta rym dros Athen. Fodd bynnag, cymerodd rhyfel Macedonia drosodd y taleithiau Groegaidd wedyn, o dan reolaeth y Brenin Philip II ac yna ei fab, Alecsander Fawr.

Cafodd athroniaethau Plato ac Aristotlys effaith ddofn ar waith celf Groeg a sut y cafodd Groegiaid darluniodd artistiaid y ffigwr dynol. Dechreuodd Plato hefyd academi yn Athen (c.387). Arweiniodd hyn at ffyrdd newydd o feddwl, gan wneud rheswm a gwybodaeth yn ffactor penderfynu pwysig a oedd yn sail i lawer o gredoau a safbwyntiau.

Mosaig Plato's Academy (o Pompeii, c. y ganrif gyntaf) , yn awr yn y Museo Nazionale Archaeologico, Napoli; Amgueddfa Archeolegol Genedlaethol Napoli, Parth cyhoeddus, trwy Gomin Wikimedia

Cerflun Groeg Clasurol

Daeth celf yn gynrychiolaeth o'r naturiol. Mewn geiriau eraill, daeth yn driw i natur ac yn driw i gyfrannau bywyd go iawn. Dechreuodd artistiaid Groeg greu cerfluniau a oedd yn ymddangos yn debyg i ddynolryw ac yn fanwl, ond yn dal yn hardd ac wedi'u perffeithio. Daw hyn â ni at yr hyn a elwid yn “Ganon y Cyfraniadau”.

Mae'r term hwn yn cyfeirio at y gwaith celf perffaith, neu felly yn ôl y cerflunydd Groegaidd Polykleitos. Datblygodd yr hyn a elwid “Y Canon” (tua 450 BCE), set o gymarebau yn seiliedig ar fesuriadau mathemategol o'r corff dynol i ddarlunio pob rhan o'r corff mewn trefn a chymesuredd perffaith - mewn geiriau eraill, cyfrannedd perffaith.

Mae enghraifft o hyn ynei gerflun Doryphoros (‘Spear Bearer’, tua 440 BCE), sy’n darlunio rhyfelwr gwrywaidd noethlymun. Mae'r gwaith hwn wedi'i atgynhyrchu mewn marmor gan gerflunwyr eraill oherwydd i'r cerflun efydd gwreiddiol gael ei golli. Fodd bynnag, mae'r atgynyrchiadau'n dangos perffeithrwydd delfrydol y ffurf wrywaidd a gafwyd trwy fesuriadau mathemategol.

Doryphoros (‘Spear Bearer’, c. 440 BCE) gan Polykleitos; Sefydliad Celf Minneapolis, Parth Cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Roedd y cerflun hwn hefyd yn enghraifft ffisegol o seiliau damcaniaethol Polykleitos ynghylch cyflawni ffurf berffaith trwy gymesuredd, a oedd yn y pen draw yn ceisio dangos cytgord a pherffaith cydbwysedd. Mae’r gair “Canon” yn golygu “rheol” neu “fesur”.

Y diddordeb mewn cyflawni a darlunio’r ffigwr dynol delfrydol, a geisiwyd fel arfer yn ffigurau athletwyr a rhyfelwyr gwrywaidd, a ddaeth yn gyffredin yn Cerflun Groeg. Gwelwn hyn hefyd mewn llawer o gerflunwyr Groegaidd adnabyddus eraill o'r cyfnod Clasurol, megis clasur Myron Discobolus ('Discus Thrower', tua 425 BCE).

Y Roedd Discobolus mewn efydd yn wreiddiol ond fe'i hail-grewyd gan wahanol gerflunwyr Rhufeinig dros amser mewn efydd a marmor. Mae'n daflwr disgen gwrywaidd sy'n cael ei bortreadu'n llawn yn y weithred o daflu'r ddisgen. Mae'n ymddangos bod ei gorff wedi ei ystumio i baratoi ar gyfer y tafliad, gan ei roi yn y safiad contrapposto clasurol. Gwelwn ei fraich ddetu ôl iddo yn dal y ddisgen, a'i ben yn cael ei droi i'r cyfeiriad hwnnw - unrhyw foment disgwyliwn i'r fraich siglo yn ei blaen. Mae'r ddelwedd hon yn creu ymdeimlad o naturioldeb yn y ffigwr dynol ac yn dangos rhan pob corff mewn cydberthynas â'r llall.

Y Discobolus Lancellotti , copi Rhufeinig o fersiwn Groeg wreiddiol o'r 5ed ganrif CC gan Myron, cyfnod Hadrianaidd, Palazzo Massimo alle Terme; Carole Raddato o FRANKFURT, yr Almaen, CC BY-SA 2.0, trwy Comin Wikimedia

Roedd Praxiteles yn gerflunydd amlwg arall o’r 4edd Ganrif CC, yn enwog am ei gerfluniau noethlymun benywaidd maint bywyd, o yr oedd yn arloeswr. Mae un o'i gerfluniau poblogaidd yn cynnwys Aphrodite o Cnidus (c. 4ydd ganrif CC), yn darlunio'r fenyw noethlymun yn dal tywel bath yn ei llaw chwith (neu'n ymestyn am un) wrth orchuddio ei horganau cenhedlu â'i llaw dde, gyda'i bronnau heb eu gorchuddio.

