"Café Terrace yn y Nos" Van Gogh - "Coffi, gyda'r Nos"

John Williams 19-06-2023
John Williams

Os byddwch byth yn ymweld â Ffrainc, byddwch wrth eich bodd yn ymweld â Le Café La Nuit fel arall, Café Van Gogh, yn Place du Forum yn Arles. Nid dim ond unrhyw gaffi yw hwn, ond y man enwog a beintiodd Vincent van Gogh pan oedd yn byw yn Arles gan arwain at baentiad Café Terrace at Night (1888), a dyna y byddwn yn ei drafod yn yr erthygl hon.

Crynodeb Artist: Pwy Oedd Vincent van Gogh?

Arlunydd Ôl-argraffiadol a aned yn yr Iseldiroedd yn nhref Zundert oedd Vincent Willem van Gogh; ei ddydd a blwyddyn ei eni oedd Mawrth 30, 1853. Tyfodd Van Gogh i fyny yn archwilio celf ac roedd o dan ofal Constant Cornelis Huijsmans pan aeth i ysgol yn Tilburg.

Yn ei flynyddoedd fel oedolyn, bu'n gweithio am gyfnod byr fel deliwr celf i Goupil & Cie, ac amryw swyddi eraill. Roedd hefyd eisiau bod yn weinidog ac yn cael ei ddenu at grefydd a ffordd grefyddol o fyw.

Byddai'n parhau i ymgysylltu a dysgu am gelf a datblygu ei sgiliau lluniadu trwy gydol ei oes, yn amrywio o luniadau, portreadau, bywyd llonydd, a phaentiadau genre amrywiol eraill. Roedd Van Gogh hefyd yn dioddef o broblemau iechyd meddwl a chafodd ei dderbyn i ysbyty meddwl ym 1889. Cyflawnodd hunanladdiad ym 1890 a bu farw yn fuan wedyn ar 29 Gorffennaf.

Paentiad ( Hunanbortread , 1889) a llun (c. 1885) o Vincent van Gogh; Van Gogh (Ffotograffydd anhysbys), Cyhoeddusllawr isaf yr adeiladau, hefyd yn union gyferbyn â theras y caffi.

Os edrychwn ar ran isaf y cyfansoddiad, mae'r golau o deras y caffi yn goleuo'r rhan fwyaf o'r blaen isaf ac wrth i ni edrych tuag i fyny mae'r golau'n dechrau pylu a chawn ein cyfarfod ag awyr las hardd y nos a'r sêr yn disgleirio yn eu disgleirdeb cyfartal eu hunain, yn union fel melyn cynnes golau'r caffi.

Lliw a Golau

Defnyddiodd Van Gogh liwiau cyferbyniol, a oedd hefyd yn gwahaniaethu rhwng rhannau isaf ac uchaf y cyfansoddiad. Gwelwn felynau llachar a dwfn ac oren yn y rhan isaf, hefyd yn dynodi ymdeimlad o olau artiffisial o'r lamp wedi'i oleuo â nwy. Yna gwelwn y felan amrywiol sy'n ffurfio'r cysgodion a'r tywyllwch rhwng yr adeiladau yn ogystal ag awyr y nos uwchben.

Pwynt pwysig i'w nodi yma hefyd yw sut y creodd Van Gogh symudiad o'i wychder. melyn i'w felan dawelu uwchben trwy greu gwyrdd yn gynnil yn y canol, wedi'i sylwi ar yr adeilad ar y chwith wrth i'r rhan isaf gwrdd â'r teras uchaf.

Defnydd o liw a golau yn y Café Terrace at Night (1888) gan Vincent van Gogh; Vincent van Gogh, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Rydym hefyd yn gweld llinellau du trwchus yma ac acw i amlinellu siapiau yn ogystal â siapiau'r cerrig crynion a rhan o'r adeiladau a'r drws gerllaw ffin chwith isaf y cyfansoddiad.Mae'r adeiladau sy'n arwain i'r cefndir hefyd i'w gweld wedi eu paentio mewn du, sy'n ychwanegu at ddyfnder y tywyllwch, fodd bynnag, dylid nodi bod llawer o ffynonellau'n nodi nad oedd Van Gogh yn defnyddio du.

