Caledwch Pensiliau - Canllaw i Raddfa Raddfa Graffit

John Williams 02-06-2023
John Williams

D rawing yw un o'r ffurfiau celf mwyaf hygyrch; y cyfan sydd ei angen arnoch yw pensil a phapur. Fodd bynnag, os ydych am symud ymlaen, mae angen i chi ddeall beth yw caledwch plwm pensil. Mae pob un o'r mathau o blwm pensil yn cynnig ffordd i'ch helpu i gynhyrchu gwahanol dechnegau lluniadu. Yn yr erthygl hon, gallwch ddarllen ymhellach i ddarganfod mwy am galedwch pensiliau.

Diffiniad o Galedwch Pensil

Pa bensil sydd orau ar gyfer braslunio? Efallai eich bod chi'n gofyn y cwestiwn hwn i chi'ch hun os ydych chi erioed wedi bod i storfa llonydd, a'ch bod chi'n sefyll o flaen wal o wahanol ddewisiadau pensiliau. Diffiniad sylfaenol fyddai bod plwm neu graidd pensil wedi'i wneud o graffit sydd wedi'i falu a llenwad clai.

Gellir categoreiddio'r plwm pensil hwn yn yr hyn a elwir yn raddfa caledwch plwm. Mae hyn yn golygu bod pensiliau yn dod mewn gwahanol raddau o feddalwch neu galedwch.

Mae'r gwahanol fathau hyn o blwm pensil yn helpu artistiaid i ddewis y pensil cywir ar gyfer eu hanghenion artistig, sy'n golygu bod y pensil yn darparu marc neu linell benodol. chwilio am.

Pwysigrwydd Caledwch Pensil wrth Ysgrifennu a Lluniadu

Caledwch pensiliau sy'n pennu sut mae'r llinellau neu'r marciau am ymddangos ar wyneb y papur . Pan fyddant yn cael eu defnyddio, bydd pensiliau meddalach yn cynhyrchu llinellau bras sy'n fwy trwchus ac sy'n cael eu defnyddio orau gan artistiaid at ddibenion lluniadu.

Wrth ysgrifennu, nid ydych yn gwneud hynny.o bapur a ddefnyddiwch hefyd yn bwysig . Gall papur garw fod angen pensiliau gyda math caletach o blwm, tra bod papur llyfn yn gweithio orau gyda phensiliau plwm meddalach.

 • Y dull a ddefnyddiwch i gynllunio eich lluniadau . Mae pensiliau ysgafnach yn berffaith ar gyfer brasluniau cychwynnol sy'n hawdd eu dileu.
 • Ydych chi am ychwanegu llawer o gyferbyniad a chysgodion? Gall pensiliau tywyllach gyflawni amrywiaeth o werthoedd tywyll.
 • Syniadau i Arlunwyr ac Awduron ar Ddewis Caledwch y Pensil Cywir

  Ar ôl darllen yr uchod i gyd, fe ddylai fod gennych rywfaint o afael ar galedwch pensiliau. I gloi ein herthygl, rydym wedi darparu ychydig o awgrymiadau i'ch helpu ar hyd eich taith o ddewis y pensil gorau ar gyfer eich gwaith ysgrifennu neu gelf.

  • Dewiswch bensiliau o ansawdd da bob amser sef wedi'u gwneud o graffit pur ac yn darparu profiad ysgrifennu llyfn.
  • Mae gwifrau pensil o ansawdd uchel hefyd yn dileu'n eithaf hawdd ac mae ganddynt graffit wedi'i ganoli o fewn y casin pren.
  • Dechreuwch gyda phum pensil o wahanol raddau , nid oes angen i chi ddechrau gyda set gyfan.
  • Yr unig ffordd i ddarganfod pa bensiliau sy'n gweithio orau yw arbrofi .
  • Mae pensil HB yn wych ar gyfer braslunio ac ysgrifennu syml .
  • Pensiliau gradd B sydd orau ar gyfer marciau tywyllach , tra bod pensiliau gradd H yn cynnig mwy o fanylder a marciau ysgafnach.
  • Ar gyfer dull lluniadu haenog neu luniadau wedi'u mireinio , gallwch ddefnyddio amrediado bensiliau caled a meddal dethol.
  • Mae llawer o setiau pensiliau gydag amrywiaeth o raddau pensiliau hefyd yn cynnwys offer eraill , megis rhwbwyr, miniwyr, a bonion cymysgu.