Roedd cerflun fel hwn yn chwyldroadol ar y pryd oherwydd roedd pob cerflun yn nodweddiadol wedi'i wneud o noethlymun gwrywaidd. Yn ogystal, creodd cerflunio'r dduwies Roegaidd fel maint bywyd effaith bellach, ac roedd yn amlwg bod Praxiteles wedi gosod y naws ar gyfer cerflunio Groegaidd mewn ffordd newydd beiddgar. Disgrifiwyd ei Aphrodite hefyd gan yr awdur Rhufeinig enwog, Pliny the Elder, fel un o'r cerfluniau gorau a wnaethpwyd.

Aphrodite of Knidos (c. 4ydd ganrif CC) gan Praxiteles ; José Luiz Bernardes Ribeiro, CC BY 4.0, trwy WikimediaTiroedd Comin

Pensaernïaeth Roegaidd Glasurol

Mae mawredd pensaernïaeth Roegaidd Glasurol yn cael ei ddangos gan y deml Roegaidd enwog, y Parthenon (447-432 BCE). Mae'n strwythur hirsgwar mawr wedi'i leoli ar Acropolis Athen, sy'n fryn gwastad sy'n edrych dros y ddinas. Fe'i cynlluniwyd gan y penseiri Ictinus a Callicrates mewn cysegriad i'r dduwies Roegaidd Athena.

Cafodd cerflun anferth ei gartref yng nghanol y deml, o'r enw Athena Parthenos . Cafodd ei greu gan gerflunydd Groegaidd adnabyddus, Phidias. Roedd y cerflun yn enghraifft o fawredd Athena ac roedd tua deugain troedfedd o uchder ac wedi'i wneud o ifori ac aur (roedd croen y dduwies wedi'i gerflunio mewn ifori a'i dillad wedi'u gwneud o ddefnydd aur).

<26. Parthenon gan Vasiliy Polenov (1881-1882); Vasily Polenov, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Roedd gan y Parthenon lu o gerfluniau a ffrisiau eraill o'i amgylch, gan gynnwys 17 o golofnau Doric Order ar hyd yr ochrau llorweddol hirach a wyth ar hyd yr ochrau byrrach. Mae colofnau’r Urdd Dorig yn dyst i ddatblygiad pensaernïol arall o fewn y cyfnod hwn, sef yr arddulliau colofn Dorig ac Ïonig. Roedd yr olaf, arddull Ïonig, hefyd yn amlwg yn y cyfnod Hellenistic dilynol, ac o'r hwn y daeth y trydydd, arddull Corinthaidd, i'r amlwg hefyd.

Fel esblygiad cyntaf y “Gorchmynion” pensaernïol, y Doriaiddmae'r arddull yn blaenach ac yn cael ei disgrifio fel un “austere”. Mae'n cynnwys pen y golofn, a elwir yn “gyfalaf”, nad yw wedi'i haddurno ond yn garreg blaen. Mae'r sylfaen yn gorwedd heb gefnogaeth ar y stylobate, sef y cam uchaf ar crepidoma teml (y sylfaen lefeledig neu haenog sy'n dal yr aradeiledd). Y gwahaniaeth rhwng yr arddull Ïonig yw bod y brifddinas yn fwy arddulliedig ac wedi'i haddurno, a ddisgrifir yn aml fel bod yn fwy main o ran ymddangosiad na'r arddull Dorig gadarn. Mae'r golofn Ïonig hefyd yn cynnwys gwaelod i'w chynnal.

Ffotograff o'r Parthenon o'r gorllewin; Defnyddiwr:Mountain, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Y Cyfnod Hellenistaidd (c. 323 – 27 BCE)

Tra bod y Cyfnod Clasurol yn cael ei nodi gan fod o dan reol Philip II o Macedonia, yn agos at ddiwedd y cyfnod hwn, cafodd y Brenin Philip II ei lofruddio a'i fab, Alecsander Fawr, yn cymryd ei le. Daeth y Cyfnod Hellenistaidd, neu Helleniaeth, i rym ar ôl marwolaeth Alecsander yn 323 BCE. Fodd bynnag, gan nad oedd gan Alecsander olynydd, bu cyfnod o ansicrwydd rhwng y cadfridogion i gyd.

Arweiniodd yr ansicrwydd hwn i gadfridogion Alecsander ganfod eu grym mewn gwahanol linachau, fodd bynnag, ym mhen hir a hwyr cymerodd y Weriniaeth Rufeinig drosodd Macedonia yn 146 CC, ac yn 27 CC, cymerodd yr Ymerawdwr Augustus drosodd Groeg a daeth yn rhan o'r Ymerodraeth Rufeinig.