Yn yn wir, ar y 9fed neu o bosibl y 14eg o Fedi 1888, mewn llythyr at ei chwaer, Wilhelmina van Gogh, ysgrifennodd tra’n egluro wrthi am y paentiad, “nawr mae llun o noson heb ddu”.

Braslun mewn llythyr o 1890 oddi wrth Vincent van Gogh at ei chwaer Wilhelmina (“Wil”) van Gogh; Vincent van Gogh, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Yn yr un llythyr, ysgrifennodd Van Gogh hefyd ei fod yn mwynhau peintio Café Terrace at Night . Ysgrifennodd hefyd am beintio gyda'r nos, o'i gymharu â phaentio yn ystod y dydd, a fyddai'n cael effaith hollol wahanol.

Dywedodd fel “mae'n aml yn ymddangos i mi fod y noson o liw hyd yn oed yn fwy cyfoethog na'r lliw. y dydd, wedi ei liwio yn y fioledau, y felan a'r gwyrdd mwyaf dwys”.

Eglurodd sut y gallai gamgymryd rhai lliwiau oherwydd golau gwan y nos, “Mae'n hollol wir y gallaf gymryd a glas ar gyfer gwyrdd yn y tywyllwch, lelog glas ar gyfer lelog pinc oherwydd ni allwch wneud natur y tôn yn glir”. Fodd bynnag, roedd yn well ganddo beintio gyda'r nos ac ysgrifennodd ymhellach “mae cannwyll ar ei phen ei hun yn rhoi'r melynau a'r orennau cyfoethocaf i ni”.

Brushstrokes

Byddwn hefyd yn sylwiTrawiadau brwsio deinamig Van Gogh, sy'n cyfoethogi bywyd nosweithiol y cyfansoddiad. Mae ei drawiadau brwsh hefyd yn dilyn y llinell a'r siâp a beintiodd, er enghraifft, ar gyfer y siapiau mwy llorweddol, mae trawiadau brwsh llorweddol, ac yn yr un modd ar gyfer y llinellau fertigol a'r siapiau.

Ymhellach, defnyddiodd Van Gogh rannau eithaf trwchus o paent ar gyfer rhai mannau, os byddwn yn chwyddo i mewn ar yr awyr y nos, byddwn yn gweld crisscrosses o'r brwsh paent ac ardaloedd trwchus o baent cymhwyso. Mae'r goeden ar yr ochr dde hefyd wedi'i phaentio mewn strociau trwchus o wyrdd, gan roi gwead gwyrddlas i'r goeden.

//www.youtube.com/watch?v=ZEW41nXazOk&t=9s

Ffeithiau Diddorol ac Ysbrydoliaeth Posibl

O'r un llythyr at ei chwaer y soniwyd amdano uchod, mae'n bosibl bod Van Gogh wedi'i ysbrydoli gan y nofel Bel-Ami (1885) gan Guy de Maupassant a'r math o leoliad sy'n ymwneud â'i destun ar gyfer Café Terrace at Night .

Yn y llythyr, ysgrifennodd Van Gogh fod dechrau'r nofel yn disgrifio “noson serennog ym Mharis , gyda chaffis goleuedig y rhodfa, ac mae'n rhywbeth tebyg i'r un testun ag yr wyf i newydd ei beintio”.

Mae'n debyg, yn Bel-Ami roedd awyr serennog yn heb ei ddisgrifio, ac mae'n bosibl mai dim ond ar ran Vincent van Gogh oedd hwn, a oedd mor hoff o'r syniad o'r awyr serennog fel ei fod yn ychwanegiad at yr olygfa a ddisgrifiodd ac a beintiodd.

Van Gogh: A Jewel Amongsty Sêr

Cynhyrchodd Vincent van Gogh olygfeydd wedi'u peintio'n nosweithiol a oedd yn disgleirio'n wirioneddol fel y ffaglau golau a bortreadwyd ganddynt, boed yn sêr neu'n olau artiffisial. Yn Café Terrace at Night peintiodd Van Gogh olygfa yn y nos a oedd yn enghreifftio ei gariad at liw a sut rhoddodd hyn arlliw newydd i'r noson.

