Celf brithwaith - Canllaw i Gelfyddyd Patrymau brithwaith

John Williams 25-09-2023
John Williams

Pan feddyliwn am y term celf brithwaith, i lawer ohonom y delweddau cyntaf a ddaw i’n meddwl yw’r M.C. brithwaith Escher a'i waith celf arall yn cynnwys rhithiau optegol. Fodd bynnag, mae patrymau brithwaith yn fath penodol iawn o rhith optegol sy'n golygu nid yn unig blygu ein persbectif ond yn benodol defnyddio patrymau a motiffau ailadroddus mewn darn o gelf. Felly, beth yw brithwaith, a pha rai yw'r enghreifftiau gorau o gelf brithwaith ac artistiaid brithwaith? Gadewch i ni ddarganfod.

Diffiniad o Brithwaith

Beth yw brithwaith? Mae celf brithwaith yn cael ei greu trwy'r broses o orchuddio arwyneb gyda nifer o siapiau geometrig sy'n cyd-fynd bron fel jig-so, byth yn gorgyffwrdd ac yn gadael dim bylchau rhyngddynt. Fe'i gelwir hefyd yn deils, ac mae'r broses hon yn arwain at batrwm brithwaith y gellir ei ddefnyddio mewn modd hynod greadigol, er gwaethaf ei strwythur mathemategol cyfyngol i raddau helaeth.

Mae'r defnydd o syniadau a chysyniadau brithwaith drwy gydol ein hanes wedi arwain at wrth greu pensaernïaeth wedi'i haddurno'n hardd, megis temlau a mosgiau, yn ogystal â gweithiau celf godidog.

Hanes Cryno Patrymau Teselyddiaeth

Dealltwriaeth o ieithoedd hynafol mewn hanes Gall helpu rhywun i ddeall diffiniad brithwaith yn well. Mae'r gair yn deillio o'r gair Lladin tessellātus (cerrig bach sgwâr) aminarets, a phwll adlewyrchu. Mae'r gysegrfa wedi'i gorchuddio â theils turquoise sydd wedi'u siapio'n batrymau brithwaith. Mae'n cael ei ystyried yn un o ryfeddodau pensaernïol harddaf Persia, gyda'i gromen las drawiadol yn cynnwys sêr sy'n ailadrodd ac yn cydblethu â gwahanol ffurfiannau o sêr gydag ystod o bump i 11 pwynt y seren.

Heddiw rydym wedi dysgu bod celf brithwaith yn cyfeirio at y defnydd o siapiau geometrig ailadroddus ar awyren, heb i'r teils groesi ei gilydd byth, a gadael dim bylchau na bylchau rhwng y teils. Rydym wedi archwilio sut y lledaenodd syniadau brithwaith a darddodd o Sumeria hynafol ledled y byd a gellir eu gweld ar bopeth o waliau teml hynafol i ddyluniadau tecstilau modern.

Cymerwch olwg ar ein brithwaith mewn stori we celf yma!

Gweld hefyd: Beth Yw Art Brut? - Prydferthwch Amrwd Celf Allanol

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

A yw Pob un o M.C. Gwaith Escher yn cael ei ystyried yn gelfyddyd brithwaith?

Er bod Escher yn ffigwr blaenllaw o fewn arddull a thechneg celf brithwaith, nid yw ei holl waith yn dangos y defnydd ailadroddus o wrthrychau geometrig yr ystyrir eu bod yn nodweddion celf brithwaith. Mae llawer o'i weithiau yn dal i ddangos diddordeb mawr mewn cysyniadau mathemategol ond yn ymestyn y tu hwnt i brithwaith i gynnwys rhithiau optegol, geometreg hyperbolig, a chynrychiolaeth weledol gwrthrychau amhosibl.

Ydy Pobl yn Dal i Greu BrithwaithCelf Heddiw?