Ysbrydolwyd y Rhufeiniaid yn fawr gan y Groegiaidcelf a phensaernïaeth, a byddwn yn sylwi ar nifer o gopïau o farmor wedi'u gwneud o gelf a ysbrydolwyd gan Groeg.

Yn ystod y Cyfnod Hellenistaidd, daeth celf Groeg yn fwy amrywiol gydag ystod ehangach o bynciau, gan gynnwys nid yn unig yr ifanc neu wrywod tebyg i ryfelwyr ond gwerin bob dydd, gan gynnwys anifeiliaid. Symudodd artistiaid Groeg i ffwrdd o ddarlunio'r ddelfryd hefyd, gan fod naturoliaeth uwch - bron i'r pwynt o fod yn ddramatig - mewn cerflunio a phaentio. Comisiynwyd celf hefyd gan noddwyr a'i chreu fel ychwanegiadau addurniadol i gartrefi, megis cerfluniau efydd.

Cerflun Groeg Hellenistaidd

Ymddangosodd cerfluniau Groegaidd yn fwy emosiynol eu mynegiant yn ystod y cyfnod hwn. O ystyried anhyblygrwydd a delfrydiaeth y “wên hynafol” o’r cyfnodau blaenorol, bu cryn esblygiad wrth ddarlunio’r ffurf ddynol a mynd y tu hwnt i’w natur gorfforol. Mae ffocws ar ddrama ac emosiwn gyda’r cyfnod hwn yn cael ei ddisgrifio’n aml fel un sy’n fwy pro-theatraidd mewn celf a phensaernïaeth.

Crëwyd llawer o gerfluniau enwog yn ystod y cyfnod hwn, megis Colossus of Rhodes (c. 220 BCE) gan Chares o Lindos, a oedd tua 110 troedfedd o uchder. Roedd y cerflun godidog hwn yn ffigwr gwrywaidd a ddisgrifir yn aml fel cysegriad i Helios, duw'r haul. Yn anffodus, dinistriwyd y cerflun hwn yn ystod daeargryn.

Colossus of Rhodes (c. 220 CC); Awdur anhysbys AnhysbysMae yna hefyd ynysoedd niferus o amgylch Gwlad Groeg.

Map o Hen Roeg gan Matthäus Seutter, 1740; Matthäus Seutter, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Rydym hefyd yn adnabod y Mynydd Olympus enwog, sef mynydd uchaf Gwlad Groeg gyda Mytikas, ei gopa uchaf, yn 9,570 troedfedd. Mae'n werth nodi Olympus gan ei fod yn dal lle pwysig o fewn Mytholeg Roeg, sy'n bodoli fel y man lle byddai'r duwiau yn byw gyda Zeus ar yr orsedd.

Mae Gwlad Groeg hefyd yn cael ei hystyried yn eang fel “crud” neu “fan geni” Gwareiddiad gorllewinol. Roedd yn fan cychwyn i amrywiol athrawiaethau diwylliannol a gwleidyddol, er enghraifft, democratiaeth ac athroniaeth. Bu hefyd yn archwilio a datblygu egwyddorion amrywiol yn ymwneud â mathemateg a gwyddoniaeth. Mewn diwylliant, gosododd y llwyfan ar gyfer drama, celf, pensaernïaeth, crochenwaith, cerflunwaith, a llenyddiaeth, ac mewn chwaraeon, y Gemau Olympaidd, sy'n dal i fynd rhagddynt yn ein dyddiau a'n hoes ni.

Sylfeini Hanesyddol: Beth Ai Gwreiddiau Gwlad Groeg Hynafol?

Y ffordd orau o ddeall sylfeini hanesyddol Groeg hynafol yw edrych ar ei chyfnodau amrywiol trwy gydol ei datblygiad fel gwareiddiad, gan fod yna nifer o amserlenni a chamau dilyniant. Yn nodedig, mae Gwlad Groeg yn mynd yn ôl yr holl ffordd i gynhanes gydag Oes y Cerrig, a ddaeth i ben tua 3,200 CC, ac yna i'r Oes Efydd, a ddechreuodd tua 3,200 CC.

Oes y Cerrigawdur, Public domain, trwy Wikimedia Commons

Cerflun arall yw Y Gâl Marw (c. 230-220 BCE) gan Epigonus. Mae hwn yn darlunio enghraifft nodweddiadol o natur fynegiannol cerfluniau Hellenistaidd. Gâl yw'r ffigwr, fel sy'n amlwg o'i doriad gwallt a'r fodrwy o amgylch ei wddf, y cyfeirir ati fel arall fel “torque”. Mae yn y broses o farw, a ddangosir yn ei osgo yn ogystal â'r cleddyf toredig yn gorwedd wrth ei ymyl. Yr hyn sy'n gwneud y cerflun hwn mor unigryw yw ei fod yn dal eiliad o farwolaeth, yn anochel yn ennyn emosiynau yn y gwyliwr, sef yr hyn a fyddai wedi digwydd i gynifer o Roegiaid sy'n gwylio'r darn hwn.