Mewn llythyr at ei chwaer, disgrifiodd sut y mae gwahanol liwiau wedi’u trefnu gyda’i gilydd “yn eu gwneud yn sglein ac yn sefyll allan trwy eu gwrthgyferbyniadau” a hynny “fel trefnu tlysau”. Roedd lliw yn bwysig i Van Gogh; ysgrifennodd hefyd at ei chwaer, po hynaf a gafodd, y mwyaf y dymunai “ddial trwy wneud lliw gwych, trefnus, godidog”.

Bu farw Vincent van Gogh ym mis Gorffennaf 1890 drwy gyflawni hunanladdiad , bron i ddwy flynedd ar ôl iddo beintio “Café Terrace at Night”. Ychydig a amheuai mai darlun ar gyrion diwedd ei oes fyddai hwn. Mewn llawer o'i baentiadau, nid oedd yn peintio golygfeydd yn union o fyd natur, ond fel Ôl-Argraffiadwr go iawn, fe wreiddiodd ei galon a'i enaid ei hun ym mhob cymhwysiad o bigment a rhoddodd iddo ystyr y tu hwnt i'w liw naturiol. <5

Cymerwch olwg ar ein Caffi Teras yn y Nos stori we yma!

Cwestiynau Cyffredin

Ai Café Terrace Lis Nos Van Gogh (1888) Rhan o Gyfres?

Er i Van Gogh beintio Café Terrace at Night fel paentiad ar ei ben ei hun, roedd yn rhan o’i gyfres o baentiadau aarchwilio'r nos a'r sêr. Mae rhai enghreifftiau eraill o'r archwiliadau hyn yn cynnwys ei weithiau diweddarach Starry Night Over the Rhône (1888), a leolir yn y Musée d'Orsay ym Mharis, a'i baentiad arall The Starry Night (1889) yn yr Amgueddfa Celf Fodern yn Ninas Efrog Newydd, Unol Daleithiau America.

Beth Yw'r Café Terrace Lis Nos Lleoliad Go Iawn?

Mae lleoliad go iawn Café Terrace at Night y Van Gogh ym mhentref Arles’ Place du Forum yn rhannau deheuol Ffrainc. Mae’r caffi yn un go iawn a newidiodd ei enw i “Café Van Gogh” i goffau Vincent Van Gogh.

Ble Mae Café Terrace at Night (1888) Painting Now gan Vincent van Gogh?

Mae Café Terrace at Night (1888) bellach wedi'i leoli yn Amgueddfa Kröller-Müller yn Otterlo, Gelderland, yn yr Iseldiroedd.

parth, trwy Wikimedia Commons

Café Terrace at Night (1888) gan Vincent van Gogh mewn Cyd-destun

Café Terrace at Night Van Gogh's ni ddylid ei gymysgu â'i baentiad golygfa nos enwog arall sy'n aml yn dwyn y sioe o'r enw, The Starry Night , a beintiwyd ym 1889, ychydig fisoedd yn unig wedi hynny. Peintiodd hefyd fersiwn arall o'r nos a'r sêr yn ystod 1888, o'r enw Noson Serennog Dros y Rhône (1888), sy'n darlunio ehangder helaeth Afon Rhône a'r goleuadau'n pefrio o'r adeilad tu hwnt.

Fodd bynnag, mae pob un o’r tri phaentiad yn darlunio golygfeydd nos a thirweddau serennog, a oedd yn un o ddiddordebau ac archwiliadau brwd Van Gogh, ynghyd â’i gariad at sut y creodd lliw y golygfeydd hyn.

9> Teras y caffi ar y Place du Forum yn Arles fin nos , neu Café Terrace at Night (1888) gan Vincent van Gogh; Vincent van Gogh, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Yn yr erthygl hon, byddwn yn trafod yn fyr un o'r paentiadau cyntaf sy'n archwilio'r nos, Café Terrace at Night , a lle'r oedd Van Gogh yn ei fywyd pan benderfynodd beintio hwn. Mae newydd symud o fyw ym Mharis ac roedd ganddo gynlluniau mawr i ddechrau cymuned gelf gyda Paul Gauguin.

Yn gyntaf, byddwn yn dechrau trwy roi trosolwg byr o'r mudiad celf Ôl-Argraffiadaeth, sy'n un Van Gogh. cafodd celf ei gategoreiddio o dan.