  Mae dod o hyd i'r caledwch plwm pensil gorau yn dibynnu'n bennaf ar yr artist a gall fod yn fater o ddewis. Gan ei bod hi'n hawdd dod o hyd i amrywiaeth o fathau o bensiliau a'u prynu, peidiwch â bod ofn arbrofi i ddarganfod beth rydych chi'n ei hoffi a beth sy'n gweithio orau!

  Cwestiynau Cyffredin

  Pa Bensil Ai Gorau ar gyfer Braslunio?

  O ran braslunio dechreuwyr a syml, mae pensil HB yn ddewis delfrydol. Fodd bynnag, gallwch ychwanegu ychydig mwy o amrywiaeth gydag ychydig o wahanol bensiliau H a B, neu opsiynau ysgafnach a thywyllach hefyd.

  Beth Yw Prawf Caledwch Pensil?

  Ydych chi erioed wedi clywed am brawf caledwch pensiliau? A elwir yn brawf Wolff-Wilborn, nid yw hyn i brofi'r pensil gwirioneddol, ond mae'n brawf lle defnyddir y gwerthoedd caledwch pensil amrywiol i bennu caledwch math penodol o ddeunydd cotio. Mae'r pensil yn cael ei gwthio ar hyd y cotio ar rym ac ongl gyson i bennu caledwch y cotio.

  Pa Raddau Pensil Yw'r Gorau i Ddechrau Gyda nhw?

  I lawer o artistiaid, mater o ddewis yw hyn, ond mae hefyd yn dibynnu ar y dasg. Fodd bynnag, mae rhai artistiaid yn disgyn yn fwy ar yr ochr feddalach neu B, ac yn cynnwys dim ond ychydig o bensiliau caled hefyd. Er enghraifft, mae'r canlynol yn aset boblogaidd o bensiliau ar gyfer artistiaid ac yn cynnwys pensiliau HB, 2B, 4B, yn ogystal â 6B, H, a 2H. Mae'n well cael amrywiaeth o bensiliau ar gael.

  eisiau pensil sy'n rhy dywyll neu'n rhy ysgafn. Mae pensil canolig, neu'r hyn rydyn ni'n ei adnabod fel pensil HB yn ddelfrydol ar gyfer ysgrifennu.

  Mae'n hawdd dileu'r mathau hyn o bensiliau os gwnewch gamgymeriad. At ddibenion lluniadu, fe allech chi ddefnyddio amrywiaeth o fathau o blwm pensiliau i gael yr edrychiad rydych chi'n edrych amdano.

  Hanes Cryno Gwneud Pensiliau

  Pan fyddwn ni gwybod bod pensil wedi'i wneud o graffit, pam y'i gelwir yn blwm pensil? Darganfu Yr Hen Eifftiaid sut i arllwys plwm tawdd i gyrs gwag neu bambŵ a defnyddio'r cynnyrch terfynol i ysgrifennu ag ef, ac yn yr Oesoedd Canol, defnyddiwyd lympiau o blwm ar gyfer lluniadu.

  Fodd bynnag, er nad oeddent yn gwybod ar y pryd, mae plwm yn beryglus i iechyd, ac yn rhy gadarn i gyflawni'r dasg o ysgrifennu'n dda.

  Flynyddoedd lawer yn ddiweddarach, darganfuwyd graffit a chanfuwyd ei fod yn llawer meddalach na phlwm. Fodd bynnag, yn yr amseroedd hynny, roedd defnyddio graffit yn tywyllu'r dwylo ac roedd ychydig yn anniben i'w ddefnyddio heddiw. Yna cafodd y graffit ei lapio mewn llinyn.

  Yn ystod y 18fed ganrif, dyfeisiodd gwyddonydd o'r enw Nicholas-Jacques Conte, a wasanaethodd ym myddin Napoleon Bonaparte, y pensil plwm wedi'i orchuddio â phren heddiw. Heddiw, rydym hefyd wedi datblygu amrywiaeth o fathau o blwm pensiliau.

