Beth yw Safbwynt Atmosfferig mewn Celf? — Rhithiau Gweledol o Ddyfnder

John Williams 25-09-2023
John Williams

Beth yw persbectif atmosfferig mewn celf? Efallai eich bod wedi clywed am y termau “safbwynt awyrol” neu “safbwynt atmosfferig” ac efallai fod hyn yn swnio’n eithaf technegol i chi. I'r gwrthwyneb, persbectif atmosfferig mewn celf yw un o'r technegau mwyaf effeithiol y gall artistiaid eu defnyddio i wneud i dirweddau ddod yn fyw. Er bod persbectif llinol yn deillio o geometreg a mathemateg, mae persbectif o'r awyr yn deillio o astudio opteg. Gall artist ddefnyddio un neu'r ddau o'r technegau hyn i greu rhith o ddyfnder a phellter yn eu gweithiau celf. Yn yr erthygl hon, byddwn yn archwilio beth yw persbectif atmosfferig, ac yn darparu ychydig o enghreifftiau o bersbectif atmosfferig. Darllenwch ymlaen am ragor o wybodaeth!

Rōl Dylanwad Atmosfferaidd ar Oleuni mewn Celf

Mae tirwedd naturiol y Ddaear yn cynnwys nid yn unig dirwedd ffisegol y tir ond hefyd yr atmosffer uwch ei ben. Mae ymddygiad goleuni wrth fyned trwy yr awyr, a pha fodd y mae yn cael ei ddirnad gan lygaid dynol, yn golygu nad yw gwrthddrychau yn ymddangos yr un i ni pan ydym yn agos atynt, na phan y maent ymhell oddi wrthym. Mae'r newidiadau hyn mewn golau a'u heffeithiau ar ganfyddiad yn dod o dan wyddor opteg.

Drwy astudio opteg, mae artistiaid wedi dysgu sut i ddynwared cymhlethdodau golau i greu rhithiau pellter yn eu celf.<2

Darlun o briodweddau plygiannol golau. Mae'r awyrgylch yn cynnwys amrywiolyn enghraifft berffaith o bersbectif atmosfferig mewn celf ac yn darlunio estheteg paentio tirluniau Tsieineaidd cynnar, sy'n wahanol i'r dull a ddangosodd arlunwyr y Gorllewin. Roedd yr arlunydd, Yan Wengui yn filwr milwrol ac yn frodor o Wuxing, Zhejiang, a fentrodd ymlaen i fod yn beintiwr waliau ar gyfer Teml Xiangguo ac Abaty Yuqing Zhaoying. Fe'i sefydlwyd hefyd fel peintiwr-yn-aros o dan gyfundrefn yr Ymerawdwr Zhenzong ac roedd yn dalentog mewn peintio tirluniau.

Yn y pen draw, aeth Yan ymlaen i gynrychioli un o'r ddwy ysgol flaenllaw ym maes peintio tirluniau yn y Gogledd.

Pafiliynau Ymhlith Mynyddoedd a Nentydd gan Yan Wengui (rhwng 960 – 1279); Yan Wengui, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Mae'r paentiad tirwedd hwn yn un o'r nifer o “olygfeydd Yan” a weithredwyd fel sgrôl grog gyda llawer o olygfeydd mawreddog mewn un dirwedd.

Gellir gweld y defnydd o bersbectif atmosfferig yn y ffordd y mae Wengui yn creu gwrthgyferbyniad uchel rhwng y mynyddoedd a gweddill y dirwedd.

Mae rhannau ysgafnach y mynydd yn ymddangos fel petai mae niwl yn disgyn i lawr y dyffrynnoedd ac yn gwneud i lethrau'r mynyddoedd ymddangos yn ysgafn neu yn y pellter.

7>Teithwyr Trwy Fynyddoedd Bwlch gan Dai Jin (rhwng 1388 – 1462); Dai Jin, parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

O Do'r Gwesty Hassler (2001) gan Wolf Kahn

<28 Dimensiynau (cm) 32>

Mewn priodas Realaeth a Mynegiant Haniaethol o ffasiwn clasurol Efrog Newydd yr 20fed ganrif, roedd Wolf Kahn yn ail genhedlaeth boblogaidd o Efrog Newydd Arlunydd ysgol y cafodd ei dirluniau eu hysbrydoli gan weithiau Henri Matisse a Mark Rothko (ymhlith llawer o rai eraill). Mae'r darlun pastel tirwedd hwn gan Kahn yn enghraifft wych o bersbectif atmosfferig a gellir ei weld yn newis Kahn o liw a rendrad manylion gan ddefnyddio llinellau mewn ffordd mor syml ond effeithiol.