Ydy, mae llawer o artistiaid modern yn parhau i archwilio ac arbrofi gyda phatrymau brithwaith yn eu gwaith celf, megis Alain Nicolas, Jason Panda, Francine Champagne, Robert Fathauer, Regolo Bizzi, Mike Wilson, a llawer mwy. Bydd patrymau bob amser yn parhau i siarad â chraidd y seice dynol, wrth i ffurf artistig ac ymarferoldeb mathemategol uno i greu rhywbeth cofiadwy a bythol.

y gair Groeg tessera(pedwar). Mae hyn yn awgrymu'r defnydd hanesyddol o syniadau brithwaith sy'n ymestyn ymhell yn ôl i'n hanes pan ddefnyddiwyd teils bach o wydr, carreg, neu glai i greu patrymau ar arwynebau cyhoeddus a domestig.

Patrwm brithwaith o palmant stryd yn Zakopane, Gwlad Pwyl; Dmharvey, Parth cyhoeddus, trwy Comin Wikimedia

Gwreiddiau Celf brithwaith

Gellir defnyddio patrymau brithwaith mewn temlau a chartrefi olrhain yn ôl i rywbryd yn 4,000 CC yn Sumeria. Mae archeolegwyr modern wedi datgelu llawer o enghreifftiau hardd o gelf brithwaith a grëwyd gan y gwareiddiad Sumerian, lle ymledodd wedyn i lawer o wareiddiadau hynafol eraill megis y Rhufeiniaid, Tsieinëeg, Groegiaid, Eifftiaid, Arabiaid, Moors, a Phersiaid.

Mae gan lawer o’r dyluniadau hyn nodweddion rhanbarthol, sy’n eu gwneud yn unigryw i’r bobl a’r diwylliant y maent yn tarddu ohonynt.

Nid yn unig yr oedd geometreg patrymau brithwaith yn hynod ddiddorol i’r artistiaid brithwaith, ond dechreuodd y deallusion hefyd i ddangos diddordeb dwfn yn adeiledd mathemategol y patrymau brithwaith hyn a ddarganfuwyd o'r Oesoedd Canol a thrwy'r 19eg ganrif.

Celfyddyd Brithwaith mewn Islam

Yr enghreifftiau gorau o batrymau brithwaith mewn pensaernïaeth a chelf i'w gael yn Islam. Yn benodol rhanbarthau Gogledd Affrica, Maghreb, a Phenrhyn Iberia yn ystod y CanolOesoedd. Mae celf Islamaidd yn gwahardd cynrychioli ffurfiau byw, felly roedd yn amgylchedd perffaith ar gyfer arddull i'w ddatblygu a oedd yn seiliedig ar gymhwyso siapiau geometrig.

Teilsen seramig mosaig zellige Islamaidd brithwaith yn Marrakech, Moroco; Ian Alexander, CC BY-SA 3.0, trwy Wikimedia Commons

Ar wahân i gymhwyso syniadau brithwaith arddulliadol i'w pensaernïaeth, fe wnaethant hefyd ddylunio eu crochenwaith a'u tecstilau gyda phatrymau brithwaith. Roedd yr artistiaid brithwaith hyn yn defnyddio arddull o'r enw “zellige”, a oedd â'i wreiddiau yn y gred Islamaidd mewn deallusrwydd cyffredinol, ceisiodd yr artistiaid bortreadu'r cyfreithiau sy'n llywyddu'r bydysawd.

Patrymau brithwaith mewn Celf

Cyn y gallwn drafod ymhellach enghreifftiau o gelf brithwaith, mae'n bwysig sôn am y cysylltiad cynhenid ​​​​rhwng celf, mathemateg, a gwyddoniaeth. Ni waeth pa ysgol o feddwl y dymunwn weld brithwaith drwyddi, yr edefyn cyffredin drwyddi draw yw'r awydd i ddefnyddio technegau amrywiol i helpu i ddeall a mynegi'r byd o'n cwmpas yn well.

