Celf Ffeministaidd - Golwg Grymusol ar Ffeministiaeth mewn Celf

John Williams 25-09-2023
John Williams

Tabl cynnwys

Gan uno yn ystod Ail Don Ffeministiaeth, daeth y mudiad celf ffeministaidd i'r amlwg yn ystod y 1960au fel adwaith diwylliannol i'r gymdeithas a ddominyddwyd gan ddynion a oedd wedi rheoli'r byd celf yn flaenorol. Gweithiodd artistiaid ffeministaidd i greu naratif diwylliannol gwahanol a roddodd le i fenywod gael eu clywed lle gallent fynegi eu hunain trwy eu celf ac ymgysylltu â'r byd trwy annog amrywiol sgyrsiau cymdeithasol a gwleidyddol. Bydd yr erthygl hon yn trafod y mudiad celf Ffeministaidd ac yn archwilio rhai o'r artistiaid ffeministaidd enwocaf a'u gweithiau celf eiconig y daethant â hwy i'r bwrdd.

Trosolwg Hanesyddol: Beth Yw Ffeministiaeth?

Mae’r rolau sydd wedi’u neilltuo’n draddodiadol i fenywod drwy gydol hanes wedi bod yn destun dadlau ers tro ac yn cael eu herio’n aml hyd heddiw, yn union fel yr amheuir rôl dynion o fewn cymdeithas. Gosodwyd cyfran deg o ddisgwyliadau a dyletswyddau pob rhyw arnynt, gan brofi na fu’n hawdd i ddynion a merched ddod o hyd i’w hunaniaeth a’u llais mewn cymdeithas, yn enwedig pan mae’n mynd yn groes i’r “status quo” tybiedig.<3

Drwy gydol hanes dynoliaeth, mae grwpiau wedi bodoli erioed ar gyrion cymdeithas ac yn ymladd dros eu hawliau. Fel grŵp, mae merched wedi bod yn ymladd ers tro dros eu cydraddoldeb a’u lle haeddiannol.

Mae hanes merched cyn hyned â’r ddynoliaeth ei hun, a byddai1977, yn ogystal ag yn Texas, Pennsylvania, ac Efrog Newydd. Fel arddangosfa ar lefel ryngwladol, roedd yn cynnwys gweithiau dros 80 o artistiaid benywaidd o dros ddeg gwlad yn unig.

Sefydliadau a Grwpiau Celf Ffeministaidd

Ychydig o grwpiau, sefydliadau a gofodau celf ffeministaidd eu creu yn ystod y 1990au a oedd i fod i roi llwyfan a lle i fenywod leisio ac arddangos eu gweithiau celf. Roedd y grwpiau hyn hefyd yn annerch sefydliadau celf fel y MOMA ac Amgueddfa Gelf America Whitney oherwydd y diffyg arddangosfeydd gan artistiaid benywaidd.

Roedd y grwpiau celf Ffeministaidd yn cynnwys Women Artists in Revolution (WAR), yr AIR Oriel, a Chlymblaid y Gweithwyr Celf (AWC). Roedd CGA yn cynnwys amrywiaeth o artistiaid, awduron, gwneuthurwyr ffilm, a staff yr amgueddfa a aeth ymlaen i ffurfio cydweithfa a oedd yn protestio dros i arddangosfeydd ddod yn fwy cynhwysol.

Ymysg y rhain roedd cynnwys artistiaid benywaidd mewn arddangosfeydd. Buont hefyd yn protestio amryw hawliau a pholisïau eraill yn ymwneud â derbyniadau a safiadau moesol. Ffurfiwyd y glymblaid yn ystod 1969 yn Ninas Efrog Newydd, yr un flwyddyn ag y ffurfiodd RHYFEL. Ym 1970, cyd-sefydlodd aelodau amrywiol o WAR a grŵp o’r enw Feminists in the Arts y Women’s Interart Centre a oedd wedi’i lleoli yn Efrog Newydd.

Tudalen flaen y catalog arddangosfa ar gyfer “Womanhouse” ( Ionawr 30 - Chwefror 28, 1972), arddangosfa gelf ffeministaidd a drefnwyd gan JudyChicago a Miriam Schapiro, cyd-sylfaenwyr Rhaglen Celf Ffeministaidd Sefydliad y Celfyddydau California (CalArts); Sheila Levrant de Bretteville, CC BY-SA 4.0, trwy Wikimedia Commons

Agorodd artistiaid benywaidd yng Nghaliffornia fannau celf newydd hefyd. Er enghraifft, cychwynnwyd Womanhouse (1972), gan Judy Chicago a Miriam Schapiro, a oedd hefyd yn gyd-sylfaenwyr Rhaglen Celf Ffeministaidd Sefydliad Celfyddydau California. Roedd Womanhouse yn brosiect ac arddangosfa a gynhaliwyd dros nifer o fisoedd mewn eiddo yn Los Angeles ac a oedd yn cynnwys celfyddydau gosod a pherfformiadau.

Yn yr arddangosfa hon, roedd yna ystafelloedd gyda themâu ac arddangosiadau penodol.

Mae rhai enghreifftiau yn cynnwys y Cegin Faethlon , oedd ag arddangosfa o'r enw Fedogau yn y Gegin , y Grisiau Priodas , Ystafell Dail , Ystafell Goch y Lleuad , Closet Esgidiau , Closet Lliain, Ystafell Ymolchi minlliw , Ymolchi Mislif , a llawer o rai eraill. Mae cysylltiad agos rhwng pob ystafell ac arddangosfa a motiffau amrywiol sy'n cyffwrdd â'r stereoteipiau a'r rolau rhyw a oedd, ac yn anffodus yn dal i fod, yn gysylltiedig â menywod yn y cartref a diwylliant.

