Celf Amgylcheddaeth - Pwysigrwydd Celf Newid Hinsawdd

John Williams 30-09-2023
John Williams

Trwy gydol hanes celf a’i ffurfiau niferus, mae artistiaid wastad wedi bod â diddordeb mewn cynrychioliadau o fyd natur. Boed hynny’n dirweddau heddychlon neu’n stormydd dramatig syfrdanol, wrth i bryderon am gyflwr iechyd yr amgylchedd godi yn yr 20fed ganrif, dechreuodd artistiaid addasu eu cynrychioliadau a’u mynegiant o natur. Dechreuodd yr artistiaid hyn ddatblygu gweithiau a fynegodd ac a dynnodd sylw at faterion newid hinsawdd a llygredd, gan gydweithio'n aml â'r amgylchedd ffisegol ei hun.

Mudiad Celf yr Amgylchedd

Celf amgylcheddol, hefyd a elwir yn gelfyddyd Amgylcheddaeth, neu hyd yn oed gelfyddyd newid hinsawdd, gellir ei ddiffinio fel ystod o arferion artistig sy'n cynnwys cynrychioli a mynegi materion ecolegol newid hinsawdd, llygredd, a themâu tebyg sy'n ymwneud â iechyd yr amgylchedd sy'n dirywio.

Cafodd y mudiad hwn atyniad sylweddol yn ystod y 1990au wrth i artistiaid, ynghyd â gweddill y gymdeithas, ddechrau trafod sut mae bodau dynol yn effeithio ar yr amgylchedd y maent yn byw ynddo.

Y mudiad celf amgylcheddol yn edrych ar y dull hanesyddol o ddarlunio natur mewn celf, yn ogystal â'r darluniau mwy diweddar sy'n ymwneud â'r ymadroddion mwy ecolegol eu meddwl a'u cymhelliad gwleidyddol, gan ddathlu cysylltiad yr artist â natur, â'r defnydd o ddeunyddiau naturiol.

Pennsylvania gyda gradd meistr yn y Celfyddydau Cain dair blynedd yn ddiweddarach.

Mae hi wedi dysgu mewn nifer o sefydliadau ledled y wlad, gan gynnwys Prifysgol Princeton, Prifysgol Talaith Arizona, ac Academi Celfyddydau Cain Pennsylvania.

Ffotograff o Diane Burko yn ei stiwdio, 2016; Yn y cyfamser88, CC BY-SA 4.0, trwy Wikimedia Commons

Ar hyn o bryd mae ganddi deitl Athro emeritws yng Ngholeg Cymunedol Philadelphia, yn ogystal â swydd ar fwrdd cyfarwyddwyr y Coleg. Cymdeithas Celf y Coleg. Mae hi'n fwyaf adnabyddus am ei phaentiadau a'i ffotograffiaeth bwerus sy'n cynrychioli'r pryderon byd-eang ynghylch yr amgylchedd sy'n dirywio.

Llinellau Dirwasgiad Rhewlif Columbia 1980 – 2005 (2011)

Teitl Llinellau Dirwasgiad Rhewlif Columbia 1980-2005
Artist Diane Burko
Canolig Olew ar gynfas
Dimensiynau (cm) 129.54 x 152.4
Dyddiad Creu 2005<21
Lleoliad Presennol Sefydliad Celf Minneapolis

Roedd hi’n aml yn mynd i drafferth fawr i sicrhau cywirdeb yn ei gweithiau, fel y gwelir gyda’i darnau ar rewlifoedd rhewllyd Antarctica, megis Columbia Glacier Lines of Recession 1980-2005 ( 2011) a Makalu – Himalaya (dyddiad anhysbys ) Roedd y gwaith hwn yn cynnwys Burko yn merlota i mewn iddoweithiau'n beryglus o ddwfn, rhewllyd siamau i weld drosti ei hun pa mor gyflym yr oedd rhewlifoedd yn toddi.

Mae'r cynrychioliad pryderus hwn o argyfwng hinsawdd heddiw yn cael ei fynegi trwy waith celf pwerus a ffotograffiaeth Burko, gan danio trafodaeth angenrheidiol ar freuder yr hinsawdd. yr amgylchedd.