Mae'n hawdd darlunio'n galed gwahaniaethau rhwng artistiaid brithwaith, mathemategwyr, a gwyddonwyr, ond ym mhob maes arbenigedd, mae'r llinellau hyn yn mynd yn niwlog wrth ymdrin â phwnc ffurfiau celf sy'n seiliedig ar geometreg.

Mae artistiaid yn defnyddio llu o dechnegau mathemategol i creu gweithiau celf syddyn plesio'r llygad oherwydd eu bod yn siarad yn uniongyrchol â'n gwerthfawrogiad isymwybod o gymesuredd. Mae offer amrywiol megis y Golden Cymhareb yn cael eu defnyddio'n aml mewn gweithiau celf i gynrychioli'r gymhareb ddwyfol waelodol mewn natur. Mae hanes celfyddyd wych yn llawn enghreifftiau o weithiau sydd wedi defnyddio patrymau geometregol dro ar ôl tro i greu campweithiau ysgogol a syfrdanol.

Y Gymhareb Aur fel y gwelir yn The Mona Lisa (1503 -1505) gan Leonardo da Vinci; Leonardo da Vinci, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Artistiaid brithwaith Enwog

Mae artistiaid wedi defnyddio syniadau brithwaith yn eu pensaernïaeth a’u celf ers cyn hanes ysgrifenedig, felly mae llawer o’r nid yw enghreifftiau cynharaf o batrymau brithwaith a geir mewn temlau a beddrodau wedi'u hachredu i unrhyw artist penodol. Fodd bynnag, yn y blynyddoedd diwethaf, mae nifer o artistiaid wedi dod yn fyd-enwog am eu defnydd unigryw o batrymau mewn celf brithwaith. Y mwyaf adnabyddus o'r arlunwyr hyn yn ddiau yw y meistr M.C. Escher, sy'n enwog am ei waith a oedd yn archwilio'r defnydd o batrymau yn ei waith celf i ystumio profiad goddrychol y gwyliwr.

Gadewch inni ddechrau ein harchwiliad o artistiaid brithwaith gyda'r meistr ei hun.

M.C. Escher (1898 – 1972)

Ganed Escher yn Leeuwarden yn yr Iseldiroedd ar yr 17eg o Fehefin 1898. Bu'r artist graffeg enwog hwn o'r Iseldiroedd yn gweithio mewn cyfryngau megismezzotints, lithograffau, a thorluniau pren i greu gweithiau celf a ysbrydolwyd yn fathemategol. Heblaw patrymau brithwaith, roedd ei waith hefyd yn cynnwys cysyniadau mathemategol eraill megis geometreg hyperbolig, gwrthrychau amhosibl, persbectif, cymesuredd, adlewyrchiad ac anfeidredd.

Nid oedd gan Escher gefndir mewn mathemateg, ac nid oedd yn credu bod ganddo unrhyw gefndir. gallu mathemategol, ac eto bu'n sgwrsio'n aml â mathemategwyr megis Roger Penrose, Harold Coxeter, yn ogystal â Friedrich Haag (crisialogydd) yn ogystal â gwneud ymchwil personol i gymhwyso patrymau brithwaith o fewn ei gelfyddyd.

Maurits Cornelis Escher yn gweithio yn ei Atelier, 20fed ganrif; Pedro Ribeiro Simões o Lisboa, Portiwgal, CC BY 2.0, trwy Wikimedia Commons

Yn ei ddyddiau cynnar, cafodd ysbrydoliaeth fawr gan natur amgylchynol, gan greu astudiaethau cymhleth o dirweddau, pryfed a phlanhigion. Arweiniodd ei deithiau i wledydd Ewropeaidd cyfagos megis Sbaen a'r Eidal at astudiaethau pellach o bensaernïaeth a threfluniau.

Mewn lleoedd cain fel y Mezquita o Cordoba a chaer Alhambra, cafodd Escher fawr o dir. ysbrydoliaeth o'r technegau teilsio a ddefnyddir yn waliau'r bensaernïaeth. Arweiniodd hyn at ddiddordeb cynyddol yn strwythur mathemategol celf.