Roedd rhai o'r perfformiadau'n cynnwys Cynnal a Chadw , a oedd â Sgrwbio a Smwddio fel ei brif gyflwyniadau. Fel y mae'r enw'n awgrymu, roedd yn canolbwyntio ar weithredoedd glanhau domestig a oedd yn anochel yn cael eu cyflawni gan fenywod yn y ganolfanaelwyd. Perfformiadau eraill oedd Tair Menyw , Aros , Y Drioleg Geni , a Drama Coc a Chunt .

Nodweddion Gwaith Celf Ffeministiaeth

Disgrifiwyd y mudiad celf ffeministaidd fel math o gelfyddyd ôl-fodernaidd, a'i nodwedd gyffredinol yw codi ymwybyddiaeth am anghydraddoldebau rhywedd a rhoi'r gallu creadigol agored i fenywod fynegi eu hunain. Isod, byddwn yn archwilio sawl nodwedd gyffredin sy'n gysylltiedig â'r symudiad hwn.

Olympia #2 (2017) gan Agnès Thurnauer, yn darlunio Olympia Édouard Manet (1863 ) wedi'i orchuddio gan amrywiol enwau anwes Ffrengig a roddwyd i fenywod; Agnès Thurnauer, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Amlddisgyblaethol

Gweithiodd celf ffeministaidd i drechu stereoteipiau mewn sawl ffordd, boed hynny trwy beintio, perfformiad, ffilm, neu unrhyw un ffurf arall ar gelfyddyd. Gallem ddweud mai ail nodwedd gyffredinol y mudiad hwn yw ei natur amlddisgyblaethol, gan fod llawer o wahanol ddulliau o gelfyddyd Ffeministaidd yn croestorri.

Trwy gydol hanes, nid yw merched wedi glynu'n gaeth at y traddodiadol a'r gwrywaidd. ffurfiau celf sy'n dominyddu fel peintio a cherflunio.

Rhai o'r mathau mwyaf cyffredin o gelf ffeministaidd yw celf Corff, Celf cysyniadol , celf perfformio, a chelf Ffilm neu Fideo. Yr hyn a wnaeth y dulliau mynegiant hyn yn fwy unigryw oedd bod ganddynt ansawdd “ymarferol”.amdanynt, gan eu bod yn gallu ymgysylltu â'r gynulleidfa neu'r gwylwyr yn ddyfnach. Roedd hyn yn eu gwneud yn rhan o'r gwaith celf ei hun, nad oedd i'w weld yn aml mewn celf gonfensiynol, ac yn anochel yn gwneud y neges yn llawer cryfach.

Y Corff fel Celf

Yn dilyn ymlaen o'r amlddisgyblaethol natur celf ffeministaidd, roedd y rôl yr oedd corff menyw yn ei chwarae fel cyfrwng artistig yn gyffredin iawn. Nid yn unig y daeth cyrff menywod yn brif gynfas, felly i ddweud, ond daethant yn arf ar gyfer codi ymwybyddiaeth. Profodd hyn i fod yn eithaf cynhennus, gyda chynulleidfaoedd yn datgan na ellid o bosibl ystyried cyflwyniad digywilydd cyrff benywaidd yn gelfyddyd. roedd celf a grëwyd gan ddynion wedi defnyddio cyrff merched fel “gwrthrych” addoliad o fewn eu paentiadau ers canrifoedd lawer.

Enghraifft nodedig yw’r artist a chantores enwog, Yoko Ono, a’i pherfformiad o’r enw Torri Darn (1964). Yn ystod y perfformiad hwn a gynhaliwyd yn Japan, penliniodd yr artist ar y llwyfan a gofyn i aelodau'r gynulleidfa dorri darnau o'i dillad i ffwrdd. Archwiliodd y perfformiad gwestiynau ynghylch rhywioldeb, rhywedd, ac ymdeimlad dwfn o fregusrwydd.

//www.youtube.com/watch?v=Zfe2qhI5Ix4

Trwy’r weithred o ymgysylltu ar gyfer aelodau’r gynulleidfa , roedd y darn perfformiad hefyd yn ennyn emosiynau iddynt. Rhainroedd teimladau yn caniatáu i gynulleidfaoedd brofi nid yn unig y syniad o natur materion menywod y gallem eu gweld ar gynfas gwastad ond y realiti ohono trwy ymgysylltu gweithredol.

Wrth archwilio rhywioldeb menywod yn ddewr, perfformiodd yr artist ffeministaidd eiconig Carolee Schneemann a darn lle tynnodd sgrôl allan o'i fagina. Teitl y perfformiad oedd Sgrolio Mewnol (1975). Fe’i perfformiwyd o flaen artistiaid benywaidd eraill yn arddangosfa Women Here and Now yn Efrog Newydd.

“Technegau Merched”: Femmage

Y gair a’r cysyniad, “ femmage”, a ddyfeisiwyd gan yr artist ffeministaidd Miriam Schapiro yn ystod y 1970au pan ddefnyddiodd dechnegau a ddefnyddir yn nodweddiadol gan fenywod i wneud celf. Er enghraifft, roedd y technegau hyn yn cynnwys gwnïo, bachu, torri, appliqueing, ymhlith eraill, a oedd yn cael eu cyfuno mewn cyfryngau fel paent a ffabrig.

Cyfeiriodd hyn at y ffaith bwysig bod “celf menywod” (fel y cyfeirir at y technegau hyn i), a oedd yn ymddangos i fod yn fwy seiliedig ar grefftau, yr un mor deilwng o gael ei weld fel ffurf arall ar gelfyddyd ac o ystyried y statws a briodolwyd i gyfrwng confensiynol fel peintio.