Mae hi’n gobeithio y bydd ei gwaith, sy’n parhau hyd heddiw, yn galluogi gwylwyr i fyfyrio ar sut maen nhw’n cyfrannu at yr amgylchedd sy’n dirywio a’r dinistr o waith dyn yn yr hinsawdd, gan nodi y bydd y byd “yn peidiwch â bod yr un peth i'n plant ni…” Mae Burko wedi ymweld â thri o brif feysydd iâ'r byd, gan ddychwelyd yn ddiweddar o groesi afonydd rhewllyd Antarctica a rhewlif Viedma ym Maes Iâ Patagonian yr Ariannin, sy'n toddi ar gyfradd nas gwelwyd o'r blaen.<3

Diane Burko gyda'i gwaith, Waters: Glaciers and Bucks, 2007 – 2011 , yn agoriad arddangosfa Sensing Change 2013 yn y Sefydliad Treftadaeth Cemegol yn Philadelphia, Unol Daleithiau America; Sefydliad Hanes Gwyddoniaeth, CC BY-SA 3.0, trwy Wikimedia Commons

Mae hi'n ein hatgoffa o'r ffenomen toddi rhewlif enfawr sy'n digwydd ledled y byd trwy ei chelf amgylcheddol. Mae hi'n honni, er enghraifft, bod llai na 25 o rewlifoedd ym Mharc Cenedlaethol Rhewlif, i lawr o 150 yn y 1850au. Er bod ffurfio rhewlifoedd wedi cymryd miloedd o flynyddoedd, mae'n syfrdanol gweld faint sydd wedi diflannuyn y 200 mlynedd blaenorol, gan ddechrau i bob pwrpas gyda gwawr yr oes ddiwydiannol. Mae’r cynnydd aruthrol hwn mewn carbon deuocsid atmosfferig yn cael ei achosi’n bennaf gan gynhesu byd-eang, sy’n deillio o losgi gormodol o danwydd ffosil.

Mae Burko yn cyfaddef ei bod wedi bod â “chwilfrydedd gwyddonol” erioed, gan dynnu sylw at y gymuned wyddoniaeth o ganlyniad. Mae gwyddonwyr yn mwynhau gweithio gyda hi, gan barchu a gwerthfawrogi ei dehongliad artistig o'u ffeithiau.

Mae Burko yn derbyn gwahoddiadau i siarad mewn symposiumau a cholocwia fel mater o drefn sy'n canolbwyntio ar sut y gallai'r celfyddydau gyfleu canfyddiadau a ffenomenau gwyddonol. Yng nghynhadledd GSA (Cymdeithas Ddaearegol America) yn Vancouver, gwasanaethodd Burko fel siaradwr gwadd, gan gynnal seminar, a chyfarfod â gwyddonwyr ymchwil o INSTAAR (Sefydliad Ymchwil Arctig ac Alpaidd). Heddiw, mae gan Burko dros ddeg ar hugain o arddangosfeydd ar draws yr Unol Daleithiau, ac mae’n parhau i weithio ar gelf Amgylcheddol, gan ddogfennu’r argyfwng rhewlifoedd sy’n toddi, fel y gwelir gydag un o’i gweithiau diweddaraf, Summer Heat (2020).<3

Olafur Eliasson (1967 – Presennol)

Artist Olafur Eliasson
Blwyddyn Geni/Marw 1967 – Presennol
Cenedligrwydd Gwlad yr Iâ-Daneg
Cyfryngau a Ffefrir Gosodiadau aml-ddeunydd
Arlunydd o Wlad yr Iâ-Danmarc, OlafurMae Eliasson yn beintiwr a chreawdwr Amgylcheddol adnabyddus, sy'n fwyaf adnabyddus am ei gerfluniau a'i osodiadau mawreddog, wedi'u hysbrydoli gan ffenomenau naturiol yr amgylchedd. Canmolir ei waith am ei ddefnydd o ddeunyddiau elfennol, megis golau, tymheredd, a dŵr, y mae'n eu defnyddio i greu profiad trochi i'r gwyliwr.

Mae Olafur wedi gweithio ar nifer o brosiectau celf cyhoeddus, megis fel y gosodiad ar gyfer y ddinas gyfan Green River (1998) yn ogystal â Phafiliwn Oriel Serpentine Llundain 2007, strwythur dros dro a ddyluniwyd ar y cyd â’r pensaer Norwyaidd Kjetil Traedal Thorsen, a Rhaeadrau Dinas Efrog Newydd (2008) comisiwn Cronfa Celf Gyhoeddus. Ef hefyd a gynlluniodd y tlws ar gyfer y Wobr Torri Trwodd.