Byddai hefyd yn dylanwadu’n fawr ar rai motiffau sydd i’w cael bellach yn Escherbrithwaith.

Dechreuodd archwilio'r posibiliadau o ddefnyddio patrymau brithwaith fel y blociau adeiladu sylfaenol ar gyfer ei frasluniau. O'r patrymau geometrig sylfaenol hyn, ymhelaethodd ar eu dyluniad trwy eu troi'n ddyluniadau cyd-gloi a chymhleth yn cynnwys motiffau fel ymlusgiaid, pysgod ac adar.

Rhan o'r paentiad teils Adar a Physgod (1960) gan Maurits Escher yn Amgueddfa Teils yr Iseldiroedd yn Otterlo. Cynlluniwyd y tableau ar gyfer ei gartref yn 59 Dirk Schäferstraat yn Amsterdam; HenkvD, CC BY-SA 4.0, trwy Wikimedia Commons

Astudiaeth o Rhaniad Rheolaidd o'r Awyr gydag Ymlusgiaid ei greu ym 1939 a hwn oedd un o'i ymdrechion cynharaf i wneud hynny. ymgorffori geometreg yn ei waith celf. Defnyddiodd grid hecsagonol fel sail i adeiladu'r braslun a'i ddefnyddio fel cyfeiriad ar gyfer ei waith diweddarach yn 1943, Ymlusgiaid .

Yn ei dro, daeth ei gelfyddyd yn ei dro. ffynhonnell diddordeb ar gyfer mathau anartistig megis mathemategwyr a gwyddonwyr.

Dechreuodd hefyd ddod yn boblogaidd mewn diwylliant modern prif ffrwd ar ôl i'w waith ymddangos yn rhifyn Ebrill 1966 o'r Scientific American dyddlyfr. Yn eironig, er gwaethaf llawer o ddiddordeb yn ei waith gan y cyhoedd, roedd celf Escher yn cael ei ddiystyru i raddau helaeth gan y gymuned gelf ei hun a dim ond ar ôl iddo droi’n 70 oed eisoes y cynhaliwyd arddangosfa ôl-syllol i’w waith.

Koloman Moser (1868 – 1918)

Ganed Koloman Moser yn Fienna, Awstria ar y 30ain o Fawrth 1868. Fel arlunydd, cafodd ddylanwad mawr ar gelfyddyd graffeg yr 20fed ganrif ac roedd yn ffigwr nodedig o'r Ymwahaniad Fienna. Dyluniodd amrywiaeth eang o weithiau celf, yn amrywio o decstilau ffasiwn i vignettes cylchgronau, ffenestri lliw, cerameg, gemwaith, a dodrefn.

Gan dynnu ar linellau glân a motiffau celf Rufeinig a Groegaidd, fe ceisio symud oddi wrth arddull or-addurn y Baróc a thuag at ddyluniad geometrig symlach ac ailadroddus.

Koloman Moser, 1905; Public Domain, Link

Cyhoeddwyd ei bortffolio Die Quelle , tua 1901 ac roedd yn cynnwys dyluniadau graffeg gosgeiddig ar gyfer tecstilau, ffabrigau, papur wal, a tapestrïau. Ym 1903 agorodd y stiwdio Wiener Werkstätte a greodd nwyddau'r cartref ond a gynlluniwyd mewn modd esthetig yn ogystal ag ymarferol, megis rygiau, llestri arian, a llestri gwydr.

Mae'n yn nodedig hefyd am ei ddyluniad o ffenestri gwydr y Kirche am Steinhof yn Fienna, yn ogystal â'r mosaig Apse a gynhyrchodd ym 1904.

Dyluniad ffenestr oriel y Kirche am Steinhof eglwys yn Fienna, c. 1905; Koloman Moser, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Ynghyd â chyd-aelod o Ymwahaniad Fienna, G ustav Klimt , roedd Moser yn ddylunydd ar gyfer Ver Sacrum, y prif gyfnodolyn celf yn Awstria. Roedd y newyddiadur yn uchel ei barch am ei sylw manwl i fanylion. Mae enghreifftiau o'i waith yn cynnwys Cynllunio ffabrig gyda deffroad blodeuog ar gyfer Backhausen (1900) a Cynllunio ffabrig ar gyfer Backhausen (1899).