Gweld hefyd: Mynyddoedd dyfrlliw - Sut i Beintio Mynyddoedd i Ddechreuwyr

The Dying Gâl (c. 230-220 CC) gan Epigonus; Amgueddfeydd Capitoline, CC BY 2.0, trwy Wikimedia Commons

Mae cerfluniau nodedig eraill yn cynnwys yr enwog Venus de Milo (130-100 BCE) gan Alexandros o Antiochia. Yma, gwelwn ffigwr benywaidd (ar goll y ddwy fraich), yn ôl pob sôn Venus, duwies cariad Groeg. Fodd bynnag, mae dadleuon ysgolheigaidd amrywiol yn awgrymu y gallai fod naill ai'n butain neu'n dduwies y môr, Amffitrit, oherwydd darganfuwyd y cerflun ar ynys folcanig Milos (a leolir yn y Môr Aegean) ym 1820.

Byddwn yn sylwi ar y osgo cyfarwydd contrapposto (“S-Curve”) yn y cerflun hwn, sy’n cael ei amlygu gan orchudd ei gwisg o amgylch ei torso isaf a’i choes chwith wedi’i chodi ychydig. Mae yna hefyd awgrym o synwyrusrwyddgyda'i torso uchaf agored a'r wisg sydd ar fin llithro oddi ar ei choesau. Ymddengys fod elfen ddramatig i'r modd y mae hi'n cael ei gosod, gan ddwyn sylw gwylwyr hefyd.

Venus de Milo (130-100 BCE) gan Alexandros o Antiochia, yn y Musée de Louvre; Edwin Lee, CC BY 2.0, trwy Wikimedia Commons

Byddwn hefyd yn sylwi ar yr ymdeimlad dwysach hwn o ddramatiaeth yn un o gerfluniau enwocaf heddiw o'r Cyfnod Hellenistaidd, Laoco<6 ö n a'i Feibion ​​ (27 CC-68 OC) gan nifer o gerflunwyr o Rhodes, sef Agesandro, Athendoros, a Polydoros. Cloddiwyd y darn hwn ym 1506 mewn gwinllan yn Rhufain gyda Michelangelo yn goruchwylio'r broses.

Yn wir, ar ôl ei gloddio, aethpwyd ag ef i'r Fatican a'i arddangos yng Ngardd Belvedere Court. Mae'r cerflun hwn wedi bod yn fodel i lawer o artistiaid yn ystod cyfnod y Dadeni ac ysbrydolodd lawer o artistiaid modern eraill gannoedd o flynyddoedd yn ddiweddarach.

Mae'n cael ei ddisgrifio fel un o'r darnau celf Groegaidd a astudiwyd ac a ailadroddir fwyaf.

2>

Laocoön, yn y canol, yw testun y testun, gyda'i ddau fab, Antiphantes a Thymbraeus, mewn ymdrech enbyd i gael y seirff môr brathog oddi arnynt, yn ofer i bob golwg. Sylwn fel y mae Laocoön ei hun yn cael ei frathu gan un o'r seirff a'i fab ar y chwith wedi cwympo drosodd, efallai wedi ei ladd yn barod.

Mae'r cerflun hwn yn dal y fomentmarwolaeth a brwydro’r tri ffigur, gan gynyddu dwyster yr emosiwn ac effaith ddramatig – wedi’i ychwanegu at hyn mae maint mwy na bywyd corff Laocoön. Daw’r stori o Ryfel Caerdroea, lle dywedir i Laocoön (a oedd yn offeiriad) roi rhybudd i’r Trojans am y ceffyl pren a’u cynlluniau. Ymosodwyd arno gan seirff o ganlyniad, mewn ymdrech i'w gadw'n dawel.

Laocoön a'i feibion ​​ , a adnabyddir hefyd fel y Laocoön Group . Copi marmor ar ôl Hellenistic gwreiddiol o ca. 200 CC. Wedi ei gael yn Baths of Trajan, 1506; Amgueddfeydd y Fatican, CC BY-SA 4.0, trwy Wikimedia Commons

Pensaernïaeth Roegaidd Hellenistaidd

Mewn Pensaernïaeth Hellenistaidd, daeth Gorchymyn Corinthaidd yn helaeth ar adeiladau. Roedd hon yn arddull fwy cywrain a ychwanegodd effaith addurniadol i adeiladau. At hynny, cymerodd pensaernïaeth y rôl i ddarparu ar gyfer mwy o bobl at ddibenion adloniant. Mae enghraifft o'r datblygiad newydd hwn yn cynnwys y Pergamon Acropolis.

Cynlluniwyd fel canolbwynt diwylliannol, felly i ddweud, roedd gan yr acropolis hwn theatrau (fel Theatr Pergamon, gyda lle i 10 mil o fynychwyr), baddonau, llyfrgelloedd , campfeydd, ac adeiladau crefyddol fel temlau. Daeth yn wir destament i ffordd newydd, drefol o fyw.