Mae'r cerflun, fel y rhan fwyaf o'i waith, yn archwilio'r meysydd lle gall celf a gwyddoniaeth gydfodoli. Mae wedi'i siapio fel toroid, gan ddwyn i gof ffurfiau naturiol fel cregyn môr, coiliau DNA, a galaethau yn ogystal â thyllau du a galaethau.

Ffotograff o'r artist Olafur Eliasson; Vogler, CC BY-SA 4.0, trwy Wikimedia Commons

Ers 2014, mae Olafur wedi gwasanaethu fel athro atodol yn Ysgol Celfyddydau Cain a Dylunio Alle yn Addis Abeba. Rhwng 2009 a 2014, roedd yn ddarlithydd ym Mhrifysgol Celfyddydau Berlin. Lleoliad ei stiwdio yw Berlin, yr Almaen. Sefydlodd Studio Olafur Eliasson, canolfan ar gyfer ymchwil ofodol, yn Berlin yn1995.

Aeth Eliasson ymlaen hefyd i sefydlu Studio Other Spaces, swyddfa ar gyfer pensaernïaeth a chelf, yn 2014 gyda’i bartner hir-amser, y pensaer Almaenig Sebastian Behmann.

Yn 2003, cynrychiolodd Olafur Denmarc yn 50fed Biennale Fenis, arddangosfa ddiwylliannol ryngwladol. Yn ddiweddarach y flwyddyn honno, gosododd The Weather Project (2003) yn Neuadd Tyrbin y Tate Modern yn Llundain, a alwyd yn garreg filltir mewn celf gyfoes.

Y Tywydd Prosiect (2003)

Teitl Prosiect Tywydd
Artist Olafur Eliasson
Canolig Gosodiad wedi ei wneud o mono goleuadau amledd, ffoil taflunio, peiriannau haze, ffoil drych, alwminiwm, a sgaffaldiau
Dimensiynau (cm) 2670 x 2230 x 15540
Dyddiad Creu 2003
Lleoliad Presennol Turbine Hall, Tate Modern, Llundain

I fynegi’r broblem gynyddol o gynhesu byd-eang, gosodwyd The Weather Project (2003) fel rhan o gyfres boblogaidd Unilever, sy'n llenwi'r lle gwag yn Turbine Hall. Mae'r arddangosfa i fod i ymddangos fel haul llethol yn codi o'r niwl, gan greu profiad gwylio syfrdanol a throchi.

Nid creu rhith oedd bwriad y darn hwn, ond yn hytrach cael gwylwyr amgyffredpob agwedd o waith yr arlunydd.

Er bod y gwaith ei hun yn fath o bryfocio oedd yn gwneud hwyl am ben dealltwriaeth y cyhoedd o elfennau’r tywydd, dangosodd The Weather Project afael ddofn ar elfennau’r tywydd. cosmos. Mae'n creu'r syniad o gael awyr nad yw byth yn dod i ben a haul nad yw'n arbennig o gynnes. Cynhyrchodd The Turbine Hall hum a oedd, o’i gyfuno â bod yn dyst i gynhyrchiad Eliasson, yn gwneud i ymwelwyr deimlo eu bod yno mewn gwirionedd, gan awgrymu cyswllt agos. Roedd llewyrch coch y sffêr hefyd yn atgoffa rhywun o blaned Mawrth.

The Weather Project (2003) yn y Tate Modern, Llundain; Michael Reeve, CC BY-SA 3.0, trwy Wikimedia Commons

Defnyddiodd Olafur lleithyddion i gynhyrchu niwl mân yn yr aer gan ddefnyddio hydoddiant o siwgr a dŵr, yn ogystal â hanner cylch disg wedi'i gwneud o gannoedd o fylbiau monocromatig a oedd yn allyrru golau melyn ac a adlewyrchwyd gan y drych nenfwd i ymddangos yn gylchol. Gallai ymwelwyr weld eu hunain fel cysgodion du bach yn erbyn môr o olau oren, a oedd yn gwasanaethu fel nenfwd y neuadd ac yn cynrychioli'r haul. Wrth edrych ar yr arddangosyn hwn, lledorweddodd nifer o bobl ar eu cefnau a chwifio eu dwylo a'u coesau mewn ymateb.

Roedd gwylwyr “yn feddw ​​ar eu narsisiaeth eu hunain wrth iddynt ystyried eu hunain wedi codi i'r awyr” fel y beirniad celf Brian Disgrifiodd O'Doherty.