Niyna bydd yn plymio'n ddyfnach i ddadansoddiad ffurfiol yn trafod y pwnc yn Café Terrace at Night yn ogystal ag ymagweddau arddulliadol Van Gogh a sut y defnyddiodd liw a brwsh i gyfleu'r hyn a welodd, ond hefyd yn teimlo'n ddwfn.<5

<17
Artist Vincent van Gogh
Dyddiad Paentio 1888
Canolig Olew ar gynfas
Genre Paentio genre
Cyfnod / Symudiad Ôl-Argraffiadaeth
Dimensiynau 80.7 x 65.3 centimeters
Cyfres / Fersiynau Y paentiad cyntaf o gyfres o baentiadau sy'n archwilio'r nos
Ble Mae Ei Gartrefi? Amgueddfa Kröller-Müller, Otterlo, yr Iseldiroedd
Beth Sy'n Werth Ddim ar gael i'w werthu, ac amcangyfrifir ei fod yn amhrisiadwy

Dadansoddiad Cyd-destunol : Trosolwg Cymdeithasol-Hanesyddol Cryno

Yn gyntaf, gadewch inni wneud nodyn am y mudiad celf y mae Van Gogh yn cofio gweithio ynddo, sef Ôl-Argraffiadaeth. Dechreuodd y mudiad celf hwn tua degawdau olaf y 1800au tan tua dechrau'r 1910au.

Gweld hefyd: Ffilmiau Pensaernïaeth - Y Ffilmiau Pensaernïol Gorau i'w Gwylio

Roedd llawer o artistiaid a adwaenid fel Ôl-argraffiadwyr, fel Paul Gauguin, Paul Cézanne , Paul Signac, Georges Seurat, yn ogystal â'n hannwyl Vincent van Gogh i gyd yn creu celf yn wahanol, ac efallai y bydd rhywun yn meddwl tybed beth maen nhwrhannu i gael eu labelu fel Ôl-Argraffiadwyr, ond mae enw'r mudiad ei hun yn dweud y cyfan.

Hunanbortread gyda het ffelt llwyd (1887) gan Vincent van Gogh ; Vincent van Gogh, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Roedd Ôl-Argraffiadaeth ar ôl yr Argraffiadaeth hynod chwyldroadol, ond teimlai llawer o artistiaid nad eu harddull hwy oedd yr Argraffiadaeth. Roeddent am baentio gyda mwy o oddrychedd a chaniatáu i'w lliwiau a'u siapiau gyfleu ystyron dyfnach na'r dull “ en plein air ” yn unig a ddefnyddiwyd gan lawer o'r Argraffiadwyr.

Os edrychwn ar enghreifftiau o hyn, aeth Georges Seurat at ei baentiadau gyda dull mwy gwyddonol, gan edrych ar sut roedd lliwiau'n rhyngweithio â'i gilydd wrth eu gosod wrth ymyl y llall mewn “smotiau” llai o baent. Roedd hon yn is-arddull Ôl-Argraffiadaeth o'r enw Neo-Argraffiadaeth a Pointiliaeth , enghraifft o hyn yw ei gampwaith o'r enw A Sunday Afternoon on the Island of La Grande Jatte (1884 i 1886).

Prynhawn Sul ar Ynys La Grande Jatte (1884 i 1886) gan Georges Seurat; Georges Seurat, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Yna roedd Paul Cézanne, a archwiliodd siapiau geometrig o liw yn ei baentiadau a ffurfiau sylfaenol fel “y silindr, y sffêr, y côn” fel y dywedodd sut y dylid trin natur. Roedd hefyd yn arwyddocaoldylanwad ar y Ciwbiaeth Pablo Picasso .

Daeth Paul Gauguin at ei gelfyddyd gyda mwy o symbolaeth yn gysylltiedig â hi, dylanwadwyd arno hefyd gan Gyntefigiaeth a chyfleuodd ystyron dyfnach trwy ei ddefnydd o fflat, neu ddau- dimensiwn, lliwiau a ffurfiau, a arweiniodd at arddull o’r enw “Synthetism”. Er mai enghreifftiau byr yw’r rhain, maent yn cyfleu natur Ôl-Argraffiadaeth a’i hamrywiaeth, a dyma lle y ffynnodd Vincent van Gogh.