Mae elfen bensaernïol arall o'r acropolis hwn yn cynnwys Allor Zeus ( Allor Pergamon ), sef dros30 metr o led. Mae ar ffurf “U” wyneb i waered gyda grisiau yn cynnwys y rhan fwyaf o'i led yn y canol. Ar draws yr uwch-strwythur mae colofnau niferus yn yr arddull Trefn Ïonig. Ar hyd gwaelod yr uwch-strwythur mae ffris Gigantomachy , sy'n darlunio'r stori fytholegol am y frwydr rhwng duwiau Olympaidd Groeg a'r Cewri.

Allor Zeus yn Amgueddfa Pergamon, Berlin; Lestat (Jan Mehlich), CC BY-SA 3.0, trwy Wikimedia Commons

Mae'r ffris yn mesur dros 100 metr o hyd ac wedi'i gerflunio yn y dull rhyddhad uchel. Mae’r golygfeydd cerfluniedig yn ddeinamig yn eu portread ac yn symud ar hyd ochrau pob un o’r allor. Ymddengys fod rhai ffigurau hefyd yn parhau i'r grisiau o'r ffris, fel y gwelwn yn eu coesau a'u traed, yn dod yn rhan o'r strwythur cyfan i bob golwg yn hytrach na chael eu diraddio i aros ar hyd ochrau'r strwythur.

Roedd Pergamon yn dinas a reolir gan linach Attalid , a chreu'r Pergamon Acropolis oedd sefydlu Teyrnas Pergamon fel rhan o Wlad Groeg ar ôl tranc Alecsander Fawr . Datblygodd Brenhinllin Pergamon yn ddiweddarach na llinachau eraill yn ystod y cyfnod hwn, ac mae'r canolbwynt diwylliannol hwn yn dyst i'w rhan yn etifeddiaethau Groeg.

Adran o ffris Gigantomachy o'r Allor Pergamon yn Amgueddfa Pergamon yn Berlin, yr Almaen; BrokenSphere, CC GAN-SA 3.0, trwy Wikimedia Commons

I Rufain a Thu Hwnt

Er bod llawer o strwythurau a cherfluniau eraill o'r Cyfnod Hellenistaidd, esblygodd y cyfnod hwn yn y pen draw i reolaeth yr Ymerodraeth Rufeinig. Cafodd Teyrnas Pergamon, o dan reolaeth y Brenin Attalus III, ei meddiannu gan y Weriniaeth Rufeinig ar ôl marwolaeth y Brenin yn 133 BCE.

Dywedir i'r Weriniaeth Rufeinig gychwyn tua 509 BCE, pan ddaeth y brenin olaf (o. yr hwn yr oedd saith), Lucius Tarquinius Superbus, wedi ei ddymchwelyd gan ei nai Lucius Junius Brutus, yr hwn a elwir yn un o sylfaenwyr cyntaf y Weriniaeth Rufeinig. Wedi sefydlu'r Weriniaeth Rufeinig, datblygodd yn ymerodraeth yn y pen draw tua 27 CC, gyda Gaius Julius Caesar Octavianus ( Augustus ) yn Ymerawdwr cyntaf.

Roedd celf Groeg yn cael ei edmygu'n fawr a wedi'i gopïo gan y Rhufeiniaid, ac roedd ei hanfod clasurol o resymoldeb, harddwch, a chymesuredd yn byw ymlaen trwy eu celf a'u pensaernïaeth. Y tu hwnt i Rufain, rhoddwyd ail anadl i'r arddull celf Roegaidd, felly i ddweud, trwy lygaid a dwylo peintwyr a cherflunwyr Dadeni a cherflunwyr.

Hyd yn oed hyd heddiw, rydym yn cael eu cyffwrdd o hyd gan y harddwch a chymesuredd a adawyd ar ôl mewn cymarebau a dognau o arteffactau Groeg hynafol. Tra y mae y rhan fwyaf o'r gelfyddyd Roegaidd er hyny wedi ei cholli neu ei dinystrio, y mae yn cael ei chofio a'i hanfarwoli gan y rhai a'i cofient ers talwm. Felly, mae celf Groeg Hynafol wedi dodbron fel drych o ddrych ar y gorffennol.

Edrychwch ar ein gwefan gelf yng Ngwlad Groeg yr Henfyd yma!

Cwestiynau Cyffredin

Beth Oedd y Camau o Gelf Roeg?

Mae gan gelf Groeg hanes hir, yn dyddio'n ôl i'r cyfnod cynhanesyddol. Fodd bynnag, rhennir y Cyfnod Groegaidd Clasurol yn dri phrif gam datblygiad, sef, y Cyfnod Archaic (c. 650-480 BCE), y Cyfnod Clasurol (c. 480-323 BCE), a'r Cyfnod Hellenistaidd (c. 323- 27 BCE).

Beth Mae “Trefn Glasurol” yn ei olygu?