Y niwl tenaua oedd yn treiddio drwy'r ardal gyfan ac yn ymddangos fel pe bai'n dod o'r tu allan yn gorchuddio'r gofod yn gyfan gwbl. Roedd ymwelwyr a oedd yn edrych i fyny i weld a oedd y niwl yn dianc i'r gofod yn gallu sylwi bod y nenfwd wedi'i ddisodli gan ddelwedd debyg i ddrych o'r ardal islaw. Ar ddiwedd y neuadd, roedd 200 o fylbiau mono-amledd sodiwm hefyd. Fel arfer i'w gweld mewn goleuadau stryd, mae lampau mono-amledd yn cynhyrchu golau mor isel fel bod pob lliw heblaw du a melyn yn anganfyddadwy.

Ceisiodd y gosodiad greu profiad lle teimlai'r gwylwyr eu bod yn agos. yr haul o fewn y cymylau. Roedd Prosiect Tywydd yn ddarn hynod effeithiol a hynod lwyddiannus o gelf Amgylcheddol. Yn ôl pob sôn, denodd yr arddangosyn ddwy filiwn o ymwelwyr dros ei chwe mis, a daeth llawer ohonynt yn ôl fwy nag unwaith.

Mewn cyfweliad â chylchgrawn Frieze yn 2003, mynegodd O'Doherty frwdfrydedd dros y gosodiad a nododd ei fod oedd “y tro cyntaf [iddo] weld y gofod hynod ddigalon—fel arch i gawr—yn cymdeithasu’n effeithiol.” tra bod Richard Dorment o The Telegraph yn canmol ei “harddwch a’i rym.”

Mae’n parhau i fod yn ddarn mwyaf adnabyddus Eliasson a daeth i mewn yn rhif un ar ddeg mewn pleidlais Guardian o y darnau celf gorau a gynhyrchwyd ers 2000, gyda Jonathan Jones yn cyfeirio at Olafur fel “un o rai mwyaf arwyddocaol y ganrifartistiaid.”

Artistiaid Amgylcheddol Nodedig Eraill

Ymysg artistiaid amgylcheddol fel Burko ac Eliasson, mae nifer o artistiaid eraill yn defnyddio eu gwaith i archwilio materion amgylcheddol, gan ddefnyddio llu o dechnegau a chyfryngau. Mae'r rhain yn cynnwys artistiaid amgylcheddol fel Vik Muniz a Janel Houton.

Vik Muniz (1961 – Presennol)

Artist Vik Muniz
Blwyddyn Geni/Marwolaeth 1961 – Presennol
Cenedligrwydd Brasil
Cyfryngau a Ffefrir Colegau o ddeunyddiau wedi'u hailgylchu

Mae yna nifer o beintwyr Amgylcheddwyr ac artistiaid nodedig eraill, megis Vik Muniz, yr oedd ei gwaith yn adnabyddus am ei ailddefnyddio o wastraff a deunyddiau wedi'u hailgylchu, gan gynnwys papur, magnetau, teganau, a hyd yn oed bonion sigaréts.

Mae ei weithiau mwyaf adnabyddus yn cynnwys “Postcards from Nowhere: West Palm Beach” (2014), “Mnemonic Vehicle No. 1” (2014), a “Repro (Monochromes): Green” (2017).

Janel Houton (1975 – Presennol)

Artist Janel Houton
Blwyddyn Geni/Marw 1975 – Presennol
Cenedligrwydd UDA
Cyfrwng a Ffefrir Paentiadau

Mae yna hefyd Janel Houton , a seiliodd ei gwaith ar ddiwylliant lleol Boston, UDA, yn ogystal â’r amgylchedd naturiol o amgylch y ddinas. Ei gwaithyn mynegi themâu materion ecolegol cenedlaethol a byd-eang, megis amddiffyn amgylchedd y ddaear sy’n dirywio, a newid hinsawdd. Un o'i gweithiau mwyaf adnabyddus yw Arctic Vision of St Francis (2017), sy'n mynegi mater cynhesu byd-eang a'i effeithiau ar ranbarthau'r arctig a'i ffawna cynhenid.