Yr adeiladau yn y pellter o O Do'r Gwesty Hassler wedi'u rendro fel blociau solet o liw ac nid oes ganddynt yr eglurder a'r manylder a roddir i'r adeiladau yn y blaendir. Mae Kahn hefyd yn defnyddio graddiad bychan o lwyd tywyll i lwydlas ysgafnach i ddangos pellter a pharhad, fel y dylanwadir arno gan yr atmosffer uchod.

Er y gall y lluniad ymddangos yn anghyflawn, mae fel petai mae'n giplun o gof gan yr artist ac mae'r sgriblau syml ar yr adeiladau yn y blaendir yn helpu i ddiffinio strwythurau'r ddinas ac yn cynnig cipolwg ar y persbectif a welodd Kahn ar y ddinas, fel petai o'rcornel to.

Di-deitl #5272 (2012) gan Hiro Yokose

Artist Wolf Kahn (1927 – 2020)
Dyddiad 2001
Canolig Pastel ar bapur
22.9 × 30.5
Lle Mae Wedi Ei Gartrefi Prosiectau Manolis , Miami
27>
Artist <29 Hiro Yokose (1951 – Presennol)
Dyddiad 2012
Canolig Olew a chwyr ar gynfas
Dimensiynau (cm) 121.9 × 182.9<29
Lle Mae Wedi Ei Gartrefi Celfyddyd Gain Winston Wächter, Efrog Newydd

Y syfrdanol hon mae paentiad atmosfferig gan yr artist Japaneaidd Hiro Yokose yn chwa o awyr iach. Mae'r paentiad yn darlunio tirwedd naturiol yn llawn o'r hyn sy'n ymddangos fel llyn yn y blaendir a'r llystyfiant a'r coed pellennig ar hyd cribau'r llyn.

Gallwch weld arddangosiad Yokose o bersbectif atmosfferig trwy arsylwi ar y olion pell fel ysbrydion o goed yn y pellter, sy'n ymddangos yn ysgafnach na'r coed gweladwy.

Gall rhywun dybio bod yr olygfa hon yn cynrychioli niwl bore cynnar ychydig cyn y wawr fel y'i gwelir yn yr awyrgylch cymylog uwchben y llyn. Mae'r ddelwedd yn ymddangos yn aneglur oherwydd y niwl/niwl trwchus. Mae Yokose yn enwog am ei ddull Minimalaidd o beintio tirluniau ac ansawdd esthetig ei baentiadau atmosfferig fel breuddwyd.

Gall persbectif atmosfferig ymddangos yn frawychus i’w ddeall ar y dechrau, ond drwy astudio mwy o enghreifftiau o’i rôl mewn arlunio a phaentio, byddwch yn gallu deall y cysyniad. Mae'n parhau i fod yn un o'r dulliau mwyaf effeithiol ocreu'r rhith o bellter a dyfnder ar awyren llun, hyd yn oed lle nad yw persbectif llinol wedi'i ddefnyddio.

Cymerwch olwg ar ein persbectif atmosfferig mewn stori we celf yma!

A Ofynnir yn Aml Cwestiynau

Beth yw Safbwynt Atmosfferig mewn Celf?

Cyfeirir hefyd at bersbectif atmosfferig fel persbectif o’r awyr ac mae’n dechneg sy’n seiliedig ar yr astudiaeth o opteg y mae artistiaid yn ei defnyddio i greu ymdeimlad o ddyfnder a phellter mewn gwaith celf trwy ail-greu’r newidiadau mewn eglurder, dirlawnder, a lliw sy'n digwydd pan adlewyrchir golau o wrthrychau ar draws pellteroedd amrywiol ac amodau atmosfferig.

Sut Gallwch Chi Adnabod Safbwynt Atmosfferaidd mewn Celf?