Defnyddir y Drefn Glasurol i ddisgrifio'r math o arddull colofn ym mhensaernïaeth Groeg . Yr oedd tair urdd tra-arglwyddiaethol, sef Doric, Ionic, a Chorinthian. Roedd arddull yr Urdd Dorig yn syml yn ei arddull tra daeth yr Urddau Ïonig a Chorinthaidd yn fwy addurnol, cywrain eu cynllun, a main eu golwg na'r Urdd Dorig fyrrach.

Beth Yw Rhai Nodweddion Celf Groegaidd?

Nodweddwyd celf Groeg gan ei darlunio o harddwch mewn modd delfrydol. Daeth ffigurau mewn cerflunwaith yn arbennig yn fwy naturiolaidd yn eu portread yn ymwneud â chyfrannedd a chydbwysedd. Ymgorfforwyd y dechneg contrapposto enwog yn eang, gan ychwanegu elfen newydd o ddeinameg at y ffigwr a bortreadir. Roedd celf Groeg yn darlunio'r gred mewn cyfathiant mathemategol â harddwch.

Rhannwyd Oes y Cerrig yn dri chyfnod gwahanol, sef y cynharaf, Paleolithig, a ddilynwyd gan y Mesolithig, ac yna'r olaf, y Neolithig. Yn ystod yr Oes Neolithig Roegaidd (7000 CC-3200CC), bu datblygiad cynyddol mewn ffermio a bridio stoc, yn ogystal â datblygiadau newydd mewn pensaernïaeth a'r gwahanol offer a ddefnyddiwyd.

Rhannwyd yr Oes Roegaidd Neolithig ymhellach yn chwe cham , sef, Acerameg (Cyn-grochenwaith), Neolithig Cynnar, Neolithig Canol, I Neolithig Diweddar, Neolithig Diweddar II, a Neolithig Terfynol. Gyda phob cyfnod meicro yn yr Oes Neolithig, bu datblygiadau newydd ym myd ffermio a diwylliant.

Mae'n bwysig deall mai'r cyfnodau hyn oedd yn gosod y llwyfan, felly i ddweud, ar gyfer celf Groeg yr Henfyd.

Yn ystod y cyfnod Neolithig Cynnar y datblygodd pobl dechnegau i danio fasys. Daeth y cyfnod Neolithig Canol â datblygiadau newydd mewn pensaernïaeth, sef y “megaroid”, y cyfeirir ato hefyd fel y “megaron”. Roedd hwn yn dŷ siâp hirsgwar gydag un ystafell wely a chynteddau (agored neu gaeedig), a byddai ganddo hefyd golofnau wrth y mynedfeydd blaen.

Pwysigrwydd y strwythur megaron yw iddo ddatblygu'n neuadd ar gyfer Groeg palasau. Mae'n un o brif nodweddion pensaernïaeth Roegaidd, a ddisgrifir hefyd fel siâp “cylinol”. Byddai hyn hefyd yn dod yn siâp ar gyfer temlau Groegaidd.

Rhamantaiddadluniad o'r “Queen's Megaron” gan Emile Gilliéron yr ieuengaf. O bapurau Arthur Evans yn ymwneud â chloddiadau yn Creta, rhwng 1922 a 1926; Gilliron, Ðmile fils, CC BY 4.0, trwy Wikimedia Commons

Datblygiadau pensaernïol eraill oedd y strwythur “Tsangli”, a oedd yn anheddiad. Roedd y strwythur hwn yn cynnwys dwy fwtres y tu mewn i'r tŷ i ychwanegu cynhaliaeth ychwanegol i'r to. Roedd ystafelloedd hefyd wedi'u dynodi ar gyfer gwahanol ddibenion. Datblygodd tai yn ystod y cyfnod hwn sylfeini gwell o gerrig o gymharu â'r cytiau yn ystod y cyfnod cynharach. Yn ystod y cyfnod Neolithig diweddar, bu cynnydd mewn ffermio ac amaethyddiaeth, a symudodd y cyfnod hwn i'r Oes Efydd pan oedd pobl yn mewnforio metelau copr ac efydd.

Digwyddodd Oes Neolithig Groeg mewn gwahanol leoliadau o gwmpas Gwlad Groeg, sef Athen, Dimini, Ogof Franchthi, Knossos, Milos, Nea Nikomedeia, a Sesklo.

I Oes Efydd Gwlad Groeg – Gwareiddiadau Aegeaidd

Efydd Groeg Mae oedran yn cael ei gategoreiddio gan dri lleoliad dominyddol, a chyfeirir ato hefyd fel Gwareiddiad Aegean, a oedd wedi'i ganoli o amgylch y Môr Aegeaidd. Y prif leoliadau oedd, sef y Cyclades, sef ynysoedd wedi'u lleoli i'r de-ddwyrain o dir mawr Gwlad Groeg, Creta, sy'n gorwedd i'r de o dir mawr Gwlad Groeg, ac yna mae tir mawr Groeg.