Roedd y mathau hyn o gelfyddyd (er enghraifft gwnïo) hefyd yn cael eu hystyried yn “gelfyddyd isel”, gydag artistiaid fel Miriam Schapiro yn gweithio i’w hymgorffori yn y byd “celfyddyd gain”.

Archwiliwyd hefyd y syniadau domestig, a oedd yn gysyniad bod pob merch yn hiragored i ac yn gysylltiedig â. Roedd nid yn unig yn cynnwys y “technegau merched” uchod, ond roedd hefyd yn cynnwys y gweithgareddau amrywiol yn y cartref fel coginio a glanhau a berfformiwyd yn ystrydebol gan fenywod.

Archwiliwyd y cysyniadau hyn gan artistiaid ffeministaidd amrywiol. Cyflwynodd yr artist Martha Rosler, yn ei darn o’r enw A Budding Gourmet (1974), fenyw (gwraig tŷ) yn sôn am sut roedd hi eisiau dysgu coginio gourmet, nid yn unig er mwyn gwella ei theulu ond hefyd ei statws.

Mae artistiaid ffeministaidd eraill fel Faith Wilding yn defnyddio tecstilau a gwehyddu. Cymerodd ran hefyd yn arddangosfa Womanhouse gan Judy Chicago a Miriam Schapiro. Teitl ei darn oedd Amgylchedd Crosio neu Womb Room ac roedd yn cynnwys ystafell wedi'i llenwi â phatrymau crosio a oedd yn edrych fel gweoedd pry cop.

Dim ond un enghraifft o lawer lle mae crefft yn cael ei gwneud yn nodweddiadol gan ferched yn y cartref, fel crosio, yng nghyd-destun celf.

Lle i Ferched mewn Hanes Celf <2. 23>

Mae llawer o baentiadau ffeministaidd yn cwestiynu lle merched yn hanes celf ac yn bwysig, eu cynnwys fel arlunwyr gwych ymhlith yr arlunwyr gwrywaidd uchel eu parch. Roedd y merched arloesol hyn yn taflu goleuni ar sut mae menywod wedi bod yn absennol o destunau a dogfennau damcaniaethol trwy gydol hanes. Mae enghreifftiau cyffredin yn cynnwys y Parti Cinio enwog (1974 i 1979) gan Judy Chicago a Nancy Spero’s Nodiadau mewn Amser (1979), a wneir fel sgrôl yn dogfennu merched amrywiol a'u lle mewn hanes.

Naratifau Thematig

Gellir dod o hyd i'r nodwedd hon yn yr uchod -enghreifftiau a grybwyllir; fodd bynnag, mae'n werth crybwyll ar ei ben ei hun. Er y byddwn bob amser yn dod o hyd i naratifau thematig mewn unrhyw fath o gelfyddyd trwy gydol hanes dyn, gan ei fod wedi cael ei ddefnyddio erioed i fynegi a chodi ymwybyddiaeth o faterion penodol, mae celf ffeministaidd yn canolbwyntio ar themâu arwyddocaol ar draws ei amlddisgyblaethau. Mae themâu cyffredin a ganfyddwn yn hanes celf ffeministaidd yn mynd i'r afael â materion fel anghydraddoldeb rhyw, rhywioldeb, cnawdolrwydd, cyrff merched, dofi, gwrthrychedd merched, a'r ffaith bod celf menywod wedi'i hepgor o hanes celf.

Un o'r rhain mae'r prif bynciau'n sôn am y rhan y mae merched dirifedi wedi'i chwarae trwy gydol hanes i greu eu lle mewn cymdeithas.

Fedog Clymu (1983) gan Mary E. Rawlyk ; Bernard Clark, CC BY-SA 3.0, trwy Wikimedia Commons

Artistiaid Ffeministaidd Pwysig

Isod edrychwn ar nifer o artistiaid Ffeministaidd amlwg a’r gweithiau celf a gyfrannodd at y Ffeministiaeth symudiad celf. Ymhlith yr artistiaid benywaidd a grybwyllwyd mae cannoedd o artistiaid eraill yr un mor bwysig a weithiodd i greu a mynegi eu safbwyntiau a'u profiadau eu hunain o fod yn fenywaidd.

Miriam Schapiro (1923 – 2015)

Ganed Miriam yng Nghanada, Symudodd Schapiro i Efrog Newydd ynoed ifanc. Dechreuodd ddilyn y celfyddydau pan oedd yn blentyn yn unig ac archwiliodd arlunio. Wrth astudio yng Ngholeg Hunter ac yna Prifysgol Talaith Iowa, derbyniodd Schapiro ei graddau Baglor yn y Celfyddydau (1945), Meistr yn y Celfyddydau (1947), a Meistr yn y Celfyddydau Cain (1949).

Ar ôl i Schapiro gael ei mab ac wedi ailddechrau ei gyrfa artistig, aeth ymlaen i archwilio thema rhywedd yn fwy amlwg o fewn ei gweithiau. Fel artist benywaidd, profodd y cyfyngiadau a osodwyd ar ei rhyw yn y byd celf.

Yn ystod y 1970au, datblygodd ei gwaith yn collages lle dechreuodd gyfuno crefftau, y cyfeirir atynt fel arall fel defnyddiau domestig, gyda’i phaentiadau.