Mae artistiaid amgylcheddol, yn enwedig y rhai a fu’n weithgar yn ystod y deng mlynedd diwethaf, wedi meddwl am eu perthynas eu hunain â’r amgylchedd yn ogystal ag ôl-effeithiau niweidiol newid hinsawdd. Trwy ymgorffori'r amgylchedd yn eu gwaith artistig, mae'r peintwyr Amgylcheddol hyn yn gobeithio deall yn well sut mae bodau dynol yn rhyngweithio ag ef. Mae hyn yn newid y ffordd yr ydym yn edrych ar leoliad creu artistig; yn hytrach na defnyddio stiwdio’r artist fel yr unig ofod i greu ynddo, mae artistiaid amgylcheddol yn rhyngweithio â byd natur mewn modd llawer mwy uniongyrchol a gweithredol. Gallant wneud hyn drwy arbrofi gyda dulliau newydd y tu allan neu drwy ymgorffori deunyddiau naturiol mewn gosodiadau newydd.

Cwestiynau Cyffredin

Beth Yw Celf Amgylcheddol?

Mae celf amgylcheddol yn fudiad celf sy’n cynnwys gweithiau artistig y bwriedir iddynt wella neu ddod yn rhan o’r amgylchedd, mewn ymdrech i wneud datganiadau ar faterion amgylcheddol ac ecolegol.

Beth Yw Esiampl o Gelfyddyd Amgylcheddol?

Crëir gwaith celf ecogyfeillgargan artistiaid amgylcheddol yn defnyddio deunyddiau naturiol yn unig fel petalau blodau, cregyn môr, canghennau coed, tywod a dŵr. Er enghraifft, gwnaed olwyn lliw c uchod Richard Shilling gyda dail codwm a chylch rhisgl lludw.

Beth yw Nodweddion Celf Amgylcheddol?

Yn aml mae celf amgylcheddol wedi'i dylunio ar gyfer lleoliad penodol, ni ellir ei throsglwyddo, ac yn amlwg ni ellir ei harddangos mewn amgueddfeydd neu orielau. Dyma un o'i nodweddion allweddol. Fodd bynnag, mae rhai allgleifion oherwydd bod artistiaid Amgylcheddol yn defnyddio ystod amrywiol o ddulliau.

Beth Yw'r Mathau o Gelf Amgylcheddol?

Gellir mynegi celf amgylcheddol mewn sawl is-gategori megis Eco-gelfyddyd, Celf y Tir, Celf Newid Hinsawdd, Celfyddyd Daear, a Chelf.

Pam Mae Celf Amgylcheddol yn Bwysig?

Nid yn unig y mae celf amgylcheddol yn creu gofod ar gyfer mynegi harddwch yr amgylchedd naturiol, ond mae hefyd yn creu gofod ar gyfer lledaenu gwybodaeth bwysig, a chodi ymwybyddiaeth o faterion ecolegol ac amgylcheddol megis cynhesu byd-eang a newid hinsawdd.

Gweld hefyd: Lliw Celadon - Y cyfan sydd angen i chi ei wybod am Celadon Green Ffotograff o osodiad celf Particle Falls y tu allan i Theatr Wilma. Wedi'i greu gan yr artist amgylcheddol Andrea Polli yn 2013, mae'r lliwiau a ddarlledir ar y wal yn cael eu pennu gan faint a mathau o ddeunydd gronynnol yn yr aer ar unrhyw adeg benodol; Sefydliad Hanes Gwyddoniaeth, CC BY-SA 3.0, trwy Wikimedia Commons

Ers y 1990au, mae mudiad celf Amgylcheddol wedi symud i ffwrdd o'r ymadroddion mwy ffurfiol, tuag at gynrychioliadau dyfnach sy'n darlunio mynegiadau o systemau , prosesau, a ffenomenau mewn cysylltiad â'r pryderon cymdeithasol-ecolegol. Datblygodd y mynegiant integredig hwn i ddechrau yn y 90au fel safiad moesegol ar y mater. Deellir ei fod yn fynegiant o'r berthynas â darluniau hanesyddol o bridd neu gelfyddyd tir , yn ogystal â maes celf ecolegol.

O ystyried ei gynnwys, mae'r mae symudiad yn cynnwys gwyddoniaeth ac athroniaeth, gan gynnwys cyfryngau traddodiadol yn ogystal â chyfryngau newydd yn ei ddarluniau o'r amgylchedd.

Enghreifftiau o’r rhain yw’r tirweddau mwy naturiol o’r ardaloedd gwledig, yn ogystal â’r amgylcheddau maestrefol a threfol mwy diwydiannol. Mae'r mudiad wedi ennill lle amlwg iawn yn y maes celf, gan ddod yn ganolbwynt i lawer o arddangosfeydd cyfoes ledled y byd wrth i'r sgyrsiau ar faterion newid hinsawdd a phryderon am yr amgylchedd byd-eang ehangu.