  Deall Caledwch Pensil

  I ddeall caledwch pensiliau, mae graddfa caledwch plwm pensil. Y plwm mwyaf cyffredingraddfa caledwch yw'r system Ewropeaidd, sy'n defnyddio llythrennau a rhifau i nodi pob gradd pensil. Byddwn yn ymdrin â hyn ymhellach yn nes ymlaen yn yr erthygl, gan fod hon yn system fwy cynhwysfawr.

  Gweld hefyd: "Marwolaeth Marat" gan Jacques-Louis David - Dadansoddiad Manwl

  Mae yna system Americanaidd hefyd, lle byddwch chi'n dod o hyd i'r un mwyaf cyffredin pensil dylai pawb fod yn gyfarwydd ag ef, y pensil #2. Mae hyn yn cyfateb i'r pensil HB yn ôl safonau Ewropeaidd. Felly, pan fyddwch chi'n prynu pensil, efallai y byddwch chi'n sylwi bod yna farc “rhif 2” neu “HB” wrth ymyl ei gilydd. Y rhif 4 fyddai'r pensil anoddaf.

  Fodd bynnag, nid oes safon ryngwladol benodol ar gyfer graddio caledwch pensiliau. Wrth ddefnyddio pensiliau Japaneaidd, gallant ymddangos yn dywyllach na'r rhai sy'n cyfateb i bensiliau Ewropeaidd, er bod yr un system yn cael ei defnyddio yn y ddau achos. Felly, gall gradd caledwch plwm pensil fod yn wahanol o frand i frand.

  Egluro Graddfa Caledwch Plwm Pensil

  Fel y soniasom, rydym yn mynd i gadw at y system Ewropeaidd fwy cynhwysfawr o raddio pensiliau. Mae graddfa pensil lluniadu yn cynnwys 20 gradd wahanol o galedwch, pob un yn cynnwys rhif a llythyren.

  Mae'r raddfa'n amrywio o 9H i 9B, sef o'r anoddaf i'r meddalaf neu dduwch pensil. Daw'r llythrennau dynodedig o galedwch a duwch.

  Yn y canol, mae gennych y pensiliau HB (Caled Du) a F (Cadarn), sydd âcaledwch pensil canolig. Mae pensiliau sydd wedi'u dynodi â gradd B yn feddalach ac yn cynnwys canran fwy o graffit, sydd hefyd yn eu gwneud yn dywyllach, felly nid oes rhaid i chi wasgu'n galed. Mae'r pensiliau gradd H yn galetach ac yn cynnwys mwy o glai a llai o graffit, sy'n cynhyrchu marciau neu linellau ysgafnach, felly mae'n rhaid i chi wasgu'n galetach i gael llinellau tywyllach.

  18>Eithriadol o Feddal
  Graddfa Caledwch Plwm Caledwch Pensiliau Defnyddiau Pensiliau
  9B Eithriadol o Feddal Dyluniadau artistig
  8B Eithriadol o Feddal<19 Dyluniadau artistig
  7B Dyluniadau artistig
  6B Meddal Brasluniau a drafftiau artistig
  5b Meddal Brasluniau a drafftiau artistig
  4B Meddal Brasluniau a drafftiau artistig
  3B Meddal Lluniad
  2B<2 Meddal Arlunio ac ysgrifennu
  B Meddal Lluniadu ac ysgrifennu
  HB Canolig Caled Arlunio ac ysgrifennu
  F Canolig Caled Arlunio ac ysgrifennu
  H Caled Lluniadu graffeg a thechnegol, ac ysgrifennu
  2H Caled Lluniadu graffeg a thechnegol, aysgrifennu
  3H Caled Lluniadu graffeg a thechnegol, ac ysgrifennu
  4H Caled Lluniadu graffeg a thechnegol, ac ysgrifennu
  5H <19 Caled Lluniadu graffeg a thechnegol, ac ysgrifennu
  6H Eithriadol o Galed Lluniadu technegol: cartograffeg, a lithograffeg
  7H Eithriadol o Galed Lluniadu technegol: cartograffeg, a lithograffeg
  8H Eithriadol o Galed Lluniadu technegol: cartograffeg, a lithograffeg
  9H Eithriadol o Galed Lluniadu technegol: cartograffeg, a lithograffeg

  Chi hefyd yn gallu cael pensiliau sy'n mynd hyd at 12B, sy'n bensil dywyll iawn a gellid ei ystyried yn dywyllach na phensiliau siarcol. Yn gyffredinol, mae siarcol yn llawer mwy fflach a thywyllach na graffit, a gellir ei smwdio'n hawdd, yn wahanol i graffit.