Ychydig enghreifftiau ohoni mae gweithiau celf yn cynnwys Big Ox No.2 (1968), Dollhouse (1972), Anatomy of a Kimono (1976), I'm Dancin' mor Gyflym ag y Gallaf (1984), a Mam Rwsia (1994), ymhlith llawer o rai eraill. Mae Anatomeg Kimono yn enghraifft dda sy’n dangos ffocws Schapiro ar elfennau collage mewn paentiadau ffeministaidd. Mae'n cynnwys deg panel sy'n cynnwys gwrthrychau amrywiol fel hancesi, ffabrigau, les a gyfunwyd â darluniau o gimonos Japaneaidd, y cafodd ei hysbrydoli i'w cynnwys ar ôl derbyn llyfr ar y dilledyn Japaneaidd traddodiadol. Mae'r paneli'n gorffen gyda phâr o goesau yn cicio tuag allan.

Mae'r gwaith hwn wedi bod yn rhagorol i'r mudiad celf ffeministaidd wrth iddo osod yn ddewrcrefftau domestig i'r gofod celf. Heb amheuaeth, roedd Schapiro yn gallu gwneud y ffurf grefft yn weladwy i bawb ei gweld a'i harsylwi fel ffurf ar gelfyddyd. Bu hefyd yn arwain y ffordd i lawer o artistiaid benywaidd eraill greu a mynegi eu hunain trwy ddeunyddiau newydd.

Nododd Schapiro hefyd am y coesau cicio ar ddiwedd y panel uchod, “Fe wnes i orffen y paentiad gyda'r gic fel y byddai'r paentiad yn cerdded neu'n ymestyn ei ffordd i mewn i'r '80au”.

Roedd hyn yn symbol o symud y tu hwnt i'r cyfyngiadau mawr a wynebai merched yn y byd celf, a darluniodd yr artist y “ cicio” i lawr o'r rhwystrau hyn. Heddiw, mae'r egni ffyrnig hwn i'w weld o fewn y gweithiau celf Ffeministaidd a grëwyd, gan fod llawer o rwystrau yn bodoli i fenywod y mae angen eu goresgyn o hyd.

Mary Beth Edelson (1933 – 2021)

Mary Beth Edelson ei eni yn Indiana, Unol Daleithiau America. Mae hi wedi bod yn un o'r artistiaid Ffeministaidd arloesol a bu'n ymwneud â nifer o ymdrechion fel y Heresies Collective (a ddechreuwyd ym 1976), a helpodd i wella amlygiad cyffredinol celf fenywaidd. Astudiodd yn Sefydliad Celf Chicago ac enillodd ei gradd Meistr yn y Celfyddydau Cain o Brifysgol Efrog Newydd ym 1958.

Roedd Edelson hefyd yn artist aml-dalentog, wrth iddi arbrofi fel peintiwr, artist collage, ffotograffydd, artist perfformio, gwneuthurwr printiau, artist llyfrau, ac awdur/awdur. Roedd ei gweithiau celf yn cynnwys cyfuniad o artistigmoddau oedd yn cyffwrdd ac yn cwestiynu delfrydau patriarchaeth ac hegemoni.

Defnyddiodd hi hefyd themâu benywaidd gwahanol fel delwedd y dduwies (roedd hi’n rhan o fudiad y Dduwies) a gwahanol fotiffau pop-ddiwylliannol .

Mae dyfyniad enwog gan yr awdur a'r beirniad celf Lucy Lippard yn disgrifio Edelson yn briodol fel arlunydd ffeministaidd. Dywed, “Mae gwaith Mary Beth Edelson yn deillio o gryfder dwbl Ffeministiaeth. Fel y Dduwies fawr y mae hi wedi cysegru ei chelf iddi, mae ganddi (o leiaf) ddwy agwedd - cynddaredd gwleidyddol a chadarnhad sy'n rhoi bywyd. Mae’r ddau yn uno mewn uniaethu unigol â’r ego cyfunol: ‘Merched yn archwilio pwy “ydym” ac nid pwy “ydw i”’.”

Un o’i gweithiau celf enwog yw’r collage, Some Living Artistiaid Merched / Swper Olaf (1972). Yma gwelwn yr artist yn cymryd y llun clasurol Dadeni , Y Swper Olaf (y 1490au), gan Leonardo da Vinci ac yn rhoi tro ffeministaidd pop-ddiwylliannol iddo. Yn lle gweld yr wynebau a ddisgwyliwn o'r paentiad hwn, gwelwn wynebau arosodedig amrywiol artistiaid benywaidd enwog. Mae dros 80 o artistiaid benywaidd yn cael eu dathlu trwy’r paentiad hwn.

Archwiliodd Edelson ymhellach rôl ac is-drefniant artistiaid benywaidd mewn hanes a chrefydd.

Georgia yw rhai o’r artistiaid O'Keeffe, y mae ei wyneb dros wyneb Crist, a (yn nhrefn yr wyddor) Lynda Benglis, Louisegofyn am erthygl gyfan ar ei phen ei hun pe baem yn cofnodi pob achos o rôl menyw mewn cymdeithas ers amser “dyn”. Felly, i bwrpas yr erthygl hon, gadewch inni edrych ar darddiad y mudiad diwylliannol a elwir Ffeministiaeth a thrafod lle y dechreuodd.