Felly gadewch inni edrych ar yr hyn yr oedd Van Gogh eisiau ei gyfleu trwy ei baentiadau, yn benodol ei “Café Terrace at Night”.

Braslun o Café Terrace at Night gan Vincent van Gogh, Medi 1888; Vincent van Gogh , Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Van Gogh yn Symud O Baris i Arles

Ble'r oedd Van Gogh pan greodd ei Café Terrace at Night peintio? Mae'n debyg iddo gael ei beintio ym mis Medi 1888, a dyna pryd y bu Van Gogh yn byw am gyfnod byr yn ninas Ffrainc o'r enw Arles, lle symudodd yn ystod Chwefror 1888.

Bu'n byw ym Mharis cyn iddo benderfynu i symud i Arles, dyma lle roedd ei frawd Theo van Gogh yn byw.

Roedd Theo yn rhan bwysig o fywyd Vincent, nid yn unig roedd yn ddeliwr celf, a helpodd Vincent i werthu ei baentiadau, ond fe hefyd yn helpu ei frawd yn ariannol. Mae cannoedd o lythyrau o ohebiaeth rhwng y ddau frawd yn amrywio o Vincent yn trafod eimyrdd o baentiadau, syniadau, ac amrywiol ymholiadau amrywiol.

Portread o Theo van Gogh (1887) gan Vincent van Gogh; Vincent van Gogh, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Yn ystod cyfnod Vincent van Gogh ym Mharis, dylanwadwyd arno gan yr Argraffiadwyr a chyfarfu â llawer ohonynt. Tyfodd hefyd i garu’r duedd enwog a oedd i’w gweld wedi treiddio i gelf yn ystod y cyfnod hwnnw, sef printiau Japaneaidd, y rhain a gasglodd hefyd, a daethant yn ddylanwadau pwysig ar sut y byddai’n peintio. Dywedir iddo hefyd gael nifer o arddangosfeydd.

Fodd bynnag, mae'n debyg bod Vincent wedi blino ar ei fywyd ym Mharis, a chafodd freuddwyd i symud ymhellach i'r de a bod yng nghefn gwlad. Felly, symudodd i Arles, a oedd yn debyg iddo ef hefyd â thirwedd Japaneaidd, yr oedd am fod yn rhan ohoni. Dywedodd mewn llythyr at Theo, dyddiedig Mehefin 5, 1888, fod y de yn “gyfwerth” â Japan.

Gweld hefyd: Celf y Dadeni - Aileni Diwylliannol Ewrop

Y Ty Melyn neu Y Stryd (1888) gan Vincent van Gogh, Arles; Vincent van Gogh, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Dyma lle bu Vincent van Gogh hefyd yn rhentu'r Tŷ Melyn, lle bu ef a Paul Gauguin yn byw yn y pen draw am rai misoedd yn creu celf yn unig, ond yn y diwedd, ymwahanodd y ddwy ffordd oherwydd anghydfodau personoliaeth amrywiol.

Dyma hefyd y digwyddiad enwog pan dorrodd Van Gogh ddarn o'i glust i ffwrdd, a arweiniodd at fod ynderbyn i sefydliad meddwl Sant Paul o'r enw Saint-Rémy-de-Provence.

A Allai Fod Yn Seiliedig ar Ddiwydrwydd Crefyddol?

Mae yna amryw o ddadleuon ysgolheigaidd am y rhesymau posibl pam y peintiodd Vincent van Gogh Café Terrace at Night . Mae rhai yn credu ei fod oherwydd ei angen i ddod o hyd i gysylltiad â chrefydd. Dyfynir ef yn fynych o lythyr at ei frawd Theo, yr hwn a ysgrifenodd ar ol iddo ei beintio ; dyddiad y llythyr oedd 29 Medi 1888.

Yn y llythyr, eglurodd a thrafododd y syniad o wneud yr hyn sy’n anodd, ac nad yw’n ei atal rhag bod ag “angen aruthrol” am grefydd. Dywedodd ymhellach, “felly dwi’n mynd allan gyda’r nos i beintio’r sêr, a dwi wastad yn breuddwydio peintiad o’r fath, gyda chriw o ffigyrau bywiog y ffrindiau.”