Amgylcheddaeth Celf

Mae'r amgylchedd ffisegol a naturiol wedi cael ei le yn y maes celf erioed, gan fynd yn ôl i'r paentiadau ogof Paleolithig , a oedd yn aml yn cynnwys cynrychioliadau o anifeiliaid neu blanhigion; pethau o natur a fyddai o bwys i'r ffordd o fyw cynhanesyddol. Wrth i gelfyddyd a’i ffurfiau esblygu dros y canrifoedd, gwelwyd mynegiant o’r amgylchedd naturiol trwy ffurfiau megis paentiadau tirwedd , a oedd yn cynnwys yr artist yn peintio amgylchedd fel yr oedd o’i flaen, gan ddatblygu cysylltiad dwfn â’u ffisegol. amgylchoedd.

Mae hyn i’w weld ym mheintiadau awyr John Constable, megis “Cloud Study: Stormy Sunset” (1821 – 1822) yn ogystal ag yng nghyfres Llundain fwy diwydiannol Claude Monet, megis “Houses of Parliament” (1904).

Fodd bynnag, wrth i gymdeithas ddod yn fwy ymwybodol o’i hamgylchedd ffisegol, a’r materion ecolegol y mae’n eu hwynebu, bu’n rhaid i gelfyddyd amgylcheddol addasu. Ymgorfforwyd y materion hyn yn eu gweithiau gan beintwyr Amgylcheddol Cyfoes fel Diane Burko ac Alexis Rockman, er mwyn tynnu sylw a thanio trafodaeth ar sut mae bodau dynol a’r diwydiannu sy’n tyfu’n gyson wedi effeithio’n negyddol ar yr amgylchedd ffisegol. Mae gwaith Burko yn arbennig o adnabyddus am ei gynrychioliad o ffenomenau naturiol, yn ogystal â sut mae'n newid dros amser.

Astudiaeth Cwmwl: Machlud Stormy (1821 – 1822) ganJohn Constable, a leolir yn yr Oriel Gelf Genedlaethol yn Washington D.C., Unol Daleithiau America; Oriel Gelf Genedlaethol, CC0, trwy Wikimedia Commons

Mae'r cynrychioliadau hyn am dreigl amser nid yn unig yn cyfleu materion ecolegol ond hefyd yn tynnu sylw at fater newid hinsawdd. Mae Rockman yn cael ei pharchu am ei thirweddau, sy’n mynegi golwg sinigaidd a dychanol ar newid hinsawdd a sut mae bodau dynol yn achosi niwed i’r amgylchedd, gyda ffocws arbennig ar beirianneg enetig; sut mae bodau dynol yn ymyrryd â rhywogaethau eraill er eu budd eu hunain.

Gyda'r dirywiad cyson yn yr amgylchedd, a'r drafodaeth fyd-eang yn ehangu, dechreuodd arlunwyr ac arlunwyr amgylcheddol addasu eu celf.

Dechreuodd artistiaid fynegi'r ffordd y mae'r amgylchedd yn marw yn hytrach na dim ond mynegi ei harddwch. Nodir bod y mudiad yn dod i'r amlwg yn y 1960au, gydag artistiaid amlwg yn cynnwys Jean-Max Albert, Nils Udo, Piotr Kowalski, a Robert Smithson .

Esboniad o Gelf Amgylcheddol

Mae celf amgylcheddol yn gysyniad eang iawn, yn hytrach na symudiad penodol. Nid oes diffiniad penodol o'r term, ond mae'r mudiad yn cwmpasu set amrywiol o bynciau a negeseuon cymdeithasol, gwleidyddol, a gwyddonol, a gellir eu categoreiddio i sawl is-symudiad.

Yr is-symudiadau hyn y symudiadau yw celf Gysyniadol, Celf Daear, Celf Tir, a Chelfyddyd Gynaliadwy. Cyffredin mawrThema rhwng yr holl is-symudiadau hyn yw'r pwnc sy'n ymdrin â'r argyfwng hinsawdd ac eco-symudiad.

Esblygodd celf amgylcheddol mewn gwirionedd o'r mudiad celf Tir oedd eisoes yn bodoli, gan ymgorffori'r defnydd mynegiannol o ofod a defnydd yr amgylchedd naturiol i ennyn neges. Byddai'r artistiaid hyn yn chwilio'n benodol am leoliadau anuniongred i'w gwaith gael ei arddangos, gan wneud sylwebaeth a beirniadaeth ar y diwydiant celf prif ffrwd, lle'r oedd amgueddfeydd ac orielau fel arfer yn rheoli cynhyrchu, gwerthu ac arddangos darnau celf.