“Tonnau” Ffeministiaeth

Dechreuodd ffeminyddiaeth fel gweithredydd. mudiad a oedd yn mynd i'r afael â materion cymdeithasol amrywiol yn ymwneud â hawliau menywod a'u lle tybiedig mewn cymdeithas. Ceisiodd fynd i'r afael â'r anghydraddoldebau cyffredin a oedd yn bodoli rhwng y rhywiau a defnyddiodd ymgyrchoedd gwleidyddol amrywiol i dynnu sylw at y gwahaniaethau hyn. Rhai o’r materion a gafodd eu cynnwys yn wreiddiol, sy’n dal yn berthnasol heddiw, yw cyflog cyfartal, aflonyddu rhywiol a thrais, absenoldeb mamolaeth, pleidlais i fenywod, hawliau atgenhedlu, trais domestig, a rhyddid menywod, ymhlith eraill. Symbol o rymuso ffeministaidd; Mathieu Kappler, CC BY-SA 4.0, trwy Comin Wikimedia

Bu sawl “ton” yn y mudiad Ffeministiaeth (mae rhai ffynonellau yn nodi bod yna wedi bod yn dri, tra y mae eraill yn dangos y bu pedwar). Credir i’r don gyntaf ddechrau yn ystod y 1840au yn y Confensiwn Hawliau Menywod yn Seneca Falls, Efrog Newydd, a’r enw ar hyn oedd Mudiad y Swffragetiaid. Roedd yn canolbwyntio ar hawliau menywod a’u cyfleoedd, gyda ffocws penodol ar bleidlais i fenywod, sy’n cyfeirioBourgeois , Elaine de Kooning, Helen Frankenthaler, Nancy Graves, Lila Katzen, Lee Krasner, Louise Nevelson, Yoko Ono, M.C. Richards, Alma Thomas, a June Wayne. Yn ogystal, mae'r ffin o amgylch y paentiad yn dangos wynebau mwy o artistiaid benywaidd.

Judy Chicago (1939 – Presennol)

Artist Ffeministaidd arloesol arall yw Judy Chicago, a aned yn Judy Cohen. Newidiodd ei henw olaf oherwydd marwolaeth ei thad a'i gŵr, nad oedd hi bellach yn teimlo cysylltiad â'r ddau enw. Wedi’i geni yn Chicago a chael y llysenw “Judy Chicago” gan berchennog oriel, fe newidiodd yr artist ei chyfenw wedyn yn “Gerowitz” yn gyfreithlon i Chicago.

Roedd hi wastad â diddordeb yn y celfyddydau o oedran ifanc ac ym 1964 enillodd ei Meistr Celfyddyd Gain gan UCLA.

Gweld hefyd: Notan - Archwilio Dyluniadau Notan ac Enghreifftiau o Gelf Notan

Mae rhai o themâu mwy cyffredin Chicago yn cynnwys delweddau o enedigaeth, creu, a rhywioldeb benywaidd. Gwelwn hyn yn cael ei chwarae allan yng ngweithiau Chicago fel Through the Flower (1973), sy'n awgrymu organau cenhedlu benywod, a Deor yr Wy Cyffredinol (1984), sy'n darlunio'r broses yn fwy uniongyrchol. o roi genedigaeth gan ei fod yn dangos menyw mewn sefyllfa hanner sgwat yn rhoi genedigaeth.

Un o ddarnau celf enwog Chicago yw The Dinner Party (1979), sef darn gosodwaith sy'n dathlu merched trwy gydol hanes. Mae'n cyffwrdd â'r modd y mae menywod wedi'u heithrio'n bennaf o hanes ac wedi ceisio ailosod y lle haeddiannolmerched mewn hanes ynghyd â'u llwyddiannau.

Mae'r darn hwn yn ymddangos fel bwrdd gwledd trionglog mawr gyda gosodiadau lle i 39 o ferched, i gyd o hanes. Mae rhai o'r merched yn cynnwys Virginia Woolf, Sacajawea, Empress Theodora o Byzantium, Georgia O'Keeffe , Sojourner Truth, ac eraill.

Mae gosodiadau pob lle yn cynnwys plât Tsieina gyda chyllyll a ffyrc arno napcynau a chalis, i gyd wedi'u gosod ar redwyr brodiog. Mae'r rhan fwyaf o'r platiau'n darlunio organau cenhedlu benywod. Roedd gosodiad trionglog Chicago yn parchu ffigurau benywaidd i statws arwresau, parch a gadwyd yn bennaf i ddynion trwy gydol hanes.

Mae’r artist wedi disgrifio ei darn fel “taith o amgylch gwareiddiad y Gorllewin, taith sy’n osgoi yr hyn y dysgwyd i ni feddwl amdano fel y brif ffordd.”

Ymhellach, disgrifiodd yr artist y goffadwriaeth fenywaidd eiconig hon fel, “ail-ddehongliad o Y Swper Olaf o’r safbwynt menywod, sydd, trwy gydol hanes, wedi paratoi'r prydau a gosod y bwrdd”. Mae’r gwaith hwn yn destament arall i gelfyddydau fel brodwaith, teilsio, a thecstilau sy’n mynd i mewn i ofod “celfyddyd uchel”.

Y Ffeministiaeth Sy’n Esblygu’n Byth mewn Celf

Mae’r mudiad Celf Ffeministaidd wedi esblygu dros y degawdau, gan ymgorffori themâu niferus sy’n cyffwrdd â rôl menywod a’u rhywioldeb trwy gydol hanes a chymdeithas. Mae hyn wedi ymestyn o faes macro yr ymladd drostohawliau merched i'r meicrosffer o bersbectifau mwy personol a archwilir gan artistiaid benywaidd unigol.

Venus and You (2008) gan Ora Ruven, yn darlunio delwedd o Venus Botticelli (1485-1486) ar y dde, a darlun o'r arlunydd ar y chwith; Uffizi, CC BY-SA 4.0, trwy Wikimedia Commons

Mae ffeminyddiaeth mewn celf wedi agor drysau newydd ar gyfer y ffordd y mae celf yn cael ei wneud a'i fynegi. Er ei fod wedi rhoi llais ac asiantaeth i rai menywod archwilio tiriogaethau newydd nad oeddent wedi ymgysylltu â nhw o'r blaen, mae llawer o fenywod eraill yn dal i gael eu gadael allan o'r naratif. Fel mudiad celf a hanes, mae llawer i'w wneud o hyd er mwyn i gelfyddyd Ffeministiaeth gael ei gweld yn gwbl gynhwysol, gan fod merched o wahanol hiliau, diwylliannau, ethnigrwydd a chrefyddau yn dal i gael eu cau allan heddiw.