Mae rhai o'r ffyrdd y gallwch chi adnabod persbectif atmosfferig mewn celf yn cynnwys graddau amrywiol o gyferbyniad a gymhwysir at wrthrychau o'u cymharu â'u pellter oddi wrth y gwyliwr; mwy o ddwysedd lliw a dirlawnder ym mlaendir delwedd nag yn y cefndir; ffiniau wedi'u diffinio'n llai clir rhwng gwrthrychau sy'n bellach i ffwrdd na'r rhai sy'n agosach ac “mewn ffocws”; arlliw glasaidd neu liwiau oerach yn cael eu gosod ar wrthrychau yn y pellter, o'u cymharu â lliwiau cynhesach yn y blaendir.

Beth Yw'r Gwahaniaeth Rhwng Safbwynt Llinol a Safbwynt Awyrol?

Y gwahaniaeth rhwng persbectif llinol a phersbectif o'r awyr yw bod persbectif llinol yn dechneg a ddefnyddir i greu'rrhith o ofod tri dimensiwn a dyfnder ar arwyneb gwastad yn siwio system fathemategol gan ddefnyddio pwynt diflannu ar y gorwel. Mae persbectif o'r awyr mewn celf yn cyfeirio at dechneg a ddefnyddir i greu rhith o ddyfnder yn seiliedig ar astudiaeth o opteg. Gall artistiaid ail-greu'r effeithiau y mae'r atmosffer yn eu cael ar y canfyddiad gweledol o wrthrychau o bellteroedd gwahanol trwy addasu eu heglurder a'u cyferbyniad (lleihau cyferbyniad ar bellter mwy), dwyster neu dirlawnder lliw, a thrwy gynyddu eu lefelau glas. Gall artistiaid ddefnyddio naill ai un o'r technegau hyn neu hyd yn oed gyfuno'r ddau ddull i greu rhith o ddyfnder, yn dibynnu ar eu harddull a'u pwnc.

gronynnau, gan gynnwys diferion dŵr bach; Llun stoc

Mae awyrgylch yn cyfeirio at haen o nwyon sy'n crynhoi'r Ddaear ac yn cyfrannu at gynhaliaeth bywyd ar ein planed. Pan edrychwn i fyny ar y sêr yn y nos ac maent yn ymddangos yn pefrio, y rheswm am hynny yw ein bod yn edrych arnynt trwy'r haenau o nwyon a chymysgedd o ddŵr, llwch, a gronynnau eraill sy'n ffurfio'r atmosffer. Pan fydd gofodwyr yn gweld sêr yn y gofod, maen nhw'n ymddangos fel pwyntiau golau statig.

Ystyriwch hefyd sut mae enfys yn cael eu ffurfio pan fydd diferion dŵr yn yr aer yn plygu neu'n gwasgaru'r golau sy'n mynd trwyddynt.

Effeithiau dramatig golau yn pasio trwy grisialau iâ, gan greu delwedd o halo solar; S toc-photo

Mae arlliwiau amrywiol yr awyr yn cael eu pennu gan effeithiau golau'r haul ar y cyd â sut mae'r atmosffer yn plygiant golau. Dyma hefyd un o'r rhesymau pam mae'r awyr yn ymddangos yn las yn gyffredinol.

Golau glas yw'r un lliw sy'n gwasgaru fwyaf o gymharu â lliwiau eraill ac oherwydd ei fod yn teithio mewn tonfeddi byrrach, rydyn ni'n aml dim ond gweld glas.

Mae'r cydadwaith rhwng yr atmosffer a ffiseg golau yn chwarae rhan enfawr yn y canfyddiad gweledol o liw, ffurf, a gofod. Mae dealltwriaeth o'r ffactorau hyn wedi dylanwadu ar sut mae artistiaid yn atgynhyrchu effeithiau amrywiol golau ar draws pellteroedd mewn celf naturiolaidd .

AnCyflwyniad i Safbwynt Atmosfferig

Felly, beth yw persbectif atmosfferig mewn celf? Er mwyn dal tirwedd, neu unrhyw olygfa tri dimensiwn o ran hynny, mae angen i artistiaid ddefnyddio dyfeisiau a thechnegau persbectif amrywiol i'w darlunio. Mae persbectif atmosfferig, y cyfeirir ato hefyd fel persbectif awyrol mewn celf, yn cyfeirio at y technegau y mae artistiaid yn eu defnyddio i ailadrodd effeithiau pellter ar allu'r llygad dynol i wahaniaethu rhwng lliw, ffurf a manylion.