  Gwahaniaethau rhwng Pensiliau Meddal, Canolig, a Chaled

  Y prif wahaniaeth rhwng y tri phensiliau meddal, canolig, a phensiliau caled yw faint o graffit a chlai sy'n bresennol. Po galetaf yw'r pensil, y mwyaf o glai sy'n bresennol yn y pensil, sy'n cynhyrchu marc ysgafnach a theneuach. Mae gan bensiliau canolig fwy o gyfansoddiad cytbwys a dyma'r math o bensil y byddai'r rhan fwyaf o famau yn ei ddewis i'w plant ei ddefnyddio yn yr ysgol.

  Mae pensiliau meddal yn cynnwys mwy o graffit na chlai,sy'n cynhyrchu profiad ysgrifennu tywyllach a llyfnach, a thrin mwy meddal. nawr o'r gwahanol fathau o blwm pensiliau sydd ar gael ac o ba bensiliau y gwneir y pensiliau. Fodd bynnag, gallwn edrych yn agosach ar gyfansoddiad pensil graffit i gael ychydig mwy o ddealltwriaeth.

  Cyfansoddiad Graffit a Chlai

  Mae graffit a chlai yn chwarae rhan fawr wrth bennu caledwch pensiliau. Fel yr ydym wedi dysgu, cyfansoddiad a chymhareb graffit yn erbyn clai sy'n ffurfio'r gwahanol fathau o bensiliau. Mae gwneuthurwyr pensiliau yn defnyddio cymarebau gwahanol o graffit a chlai i gynhyrchu gwifrau pensiliau caled a meddal.

  Mae gan y pensiliau caled fwy o glai, sydd wedyn â thua 20 y cant o graffit, tra bod pensiliau meddalach cynnwys tua 90 y cant o graffit a llai o glai.

  Mae cyfansoddiad plwm pensil fel arfer yn cynnwys graffit, clai, a rhwymwr, fel resinau, cwyr, neu bolymer.

  Mae'r plwm wedyn hefyd yn cael ei amgylchynu gan gasin pren. Daw casinau pensiliau mewn gwahanol ddyluniadau yn seiliedig ar ble a sut y bydd y pensil yn cael ei ddefnyddio.

  Pan fydd y plwm pensil yn cael ei brosesu, mae'r graffit yn cael ei falu i bowdr yn gyntaf ac yna yn gymysg â dŵr. Yna caiff y past hwn ei danio mewn odyn i gynhyrchu'r plwm rydyn ni'n ei ddefnyddio i ysgrifennu ag ef. Mae hyd yn ogystal â'r gwres hefyd yn chwarae rhan yn y caledwch apensil.

  Manteision ac Anfanteision Caledwch Pensil Gwahanol

  Ni ellir defnyddio pob pensil i bob pwrpas. Fodd bynnag, mae llawer o weithwyr proffesiynol ac artistiaid yn defnyddio ystod o bensiliau ac nid ydynt yn cadw at un radd o bensil. Felly, beth yw rhai o fanteision ac anfanteision pob dewis caledwch plwm pensil?

  Pensiliau Meddal

  Gadewch inni ddechrau gyda phensiliau meddal, y gwyddom fod ganddynt fwy o graffit a llai o glai. Wrth edrych ar y raddfa pensil lluniadu, mae pensiliau meddal yn cael eu categoreiddio o B i 9B. Nawr, gadewch i ni edrych ar ychydig o fanteision ac anfanteision.