Pob unroedd gan ardal ddaearyddol wahanol ddiwylliannau. Y gwareiddiad Cycladaidd (tua 3300-2000CC) o'r Cyclades, y gwareiddiad Minoaidd (tua 2700-1100 CC), a oedd yn dod o Creta, a'r gwareiddiad Mycenaean (tua 3200-1050), a oedd yn dod o dir mawr Gwlad Groeg. Roedd datblygiad pob gwareiddiad yn gorgyffwrdd â'r llall, er i wareiddiad Mycenaean amsugno'r Minoiaid yn y pen draw.

Mae rhai o nodweddion nodedig y cyfnodau hyn yn cynnwys ysgrifennu, a elwir yn Llinol A a Llinol B, mwy o fasnach, ac amryw arfau newydd.

Creodd gwareiddiad y Cyclades ffigurynnau, neu eilunod, benywaidd wedi eu llunio o farmor. Mae llawer o'r rhain yn ymddangos gydag wynebau hirgrwn mawr a thrwynau hirgul. Y prif safleoedd ar gyfer y gwareiddiad hwn oedd Keros, Grotta, Phylakopi, a Syros.

Roedd y Minoiaid i raddau helaeth wedi eu lleoli yn Knossos, ac ardaloedd eraill fel Malia, Phaistos, a Zakros. Mae'r Minoiaid yn adnabyddus am ddarparu'r sylfeini cynharaf ar gyfer Gwareiddiad Ewropeaidd. Datblygodd eu gwareiddiad mewn sawl ffordd, o nid yn unig ysgrifennu a masnach helaethach (deithio i leoedd fel yr Aifft eu hamlygu i wahanol ddiwylliannau), ond roedd eu celf a phensaernïaeth yn cynnwys paentiadau Groeg hynafol fel ffresgoau, sef wedi'i baentio'n llachar o ddeunydd pwnc fel anifeiliaid o'r tir a'r môr, a thirweddau natur. Roedd y rhain yn aml yn cael eu paentio y tu mewn i'r palasau. Byddai gan y ffresgoau ffiniau hefydmewn patrymau addurniadol.

Toreador Fresco (Ffresco Bull-Leaping) (c. 1600-1450 CC), a ddarganfuwyd ym mhalas Knossos, Creta, Gwlad Groeg. Yn rhan o gyfansoddiad pum panel, mae'r Toreador Fresco eiconig yn darlunio acrobat yng nghefn tarw yn gwefru. Mae ail ffigwr yn paratoi i neidio, tra bod traean yn aros gyda breichiau wedi'u hymestyn; Amgueddfa Archaeolegol Heraklion, CC0, trwy Wikimedia Commons

Y tu hwnt i baentiadau Groegaidd hynafol, cynhyrchodd y Minoiaid amrywiaeth eang o grochenwaith Groeg a serameg hefyd. Mae enghreifftiau o'r gwahanol siapiau o lestri yn cynnwys yr amphora (gyda thair handlen), biceri amrywiol, llestri crwn, a jariau storio y cyfeirir atynt fel pithos . Roedd jygiau seremonïol yn cael eu gwneud i gynnwys rhoddion ar gyfer defodau, ac roedd y rhain yn cael eu hadnabod fel rhyta ac wedi'u gwneud ar ffurf pen anifail.

Roedd y tarw yn anifail arwyddocaol yn eu diwylliant, ac roedden nhw byddent yn aml yn darlunio cyrn y tarw yn eu celf a'u haddurniadau. Roedd gan y Minoiaid hefyd gemwaith aur, cerfluniau, a phalasau wedi'u hadeiladu i uchder pedair stori. Roedd palasau yn nodweddion arwyddocaol yn y gwareiddiad Minoaidd, ac ochr yn ochr â'u cynlluniau helaeth, roedd cymunedau amaethyddol amrywiol yn amgylchynu palas canolog, a gwnaed ffyrdd i gysylltu'r ffermydd neu'r pentrefi.

Roedd gwareiddiad Mycenaean wedi'i leoli yn Mycenae yn bennaf, a ardaloedd eraill fel Athen, Thebes, Pylos, Sparta, ymhlith eraill. Mae'ncyfeirir ato hefyd fel y cyfnod “Heladaidd”. Gan fod y Mycenaeans yn byw ar dir mawr Groeg, fe'u disgrifir hefyd fel rhai “cynhenid”.

Roedd masnachu yn gyffredin ymhlith y gwareiddiad hwn, sef mewn nwyddau fel aur, gwydr, copr, a hyd yn oed ifori.

Creodd y Mycenaeans weithiau celf a gafodd eu dylanwadu gan wareiddiad y Minoaidd. Roeddent yn cael eu hadnabod fel diwylliant rhyfelgar cryf o'u cymharu â'r Minoiaid. Mae Rhyfel Caerdroea yn rhyfel enwog ac yn cael ei boblogeiddio hyd heddiw trwy ffilmiau fel Troy . Wrth edrych ar ffresgoau a grëwyd, mae'r Mycenaeans hefyd yn darlunio amrywiaeth o olygfeydd yn ymwneud â brwydr, anifeiliaid, natur, rhyfelwyr yn gorymdeithio â'u harfau, ac amryw o bynciau eraill tebyg i eiddo'r Minoiaid.