Mewn celf , mae persbectif atmosfferig wedi'i ddefnyddio gan artistiaid ers canrifoedd lawer a gellir ei olrhain yn ôl i'r cyfnod Greco-Rufeinig hynafol. Creodd artistiaid o Rufain hynafol a Gwlad Groeg furluniau cywrain a oedd yn cynnwys tirweddau wedi'u paentio gan ddefnyddio persbectif atmosfferig

Yn yr Oesoedd Canol pan ystyriwyd byd materol yn llygredig a phechadurus a phan oedd artistiaid yn anelu at fynegi gwirioneddau ysbrydol, roedd technegau cynrychioliadol naturiolaidd yn cael eu defnyddio. wedi'u gadael i raddau helaeth. Fodd bynnag, ar enedigaeth y Dadeni yn ystod y 15fed ganrif ailddarganfyddwyd y technegau hyn mewn peintio.

Y Forwyn a'r Plentyn gyda Santes Anne gan Leonardo da Vinci (1503) yw enghraifft dda o ddefnydd yr arlunydd o bersbectif atmosfferig; Leonardo da Vinci, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Tra bod y rhan fwyaf o artistiaid y Dadeni wedi archwilio sut i ddefnyddio gwyddorau fel geometreg a mathemateg i greu rhithiau o ddyfnder apellter mewn celf gyda phersbectif llinol, ehangodd y polymath gwych hwnnw Leonardo Da Vinci ei ymholiadau i gynnwys opteg, ac mae'n cael y clod am fathu'r term persbectif awyrol mewn celf.

Disgrifiodd Da Vinci bersbectif o'r awyr mewn testun o'r enw Traethawd ar Beintio fel ffenomen lle mae “lliwiau'n gwanhau yn gymesur â'u pellter oddi wrth y person sy'n eu gwylio”.

Ymhell cyn Da Vinci, roedd artistiaid Tsieineaidd fel Han Cho yn cyflogi persbectif atmosfferig gyda dull amrywiol mor gynnar â'r 12fed ganrif. Mae celf hynafol peintio tirwedd Tsieineaidd yn dechnegol iawn gyda phwyslais ar ddefnyddio gwahanol fathau o waith brwsh i gyflawni effeithiau amrywiol.

Yn nhraethawd Han Cho ar beintio, Shan-Shui Ch'un- ch'uan chi (1167) mae'n rhoi manylion am dri math gwahanol o bersbectif a sut mae amodau atmosfferig yn dylanwadu ar eglurder ac ymddangosiad gwrthrychau.

Nodweddion Safbwynt Atmosfferig

Isod mae ychydig o nodweddion persbectif atmosfferig fel y gwelir mewn celf a delweddau o dirweddau a all eich helpu i nodi sut olwg sydd ar ddelwedd o'r awyr a sut y gall ddylanwadu ar ganfyddiad gweledol y gwrthrychau sydd ynddi.

Pellter a Dirlawnder

Os yn edrych ar ddelwedd neu olygfa o bell, gall persbectif atmosfferig wneud i liwiau ymddangos yn llai bywiog ac annirlawn.

Un o'r effeithiau cyntafo ennill persbectif atmosfferig yw ei fod yn achosi gwrthrychau yn y pellter pell i ymddangos fel pe bai eu lliwiau wedi'u gwanhau.

Mae gwrthrychau yn y pellter yn tueddu i ymdoddi i dirlawnder yr atmosffer tra bod y gwrthrychau yn y blaendir mae'n ymddangos yn ddirlawn iawn oherwydd y pellter agosach rhwng y gwyliwr a'r gwrthrych.