  PROS

  • Mae marciau pensiliau meddal yn haws i'w dileu<2
  • Wrth luniadu, mae pensiliau meddal yn gadael marciau trymach a thywyllach
  • Yn cynnig mwy o bosibiliadau i wneud ysgafnach neu farciau tywyllach, yn dibynnu ar y pwysau a ddefnyddir
  CONS

  • Mae pensiliau plwm meddal yn tueddu i'w defnyddio'n gyflymach a rhaid eu hogi'n amlach
  • Gall y marciau pensiliau smwdio'n hawdd, sy'n arbennig o annifyr i'r rhai â llaw chwith<2
  • Mae'r plwm pensil meddal yn torri'n hawdd wrth hogi a lluniadu ag ef
  • Y pensil meddal yn llenwi dant y di-bapur, sy'n galluogi gwead y papur i fod yn fwy gweladwy y math mwyaf cyffredin o bensil y mae'r rhan fwyaf ohonom yn ei ddefnyddio bob dydd, amae'r pensiliau hyn yn berffaith i fynd â nhw i'r ysgol. Yn yr un modd â phensiliau meddal a chaled, mae gan bensiliau gradd ganolig rai manteision ac anfanteision hefyd.
  PROS

  • Hawdd i'w ddefnyddio a gellir ei hogi a'i ddileu yn dda
  • Dyma'r math pensil delfrydol ar gyfer artistiaid newydd
  • Darparwch amrywiaeth o arlliwiau o olau i dywyll, yn dibynnu ar y pwysau a osodir
  CONS

  • Mae gan y gwneuthurwyr neu frandiau amrywiol safonau gwahanol
  • Yn fwyaf addas ar gyfer lluniadu cyffredinol yn unig

  Pensiliau Caled

  Mae gan bensiliau caled fel y gwyddom ni fwy o glai a llai o graffit, ac felly yn darparu effeithiau gwahanol i raddau eraill o bensiliau. Gadewch inni weld pa fanteision ac anfanteision sydd gan y pensiliau hyn i'w cynnig.

  PROS

  Gweld hefyd: Y Gherkin, Llundain - Adeilad Siâp Wy Enwog y DU
  • Mae pensiliau caled yn para'n hirach ac yn aros miniog am hirach
  • Pan yn finiog, mae'r pensiliau hyn yn darparu llinellau tenau a llwyd ar gyfer lluniadau manwl
  • Mae'r pensiliau hyn hefyd yn ddelfrydol ar gyfer manylion mân mewn lluniadau graffig neu dechnegol
  • Llenwch dant y papur yn fwy effeithiol ar gyfer trawsnewid tôn a gwerth yn llyfn
  CONS

  • > Mae'r marciau yn llwyd golau, yn mynd ychydig yn dywyllach os bydd mwy o bwysau yn cael ei gymhwyso
  • Cyfyngedig yn yr ystod adyfnder y tôn y gall ei ddarparu
  • Os ydych chi'n gosod gormod o bwysau, gallai hyn niweidio wyneb y papur

  35>

  Dewis y Caledwch Pensil Cywir ar gyfer Eich Anghenion

  Efallai yr hoffech chi ddechrau tynnu llun a'ch bod yn ansicr pa fath o galedwch pensil sydd ei angen arnoch chi. Gallwch gymryd i ystyriaeth ychydig o ffactorau a ddylai fod yn gallu eich helpu wrth wneud penderfyniad.

  Ffactorau i'w Hystyried Wrth Ddewis Caledwch Pensil

  I ddechrau, mae angen i chi ystyried beth sydd gennych. eisiau gwneud gyda'r pensil. Ydych chi'n mynd i fod yn ysgrifennu neu'n tynnu llun, a pha fath o luniad ydych chi'n mynd i'w wneud?

  Os nad yw at unrhyw luniad technegol neu bwrpas proffesiynol, gallwch ddechrau gydag ystod o tua phump pensiliau. Nid oes yn rhaid i chi fynd allan i brynu set gyfan o'r holl fathau gwahanol o blwm pensiliau.

  Dylech hefyd ystyried ansawdd y pensil a'r y math o bren y mae wedi'i wneud ohono. Ydych chi erioed wedi cael eich cythruddo gan dennyn pensil sy'n torri drwy'r amser neu nad yw'n miniogi'n iawn? Mae'n debyg mai pensiliau o ansawdd is a rhatach oedd y rheini. Isod mae ychydig mwy o ffactorau i'w hystyried wrth ddewis caledwch pensil.

  • Gall caledwch cywir pensil ddibynnu ar yr arlunydd , a oes ganddo law drom neu gyffyrddiad ysgafnach ? Er enghraifft, efallai y bydd y rhai sydd â dwylo trymach yn dewis pensiliau gyda gwifrau meddalach.
  • Y math

  John Williams

  Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.