Mewn gwirionedd, mae'r tebygrwydd rhwng Celf Mycenaean a Celf Minoaidd yn cael eu nodi'n aml, er bod Celf Mycenaean yn cael ei ddisgrifio fel rhywbeth sy'n ymddangos yn fwy “geometrig” a “ffurfiol” yn ei arddull. Fodd bynnag, byddai masnach wedi bod rhwng Creta (Minoans) a Mycenae, sy'n esbonio'r arddulliau celf sy'n cydgyfeirio rhwng y ddau ddiwylliant.

Y Porth Llew adnabyddus (c. 1250 CC ) yn un o weddillion parhaol cerflun “rhyddhad” pensaernïol, yn darlunio dau lew (neu lewod) yn wynebu ei gilydd, yn sefyll ar eu coesau ôl gyda’u coesau blaen yn gorffwys ar waelod tebyg i floc, gyda cholofn yn y canol rhwng y ddau anifail. Mae Porth y Llew wedi'i leoli fel yy brif fynedfa i'r acropolis, a dyna lle'r oedd y palas a'r cadarnle.

Rhyddhad Porth y Llew (c. 1250 CC), Mycenae; Zde, CC BY-SA 4.0, trwy Comin Wikimedia

Oesoedd Tywyll Gwlad Groeg a Dechreuad Gwareiddiad Groeg

Daeth gwareiddiad Mycenaean i ben tua 1100 CC. Mae cwymp y gwareiddiad hwn a llawer o rai eraill o gwmpas y cyfnod hwnnw yn bwnc a drafodir yn eang. Mae llawer o ffynonellau yn cyfeirio at oresgyniadau gan y gwareiddiad Doriaidd, newidiadau hinsawdd, trychinebau naturiol fel daeargrynfeydd, a materion cymdeithasol eraill fel newyn a gorboblogi.

Cyfeirir at y cyfnod hwn fel “Cwymp yr Oes Efydd Ddiweddar”, a fyddai yn y pen draw. dod yn hyn a elwir yn “Oesoedd Tywyll Groeg”. Dechreuodd y cyfnod hwn tua 1100 CC i tua 750 CC. Cyfeiriwyd ato hefyd fel y cyfnod “Homerig”, a berthynai i gerddi Homer yr Iliad a'r Odyssey.

Bron yn gyson â'r cyfnodau a nodir uchod, digwyddodd y cyfnod Geometrig (900-700 CC) yn agos at ddiwedd yr Oesoedd Tywyll Groeg, ac yng nghyd-destun arddull, darluniwyd celf ar grochenwaith mewn siapiau geometrig, a roddodd ei enw i'r cyfnod hwn. Ar ôl y cyfnod hwn y dechreuodd Gwlad Groeg ddatblygu ac esblygu.

Ar ôl hyn, bu cynnydd yn y boblogaeth a daeth celf Groeg hynafol yn wirioneddol siâp, gan ymgorffori delfrydau Celfyddyd Glasurol fel yr ydym bellach yn ei hadnabod .

Celf a Phensaernïaeth RoegaiddNodweddion

Pan edrychwn ar gelf Groeg, rydym yn meddwl yn nhermau cerfluniau marmor delfrydol a ffigurau dynol sy'n ymddangos mor berffaith a hardd â model super. Roedd tri chyfnod gwahaniaethol mewn celf Groeg a nodweddodd ei datblygiad. Isod, edrychwn ar y tri chyfnod hyn ynghyd â nodweddion amrywiol ac artistiaid nodedig o fewn pob un.

Epiphany of Dionysus mosaig, o Fila Dionysus (2il ganrif OC) yn Dion , Groeg. Nawr yn Amgueddfa Archaeolegol Dion; Anhysbys Awdur anhysbys, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Cyfnod Archaic (c. 650 – 480 BCE)

Digwyddodd y Cyfnod Hynafol gyda dyfodiad Gemau Olympaidd Gwlad Groeg yn 776 CC, sef a nodir yn aml fel pan ddechreuodd y cyfnod hwn mewn gwirionedd. Yn wleidyddol ac yn gymdeithasol, yn y cyfnod hwn hefyd y dechreuodd y ddinas-wladwriaeth, y cyfeirir ati fel polis , sy'n golygu “dinas” mewn Groeg. Rheolwyd y poleis hyn yn bennaf o dan ormes, er bod dadl hefyd nad oedd y rheol ormesol hon yr un peth â'r hyn a ddaeth mewn blynyddoedd diweddarach. Yn y bôn, cynorthwyodd tyrants gymunedau i ddod yn fwy eang o ran cyfoeth a chyfleoedd gwaith.

Disgrifir celf yn ystod y Cyfnod Hynafol fel rhywbeth mwy naturiolaidd yn ei phortread o gymharu â'r cyfnod Geometrig. Rhai o'r prif fathau o waith celf oedd crochenwaith, peintio, cerflunwaith a phensaernïaeth. Oherwydd masnach rhwng amrywiol

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.