Tirwedd gyda Thawelwch gan Nicholas Poussin (1650 – 1651). Sylwch ar y gwahaniaeth mewn dirlawnder lliw rhwng y blaendir a'r cefndir; Nicolas Poussin, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Cynnydd mewn Gwerth a Lleihad mewn Cyferbynnedd

Po bellaf i ffwrdd y daw gwrthrychau oddi wrth y gwyliwr, y ysgafnaf a'r “niwed” y gallant ymddangos. Mae hyn oherwydd bod gallu’r llygad dynol i wneud cyferbyniad yn lleihau dros bellter. Bydd gwrthrychau sy'n agos yn cael eu hamlinellu'n gliriach ac yn wahanol i'w cefndir. Meddyliwch am ffotograffiaeth lle mae'r ffocws wedi'i osod ar y ddelwedd sydd agosaf at y lens a phopeth y tu hwnt i hynny'n pylu i'r pellter.

Bydd lliwiau hefyd yn codi mewn gwerth (mynd yn ysgafnach/gwynach) po bellaf i ffwrdd y gwrthrych yw.

Yn Large Vanitas – Still-Life gan Pieter Boel (1663) mae'r artist yn defnyddio gwahaniaethau amlwg mewn cyferbyniad i wahaniaethu rhwng gwrthrychau sy'n agos at y gwyliwr a y rhai sy'n cilio, gan ddangos nad oes angen defnyddio persbectif o'r awyr ar gyfer tirweddau yn unig; Peter Boel, Cyhoeddusparth, trwy Comin Wikimedia

Tymheredd a Chanfyddiad Atmosfferig

Gall ymylon gorwel neu haenau llorweddol tirwedd neu ddinaswedd ymddangos yn ddiffiniedig ac fe'u gelwir yn “ymylon miniog” . Wrth edrych ar olygfa o safbwynt atmosfferig, mae'n bwysig nodi bod tymheredd atmosfferig hefyd yn chwarae rhan wrth ddylanwadu ar allbwn gweledol gwrthrychau.

Os ydych chi erioed wedi gweld adlewyrchiad tonnau gwres uwchben tarmac sy'n chwilboeth, yna mae gennych syniad eisoes o sut y gall y tymheredd atmosfferig newid ein canfyddiad gweledol. Mae'r “tonnau” hyn yn cael eu hysgogi gan y dwysedd nwy atmosfferig sy'n gweithredu fel lens rhwng ein llygad a'r gwrthrych. Felly, dydyn ni byth yn gweld pethau fel ag y maen nhw.

Home of the Desert Rat gan Maynard Dixon (rhwng 1944 – 1945). Yn arbenigwr mewn peintio golygfeydd lled-anialdir, mae Dixon yn dal yn fedrus effeithiau gwres ar wrthrychau yn y pellter; Maynard Dixon, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Yr enghraifft fwyaf eithafol o greu delweddau a achosir gan dymheredd yw ffenomen mirage, sef delwedd a grëwyd yng ngwres dwys yr anialwch, gan arwain at rithiau o bethau nad ydynt yno.

Goleuadau Cryf ac Eglurder

Gall ffynonellau golau cryf, fel yr haul, wanhau persbectif atmosfferig gan ei fod yn gwanhau ymddangosiad y dylanwad o'r awyrgylch ar y gweledolallbwn y gwrthrychau oddi tano. Mewn geiriau eraill, bydd gwrthrychau sy'n cael eu hamlygu i olau llym yn ymddangos i fod ag ymylon mwy miniog ac yn gliriach yn hytrach na gwrthrychau o dan amodau atmosfferig wedi'u goleuo'n fach.

Mae gwrthrychau'n ennill mwy o dirlawnder a lliw pan fydd golau cryf yn mynd drostynt a gellir gweld hyn yn ystod golau dydd pan fydd yr haul yn mynd dros adeiladau ar oriau penodol.

Gweld hefyd: Cerflun Undod - Dysgwch Popeth Am Gerflun Talaf y Byd

Ty ger y Rheilffordd gan Edward Hopper (1925). Yn feistr absoliwt o olau, mae Hopper yn cyflawni eglurder a chyferbyniad cryf golau uniongyrchol wrth symud y tŷ i'r pellter ar yr un pryd trwy godi gwerth ei liwiau; Edward Hopper, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Efallai y byddwch hefyd yn sylwi ar hyn os ydych yn byw yn agos at fynydd a'r haul yn goleuo blaen y mynydd, gan achosi iddo ymddangos mewn cyferbyniad uchel i'r atmosffer.