Mae wedi bod ac yn dal i fod, yn fudiad sy’n esblygu’n barhaus yn y byd celf, gan bontio’r bylchau rhwng yr hyn a ystyrid yn “gelfyddyd isel” a “chelfyddyd uchel”, yr olaf yn cael ei yrru’n bennaf gan batriarchaidd. Mae celf ffeministiaeth yn fyd eang ac eang sydd yn sicr wedi bod yn chwyldroadol, nid yn unig i fenywod ond i ddynion hefyd.

Dyfynnir hefyd fod yr artist enwog Kiki Smith yn rhoi disgrifiad digonol o’r mudiad celf Ffeministaidd: “Heb y mudiad ffeministaidd fyddwn i ddim yn bodoli; ac ni fyddai llawer iawn o’r gwaith celf yr ydym yn ei gymryd yn ganiataol yn bodoli; a llawer o'r pwnc y tybiwn a allni fyddai cael ei gwmpasu gan gelf yn bodoli. Ehangodd y mudiad ffeministaidd yn esbonyddol beth yw celf, a sut yr edrychwn ar gelfyddyd, a phwy sy’n cael ei ystyried yn rhan o’r drafodaeth ar wneud celf.”

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Pryd Dechreuodd Celf Ffeministaidd?

Dechreuodd celf ffeministaidd yn ystod ail don y mudiad ffeministaidd yn ystod y 1960au. Dechreuodd mewn gwledydd fel yr Unol Daleithiau a Lloegr. Digwyddodd fel mudiad celf parhaus ac mae'n dal yn bresennol yn ein byd celf heddiw.

Beth Yw Celf Ffeministaidd?

Mae celf ffeministaidd yn cynnwys amrywiaeth o ddulliau, er enghraifft, celf gysyniadol, celf perfformio , celf y corff, a ffurfiau eraill sy'n cynnwys mwy o gelfyddydau crefft fel brodwaith, gwnïo, a thecstilau. Mae amrywiaeth o fotiffau a delweddau yn archwilio corff a rôl y fenyw mewn cymdeithas, gan fynd i’r afael â materion fel anghydraddoldebau rhywedd, stereoteipiau rhyw, a llawer o rai eraill.

Gweld hefyd: Alice Neel - Golwg ar Fywyd a Gwaith Alice Neel yr Artist

Beth yw Nodweddion Gwaith Celf Ffeministiaeth?

Un o brif nodweddion gwaith celf Ffeministiaeth yw codi ymwybyddiaeth am anghydraddoldebau rhywedd a rhoi gallu creadigol agored i fenywod fynegi eu hunain. Mae nodweddion eraill yn cynnwys ei natur amlddisgyblaethol, ei ffocws cryf ar berfformio a chelfyddyd y corff i gyfleu materion pwysig sy’n ymwneud â menywod, a’i gwestiynu o le menywod yn hanes celf, yn ogystal â’u cynnwys fel artistiaid mawr ymhlith y rhai uchel eu parch.artistiaid gwrywaidd.

i hawl merched i bleidleisio.

Roedd y dirwedd gymdeithasol i fenywod yn ystod yr amseroedd hyn o dan reolaeth y rheolau a oedd yn cael eu dominyddu gan ddynion. Alliance of Women), cylchlythyr Jus Suffragii , a symbol pleidlais i fenywod, 1904; Dim awdur hysbys, Public domain, trwy Wikimedia Commons

Er enghraifft, roedd disgwyl i fenywod gyflawni rôl benodol yn y cartref, nid oedd ganddynt yr hawl i bleidleisio nac i fod yn berchen ar eiddo, ac roeddent yn yn hytrach yn cael ei ystyried yn “eiddo” eu gwŷr a ffigurau tadol. Pe bai menyw yn gallu gweithio, byddai wedi cael ei chyfyngu i rolau mwy “benywaidd”, fel llafur ffatri neu gyflawni tasgau domestig, a oedd yn arwain at incwm llawer is. Roedd y diffyg cyfleoedd gwaith i fenywod hefyd i'w briodoli i lefel eu haddysg ffurfiol. Anogwyd dynion dros fenywod i fynychu'r ysgol i astudio er mwyn iddynt allu cymryd rôl y darparwr yn awtomatig yn eu teulu eu hunain.

Er mai dim ond rhai materion oedd yn cael eu cwestiynu oedd yr anghydraddoldebau a grybwyllwyd uchod. , roedd y mudiad Ffeministaidd yn llawer mwy cymhleth.

Yr oedd y mudiad yn cynnwys merched o bob hil a diwylliant yn ymladd am eu rhyddfreinio eu hunain o wahanol amgylchiadau oedd yn eu plagio. Er i'r mudiad ffeministaidd dyfu, roedd merched o liw yn aml yn cael eu cau allany naratif oherwydd yr anghyfiawnderau hiliol niferus a ddigwyddodd bryd hynny ac sy'n dal i fodoli heddiw. Dim ond yn 1920 y cafodd menywod yr hawl i bleidleisio ar ôl i’r Pedwerydd Gwelliant ar Bymtheg gael ei basio, ac eto roedd hyn yn cynorthwyo menywod gwyn yn fwy na dim arall. Y rheswm am hyn oedd nad oedd y Pedwerydd Gwelliant ar Bymtheg yn gwneud fawr ddim i ddileu cyfreithiau gwladwriaethol presennol a oedd yn cadw merched o liw o'r polau pleidleisio, gyda'r ddeddf hon ddim yn dod â'u brwydr i bleidleisio i ben.