Hans Hinterreiter (1902 – 1989)

Ganed Hans Hinterreiter ym 1902 i fam o’r Swistir a thad o Awstria yn Winterthur, y Swistir. Mynychodd Brifysgol Zurich lle astudiodd bensaernïaeth a mathemateg yn ogystal â cherddoriaeth a chelf. Ei gariad at y gwyddorau a'r celfyddydau a fyddai'n dylanwadu ar ei waith gydol ei yrfa. Sbardunodd taith i Sbaen yn ei ugeiniau cynnar ddiddordeb yn addurniad a phensaernïaeth y diwylliant Mooraidd.

Yng nghanol y 1930au, bu Rhyfel Cartref Sbaen yn ei orfodi i ddychwelyd adref i'r Swistir, lle y dechreuodd canolbwyntio o ddifrif ar ei gelfyddyd, a chymhwyso'r patrymau brithwaith a brofodd ar ei deithiau.

Gweld hefyd: Ludwig Mies van der Rohe - Arloeswr Atal Pensaernïol

Ymhlith uchafbwyntiau ei yrfa mae cael ei gasglu gan yr Amgueddfa Celf Fodern, sefydliad o bwys yn y byd celf. Roedd hefyd yn rhan o Arddangosfa Ryngwladol Biennale Fenis. Mae rhai o'i weithiau mwyaf nodedig yn cynnwys Opus 64 (1945), Opus 131 D (1977), a SWF 62A (1978).

Gweithiau Celf brithwaith Enwog

Mae patrymau geometrig wedi bod yn fotiff annatod mewn celf a phensaernïaeth drwy gydol hanes dyn. Gadewch inni nawr edrych arrhai o'r gweithiau celf mwyaf sy'n arddangos patrymau brithwaith.

Awyr a Dŵr (1938) – M.C. Argraffwyd Escher

Sky and Water o dorlun pren am y tro cyntaf ym Mehefin 1938, gan ei greawdwr M.C Escher. Mae adar a physgod wedi cael eu defnyddio i rannu'r awyren yn rheolaidd fel sail i'r print. Gan ffitio'n debyg i jig-so, mae'r print yn dangos cyfres lorweddol o'r gwahanol fotiffau anifeiliaid, yn trawsnewid o un siâp i'r llall yng nghanol y print.

Yn y rhan hon, mae'r anifeiliaid yn cael eu harddangos yn gyfartal , a gynrychiolir naill ai fel cefndir neu flaendir, yn dibynnu ar ba arlliw y mae llygad y gwyliwr yn canolbwyntio arno. Yn y rhan ganol trosiannol, cynrychiolir yr anifeiliaid yn symlach, ond wrth iddynt ymestyn i fyny ac i lawr yn y drefn honno, maent yn dod yn fwy diffiniedig a thri-dimensiwn.

Shah Nematollah Vali Cysegrfa

Y Shah Nematollah Gellir dod o hyd i Gysegrfa Vali ym Mahan, Iran, ac mae'n gyfadeilad hanesyddol hynafol sy'n gartref i fawsolewm y bardd a'r cyfrinydd o Iran, Shah Nematollah Vali. Bum mlynedd ar ôl ei farwolaeth yn 1431, crëwyd y gysegrfa i'w anrhydeddu ac ers hynny mae wedi dod yn safle y mae pererinion yn ymweld ag ef ar eu teithiau crefyddol.

Teilwaith yng Nghysegrfa Shah Nematullah Vali, Mahan, Iran; Ninaras, CC BY 4.0, trwy Wikimedia Commons

Mae'r gysegrfa hon sydd wedi'i haddurno'n goeth yn cynnwys pedwar cwrt, mosg gyda gefeilliaid

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.