Ceisio roedd lleoliadau newydd yn golygu bod yr artistiaid yn tynnu'r pŵer o'r diwydiant sefydledig, ac felly'n cwestiynu'r angen am y diwydiant masnacheiddiedig hwn o gwbl. Mae'r defnydd hwn o leoliad hefyd yn galluogi artistiaid i fynegi'r berthynas rhwng y boblogaeth ddynol a'r amgylchedd ffisegol trwy gyfuno'r ddau rym yn eu gwaith, gan wreiddio eu gallu a'u hymarfer artistig o fewn y gelfyddyd ei hun.

Seagulls, Afon Tafwys a'r Senedd-dai (1904) gan Claude Monet, a leolir yn Amgueddfa Celfyddydau Cain Pushkin ym Moscow, Rwsia; Claude Monet, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Byddai’r artistiaid hyn yn ceisio newid y ffordd y byddai’r lleoliadau naturiol hyn yn cael eu gweld neu eu canfod fel arfer, ond ar yr un pryd, dod â goleuni i’r hyn oedd yno’n naturiol yn barod, gan beri i wylwyr ailfeddwl sutmaent yn edrych ar yr amgylchedd naturiol ac yn tynnu sylw at yr ecosystemau sydd yn eu lle.

Prif nod artistiaid Amgylcheddwyr yw mynegi'r berthynas rhwng bodau dynol a'r amgylchedd, trwy asio'r amgylchedd naturiol â'u gwaith. Mynegir hyn yn aml trwy faterion ecoleg, iechyd yr amgylchedd, a'r materion hawliau dynol cysylltiedig, gan wneud celf amgylcheddol yn gyfrwng gwych ar gyfer cynrychioli cadwraeth natur a gwleidyddiaeth sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd.

Yn naturiol, mae hyn yn golygu bod yr artistiaid hyn yn chwarae rhan bwysig o fewn cymdeithas ehangach, yn hytrach nag o safbwynt celf yn unig, gan fod eu gwaith yn codi ymwybyddiaeth o faterion ecolegol a'r problemau difrifol y mae'r amgylchedd yn eu hwynebu.

Mae eu heffaith yn fyd-eang ac fe'i cynrychiolir trwy sawl sefydliad megis grwpiau llawr gwlad rhanbarthol, yn ogystal â sefydliadau a sefydliadau mawr yn dibynnu ar y wlad. Mae'r artistiaid hyn yn defnyddio deunyddiau naturiol o'r amgylchedd yn eu gwaith, megis canghennau, blodau, dail, tywod, pridd a charreg. Mae'r dull hwn yn galluogi artistiaid i fynegi ymdeimlad o harmoni o fewn yr amgylchedd a hefyd yn creu gofod lle mae'n rhaid i'r artist ddisgyn yn ddarostyngedig i gylchredau naturiol yr amgylchedd, boed hynny'n newidiadau mewn tywydd, blodeuo, erydiad neu bydredd.

Llandi Troellog gan Robert Smithson, i'w gweld o ben Rozel Point yncanol Ebrill 2005; Cerflunwaith: Robert Smithson 1938-1973Image:Soren.harward yn en.wikipedia, Parth cyhoeddus, trwy Comin Wikimedia

Gweld hefyd: "The Bull" gan Picasso - Dadansoddiad Peintio Tarw Picasso

Y gallu i addasu i natur afreolus ac anrhagweladwy mae'r amgylchedd naturiol yn dangos hyblygrwydd yn yr artistiaid hyn a'u defnydd o ystod amrywiol o arddulliau, technegau a chyfryngau. Mae'r artistiaid hyn hefyd yn tueddu i dynnu lluniau o'u gosodiadau fel y gellir eu gweld ar raddfa ehangach, boed mewn orielau ac arddangosfeydd neu ar-lein. Ym maes celf amgylcheddol, mae is-gategori celf ecolegol, a elwir hefyd yn Eco-gelf.

Er bod y ddau yn aml yn cael eu defnyddio'n gyfystyr, mae'n bwysig bod Eco-gelfyddyd yn cael ei gwahaniaethu. fel is-gategori, gydag Eco-gelfyddyd yn cael ei nodweddu gan ei mynegiant o gyfiawnder cymdeithasol yn ei waith.