Y Llefarydd Gillett yn arwyddo'r Mesur Pleidleisio, 1919 ; Gwasanaeth Ffilm Rhyngwladol, Parth Cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Dechreuodd ail don y mudiad Ffeministiaeth yn ystod y 1960au a chanolbwyntiodd ar sbectrwm ehangach o faterion, megis pynciau yn ymwneud â merched rhywioldeb, eu rôl o fewn eu teuluoedd niwclear, treisio priodasol, a throseddau rhywiol.

Cododd y don hon hefyd o ganlyniad i'r dofi a welwyd yn rolau merched o fewn y tŷ, a ddaeth yn fwy cyffredin ar ôl hynny. Yr Ail Ryfel Byd.

Er bod y cyfnod hwn yn cael ei adnabod fel y ffyniant ar ôl y rhyfel, ni ddigwyddodd llawer o gynnydd. Ar ôl cymryd drosodd swyddi eu gwŷr tra'r oeddent yn ymrestru yn y rhyfel, roedd disgwyl yn fuan i fenywod ddychwelyd i'w rolau iswasanaethol o fewn y tŷ ar ôl i'r rhyfel ddod i ben, gan fod gofyn iddynt adael y gweithlu unwaith eto.

It Mae hefyd yn bwysig nodi ffigurau arwyddocaol a gyfrannodd athroniaethau newydd yn ystod yr amser hwn ynghylch yMudiad ffeministaidd, sef y ffeminydd Ffrengig Simone de Beauvoir. Darparodd ei chyhoeddiad, The Second Sex (1949), waith sylfaenol damcaniaethol yn archwilio sut roedd menywod yn cael eu hystyried yn nodweddiadol fel “ail ryw” mewn perthynas â dynion ac roedd yn cynnwys meddyliau ar y syniad o’r “arall”, a oedd yn archwilio natur menyw a'r hyn y mae'n ei olygu i fod yn fenyw.

Ffotograff o'r llenor, yr ymgyrchydd, a'r athronydd o Ffrainc, Simone de Beauvoir; NiaVasileva, CC0, trwy Wikimedia Commons <3

Credir i’r ail don o Ffeministiaeth ddod i ben yn ystod yr 1980au, a sbardunodd y drydedd don i ddechrau yn ystod y 1990au. Roedd y don hon yn cynnwys merched Generation X (mae Generation X yn cyfeirio at unrhyw un a anwyd yn ystod y 1960au a'r 1970au). Roedd y merched yn ystod y don hon yn chwilio am fwy o unigoliaeth, gyda’r dirwedd gymdeithasol yn ystod y cyfnod hwn yn dangos datblygiad cynyddol yn y cyfryngau a thechnoleg.

Ar y pwynt hwn, roedd rhai hawliau sylfaenol eisoes wedi’u gosod i fenywod ac roedd rhai amrywiaeth mewn diwylliannau, ac eto roedd angen gwneud llawer mwy o waith.

Heb os, creodd ffeminyddion yr ail don seiliau cadarn i ffeminyddion y drydedd don adeiladu arnynt. Ffigurau nodedig o’r cyfnod hwn oedd y mudiad pync ffeministaidd o’r enw “Riot grrrl”, a ddechreuodd yn y ddinas Olympia, Washington yn yr Unol Daleithiau, a ffigurau eraill fel Jennifer Baumgardner a ysgrifennodd Maniffesta: Merched Ifanc, Ffeministiaeth a’r Dyfodol (2000).

Ffotograff portread o Jennifer Baumgardner; Ali Price, CC BY-SA 2.5, trwy Wikimedia Commons

Roedd natur mudiad ffeministiaeth y drydedd don yn rhoi mwy o sylw i ddadwreiddio’r ideolegau rhagdybiedig o beth oedd lle menyw mewn cymdeithas. Roedd hefyd yn archwilio naratifau a chysyniadau newydd am sut roedd menywod wedi cael eu cynrychioli yn y cyfryngau yn y gorffennol a daeth yn archwiliad mwy manwl o straeon personol menywod. Mae rhai ffynonellau wedi awgrymu bod y drydedd don o bosibl wedi gwthio gormod am hawliau menywod, gan fod y don gyntaf a’r ail eisoes wedi cyflawni’r hyn yr oedd angen iddynt ei wneud dros fenywod mewn cymdeithas.

Fodd bynnag, yn y tybir y cyfnod modern sef yr 21ain ganrif, mae merched o wahanol hiliau, crefyddau, diwylliannau, ethnigrwydd a rhywioldeb yn dal i wynebu amrywiaeth o gamwahaniaethu a rhagfarn, gan ddangos efallai nad yw'r mudiad wedi'i gymryd yn ddigon pell eto.

0> Dywedir bod y mudiad ffeministaidd pedwerydd don wedi dechrau tua 2012 a'i fod yn bodoli ar hyn o bryd. Mae'r don hon yn canolbwyntio ar faterion yn ymwneud ag aflonyddu rhywiol a threisio, yn ogystal â'r cysyniad o berchnogaeth corff menyw.

Arwydd a ddelir gan grŵp o Ffeminyddion ar gyfer Diwrnod Rhyngwladol y Menywod yn Llundain, 2017; Garry Knight o Lundain, Lloegr, CC BY 2.0, trwy Wikimedia Commons

Enghraifft gyffredin o faint o waith sydd angen ei wneud o hyd ar y rhainmae materion i’w gweld yn y deddfau erthyliad newydd a basiwyd yn Texas eleni, sy’n gwahardd erthyliad ar ôl chwe wythnos. Er gwaethaf byw mewn cyfnod lle mae cymdeithas yn honni bod gan fenywod yr hawl i wneud eu penderfyniadau eu hunain ynghylch eu cyrff, mae deddfau di-ri fel hyn yn dal i gael eu rhoi ar waith sy'n rhwystro hawliau menywod ac yn dileu eu hymreolaeth yn llwyr.