Mae rhai hefyd yn credu bod Van Cyfeiriodd Gogh at Y Swper Olaf gan Leonardo da Vinci (c. 1490) yn ei baentiad Teras at Night . Mae ffigwr canolog ymhlith 12 ffigwr arall yn y caffi, y mae rhai ysgolheigion yn credu sy'n atgoffa rhywun o Iesu Grist a'i 12 disgybl. Er ei bod yn ddefnyddiol archwilio gwahanol fotiffau y gallai van Gogh fod wedi'u cynnwys oherwydd ei frwdfrydedd crefyddol, mae hefyd yn bwysig cwestiynu a yw'r rhain yn seiliedig ar ddamcaniaethau cynllwyn.

Y Swper Olaf (1495-1498) gan Leonardo da Vinci; Leonardo da Vinci, Parth cyhoeddus, trwy Comin Wikimedia

Dadansoddiad Ffurfiol: Trosolwg Cyfansoddol Cryno

Café Terrace at Night oedd y teitl i ddechrau Coffi, fin nos , neu yn Ffrangeg , Café, le soir , a'r enw hwn a ddefnyddiwyd hefyd ar gyfer ei arddangosfa gychwynnol yn 1891. Pan beintiodd Van Gogh ef treuliodd ei amser yn astudio awyr y nos a'i amgylchoedd nos fel y caffi yn y Place du Forum. Fe'i cofiwyd hefyd am greu rhai o'i weithiau celf mwyaf blaenllaw a phoblogaidd tra bu'n byw yn Arles.

Felly, heb oedi pellach, gadewch inni edrych yn agosach.

Subject Matter

Yn Café Terrace at Night peintiodd Van Gogh olygfa'r nos o'i olygfan ar y stryd. Yn union o'n blaenau, ar ochr chwith y paentiad, gwelwn y teras caffi, wedi'i oleuo gan lamp nwy. Mae yna dros ddeg o fyrddau a chadeiriau wedi eu gosod ar y teras gyda ffigyrau niferus yn eistedd o amgylch y byrddau ger y pen ôl. Yng nghanol y teras, mae ffigwr yn sefyll a'r hyn sy'n ymddangos fel ffigwr yn cerdded i mewn i'r adeilad trwy ddrws llydan.

Clos o Café Terrace at Night (1888) gan Vincent van Gogh; Vincent van Gogh, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Amgylch y teras mae stryd gerrig cobl sy'n arwain i bellter y cyfansoddiad yn ogystal â'r hyn sy'n ymddangos i fod tua'r dde- ochr llaw lle mae'r paentiad yn cael ei dorri i ffwrdd gan eiffin, na allwn ond tybio bod y stryd gerrig cobl yn arwain i stryd arall. Mae yna hefyd ran o goeden a'i llwyni gwyrdd yn edrych ar y cyfansoddiad.

Mae tua phedwar bys yn crwydro ar y stryd, eto yn bennaf tua chanol a chefndir y cyfansoddiad; mae'r stryd ym mlaen y cyfansoddiad yn ymddangos yn wag.

Manylyn o Café Terrace at Night (1888) gan Vincent van Gogh; Vincent van Gogh, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Mae'r ffigurau'n cerdded i gyfeiriadau gwahanol, mae'n ymddangos bod un ohonynt yn cerdded i mewn i'r stryd dywyll, eraill ar draws y stryd, efallai tua'r stryd fawr. caffi? Tua'r chwith i'r stryd, wrth i ni symud ymhellach i'r tywyllwch, mae yna hefyd farchogaeth ceffylau a choetsis yn ein cyfeiriad.

Ar yr ochr dde, mae yna hefyd nifer o adeiladau cysylltiedig yn ffinio â’r stryd gerrig cobl ac mae pob adeilad yn mynd yn dywyllach wrth i’w goleuadau leihau i’r pellter lle mae tŵr yn sbecian drwy’r adeiladau, eglwys mae’n debyg. twr.

Clos o Café Terrace at Night (1888) gan Vincent van Gogh; Vincent van Gogh, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Yma ac acw fe welwn lewyrch bwlb golau drwy'r llithriad o ffenestri, ond daw'r rhan fwyaf o'r golau o flaen y gad. cyfansoddiad, yn arbennig trwy'r fflat gornel-ochr neu storfa ymlaen

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.