Yn debyg i gelfyddyd amgylcheddol, mae Eco-gelf hefyd yn defnyddio gosodiadau sy’n benodol i leoliad, gan ddefnyddio’r amgylchedd naturiol i fynegi neges. O fewn y math hwn o Gelfyddyd Tir, elfennau naturiol yr amgylchedd yw’r deunydd a ddefnyddir, gan greu profiad trochi i’r gwyliwr, yn hytrach na gwylio o bell, gan osod gwerth y darn ar ei allu i ddod ag ymwybyddiaeth i faterion ecolegol, yn hytrach na gwerth y farchnad.

Mae celf tir yn aml yn gysylltiedig ag Eco-gelfyddyd, gyda’r artist Amgylcheddwr Nancy Holt yn dweud bod celf tir yn sylfaenol ecolegol ei natur os yw’n mynegi’rcysylltiad rhwng yr arlunydd, y tir, a'r amgylchedd. Mewn cyferbyniad, gwrthododd artistiaid fel Robert Morris Eco-gelf, gan honni bod b wedi’i lygru gan faterion ffactorau economaidd, gan ddadlau bod y math hwn o gelfyddyd mewn gwirionedd wedi gwneud mwy o niwed i natur nag o les, gan ei fod yn golygu bod dynol yn dod i mewn i darfu ar yr amgylchedd. gyda'u gosodiad, sy'n groes i'r actifiaeth gadwraethol y bwriadwyd celf amgylcheddol ar ei gyfer.

12>Pryf y Tywod gan Marco Casagrande, a wnaed ar gyfer Celfyddyd Gyfoes Teirblwydd 2012 Beaufort04 yn Wenduine, Gwlad Belg; Härmägeddon , CC0, trwy Wikimedia Commons

Roedd celf tir, fodd bynnag, yn un o’r symudiadau celf cyntaf a nodwyd gyda’r nod o fynegi breuder yr amgylchedd naturiol. Byddai artistiaid tir yn chwilio am leoliadau mewn llawer o wahanol fathau o amgylcheddau, o gaeau agored i goedwigoedd i anialwch. Is-gategori arall o gelfyddyd amgylcheddol yw celf adfer, a elwir hefyd yn “ecovention”, sy'n cyfeirio at y mudiad celf sy'n ymwneud ag adfer mannau naturiol llygredig neu wedi'u difrodi, yn ogystal â gofodau diwydiannol segur.

Er ei fod yn aml yn gysylltiedig â chelf Tir, mae creadigaethau'r mudiad hwn yn galluogi adferiad ecolegol ac yn cefnogi datblygiad ymdeimlad o gymuned gyda natur.

Byddai'r artistiaid hyn yn trawsnewid y gofodau hyn gyda'u gosodiadau, gan newid y gofod i fynegi neges oadfer, y gellir wedyn ei ragamcanu i'r materion amgylcheddol mwy. Os gall artist drawsnewid gofod llygredig er gwell, mae'n bosibl y gall cymdeithas wneud yr un peth dros yr amgylchedd yn ei gyfanrwydd.

Mae llawer o wahanol safbwyntiau amgylcheddol ar gelf a natur. Gall cynrychioliadau ecolegol amrywio o actifiaeth i godi ymwybyddiaeth mewn gwyliau celf ac arddangosfeydd. Er mwyn gwella'r blaned a dod â phobl a'r amgylchedd yn nes at ei gilydd, mae artistiaid yn ceisio cynyddu ymwybyddiaeth y cyhoedd trwy eu creadigaethau.

Artistiaid Amgylcheddwyr Nodedig a'u Gwaith

Mae yna nifer o artistiaid amgylcheddol nodedig, peintwyr, a chrewyr sy'n adnabyddus am fynegiant o'r pryderon byd-eang ynghylch yr amgylchedd a'i iechyd. Mae rhai o'r rhai mwyaf adnabyddus yn cynnwys Diane Burko ac Olafur Eliasson.

Diane Burko (1945 – Presennol)

Cyfryngau a Ffefrir
Artist Diane Burko
Blwyddyn Geni/Marw 1945 – Presennol
Cenedligrwydd Americanaidd
Paentio, ffotograffiaeth

Ganed yn 1945 yn Brooklyn, Efrog Newydd, mae Diane Burko yn beintiwr amgylcheddol cyfoes ac yn artist sy'n byw ar hyn o bryd yn Philadelphia yn yr Unol Daleithiau. Graddiodd o Goleg Skidmore gyda B.S. mewn hanes celf a phaentio yn 1966, ac o Brifysgol

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.