Gyda thwf cyfryngau cymdeithasol, mae’r llwyfannau hyn wedi darparu gofod arall o fewn cymdeithas i fenywod, a’r rhai sy’n cefnogi’r menywod hyn, i fynegi eu barn ac i godi ymwybyddiaeth am y materion a grybwyllwyd uchod.

Mae’n bwysig nodi mai esboniad byr yw’r trosolwg uchod sy’n rhoi cyd-destun yn syml am ddatblygiad y mudiad Ffeministiaeth, gan fod hwn yn fudiad cywrain a chymhleth iawn. Bu beirniadaethau hefyd ynghylch cywirdeb defnyddio’r term “tonnau” i gategoreiddio ffeministiaeth, gan y gall hefyd wahaniaethu yn erbyn y cyfnodau o amser na chrybwyllir rhwng pob “ton”.

“Trawsnewid Stereoteipiau”: Ffeministiaeth yn Celf

Yn digwydd yn yr Unol Daleithiau a Lloegr, credir bod celf ffeministaidd wedi dechrau yn ystod ail don y mudiad Ffeministaidd yn ystod y 1960au. Daeth celf ffeministaidd i'r amlwg fel cymysgedd amrywiol o ddulliau ac roedd yn fwyaf adnabyddus am ei chelf cysyniadol, perfformio a chorff. Brwydrodd merched yn galed i naddu eu lle o fewn y byd celf fel bodroeddynt yn cael eu hystyried gyda'r un lefel o barch ag a roddwyd i ddynion.

Y symbol ar gyfer Celf a Ffeministiaeth; Maeveoregan, CC BY-SA 4.0, trwy Wikimedia Commons

O ganlyniad i’r gorthrwm a brofwyd yn y byd celf, daeth menywod i’r amlwg fel rhai hynod ryddfrydol yn y gweithiau celf a gynhyrchwyd ganddynt. Daeth amser o'r diwedd pan oedd merched yn gallu mynegi eu hunain, gyda llawer o ddelweddau yn canolbwyntio ar gorff y fenyw.

Roedd gweithiau celf y cyfnod hwn hefyd yn mynd i'r afael â materion pwysig fel anghydraddoldeb rhyw, sy'n parhau i fod yn bwnc cyffredin heddiw. .

Drwy gydol esblygiad y mudiad celf Ffeministaidd rhwng y 1960au a’r 1980au, bu merched yn dawnsio rhwng actau corfforol, perfformiadau, yn ogystal ag archwiliadau damcaniaethol o gysyniadau ffeministaidd a oedd yn aml yn cael eu cyplysu â damcaniaethau ôl-fodernaidd.

Ysgrifennodd yr hanesydd celf a aned yn Brooklyn, Linda Nochlin, ei thraethawd arloesol ym 1971, Pam Na Fu Arlunydd Merched Gwych? (1971). Wedi’i gyhoeddi yn ARTnews, creodd y traethawd hwn seiliau damcaniaethol ar gyfer disgwrs menywod a chelf mewn hanes celf ffeministaidd.

Archwiliodd Nochlin amrywiol faterion cymdeithasol-ddiwylliannol ac economaidd a oedd yn ymwneud â menywod, yn ogystal â’r rhesymau a oedd yn dal menywod yn ôl rhag cael mynediad i gyfleoedd cyffelyb â dynion. Ymhellach, roedd y traethawd yn trafod y cwestiwn o fawredd a sut roedd y diffiniad hwn yn golygu gwahanol bethau i ddynion felgwnaeth i fenywod.

Esboniodd dyfyniad enwog o'i thraethawd ei dadl ar y pwnc hwn ymhellach. Cyflwynodd y syniad nad oedd unrhyw “ferched cyfatebol” ar gyfer meistri mawr fel Michelangelo, Picasso, a Warhol, o gyfnod y Dadeni hyd at amser celf Fodern. Eglurodd ymhellach:

“Ond mewn gwirionedd, fel y gwyddoch, y mae pethau fel y maent ac fel y buont, yn y celfyddydau fel mewn cant o feysydd eraill, yn syfrdanu, yn ormesol ac yn ddigalon i pawb, merched yn eu plith, nad oedd yn ddigon ffodus i gael eu geni yn wyn, yn ddelfrydol dosbarth canol ac yn bennaf oll, yn wrywaidd. Nid yn ein sêr, ein hormonau, ein cylchoedd mislif, na'n gofodau mewnol gwag y mae'r bai, ond yn ein sefydliadau a'n haddysg.”

Linda Nochlin, Athro Celf Fodern yn Sefydliad Celfyddydau Cain Prifysgol Efrog Newydd. Ebrill 18, 2012, wedi'i hanrhydeddu â Gwobrau Cyntaf Canolfan Sackler. Roedd y digwyddiad yn coffáu pumed pen-blwydd Canolfan Elizabeth A. Sackler ar gyfer Celf Ffeministaidd, Amgueddfa Brooklyn; Amgueddfa Brooklyn/Sefydliad Elizabeth A. Sackler, CC BY 3.0, trwy Wikimedia Commons

Bu Nochlin hefyd yn ymwneud â gweithgareddau artistig eraill i helpu i godi ymwybyddiaeth o artistiaid benywaidd. Ynghyd â'r Athro Ann Sutherland Harris, trefnodd y ddwy arddangosfa o'r enw Women Artists: 1550-1950 . Fe'i cynhaliwyd yn Amgueddfa Gelf Sir Los Angeles o 1976 i

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.