Safbwynt Llinol vs Safbwynt Atmosfferig

Ar ôl adolygu gwahanol effeithiau a nodweddion delweddau persbectif atmosfferig, efallai y byddwch hefyd yn meddwl tybed sut mae persbectif atmosfferig yn wahanol i bersbectif llinol. Mae persbectif llinol yn dechneg sy'n seiliedig ar geometreg a berffeithiwyd yn ystod y Dadeni i greu'r rhith o ddyfnder a gofod tri-dimensiwn ar arwyneb gwastad.

Yn dechnegol, bydd artist yn tynnu pob llinell gyfochrog i cydgyfarfod mewn un man diflannu ar y gorwel.

Y DelfrydolMae City gan artist anhysbys (c. 1480au) yn enghraifft wych o gymhwyso persbectif llinol i greu rhith o ddyfnder; Galleria Nazionale delle Marche, Parth cyhoeddus, trwy Comin Wikimedia

Mae dyfeisio persbectif llinol yn cael ei gredydu i Filippo Brunelleschi a oedd yn bensaer Eidalaidd enwog yn y Dadeni cynnar. Mae tri phrif gyfansoddyn persbectif llinol yn cynnwys llinell lorweddol, llinellau cyfochrog (llinellau orthogonol), a phwynt diflannu. sydd gan yr awyrgylch ar natur weledig a chanfyddiad gwrthddrychau o dano. Mae persbectif atmosfferig yn effeithio ar liw, gwerth, a thôn, tra bod persbectif llinol yn effeithio ar bellter, canfyddiad dyfnder, a graddfa.

Rhufain Fodern – Campo Vacino gan J. M. W. Turner (1839). Mae defnydd Turner o bersbectif awyrol gorliwiedig yn nodwedd amlwg o’i waith; J. M. W. Turner, Parth cyhoeddus, trwy Comin Wikimedia

Mae enghreifftiau o gelfyddyd lle defnyddiwyd y naill dechneg neu'r llall. Fodd bynnag, mae llawer o artistiaid yn cyfuno'r ddau fath o bersbectif, yn enwedig wrth baentio delweddau sy'n cynnwys gwrthrychau megis adeiladau, neu gystrawennau dynol eraill gyda nodweddion megis onglau sgwâr perffaith, llinellau syth hollol, neu elfennau eraill nad ydynt efallai'n digwydd yn aml ym myd natur.<3

Gweld hefyd: Paentiad "Y Ddynes felltigedig" gan Tassaert - Astudiaeth "La Femme Damnée".

Y Tri UchafPrif Effeithiau Persbectif Atmosfferig

Mae tair prif effaith persbectif atmosfferig yn cynnwys y canlynol mewn perthynas â chynnydd yn y pellter:

  • Mae arlliwiau a lliwiau'r gwrthrychau yn colli eu dirlawnder a'u cynnydd mewn gwerth (llwyd). Bydd y gwerth hefyd yn mynd yn ysgafnach.
  • Mae lliw'r gwrthrych yn symud tuag at liw oerach; mae'n symud tuag at y lliw cefndir ac mae fel arfer bluer.
  • Mae cyferbyniad manylion y gwrthrych yn lleihau ochr yn ochr â'r cyferbyniad rhwng y gwrthrych a'r cefndir.

Enghreifftiau o Beintiadau Persbectif Atmosfferig

Gellir dod o hyd i bersbectif atmosfferig mewn nifer o baentiadau fel y gwelir yn yr enghreifftiau isod. Mae adloniant golygfa atmosfferig wedi cymryd llawer o wahanol ffurfiau gweledol ond fe'i darganfyddir amlaf mewn paentiadau tirwedd. Isod, byddwn yn archwilio rhai enghreifftiau o bersbectif atmosfferig a sut y caiff ei ddefnyddio mewn gweithiau celf amrywiol.

Pafiliynau Ymhlith Mynyddoedd a Nentydd (c. 960 – 1279) gan Yan Wengui

Artist Yan Wengui (c. 967 – 1044)
Dyddiad c. 960 – 1279
Canolig Inc ar sidan; sgrôl grog
Dimensiynau (cm) 103.9 x 47.4
Lle Mae'n Wedi'i Gartrefi Amgueddfa'r Palas Genedlaethol, Taipei

Y paentiad persbectif atmosfferig mawreddog hwn

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.